EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0017

Kommissionens beslutning af 29. oktober 2009 om vedtagelse af grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (meddelt under nummer K(2009) 8278) (EØS-relevant tekst)

OJ L 8, 13.1.2010, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 267 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/17(1)/oj

13.1.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 8/17


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. oktober 2009

om vedtagelse af grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF

(meddelt under nummer K(2009) 8278)

(EØS-relevant tekst)

(2010/17/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (1), særlig artikel 22,

under henvisning til Det Europæiske Jernbaneagenturs henstilling om grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, (ERA/REC/SAF/05-2008) af 19. december 2008, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 22, stk. 1, i direktiv 2007/59/EF skal de kompetente myndigheder føre eller sørge for, at der føres et nationalt register over lokomotivførerlicenser.

(2)

I henhold til artikel 22, stk. 2, i direktiv 2007/59/EF skal alle jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere føre eller sørge for, at der føres et register over supplerende certifikater.

(3)

Ifølge artikel 22, stk. 4, i direktiv 2007/59/EF skal Det Europæiske Jernbaneagentur udarbejde et udkast til grundlæggende parametre for de registre over licenser til lokomotivførere, der skal indføres af de kompetente myndigheder, og til de registre over supplerende certifikater, der skal indføres af jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som direkte eller indirekte beskæftiger lokomotivførere. En medlemsstats nationale register over licenser til lokomotivførere skal indeholde alle licenser, der er udstedt i medlemsstaten.

Der bør anvendes en standardformular til ansøgning om lokomotivførerlicens med henblik på registrering af licenserne samt af efterfølgende ajourføring, ændring, erstatning, fornyelse, suspension og inddragelse.

(4)

Registrene over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere bør kunne konsulteres af de bemyndigede repræsentanter for de kompetente myndigheder og de berørte parter. De forskellige registre bør være ensartede med hensyn til, hvilke data de indeholder, og hvilket dataformat der skal bruges. Der bør derfor fastsættes fælles funktionelle og tekniske specifikationer for registrene.

(5)

Alle oplysningerne i licenserne, de harmoniserede supplerende certifikater og registrene over licenser og harmoniserede supplerende certifikater bør udnyttes af sikkerhedsmyndighederne til at lette evalueringen af certificeringen af personalet som omhandlet i artikel 10 og 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (2) og fremskynde udstedelsen af de sikkerhedscertifikater, der er omhandlet i de nævnte artikler.

(6)

I henhold til artikel 19, stk. 1, litra f), i direktiv 2007/59/EF skal registret over lokomotivførerlicenser føres og ajourføres af de kompetente myndigheder eller beskikkede organer. Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilket organ de har udpeget til dette formål, blandt andet for at organerne i de forskellige medlemsstater kan udveksle oplysninger.

(7)

Ideelt set burde medlemsstaterne hver især oprette et elektronisk licensregister og sørge for fuld interoperabilitet mellem registrene, så de kompetente myndigheder og andre, der har adgangsret, kan indhente oplysninger ad elektronisk vej. Af økonomiske og tekniske årsager kan en sådan elektronisk løsning imidlertid ikke indføres uden yderligere undersøgelse. For det første skal der vedtages metoder til at sikre, at der gives adgang til registrene på bestemte vilkår, således som direktiv 2007/59/EF kræver det. For det andet er det nødvendigt at undersøge, hvor mange transaktioner der er tale om, så der kan gennemføres en cost-benefit-analyse og foreslås en realistisk løsning, hvor de administrative omkostninger står i et rimeligt forhold til de reelle behov. Det Europæiske Jernbaneagentur har derfor foreslået, at der gennemføres en foreløbig løsning med forenklet informationsudveksling, og at udviklingen af et elektronisk system indledes i en senere fase.

(8)

I overensstemmelse med artikel 36, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF gælder dette direktiv ikke for Cypern og Malta. Derfor bør nærværende beslutning ikke gælde for Cypern og Malta, så længe disse medlemsstater ikke har noget jernbanenet.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Interoperabilitet og Sikkerhed i Jernbanerne, der er nedsat i medfør af artikel 21 i direktiv 96/48/EØF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De grundlæggende parametre for nationale registre over lokomotivførerlicenser (i det følgende benævnt »licensregistre«), der er fastlagt i bilag I, vedtages herved.

Artikel 2

De grundlæggende parametre for nationale registre over supplerende certifikater (i det følgende benævnt »certifikatregistre«), der er fastlagt i bilag II, vedtages herved.

Artikel 3

1.   Senest 24 måneder efter, at denne beslutning får virkning, gennemfører Det Europæiske Jernbaneagentur (i det følgende benævnt »agenturet«) en gennemførlighedsundersøgelse vedrørende en elektronisk ansøgning, der er i overensstemmelse med de grundlæggende parametre for licensregistre og certifikatregistre og letter udvekslingen af oplysninger mellem kompetente myndigheder, jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere.

Gennemførlighedsundersøgelsen skal navnlig omfatte aspekter som funktionel og teknisk arkitektur, funktionsmåde og regler om indlæsning af data samt søgning.

Gennemførlighedsundersøgelsen skal drøftes og godkendes som led i det samarbejde mellem repræsentanterne for de kompetente myndigheder, der finder sted i henhold til artikel 35 i direktiv 2007/59/EF.

2.   Hvor det er formålstjenligt, etablerer agenturet på grundlag af resultaterne af gennemførlighedsundersøgelsen, jf. stk. 1, en pilotudgave af et netværk med mindst tre licensregistre og ni certifikatregistre.

Agenturet overvåger pilotforsøget i mindst et år og forelægger Kommissionen en rapport, eventuelt med en anbefaling om at ændre denne beslutning.

Artikel 4

Senest et år efter, at denne beslutning får virkning, underretter medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater om:

a)

hvilket organ der er udpeget til at udstede lokomotivførerlicenser i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra a), i direktiv 2007/59/EF

b)

hvilket organ der er udpeget til at føre og ajourføre licensregisteret i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, litra f), i direktiv 2007/59/EF.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Den gælder ikke for Cypern og Malta, så længe der ikke findes noget jernbanenet på deres område.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51.

(2)  EUT L 220 af 21.6.2004, s. 16.


BILAG I

GRUNDLÆGGENDE PARAMETRE FOR NATIONALE REGISTRE OVER LOKOMOTIVFØRERLICENSER (LICENSREGISTRE)

1.   Grundlæggende parametre

De grundlæggende parametre for de nationale registre over lokomotivførerlicenser, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 22, stk. 4, i direktiv 2007/59/EF, er:

Oplysninger, der skal indsamles (afsnit 2)

Dataformat (afsnit 3)

Adgangsrettigheder (afsnit 4)

Dataudveksling (afsnit 5)

Dataopbevaringsperiode (afsnit 6).

2.   Oplysninger, der skal indsamles

Licensregistrene skal omfatte fire dele.

Del 1 skal indeholde oplysninger om licensens gældende status.

Del 2 skal indeholde oplysninger om den udstedte licens i overensstemmelse med kravene i bilag I, afsnit 2, i direktiv 2007/59/EF.

Del 3 skal indeholde oplysninger om licensens historik.

Del 4 skal indeholde oplysninger om de grundlæggende krav, der skal være opfyldt, og den indledende kontrol, der er udført som forudsætning for udstedelse af licensen, og om den efterfølgende kontrol, der udføres, for at licensen kan forblive gyldig.

Nærmere detaljer om de oplysninger, der skal indsamles, fremgår af tabellen i afsnit 3.

3.   Dataformat

Oplysningerne i licensregistrene skal opfylde følgende krav vedrørende dataformat:

Nr.

 

Indhold

Format

Kravets status


Del 1:   Licensens gældende status

1.

Licensnummer

1.1.

Licensens nummer

EIN (12 cifre)

Obligatorisk

2.

Licensens gældende status

2.1.

Dokumentation for licensens gældende status.

Gyldig

Suspenderet (i afventning af endelig afgørelse)

Inddraget

Tekst

Obligatorisk

2.2.

Årsag til suspension eller inddragelse

Tekst

Obligatorisk


Del 2:   Oplysninger om licensens indhold i overensstemmelse med kravene i bilag I, afsnit 2, i direktiv 2007/59/EF

3.

Indehaverens efternavn(e)

3.1.

Det eller de efternavn(e), der er anført i licensindehaverens pas eller nationale identitetskort eller andet anerkendt dokument, som beviser vedkommendes identitet. Flere efternavne er tilladt, alt afhængigt af den nationale praksis.

Tekst

Obligatorisk

4.

Indehaverens fornavn(e)

4.1.

Det eller de fornavn(e), der er anført i licensindehaverens pas eller nationale identitetskort eller andet anerkendt dokument, som beviser vedkommendes identitet. Flere fornavne er tilladt, alt afhængigt af den nationale praksis.

Tekst

Obligatorisk

5.

Indehaverens fødselsdato

5.1.

Indehaverens fødselsdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

6.

Indehaverens fødested

6.1.

Indehaverens fødested

Tekst

Obligatorisk

6.2.

Nationalitet

Tekst

Valgfrit

7.

Licensens udstedelsesdato

7.1.

Licensens udstedelsesdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

8.

Licensens udløbsdato

8.1.

Den gyldige licens' forventede formelle udløbsdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

9.

Navnet på den udstedende myndighed

9.1.

Navnet på den myndighed, der har udstedt licensen (den kompetente myndighed, beskikket organ, jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter)

Tekst

Obligatorisk

10.

Det referencenummer, som arbejdsgiveren har givet arbejdstageren

10.1.

Virksomhedens referencenummer for lokomotivføreren

Tekst

Valgfrit

11.

Foto af indehaveren

11.1.

Foto

Original eller elektronisk indscannet kopi

Obligatorisk

12.

Indehaverens underskrift

12.1.

Underskrift

Original/fotokopi/elektronisk indscannet kopi

Obligatorisk

13.

Indehaverens faste bopæl eller postadresse

13.1.

Indehaverens adresse

Gade og nummer

Tekst

Valgfrit

13.2.

By

Tekst

Valgfrit

13.3.

Land

Tekst

Valgfrit

13.4.

Postnummer

Alfanumerisk

Valgfrit

13.5.

Telefonnummer

Tekst

Valgfrit

13.6.

e-mail-adresse

Tekst

Valgfrit

14.

Yderligere oplysninger

14.1.

Oplysninger, der forlanges af en kompetent myndighed i overensstemmelse med bilag II i direktiv 2007/59/EF

 

Obligatorisk

Rubrik 9.a.1 —

Lokomotivførerens modersmål

Tekst

 

Rubrik 9.a.2 —

Plads til, at den medlemsstat, der udsteder licensen, kan indsætte særlige oplysninger, der skal opgives i henhold til national lovgivning

Tekst

 

15.

Helbredskrav

15.1.

Oplysninger, der forlanges af en kompetent myndighed i overensstemmelse med bilag II i direktiv 2007/59/EF

 

Obligatorisk

Obligatorisk brug af briller/kontaktlinser

(kode b.1)

 

Obligatorisk brug af høreapparat

(kode b.1)

 


Del 3:   Licensens historik og resultaterne af regelmæssig kontrol

16.

Første udstedelsesdato

16.1.

Første udstedelsesdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

17.

Udløbsdato

17.1.

Udløbsdato (og dato for forventet formel fornyelse)

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

18.

Ajourføring(er) (mulighed for flere poster)

18.1.

Dato for ajourføringen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

18.2.

Årsag til ajourføringen

Tekst

Obligatorisk

19.

Ændring(er) (mulighed for flere poster)

19.1.

Dato for ændringen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

19.2.

Årsag til ændringen

Tekst

Obligatorisk

20.

Suspension(er) (mulighed for flere poster)

20.1.

Suspensionsperiodens varighed

Fra (dato) til (dato)

Obligatorisk

20.2.

Årsag til suspensionen

Tekst

Obligatorisk

21.

Inddragelse(r) (mulighed for flere poster)

21.1.

Dato for inddragelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

21.2.

Årsag til inddragelsen

Tekst

Obligatorisk

22.

Anmeldelse af bortkommet licens

22.1.

Dato for anmeldelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

22.2.

Dato for udstedelse af genpart

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

23.

Anmeldelse af tyveri af licens

23.1.

Dato for anmeldelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

23.2.

Dato for udstedelse af genpart

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

24.

Anmeldelse af beskadiget licens

24.1.

Dato for anmeldelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

24.2.

Dato for udstedelse af genpart

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk


Del 4:   Oplysninger om de grundlæggende forudsætninger for udstedelse af en licens og om resultaterne af regelmæssig kontrol

25.

Uddannelse

25.1.

Grundlæggende krav

Højeste opnåede certificeringsniveau

Tekst

Obligatorisk

26.

Fysisk egnethed

26.1.

Grundlæggende krav

Erklæring om opfyldelse af kriterierne i direktiv 2007/59, bilag II (afsnit 1.1, 1.2, 1.3 og 2.1)

Tekst

Obligatorisk

26.2.

Dato for kontrol

 

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

26.3.

Efterfølgende regelmæssig kontrol

Bekræftet/ikke bekræftet

Tekst

Obligatorisk

26.4.

(mulighed for flere poster)

Dato for seneste kontrol

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

26.5.

Næste kontrol

Dato for næste forventede kontrol

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

26.6.

Bemærkninger

Bemærkninger specificeres:

Normalt kontrolskema

Særligt kontrolskema (ifølge lægeattest)

Ændring i oplysninger (rubrik 9.a.2), hvis nødvendigt

Ændring i begrænsningskode

Andet + felt til nærmere oplysninger

Tekst

Obligatorisk

27.

Arbejdspsykologisk egnethed

27.1.

Grundlæggende krav

Erklæring om opfyldelse af kriterierne i bilag II til direktiv 2007/59 (afsnit 2.2)

Tekst

Obligatorisk

27.2.

Dato for kontrol

 

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

27.3.

Efterfølgende kontrol

Kun om nødvendigt (mulighed for flere optegnelser)

Erklæring

Obligatorisk

27.4.

 

Dato for efterfølgende kontrol

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

28.

Almene faglige kundskaber

28.1.

Grundlæggende krav

Erklæring om opfyldelse af kriterierne i bilag IV til direktiv 2007/59

Tekst

Obligatorisk

28.2.

Dato for kontrol

 

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

28.3.

Efterfølgende kontrol

(kun hvis det kræves på nationalt plan)

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

4.   Adgangsrettigheder

Oplysningerne i licensregistrene skal være tilgængelige for følgende berørte parter til følgende formål:

de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder efter begrundet anmodning med henblik på at:

kontrollere tog, der kører inden for deres jurisdiktionsområde

fremsætte forespørgsler om overholdelsen af direktiv 2007/59/EF, for så vidt angår alle, der udøver virksomhed inden for deres jurisdiktionsområde

agenturet efter begrundet anmodning med henblik på at evaluere udviklingen i certificeringen af lokomotivførere i overensstemmelse med artikel 33 i direktiv 2007/59/EF, særlig vedrørende sammenkoblingen af registre

enhver arbejdsgiver, der beskæftiger lokomotivførere, med henblik på at indhente oplysninger om licensernes status i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i direktiv 2007/59/EF

enhver jernbanevirksomhed og infrastrukturforvalter, der direkte eller indirekte beskæftiger lokomotivførere, med henblik på at indhente oplysninger om licensernes status i henhold til artikel 22, stk. 1, litra b), i direktiv 2007/59/EF

lokomotivførere efter anmodning med henblik på at se de oplysninger, der vedrører dem selv

undersøgelsesorganer, der er etableret i overensstemmelse med artikel 21 i direktiv 2004/49/EF, med henblik på at undersøge ulykker, særlig som anført i artikel 20, stk. 2, litra e) og g) i samme direktiv.

5.   Dataudveksling

Der skal gives adgang til relevante oplysninger efter formel anmodning. Den kompetente myndighed fremsender straks oplysningerne på en måde, der garanterer sikker transmission af personoplysninger og andre data.

De kompetente myndigheder kan give adgang til deres websteder via en adgangskode til alle, der har adgangsret, forudsat at begrundelserne for anmodninger om adgang kontrolleres.

6.   Dataopbevaringsperiode

Alle oplysninger om en lokomotivførerlicens i et licensregister opbevares i mindst 10 år efter licensens udløb. Hvis der på noget tidspunkt i løbet af denne ti-årsperiode indledes en undersøgelse vedrørende lokomotivføreren, forlænges dataopbevaringsperioden om nødvendigt ud over de ti år.

Der skal føres en fortegnelse over alle ændringer, der indføres i et licensregister.


BILAG II

GRUNDLÆGGENDE PARAMETRE FOR REGISTRE OVER SUPPLERENDE CERTIFIKATER TIL LOKOMOTIVFØRERE (CERTIFIKATREGISTRE)

1.   Grundlæggende parametre

De grundlæggende parametre for certifikatregistrene, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 22, stk. 4, i direktiv 2007/59/EF, er:

Oplysninger, der skal indsamles (afsnit 2)

Dataformat (afsnit 3)

Adgangsrettigheder (afsnit 4)

Dataudveksling (afsnit 5)

Dataopbevaringsperiode (afsnit 6).

Procedurer i tilfælde af konkurs (afsnit 7)

2.   Oplysninger, der skal indsamles

Certifikatregistrene skal omfatte fire dele.

Del 1 skal indeholde oplysninger om gældende status for lokomotivførerens licens.

Del 2 skal indeholde oplysninger om det supplerende certifikat, der er udstedt, i overensstemmelse med kravene i bilag I, afsnit 3, i direktiv 2007/59/EF.

Del 3 skal indeholde oplysninger om det supplerende certifikats historik.

Del 4 skal indeholde oplysninger om de grundlæggende krav, der er opfyldt, og om den indledende kontrol, der er gennemført som forudsætning for udstedelse af det supplerende certifikat, samt om den efterfølgende kontrol, der skal gennemføres, for at det supplerende certifikat kan forblive gyldigt.

Nærmere detaljer om de oplysninger, der skal indsamles, fremgår af tabellen i afsnit 3.

Oplysninger om gældende kendskab til rullende materiel og infrastruktur samt sprogkundskaber, vurderet i overensstemmelse med den relevante del af direktiv 2007/59/EF, opføres i registrets del 2. Den forventede dato for næste kontrol anføres samme sted. Fra datoen for hver efterfølgende kontrol begynder den nye »gældende status«, og oplysningerne om den tidligere status flyttes til del 4.

3.   Dataformat

Oplysningerne i certifikatregistrene skal opfylde følgende krav vedrørende dataformat:

Nr.

Oplysningens art (overskrift)

Indhold

Format

Kravets status


Del 1:   Henvisning til licensen

1.

Licensnummer

1.1.

Licensens nummer, som giver adgang til oplysningerne i det nationale register

EIN (12 cifre)

Obligatorisk

2.

Licensens gældende status

2.1.

Dokumentation for licensens gældende status

Gyldig

Suspenderet

Inddraget

Tekst

Valgfrit


Del 2:   Oplysninger om det supplerende certifikat, der er udstedt, i overensstemmelse med kravene i bilag I, afsnit 3, i direktiv 2007/59/EF

3.

Indehaverens efternavn (det samme som på licensen)

3.1.

Det eller de efternavn(e), der er anført i indehaverens pas eller nationale identitetskort eller andet anerkendt dokument, som beviser vedkommendes identitet. Flere efternavne er tilladt, alt afhængigt af den nationale praksis.

Tekst

Obligatorisk

4.

Indehaverens fornavn(e) (de(t) samme som på licensen)

4.1.

Det eller de fornavn(e), der er anført i indehaverens pas eller nationale identitetskort eller andet anerkendt dokument, som beviser vedkommendes identitet. Flere fornavne er tilladt, alt afhængigt af den nationale praksis.

Tekst

Obligatorisk

5.

Indehaverens fødselsdato

5.1.

Indehaverens fødselsdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

6.

Indehaverens fødested

6.1.

Indehaverens fødested

Tekst

Obligatorisk

7.

Certifikatets udstedelsesdato

7.1.

Certifikatets gældende udstedelsesdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

8.

Certifikatets udløbsdato

8.1.

Certifikatets forventede formelle udløbsdato, som fastlagt af virksomheden efter den procedure, der er fastsat ifølge artikel 15 i direktiv 2007/59/EF.

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

9.

Navnet på den udstedende enhed

9.1.

Navnet på den enhed, der udsteder certifikatet (jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter, andet)

Tekst

Obligatorisk

10.

Det referencenummer, som arbejdsgiveren har givet arbejdstageren

10.1.

Virksomhedens referencenummer for lokomotivføreren

Tekst

Valgfrit

11.

Foto af indehaveren

11.1.

Foto

Original eller elektronisk indscannet kopi

Obligatorisk

12.

Indehaverens underskrift

12.1.

Underskrift

Original/fotokopi/elektronisk indscannet kopi

Obligatorisk

13.

Indehaverens faste bopæl eller postadresse

13.1.

Indehaverens adresse

Gade og nummer

Tekst

Valgfrit

13.2.

By

Tekst

Valgfrit

13.3.

Land

Tekst

Valgfrit

13.4.

Postnummer

Alfanumerisk

Valgfrit

13.5.

Telefonnummer

 

 

13.6.

e-mail-adresse

 

 

14.

Adresse på den jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter, for hvis regning lokomotivføreren har tilladelse til at køre

14.1.

Adresse på jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren

Gade og nummer

Tekst

Obligatorisk

14.2.

By

Tekst

Obligatorisk

14.3.

Land

Tekst

Obligatorisk

14.4.

Postnummer

Alfanumerisk

Obligatorisk

14.5.

Kontaktperson

Tekst

Valgfrit

14.6.

Telefonnummer

Tekst

Obligatorisk

14.7.

Faxnummer

Tekst

Obligatorisk

14.8.

e-mail-adresse

Tekst

Obligatorisk

15.

Den kategori, som certifikatet gælder for

15.1.

Relevant(e) kode(r)

Tekst

Obligatorisk

16.

Rullende materiel, som certifikatet gælder for

16.1.

(liste, dvs. mulighed for flere poster)

Tekst

Obligatorisk

16.2.

For hvert punkt på listen anføres datoen for næste forventede kontrol

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

17.

Infrastruktur, som certifikatet gælder for

17.1.

(liste, dvs. mulighed for flere poster)

Tekst

Obligatorisk

17.2.

For hvert punkt på listen anføres datoen for næste forventede kontrol

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

18.

Sprogkundskaber

18.1.

(liste, dvs. mulighed for flere poster)

Tekst

Obligatorisk

18.2.

For hvert punkt på listen anføres datoen for næste forventede kontrol

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

19.

Yderligere oplysninger

19.1.

(liste, dvs. mulighed for flere poster)

Tekst

Obligatorisk

20.

Yderligere begrænsninger

20.1.

(liste, dvs. mulighed for flere poster)

Tekst

Obligatorisk


Del 3:   Det supplerende certifikats historik

21.

Første udstedelsesdato

21.1.

Første udstedelsesdato

ÅÅÅÅ-MM-DD

Valgfrit

22.

Ajourføring(er) (mulighed for flere poster)

22.1.

Dato for ajourføringen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

22.2.

Nærmere oplysninger om og årsag til ajourføringen (f.eks. ændring af lokomotivførerens adresse)

Tekst

Obligatorisk

23.

Ændring(er) (mulighed for flere poster)

23.1.

Dato for ændringen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

 

Årsag til ændringerne med henvisning til bestemte dele af certifikatet:

Ændringer i rubrik 3: »Kategorier, som certifikatet gælder for«

Ændringer i rubrik 4: »Yderligere oplysninger«

Ændringer i rubrik 5: Nyerhvervede sprogkundskaber eller kundskaber, der kontrolleres regelmæssigt

Ændringer i rubrik 6: »Begrænsninger«

Ændringer i kolonne 7: Nyerhvervet kendskab til rullende materiel eller kendskab, der kontrolleres regelmæssigt

Ændringer i kolonne 8: Nyerhvervet kendskab til infrastruktur eller kendskab, der kontrolleres regelmæssigt

Tekst

Obligatorisk

24.

Suspension(er) (mulighed for flere poster)

24.1.

Suspensionsperiodens varighed

Fra (dato) til (dato)

Obligatorisk

24.2.

Årsag til suspensionen

Tekst

Obligatorisk

25.

Inddragelse(r) (mulighed for flere poster)

25.1.

Dato for inddragelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

25.2.

Årsag til inddragelsen

Tekst

Obligatorisk

26.

Anmeldelse af bortkommet certifikat

26.1.

Dato for anmeldelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

26.2.

Dato for eventuel udstedelse af genpart

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

27.

Anmeldelse af tyveri af certifikat

27.1.

Dato for anmeldelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

27.2.

Dato for eventuel udstedelse af genpart

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

28.

Anmeldelse af beskadiget licens

28.1.

Dato for anmeldelsen

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

28.2.

Dato for eventuel udstedelse af genpart

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk


Del 4:   Oplysninger om de grundlæggende forudsætninger for udstedelse af et supplerende certifikat og om resultaterne af regelmæssig kontrol

29.

Sprogkundskaber

29.1.

Grundlæggende krav

Arbejdssprog, for hvilket der er udfærdiget en erklæring om, at kriterierne i bilag VI, punkt 8, i direktiv 2007/59/EF er opfyldt

Tekst

Obligatorisk

29.2.

Regelmæssig kontrol

Dato for certificerede kundskaber (bestået eksamen) for hvert sprog

(mulighed for flere poster)

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

30.

Kendskab til rullende materiel

30.1.

Grundlæggende krav

Rullende materiel, for hvilket der er udfærdiget en erklæring om, at kriterierne i bilag V til direktiv 2007/59/EF er opfyldt

Tekst

Obligatorisk

30.2.

Regelmæssig kontrol

Dato for kontrol (certificeret kendskab)

(mulighed for flere poster)

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

31.

Kendskab til infrastruktur

31.1.

Grundlæggende krav

Infrastruktur, for hvilket der er udfærdiget en erklæring om, at kriterierne i bilag VI til direktiv 2007/59/EF er opfyldt

Tekst

Obligatorisk

31.2.

Regelmæssig kontrol

Dato for kontrol (certificeret kendskab)

(mulighed for flere poster)

ÅÅÅÅ-MM-DD

Obligatorisk

4.   Adgangsrettigheder

Oplysningerne i certifikatregistrene skal være tilgængelige for følgende berørte parter til følgende formål:

den kompetente myndighed i medlemsstaten i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra b), i direktiv 2007/59/EF

de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren driver virksomhed, og hvor lokomotivføreren har tilladelse til at køre på mindst én strækning af nettet, så myndighederne kan:

føre kontrol med certificeringsprocessen, jf. direktiv 2007/59/EF, artikel 19, stk. 1, litra g), og artikel 26

udføre deres kontrolopgaver i henhold til direktiv 2007/59/EF, artikel 19, stk. 1, litra h), og stk. 2, samt artikel 29, stk. 1, (disse opgaver kan uddelegeres til tredjepart)

lokomotivførere, for så vidt angår oplysninger vedrørende dem selv, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF.

undersøgelsesorganer, der er etableret i overensstemmelse med artikel 21 i direktiv 2004/49/EF, med henblik på at undersøge ulykker, særlig som anført i artikel 20, stk. 2, litra e) og g) i samme direktiv.

Virksomhederne kan give andre brugere adgang, forudsat at kravene til beskyttelse af personoplysninger overholdes.

5.   Dataudveksling

I overensstemmelse med direktiv 2007/59/EF skal der gives adgang til relevante oplysninger:

a)

til de kompetente myndigheder i det land, hvor jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren har sit hjemsted, i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra b) i direktiv 2007/59/EF

b)

til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater efter anmodning i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, litra c), i direktiv 2007/59/EF

c)

til lokomotivførere efter anmodning i overensstemmelse med artikel 22, stk. 3, i direktiv 2007/59/EF.

Jernbanevirksomheden, infrastrukturforvalteren eller det beskikkede organ, fremsender straks oplysningerne på en måde, der garanterer sikker transmission af personoplysninger og andre data.

Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere kan give adgang til deres websteder via en adgangskode til alle, der har adgangsret, forudsat at begrundelserne for anmodninger om adgang kontrolleres.

6.   Dataopbevaringsperiode

Alle oplysninger om et supplerende certifikat i et certifikatregister opbevares i mindst ti år efter certifikatets udløb.

Hvis der på noget tidspunkt i løbet af denne 10-årsperiode indledes en undersøgelse vedrørende lokomotivføreren, forlænges dataopbevaringsperioden om nødvendigt ud over de ti år.

Der skal føres en fortegnelse over alle ændringer, der indføres i et certifikatregister.

7.   Procedure i tilfælde af konkurs

Hvis en jernbanevirksomhed eller en infrastrukturforvalter går konkurs, bliver den virksomhed, der overtager driften, ansvarlig for oplysningerne i registret over supplerende certifikater.

Overtages driften ikke af en anden virksomhed, bliver den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor jernbanevirksomheden eller infrastrukturforvalteren er hjemmehørende, ansvarlig for opbevaring af oplysningerne i registeret over supplerende certifikater.


Top