EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0133

Kommissionens förordning (EU) nr 133/2014 av den 31 januari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 för att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen avseende utsläppsgränser Text av betydelse för EES

OJ L 47, 18.2.2014, p. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/133/oj

18.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 47/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 133/2014

av den 31 januari 2014

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 för att anpassa dessa till den tekniska utvecklingen avseende utsläppsgränser

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (1), särskilt artikel 39.2, 39.6 och 39.7,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro VI) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG, och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG (2), särskilt artiklarna 4.3, 5.4, 6.2 och 12, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 595/2009 fastställs gränser för utsläpp och gemensamma tekniska krav för typgodkännande av motorfordon och reservdelar med avseende på utsläpp, samt regler för kontroll av överensstämmelse av fordon i bruk, system för omborddiagnos (OBD) och mätning av bränsleförbrukning.

(2)

För att öka fordonens miljöprestanda bör en gräns för antalet partiklar införas för gnisttändningsmotorer.

(3)

Lagstiftningen om typgodkännande av motorfordon och motorer avseende utsläpp från tunga fordon (Euro VI) måste anpassas till den tekniska utvecklingen. Därför måste krav för typgodkännande och överensstämmelse i drift för motorer och fordon som drivs med dubbelbränsleteknik införas. Ytterligare aspekter av typgodkännande för motorer som använder gasformiga bränslen bör också behandlas.

(4)

I kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 (3) krävs att gränsvärdet för omborddiagnos för utsläpp av kolmonoxid fastställs.

(5)

När det gäller tunga fordon med en högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last på högst 7,5 ton är det lämpligt att tillåta att system för omborddiagnos som monteras i dessa fordon delvis utvecklas enligt de regler för omborddiagnos som gäller lätta fordon, utan att detta sänker deras miljöprestanda.

(6)

I förordning (EU) nr 582/2011 hänvisas ofta till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), särskilt till Uneces föreskrifter nr 49 (4) avseende de tekniska krav som ska följas vid typgodkännande och överensstämmelse under drift av medlemsstaterna, tillverkare och tekniska tjänster. Eftersom en ändringsserie 06 till Uneces föreskrifter nr 49 har antagits av världsforumet för harmonisering av fordonsföreskrifter (WP.29), är det nödvändigt att uppdatera hänvisningarna i Euro VI till Uneces föreskrifter nr 49.

(7)

Vissa ytterligare krav bör fastställas i syfte att säkerställa likvärdighet mellan ett EG-typgodkännande och ett typgodkännande enligt Uneces föreskrifter nr 49.

(8)

Oljetemperaturen i motorn måste uttryckas i kelvin. Bilaga VIII till direktiv 2007/46/EG behöver därför ändras.

(9)

Direktiv 2007/46/EG, förordning (EG) nr 595/2009 och förordning (EU) nr 582/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

För att ge medlemsstaterna och tillverkarna tillräckligt med ledtid för att ändra sina respektive informationssystem bör tillämpningen av de ändringar som avser intyget om överensstämmelse senareläggas.

(11)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från tekniska kommittén för motorfordon.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, III, IV och IX till direktiv 2007/46/EG ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009 ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förordning (EU) nr 582/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 9 ska ersättas med följande:

”9.

kvalificerad försämrad komponent eller kvalificerat försämrat system: en komponent eller ett system som avsiktligt har försämrats, t.ex. genom påskyndat åldrande eller genom manipulering på ett kontrollerat sätt, och som har godkänts av godkännandemyndigheten enligt bestämmelserna i bilaga 9B till Uneces föreskrifter nr 49 för användning vid demonstration av OBD-prestanda hos motorsystemet.”

b)

Punkterna 19 och 20 ska ersättas med följande:

”19.

Wobbetal (undre Wobbetal Wl eller övre Wobbetal Wu ): förhållandet mellan värmevärdet per volymenhet för en gas och kvadratroten av dess relativa densitet under samma referensförhållanden:

Formula

Som också kan uttryckas som

Formula

20.

λ-skiftfaktor (nedan kallad ): ett uttryck som anges i avsnitt A.5.5.1. i tillägg 5 till bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49 och som beskriver den förmåga som motorn måste ha att anpassa sig till en ändring av luftöverskottsförhållande λ om motorn drivs med en gas vars sammansättning skiljer sig från ren metan.”

c)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 45–56:

”45.

dieselläge: en dubbelbränslemotors normala driftsläge under vilket motorn inte använder något gasformigt bränsle för något driftstillstånd hos motorn.

46.

dubbelbränslemotor: motorsystem som utformats för att samtidigt drivas med dieselbränsle och ett gasformigt bränsle, där båda bränslena mäts separat och den använda mängden av det ena bränslet jämfört med det andra varierar beroende på drift.

47.

dubbelbränsleläge: en dubbelbränslemotors normala driftsläge under vilket motorn samtidigt använder dieselbränsle och ett gasformigt bränsle vid vissa driftstillstånd hos motorn.

48.

dubbelbränslefordon: fordon som drivs av en dubbelbränslemotor och där bränslena som används av motorn tillhandahålls via separata lagringssystem ombord.

49.

serviceläge: ett särskilt driftsläge hos en dubbelbränslemotor som aktiveras i syfte att reparera fordonet eller att ta fordonet från trafiken när drift i dubbelbränsleläge inte är möjligt.

50.

gasenergiandel (GER): i en dubbelbränslemotor, energiinnehållet i det gasformiga bränslet dividerat med energiinnehållet i bägge bränslena (diesel och gasformigt), uttryckt i procent, där bränslenas energiinnehåll definieras som det lägre värmevärdet.

51.

genomsnittlig gasandel: den genomsnittliga gasenergiandel som beräknats under en körcykel.

52.

dubbelbränslemotor typ 1A: en dubbelbränslemotor som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel som inte är lägre än 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %), som vid tomgång inte uteslutande använder dieselbränsle och som inte har något dieselläge.

53.

dubbelbränslemotor typ 1B: en dubbelbränslemotor som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel som inte är lägre än 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %), som vid tomgång inte uteslutande använder dieselbränsle i dubbelbränsleläge och som har ett dieselläge.

54.

dubbelbränslemotor typ 2A: en dubbelbränslemotor som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel av mer än 10 procent men mindre än 90 procent (10 % < GERWHTC < 90 %) och som inte har något dieselläge, eller som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel som inte är lägre än 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %) men som vid tomgång uteslutande använder dieselbränsle och som inte har något dieselläge.

55.

dubbelbränslemotor typ 2B: en dubbelbränslemotor som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel av mer än 10 procent men mindre än 90 procent (10 % < GERWHTC < 90 %) och som har ett dieselläge, eller som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel som inte är lägre än 90 procent (GERWHTC ≥ 90 %) men som vid tomgång kan uteslutande använda dieselbränsle i dubbelbränsleläge och som har ett dieselläge.

56.

dubbelbränslemotor typ 3B: en dubbelbränslemotor som under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln drivs med en genomsnittlig gasandel som är högst 10 procent (GERWHTC ≤ 10 %) och som har ett dieselläge.”

2.

I artikel 3 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   För att erhålla EG-typgodkännande av ett motorsystem eller en motorfamilj som separat teknisk enhet, EG-typgodkännande av ett fordon med ett godkänt motorsystem med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation eller EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation, ska tillverkaren, enligt bestämmelserna i bilaga I, visa att fordonen eller motorsystemen genomgår de provningar och uppfyller de krav som anges i artiklarna 4 och 14 i bilagorna III–VIII, X, XIII, XIV och XVII. Tillverkaren ska också se till att specifikationerna för referensbränsle i bilaga IX följs. För dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon ska tillverkaren också uppfylla kraven i bilaga XVIII.”

3.

I artikel 3 ska punkterna 2–6 ersättas med följande:

”2.   För att erhålla ett EG-typgodkännande av ett fordon med ett godkänt motorsystem med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation eller ett EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation, ska tillverkaren se till att de installationskrav som anges i avsnitt 4 i bilaga I följs, och när det är frågan om dubbelbränslefordon de ytterligare installationskrav som anges i avsnitt 6 i bilaga XVIII.

3.   För att erhålla ett utvidgande av EG-typgodkännandet av ett fordon med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation som typgodkänts enligt denna förordning och som har en referensvikt över 2 380 kg men högst 2 610 kg, ska tillverkaren uppfylla de krav som anges i avsnitt 5 i bilaga VIII.

4.   Bestämmelserna om alternativt typgodkännande enligt punkt 2.4.1 i bilaga X och punkt 2.1 i bilaga XIII ska inte gälla för EG-typgodkännande av ett motorsystem eller en motorfamilj som separat teknisk enhet. Dessa bestämmelser ska inte heller gälla för dubbelbränslemotorer eller dubbelbränslefordon.

5.   Alla motorsystem och konstruktionselement som kan påverka utsläppen av gas- och partikelformiga föroreningar ska vara utformade, konstruerade, monterade och installerade så att motorn vid normal användning överensstämmer med bestämmelserna i förordning (EG) nr 595/2009 och bestämmelserna i den här förordningen. Tillverkaren ska också se till att de krav på utsläpp utanför cyklerna som anges i artikel 14 och bilaga VI i den här förordningen följs. När det gäller dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon ska bestämmelserna i bilaga XVIII också tillämpas.

6.   För att erhålla ett EG-typgodkännande av ett motorsystem eller en motorfamilj som separat teknisk enhet eller ett EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation, ska tillverkaren för att erhålla ett typgodkännande för generella bränsletyper, ett typgodkännande för särskilda bränsletyper eller ett typgodkännande för en specifik bränsletyp se till att de krav som anges i avsnitt 1 i bilaga I uppfylls.”

4.

I artikel 5.4 ska följande led läggas till som led j:

”j)

I förekommande fall, den dokumentation som krävs för en korrekt installation av en motor som typgodkänts som separat teknisk enhet.”

5.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a   Som ett alternativ till det förfarande som anges i punkt 1 ska godkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande av ett motorsystem eller en motorfamilj som separat teknisk enhet om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Ett typgodkännande av ett motorsystem eller en motorfamilj som separat teknisk enhet har redan beviljats enligt Uneces föreskrifter nr 49 när ansökan om EG-typgodkännande görs.

b)

Kraven i artiklarna 2a–2f i den här förordningen om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon och som gäller för motorsystemet eller motorfamiljen är uppfyllda.

c)

Kraven i punkt 6.2 i bilaga X till den här förordningen är uppfyllda under den övergångsperiod som anges i artikel 4.7.

d)

Alla övriga undantag som anges i punkterna 3.1 och 5.1 i bilaga VII till den här förordningen, punkterna 2.1 och 6.1 i bilaga X till den här förordningen, punkterna 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 och 10 i bilaga XIII till den här förordningen och punkt 1 i tillägg 6 till bilaga XIII till den här förordningen är tillämpliga.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När ett EG-typgodkännande beviljas enligt punkterna 1 och 1a ska godkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg med användning av den mall som anges i tillägg 5 till bilaga I.”

6.

Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a   Som ett alternativ till det förfarande som anges i punkt 1 ska godkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande av ett fordon med ett godkänt motorsystem med avseende på utsläpp samt tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Ett typgodkännande av ett fordon med ett godkänt motorsystem har redan beviljats enligt Uneces föreskrifter nr 49 när ansökan om EG-typgodkännande görs.

b)

Kraven i artiklarna 2a–2f i den här förordningen om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon är uppfyllda.

c)

Kraven i punkt 6.2 i bilaga X till den här förordningen är uppfyllda under den övergångsperiod som anges i artikel 4.7.

d)

Alla övriga undantag som anges i punkterna 3.1 och 5.1 i bilaga VII till den här förordningen, punkterna 2.1 och 6.1 i bilaga X till den här förordningen, punkterna 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 och 10 i bilaga XIII till den här förordningen och punkt 1 i tillägg 6 till bilaga XIII till den här förordningen är tillämpliga.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När ett EG-typgodkännande beviljas enligt punkterna 1 och 1a ska godkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg med användning av den mall som anges i tillägg 6 till bilaga I.”

7.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 1a:

”1a   Som ett alternativ till det förfarande som anges i punkt 1 ska godkännandemyndigheten bevilja EG-typgodkännande av ett fordon med avseende på utsläpp samt tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Ett typgodkännande av ett fordon har redan beviljats enligt Uneces föreskrifter nr 49 när ansökan om EG-typgodkännande görs.

b)

Kraven i artiklarna 2a–2f i den här förordningen om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon är uppfyllda.

c)

Kraven i punkt 6.2 i bilaga X till den här förordningen är uppfyllda under den övergångsperiod som anges i artikel 4.7.

d)

Alla övriga undantag som anges i punkterna 3.1 och 5.1 i bilaga VII till den här förordningen, punkterna 2.1 och 6.1 i bilaga X till den här förordningen, punkterna 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 och 10 i bilaga XIII till den här förordningen och punkt 1 i tillägg 6 till bilaga XIII till den här förordningen är tillämpliga.”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   När ett EG-typgodkännande beviljas enligt punkterna 1 och 1a ska godkännandemyndigheten utfärda ett EG-typgodkännandeintyg med användning av den mall som anges i tillägg 7 till bilaga I.”

8.

I artikel 16.5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Provningsförhållandena ska uppfylla de krav som anges i avsnitt 6 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

9.

Bilagorna I, II och IV–XIV ska ändras i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

10.

Bilaga III ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

11.

En ny bilaga, vars text återfinns i bilaga V till den här förordningen, ska läggas till som bilaga XVIII.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 med undantag för punkt 4 i bilaga I, som ska tillämpas från och med den 1 juli 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 188, 18.7.2009, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 582/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning och ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro VI) och om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (EUT L 167, 25.6.2011, s. 1).

(4)  EUT L 171, 24.6.2013, s. 1.


BILAGA I

Bilagorna I, III, VIII och IX till direktiv 2007/46/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3.2.1.1 ska ersättas med följande:

”3.2.1.1

Funktionssätt: gnisttändning/kompressionständning/dubbelbränsle (1)

Cykel: fyrtakt/tvåtakt/rotation (1)”

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.1.1.1 och 3.2.1.1.2:

”3.2.1.1.1

Typ av dubbelbränslemotor: typ 1A/typ 1B/typ 2A/typ 2B/typ 3B (1) (x1)

3.2.1.1.2

Gasenergiandel under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln: … %”

c)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.1.6.2:

”3.2.1.6.2

Diesel vid tomgångskörning: ja/nej (1) (x1)”

d)

Punkterna 3.2.2.1 och 3.2.2.2 ska ersättas med följande:

”3.2.2.1

Lätta fordon: diesel/bensin/motorgas/naturgas eller biometan/etanol (E85)/biodiesel/väte/H2NG (1) (6)

3.2.2.2.

Tunga fordon: diesel/bensin/motorgas/naturgas typ H/naturgas typ L/naturgas typ HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (1) (6)”

e)

Punkt 3.2.4.2 ska ersättas med följande:

”3.2.4.2

Genom bränsleinsprutning (endast kompressionständning eller dubbelbränsle): ja/nej (1)”

f)

Punkt 3.2.9.2.1 ska ersättas med följande:

”3.2.9.2.1

(endast Euro VI) Beskrivning och/eller ritning av de komponenter i avgassystemet som ingår i motorsystemet.”

g)

Punkterna 3.2.9.7 och 3.2.9.7.1 ska ersättas med följande:

”3.2.9.7

Fullständigt avgassystem, volym: … dm3

3.2.9.7.1

(endast Euro VI) Godtagbar volym hos avgassystemet: … dm3

h)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.9.7.2:

”3.2.9.7.2

(endast Euro VI) Volym av avgassystemet som är del av motorsystemet: … dm3

i)

Punkterna 3.2.12.2.7.0.7 och 3.2.12.2.7.0.8 ska utgå.

j)

Punkt 3.2.12.2.7.6.5 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.7.6.5

(endast Euro IV) Standardkommunikationsprotokoll för OBD (8)”

k)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.12.2.7.8–3.2.12.2.7.8.3:

”3.2.12.2.7.8

(endast Euro VI) OBD-komponenter ombord på fordonet

3.2.12.2.7.8.0

Användning av alternativt godkännande enligt punkt 2.4.1 i bilaga X till förordning (EU) nr 582/2011: ja/nej (1)

3.2.12.2.7.8.1

Förteckning över OBD-komponenter ombord på fordonet

3.2.12.2.7.8.2

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikering (10)

3.2.12.2.7.8.3

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av kommunikationsgränssnittet för OBD-system utanför fordonet (10)”

l)

Punkt 3.2.12.2.8.2 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.2

Motiveringssystem för förare”

m)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.12.2.8.2.1 och 3.2.12.2.8.2.2:

”3.2.12.2.8.2.1

(endast Euro VI) Motor med permanent avaktivering av motiveringssystemet för förare, för användning inom räddningstjänst eller i de fordon som anges i artikel 2.3 b i detta direktiv: ja/nej (1)

3.2.12.2.8.2.2

Aktivering av krypläge

deaktivering efter omstart/deaktivering efter bränslepåfyllning/deaktivering efter parkering (1) (8)”

n)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.12.2.8.3.1 och 3.2.12.2.8.3.2:

”3.2.12.2.8.3.1

(endast Euro VI) Förteckning över de OBD-motorfamiljer inom motorfamiljen som beaktats vid kontrollen av att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt (om tillämpligt)

3.2.12.2.8.3.2

(endast Euro VI) Nummer på den OBD-motorfamilj som huvudmotorn/motorn tillhör”

o)

Punkt 3.2.12.2.8.4 ska utgå.

p)

Punkterna 3.2.12.2.8.8 och 3.2.12.2.8.8.1 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.8

(endast Euro VI) Komponenter ombord på fordonet som tillhör systemet för att kontrollera att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt

3.2.12.2.8.8.1

Förteckning över komponenter ombord på fordonet som tillhör systemet för att kontrollera att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt”

q)

Punkt 3.2.12.2.8.8.3 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.8.3

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av varningssignalen (10)”

r)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.12.2.8.8.4 och 3.2.12.2.8.8.5:

”3.2.12.2.8.8.4

Användning av alternativt godkännande enligt punkt 2.1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 582/2011: ja/nej (1)

3.2.12.2.8.8.5

Uppvärmd/ouppvärmd reagensbehållare och doseringssystem (se punkt 2.4 i bilaga 11 till Uneces föreskrifter nr 49)”

s)

Punkt 3.2.17 ska ersättas med följande:

”3.2.17

Särskild information om gasdrivna motorer och dubbelbränslemotorer till tunga fordon (ange motsvarande information när det rör sig om system som är uppbyggda på annat sätt) (om tillämpligt)”

t)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.17.9–3.2.19.4.3:

”3.2.17.9

Om tillämpligt, tillverkarens hänvisning till dokument för installation av dubbelbränslemotor i ett fordon (x1)

3.2.18

Vätgasbränslesystem: ja/nej (1)

3.2.18.1

EG-typgodkännandenummer enligt förordning (EG) nr 79/2009: …

3.2.18.2

Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning vid vätgasbränslesystem

3.2.18.2.1

Fabrikat: …

3.2.18.2.2

Typ(er): …

3.2.18.2.3

Justeringsmöjligheter som påverkar utsläpp: …

3.2.18.3

Ytterligare dokumentation

3.2.18.3.1

Beskrivning av skyddet av katalysatorn vid omkoppling från bensindrift till vätgasdrift och tillbaka: …

3.2.18.3.2

Systemutformning (elektriska anslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar, etc.): …

3.2.18.3.3

Ritning över symbolen: …

3.2.19

H2NG-bränslesystem: ja/nej (1)

3.2.19.1

Andel väte i bränslet (det maximiinnehåll som tillverkaren angett): …

3.2.19.2

EG-typgodkännandenummer enligt Uneces föreskrifter nr 110: …

3.2.19.3

Kontrollenhet för elektronisk motorstyrning vid H2NG-bränslesystem

3.2.19.3.1

Fabrikat: …

3.2.19.3.2

Typ(er): …

3.2.19.3.3

Justeringsmöjligheter som påverkar utsläpp: …

3.2.19.4

Ytterligare dokumentation

3.2.19.4.1

Beskrivning av skyddet av katalysatorn vid omkoppling från bensindrift till H2NG-drift och tillbaka: …

3.2.19.4.2

Systemutformning (elektriska anslutningar, vakuumanslutningar, utjämningsslangar, etc.): …

3.2.19.4.3

Ritning över symbolen: …”

u)

Punkt 3.4.8 ska ersättas med följande:

”3.4.8

Fordonets elektriska räckvidd … km (i enlighet med bilaga 9 till Uneces föreskrifter nr 101)”

v)

Punkterna 3.5.2.1, 3.5.2.2 och 3.5.2.3 ska ersättas med följande:

”3.5.2.1

Bränsleförbrukning (stadstrafik): … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

3.5.2.2

Bränsleförbrukning (landsvägstrafik): … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km (1)

3.5.2.3

Bränsleförbrukning (blandad körning): … l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km (1)”

w)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.5.3–3.5.3.2.3:

”3.5.3   Elenergiförbrukning för eldrivna fordon

3.5.3.1

Elenergiförbrukning för fordon med endast eldrift … Wh/km

3.5.3.2

Elenergiförbrukning för externt laddningsbara elektriska hybridfordon

3.5.3.2.1

Elenergiförbrukning (villkor A, blandad körning) … Wh/km

3.5.3.2.2

Elenergiförbrukning (villkor B, blandad körning) … Wh/km

3.5.3.2.3

Elenergiförbrukning (viktad, blandad körning) … Wh/km”

x)

Punkterna 3.5.4.1 och 3.5.4.2 ska ersättas med följande:

”3.5.4.1.

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning (x3): … g/kWh

3.5.4.2

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning i dieselläge (x2): … g/kWh”

y)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.5.4.3–3.5.4.6:

”3.5.4.3

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning i dubbelbränsleläge (x1): … g/kWh

3.5.4.4

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning (x3)(9): … g/kWh

3.5.4.5

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning i dieselläge (x2)(9): … g/kWh

3.5.4.6

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning i dubbelbränsleläge (x1)(9): … g/kWh”

z)

Punkterna 3.5.5.1 och 3.5.5.2 ska ersättas med följande:

”3.5.5.1

Bränsleförbrukning WHSC-provning (x3): … g/kWh

3.5.5.2

Bränsleförbrukning WHSC-provning i dieselläge (x2): … g/kWh”

aa)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.5.5.3–3.5.5.6:

”3.5.5.3

Bränsleförbrukning WHSC-provning i dubbelbränsleläge (x1): … g/kWh

3.5.5.4

Bränsleförbrukning WHTC-provning (9) (x3): … g/kWh

3.5.5.5

Bränsleförbrukning WHTC-provning i dieselläge (9)(x2): … g/kWh

3.5.5.6

Bränsleförbrukning WHTC-provning i dubbelbränsleläge (9)(x1): … g/kWh”

ab)

Följande anmärkningar ska införas i Förklaringar:

”(8)

Ska dokumenteras vid en enda OBD-motorfamilj och om det inte redan inkluderats i det dokumentationsmaterial som avses i punkt 3.2.12.2.7.0.4.

(9)

Värde för kombinerad WHTC-provning, inklusive kallstarts- och varmstartsdel enligt bilaga VIII till förordning (EU) nr 582/2011.

(10)

Ska dokumenteras om det inte redan inkluderats i den dokumentation som avses i punkt 3.2.12.2.7.0.5.”

ac)

Följande anmärkningar ska läggas till i Förklaringar:

”(x)

Dubbelbränslemotorer.

(x1)

När det gäller en dubbelbränslemotor eller ett dubbelbränslefordon.

(x2)

Om det gäller dubbelbränslemotorer av typerna 1B, 2B och 3B.

(x3)

Med undantag för dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon.”

2.

Bilaga III, del I, avsnitt A ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3.2.1.1 ska ersättas med följande:

”3.2.1.1

Funktionssätt: gnisttändning/kompressionständning/dubbelbränsle (1)

Cykel: fyrtakt/tvåtakt/rotation (1)”

b)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.1.1.1 och 3.2.1.1.2:

”3.2.1.1.1

Typ av dubbelbränslemotor: typ 1A/typ 1B/typ 2A/typ 2B/typ 3B (1) (x1)

3.2.1.1.2

Gasenergiandel under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln: … %”

c)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.1.6.2:

”3.2.1.6.2

Diesel vid tomgångskörning: ja/nej (1)(x1)”

d)

Punkt 3.2.2.2 ska ersättas med följande:

”3.2.2.2

Tunga fordon: diesel/bensin/motorgas/naturgas typ H/naturgas typ L/naturgas typ HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (1)(6)”

e)

Punkt 3.2.4.2 ska ersättas med följande:

”3.2.4.2

Genom bränsleinsprutning (endast kompressionständning eller dubbelbränsle): ja/nej (1)”

f)

Punkterna 3.2.12.2.7.0.7 och 3.2.12.2.7.0.8 ska utgå.

g)

Punkt 3.2.12.2.7.6.5 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.7.6.5

(endast Euro VI) Standardkommunikationsprotokoll för OBD: (8)”

h)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.12.2.7.8–3.2.12.2.7.8.3:

”3.2.12.2.7.8

(endast Euro VI) OBD-komponenter ombord på fordonet

3.2.12.2.7.8.1

Förteckning över OBD-komponenter ombord på fordonet

3.2.12.2.7.8.2

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikering (10)

3.2.12.2.7.8.3

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av kommunikationsgränssnittet för OBD-system utanför fordonet (10)”

i)

Punkt 3.2.12.2.8.2 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.2

Motiveringssystem för förare”

j)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2.12.2.8.2.1:

”3.2.12.2.8.2.1

(endast Euro VI) Motor med permanent avaktivering av motiveringssystemet för förare, för användning inom räddningstjänst eller i de fordon som anges i artikel 2.3 b i detta direktiv: ja/nej (1)”

k)

Punkterna 3.5.4.1 och 3.5.4.2 ska ersättas med följande:

”3.5.4.1

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning (x3): … g/kWh

3.5.4.2

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning i dieselläge (x2): … g/kWh”

l)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.5.4.3–3.5.4.6:

”3.5.4.3

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning i dubbelbränsleläge (x1): … g/kWh

3.5.4.4

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning (9)(x3): … g/kWh

3.5.4.5

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning i dieselläge (9)(x2): … g/kWh

3.5.4.6

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning i dubbelbränsleläge (9)(x1): … g/kWh”

m)

Punkterna 3.5.5.1 och 3.5.5.2 ska ersättas med följande:

”3.5.5.1

Bränsleförbrukning WHSC-provning (x3): … g/kWh

3.5.5.2

Bränsleförbrukning WHSC-provning i dieselläge (x2): … g/kWh”

n)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.5.5.3–3.5.5.6:

”3.5.5.3

Bränsleförbrukning WHSC-provning i dubbelbränsleläge (x1): … g/kWh

3.5.5.4

Bränsleförbrukning WHTC-provning (9)(x3): … g/kWh

3.5.5.5

Bränsleförbrukning WHTC-provning i dieselläge (9)(x2): … g/kWh

3.5.5.6

Bränsleförbrukning WHTC-provning i dubbelbränsleläge (9)(x1): … g/kWh”

3.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.1.2 ska ersättas med följande:

”2.1.2   Typ 2-provning (b)(c) (utsläppsuppgifter som krävs vid typgodkännande för trafikduglighet)

Typ 2, tomgångsprovning, lågt varvtal

Variant/version

CO (volymprocent)

Motorvarvtal (min–1)

Motoroljatemperatur (K)

Typ 2, tomgångsprovning, högt varvtal

Variant/version

CO (volymprocent)

Lambdavärde

Motorvarvtal (min–1)

Motoroljatemperatur (K)

…”

b)

Punkt 2.2.4 ska ersättas med följande:

”2.2.4   Tomgångsprovning (1)

Variant/version

CO (volymprocent)

Lambdavärde (1)

Motorvarvtal (min–1)

Motoroljatemperatur (K)

…”

4.

Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a)

Del I, sida 2, ”Fordonskategori M1 (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m)(m1)(m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6(1)) eller WHSC (Euro VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): …

partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

b)

Del I, sida 2, ”Fordonskategori M2 (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6 (1)) eller WHSC (Euro VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

c)

Del I, sida 2, ”Fordonskategori M3 (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m)(m1)(m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

d)

Del I, sida 2, ”Fordonskategori N1 (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6 (1)) eller WHSC (Euro VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro 6)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

e)

Del I, sida 2, ”Fordonskategori N2 (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6 (1)) eller WHSC (Euro VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

f)

Del I, sida 2, ”Fordonskategori N3 (färdigbyggda och etappvis färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2.

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2.

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

g)

Del II, sida 2, ”Fordonskategori M1 (icke färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6 (1)) eller WHSC (Euro VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

h)

Del II, sida 2, ”Fordonskategori M2 (icke färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6 (1)) eller WHSC (Euro VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

i)

Del II, sida 2, ”Fordonskategori M3 (icke färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”.

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2.

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

j)

Del II, sida 2, ”Fordonskategori N1 (icke färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande:

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro 6)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

k)

Del II, sida 2, ”Fordonskategori N2 (icke färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: typ I eller ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: Typ I (Euro 5 eller 6 (1)) eller WHSC (Euro 6)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

l)

Del II, sida 2, ”Fordonskategori N3 (icke färdigbyggda fordon)” i mallen för EG- intyget om överensstämmelse, ska ändras på följande sätt:

i)

Punkterna 26 och 26.1 ska ersättas med följande:

”26.

Bränsle: diesel/bensin/motorgas/naturgas-biometan/LNG/etanol/biodiesel/vätgas (1)

26.1

Enbränsle/tvåbränsle/flexbränsle/dubbelbränsle (1)”

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 26.2:

”26.2.

(endast dubbelbränsle) Typ 1A/Typ 1B/Typ 2A/Typ 2B/Typ 3B (1)”

iii)

Punkt 48 ska ersättas med följande:

”48.

Avgasutsläpp (m) (m1) (m2):

Nummer på grundrättsakten och på den senaste ändringsrättsakt som är tillämplig: …

1.1

Provningsförfarande: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … partiklar: …

Röktäthet (ELR): … (m–1)

1.2

Provningsförfarande: WHSC (Euro VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …

2.1

Provningsförfarande: ETC (i tillämpliga fall)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … partiklar: …

2.2

Provningsförfarande: WHTC (Euro VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … partiklar (massa): … partiklar (antal): …”

m)

Noten m i Förklarande noter till bilaga IX ska ersättas med följande:

”(m)

Upprepa för de olika bränslen som kan användas. Fordon som kan drivas med både bensin och gasformigt bränsle men vars bensinsystem endast installerats för nödfall eller start och vars bensintank inte rymmer mer än 15 liter bensin kommer att betraktas som fordon som endast kan drivas med ett gasformigt bränsle.”

n)

Följande noter ska läggas till i Förklarande noter till bilaga IX som noterna (m1) och (m2):

”(m1)

Om det gäller Euro VI dubbelbränslemotorer eller dubbelbränslefordon, upprepa vid behov.

(m2)

Endast utsläpp bedömda i enlighet med tillämplig(a) rättsakt (er) ska anges.”


BILAGA II

”BILAGA I

Gränsvärden för Euro VI

 

Gränsvärden

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Partiklar (massa)

(mg/kWh)

Antal partiklar

(antal/kWh)

WHSC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

8,0 × 1011

WHTC (CI)

4 000

160

 

 

460

10

10

6,0 × 1011

WHTC (PI)

4 000

 

160

500

460

10

10

 (2) 6,0 × 1011

PI

=

Gnisttändning.

CI

=

Kompressionständning.


(1)  Tillåten NO2-halt i gränsvärdet för NOx kan fastställas senare.

(2)  Gränsvärdet ska tillämpas från och med de datum som fastställs i rad B i tabell 1 i tillägg 9 till bilaga I till förordning (EU) nr 582/2011.”


BILAGA III

Bilagorna I, II och IV–XIV till förordning (EU) nr 582/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1.1 ska ersättas med följande:

”1.1.1

Huvudmotorn ska uppfylla kraven i denna förordning vid användning av lämpliga referensbränslen enligt specifikationerna i bilaga IX. Särskilda krav ska gälla motorer som drivs med naturgas/biometan, inklusive dubbelbränslemotorer, enligt punkt 1.1.3.”

b)

Punkt 1.1.3 ska ersättas med följande:

”1.1.3

För motorer som drivs med naturgas/biometan, inklusive dubbelbränslemotorer, ska tillverkaren visa att huvudmotorerna kan anpassa sig till alla sammansättningar av naturgas/biometan som kan förekomma på marknaden. Denna demonstration ska utföras enligt detta avsnitt samt i fråga om dubbelbränslemotorer även enligt de ytterligare bestämmelser om bränsleanpassning som anges i punkt 6.4 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49.

För motorer som drivs med komprimerad naturgas (CNG)/biometan finns det normalt två slags bränslen, gas med högt värmevärde (H-gas) och gas med lågt värmevärde (L-gas), men med en betydande spridning inom bägge typerna. De skiljer sig signifikant åt i fråga om energiinnehållet uttryckt som Wobbetal samt i fråga om sin λ-skiftfaktor (Sλ). Naturgas med en λ-skiftfaktor på 0,89–1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) anses vara H-typ, medan naturgas med en λ-skiftfaktor på 1,08–1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) anses vara av L-typ. Referensbränslenas sammansättning återspeglar λ-skiftfaktorns (Sλ) hela område.

Huvudmotorn ska uppfylla kraven i denna förordning vid användning av referensbränslena GR (bränsle 1) och G25 (bränsle 2), enligt specifikationerna i bilaga IX, utan någon manuell ändring av motorns bränslesystem mellan de två provningarna (automatisk anpassning krävs). Efter bränslebytet får en WHTC-varmstartscykel köras utan mätningar. Därefter ska motorn kylas ned i enlighet med punkt 7.6.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.

I fråga om flytande naturgas/biometan (LNG) ska huvudmotorn uppfylla kraven i denna förordning vid användning av referensbränslena GR (bränsle 1) och G20 (bränsle 2), enligt specifikationerna i bilaga IX, utan någon manuell ändring av motorns bränslesystem mellan de två provningarna (automatisk anpassning krävs). Efter bränslebytet får en WHTC-varmstartscykel köras utan mätningar. Därefter ska motorn kylas ned i enlighet med punkt 7.6.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

c)

Punkt 1.1.4 ska ersättas med följande:

”1.1.4

För motorer som drivs med CNG och som ställs om för drift på H-gas eller L-gas med hjälp av en omkopplare, varvid anpassningen till variationerna inom de båda respektive gastyperna sker automatiskt, ska huvudmotorn för varje omkopplarläge provas med lämpligt referensbränsle enligt specifikationerna i bilaga IX. Bränslena är GR (bränsle 1) och G23 (bränsle 3) för H-gas och G25 (bränsle 2) och G23 (bränsle 3) för L-gas. Huvudmotorn ska uppfylla kraven i den här förordningen i båda omkopplarlägena utan ändring av motorns bränsleinställning mellan de två provningarna i respektive omkopplarläge. Efter bränslebytet får en WHTC-varmstartscykel köras utan mätningar. Därefter ska motorn kylas ned i enlighet med punkt 7.6.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

d)

Punkterna 1.1.5 och 1.1.6 ska ersättas med följande:

”1.1.5

För motorer som drivs med naturgas/biometan ska förhållandet ”r” mellan utsläppsresultaten bestämmas för varje förorening på följande sätt:

Formula

eller

Formula

och

Formula

1.1.6

För motorgasdrivna motorer ska tillverkaren visa att huvudmotorn kan anpassa sig till alla bränslesammansättningar som kan förekomma på marknaden.

För motorgas finns det variationer i C3/C4-sammansättningen. Dessa variationer återspeglas i referensbränslena. Huvudmotorn ska uppfylla utsläppskraven på referensbränslena A och B enligt specifikationerna i bilaga IX utan ändring av motorns bränsleinställning mellan de två provningarna. Efter bränslebytet får en WHTC-varmstartscykel köras utan mätningar. Därefter ska motorn kylas ned i enlighet med punkt 7.6.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

e)

Punkterna 1.2 och 1.2.1 ska ersättas med följande:

”1.2

Krav för typgodkännande för särskilda bränsletyper avseende motorer som drivs med naturgas/biometan eller motorgas, inklusive dubbelbränslemotorer

Typgodkännande för särskilda bränsletyper ska beviljas enligt de krav som anges i punkterna 1.2.1–1.2.2.2.

1.2.1

Typgodkännande av avgasutsläpp från en motor som drivs med CNG och som är konstruerad för drift med gas av H-typ eller L-typ.

Huvudmotorn ska provas för respektive gastyp med användning av tillämpligt referensbränsle enligt specifikationerna i bilaga IX. Bränslena är GR (bränsle 1) och G23 (bränsle 3) för H-gas och G25 (bränsle 2) och G23 (bränsle 3) för L-gas. Huvudmotorn ska uppfylla kraven i den här förordningen utan ändring av motorns bränsleinställning mellan de två provningarna. Efter bränslebytet får en WHTC-varmstartscykel köras utan mätningar. Därefter ska motorn kylas ned i enlighet med punkt 7.6.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

f)

Punkterna 1.2.2, 1.2.2.1 och 1.2.2.2 ska ersättas med följande:

”1.2.2

Typgodkännande av avgasutsläpp från en motor som drivs med naturgas/biometan eller motorgas och som är konstruerad för drift med bränsle med en viss sammansättning.

Huvudmotorn ska uppfylla utsläppskraven med användning av referensbränslena GR och G25 för CNG, referensbränslena GR och G20 för LNG eller referensbränslena A och B för motorgas, enligt specifikationerna i bilaga IX. Mellan provningarna får fininställning av bränslesystemet göras. Fininställningen består i en omkalibrering av bränslesystemets databas, dock utan att reglersystemets grundläggande inriktning eller databasens grundstruktur ändras på något sätt. Vid behov får delar som är direkt förknippade med bränsleflödets storlek, t.ex. insprutningsmunstycken, bytas ut.

1.2.2.1

I fråga om CNG får på tillverkarens begäran motorn provas med referensbränslena GR och G23 eller med referensbränslena G25 och G23; i så fall kommer typgodkännandet enbart att gälla för H-gas respektive L-gas.

1.2.2.2

Vid leveransen till kunden ska motorn vara märkt enligt specifikationerna i punkt 3.3, med uppgift om vilken bränslesammansättning motorn har kalibrerats för.”

g)

Följande punkter ska införas som punkterna 1.3–1.3.3:

”1.3   Krav för bränslespecifikt typgodkännande

1.3.1

Ett bränslespecifikt typgodkännande kan utfärdas för motorer som drivs med LNG, inklusive dubbelbränslemotorer, märkta med ett godkännandemärke som innehåller bokstäverna ”LNG20” enligt punkt 3.1 i denna bilaga.

1.3.2

Tillverkaren kan endast ansöka om ett bränslespecifikt typgodkännande i fråga om motorer som kalibrerats för en specifik LNG-sammansättning med en λ-skiftfaktor som inte avviker med mer än 3 % från λ-skiftfaktorn för det G20-bränsle som anges i bilaga IX, och vars etaninnehåll inte överstiger 1,5 %.

1.3.3

I fråga om en dubbelbränslemotorfamilj där motorerna kalibrerats för en specifik LNG-sammansättning med en λ-skiftfaktor som inte avviker med mer än 3 % från λ-skiftfaktorn för det G20-bränsle som anges i bilaga IX, och vars etaninnehåll inte överstiger 1,5 %, ska grundmotorn bara provas med referensbränslet G20, enligt specifikationerna i bilaga IX.”

h)

Punkterna 3.1 och 3.2 ska ersättas med följande:

”3.1

När det gäller motorer som typgodkänts som separat teknisk enhet eller ett fordon som typgodkänts med avseende på utsläpp samt reparations- och underhållsinformation, ska motorn vara märkt med följande uppgifter:

a)

Motortillverkarens varumärke eller firmanamn.

b)

Tillverkarens handelsbeteckning på motorn.

c)

För naturgas/biometanmotorer ska någon av följande märkningar placeras efter EG-typgodkännandemärket:

i)

H på motorer som godkänts och kalibrerats för gas av H-typ.

ii)

L på motorer som godkänts och kalibrerats för gas av L-typ.

iii)

HL på motorer som godkänts och kalibrerats för både gas av H-typ och gas av L-typ.

iv)

Ht på motorer som godkänts och kalibrerats för gas av H-typ med bestämd sammansättning och som kan ställas om till gas av H-typ med annan sammansättning genom fininställning av motorns bränslesystem.

v)

Lt på motorer som godkänts och kalibrerats för gas av L-typ med bestämd sammansättning och som kan ställas om till gas av L-typ med annan sammansättning genom fininställning av motorns bränslesystem.

vi)

HLt för motorer som typgodkänts och kalibrerats för en särskild gassammansättning av gaser av antingen H-typ eller L-typ och som är omställbara till en annan särskild gas av antingen H-typ eller L-typ genom fininställning av motorns bränslesystem.

vii)

CNGfr i alla övriga fall där motorn drivs med CNG/biometan och är konstruerad för en särskild bränslesammansättning.

viii)

LNGfr i de fall där motorn drivs med LNG och är konstruerad för en särskild bränslesammansättning.

ix)

LPGfr i de fall där motorn drivs med motorgas och är konstruerad för en särskild bränslesammansättning.

x)

LNG20 i de fall där motorn godkänts och kalibrerats för en specifik LNG-sammansättning med en λ-skiftfaktor som inte avviker med mer än 3 % från λ-skiftfaktorn för den G20-gas som anges i bilaga IX, och vars etaninnehåll inte överstiger 1,5 %.

xi)

LNG i de fall där motorn godkänts och kalibrerats för någon annan LNG-sammansättning.

d)

För dubbelbränslemotorer ska godkännandemärket innehålla ett antal siffror efter den nationella symbolen i syfte att visa för vilken typ av dubbelbränslemotor och för vilken gastyp godkännandet beviljats. Serien av siffror kommer att bestå av två siffror som anger typen av dubbelbränslemotor enligt definitionen i artikel 2, följt av den bokstav eller de bokstäver som anges i led c och betecknar den naturgas/biometansammansättning som används av motorn. De två siffror som anger typ av dubbelbränslemotor enligt definitionen i artikel 2 är följande:

i)

1A för dubbelbränslemotorer typ 1A.

ii)

1B för dubbelbränslemotorer typ 1B.

iii)

2A för dubbelbränslemotorer typ 2A.

iv)

2B för dubbelbränslemotorer typ 2B.

v)

3B för dubbelbränslemotorer typ 3B.

e)

För dieseldrivna motorer med kompressionständning ska typgodkännandemärket innehålla bokstaven ”D” efter den nationella symbolen.

f)

För etanoldrivna (ED95) motorer med kompressionständning ska typgodkännandemärket innehålla bokstäverna ”ED” efter den nationella symbolen.

g)

För etanoldrivna (E85) motorer med gnisttändning ska typgodkännandemärket innehålla ”E85” efter den nationella symbolen.

h)

För bensindrivna motorer med gnisttändning ska typgodkännandemärket innehålla bokstaven ”P” efter den nationella symbolen.

3.2

Varje motortyp som godkänts enligt denna förordning som separat teknisk enhet ska vara märkt med ett EG-typgodkännandemärke. Detta märke ska bestå av följande:”

i)

Punkterna 3.2.2 och 3.2.3 ska ersättas med följande:

”3.2.2

EG-typgodkännandemärket ska i närheten av rektangeln även innehålla det ”basgodkännandenummer” som ingår i avsnitt 4 av det typgodkännandenummer som avses i bilaga VII till direktiv 2007/46/EG, föregått av den bokstav som betecknar det utsläppssteg för vilken EG-typgodkännandet har beviljats.

3.2.3

EG-typgodkännandemärket ska vara fäst på motorn på sådant sätt att det är outplånligt och tydligt läsbart. Det ska vara synligt när motorn är installerad i fordonet och vara fäst på en del av motorn som är nödvändig för dess normala drift och som normalt inte behöver bytas ut under motorns livslängd.

Utöver märkningen på motorn får EG-godkännandemärket också återfinnas via instrumentbrädan. Det ska då vara lätt tillgängligt för kontroll och uppgifter om tillgången till det ska inkluderas i fordonets bruksanvisning.”

j)

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

”3.3   Etiketter för naturgas/biometan- och motorgasdrivna motorer

Naturgas/biometan- och motorgasdrivna motorer som är typgodkända för en viss bränsletyp ska vara märkta med etiketter som innehåller de uppgifter som anges i punkt 3.3.1.”

k)

I punkt 4.2 ska följande led införas som led c:

”c)

Vid installationen av en dubbelbränslemotor som typgodkänts som en separat teknisk enhet i ett fordon ska dessutom de särskilda installationskrav som anges i punkt 6 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49 och tillverkarens installationskrav som anges i avsnitt 7 i bilaga XVIII till den här förordningen uppfyllas.”

l)

Punkt 5.2.1 ska ersättas med följande:

”5.2.1

För provning i drift ska den beräknade belastningen (vridmoment som andel av maximalt vridmoment och maximalt tillgängligt vridmoment vid aktuellt motorvarvtal), motorvarvtalet, temperaturen i motorns kylmedel, den momentana bränsleförbrukningen och motorns maximala referensvridmoment som funktion av motorns varvtal göras tillgängligt av den elektroniska styrenheten i realtid och vid en frekvens på minst 1 Hz, som obligatoriskt informationsflöde.”

m)

Punkt 5.3.4 ska ersättas med följande:

”5.3.4

Om motorn vid provning inte uppfyller de krav på hjälpaggregat som anges i bilaga XIV, ska det uppmätta vridmomentet korrigeras i enlighet med den korrigeringsmetod som anges i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

n)

Punkterna 6.1 och 6.2 ska ersättas med följande:

”6.1   Parametrar för bestämning av en motorfamilj

En motorfamilj enligt en motortillverkares bestämning ska uppfylla kraven i punkt 5.2 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49, och, när det gäller dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon, i punkt 3.1 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49.

6.2   Val av huvudmotor

Motorfamiljens huvudmotor ska väljas i enlighet med kraven i punkt 5.2.4 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49 och, när det gäller dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon, i punkt 3.1.2 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49.”

o)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 6.4–6.4.3:

”6.4   Utvidgning av en motorfamilj med ett nytt motorsystem

6.4.1

På tillverkarens begäran och efter godkännande från godkännandemyndigheten får ett nytt motorsystem tas upp som medlem i en godkänd motorfamilj om de kriterier som avses i punkt 6.1 är uppfyllda.

6.4.2

Om huvudmotorsystemets konstruktionselement överensstämmer med dem i det nya motorsystemet enligt punkt 6.2 eller, när det gäller dubbelbränslemotorer, enligt punkt 3.1.2 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49, ska huvudmotorsystemet förbli oförändrat och tillverkaren ska ändra det informationsdokument som anges i bilaga I.

6.4.3

Om det nya motorsystemet innehåller konstruktionselement som inte överensstämmer med huvudmotorsystemet enligt punkt 6.4.2, men är representativa för hela familjen ska det nya motorsystemet bli ny huvudmotor. I detta fall ska det visas att de nya konstruktionselementen uppfyller bestämmelserna i denna förordning och det informationsdokument som anges i bilaga I ska ändras.”

p)

Punkterna 7.2.3.3–7.2.3.6 ska ersättas med följande:

7.2.3.3   För motorer som drivs med diesel, etanol (ED95), bensin, E85, LNG20, LNG och motorgas, inklusive dubbelbränslemotorer, får alla dessa provningar utföras med tillämpliga marknadsbränslen. Om tillverkaren så begär får emellertid de referensbränslen som anges i bilaga IX användas. Detta innebär provningar enligt beskrivningen i avsnitt 1 i denna bilaga med minst två av referensbränslena för varje motorgas- eller LNG-motor, inklusive dubbelbränslemotorer.

7.2.3.4   För motorer som drivs med CNG, inklusive dubbelbränslemotorer, får alla dessa provningar utföras med marknadsbränsle på följande sätt:

a)

För H-märkta motorer med ett marknadsbränsle av H-typ (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00).

b)

För L-märkta motorer med ett marknadsbränsle av L-typ (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19).

c)

För HL-märkta motorer med ett marknadsbränsle som spänner över λ-skiftfaktorns hela område (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Om tillverkaren så begär får emellertid de referensbränslen som anges i bilaga IX användas. Detta innebär provningar enligt beskrivningen i avsnitt 1 i denna bilaga.

7.2.3.5   Bristande uppfyllnad av kraven hos gasmotorer och dubbelbränslemotorer

Om det uppstår en tvist på grund av att en gasmotor, inklusive en dubbelbränslemotor, inte uppfyller kraven med ett marknadsbränsle, ska provningarna utföras med varje referensbränsle med vilket huvudmotorn har provats, och med ett eventuellt ytterligare tredje bränsle enligt punkterna 1.1.4.1 och 1.2.1.1 som huvudmotorn kan ha provats med. I tillämpliga fall ska resultatet räknas om med hjälp av den tillämpliga faktorn ”r”, ”ra” eller ”rb” enligt punkterna 1.1.5, 1.1.6.1 och 1.2.1.2. Om r, ra eller rb är mindre än 1 ska ingen korrigering göras. Av både de uppmätta och i tillämpliga fall de beräknade resultaten ska det framgå att motorn uppfyller gränsvärdena med alla relevanta bränslen (till exempel, bränslena 1, 2 och 3 för naturgasmotorer och bränslena A och B för motorgasmotorer).

7.2.3.6   Provningar för produktionsöverensstämmelse av en gasmotor konstruerad för drift med ett bränsle med viss sammansättning i enlighet med avsnitt 1.2.2 i denna bilaga ska utföras med det bränsle som motorn har kalibrerats för.”

q)

Punkterna 7.3.1, 7.3.2 och 7.3.3 ska ersättas med följande:

”7.3.1

Om godkännandemyndigheten bedömer att produktionskvaliteten är bristfällig får den begära en verifiering av OBD-systemets produktionsöverensstämmelse. En sådan verifiering ska utföras på följande sätt:

En motor ska slumpmässigt väljas ur produktionsserien och undergå de provningar som beskrivs i bilaga 9B till Uneces föreskrifter nr 49. En dubbelbränslemotor ska köras i dubbelbränsleläge samt, i tillämpliga fall, i dieselläge. Provningarna får utföras på en motor som har körts in i högst 125 timmar.

7.3.2

Produktionsöverensstämmelse ska anses föreligga om motorn uppfyller kraven för de provningar som föreskrivs i bilaga 9B till Uneces föreskrifter nr 49 och när det gäller dubbelbränslemotorer uppfyller de ytterligare kraven i punkt 7 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49.

7.3.3

Om den utvalda motorn ur produktionsserien inte uppfyller kraven i punkt 7.3.2 ska ytterligare fyra slumpmässigt utvalda motorer ur produktionsserien genomgå de provningar som beskrivs i punkt 7.3.1.”

r)

Punkt 7.4.4 ska ersättas med följande:

”7.4.4

Om provningsutrustningen inte uppfyller de krav på hjälpaggregat som anges i bilaga XIV, ska det uppmätta vridmomentet korrigeras i enlighet med den korrigeringsmetod som anges i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

s)

I punkt 8.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Det dokumentationsmaterial som krävs enligt artiklarna 5, 7 och 9 och som ska göra det möjligt för godkännandemyndigheten att utvärdera utsläppsbegränsande strategier samt system ombord på fordonet och motorn för att se till att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt, samt det dokumentationsmaterial som krävs i bilaga VI (utsläpp utanför cyklerna), bilaga X (omborddiagnos) och bilaga XVIII (dubbelbränslemotorer), ska göras tillgängliga i följande två delar:”

t)

Punkt 8.3 ska ersättas med följande:

”8.3

Det utvidgade dokumentationsmaterialet ska innehålla följande information:

a)

Information om driften av alla hjälp- och grundstrategier för avgasrening, inklusive en beskrivning av de parametrar som ändras av varje hjälpstrategi och de gränsförhållanden under vilka hjälpstrategin är aktiv samt en indikation om vilka hjälp- och grundstrategier som troligen är aktiva under förhållandena vid de provningsförfaranden som anges i bilaga VI.

b)

En beskrivning av bränslekontrollsystemets logik, tidsstrategier och omkopplingspunkter under alla driftsformer.

c)

En fullständig beskrivning av det motiveringssystem som krävs i bilaga XIII, inklusive tillhörande övervakningsstrategier.

d)

En beskrivning av de åtgärder för att förhindra manipulation som avses i artikel 5.4 b och i artikel 7.4 a.”

u)

I tillägg 1 ska punkterna 1.1 och 1.2 ersättas med följande:

”1.1

I punkt A.1.3 i tillägg 1 till Uneces föreskrifter nr 49 ska hänvisningen till punkt 5.3 förstås som en hänvisning till tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009.

1.2

I punkt A.1.3 i tillägg 1 till Uneces föreskrifter nr 49 ska hänvisningen till figur 1 i punkt 8.3 förstås som en hänvisning till figur 1 i bilaga I till denna förordning.”

v)

I tillägg 2 ska punkt 1.1 ersättas med följande:

”1.1

I punkt A.2.3 i tillägg 2 till Uneces föreskrifter nr 49 ska hänvisningen till punkt 5.3 förstås som en hänvisning till tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009.”

w)

I tillägg 3 ska punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 ersättas med följande:

”1.1

I punkt A.3.3 i tillägg 3 till Uneces föreskrifter nr 49 ska hänvisningen till punkt 5.3 förstås som en hänvisning till tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009.

1.2

I punkt A.3.3 i tillägg 3 till Uneces föreskrifter nr 49 ska hänvisningen till figur 1 i punkt 8.3 förstås som en hänvisning till figur 1 i bilaga I till denna förordning.

1.3

I punkt A.3.5 i tillägg 3 till Uneces föreskrifter nr 49 ska hänvisningen till punkt 8.3.2 förstås som en hänvisning till punkt 7.2.2 i denna bilaga.”

x)

I tillägg 4 ska tabellen i del 1 ändras på följande sätt:

i)

Rad 3.2.1.1 ska ersättas med följande:

”3.2.1.1

Funktionssätt: gnisttändning/kompressionständning/dubbelbränsle (1)

Cykel: fyrtakt/tvåtakt/rotation (1)”

 

ii)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.1.1.1 och 3.2.1.1.2:

”3.2.1.1.1

Typ av dubbelbränslemotor: typ 1A/typ 1B/typ 2A/typ 2B/typ 3B (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2

Gasenergiandel under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln: …% (d1)”

 

 

 

 

 

 

iii)

Följande rad ska införas som rad 3.2.1.6.2:

”3.2.1.6.2

Diesel vid tomgångskörning: ja/nej (1) (d1)”

 

 

 

 

 

 

iv)

Rad 3.2.2.2 ska ersättas med följande:

”3.2.2.2

Tunga fordon: diesel/bensin/motorgas/naturgas typ H/naturgas typ L/naturgas typ HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (1) (6)”

 

 

 

 

 

 

v)

Rad 3.2.4.2 ska ersättas med följande:

”3.2.4.2

Genom bränsleinsprutning (endast kompressionständning eller dubbelbränsle): ja/nej (1)”

 

 

 

 

 

 

vi)

Rad 3.2.9.7 ska utgå.

vii)

Rad 3.2.9.7.1 ska ersättas med följande:

”3.2.9.7.1

Godtagbar volym hos avgassystemet (fordon och motorsystem): … dm3

 

 

 

 

 

 

viii)

Följande rad ska införas som rad 3.2.9.7.2:

”3.2.9.7.2

Volym av avgassystemet som utgör en del av motorsystemet: … dm3

 

 

 

 

 

 

ix)

Följande rad ska införas som rad 3.2.12.2.7.8.0:

”3.2.12.2.7.8.0

Användning av alternativt godkännande enligt punkt 2.4.1 i bilaga X till förordning (EU) nr 582/2011: ja/nej (1)”

 

x)

Rad 3.2.12.2.8 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8

Andra system (beskrivning och funktion)”

 

 

 

 

 

 

xi)

Rad 3.2.12.2.8.2 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.2

Motiveringssystem för förare”

 

 

 

 

 

 

xii)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.12.2.8.2.1 och 3.2.12.2.8.2.2:

”3.2.12.2.8.2.1

Motor med permanent avaktivering av motiveringssystemet för förare, för användning inom räddningstjänst eller i de fordon som anges i artikel 2.3 b i direktiv 2007/46/EG: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2

Aktivering av krypläge ”deaktivering efter omstart”/”deaktivering efter bränslepåfyllning”/”deaktivering efter parkering” (7) (1)”

 

 

 

 

 

 

xiii)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.12.2.8.3.1 och 3.2.12.2.8.3.2:

”3.2.12.2.8.3.1

Förteckning över de OBD-motorfamiljer inom motorfamiljen som beaktats vid kontrollen av att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt (om tillämpligt)

OBD-motorfamilj 1…

OBD-motorfamilj 2…

osv. …

3.2.12.2.8.3.2

Nummer på den OBD-motorfamilj som huvudmotorn/motorn tillhör:”

 

 

 

 

 

 

xiv)

Rad 3.2.12.2.8.4 ska utgå.

xv)

Rad 3.2.12.2.8.5 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.5

Referensnummer på den OBD-motorfamilj som huvudmotorn/motorn tillhör och som beaktats vid kontrollen av att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt”

 

 

 

 

 

 

xvi)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.12.2.8.8.4 och 3.2.12.2.8.8.5:

”3.2.12.2.8.8.4

Användning av alternativt godkännande enligt punkt 2.1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 582/2011: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5

Uppvärmd/ouppvärmd reagensbehållare och doseringssystem (se punkt 2.4 i bilaga 11 till Uneces föreskrifter nr 49)”

 

xvii)

Rad 3.2.17 ska ersättas med följande:

”3.2.17

Särskild information om gasdrivna motorer och dubbelbränslemotorer till tunga fordon (ange motsvarande information när det rör sig om system som är uppbyggda på annat sätt) (om tillämpligt)”

 

 

 

 

 

 

xviii)

Följande rad ska införas som rad 3.2.17.9:

”3.2.17.9

Om tillämpligt, tillverkarens hänvisning till dokument för installation av dubbelbränslemotor i ett fordon (d1)”

 

 

 

 

 

 

xix)

Raderna 3.5.4.1 och 3.5.4.2 ska ersättas med följande:

”3.5.4.1

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning i dieselläge (d2): … g/kWh”

 

 

 

 

 

 

xx)

Följande rader ska införas som raderna 3.5.4.3–3.5.4.6:

”3.5.4.3

Koldioxidviktutsläpp WHSC-provning i dubbelbränsleläge (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning (5) (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning i dieselläge (5) (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6

Koldioxidviktutsläpp WHTC-provning i dubbelbränsleläge (5) (d1): … g/kWh”

 

 

 

 

 

 

xxi)

Raderna 3.5.5.1 och 3.5.5.2 ska ersättas med följande:

”3.5.5.1

Bränsleförbrukning WHSC-provning (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2

Bränsleförbrukning WHSC-provning i dieselläge (d2): … g/kWh”

 

 

 

 

 

 

xxii)

Följande rader ska införas som raderna 3.5.5.3–3.5.5.6:

”3.5.5.3

Bränsleförbrukning WHSC-provning i dubbelbränsleläge (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4

Bränsleförbrukning WHTC-provning (5) (d3)… g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5

Bränsleförbrukning WHTC-provning i dieselläge (5) (d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6

Bränsleförbrukning WHTC-provning i dubbelbränsleläge (5) (d1): … g/kWh”

 

 

 

 

 

 

y)

I tillägg 4 ska tabellen i del 2 ändras på följande sätt:

i)

Följande rad ska införas som rad 3.2.2.4.1:

”3.2.2.4.1

Dubbelbränslefordon: ja/nej (1)”

 

ii)

Raderna 3.2.9.7 och 3.2.9.7.1 ska ersättas med följande:

”3.2.9.7

Volym hos hela avgassystemet (fordons- och motorsystem): … dm3

 

3.2.9.7.1

Godtagbar volym hos avgassystemet (fordon och motorsystem): … dm3

 

iii)

Raderna 3.2.12.2.7.0–3.2.12.2.7.4 ska utgå.

iv)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.12.2.7.8–3.2.12.2.7.8.3:

”3.2.12.2.7.8

OBD-komponenter ombord på fordonet

 

3.2.12.2.7.8.0

Användning av alternativt godkännande enligt punkt 2.4.1 i bilaga X till förordning (EU) nr 582/2011: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.7.8.1

Förteckning över OBD-komponenter ombord på fordonet

 

3.2.12.2.7.8.2

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av felindikering (6)

 

3.2.12.2.7.8.3

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av kommunikationsgränssnittet för OBD-system utanför fordonet (6)”

 

v)

Rad 3.2.12.2.8 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8

Andra system (beskrivning och funktion)”

 

 

 

 

 

 

vi)

Raderna 3.2.12.2.8.1 och 3.2.12.2.8.2 ska ersättas med följande:

”3.2.12.2.8.1

System för att säkerställa att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2

Motiveringssystem för förare”

 

 

 

 

 

 

vii)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.12.2.8.2.1 och 3.2.12.2.8.2.2:

”3.2.12.2.8.2.1

Motor med permanent avaktivering av motiveringssystemet för förare, för användning inom räddningstjänst eller i de fordon som anges i artikel 2.3 b i direktiv 2007/46/EG: ja/nej (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2

Aktivering av krypläge ”deaktivering efter omstart”/”deaktivering efter tankning”/”deaktivering efter parkering (7) (1)” ”

 

 

 

 

 

 

viii)

Raderna 3.2.12.2.8.4 och 3.2.12.2.8.5 ska utgå.

ix)

Följande rader ska införas som raderna 3.2.12.2.8.8–3.2.12.2.8.8.5:

”3.2.12.2.8.8

Komponenter ombord på fordonet som tillhör systemet för att kontrollera att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt

 

3.2.12.2.8.8.1

Förteckning över komponenter ombord på fordonet som tillhör systemet för att kontrollera att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt

 

3.2.12.2.8.8.2

I tillämpliga fall, tillverkarens hänvisning till dokumentationsmaterialet med avseende på installation på fordonet av ett system för kontroll av att begränsningen av NOx-utsläpp fungerar korrekt i en godkänd motor

 

3.2.12.2.8.8.3

Skriftlig beskrivning och/eller ritning av varningssignalen (6)

 

3.2.12.2.8.8.4

Användning av alternativt godkännande enligt punkt 2.1 i bilaga XIII till förordning (EU) nr 582/2011: ja/nej (1)

 

3.2.12.2.8.8.5

Uppvärmd/ouppvärmd reagensbehållare och doseringssystem (se punkt 2.4 i bilaga 11 till Uneces föreskrifter nr 49)”

 

z)

I tillägg 4 ska ”Tillägg till informationsdokument” ändras på följande sätt:

i)

Tabell 1 ska ersättas med följande:

Tabell 1

Utrustning

Tomgång

Lågt varvtal

Högt varvtal

Idealt varvtal (2)

n95h

Pa Hjälpaggregat/utrustning som krävs enligt tillägg 6 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49

 

 

 

 

 

Pb Hjälpaggregat/utrustning som inte krävs enligt tillägg 6 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49”

 

 

 

 

 

ii)

I punkt 5.1 ska rubriken ersättas med följande:

”5.1   Provningsmotorvarvtal för utsläppsprovning enligt bilaga III till förordning (EU) nr 582/2011 (9) (d5)”

iii)

I punkt 5.2 ska rubriken ersättas med följande:

”5.2   Givna värden för effektprovning enligt bilaga XIV till förordning (EU) nr 582/2011 (d5)”

aa)

I tillägg 5 ska ”Addendum till EG-typgodkännandeintyg” ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1.1.5 ska ersättas med följande:

”1.1.5

Motorkategori: diesel/bensin/motorgas/naturgas-H/naturgas-L/naturgas-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (1)”

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 1.1.5.1:

”1.1.5.1

Typ av dubbelbränslemotor: typ 1A/typ 1B/typ 2A/typ 2B/typ 3B (1) (d1)”

iii)

Punkt 1.4 ska ersättas med följande:

”1.4   Motorns/huvudmotorns utsläppsnivåer (1)

Försämringsfaktor: beräknat värde/fast värde (1)

Ange värden för försämringsfaktorer och avgasutsläpp vid WHSC-provningar (om tillämpligt) och WHTC-provningar i tabellen nedan”

iv)

Tabell 4 ska ersättas med följande:

Tabell 4

WHSC-provning

WHSC-provning (om tillämpligt) (10)(d5)

Försämringsfaktor

CO

THC

NMHC (d4)

NOX

PM massa

NH3

PM antal

Mult/add (1)

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM massa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(antal/kWh)

Provningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

Värde beräknat med försämringsfaktor

 

 

 

 

 

 

 

Koldioxidviktutsläpp: … g/kWh

Bränsleförbrukning: … g/kWh”

v)

Tabell 5 ska ersättas med följande:

Tabell 5

WHTC-provning

WHTC-provning (10)(d5)

Försämringsfaktor

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM massa

NH3

PM antal

Mult/add (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM massa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(antal/kWh)

Kallstart

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart utan regenerering

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart med regenerering (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (mult/add) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (mult/add) (1)

Viktat provresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligt provresultat med försämringsfaktor

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldioxidviktutsläpp: … g/kWh

Bränsleförbrukning: … g/kWh”

ab)

I tillägg 7 ska ”Addendum till EG-typgodkännandeintyg” ändras på följande sätt:

i)

Punkt 1.1.5 ska ersättas med följande:

”1.1.5

Motorkategori: diesel/bensin/motorgas/naturgas-H/naturgas-L/naturgas-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (1)”

ii)

Följande punkt ska införas som punkt 1.1.5.1:

”1.1.5.1

Typ av dubbelbränslemotor: typ 1A/typ 1B/typ 2A/typ 2B/typ 3B (1) (d1)”

iii)

Punkt 1.4 ska ersättas med följande:

”1.4   Motorns/huvudmotorns utsläppsnivåer (1)

Försämringsfaktor: beräknat värde/fast värde (1)

Ange värden för försämringsfaktorer och avgasutsläpp vid WHSC-provningar (om tillämpligt) och WHTC-provningar i tabellen nedan”

iv)

Tabell 4 ska ersättas med följande:

Tabell 4

WHSC-provning

WHSC-provning (om tillämpligt) (10)(d5)

Försämringsfaktor

CO

THC

NMHC (d4)

NOX

PM massa

NH3

PM antal

Mult/add (1)

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM massa

ppm

NH3

(mg/kWh)

PM antal

(antal/kWh)

Provningsresultat

 

 

 

 

 

 

 

Värde beräknat med försämringsfaktor

 

 

 

 

 

 

 

Koldioxidviktutsläpp: …g/kWh

Bränsleförbrukning: …g/kWh”

v)

Tabell 5 ska ersättas med följande:

Tabell 5

WHTC-provning

WHTC-provning (10) (d5)

Försämringsfaktor

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

PM massa

NH3

PM antal

Mult/add (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsläpp

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

PM massa

(mg/kWh)

NH3

ppm

PM antal

(antal/kWh)

Kallstart

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart utan regenerering

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmstart med regenerering (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (mult/add) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (mult/add) (1)

Viktat provresultat

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligt provresultat med försämringsfaktor

 

 

 

 

 

 

 

 

Koldioxidviktutsläpp:… g/kWh

Bränsleförbrukning: …g/kWh”

ac)

Tillägg 8 ska ersättas med följande:

”Tillägg 8

Exempel på EG-typgodkännandemärke

Image

Typgodkännandemärket i detta tillägg som anbringats på en motor som godkänts som separat teknisk enhet visar att typen ifråga är en dubbelbränslemotor av typ 2B, som är konstruerad för drift på både gas av H-typ och L-typ, och har godkänts i Belgien (e6) i enlighet med utsläppssteg C, i tillägg 9 till denna bilaga.”

ad)

I tillägg 9 ska tabell 1 ersättas med följande:

Tabell 1

Bokstav

OBD-gränsvärde för NOx (1)

OBD-gränsvärde för PM (2)

Kvalitet på och förbrukning av reagens

Tillämpningsdatum: nya typer

Tillämpningsdatum: alla fordon

Sista dag för registrering

A

Raden ”Infasningsperiod” i tabellerna 1 och 2

Prestandaövervakning (3)

Infasning(4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015

B

Raden ”Infasningsperiod” i tabellerna 1 och 2

Raden ”Infasningsperiod” i tabell 1

Infasning(4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Raden ”Allmänna krav” i tabellerna 1 och 2”

Raden ”Allmänna krav” i tabell 1

Allmänna(5)

31.12.2015

31.12.2016”

 

ae)

Tillägg 10 ska ändras på följande sätt:

i)

Förklaring 5 ska ersättas med följande:

”(5)

Värde för kombinerad WHTC-provning, inklusive kallstarts- och varmstartsdel enligt bilaga VIII till denna förordning.”

ii)

Följande förklaring ska införas som förklaring 10:

”(10)

När det gäller motorer som omfattas av punkterna 1.1.3 och 1.1.6 i bilaga I till denna förordning, ska i tillämpliga fall uppgifterna upprepas för alla bränslen som testats.”

iii)

Följande förklaringar ska införas som förklaringarna d–d5:

”(d)

Dubbelbränslemotorer

(d1)

När det gäller en dubbelbränslemotor eller ett dubbelbränslefordon.

(d2)

När det gäller dubbelbränslemotorer av typerna 1B, 2B och 3B.

(d3)

Med undantag för dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon.

(d4)

I de fall som fastställs i tabell 1 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49 för dubbelbränslemotorer, och i bilaga I till förordning (EU) nr 595/2009 för gnisttändningsmotorer.

(d5)

När det gäller dubbelbränslemotorer av typerna 1B, 2B och 3B ska uppgifterna upprepas i både dubbelbränsleläge och dieselläge.”

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 2.7–2.7.1.2:

”2.7   Dubbelbränslemotorer eller dubbelbränslefordon

2.7.1

Dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon ska uppfylla följande ytterligare krav:

2.7.1.1

En Pemsprovning ska utföras i dubbelbränsleläge.

2.7.1.2

När det gäller dubbelbränslemotorer av typerna 1B, 2B och 3B ska ytterligare en Pemsprovning utföras i dieselläge på samma motor och samma fordon omedelbart efter, eller före, Pemsprovningen i dubbelbränsleläge.

I så fall ska beslutet om godkännande eller underkännande av partiet enligt det statistiska förfarande som anges i denna bilaga, grundas på följande:

a)

Ett enskilt fordon ska godkännas om både Pemsprovningen i dubbelbränsleläget och Pemsprovningen i dieselläget har godkänts.

b)

Ett enskilt fordon ska underkännas om antingen Pemsprovningen i dubbelbränsleläget eller Pemsprovningen i dieselläget har underkänts.”

b)

Punkt 4.6.6 ska ersättas med följande:

”4.6.6

Den elektriska strömmen till Pemssystemet ska tas från en extern enhet för strömförsörjning och inte från en källa som direkt eller indirekt tar sin kraft från motorn under provningen, utom i de fall som anges i punkterna 4.6.6.1 och 4.6.6.2.”

c)

Följande punkter ska införas som punkterna 4.6.6.1 och 4.6.6.2:

”4.6.6.1

Som ett alternativ till punkt 4.6.6 kan den elektriska strömmen till Pemssystemet tillhandahållas av fordonets interna elektriska system så länge provningsutrustningens elbehov inte ökar motorns effekt med mer än 1 % av dess högsta effekt och åtgärder vidtas för att förhindra en alltför stor urladdning av batteriet när motorn är avstängd eller går på tomgång.

4.6.6.2

Om tvister uppstår ska resultaten av mätningar som utförs med ett Pemssystem som drivs med en extern enhet för strömförsörjning ha företräde framför resultat som erhållits enligt den alternativa metoden i 4.6.6.1.”

d)

Punkterna 5.1.2 och 5.1.2.1 ska ersättas med följande:

”5.1.2   Vridmomentsignal

5.1.2.1

Överensstämmelsen hos den vridmomentsignal som med hjälp av Pemsutrustningen beräknats på grundval av det ECU-informationsflöde som krävs enligt punkt 5.2.1 i bilaga I ska kontrolleras vid full belastning.”

e)

Följande punkt ska införas som punkt 5.1.2.1.1:

”5.1.2.1.1

Den metod som ska användas för att kontrollera denna överensstämmelse beskrivs i tillägg 4.”

f)

Följande punkt ska införas som punkt 5.1.2.4:

”5.1.2.4

Dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon ska dessutom uppfylla de krav och undantag som gäller den vridmomentskorrektion som anges i punkt 10.2.2 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49.”

g)

Följande punkter ska införas som punkterna 6.3.1 och 6.3.2:

”6.3.1

När det gäller dubbelbränslefordon av typerna 2A och 2B i dubbelbränsleläge, ska den utsläppsgräns som gäller för tillämpning av de överensstämmelsefaktorer som används vid en Pemsprovning fastställas på grundval av den faktiska gasenergiandel som beräknats från den bränsleförbrukning som mäts under provning på väg.

6.3.2

Som ett alternativ till punkt 6.3.1 och i avsaknad av ett tillförlitligt sätt att mäta gas- eller dieselbränsleförbrukningen under Pemsprovningen får tillverkaren använda den gasenergiandel, GERWHTC, som fastställs under varmstartsdelen av WHTC-provningscykeln.”

h)

Tillägg 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2.2 ska fotnot 4 ersättas med följande:

”(4)

Det registrerade värdet ska vara antingen a) bromsande nettovridmoment enligt punkt 2.4.4 i detta tillägg eller b) bromsande nettovridmoment beräknat utifrån vridmomentvärdena enligt punkt 2.4.4 i detta tillägg.”

ii)

Punkt 2.4.4 ska ersättas med följande:

”2.4.4   Anslutning till fordonets elektroniska styrenhet

En datalogg ska användas för att registrera de motorparametrar som anges i tabell 1. Dataloggen kan använda sig av fordonets CAN-buss för åtkomst till de ECU-data som fastställs i tabell 1 i tillägg 5 till bilaga 9B till Uneces föreskrifter nr 49 och som sänds på CAN enligt standardprotokoll som SAE J1939, SAE J1708 eller ISO 15765-4. Den kan beräkna bromsande nettovridmoment eller konvertera enheter.”

iii)

I punkt 2.4.5 ska det andra stycket ersättas med följande:

”Provtagningssonden ska installeras i avgasröret i enlighet med kraven i punkt 9.3.10 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

iv)

Punkt 2.5.3 ska ersättas med följande:

”2.5.3   Kontroll och kalibrering av analysatorerna

Nollställnings- och spännkalibreringen samt linearitetskontrollerna av analysatorerna ska utföras med kalibreringsgaser som uppfyller kraven i punkt 9.3.3 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49. En linearitetskontroll ska ha utförts inom tre månader före den faktiska provningen.”

v)

Punkt 2.7.1 ska ersättas med följande:

”2.7.1   Kontroll av analysatorerna

Nollställnings-, spänn- och linearitetskontrollerna av analysatorerna enligt punkt 2.5.3 ska utföras med kalibreringsgaser som uppfyller kraven i punkt 9.3.3 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

vi)

I punkt 2.7.5 ska första stycket ersättas med följande:

”Om driftkorrigering tillämpas i enlighet med punkt 2.7.4 ska det korrigerade koncentrationsvärdet beräknas enligt punkt 8.6.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

vii)

Punkt 3.1.1 ska ersättas med följande:

”3.1.1   Uppgifter från gasanalysatorer

Uppgifterna från gasanalysatorerna ska vara korrekt anpassade enligt det förfarande som anges i punkt 9.3.5 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

viii)

I punkt 3.2.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Uppgifternas enhetlighet (avgasmassflöde uppmätt med hjälp av avgasflödesmätare och gaskoncentrationer) ska kontrolleras med en korrelation mellan det uppmätta bränsleflödet från den elektroniska styrenheten och det bränsleflöde som beräknas enligt formeln i punkt 8.4.1.6 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49. En linjär regression ska användas för de uppmätta och beräknade värdena för bränsleflödet. Minsta kvadrat-metoden ska användas med bäst anpassade ekvation med formen:”

ix)

I punkt 3.2.3 ska led a ersättas med följande:

”a)

Bränsleförbrukningen beräknad på grundval av utsläppsuppgifterna (gasanalysatorkoncentrationer och avgasmassflödesuppgifter), enligt den formel som anges i punkt 8.4.1.6 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

x)

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

”3.3   Korrigering av torr/våt bas

Om koncentrationen mäts på torr bas ska den omvandlas till våt bas enligt den formel som anges i punkt 8.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

xi)

Punkt 3.5 ska ersättas med följande:

”3.5   Beräkning av momentana gasformiga utsläpp

Massutsläppsvärdena ska bestämmas enligt beskrivningen i punkt 8.4.2.3 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

xii)

I punkt 4.1 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Massutsläppsvärdena (mg/fönster) ska bestämmas enligt beskrivningen i punkt 8.4.2.3 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

i)

Tillägg 2 ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 2.2 ska första stycket ersättas med följande:

”Gaserna ska analyseras med hjälp av de tekniska metoder som anges i punkt 9.3.2 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

ii)

Punkterna 2.3 och 2.4 ska ersättas med följande:

”2.3   Provtagning av gasformiga utsläpp

Provtagningssonderna ska uppfylla kraven i punkterna A.2.1.2 och A.2.1.3 i tillägg 2 till bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49. Provtagningsledningen ska värmas upp till 190 °C (± 10 °C).

2.4   Andra instrument

Mätinstrumenten ska uppfylla de krav som anges i tabell 7 och punkt 9.3.1 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

j)

I tillägg 3 ska punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 ersättas med följande:

”1.1   Kalibreringsgaser

Pemsutrustningens gasanalysatorer ska kalibreras med gaser i enlighet med de krav som anges i punkt 9.3.3 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.

1.2   Läckageprov

Läckageprovningar av Pemsutrustningen ska utföras i enlighet med de krav som anges i punkt 9.3.4 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.

1.3   Kontroll av analyssystemets svarstid

Kontrollen av svarstiden hos Pemsutrustningens analyssystem ska utföras i enlighet med de krav som anges i punkt 9.3.5 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

3.

Bilaga IV ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.1 ska ersättas med följande:

”1.1

I denna bilaga fastställs förfarandet för mätning av kolmonoxidutsläpp vid tomgångsvarvtal (normala och förhöjda) för motorer med gnisttändning installerade i fordon i kategori M1 med en högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last på 7,5 ton, samt i fordon av kategorierna M2 och N1.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 1.2:

”1.2

Denna bilaga är inte tillämplig på dubbelbränslemotorer eller dubbelbränslefordon.”

4.

Bilaga V ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 3.1 och 3.1.1 ska ersättas med följande:

”3.1

Punkterna 3.1.1 och 3.1.2 ska gälla för motorer med kompressionständning, dubbelbränslemotorer och motorer med gnisttändning som drivs med naturgas/biometan eller motorgas.

3.1.1

Motorer försedda med turboladdare, pumpar, fläktar eller laddningskompressorer för luftinsprutning får släppa ut utsläpp från vevhuset till den omgivande atmosfären om utsläppen adderas till avgasutsläppen (antingen fysiskt eller matematiskt) vid alla utsläppsprovningar enligt punkt 6.10 i bilaga 4 till Uneces föreskrifter nr 49.”

b)

Punkt 3.2.1 ska ersättas med följande:

”3.2.1

Trycket i vevhuset ska mätas över provcyklerna för utsläpp vid en lämplig plats. Det ska mätas vid mätstickans öppning med en böjd rörmanometer.”

c)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.2.1.1 och 3.2.1.2:

”3.2.1.1

Trycket i inloppsröret ska mätas med en noggrannhet av ± 1 kPa.

3.2.1.2

Trycket som uppmäts i vevhuset ska mätas med en noggrannhet av ± 0,01 kPa.”

5.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3.1 ska ersättas med följande:

”3.1

De allmänna kraven ska vara de krav som anges i punkt 4 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 3.2:

”3.2

När det gäller dubbelbränslemotorer är anpassningsstrategier tillåtna under förutsättning att samtliga av följande villkor är uppfyllda:

a)

Motorn förblir alltid den dubbelbränsletyp som har deklarerats för typgodkännande.

b)

När det gäller dubbelbränslemotorer av typ 2 överskrider den resulterande skillnaden mellan den högsta och den lägsta GERWHTC inom familjen aldrig den andel som anges i punkt 3.1.1 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49.

c)

Dessa strategier deklareras och uppfyller kraven i denna bilaga.”

c)

Punkterna 4.1 och 4.1.1 ska ersättas med följande:

”4.1

Prestandakraven ska vara de som anges i punkt 5 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49, med de undantag som anges i punkt 4.1.1 i denna förordning.

4.1.1

Punkt 5.1.2 a i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

a)

Dess drift ingår till största delen i de tillämpliga typgodkännandeprovningarna, inklusive de provningsförfaranden utanför cyklerna som anges i punkt 6 i bilaga VI till denna förordning och de bestämmelser om överensstämmelse i drift som fastställs i artikel 12 i denna förordning.”

d)

Punkterna 4.1.2–4.1.4 ska utgå.

e)

Punkterna 6–6.1.1 ska ersättas med följande:

”6.   PROVNING I LABORATORIUM UTANFÖR CYKLERNA OCH PROVNING AV FORDON I DRIFT VID TYPGODKÄNNANDE

6.1

Förfarandet för provning utanför cyklerna under typgodkännande ska följa provning i laboratorium utanför cyklerna och provning av fordon i drift vid typgodkännande enligt beskrivningen i punkt 7 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49, med det undantag som anges i punkt 6.1.1.

6.1.1

Första stycket i punkt 7.3 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

Provning i drift

’En Pemsdemonstrationsprovning ska utföras vid typgodkännandet genom provning av huvudmotorn i ett fordon genom förfarandet i tillägg 1 till den här bilagan.’ ”

f)

Punkterna 6.1.2–6.1.6 ska utgå.

g)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 6.2, 6.2.1 och 6.3:

”6.2   Dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon

Den Pemsdemonstrationsprovning vid typgodkännandet som krävs i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49 ska ske genom provning av huvudmotorn i en dubbelbränslemotorfamilj vid drift i dubbelbränsleläge.

6.2.1

När det gäller dubbelbränslemotorer av typerna 1B, 2B och 3B ska ytterligare en Pemsprovning utföras i dieselläge på samma motor och samma fordon omedelbart efter, eller före, Pemsdemonstrationsprovningen i dubbelbränsleläge.

I dessa fall kan certifiering endast beviljas om både Pemsdemonstrationsprovningen i dubbelbränsleläge och Pemsdemonstrationsprovningen i dieselläge har godkänts.

6.3   Tilläggskrav med avseende på provning av fordon i drift kommer att fastställas i ett senare skede, i enlighet med artikel 14.3 i denna förordning.”

h)

Avsnitt 7 ska ersättas med följande:

”7.   FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR UTSLÄPP UTANFÖR CYKLERNA

7.1

Försäkran om överensstämmelse för utsläpp utanför cyklerna ska upprättas enligt punkt 10 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49, med det undantag som anges i punkt 7.1.1.

7.1.1

Första stycket i punkt 10 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

Försäkran om överensstämmelse för utsläpp utanför cyklerna

I ansökan om typgodkännande ska tillverkaren tillhandahålla en försäkran om att motorfamiljen eller fordonet uppfyller de krav på begränsning av utsläpp utanför cyklerna som anges i denna förordning. Förutom denna försäkran ska överensstämmelsen med tillämpliga utsläppsgränsvärden och krav i drift kontrolleras genom ytterligare provningar.”

i)

Avsnitt 8 ska ersättas med följande:

”8.   DOKUMENTATION

Punkt 11 i bilaga 10 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

Godkännandemyndigheten ska begära att tillverkaren tillhandahåller ett dokumentationspaket. Detta ska beskriva motorsystemets alla konstruktionselement och avgasreningsstrategier och metoden för att kontrollera utsläppsvariablerna, oavsett om detta görs direkt eller indirekt.

Informationen ska omfatta en fullständig beskrivning av avgasreningsstrategin. Dessutom kan denna omfatta information om driften av alla AES och BES, inklusive en beskrivning av de parametrar som ändras av varje AES och gränsförhållanden under vilka AES är aktiv och en indikation om vilken AES och BES som troligen är aktiv under förhållandena vid provningsförfarandena i denna bilaga.

Detta dokumentationspaket ska tillhandahållas i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 8 i bilaga I till denna förordning.”

j)

Avsnitten 9 och 10 ska utgå.

6.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 1.3:

”1.3

När det gäller dubbelbränslemotorer ska punkt 6.5 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49 också tillämpas.”

b)

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1

Valet av motorer ska göras enligt punkt 2 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49.”

c)

Punkterna 2.2–2.3.1 ska utgå.

d)

Punkt 3.1 ska ersättas med följande:

”3.1

Kraven för fastställande av försämringsfaktorer som påverkar motorns livslängd ska vara de som anges i punkt 3 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49, med de undantag som anges i punkterna 3.1.1–3.1.6.”

e)

Följande punkter ska införas som punkterna 3.1.1–3.1.6:

”3.1.1

Punkt 3.2.1.3 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”3.2.1.3

De utsläppsvärden vid startpunkten och vid livslängdens slutpunkt som beräknas enligt punkt 3.5.2 ska uppfylla de gränsvärden som anges i tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009, men enskilda utsläppsresultat från provningspunkterna får överstiga de gränsvärdena.”

3.1.2

Punkt 3.2.1.9 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”3.2.1.9

Driftsackumuleringsplanen kan förkortas genom påskyndat åldrande på grundval av bränsleförbrukningen. Detta ska baseras på förhållandet mellan den typiska bränsleförbrukningen i drift och bränsleförbrukningen under åldringscykeln. Driftsackumuleringsplanen får inte minskas med mer än 30 procent, även om bränsleförbrukningen under åldringscykeln överstiger den typiska bränsleförbrukningen i drift med mer än 30 procent.”

3.1.3

Punkt 3.5.1 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”3.5.1

För varje förorening som uppmätts vid WHTC- och WHSC-varmstartsprovningarna och vid varje provningspunkt under driftsackumuleringsplanen ska en bäst anpassad linjär regressionsanalys utföras på grundval av alla provningsresultat. Resultaten från varje provning för varje enskild förorening ska uttryckas med samma antal decimaler som gränsvärdet för den föroreningen uttrycks med, enligt tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009, med tillägg av en decimal. Om det i enlighet med punkt 3.2.1.4 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 har överenskommits att endast en provcykel (WHTC- eller WHSC-varmstartsprovning) ska genomföras vid varje provningspunkt och att den andra provcykeln (WHTC- eller WHSC-varmstartsprovning) endast ska köras i början och slutet av driftsackumuleringsplanen, ska regressionsanalysen bara utföras på grundval av provningsresultaten från den provcykel som körts vid varje provningspunkt.

På tillverkarens begäran och efter samtycke från godkännandemyndigheten ska en icke-linjär regression vara tillåten.”

3.1.4

Punkt 3.7.1 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”3.7.1

Motorerna ska uppfylla respektive gränsvärde för varje förorening, enligt tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 595/2009, efter tillämpning av försämringsfaktorerna på provningsresultaten enligt mätning i enlighet med bilaga III (egas, ePM). Beroende på typen av försämringsfaktor ska följande bestämmelser gälla:

a)

Multiplikativ: (egas eller ePM) * försämringsfaktor ≤ gränsvärde

b)

Additiv: (egas eller ePM) + försämringsfaktor ≤ gränsvärde”

3.1.5

Punkt 3.8.1 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”3.8.1.

Produktionsöverensstämmelsen för utsläpp ska kontrolleras på grundval av de krav som anges i avsnitt 7 i bilaga I till denna förordning.”

3.1.6

Punkt 3.8.3 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

3.8.3

För typgodkännande ska bara de försämringsfaktorer som anges i punkt 3.5 eller 3.6 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49 registreras i punkterna 1.4.1 och 1.4.2 i addendumet till tillägg 5 och i punkterna 1.4.1 och 1.4.2 i addendumet till tillägg 7 till bilaga I till denna förordning.”

f)

Punkt 3.2 ska ersättas med följande:

”3.2

Användande av marknadsbränslen är tillåtet för att utföra driftsackumuleringsplanen. Ett referensbränsle ska användas för att utföra utsläppsprovet.”

g)

Punkterna 3.2.1–3.8.3 ska utgå.

h)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   UNDERHÅLL

Kraven på underhåll ska vara de som anges i punkt 4 i bilaga 7 till Uneces föreskrifter nr 49.”

i)

Punkterna 4.1.1–4.4.2 ska utgå.

7.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.1 ska ersättas med följande:

”2.1

De allmänna kraven ska vara de som anges i punkt 2 i bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49.”

b)

Punkt 2.2 ska utgå.

c)

Punkterna 3.1 och 3.1.1 ska ersättas med följande:

”3.1

Kraven för fastställande av koldioxidutsläppen ska vara de som anges i punkt 3 i bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49, med det undantag som anges i punkt 3.1.1.

3.1.1

Punkt 3.1 och tillägg 1 till bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49 ska inte tillämpas på dubbelbränslemotorer och dubbelbränslefordon. I stället ska punkt 10.3 i bilaga 15 till Uneces föreskrifter nr 49, som innehåller ytterligare dubbelbränslespecifika krav för fastställande av koldioxidutsläpp, tillämpas.”

d)

Punkterna 3.1.2–3.3.2 ska utgå.

e)

Punkt 4.1 ska ersättas med följande:

”4.1

Kraven för fastställande av bränsleförbrukning ska vara de som anges i punkt 4 i bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49.”

f)

Punkterna 4.2–4.4.2 ska utgå.

g)

Följande punkter ska läggas till som punkterna 5–5.3:

”5.

Bestämmelser för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för utvidgning av ett EG-typgodkännande av ett fordon som typgodkänts enligt förordning (EG) nr 595/2009 och denna förordning med en referensvikt över 2 380 kg men högst 2 610 kg.

5.1

De bestämmelser för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för utvidgning av ett typgodkännande av ett fordon som typgodkänts enligt denna förordning med en referensvikt över 2 380 kg men högst 2 610 kg, ska vara de som anges i tillägg 1 till bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49, med de undantag som föreskrivs i punkterna 5.1.1 och 5.1.2 i denna förordning.

5.1.1

Punkt A.1.1.1 i tillägg 1 till bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”A.1.1.1

I detta tillägg fastställs bestämmelser och provningsförfaranden för rapportering av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för utvidgning av ett EG-typgodkännande av ett fordon som typgodkänts enligt förordning (EG) nr 595/2009 och denna förordning till ett fordon med en referensvikt över 2 380 kg men högst 2 610 kg.”

5.1.2

Punkt A.1.2.1 i tillägg 1 till bilaga 12 till Uneces föreskrifter nr 49 ska förstås enligt följande:

”A.1.2.1

För att beviljas en utvidgning av ett EG-typgodkännande för ett fordon med avseende på dess motor som typgodkänts enligt förordning (EG) nr 595/2009 och denna förordning till ett fordon med en referensvikt över 2 380 kg men högst 2 610 kg ska tillverkaren uppfylla kraven i Uneces föreskrifter nr 101, med de undantag som anges i punkterna A.1.2.1.2 och A.1.2.1.3.”

5.2

Utvidgning av ett typgodkännande enligt detta avs