EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0413

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2013 af 6. maj 2013 om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertilsætningsstof til brug i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) EØS-relevant tekst

OJ L 125, 7.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 210 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 24/02/2020; ophævet ved 32020R0151 . Latest consolidated version: 02/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/413/oj

7.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 413/2013

af 6. maj 2013

om godkendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertilsætningsstof til brug i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af en ny anvendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører en godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af et præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fodertilsætningsstof til brug i drikkevand til fravænnede smågrise, slagtesvin, æglæggende høner og slagtekyllinger.

(4)

Dette præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M blev tilladt anvendt uden tidsbegrænsning til slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (2) og til slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2036/2005 (3), i ti år til laksefisk og rejer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2009 (4), til fravænnede smågrise ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1120/2010 (5) og til æglæggende høner ved Kommissionens forordning (EU) nr. 212/2011 (6) og til alle fisk bortset fra laksefisk ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 95/2013 (7).

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 12. juni 2012 (8), at anvendelsen af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at dets anvendelse kan forbedre målartens ydelse.

(6)

Vurderingen af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. maj 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6.

(3)  EUT L 328 af 15.12.2005, s. 13.

(4)  EUT L 257 af 30.9.2009, s. 10.

(5)  EUT L 317 af 3.12.2010, s. 12.

(6)  EUT L 59 af 4.3.2011, s. 1.

(7)  EUT L 33 af 2.2.2013, s. 19.

(8)  EFSA Journal 2012; 10(7):2776.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

CFU/l drikkevand

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika

Levedygtige celler af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

 

Analysemetoder  (1)

Tælling ved pladespredningsmetoden

under anvendelse af MRS-agar (EN 15786:2009)

Identifikation ved PFG-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Smågrise (fravænnede)

Slagtesvin

Æglæggende høner

Slagtekyllinger

5 × 108

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet angives oplagringstemperatur og holdbarhed.

2.

Til smågrise (fravænnede) på op til 35 kg.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

4.

Drikkevand, der indeholder tilsætningsstoffet, kan anvendes samtidig med foder til slagtekyllinger, der indeholder følgende coccidiostatika: decoquinat, halofuginon, narasin, salinomycinnatrium, maduramicinammonium og diclazuril.

5.

Tilsætningsstoffet skal blandes med andre fodertilsætningsstoffer eller fodermidler for at sikre, at det spredes fuldstændigt og homogent i drikkevandet.

27. maj 2023


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top