EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0449

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 449/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indgive ved ansøgning om registrering og certificering EØS-relevant tekst

OJ L 140, 30.5.2012, p. 32–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 188 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/449/oj

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/32


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 449/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indgive ved ansøgning om registrering og certificering

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med de overordnede målsætninger i forordning (EF) nr. 1060/2009, særlig at bidrage til kvaliteten af de kreditvurderinger, der udstedes i Unionen, den finansielle stabilitet samt forbruger- og investorbeskyttelse, bør denne forordning sikre, at indgivelsen af oplysninger til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) som led i en registrerings- og certificeringsprocedure sker i henhold til ensartede regler, således at ESMA er i stand til at træffe en informeret beslutning om registrering eller certificering af det pågældende kreditvurderingsbureau.

(2)

Tillægsoplysningernes langsigtede fordele forventes at opveje alle potentielle kortsigtede tillægsomkostninger til registrering, fordi der opnås øget investorbeskyttelse og finansiel stabilitet.

(3)

Det bør i denne forordning fastsættes, hvilke oplysninger kreditvurderingsbureauer skal indgive til ESMA ved ansøgning om registrering. Visse oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, vil eventuelt ikke finde anvendelse på nyetablerede kreditvurderingsbureauer, der har søgt om dispensation, ikke har nogen erfaring med kreditvurdering eller af andre grunde. Denne forordning bør ikke udgøre en hindring for adgangen til markedet for nyetablerede kreditvurderingsbureauer. En ansøger bør imidlertid give en præcis redegørelse for, hvorfor visse specifikke oplysninger er udeladt i ansøgningen.

(4)

Alle oplysninger, der indgives til ESMA, bør leveres på et varigt medium, der muliggør lagring for senere anvendelse. For at fremme identifikationen af de oplysninger, der indgives af et kreditvurderingsbureau, bør alle dokumenter forsynes med et referencenummer.

(5)

For at give ESMA mulighed for at vurdere, om eventuelle interessekonflikter, der skyldes de aktiviteter og forretningsinteresser, som et kreditvurderingsbureaus ejere har, kan påvirke kreditvurderingsbureauets uafhængighed, bør man kunne anmode kreditvurderingsbureauet om at informere om sine ejeres aktiviteter og ejerforholdene omkring dets moderselskab.

(6)

Kreditvurderingsbureauer bør give oplysninger om ledelsesorganernes sammensætning, arbejdsgang og uafhængighed for at give ESMA mulighed for at vurdere, om ledelsesstrukturen sikrer deres uafhængighed og gør det muligt at undgå interessekonflikter.

(7)

For at give ESMA mulighed for at vurdere den øverste ledelses gode omdømme, erfaring og kompetence bør kreditvurderingsbureauer indgive den øverste ledelses curriculum vitae, seneste straffeattest og egenerklæringer om godt omdømme.

(8)

For at kunne vurdere, hvorledes interessekonflikter ophæves eller håndteres, og hvorledes der informeres herom, bør kreditvurderingsbureauer give ESMA en ajourført oversigt over eksisterende og potentielle interessekonflikter, der som et minimum omfatter de konflikter, der opstår ved udøvelsen af accessoriske tjenester, outsourcing af kreditvurderingsaktiviteter og samspillet med tilknyttede tredjeparter. Ved identificeringen af interessekonflikter med henblik på udarbejdelsen af oversigten bør kreditvurderingsbureauerne tage de interessekonflikter, der måtte skyldes enheder, der tilhører den samlede gruppe af virksomheder, som de tilhører, i betragtning. Således bør interne ordninger i en gruppe vedrørende opgavefordeling og levering af accessoriske tjenester mellem de forskellige enheder i gruppen af bureauer tages i betragtning.

(9)

Selv om filialer af et kreditvurderingsbureau, der er etableret i Unionen, ikke er juridiske personer, bør disse bureauer indgive separate oplysninger om deres filialer for at give ESMA mulighed for tydeligt at identificere de pågældende filialers placering i organisationsstrukturen, vurdere deres øverste ledelses egnethed og kapacitet og vurdere, hvorvidt de kontrolmekanismer, compliancefunktionen og andre funktioner, der er indført, kan betragtes som robuste nok til at identificere, evaluere og håndtere filialernes risici på passende vis.

(10)

De oplysninger, der anmodes om vedrørende mulige interessekonflikter med accessoriske tjenester, bør omfatte alle kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter, som ikke er en del af kreditvurderingsaktiviteterne.

(11)

For at give ESMA mulighed for at vurdere, om et tredjelands lovgivningsrammer for kreditvurderingsbureauer kan betragtes som mindst lige så strenge som EU's egne regler på området, bør et kreditvurderingsbureau, der påtænker at validere kreditvurderinger, der er udstedt i det pågældende tredjeland, give ESMA detaljerede oplysninger om dette tredjelands lovgivningsrammer sammen med en sammenligning med de gældende EU-regler. Er ESMA allerede i besiddelse af disse oplysninger fra andre ansøgninger om validering, og finder ESMA det godtgjort, at tredjelandets lovgivningsmæssige rammer kan betragtes som mindst lige så strenge som de gældende EU-regler på området, fritages det ansøgende kreditvurderingsbureau fra at indgive disse oplysninger. De ansøgende kreditvurderingsbureauer skal under alle omstændigheder påvise, at tredjelandsbureauets udøvelse af kreditvurderingsaktiviteter, som resulterer i udstedelsen af en kreditvurdering, som skal valideres, opfylder kravene i det pågældende tredjeland, og at der forefindes procedurer til at føre tilsyn med tredjelandsbureauets udøvelse af kreditvurderingsaktiviteter.

(12)

Det bør i denne forordning fastsættes, hvilke oplysninger kreditvurderingsbureauer skal indgive i forbindelse med en ansøgning om certificering og med henblik på vurdering af deres systemiske betydning for finansmarkedernes finansielle stabilitet eller integritet, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauers og deres kreditvurderingsaktiviteters systemiske betydning for stabiliteten i en eller flere medlemsstater bør i denne forordning måles ud fra omfanget af deres kreditvurderingsaktiviteter og den indbyrdes forbindelse mellem brugerne af deres kreditvurderinger i Unionen.

(13)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(14)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL 1

GENSTAND

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes bestemmelserne for, hvilke oplysninger et kreditvurderingsbureau skal indgive til ESMA i en ansøgning om:

a)

registrering, jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1060/2009, eller

b)

certificering og vurdering af dets systemiske betydning for finansmarkedernes finansielle stabilitet eller integritet, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009.

KAPITEL 2

REGISTRERING

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 2

Ansøgningens format

1.   Ansøgninger om registrering skal indgives med et medium, der gør det muligt at lagre oplysninger på en sådan måde, at de er tilgængelige til senere anvendelse og kan gengives i uændret form.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal tildele et entydigt referencenummer til hvert dokument, der indgives. De skal sikre, at de oplysninger, der indgives, er forsynet med en tydelig henvisning til de specifikke krav i denne forordning, som de vedrører, og til det dokument, i hvilket disse oplysninger indgives. Kreditvurderingsbureauerne skal indgive det i bilag I anførte skema som en del af deres ansøgning for således tydeligt at angive det dokument, hvoraf de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, fremgår.

3.   Finder et krav i denne forordning ikke anvendelse på en ansøgning fra et kreditvurderingsbureau, skal dette anføres i skemaet i bilag I sammen med en redegørelse herfor.

4.   Ansøger en gruppe af kreditvurderingsbureauer om registrering, skal det tydeligt fremgå af ansøgningen, hvilke oplysninger der gælder hvert enkelt kreditvurderingsbureau. Finder den samme oplysning anvendelse på mere end ét kreditvurderingsbureau i gruppen af kreditvurderingsbureauer, tildeles denne fælles oplysning samme referencenummer ved udfyldelsen af skemaet i bilag I.

Artikel 3

Erklæring om ansøgningens korrekthed og fuldstændighed

Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i registrerings- eller certificeringsproceduren, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af kreditvurderingsbureauets øverste ledelse eller dens befuldmægtigede repræsentant, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.

Artikel 4

Antal ansatte

Enhver oplysning om antallet af ansatte skal indgives som omregnet til antal fuldtidsbeskæftigede beregnet som det samlede antal arbejdstimer divideret med det maksimale antal lønnede arbejdstimer i et arbejdsår som defineret i den relevante nationale lovgivning.

Artikel 5

Kreditvurderingsklasser

Enhver oplysning om kreditvurderingsklasser skal ske ved anvendelse af følgende klassificering:

a)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

i)

finansieringsinstitutter, herunder kreditinstitutter og investeringsfirmaer

ii)

forsikringsselskaber

iii)

udstedende virksomheder, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab.

Artikel 6

Politikker og procedurer

1.   Politikker og procedurer, der oplyses om i en ansøgning, skal indeholde eller være ledsaget af:

a)

oplysninger om den ansvarlige for godkendelse og vedligeholdelse af politikker og procedurer

b)

en beskrivelse af, hvorledes overholdelse af politikker og procedurer håndhæves og overvåges, og den ansvarlige herfor

c)

en beskrivelse af de foranstaltninger, der træffes i tilfælde af en tilsidesættelse af de gældende politikker

d)

en oplysning om proceduren for indberetning til ESMA om en materiel overtrædelse af den gældende politik eller procedure, der gør, at betingelserne for den første registrering eller certificering ikke længere er opfyldt.

2.   Kreditvurderingsbureauer kan opfylde kravet om indgivelse af oplysninger vedrørende politikker og procedurer i henhold til denne forordning ved at indgive en kopi af de relevante politikker og procedurer.

Artikel 7

Identifikation, juridisk status og kreditvurderingsklasse

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA:

a)

de i bilag II til denne forordning fastsatte oplysninger

b)

en udskrift fra det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for dokumentation for kreditvurderingsbureauets hovedsæde og erhvervsaktivitet, idet de pågældende oplysninger skal være gældende på ansøgningsdatoen.

AFDELING 2

Ejerforhold

Artikel 8

Kreditvurderingsbureauers ejere og moderselskab

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA:

a)

en liste over samtlige personer, der direkte eller indirekte ejer mindst 5 % af kreditvurderingsbureauets kapital eller stemmerettigheder, eller hvis kapitalbesiddelse gør det muligt at udøve en væsentlig indflydelse på kreditvurderingsbureauets forvaltning

b)

de i punkt 1 og 2 i bilag III fastsatte oplysninger vedrørende sådanne personer.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA:

a)

en liste over samtlige virksomheder, hvori en person som anført i stk. 1 har en aktiebesiddelse på mindst 5 % eller besidder mindst 5 % af stemmerettighederne, eller på hvis forvaltning en sådan person har en væsentlig indflydelse

b)

en angivelse af deres forretningsaktivitet som anført i punkt 3 i bilag III.

3.   Kreditvurderingsbureauer, der har et moderselskab, skal:

a)

angive det land, hvor moderselskabet er etableret

b)

oplyse, hvorvidt moderselskabet er godkendt eller registreret og underlagt tilsyn.

Artikel 9

Ejerskabsorganigram

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA et organigram over ejerskabsforholdene mellem ethvert moderselskab og datterselskaber og andre tilknyttede enheder, der er etableret i Unionen, og deres filialer. De virksomheder, der fremgår af organigrammet, skal angives med deres fulde navn, juridiske status og adressen på forretningssted og hovedkontor.

AFDELING 3

Organisationsstruktur og selskabsledelse

Artikel 10

Organigram

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA et organigram med oplysninger om deres organisationsstruktur, herunder en klar identifikation af de væsentlige poster og en identifikation af den person, der er ansvarlig for hver væsentlig post. Væsentlige poster skal som et minimum omfatte den øverste ledelse, personer, der administrerer filialernes aktiviteter, og ledende kreditvurderingsanalytikere. Udøver et kreditvurderingsbureau accessoriske tjenester, skal organigrammet ligeledes indeholde oplysninger om organisationsstrukturen for sådanne tjenester.

Artikel 11

Organisationsstruktur

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer vedrørende deres compliancefunktion som fastsat i afsnit A, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, deres kontrolfunktion som fastsat i afsnit A, punkt 9, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 og oplysninger vedrørende deres politikker og procedurer, der indføres til opfyldelse af kravene i afsnit A, punkt 4 og 10, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Oplysningerne, der gives i henhold til dette stykke, skal omfatte de i punkt 1, 3 og 4 i bilag IV fastsatte oplysninger.

2.   Gennemføres de i stk. 1 anførte politikker og procedurer på gruppeniveau, skal det pågældende kreditvurderingsbureau ligeledes give ESMA de i punkt 2 i bilag IV anførte oplysninger.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal desuden give ESMA de i bilag X fastsatte oplysninger.

Artikel 12

Selskabsledelse

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres interne selskabsledelsespolitikker samt de procedurer og det mandat, der er givet den øverste ledelse, herunder administrations- eller tilsynsorganet, de uafhængige medlemmer og eventuelle udvalg.

2.   Kreditvurderingsbureauer, der har tilsluttet sig et anerkendt adfærdskodeks for selskabsledelse, skal oplyse om dette kodeks og redegøre for enhver situation, hvor de afviger fra kodekset.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal indgive de i punkt 1 og 2 i bilag V fastsatte oplysninger om medlemmerne af deres administrations- eller tilsynsorgan.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af de i punkt 3 i bilag V anførte dokumenter.

AFDELING 4

Finansielle ressourcer til udøvelse af kreditvurderingsaktiviteter

Artikel 13

Regnskabsrapporter

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af deres årlige regnskabsrapporter, herunder i givet fald separate regnskaber og konsoliderede regnskaber, for de seneste tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning, såfremt sådanne foreligger. Er et kreditvurderingsbureaus regnskaber omfattet af lovpligtig revision som defineret i artikel 2, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (3), skal regnskabsrapporterne omfatte revisionsrapporten om årsregnskaberne og de konsoliderede regnskaber.

2.   Foreligger der ingen regnskabsrapporter for den relevante periode, kan kreditvurderingsbureauet give ESMA en midlertidig regnskabsrapport.

3.   Er kreditvurderingsbureauet et datterselskab i en gruppe af virksomheder, skal det indgive moderselskabets årsrapporter for de seneste tre regnskabsår forud for datoen for indgivelse af ansøgning.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en beskrivelse af de foranstaltninger, som de har iværksat for at sikre sunde regnskabsprocedurer.

AFDELING 5

Personale og løn

Artikel 14

Personalepolitikker og -procedurer

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer vedrørende:

a)

indberetning til compliance officer om enhver situation, hvor en person som omhandlet i afsnit C, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 har den opfattelse, at enhver anden af disse personer har udvist en adfærd, som denne person betragter som ulovlig i henhold til afsnit C, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

rotationsordningen for ledende kreditvurderingsanalytikere, kreditvurderingsanalytikere og personer, der godkender kreditvurderinger

c)

praksis for aflønning og præstationsevaluering for kreditvurderingsanalytikere, personer, der godkender kreditvurderinger, den øverste ledelse og compliance officer

d)

kreditvurderingsrelevant uddannelse og udvikling, herunder enhver eksamen eller andre former for formelt kompetencebevis, som er nødvendig for udøvelsen af kreditvurderingsaktiviteter.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA:

a)

en beskrivelse af de eksisterende foranstaltninger til at reducere risikoen ved at være alt for afhængig af enkelte ansatte

b)

for hver kreditvurderingsklasse oplysninger om den størrelse og den erfaring, som de kvantitative team, der er ansvarlige for udvikling og kontrol af metodologier og modeller, har

c)

navn og stillingsbeskrivelse for hver ansat i kreditvurderingsbureauet, der enten individuelt eller på vegne af kreditvurderingsbureauet har forpligtelser over for en anden enhed i gruppen af kreditvurderingsbureauer

d)

den gennemsnitlige faste og variable årsløn til kreditvurderingsanalytikere, ledende analytikere og compliance officer for hvert af de forudgående tre regnskabsår.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de ordninger, der er indført til at sikre, at de underrettes, når en kreditvurderingsanalytiker afslutter sit ansættelsesforhold og får ansættelse i en vurderet enhed, jf. afsnit C, punkt 6, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de ordninger, der er indført til at sikre, at de personer, der er nævnt i afsnit C, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, er bekendte med det forbud, der er fastsat i afsnit C, punkt 7, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 15

Egnethed og kapacitet

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA et curriculum vitae, herunder en erhvervsmæssig anamnese med de relevante datoer, stillingsbeskrivelser og en beskrivelse af de funktioner, der er blevet varetaget, for:

a)

medlemmer af den øverste ledelse

b)

de personer, der er udpeget til at administrere filialernes aktiviteter

c)

personer med ansvar for intern revision, intern kontrol, compliancefunktionen, risikovurdering og kontrolfunktionen.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger for så vidt angår hvert medlem af den øverste ledelse:

a)

en straffeattest af nyere dato fra den pågældende persons hjemland, medmindre de pågældende nationale myndigheder ikke udsteder sådanne attester

b)

en egenerklæring om deres gode omdømme, herunder mindst de erklæringer, der er anført i bilag VI, og underskrevet af den pågældende person.

AFDELING 6

Udstedelse og revision af kreditvurderinger

Artikel 16

Udvikling, validering, revision og offentliggørelse af kreditvurderingsmetoder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal for hver kreditvurderingsklasse give ESMA en overordnet beskrivelse af de grundlæggende modeller og metoder, der anvendes til at fastsætte kreditvurderinger.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger om deres politikker og procedurer for:

a)

oplysninger vedrørende udvikling, validering og kontrol af deres kreditvurderingsmetoder, herunder mindst de i punkt 1 i bilag VII fastsatte oplysninger

b)

oplysninger vedrørende offentliggørelse af kreditvurderingsmetoder og beskrivelser af modeller og centrale kreditvurderingsantagelser, der anvendes i forbindelse med deres kreditvurderingsaktiviteter, jf. afsnit E, del I, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 17

Udstedelse af kreditvurderinger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger:

a)

de kreditvurderingsbetegnelser, der anvendes for hver kreditvurderingsklasse

b)

definitionen af enhver kreditvurderingsaktivitet og –status, som kreditvurderingsbureauet anvender

c)

bureauets politikker og procedurer for udstedelse af kreditvurderinger, herunder mindst de i punkt 2 i bilag VII fastsatte oplysninger

d)

det mandat, der er givet eventuelle kreditvurderingsudvalg

e)

en beskrivelse af de ordninger, der er indført til at sikre offentliggørelse af en kreditvurderingsbeslutning, herunder mindst de i punkt 3 i bilag VII anførte oplysninger

f)

en beskrivelse af de procedurer, der er indført til at sikre, at en metode gennemføres og anvendes konsekvent for alle kreditvurderingsklasser, kontorer og regioner.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal angive enhver forskel mellem behandlingen af uopfordrede og opfordrede kreditvurderinger i de politikker og procedurer, der er anført i stk. 1, litra c) og e).

3.   Foretager en uvildig tredjepart regelmæssigt revision af kreditvurderingsprocessen, skal det pågældende kreditvurderingsbureau give ESMA den seneste revisionsrapport.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA følgende oplysninger:

a)

oplysninger og kriterier for udvælgelsen af dataleverandører

b)

oplysninger om pålideligheden af interne og eksterne datainput i kreditvurderingsmodeller

c)

oplysninger om de anvendte datakilder.

Artikel 18

Overvågning af kreditvurderinger

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer vedrørende:

a)

overvågningen af kreditvurderinger, med en angivelse af enhver forskel mellem opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger, og som mindst omfatter de i bilagets punkt 4 i bilag VII anførte oplysninger

b)

offentliggørelsen af beslutningen om at revidere eller ændre en kreditvurdering

c)

overvågningen af de konsekvenser, som makroøkonomiske ændringer eller ændringer af de finansielle markedsbetingelser har for kreditvurderinger som beskrevet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1060/2009.

AFDELING 7

Beskrivelse af procedurer og metoder for udstedelse og revision

Artikel 19

Krav til præsentationen af kreditvurderinger

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om følgende elementer:

a)

politikker og procedurer for kravene til offentliggørelse af kreditvurderinger som fastsat i følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1060/2009:

i)

artikel 10, stk. 1, 2 og 5

ii)

del I i afsnit D i bilag I

b)

foretager kreditvurderingsbureauet kreditvurdering af strukturerede instrumenter, oplyses politikker og procedurer vedrørende følgende bestemmelser i forordning (EF) nr. 1060/2009:

i)

artikel 10, stk. 3

ii)

afsnit B, punkt 4, i bilag I

iii)

afsnit D, del II, i bilag I

c)

eksempler på typiske kreditvurderingsrapporter eller andre dokumenter, der viser hvorledes kreditvurderingsbureauet opfylder eller agter at opfylde disse krav til offentliggørelse, og

d)

eksempler på typiske kreditvurderingsmeddelelser for hver kreditvurderingsklasse, som udarbejdes af kreditvurderingsbureauet.

AFDELING 8

Interessekonflikter

Artikel 20

Uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA oplysninger om deres politikker og procedurer for identifikation, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter og om regler for kreditvurderingsanalytikere og andre personer, der er direkte involveret i kreditvurderingsaktiviteter, idet disse mindst skal opfylde kravene i bilag VIII.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive den procedure, der anvendes til at sikre, at de relevante personer er bekendte med de i stk. 1 anførte politikker og procedurer. Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de ordninger, der er indført til at sikre, at kontrolfunktionen til kontrol af metoder, jf. afsnit A, punkt 9, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, er uafhængig af de forretningsområder, der er ansvarlige for kreditvurderingsaktiviteter.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de kontrolforanstaltninger, der er indført, herunder kontrolforanstaltninger, der er indført gennem informationssystemer, til at sikre overholdelse af kravene i artikel 7, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009 om forhandling af vederlag og reglerne for personer, der er involveret i kreditvurderingsaktiviteter.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive andre foranstaltninger og kontrolfunktioner, der har til formål at sikre deres kreditvurderingsanalytikeres uvildighed.

Artikel 21

Oversigt over interessekonflikter

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en ajourført oversigt over eksisterende og potentielle interessekonflikter, som de er genstand for. Er et kreditvurderingsbureau del af en gruppe af virksomheder, skal det i oversigten angive enhver interessekonflikt, der opstår som følge af andre enheder, der tilhører den pågældende gruppe af virksomheder.

2.   Oversigten over eksisterende og potentielle interessekonflikter skal omfatte følgende former for potentielle interessekonflikter:

a)

alle former for potentielle interessekonflikter med tilknyttede tredjeparter

b)

alle former for potentielle interessekonflikter, der opstår som følge af udførelsen af accessoriske tjenester og outsourcede kreditvurderingsaktiviteter.

3.   Det skal fremgå af den i stk. 1 anførte oversigt, hvorledes de potentielle interessekonflikter påtænkes elimineret eller håndteret og offentliggjort.

Artikel 22

Interessekonflikter i forbindelse med accessoriske tjenester

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en beskrivelse af de ressourcer, både menneskelige og tekniske, som deres afdelinger for henholdsvis kreditvurderinger og accessoriske tjenester deler, eller som deles med den gruppe af virksomheder, som de tilhører.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal beskrive de mekanismer, som de har indført til at forebygge, informere og reducere effekten af alle eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem deres kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenester.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af resultaterne af enhver intern kontrol, der foretages for at afdække eventuelle eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem deres kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenester.

AFDELING 9

Driftsplan

Artikel 23

Oplysninger vedrørende driftsplanen

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA de årlige oplysninger, der er beskrevet i bilag IX, for en periode på 3 år efter datoen for registrering.

AFDELING 10

Brug af validering

Artikel 24

Forventet brug af validering

Har et kreditvurderingsbureau til hensigt at validere kreditvurderinger, der er udstedt i et tredjeland, jf. artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009, skal det give ESMA de i bilag XI anførte oplysninger.

AFDELING 11

Outsourcing

Artikel 25

Krav vedrørende outsourcing

1.   Foretager et kreditvurderingsbureau outsourcing af vigtige driftsfunktioner, skal det give ESMA følgende oplysninger:

a)

dets politikker med hensyn til outsourcing

b)

en redegørelse for, hvorledes det har til hensigt at identificere, forvalte og overvåge de risici, der er forbundet med outsourcing af vigtige driftsfunktioner

c)

en kopi af outsourcingaftalerne mellem kreditvurderingsbureauet og den enhed, hvortil aktiviteterne outsources

d)

en kopi af enhver intern eller ekstern rapport om de outsourcede aktiviteter for de seneste fem år.

2.   For så vidt angår stk. 1 skal der ved »vigtige driftsfunktioner« forstås revision af kreditvurdering, den ledende analytikers arbejdsopgaver, udvikling og kontrol af kreditvurderingsmetoder, godkendelse af kreditvurdering, intern kvalitetskontrol, datalagring, it-systemer, it-support og regnskabsføring.

KAPITEL 3

CERTIFICERING

AFDELING 1

Ansøgning om certificering

Artikel 26

Oplysninger ved ansøgning om certificering

1.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger:

a)

de generelle oplysninger som krævet i punkt 1-10 i bilag II

b)

oplysninger vedrørende deres ejere som anført i artikel 8

c)

deres organigram som anført i artikel 10

d)

oplysninger om de mekanismer, der er indført til at forebygge, informere og reducere effekten af alle eksisterende eller potentielle interessekonflikter mellem deres kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenester

e)

oplysningerne som anført i artikel 13 vedrørende deres finansielle ressourcer.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA følgende oplysninger om deres forretningsaktiviteter:

a)

antallet af ansatte i de seneste tre år, der har været permanent eller midlertidigt involveret i henholdsvis kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske aktiviteter

b)

har ansøgeren en filial, oplyses antallet af ansatte, der er involveret i kreditvurderingsaktiviteterne og de accessoriske aktiviteter i hver filial

c)

antallet af kreditvurderingsanalytikere, som er ansat af ansøgeren, og såfremt kreditvurderingsbureauet har en filial, antallet af kreditvurderingsanalytikere, der er ansat i hver filial

d)

har et kreditvurderingsbureau planer om at etablere en ny filial, gives en beskrivelse af de former for forretningsaktivitet, som den forventes at udføre, dens fulde navn og adresse og tidsrammen for dens etablering

e)

har et kreditvurderingsbureau planer om at udføre nye accessoriske tjenester, gives en beskrivelse af de nye tjenester og tidsrammen for deres iværksættelse

f)

de indtægter, som kreditvurderingsbureauet har genereret i løbet af de seneste tre år fra både kreditvurderingstjenester og accessoriske tjenester i forhold til de samlede indtægter, fremlagt på regnskabsårsbasis

g)

har kreditvurderingsbureauet en eller flere filialer, de indtægter, som hver filial har genereret i løbet af de seneste tre år i forhold til de samlede indtægter, fremlagt på regnskabsårsbasis.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal ligeledes give ESMA følgende oplysninger vedrørende de kreditvurderinger, de udsteder eller foreslår at udstede:

a)

den pågældende kreditvurderingsklasse

b)

de kreditvurderingsbetegnelser, der anvendes for hver kreditvurderingsklasse

c)

definitionen af enhver kreditvurderingsaktivitet og -status, som kreditvurderingsbureauet anvender

d)

oplysninger om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet udarbejder opfordrede eller uopfordrede kreditvurderinger eller begge

e)

for hver kreditvurderingsklasse, hvor mange års erfaring kreditvurderingsbureauet har med at udarbejde disse kreditvurderinger

f)

for hver kreditvurderingsklasse, den nuværende eller forventede andel af offentlige og private kreditvurderinger.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal angive, om de har eller forventer at ansøge om status som eksternt kreditvurderingsinstitut (ECAI) i en eller flere medlemsstater, og de skal i givet fald angive den eller de relevante medlemsstater.

Artikel 27

Generelle krav ved ansøgning om certificering

Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at deres ansøgning opfylder kravene i artikel 2-6 vedrørende ansøgningens format, erklæringen om korrekthed, kreditvurderingsklasse, antallet af ansatte og oplysningerne om deres politikker og procedurer, der skal gives til ESMA.

AFDELING 2

Systemisk betydning

Artikel 28

Systemisk betydning

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA de i bilag XII fastsatte oplysninger om den systemiske betydning af deres kreditvurderinger og kreditvurderingsaktiviteter for de finansielle markeders finansielle stabilitet eller integritet i en eller flere medlemsstater.

KAPITEL 4

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 29

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009. s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.


BILAG I

DOKUMENTREFERENCER

(Artikel 2)

Artikel i eller bilag til denne forordning

Kreditvurderingsbureauets referencenummer

Dokumentets titel

Kapitel, afdeling eller side i dokumentet, hvor oplysningerne fremgår, eller årsag til at oplysningerne ikke gives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

GENERELLE OPLYSNINGER

(Artikel 7)

1.

Fulde navn

2.

Etableringsland

3.

Hjemstedsadresse

4.

Juridisk status

5.

Oplysninger om den eller de relevante kontaktpersoner i forbindelse med ansøgningen:

a)

navn

b)

stilling

c)

adresse

d)

e-mail-adresse

e)

telefonnummer.

6.

Oplysninger om compliance officer:

a)

navn

b)

stilling

c)

adresse

d)

e-mail-adresse

e)

telefonnummer.

7.

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter, herunder accessoriske tjenester, og såfremt det har en eller flere filialer eller datterselskaber, de forretningsaktiviteter, der udføres af hver filial eller hvert datterselskab.

8.

Identifikation af kreditvurderingsklassen i henhold til den i artikel 5 anførte klassificering, for hvilke kreditvurderingsbureauet ansøger om registrering.

9.

I givet fald identifikation af de regulerede markeder, hvor kreditvurderingsbureauet er børsnoteret.

10.

Regnskabsrapporter:

a)

oplysning om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet er underlagt ekstern revision

b)

er kreditvurderingsbureauet underlagt ekstern revision, den eksterne revisors navn og nationale registreringsnummer

c)

dato for regnskabsårets afslutning.

11.

Antallet af ansatte (ikke medregnet filialernes ansatte) på ansøgningstidspunktet og ved afslutningen af de seneste tre regnskabsår, fordelt på følgende kategorier:

a)

midlertidigt ansatte

b)

fastansatte med under fem års anciennitet

c)

fastansatte med mindst fem års anciennitet.

12.

Har kreditvurderingsbureauet filialer, oplyses følgende for hver filial:

a)

fulde navn

b)

juridisk status

c)

adresse

d)

antallet af henholdsvis midlertidigt ansatte og fastansatte.

13.

Liste over lande, hvis kreditvurderinger kreditvurderingsbureauet har til hensigt at validere.


BILAG III

OPLYSNINGER OM EJERFORHOLD

(Artikel 8)

1.

Oplysninger om kreditvurderingsbureauets ejere, jf. artikel 8, stk. 1, med følgende detaljeringsgrad:

Ejer

Kapitalandel

Typen af kapitalinteresse: direkte eller indirekte

Andel af stemmerettigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som kreditvurderingsbureauets ejere udfører, jf. artikel 8, stk. 1:

Ejer

Forretningsaktiviteter

3.

Oplysninger om forretningsaktiviteterne i de virksomheder, hvori de i artikel 8, stk. 1, anførte ejere har en kapitalinteresse, jf. artikel 8, stk. 2:

Ejer

Virksomheder, hvori ejeren har en kapitalinteresse, jf. artikel 8, stk. 2.

Forretningsaktiviteter

 

 

 

4.

Oplysninger om moderselskabets ejere, jf. artikel 8, stk. 3:

Ejer

Kapitalandel

Typen af kapitalinteresse: direkte eller indirekte

Andel af stemmerettigheder

Typen af kapitalinteresse: direkte eller indirekte

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BILAG IV

ORGANISATIONSSTRUKTUR

(Artikel 11)

1.

Kreditvurderingsbureauer skal give følgende oplysninger om politikker og procedurer, jf. artikel 11, stk. 1:

a)

en beskrivelse af de ansattes opgaver og ansvarsområder

b)

en beskrivelse af mekanismerne til at overvåge de relevante politikkers eller procedurers effektivitet

c)

antallet af ansatte og forholdet mellem antallet af midlertidigt ansatte og antallet af fastansatte

d)

oplysninger om rapporteringsveje og -hyppighed

e)

beskrivelse af samspillet mellem en bestemt funktion og de ansatte, der er direkte involveret i kreditvurderingsprocessen, og mellem denne funktion og enhver anden funktion.

2.

Gennemføres de i punkt 1 i dette bilag anførte foranstaltninger på virksomhedsgruppeniveau, skal kreditvurderingsbureauer give ESMA en kopi af de relevante serviceniveauaftaler, som de har indgået eller foreslår at indgå med andre gruppemedlemmer, samt følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af de relevante opgaver, der udføres af hver virksomhed i gruppen, herunder af virksomheder i tredjelande

b)

en klar beskrivelse af den virksomhed, der udfører opgaven, med angivelse af dens placering

c)

oplysninger om rapporteringsveje og –hyppighed for hver relevant enhed og om, hvorledes oplysningerne indsamles fra hver enhed

d)

oplysninger om eventuelle særlige ressourcer, der befinder sig i Unionen. Er der tale om menneskelige ressourcer, skal kreditvurderingsbureauet angive den tid, der anvendes på den relevante funktion, udtrykt i fuldtidsækvivalenter.

3.

Kreditvurderingsbureauer skal med hensyn til compliancefunktionen give følgende oplysninger:

a)

politikker og procedurer for indberetning af oplysninger som beskrevet i afsnit C, punkt 5, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

beskrivelse af, hvorledes de sikrer en uvildig compliancefunktion

c)

den seneste rapport fra compliance officer

d)

en arbejdsplan for de næste tre år.

4.

Kreditvurderingsbureauer skal med hensyn til den interne kontrol, jf. afsnit A, punkt 10, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, give følgende oplysninger:

a)

en redegørelse for, hvorledes deres interne kontrolmetoder udvikles og finder anvendelse i overensstemmelse med de særlige forhold, der gælder for deres aktiviteter, og deres omfang, kompleksitet og risikoniveau

b)

en arbejdsplan for de næste tre år.


BILAG V

OPLYSNINGER OM SELSKABSLEDELSE

(Artikel 12)

1.

Oplysninger om medlemmerne af administrations- eller tilsynsorganet eller andre udvalg, jf. artikel 12, stk. 3:

Identifikation af medlemmerne

Organ (administrationsorgan, tilsynsorgan, revisionsudvalg, lønningsudvalg osv.) og status (formand, næstformand, medlem)

Organ i andre virksomheder, hvor vedkommende er medlem, med angivelse af status

 

 

 

2.

Oplysninger om de uafhængige medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet, jf. artikel 12, stk. 3, og en redegørelse for deres uafhængighed, hvis de er uafhængige medlemmer, og for deres indgående kendskab og store erfaring på ledelsesniveau om markederne for strukturerede finansielle instrumenter, når kreditvurderingsbureauet ansøger om at udstede kreditvurderinger af strukturerede finansielle produkter, jf. afsnit A, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009:

Identifikation af medlemmerne

Organ (administrations- eller tilsynsorgan)

Uafhængigt medlem (ja/nej), i bekræftende fald forelægges dokumentation.

Erfaring med strukturerede finansielle instrumenter (ja/nej, i bekræftende fald forelægges dokumentation.

 

 

 

 

 

 

3.

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA en kopi af følgende dokumenter, jf. artikel 12, stk. 4:

a)

de seneste tre referater af møderne i administrations- og tilsynsorganet

b)

det seneste referat af møderne i ethvert andet udvalg, herunder lønnings- eller strategiudvalget

c)

de seneste tre udtalelser eller rapporter fra de uafhængige medlemmer til administrations- eller tilsynsorganet.


BILAG VI

EGENERKLÆRING

(Artikel 15, stk. 2)

Hvert medlem af den øverste ledelse skal i en egenerklæring, jf. artikel 15, stk. 2, litra b), angive, om vedkommende er omfattet af én af følgende kategorier:

a)

har været straffet i henhold til straffeloven

b)

har været omfattet af eller er blevet indkaldt i forbindelse med en procedure af disciplinær art ved et tilsynsorgan eller ved et organ af strafferetlig art

c)

har været tiltalt i forbindelse med en civil retssag vedrørende leveringen af finansielle tjenesteydelser, embedsforseelse, svig eller administrationen af en retlig enhed

d)

er bekendt med at have været genstand for en verserende eller tidligere undersøgelse foretaget af et tilsynsorgan eller et offentligt organ eller agentur

e)

har haft at gøre med en virksomhed, hvis registrering eller tilladelse er blevet trukket tilbage af et tilsynsorgan

f)

er blevet nægtet ret til at udøve aktiviteter, der kræver registrering eller tilladelse fra et tilsynsorgan

g)

har været involveret i administrationen af en virksomhed, der er gået konkurs eller har været under likvidation eller administration, mens vedkommende var tilknyttet virksomheden eller mindre end et år efter, at vedkommende ophørte med at være tilknyttet virksomheden

h)

har haft at gøre med en virksomhed, der har været genstand for en undersøgelse, eller hvis aktiviteter er blevet suspenderet af et tilsynsorgan, hvilket har resulteret i en tvangsforanstaltning

i)

har været genstand for en undersøgelse, en suspension eller en straf fra et tilsynsorgan

j)

er blevet frataget retten til at fungere som direktør eller til at varetage en ledende stilling, eller hvis ansættelse i eller anden tilknytning til en virksomhed er blevet ophævet som følge af påstande om embedsforseelse eller uregelmæssighed.


BILAG VII

UDSTEDELSE OG REVISION AF KREDITVURDERINGER

(artikel 16, 17 og 18)

1.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår udvikling, validering og kontrol af kreditbureauers kreditvurderingsmetoder, jf. artikel 16, stk. 2, litra a), skal omfatte:

a)

ansvarsfordelingen og processerne for udvikling og sign off af kreditvurderingsmetoder, herunder oplysninger om sammensætningen af udvalgene vedrørende kreditvurderingsmetoder og procedurerne for udvælgelse af medlemmer

b)

ansvarsfordelingen og processerne for kreditvurderingsmetoder, herunder:

i)

kontrol og validering af en kreditvurderingsmetode

ii)

validering af en kreditvurderingsmetode baseret på historiske data, herunder hvorledes resultaterne af back-testing tages til efterretning. Kreditvurderingsbureauet skal ligeledes inddrage resultaterne af en sådan validering eller back-testing for de seneste tre år, såfremt der foreligger kvantitative data

iii)

rapporteringen af resultatet af kontrollen af en kreditvurderingsmetode

iv)

gennemførelsen af en ændring af metode, model eller vigtig udgangshypotese.

2.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår udstedelse af kreditvurderinger, jf. artikel 17, stk. 1, litra c), skal omfatte:

a)

hvert trin i proceduren for udarbejdelse af kreditvurderinger og proceduren for kontrol af dokumentationen fra de udstedere eller om de værdipapirer, der skal kreditvurderes. Dette skal omfatte ethvert benchmark, der anvendes til at fremme kontrollen

b)

en evaluering af de oplysninger, der mindst skal gives for at iværksætte og opretholde en kreditvurdering, herunder både offentlige og ikke-offentlige oplysninger

c)

kontrolmekanismerne for udstedelse af kreditvurderinger, herunder den rolle, som udsteder/formidler/investor/administrator spiller i denne proces

d)

processen for indsamling, analyse og evaluering af de oplysninger, der anvendes med henblik på at fastsætte en kreditvurdering, herunder i givet fald anvendelse af analyser fra et andet kreditvurderingsbureau eller tredjeparter

e)

vurderingsanalytikernes rolle og ansvarsområder samt udvælgelsesprocessen for disse i forhold til specifikke værdipapirer

f)

godkendelsesprocessen for kreditvurderinger, herunder en beskrivelse af den rolle og de ansvarsområder, som de personer, der godkender kreditvurderingerne, har, samt de gældende processer og procedurer for deres udvælgelse

g)

har et kreditvurderingsbureau etableret kreditvurderingsudvalg, beskrives den rolle og de ansvarsområder, som udvalgsformændene har, samt de kompetencer, der kræves, og de gældende processer og procedurer for deres udpegelse

h)

minimumskvalifikationskravene for de personer, der er involveret i kreditvurderingsbeslutningen.

3.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår offentliggørelse af en kreditvurderingsbeslutning, jf. artikel 17, stk. 1, litra e), skal omfatte:

a)

proceduren for at give den kreditvurderede enhed meddelelse om de primære betragtninger, som ligger til grund for kreditvurderingen, senest 12 timer inden kreditvurderingens offentliggørelse

b)

en eventuel procedure til at klage over en kreditvurdering, såfremt kreditvurderingsbureauet har oprettet en sådan ordning

c)

procedurerne til at bestemme, hvilke af de nøgleelementer, der ligger til grund for kreditvurderingen, som skal fremgå af pressemeddelelsen eller de relevante rapporter.

4.

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår overvågning af kreditvurderinger, jf. artikel 18, litra a), skal omfatte:

a)

overvågningsproceduren, herunder den rolle og de ansvarsområder, som kreditvurderingsudvalgene i givet fald har, og en beskrivelse af processerne for kreditvurderingsgodkendelse

b)

kreditvurderingsanalytikernes rolle og ansvarsområder

c)

proceduren for indsamling, analyse og evaluering af de oplysninger, der anvendes med henblik på at overvåge en kreditvurdering, herunder i givet fald anvendelse af analyser fra et andet kreditvurderingsbureau eller tredjeparter

d)

proceduren, herunder en oversigt over de faktorer, der tages i betragtning, og ansvarsfordelingen, når det besluttes at foretage formel revision af en kreditvurdering, herunder kreditvurderingshandlinger

e)

proceduren og ansvarsfordelingen, når det besluttes formelt at annullere eller trække en kreditvurdering tilbage

f)

de gældende processer og kontrolordninger for revision af kreditvurderinger, som kræves i henhold til artikel 8, stk. 6, litra a)-c), i forordning (EF) nr. 1060/2009

g)

politikker, procedurer og kontrolforanstaltninger, når udsteder eller formidler inddrages i processen.


BILAG VIII

UAFHÆNGIGHED OG FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER

(Artikel 20)

Oplysningerne om politikker og procedurer for så vidt angår identifikation, håndtering og offentliggørelse af interessekonflikter samt reglerne for kreditvurderingsanalytikere og andre personer, der er direkte involveret i kreditvurderingsaktiviteter, jf. artikel 20, stk. 1, skal omfatte:

a)

identifikation, forebyggelse, offentliggørelse og følgebegrænsning af interessekonflikter, der opstår ved udstedelsen af kreditvurderinger eller leveringen af accessoriske tjenester, jf. afsnit B, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

adskillelse mellem selve kreditvurderingsprocessen og forhandlingerne vedrørende vederlag fra kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009

c)

fastsættelsen af de gebyrer, der opkræves af kreditvurderingsbureauer hos kreditvurderede enheder og tilknyttede tredjeparter, og kontrollen af de fortrolige oplysninger, der opnås fra eller deles med alle kreditvurderede enheder, tilknyttede tredjeparter eller andre relevante fysiske personer, jf. afsnit C, punkt 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

d)

kravene i afsnit C, punkt 2, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009 vedrørende handel med værdipapirer, der kreditvurderes af kreditvurderingsbureauet, eller med værdipapirer, som repræsenterer forpligtelser for en enhed, der kreditvurderes af kreditvurderingsbureauet, indeholdende oplysninger om, hvorledes kreditvurderingsbureauet, for hver gældende kreditvurdering, identificerer de ansatte, der er involveret i kreditvurderingsprocessen på et hvilket som helst niveau og på en hvilken som helst måde

e)

kravene vedrørende modtagelsen af penge, gaver eller fordele, jf. afsnit C, punkt 4, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009

f)

reglerne for afslutning af en kreditvurderingsanalytikers ansættelse, jf. afsnit C, punkt 6 og 7, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.


BILAG IX

DRIFTSPLAN

(Artikel 23)

Forretningskoncept/Forretningsudvikling

1.

Følgende oplysninger om kreditvurderingsbureauets forretningsaktiviteter:

a)

en beskrivelse af det makroøkonomiske miljø, som kreditvurderingsbureauet forventes at operere i

b)

en angivelse af fremtidsplanerne for etableringen af datterselskaber eller filialer samt deres placering

c)

en beskrivelse af de forretningsaktiviteter, som kreditvurderingsbureauet agter at udføre, med en præcisering af datterselskabernes og filialernes aktiviteter. Oplysningerne skal omfatte kreditvurderingsklasser, potentielle kunder og andre aktiviteter end kreditvurdering.

Kreditvurderingsklasser

2.

Følgende oplysninger vedrørende kreditvurderingsklasser:

a)

oplysninger om, hvorvidt kreditvurderingsbureauet agter at udarbejde opfordrede eller uopfordrede kreditvurderinger eller begge

b)

for hver klasse af kreditvurderinger, som kreditvurderingsbureauet agter at udstede, gives et estimat af størrelsesforholdet mellem offentlige og private kreditvurderinger

c)

antallet af kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

d)

antallet og volumen (i mia. EUR) af kreditvurderinger af struktureret finansiering

e)

antallet og volumen (i mia. EUR) af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder, med følgende detaljeringsgrad: finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber, private udstedere

f)

det gennemsnitlige antal kreditvurderinger, der udarbejdes eller overvåges, fordelt over antallet af ansatte og beregnet efter kreditvurderingsklasse.

Finansieringsplan

3.

Prognoser for:

a)

statusopgørelse

b)

driftsregnskab.

4.

Kreditvurderingsbureauet skal i indtægtsprognosen sondre mellem indtægterne fra kreditvurderingsaktiviteter og indtægterne for accessoriske tjenester. Har kreditvurderingsbureauet etableret eller planer om at etablere filialer, skal indtægten fra hver filial angives.

Selskabsledelse

5.

Antal medlemmer i følgende organer:

a)

administrations- og tilsynsorganet

b)

uafhængige medlemmer af administrations- og tilsynsorganet.

Outsourcing

6.

En beskrivelse af de aktiviteter, som det er planlagt at outsource, og en identifikation af de enheder, hvortil det er planlagt at outsource de pågældende aktiviteter, samt en redegørelse for årsagerne til outsourcingen. Foretages der outsourcing af en filials aktiviteter, angives dette.

Menneskelige ressourcer/Personale

7.

Antallet af fastansatte og midlertidigt ansatte, der har følgende arbejdsområder, samt deres anciennitet:

a)

øverste ledelse, som ikke er medlemmer af administrations- eller tilsynsorganet, og ansatte, der udpeges til at administrere filialer

b)

revision

c)

intern kontrol

d)

compliancefunktionen

e)

kontrolfunktionen.

8.

Følgende oplysninger:

a)

antallet af ansatte pr. funktion/afdeling

b)

antallet af kreditvurderingsbureauets midlertidigt ansatte og fastansatte, som er involveret i kreditvurderingsaktiviteterne

c)

antallet af kreditvurderingsbureauets midlertidigt ansatte og fastansatte, som er involveret i de accessoriske tjenester

d)

antallet af ansatte, der godkender kreditvurderinger, herunder udvalgsformænd, kreditvurderingsanalytikere og ledende kreditvurderingsanalytikere, sammen med oplysninger om:

i)

deres anciennitet eller stilling

ii)

typen af kreditvurderingsanalytiker, herunder i givet fald, om den pågældende er en ledende eller en assisterende kreditvurderingsanalytiker, og en kvalitativ eller kvantitativ kreditvurderingsanalytiker

iii)

antal års erfaring i kreditvurderingsbureauet eller i givet fald inden for kreditvurderingsbranchen.


BILAG X

REGISTERFØRING, KONTINUITETSPLANLÆGNING OG IT-SYSTEMER

(Artikel 11)

Registerføring

1.

Oplysninger om politikker og procedurer vedrørende kravene til registerføring, jf. artikel 8, stk. 4, og afsnit A, punkt 7, og afsnit B, punkt 7 og 8 og 9, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009:

a)

oplysning om, hvilke oplysninger der registreres, og hvor længe

b)

oplysning om modtagerne af fortrolige oplysninger for hver kreditvurdering, der udstedes.

Aktiviteternes kontinuitet og regelmæssighed

2.

Oplysninger om kontinuitet og regelmæssighed i gennemførelsen af kreditvurderingsaktiviteter, jf. afsnit A, punkt 8, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, herunder:

a)

en beskrivelse af de gældende procedurer til at sikre kontinuitet og regelmæssighed i gennemførelsen af kreditvurderingsaktiviteter, herunder oplysninger om, hvorvidt disse procedurer finder anvendelse på tjenesteleverandører, hvortil der er foretaget outsourcing af aktiviteter

b)

de typer tests af kontinuitetsplanlægningen, der forventes foretaget

c)

testhyppigheden.

It-systemer

3.

Oplysninger om it-systemer, jf. afsnit A, punkt 8, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009, herunder:

a)

navnet på den ledende medarbejder, der er ansvarlig for it-systemerne

b)

en beskrivelse af it-systemerne, herunder eventuelle backup-systemer

c)

en beskrivelse af de effektive kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger, der er indført på it-området, samt mekanismerne til at kontrollere deres effektivitet, herunder oplysninger om de gældende procedurer til at sikre en effektiv adskillelse mellem de it-systemer, der anvendes til at registrere gebyrer, og de it-systemer, der er tilgængelige for kreditvurderingsanalytikere, og som anvendes til at registrere kreditvurderinger og oplysninger om kreditvurderede enheder eller kreditvurderede transaktioner.


BILAG XI

BRUG AF VALIDERING

(Artikel 24)

Tredjelandskreditvurderingsbureauer

1.

Følgende oplysninger indgives for hvert relevant tredjelandskreditvurderingsbureau:

a)

fulde navn

b)

juridisk status, herunder en udskrift af det relevante handelsregister eller den relevante dombog eller en anden form for dokumentation for kreditvurderingsbureauets hovedsæde og erhvervsaktivitet eller andre oplysninger om virksomhedsregistrering

c)

etableringsland

d)

adressen på forretningsstedet

e)

dokumentation for, at tredjelandskreditvurderingsbureauet er godkendt eller registreret i og er underlagt tilsyn i det relevante retsområde

f)

kreditvurderingsklassen, som kreditvurderingsbureauet forventer at validere

g)

antallet af ansatte analytikere.

2.

Et organigram over ejerforholdet i hvert kreditvurderingsbureau, dets datterselskaber, filialer, moderselskab og moderselskabets andre datterselskaber, der er involveret i udstedelsen af kreditvurderinger, som det påtænkes at validere.

Evaluering af tredjelandets lovgivningsrammer

3.

For hvert relevant tredjelands retsområde fremlægges detaljerede oplysninger, en struktureret analyse og en redegørelse for hvert krav som fastsat i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009, herunder enhver henvisning til de relevante paragraffer i tredjelandets lovgivning.

Kravet i første afsnit i dette punkt finder ikke anvendelse, når ESMA finder det godtgjort, at kravene i det pågældende tredjelands lovgivning er mindst lige så strenge som kravene i artikel 6-12 i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Procedurer til overvågning af adfærd

4.

En beskrivelse af de foranstaltninger, som det validerende kreditvurderingsbureau har indført til at overvåge, at tredjelandskreditvurderingsbureauet opfylder sådanne krav, og til at overvåge alle potentielle problemer, som det validerende kreditvurderingsbureau har påpeget med hensyn til opfyldelsen af disse krav.

Objektive grunde

5.

En angivelse af de objektive grunde til, at kreditvurderinger udstedes i et tredjeland.

Tredjelandets lovgivning

6.

Dokumentation for, at de offentlige myndigheder ikke på nogen måde kan påvirke indholdet af kreditvurderinger og af de metoder, der anvendes af kreditvurderingsbureauer i hvert relevant tredjelands retsområde.


BILAG XII

INDIKATORER FOR SYSTEMISK BETYDNING

(Artikel 28)

1.

Kreditvurderingsbureauer skal give ESMA meddelelse om volumen af gældende kreditvurderinger, som de har udstedt, med de oplysninger, der er fastsat i nedenstående tabel. Oplysningerne om kreditvurdering af erhvervsvirksomheder samt kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder skal indgives på basis af antallet af kreditvurderinger, og oplysningerne om kreditvurderinger af struktureret finansiering skal indgives på basis af volumen (i mio. EUR) af udstedelsen af strukturerede finansielle instrumenter.

 

I alt

Kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder (antal kreditvurderinger)

Finansieringsinstitut, herunder kreditinstitutter og investeringsfirmaer

 

Forsikringsselskab

 

Udstedende virksomhed, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab

 

Kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder (antal kreditvurderinger)

 

Kreditvurderinger af struktureret finansiering (udstedelsesvolumen i mio. EUR)

 

2.

Kreditvurderingsbureauer skal indgive oplysninger om de årlige indtægter, der er blevet genereret i en EU-medlemsstat og i andre lande uden for Den Europæiske Union i løbet af de seneste tre år, med følgende detaljeringsgrad:

 

EU-medlemsstat 1

EU-medlemsstat 2

EU-medlemsstat 3

(…)

Andre ikke-EU-medlemsstater

I alt

Kreditvurderingsaktiviteter

Fra kreditvurderede enheder eller tilknyttede tredjeparter

 

 

 

 

 

 

Fra abonnenter

 

 

 

 

 

 

Andre kilder

 

 

 

 

 

 

Andre aktiviteter end kreditvurderingsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

Medlemsstaterne angives hver for sig.


Top