EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0067

Kommissionens forordning (EU) nr. 67/2014 af 27. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2015 over sekundære målvariabler om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter samt materielle afsavn EØS-relevant tekst

OJ L 23, 28.1.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/67/oj

28.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 67/2014

af 27. januar 2014

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen for 2015 over sekundære målvariabler om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter samt materielle afsavn

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker over indkomstforhold og levevilkår omfattende sammenlignelige og aktuelle tværsnits- og tidsseriedata om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse og om de berørte gruppers sammensætning på nationalt plan og EU-plan.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 er gennemførelsesforanstaltninger nødvendige for at fastlægge listen over de sekundære målområder og -variabler, som hvert år skal indgå i EU-SILC-tværsnitskomponenten. Listen over sekundære målvariabler, der skal indgå i modulet om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter samt materielle afsavn, og variablernes identifikatorer bør fastlægges for 2015.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over sekundære målvariabler og variablernes identifikatorer til modulet for 2015 angående deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter samt materielle afsavn, der skal indgå i tværsnitskomponenten i de europæiske statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC), er indeholdt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.


BILAG

I denne forordning anvendes følgende enheder, dataindsamlingsmetoder og referenceperioder:

1.   Enhed

Målvariablerne vedrører to typer enheder:

 

enkeltperson: alle variabler undtagen den ene vedrørende »økonomisk stress«

 

husstand: variablen vedrørende »økonomisk stress«.

2.   Indsamlingsmetode

For variablen, der vedrører husstanden som helhed, indsamles dataene på grundlag af et personligt interview med husstandens respondent.

For variabler, hvor spørgsmålene er rettet til de enkelte medlemmer i husstanden, indsamles dataene på grundlag af personlige interviews med alle nuværende medlemmer af husstanden i alderen 16 år og derover eller i givet fald med hver udvalgt respondent.

Alderen forstås som alderen ved udgangen af indkomstreferenceperioden.

På grund af arten af de oplysninger, som skal indsamles, er kun personlige interviews (undtagelsesvis interviews af stedfortrædere, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) tilladt.

3.   Referenceperiode

Målvariablerne refererer til tre former for referenceperiode:

 

sidste tolv måneder: for variabler vedrørende »deltagelse i kulturarrangementer og sportsbegivenheder« og »formel og uformel deltagelse i sociale aktiviteter«

 

sædvanligvis: for variabler vedrørende »praktisering af kunstneriske aktiviteter« og »samvær med familie, venner og naboer«

 

nuværende: for variabler vedrørende »materielle afsavn«.

4.   Dataoverførsel

De sekundære målvariabler indberettes til Kommissionen (Eurostat) i husstandsdatafilen (H-fil) og i persondatafilen (P-fil) efter de primære målvariabler.

2015-MODUL OM DELTAGELSE I SOCIALE OG KULTURELLE AKTIVITETER SAMT MATERIELLE AFSAVN

EMNEOMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER

Variabel identifikator

Værdier

Målvariabel

Deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter

Deltagelse i kulturarrangementer eller sportsbegivenheder

PS010

 

Går i biografen

1

Højst tre gange

2

Mere end 3 gange

3

Nej — har ikke råd

4

Nej — manglende interesse

5

Nej — ingen biograf i nærheden

6

Nej — andre årsager

PS010_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS020

 

Går til liveforestillinger

1

Højst tre gange

2

Mere end 3 gange

3

Nej — har ikke råd

4

Nej — manglende interesse

5

Nej — ingen liveforestillinger i nærheden

6

Nej — andre årsager

PS020_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS030

 

Besøg på kultursteder

1

Højst tre gange

2

Mere end 3 gange

3

Nej — har ikke råd

4

Nej — manglende interesse

5

Nej — ingen kultursteder i nærheden

6

Nej — andre årsager

PS030_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS040

 

Overværelse af sportsbegivenheder

1

Højst tre gange

2

Mere end 3 gange

3

Nej — har ikke råd

4

Nej — manglende interesse

5

Nej — ingen sportsbegivenheder i nærheden

6

Nej — andre årsager

PS040_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

Praktisering af kunstneriske aktiviteter

PS041

 

Praktisering af kunstneriske aktiviteter

1

Dagligt

2

Hver uge (ikke hver dag)

3

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

4

En gang om måneden

5

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

6

Aldrig

PS041_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

Samvær med familie, venner og naboer

PS050

 

Samvær med familie

1

Dagligt

2

Hver uge (ikke hver dag)

3

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

4

En gang om måneden

5

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

6

Aldrig

PS050_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (ingen familie)

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS060

 

Samvær med venner

1

Dagligt

2

Hver uge (ikke hver dag)

3

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

4

En gang om måneden

5

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

6

Aldrig

PS060_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (ingen venner)

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS070

 

Kontakt med familie

1

Dagligt

2

Hver uge (ikke hver dag)

3

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

4

En gang om måneden

5

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

6

Aldrig

PS070_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (ingen familie)

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS080

 

Kontakt med venner

1

Dagligt

2

Hver uge (ikke hver dag)

3

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

4

En gang om måneden

5

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

6

Aldrig

PS080_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (ingen venner)

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS081

 

Kommunikation via sociale medier

1

Dagligt

2

Hver uge (ikke hver dag)

3

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

4

En gang om måneden

5

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

6

Aldrig

PS081_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS090

 

Hjælp fra andre

1

Ja

2

Nej

PS090_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 2

Ikke relevant (ingen familie, venner eller naboer)

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS091

 

Personlige forhold (nogen at snakke med)

1

Ja

2

Nej

PS091_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

Formel og uformel deltagelse i sociale aktiviteter

PS100

 

Deltagelse i uformelle frivillige aktiviteter

1

Ja

2

Nej — manglende interesse

3

Nej — manglende tid

4

Nej — andre årsager

PS100_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS101

 

Deltagelse i formelt frivilligt arbejde

1

Ja

2

Nej — manglende interesse

3

Nej — manglende tid

4

Nej — andre årsager

PS101_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PS102

 

Aktivt medborgerskab

1

Ja

2

Nej — manglende interesse

3

Nej — manglende tid

4

Nej — andre årsager

PS102_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

Materielle afsavn.

Variabler, hvor spørgsmålene er rettet til husstanden

Økonomisk stress

HD080

 

Bliver slidte møbler udskiftet?

1

Ja

2

Nej — husstanden har ikke råd

3

Nej — andre årsager

HD080_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

Variabler, der vedrører det personlige plan (personer i alderen 16 år og derover)

Basale behov

PD020

 

Udskiftes slidt tøj med nyt (ikke brugt)?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre årsager

PD020_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PD030

 

Har to par sko i den rigtige størrelse (heraf et par helårssko)

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre årsager

PD030_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

Fritidsaktiviteter og sociale aktiviteter

PD050

 

Mødes med venner/familie til et glas/for at spise sammen mindst én gang om måneden

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre årsager

PD050_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PD060

 

Deltager regelmæssigt i fritidsaktiviteter

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre årsager

PD060_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

PD070

 

Bruger du lidt penge på dig selv hver uge?

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre årsager

PD070_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt

Varige forbrugsgoder

PD080

 

Internetforbindelse til personlig brug hjemme

1

Ja

2

Nej — har ikke råd

3

Nej — andre årsager

PD080_F

1

Udfyldt

– 1

Mangler

– 3

Respondent ikke udvalgt


Top