EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0393

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 393/2012 af 7. maj 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Thailand i listerne over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen EØS-relevant tekst

OJ L 123, 9.5.2012, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 335 - 337

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/393/oj

9.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 123/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 393/2012

af 7. maj 2012

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Thailand i listerne over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 8, indledningen, artikel 8, nr. 1), første afsnit, og artikel 8, nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008 af 8. august 2008 om fastlæggelse af en liste over tredjelande, områder, zoner og segmenter, hvorfra fjerkræ og fjerkræprodukter kan importeres til og sendes i transit gennem Fællesskabet, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat (2) foreskriver, at varer, der er omfattet af forordningen, kun må importeres til og føres i transit gennem Unionen fra tredjelande, områder, zoner eller segmenter, der er opført i del 1 i bilag I til samme forordning.

(2)

Thailand er opført på listen i tabellen i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som godkendt til import af specifikt patogenfrie æg og ægprodukter til Unionen. På grund af udbrud af højpatogen aviær influenza i 2004 blev det forbudt at importere kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg til Unionen, jf. kolonne 6 og 6A i tabellen i del 1 i bilag I til nævnte forordning.

(3)

Det fastsættes derudover i Kommissionens beslutning 2005/692/EF af 6. oktober 2005 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for aviær influenza i en række tredjelande (3), at medlemsstaterne skal suspendere importen fra Thailand af visse produkter, der består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg.

(4)

Dyresundhedssituationen i Thailand er siden blevet bedre, særlig med hensyn til bekæmpelsen af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Kommissionens eksperter har aflagt en række kontrolbesøg i Thailand for at vurdere dyresundhedssituationen og de sygdomsbekæmpelsessystemer, der er indført i dette tredjeland. Konklusionen fra det sidste kontrolbesøg i Thailand er, at der med det samlede system er tilstrækkelige garantier for, at de pågældende produkter opfylder de relevante EU-krav.

(5)

I henhold til beslutning 2005/692/EF som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/248/EU af 7. maj 2012 om ændring af beslutning 2005/692/EF, 2005/734/EF, 2007/25/EF og 2009/494/EF for så vidt angår aviær influenza (4) er importen fra Thailand til Unionen af de produkter, der er omfattet af beslutning 2005/692/EF, og som består af eller indeholder kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg derfor ikke længere suspenderet.

(6)

Som følge heraf bør oplysningerne om Thailand i del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres for bedre at afspejle, at importen af kød af fjerkræ, opdrættede strudsefugle og vildtlevende fjervildt samt æg fra Thailand til og transit gennem Unionen ikke længere er forbudt.

(7)

Importen af æg fra Thailand bør dog være betinget af, at dette tredjeland forelægger et program for bekæmpelse af Salmonella.

(8)

Forordning (EF) nr. 798/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 226 af 23.8.2008, s. 1.

(3)  EUT L 263 af 8.10.2005, s. 20.

(4)  Se side 42 i denne EUT.


BILAG

I del 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 affattes rækken vedrørende Thailand således:

»TH — Thailand

TH-0

Hele landet

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

1.7.2012

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

1.7.2012

 

 

 

E

 

 

 

1.7.2012

 

 

S4«


Top