EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0114

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013 af 6. november 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO 2 -emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 38, 9.2.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 114 - 123

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/114/oj

9.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 114/2013

af 6. november 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011, for så vidt angår regler for ansøgning om undtagelse fra de specifikke CO2-emissionsmål for nye lette erhvervskøretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 11, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 510/2011 kan fabrikanter, der producerer et mindre antal køretøjer, (herefter »ansøgere«) ansøge om alternative emissionsreduktionsmål, der skal være i overensstemmelse med deres reduktionspotentiale, herunder det økonomiske og tekniske potentiale til at nedbringe deres specifikke CO2-emissioner, og under hensyntagen til de særlige karakteristika ved markedet for de nye typer af lette erhvervskøretøjer.

(2)

Ved beregning af ansøgerens reduktionspotentiale bør ansøgerens økonomiske og teknologiske potentiale vurderes. I dette øjemed bør ansøgeren indgive detaljerede oplysninger om sine økonomiske aktiviteter og information om, hvilke CO2-reduktionsteknologier, der anvendes i lette erhvervskøretøjer. Da disse oplysninger består af data, som ansøgeren har let adgang til, skulle dette krav ikke medføre yderligere administrative byrder.

(3)

For at give ansøgerne en klar referenceværdi, der skal anvendes til fastsættelse af de specifikke emissionsmål, er det hensigtsmæssigt at benytte sig af de nyeste tilgængelige data om gennemsnitlige CO2-emissioner i 2010. Foreligger disse data ikke, bør målet sammenholdes med de gennemsnitlige data vedrørende specifikke CO2-emissioner i det første kalenderår efter 2010, som der foreligger sådanne data for.

(4)

For at lette ansøgningen bør der foreligge en liste over fabrikanter og deres gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i Unionen i 2010. Listen er udarbejdet på baggrund af en formel høring den 9. juli 2012 af medlemsstaterne og de vigtigste berørte interesseparter i ekspertgruppen for politikudvikling og gennemførelse af bestemmelserne for vejkøretøjers CO2-udledning.

(5)

For at tage hensyn til visse fabrikanters begrænsede produktudbud og de heraf følgende begrænsede muligheder for at fordele indsatsen for at reducere de gennemsnitlige CO2-emissioner over deres bilpark, bør ansøgerne have mulighed for at vælge mellem et enkelt årligt specifikt emissionsmål for undtagelsesperioden eller flere årlige mål, som ved udløbet af undtagelsesperioden fører til en reduktion i forhold til 2010-referenceværdien.

(6)

I henhold til undtagelsen fra aktindsigt i dokumenter, jf. artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (2), bør visse oplysninger i ansøgningen undtages fra offentliggørelsespligt, såfremt disse oplysninger vil kunne svække beskyttelsen af kommercielle interesser, navnlig oplysninger om fabrikantens produktplanlægning, de forventede omkostninger og virkningerne for virksomhedens lønsomhed. Afgørelser om meddelelse af undtagelse offentliggøres af Kommissionen på internettet —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes, hvilke oplysninger ansøgere skal forelægge med henblik på at dokumentere, at betingelserne for undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011 er opfyldt.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning anvendes ud over definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EU) nr. 510/2011 følgende definitioner:

1)

»ansøger«: en fabrikant som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011

2)

»køretøjsegenskaber«: køretøjets karakteristika, herunder masse, specifikke CO2-emissioner, antal sæder, motorydelse, forholdet effekt/masse samt tophastighed

3)

»markedskarakteristika«: oplysninger om køretøjsegenskaber og navne og prisintervaller på lette erhvervskøretøjer, som konkurrerer direkte med de køretøjer, der søges undtagelse for

4)

»eget produktionsanlæg«: produktionsanlæg eller samlefabrik, som ansøgeren udelukkende anvender til fremstilling eller samling på egne vegne af nye lette erhvervskøretøjer, herunder i givet fald lette erhvervskøretøjer bestemt til eksport

5)

»egen udviklingsafdeling«: anlæg, hvor hele køretøjet konstrueres og udvikles, og som kontrolleres af ansøgeren og udelukkende udnyttes af denne.

Artikel 3

Ansøgning om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011

En ansøgning om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011 indgives af ansøgeren i overensstemmelse med det format, der er angivet i bilag I til nærværende forordning, og skal indeholde de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 og 5 i nærværende forordning.

Artikel 4

Oplysninger om undtagelseskriterier

Ansøgeren anfører følgende oplysninger til dokumentation for opfyldelse af undtagelseskriterierne:

a)

oplysninger om ejerforholdet for så vidt angår fabrikanter eller grupper af sammenhørende fabrikanter samt erklæringen herom, jf. bilag II

b)

antallet af nye lette erhvervskøretøjer, der er officielt registreret i Unionen i de tre kalenderår forud for ansøgningsdatoen, eller, hvis disse data ikke foreligger, en af følgende angivelser:

i)

et skøn baseret på verificerbare data over antallet af nye lette erhvervskøretøjer registeret i den i litra b) omhandlede periode, som ansøgeren er ansvarlig for

ii)

antallet af nye lette erhvervskøretøjer registreret i det seneste kalenderår, der foreligger sådanne data for, såfremt der i den i litra b) nævnte periode ikke er registreret nogen lette erhvervskøretøjer.

Artikel 5

Specifikt emissionsmål og reduktionspotentiale i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 510/2011

1.   Ansøgeren anfører de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for sine nye lette erhvervskøretøjer, som er registreret i 2010, medmindre de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for dette år er anført i bilag III. Foreligger disse oplysninger ikke, anfører ansøgeren de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner for sine nye lette køretøjer, som er registreret i det nærmest følgende kalenderår efter 2010.

2.   Ansøgeren anfører følgende oplysninger om sine aktiviteter:

a)

for kalenderåret forud for ansøgningsdatoen: antallet af ansatte og produktionsanlæggets størrelse i kvadratmeter

b)

driftsmodellen for produktionsanlægget med angivelse af, hvilke udviklings- og produktionsaktiviteter der udføres af ansøgeren eller af underleverandører

c)

for en sammenhørende virksomhed: angivelse af, om teknologien deles mellem fabrikanterne, og hvilke aktiviteter der udføres af underleverandører

d)

for fem kalenderår forud for ansøgningsdatoen: salgsmængde, årlig omsætning, nettofortjeneste og FoU-udgifter til teknologier til reduktion af CO2 og for sammenhørende virksomheder nettooverførslerne til moderselskabet

e)

markedskarakteristikaene

f)

prislisten for alle versioner af lette erhvervskøretøjer, der skal omfattes af undtagelsen i kalenderåret forud for ansøgningsdatoen, og den forventede prisliste for de lette erhvervskøretøjer, der ventes markedsført og omfattet af undtagelsen.

De i første afsnit, litra d), omhandlede oplysninger ledsages af de officielle godkendte regnskaber eller godkendes af en uafhængig revisor.

3.   Ansøgeren anfører følgende oplysninger om sit teknologiske potentiale til at nedbringe sine specifikke CO2-emissioner:

a)

en fortegnelse over CO2-reduktionsteknologier, der er anvendt i ansøgerens lette erhvervskøretøjer markedsført i 2010, eller, hvis disse data ikke foreligger, for det nærmeste kalenderår efter 2010, eller i tilfælde af fabrikanter, der agter at trænge ind på markedet, for det år, hvor undtagelsen træder i kraft

b)

en fortegnelse over CO2-reduktionsteknologier, der er anvendt i ansøgerens lette erhvervskøretøjer som led i programmet for reduktion af de specifikke CO2-emissioner og ekstraomkostningerne ved disse teknologier for hver køretøjsversion, der er omfattet af undtagelsen.

4.   Ansøgeren foreslår i overensstemmelse med sit reduktionspotentiale et af følgende mål:

a)

et specifikt emissionsmål, der sikrer, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner ved udløbet af undtagelsesperioden er nedbragt i forhold til de i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner

b)

et årligt specifikt emissionsmål for hvert år i undtagelsesperioden, der fastlægges således, at de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i løbet af hele undtagelsesperioden nedbringes i forhold til de i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner.

5.   Det specifikke emissionsmål eller de årlige specifikke emissionsmål, som ansøgeren har foreslået, ledsages af et program for reduktion af den nye bilparks specifikke CO2-emissioner.

I programmet for reduktion af de specifikke CO2-emissioner anføres følgende:

a)

tidsplanen for indførelse af CO2-reduktionsteknologier i ansøgerens bilpark

b)

det anslåede antal registreringer af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen pr. år for undtagelsesperioden og de forventede gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner og den forventede gennemsnitlige masse

c)

i tilfælde af årlige specifikke emissionsmål: årlig forbedring af de specifikke CO2-emissioner for de køretøjsversioner, som der er indført CO2-reduktionsteknologier for.

6.   Ansøgerens overholdelse af et specifikt emissionsmål eller årlige specifikke emissionsmål vurderes i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 510/2011 for hvert år i undtagelsesperioden.

Artikel 6

Kommissionens vurdering

1.   Har Kommissionen ikke fremsat indvendinger senest ni måneder efter den officielle modtagelse af en fuldstændig ansøgning i medfør af artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, anses betingelserne for meddelelse af undtagelse for at være opfyldt.

Finder Kommissionen, at ansøgningen er ufuldstændig, kan den anmode om yderligere oplysninger. Hvis der ikke fremsendes yderligere oplysninger inden for den frist, der anføres i amodningen, kan Kommissionen afvise ansøgningen.

Afvises en ansøgning, fordi den er ufuldstændig, eller fordi Kommissionen finder, at det foreslåede specifikke emissionsmål ikke stemmer overens med ansøgerens reduktionspotentiale, kan ansøgeren indgive en fuldstændig eller revideret ansøgning om undtagelse.

2.   Ansøgninger indsendes i papirudgave eller i elektronisk form. Papirudgaven sendes til Europa-Kommissionens Generalsekretariat, 1049 Bruxelles, Belgien, mærket »Undtagelse i henhold til forordning (EU) nr. 510/2011«. Den elektroniske udgave sendes til den funktionelle mailbox, der er anført i bilag I.

3.   Afgørelser om meddelelse af undtagelse trækkes tilbage, hvis oplysningerne i ansøgningen findes at være urigtige eller unøjagtige.

Artikel 7

Offentlig adgang til oplysninger

1.   En ansøger, der skønner, at oplysninger indgivet i ansøgningen ikke bør gøres tilgængelige for offentligheden, jf. artikel 11, stk. 8, i forordning (EU) nr. 510/2011, anfører dette i ansøgningen og gør rede for, hvorfor offentliggørelse vil svække beskyttelsen af ansøgerens kommercielle interesser, herunder intellektuel ejendomsret.

2.   Undtagelse fra aktindsigt i dokumenter, jf. artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1049/2001, anses for at gælde for følgende typer oplysninger:

a)

oplysninger om programmet for reduktion af de specifikke CO2-emissioner som omhandlet i artikel 5, herunder navnlig oplysninger om udviklingen i ansøgerens produktportefølje

b)

de forventede virkninger af CO2-reducerende teknologier på produktionsomkostninger, køretøjernes købspriser og virksomhedens lønsomhed.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.

(2)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


BILAG I

Standardskema til ansøgning om undtagelse, som indgives af fabrikanter af lette erhvervskøretøjer, der opfylder kriterierne i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011

Den elektroniske udgave af ansøgningen sendes til følgende e-mailadresse:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

1.   Navn, adresse og kontaktperson for fabrikanten eller gruppen af sammenhørende fabrikanter

Fabrikantens navn

Postadresse

Kontaktpersons navn

Kontaktpersons e-mail

Kontaktpersons telefonnummer

 

 

 

 

 

2.   Navn, adresse og kontaktperson for fabrikantens repræsentant i EU (Kun når fabrikanten er etableret uden for EU)

Navn på fabrikantens repræsentant i EU

Postadresse

Kontaktpersons navn

Kontaktpersons e-mail

Kontaktpersons telefonnummer

 

 

 

 

 

3.   Undtagelseskriterier

3.1.   Er ansøgeren en del af en gruppe sammenhørende fabrikanter?

JA (erklæring, jf. bilag II, vedlægges)

NEJ

3.2.   Er ansøgeren en del af en gruppe af sammenhørende fabrikanter, men driver sit eget produktionsanlæg og sin egen udviklingsafdeling?

JA (erklæring, jf. bilag II, vedlægges, se punkt 3.3)

NEJ (se punkt 3.4 og 3.5)

3.3.   Antal registreringer af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen (hvis ansøgningen vedrører en fabrikant, som ikke er en del af en gruppe sammenhørende fabrikanter, eller en fabrikant, der er en del af en gruppe af sammenhørende fabrikanter, men som driver sit eget produktionsanlæg og sin egen udviklingsafdeling)

3.3.1.   Officielle tal for de tre kalenderår forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

Antal nyregistreringer i EU

 

 

 

3.3.2.   Foreligger de i punkt 3.3.1 nævnte officielle tal ikke for den i samme punkt nævnte periode, angives et skøn baseret på verificerbare data

År

 

 

 

Antal nyregistreringer i EU

 

 

 

3.3.3.   Foreligger de i punkt 3.3.1 og 3.3.2 nævnte tal ikke for den nævnte periode, angives tallene for det seneste kalenderår, der foreligger sådanne data for

År

 

 

 

Antal nyregistreringer i EU

 

 

 

3.4.   Hvis ansøgningen vedrører en gruppe sammenhørende fabrikanter, anføres følgende

Fabrikanternes navn

Postadresse

Kontaktpersons navn

Kontaktpersons e-mail

Kontaktpersons telefonnummer

 

 

 

 

 

3.5.   Antal nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i EU for en gruppe sammenhørende fabrikanter (hvis ansøgningen vedrører en gruppe af sammenhørende fabrikanter og ansøgeren ikke driver sit eget produktionsanlæg og sin egen udviklingsafdeling)

3.5.1.   Officielle tal for de tre kalenderår forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

Antal nyregistreringer i EU

 

 

 

3.5.2.   Foreligger de i punkt 3.5.1 nævnte officielle tal ikke for den i samme punkt nævnte periode, angives et skøn baseret på verificerbare data

År

 

 

 

Antal nyregistreringer i EU

 

 

 

3.5.3.   Foreligger de i punkt 3.5.1 og 3.5.2 nævnte tal ikke for den nævnte periode, angives tallene for det seneste kalenderår, der foreligger sådanne data for

År

 

 

 

Antal nyregistreringer i EU

 

 

 

4.   Ansøgt varighed af undtagelsesperioden

Antal kalenderår (højst fem)

 

 

 

5.   Forslag til et specifikt emissionsmål beregnet som bilparkens gennemsnit for undtagelsesperioden eller til separate specifikke emissionsmål i tilfælde af årlige reduktioner (i g CO2/km)

År

 

 

 

 

 

Gennemsnitligt specifikt emissionsmål (g CO2/km)

 

 

 

 

 

6.   Virksomhedsspecifikke oplysninger

6.1.   Gennemsnitlige CO2-emissioner i 2010, for så vidt de ikke er angivet i bilag III (eller, hvis de ikke foreligger: i det første kalenderår efter 2010, der foreligger sådanne data for)

6.2.   Antallet af ansatte i kalenderåret forud for ansøgningsdatoen

6.3.   Produktionsanlæggets størrelse i kvadratmeter i kalenderåret forud for ansøgningsdatoen

6.4.   Salgsmængde i de fem år forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

 

 

Salgsmængde

 

 

 

 

 

6.5.   Årlig omsætning i de fem år forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

 

 

Omsætning

 

 

 

 

 

6.6.   Markedskarakteristika

Oplysninger om planlagte produkter, som ikke findes på markedet på ansøgningstidspunktet, bør anføres i den fortrolige del af denne ansøgning.

a)

Køretøjsegenskaber

b)

Navne og priser på direkte konkurrerende køretøjer i året forud for ansøgningsdatoen

c)

Prislisten for køretøjer, som skal omfattes af undtagelsen, i kalenderåret forud for ansøgningsdatoen eller det år, der ligger nærmest ansøgningsdatoen.

6.7.   Kort beskrivelse af produktionsanlæggets driftsmodel

ANSØGNINGENS FORTROLIGE DEL

6.8.   Nettofortjeneste i de fem år forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

 

 

Nettofortjeneste

 

 

 

 

 

6.9.   FoU-udgifter til CO2-reduktionsteknologier i de fem år forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

 

 

FoU-udgifter

 

 

 

 

 

6.10.   Nettooverførsler til moderselskabet (for sammenhørende virksomheder) i de fem år forud for ansøgningsdatoen

År

 

 

 

 

 

Nettooverførsler

 

 

 

 

 

7.   Nærmere oplysninger om lette erhvervskøretøjer, der skal føres på EU-markedet, og som ansøgeren vil være ansvarlig for

7.1.   Markedskarakteristika

7.1.1.   Køretøjsegenskaber

7.1.2.   Navne og prisintervaller på direkte konkurrerende køretøjer i året forud for ansøgningsdatoen

7.1.3.   Forventet prisliste for køretøjer, der skal omfattes af undtagelsen

8.   Ansøgerens teknologiske potentiale med hensyn til at nedbringe sine specifikke CO2-emissioner

8.1.   Fortegnelse over CO2-reduktionsteknologier anvendt i ansøgerens bilpark i 2010

8.2.   Foreligger den i punkt 8.1 nævnte fortegnelse ikke, anføres fortegnelsen for det nærmest følgende år efter 2010

8.3.   For ansøgere, der agter at trænge ind på EU-markedet, bør den i punkt 8.1 nævnte fortegnelse forlægges for det første undtagelsesår

9.   Ansøgerens program for reduktion af specifikke CO2-emissioner

9.1.   Tidsplan for anvendelse af CO2-reduktionsteknologier i bilparken

9.2.   Bilparkens forventede gennemsnitsstørrelse i undtagelsesperioden

9.2.1.   EU registreringer af nye lette erhvervskøretøjer pr. år i undtagelsesperioden

9.2.2.   Forventet gennemsnitsmasse for køretøjer, der skal føres på EU markedet, deres motoreffekt og oplysninger om transmissionssystemets konfiguration

9.2.3.   Forventede gennemsnitlige specifikke CO2 emissioner fra køretøjer, der skal føres på EU markedet

9.3.   CO2-reduktionsteknologier, der skal anvendes i ansøgerens bilpark som led i programmet for reduktion af specifikke CO2-emissioner

9.4.   Ekstraomkostninger pr. køretøjsversion ved de teknologier, der skal anvendes som led i programmet for reduktion af specifikke CO2-emissioner

9.5.   I tilfælde af årlige mål angives den årlige forbedring af de specifikke CO2-emissioner for de køretøjsversioner, der er indført CO2-reduktionsteknologier for


BILAG II

Standardskema til erklæring om ejerforhold

Artikel 11, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 510/2011

Jeg erklærer hermed, at jeg er lovligt bemyndiget til at repræsentere [navn] (fabrikanten), der ansøger om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, og som ikke er en del af en gruppe sammenhørende fabrikanter, jf. samme forordnings artikel 3, stk. 2. Jeg erklærer efter min bedste overbevisning, at [navn] (fabrikanten) opfylder betingelserne for at ansøge om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, og at oplysningerne i ansøgningen er korrekte og nøjagtige. Oplysninger om ejerforholdet for [navn] (fabrikanten) er vedlagt.

Underskrift

Dato

Direktør for [fabrikant]

Artikel 11, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 510/2011

Jeg erklærer hermed, at jeg er lovligt bemyndiget til at repræsentere [navn] (fabrikanten), der ansøger om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, og som er en del af en gruppe sammenhørende fabrikanter, jf. samme forordnings artikel 3, stk. 2. Jeg erklærer efter min bedste overbevisning, at [navn] (fabrikanten) opfylder betingelserne for at ansøge om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, og at oplysningerne i ansøgningen er korrekte og nøjagtige. Oplysninger om ejerforholdet for [navn] (fabrikanten) er vedlagt.

Underskrift

Dato

Direktør for [fabrikant]

Artikel 11, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 510/2011

Jeg erklærer hermed, at jeg er lovligt bemyndiget til at repræsentere [navn] (fabrikanten), der ansøger om undtagelse i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 510/2011, og som er en del af en gruppe sammenhørende fabrikanter, jf. samme forordnings artikel 3, stk. 2, men driver sit eget produktionsanlæg og sin egen udviklingsafdeling, jf. artikel 2 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 114/2013. Jeg erklærer efter min bedste overbevisning, at [navn] (fabrikanten) opfylder betingelserne for at ansøge om undtagelse i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 510/2011, og at oplysningerne i ansøgningen er korrekte og nøjagtige. Oplysninger om ejerforholdet for [navn] (fabrikanten) er vedlagt.

Underskrift

Dato

Direktør for [fabrikant]


BILAG III

Fortegnelse over gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner i Unionen i 2010 angivet for hver fabrikant

Fabrikat

Gennemsnitlige emissioner (g/km)

Citroën

158,96

Dacia

154,13

Fiat

159,99

Ford

202,00

Giotti victoria

167,59

Great wall

190,13

Hyundai

219,73

Isuzu

223,86

Iveco

229,05

Jeep

240,17

Kia

193,29

Land rover

276,93

LDV

234,60

Mazda

247,08

Mercedes

226,29

Mitsubishi

221,87

Mitsubishi fuso

286,83

Nissan

214,11

Opel

183,30

Peugeot

156,84

Piaggio

135,85

Renault

165,47

Renault trucks

250,11

Skoda

136,13

Ssangyong

222,72

Tata

223,00

Toyota

215,41

Vauxhall

162,09

Volkswagen

193,43

Volvo

186,40


Top