EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1718

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007)

OJ L 327, 24.11.2006, p. 12–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 266 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 266 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 127 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32013R1295

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1718/oj

24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 327/12


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1718/2006/EF

af 15. november 2006

om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 150, stk. 4, og 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den europæiske audiovisuelle sektor (av-sektor) er af central betydning for virkeliggørelsen af unionsborgerskabet, da den er et af de vigtigste led i formidlingen af EU's fælles grundlæggende, sociale og kulturelle værdier til europæerne, herunder navnlig de unge. Fællesskabsstøtten har til formål at give den europæiske av-sektor mulighed for at styrke den interkulturelle dialog og fremme det gensidige kendskab til de eksisterende kulturer i Europa samt udvikle sektorens politiske, kulturelle, sociale og økonomiske potentiale, hvilket udgør en reel merværdi med henblik på at gøre unionsborgerskabet til en realitet. Støtten har til formål at styrke konkurrenceevnen og navnlig at øge værkernes markedsandel uden for produktionslandet i Europa.

(2)

Det er ligeledes nødvendigt at fremme aktivt medborgerskab og gøre mere for at sikre respekten for princippet om menneskelig værdighed, fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og bekæmpe alle former for forskelsbehandling og udstødelse, herunder racisme og fremmedhad.

(3)

Alle aktioner, der vedtages som led i dette program, skal være forenelige med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11 om ytringsfrihed og mediernes pluralisme.

(4)

I henhold til artikel 22 i nævnte charter skal EU bl.a. respektere den kulturelle og sproglige mangfoldighed. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på de små medlemsstaters specifikke behov og de behov, som lande med mere end ét sprogområde har.

(5)

Fællesskabsstøtten til av-sektoren tager hensyn til traktatens artikel 151.

(6)

Fællesskabsstøtten til av-sektoren indgår ligeledes i den nye strategiske målsætning, som blev fastlagt for EU på Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000: styrkelse af uddannelsessektoren, beskæftigelsen, de økonomiske reformer og den sociale samhørighed som led i en videnbaseret økonomi. Det Europæiske Råd konstaterede i sine konklusioner, at »indholdsindustrier skaber værditilvækst ved at udnytte og forbinde den europæiske kulturelle mangfoldighed via netværk«. Denne tilgang blev bekræftet i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 20. og 21. marts 2003.

(7)

Fællesskabsstøtten til av-sektoren er også baseret på den betydelige mængde erfaringer, der er opnået under programmerne Media I, Media II, Media Plus og Media-uddannelse (4), som har fremmet den europæiske av-industris udvikling siden 1991, hvilket klart fremgår af evalueringen af nævnte programmer.

(8)

De opnåede resultater viser, at fællesskabsaktionerne navnlig bør fokusere på:

udvikling af europæiske av-værker samt tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren forud for av-produktionen; sidstnævnte bør betragtes som en integreret del af forproduktionsprocessen for av-værker

distribution, forevisninger i biografer og markedsføring af europæiske av-værker efter produktionen

digitalisering, som udgør et væsentligt bidrag til styrkelse af av-sektoren og er et centralt mål for Media 2007. Støtte til digitale tjenester og europæiske kataloger er en af programmets prioriteter for at gøre en ende på opsplitningen af det europæiske av-marked.

(9)

Media-programmet bør støtte forfattere (manuskriptforfattere og instruktører) i den kreative proces og tilskynde dem til at udvikle og anvende nye kreative teknikker, der styrker innovationskapaciteten i den europæiske av-sektor.

(10)

Der findes mere end én digitaliseringsplatform inden for filmfremvisning, afhængigt af forskellige anvendelser, brugere og behov. Pilotprojekter under Media-programmet er et afprøvningsområde for fremtidige udviklinger i av-sektoren.

(11)

Den forberedende foranstaltning »Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet«, som supplerer programmerne Media Plus og Media-uddannelse, udgjorde en anden fase i gennemførelsen af politikken for fællesskabsstøtte til av-sektoren. Den havde til formål at løse de specifikke problemer vedrørende adgang til finansiering, som små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i av-sektoren har. Evalueringen af »Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet« bekræftede, at initiativet opfylder sektorens behov, og at det fortsat er nødvendigt at gennemføre fællesskabsaktioner på dette område, men at de i højere grad bør målrettes mod sektorens særlige behov.

(12)

Den europæiske av-sektor er karakteriseret ved et stort potentiale med hensyn til vækst, fornyelse og dynamik, ved markedets opsplitning som følge af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og i forlængelse heraf ved et stort antal SMV'er og helt små virksomheder, der lider under kronisk underkapitalisering. Hvad angår fællesskabsstøtten bør der tages hensyn til av-sektorens særlige karakter, og det bør navnlig sikres, at de administrative og finansielle procedurer i forbindelse med støttebeløbet forenkles så meget som muligt, således at de tilpasses målsætningerne samt av-industriens praksis og interesser.

(13)

I hele EU er en væsentlig hindring for konkurrencen, at der nærmest overhovedet ikke findes nogen foretagender, der specialiserer sig i at yde lån til av-sektoren.

(14)

Kommissionen og medlemsstaterne bør undersøge deres støtte til den audiovisuelle sektor, først og fremmest resultaterne af den forberedende foranstaltning »Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet«, for at fastslå, hvorvidt den fremtidige støtte kan forenkle udviklingen af specialiserede tilbud til SMV'er på lånefinansieringsområdet.

(15)

Lånefinansieringssystemer, der er udviklet i medlemsstaterne med henblik på at fremme nationale av-projekter og rejse privat kapital, bør undersøges for at se, om denne kapital kan gøres tilgængelig for ikke-nationale europæiske projekter.

(16)

Forbedret gennemsigtighed og spredning af oplysninger vedrørende det europæiske av-marked kan gøre aktørerne i sektoren, herunder navnlig SMV'er, mere konkurrencedygtige. Dette kan øge private investorers tillid, idet det giver dem en bedre forståelse af potentialet i sektoren. Dette letter ligeledes evaluering og opfølgning af fællesskabsaktionerne. EU's deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område skal navnlig gøre det muligt at bidrage til opfyldelsen af disse målsætninger.

(17)

I et EU med 25 medlemsstater vælges samarbejde stadig hyppigere som strategisk løsning for at styrke den europæiske filmindustris konkurrenceevne. Derfor bør der ydes større støtte til EU-netværk inden for alle aspekter af Media-programmet — uddannelse, udvikling, distribution og markedsføring. Dette gælder især for netværk, der omfatter aktører fra de medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004. Det skal understreges, at alle samarbejdsstrategier blandt aktørerne i av-sektoren bør være i overensstemmelse med Fællesskabets konkurrencelovgivning.

(18)

Offentlig filmstøtte på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan er af afgørende betydning for at løse sektorens strukturelle vanskeligheder og give den europæiske av-industri mulighed for at tage globaliseringsudfordringen op.

(19)

Tiltrædelseslande og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, er anerkendt som potentielle deltagere i fællesskabsprogrammer i henhold til de aftaler, der er indgået med disse lande.

(20)

Samarbejdet mellem Media og Eurimages bør styrkes, men uden at der sker en integration med hensyn til finansielle og administrative spørgsmål.

(21)

Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Thessaloniki den 19. og 20. juni 2003»Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration«, hvori det er fastsat, at fællesskabsprogrammerne skal være åbne for deltagelse af de lande, der omfattes af stabiliserings- og associeringsprocessen, på grundlag af rammeaftaler, der indgås mellem Fællesskabet og disse lande.

(22)

De øvrige europæiske lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, er en integreret del af det europæiske audiovisuelle område og bør derfor, såfremt de ønsker det og under hensyntagen til budgetmæssige overvejelser eller andre prioriteter inden for deres audiovisuelle industrier, have ret til at deltage i dette program eller nyde godt af en mere begrænset samarbejdsordning på grundlag af supplerende bevillinger og efter særlige bestemmelser, der fastlægges i aftaler mellem de berørte parter.

(23)

Samarbejde med ikke-europæiske tredjelande, der udvikles på grundlag af fælles, afbalancerede interesser, kan give mulighed for merværdi for den europæiske audiovisuelle industri med hensyn til markedsføring, markedsadgang, distribution, transmission og udnyttelse af europæiske produktioner i disse lande. Et sådant samarbejde skal udvikles på grundlag af supplerende bevillinger og efter særlige bestemmelser, der fastlægges i aftaler mellem de berørte parter.

(24)

Der bør gennemføres passende foranstaltninger med henblik på at forebygge uregelmæssigheder og svig og opnå tilbagebetaling af midler, der er gået tabt, blevet overført eller blevet brugt uretmæssigt.

(25)

I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, der som omhandlet i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (5) udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure.

(26)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (6).

(27)

De nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering af aktioner bør omfatte såvel detaljerede årsrapporter som specifikke, målelige, realistiske, relevante og tidsbestemte mål og indikatorer.

(28)

Der bør fastsættes overgangsbestemmelser med henblik på at sikre overgangen mellem Media Plus- og Media-uddannelse-programmerne og det program, som oprettes ved nærværende afgørelse.

(29)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

KAPITEL I

PROGRAMMETS OVERORDNEDE MÅL OG FINANSIERINGSRAMME

Artikel 1

Programmets overordnede mål og prioriterede områder

1.   Med denne afgørelse opstilles et program for støtte til den europæiske audiovisuelle sektor, i det følgende benævnt »programmet«, for perioden 1. januar 2007-31. december 2013.

2.   Av-sektoren er et vigtigt led i formidling og udvikling af europæiske kulturelle værdier og med henblik på udvikling af højt kvalificerede, fremtidsorienterede arbejdspladser. Dens kreativitet indvirker positivt på konkurrenceevnen og den kulturelle interesse i offentligheden. Programmet har til formål at styrke av-sektoren økonomisk med henblik på at give den mulighed for at udfylde sin rolle på det kulturelle område bedre ved at udvikle en industri med et stærkt og mangfoldigt indhold samt en værdifuld og tilgængelig kulturarv og tilføre den nationale støtte en merværdi.

Programmets overordnede mål er:

a)

at bevare og forbedre den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa samt den kinematografiske og audiovisuelle arv i denne forbindelse og at sikre tilgængeligheden heraf for offentligheden samt fremme tværkulturel dialog

b)

at forøge omløbet af og seertallet for europæiske av-værker både inden for og uden for EU, bl.a. gennem øget samarbejde mellem aktørerne

c)

at styrke den europæiske av-sektors konkurrenceevne inden for rammerne af et åbent og konkurrencedygtigt europæisk marked, der begunstiger beskæftigelse, bl.a. ved at fremme forbindelserne mellem branchefolk i av-sektoren.

3.

a)

udvikling af europæiske av-værker samt tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren forud for av-produktionen

b)

distribution og markedsføring af europæiske av-værker efter av-produktionen

c)

pilotprojekter, der har til formål at sikre, at programmet tilpasses på grundlag af udviklingen på markedet.

4.

a)

fremme af skabervirksomhed i av-sektoren samt fremme af kendskabet til og spredningen af den europæiske kulturarv på film- og av-området

b)

styrkelse af den europæiske av-sektors struktur, navnlig SMV'er

c)

reduktion af uligheder mellem lande med en høj av-produktionskapacitet og lande eller regioner med en begrænset av-produktionskapacitet og/eller mindre geografiske områder og sprogområder på det europæiske av-marked

d)

opfølgning af støtte til markedsudviklinger hvad angår digitalisering, bl.a. ved at fremme attraktive digitale kataloger over europæiske film på digitale platforme.

Artikel 2

Finansieringsrammen

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet udgør 754 950 000 EUR for den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1. Den vejledende fordeling af dette beløb pr. område er anført i kapitel II, punkt 1.4, i bilaget.

2.   De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

KAPITEL II

SPECIFIKKE MÅL FOR PERIODEN FORUD FOR AV-PRODUKTIONEN

Artikel 3

Tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren

1)

Forbedring af kvalifikationerne blandt branchefolk i av-sektoren inden for udvikling, produktion, distribution/udbredelse og markedsføring med henblik på at forbedre europæiske av-værkers kvalitet og potentiale. Programmet støtter navnlig aktioner vedrørende:

a)

teknikker til manuskriptudvikling med henblik på at øge de europæiske av-værkers kvalitet og det potentielle omløb af disse

b)

økonomisk, finansiel og kommerciel forvaltning af produktionen, distributionen og markedsføringen af av-værker med henblik på at muliggøre udarbejdelse af europæiske strategier allerede fra udviklingsfasen

c)

forudgående hensyntagen til digital teknologi til produktion, efterproduktion, distribution, forevisning og arkivering af europæiske av-programmer.

Endvidere skal der sikres deltagelse af branchefolk og undervisere fra andre lande end de lande, hvor de uddannelsesaktioner, der støttes inden for rammerne af nr. 2), litra a), b) og c), gennemføres.

2)

Forbedring af den europæiske dimension af uddannelsesaktioner på av-området gennem:

a)

støtte til etablering af netværk og mobilitet blandt de europæiske aktører inden for uddannelsesområdet, navnlig:

europæiske filmskoler

uddannelsesinstitutioner

partnerne i branchen

b)

uddannelse af undervisere

c)

støtte til filmskoler

d)

koordinerings- og markedsføringsaktioner, som gennemføres af de organisationer, der støttes inden for rammerne af de aktioner, som er anført i nr. 1).

3)

Branchefolk fra de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union efter den 30. april 2004, skal have mulighed for at deltage i de uddannelsesaktioner, der er anført i nr. 1), ved hjælp af særlige stipendier.

De foranstaltninger, som er anført i nr. 1), 2) og 3), gennemføres i henhold til bestemmelserne i bilaget.

Artikel 4

Udvikling

1.

a)

støtte til udviklingen af produktionsprojekter, som forelægges af uafhængige produktionsselskaber og er rettet mod det europæiske og det internationale marked

b)

støtte til udarbejdelsen af finansieringsplaner for de europæiske selskaber og produktionsprojekter, herunder navnlig tilvejebringelse af finansiering til koproduktioner.

2.   Kommissionen sikrer komplementaritet mellem de aktiviteter, der støttes som led i forbedring af branchefolkenes kvalifikationer, og de foranstaltninger, der er anført i stk. 1 i denne artikel.

3.   Foranstaltningerne i stk. 1 og 2 gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilaget.

KAPITEL III

SPECIFIKKE MÅL FOR PERIODEN EFTER AV-PRODUKTIONEN

Artikel 5

Distribution og udbredelse

a)

styrkelse af den europæiske distributionssektor gennem tilskyndelse af distributørerne til at investere i koproduktion, opkøb og markedsføring af europæiske film uden for produktionslandet og at fastlægge koordinerede strategier for markedsføring

b)

forbedring af omløbet af ikke-nationale europæiske film uden for produktionslandet på det europæiske og internationale marked gennem tilskyndelsesforanstaltninger, som skal fremme eksport, distribution på alle medier og biografforevisning

c)

fremme af den tværnationale udbredelse af europæiske av-værker fremstillet af uafhængige produktionsselskaber gennem tilskyndelse til samarbejde mellem på den ene side formidlere og på den anden side uafhængige producenter og distributører

d)

fremme af digitalisering af europæiske av-værker og udvikling af et konkurrencepræget digitalt marked

e)

tilskyndelse af biograferne til at udnytte de muligheder, som digital distribution giver.

De foranstaltninger, som er anført i litra a)-e), gennemføres i henhold til bestemmelserne i bilaget.

Artikel 6

Markedsføring

a)

forbedring af omløbet af europæiske av-værker gennem sikring af, at den europæiske av-sektor har adgang til europæiske og internationale professionelle markeder

b)

forbedring af den adgang, som offentligheden på europæisk og internationalt plan har til europæiske av-værker

c)

fremme af fælles aktioner mellem nationale organisationer for markedsføring af film og av-programmer

d)

fremme af markedsføring af den europæiske kulturarv på film- og av-området samt forbedring af publikums adgang til den både på europæisk og internationalt plan.

De foranstaltninger, som er anført i litra a)-d), gennemføres i henhold til bestemmelserne i bilaget.

KAPITEL IV

PILOTPROJEKTER

Artikel 7

Pilotprojekter

1.   Pilotprojekter kan støttes under programmet med henblik på at sikre, at dette tilpasses udviklingen på markedet, med særlig vægt på indførelse og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi.

2.   Ved gennemførelsen af stk. 1 bistås Kommissionen af tekniske rådgivningsgrupper bestående af eksperter, som er udpeget af medlemsstaterne på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

KAPITEL V

PROGRAMMETS GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER OG FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende tredjelande

1.

a)

EFTA-lande, som er EØS-medlemmer, i henhold til bestemmelserne i EØS-aftalen

b)

tiltrædelseslande, der har en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de overordnede principper og generelle vilkår og bestemmelser for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer, der er fastsat i henholdsvis rammeaftalen og de forskellige associeringsråds afgørelser

c)

landene i det vestlige Balkan i henhold til de bestemmelser, der er fastsat for disse lande på grundlag af de rammeaftaler, der udarbejdes vedrørende deres deltagelse i fællesskabsprogrammerne.

2.   Programmet er ligeledes åbent for deltagelse af andre lande end dem, der er anført i stk. 1, forudsat at de har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og forudsat at der modtages supplerende bevillinger på betingelser, der skal aftales mellem de berørte parter.

3.   Deltagelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede europæiske tredjelande i programmet kan være betinget af en forudgående undersøgelse af, om deres nationale lovgivning er i overensstemmelse med gældende fællesskabsret, herunder artikel 6, stk. 5, i Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed (7). Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på de aktioner, der er omhandlet i artikel 3 i nærværende afgørelse.

4.   Programmet er endvidere åbent for samarbejde med andre tredjelande, der har indgået associerings- eller samarbejdsaftaler med EU, som indeholder klausuler vedrørende av-området, og på grundlag af supplerende bevillinger og nærmere bestemmelser, som skal aftales. Lande i det vestlige Balkan som omhandlet i stk. 1, der ikke ønsker at deltage fuldt ud i programmet, kan indgå i et samarbejde på betingelserne i nærværende stykke.

Artikel 9

Finansielle bestemmelser

1.   Støttemodtagerne under programmet kan være juridiske eller fysiske personer.

Med forbehold af de aftaler og konventioner, som Fællesskabet er kontraherende part i, skal de virksomheder, der er omfattet af programmet, være og forblive ejet, enten direkte eller ved majoritetsdeltagelse, af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater.

2.   Kommissionen kan afhængigt af støttemodtageren og aktionens art beslutte at undlade at vurdere, om modtageren har de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige for at fuldføre en aktion eller et arbejdsprogram. Kommissionen kan også tage hensyn til arten af den støttede aktivitet, den audiovisuelle sektors målgruppes særlige profil og programmets mål.

3.   Afhængigt af aktionens art kan den finansielle støtte have karakter af tilskud eller stipendier eller ethvert andet instrument, der er tilladt i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (8). Kommissionen kan ligeledes uddele priser til aktioner eller projekter, der er blevet gennemført inden for rammerne af programmet. Afhængigt af aktivitetstypen kan der gives tilladelse til anvendelse af tariffer baseret på enhedspriser eller faste tilskudsbeløb for bidrag, der ikke overstiger beløbet i artikel 181 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (9).

4.   Kommissionen iagttager proportionalitetsprincippet for så vidt angår de administrative og finansielle krav, såsom støttekriterier og finansiel kapacitet, med hensyn til størrelsen af den tildelte støtte.

5.   Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af programmet, kan ikke overstige 50 % af de endelige udgifter til de foranstaltninger, der støttes. I de tilfælde, der er omhandlet i bilaget, kan den finansielle støtte dog være på op til 75 %. Endvidere skal det ved støttetildelingen sikres, at procedurerne for tildeling er gennemsigtige og objektive.

6.   Afhængigt af de samfinansierede aktioners specifikke art og i overensstemmelse med artikel 112, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 kan Kommissionen betragte udgifter, som er direkte forbundet med gennemførelsen af den støttede aktion, som støtteberettigede udgifter, selv om de delvist er blevet afholdt af støttemodtageren før udvælgelsesproceduren.

7.   I overensstemmelse med artikel 113, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og sammenholdt med artikel 172 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, kan samfinansieringen helt eller delvist ydes i form af naturalydelser, forudsat at værdiansættelsen af ydelserne ikke overstiger hverken de faktiske udgifter, der er behørigt dokumenteret ved regnskabsbilag, eller de generelt accepterede udgifter på det pågældende marked. Lokaler, der stilles til rådighed til uddannelse eller markedsføringsaktiviteter, kan medtages i ydelserne.

8.   Tilbagebetalt støtte fra programmet samt andre tilbagebetalinger hidhørende fra Media-programmerne (1991-2006) og beløb, der ikke anvendes i forbindelse med de udvalgte projekter, anvendes til at dække behovene under Media 2007-programmet.

Artikel 10

Gennemførelse af denne afgørelse

1.   Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af programmet i henhold til bestemmelserne i bilaget.

2.

a)

de generelle retningslinjer for alle de i bilaget omhandlede foranstaltninger

b)

indholdet af indkaldelserne af forslag, fastlæggelsen af kriterier og procedurer for projekternes udvælgelse

c)

spørgsmål vedrørende dette programs årlige interne fordeling af ressourcer, herunder mellem de planlagte aktioner vedrørende forbedring af branchefolkenes kvalifikationer, udvikling, distribution/udbredelse og markedsføring

d)

de nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering af aktionerne

e)

forslag om tildeling af fællesskabsmidler, der overstiger 200 000 EUR pr. støttemodtager pr. år inden for uddannelse og markedsføring, 200 000 EUR inden for udvikling og 300 000 EUR inden for distribution

f)

valget af pilotprojekter i henhold til artikel 7.

3.   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår alle andre emneområder, efter proceduren i artikel 11, stk. 3.

Artikel 11

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

4.   Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Media-kontorer

1.   Det europæiske net af Media-kontorer fungerer som organ med ansvar for at udbrede oplysninger om programmet på nationalt plan, især i forbindelse med grænseoverskridende projekter, øge dets synlighed og fremme dets anvendelse i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), og artikel 54, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 som fastlagt i kapitel II, punkt 2.2, i bilaget.

2.   Media-kontorernes samarbejde i netværk, først og fremmest nabonetværk, skal fremmes for at muliggøre udvekslinger og kontakter mellem fagfolk og henlede offentlighedens opmærksomhed på de vigtigste begivenheder i forbindelse med programmet som f.eks. prisoverrækkelser og udmærkelser.

3.

a)

have tilstrækkeligt personale med relevante faglige og sproglige kvalifikationer, som er tilpasset internationale samarbejdsopgaver

b)

råde over tilstrækkelige infrastrukturer, navnlig med hensyn til it-udstyr og kommunikationsmidler

c)

fungere i en administrativ sammenhæng, som gør det muligt at varetage opgaverne korrekt og undgå enhver interessekonflikt.

Artikel 13

Sammenhæng og komplementaritet

1.   Når Kommissionen gennemfører programmet, sikrer den i nært samarbejde med medlemsstaterne den generelle sammenhæng og komplementaritet med de relevante fællesskabspolitikker, -programmer og -aktioner, der har indvirkning på uddannelse og det audiovisuelle område.

2.   Kommissionen sikrer også koordination mellem programmet og de øvrige fællesskabsprogrammer på områderne for uddannelse, videreuddannelse, forskning og informationssamfundet.

3.   Kommissionen sikrer en effektiv sammenhæng mellem dette program og de programmer og aktioner på uddannelsesområdet og det audiovisuelle område, der gennemføres som led i Fællesskabets samarbejde med tredjelande og kompetente internationale organisationer, navnlig Europarådet (Eurimages og Det Europæisk Observationsorgan for det Audiovisuelle Område, i det følgende benævnt »observationsorganet«).

Artikel 14

Overvågning og evaluering

1.   Kommissionen sørger for, at de aktioner, der er omfattet af denne afgørelse, underlægges forudgående evaluering, overvågning og efterfølgende evaluering. Der tages under gennemførelsen af dette program hensyn til resultaterne af overvågningen og evalueringen.

Kommissionen sørger for regelmæssig, ekstern og uafhængig evaluering af programmet. For at kunne evaluere programmet effektivt kan Kommissionen indsamle data med henblik på at undersøge alle de aktiviteter, der støttes af programmet. I denne evaluering bør der tages hensyn til udvalgets nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering, jf. artikel 10, stk. 2, litra d).

Denne overvågning omfatter udarbejdelse af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og c), samt en række specifikke aktiviteter.

2.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget:

a)

en midtvejsrapport om de opnåede resultater og om de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af programmet senest tre år efter dets begyndelse

b)

en meddelelse om, hvorvidt programmet skal fortsætte, senest fire år efter dets begyndelse

c)

en detaljeret efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2015 om gennemførelsen og resultaterne af programmet ved dettes afslutning.

Kommissionen offentliggør og formidler relevante statistikker og analyser via Media-kontorerne.

3.   Rapporter, der udarbejdes i henhold til stk. 2, litra a) og c), skal afdække programmets merværdi.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

De aktiviteter, der er blevet iværksat inden den 31. december 2006 på grundlag af Rådets afgørelse 2000/821/EF (10) og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF (11), skal indtil deres afslutning forvaltes i henhold til bestemmelserne i nævnte afgørelser.

Det udvalg, der er omhandlet i artikel 8 i afgørelse 2000/821/EF og artikel 6 i afgørelse nr. 163/2001/EF, erstattes af det udvalg, der er omhandlet i artikel 11 i nærværende afgørelse.

KAPITEL VI

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE AV-SEKTOR OG DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE OBSERVATIONSORGAN FOR DET AUDIOVISUELLE OMRÅDE

Artikel 16

Oplysninger vedrørende den europæiske av-sektor

EU skal bidrage til øget gennemsigtighed og bedre spredning af oplysninger vedrørende den europæiske av-sektor.

Artikel 17

Deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område

Med henblik på gennemførelsen af artikel 16 skal EU være medlem af observationsorganet i hele programperioden.

Kommissionen er EU's repræsentant i observationsorganet.

Artikel 18

Bidrag til opfyldelse af programmets mål

a)

fremme gennemsigtighed på markedet ved at gøre de oplysninger, der indsamles i de forskellige lande, mere sammenlignelige og sikre aktørernes adgang til finansielle og juridiske statistikker og oplysninger, især om de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union efter den 30. april 2004, hvilket vil styrke den europæiske av-sektors konkurrenceevne og udvikling

b)

muliggøre en mere effektiv overvågning og lettere evaluering af programmet.

Artikel 19

Overvågning og evaluering

Overvågningen og evalueringen af EU's deltagelse i observationsorganet gennemføres inden for rammerne af overvågningen og evalueringen af programmet i overensstemmelse med artikel 14.

KAPITEL VII

IKRAFTTRÆDEN

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. november 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

P. LEHTOMÄKI

Formand


(1)  EUT C 255 af 14.10.2005, s. 39.

(2)  EUT C 164 af 5.7.2005, s. 76.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 24.7.2006 (EUT C 251 E af 17.10.2006, s. 1) og Europa-Parlamentets holdning af 25.10.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Programmerne er fastlagt ved henholdsvis:

Rådets afgørelse 90/685/EØF af 21. december 1990 om iværksættelse af et handlingsprogram til fremme af udviklingen af de europæiske audiovisuelle industrier (MEDIA) (1991-1995) (EFT L 380 af 31.12.1990, s. 37) (Media I)

Rådets afgørelse 95/563/EF af 10. juli 1995 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling og distribution af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA II — Udvikling og Distribution) (1996-2000) (EFT L 321 af 30.12.1995, s. 25) og Rådets afgørelse 95/564/EF af 22. december 1995 om et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (MEDIA II — Uddannelse) (EFT L 321 af 30.12.1995, s. 33) (Media II)

Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 82). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 1) (Media Plus) og

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1). Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 (Media-uddannelse).

(5)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(6)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(7)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23.

(8)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(9)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(10)  EFT L 13 af 17.1.2001, s. 82.

(11)  EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1.


BILAG

KAPITEL I

KONKRETE MÅL OG AKTIONER, DER SKAL GENNEMFØRES

1.   Tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren

1.1.   Forbedring af kvalifikationerne blandt branchefolk i av-sektoren inden for udvikling, produktion, distribution/udbredelse og markedsføring med henblik på at forbedre europæiske av-værkers kvalitet og potentiale

1.1.1.   Teknikker til manuskriptudvikling

Konkret mål

erfarne manuskriptforfattere skal have mulighed for at forbedre deres evne til at udvikle teknikker, der er baseret på både traditionelle og interaktive skrivemetoder

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til udarbejdelse, gennemførelse og ajourføring af uddannelsesmoduler inden for identificering af målgrupper, redigering og udformning af manuskripter til et internationalt publikum samt relationer mellem bl.a. manuskriptforfatter, drejebogsredaktør, instruktør, producent og distributør

støtte til fjernundervisning og fremme af udvekslinger og partnerskaber mellem lande og regioner med begrænset av-produktionskapacitet, og/eller som udgør et begrænset sprogligt eller geografisk område.

1.1.2.   Økonomisk, finansiel og kommerciel forvaltning af produktion, distribution og markedsføring af av-værker

Konkret mål

udvikling af branchefolkenes evne til at forstå og integrere den europæiske dimension i udviklingen, produktionen, markedsføringen og distributionen/udbredelsen af av-programmer

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til udarbejdelse, gennemførelse og ajourføring af uddannelsesmoduler vedrørende forvaltning under hensyntagen til den europæiske dimension

støtte til fjernundervisning og fremme af udvekslinger og partnerskaber mellem lande og regioner med begrænset av-produktionskapacitet, og/eller som udgør et begrænset sprogligt eller geografisk område.

1.1.3.   Forudgående hensyntagen til digital teknologi til produktion, efterproduktion, distribution, forevisning og arkivering af europæiske av-programmer

Konkret mål

udvikling af branchefolkenes evne til at udnytte digital teknologi, navnlig inden for produktion, efterproduktion, distribution, forevisning, arkivering og multimedier

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til udarbejdelse, gennemførelse og ajourføring af uddannelsesmoduler inden for digitale av-teknikker

støtte til fjernundervisning og fremme af udvekslinger og partnerskaber mellem lande og regioner med begrænset av-produktionskapacitet, og/eller som udgør et begrænset sprogligt eller geografisk område.

1.2.   Forbedring af den europæiske dimension af uddannelsesaktioner på av-området

1.2.1.   Støtte til etablering af netværk og mobilitet blandt de europæiske aktører inden for uddannelsesområdet, navnlig europæiske filmskoler, uddannelsesinstitutioner, partnerne i branchen

Konkret mål

fremme af udvekslinger og samarbejde mellem institutioner og/eller af eksisterende uddannelsesaktiviteter

Aktion, der skal gennemføres

tilskyndelse af støttemodtagerne under programmet til at styrke samordningen af deres uddannelsesaktiviteter, især dem, der omfatter efteruddannelse, med henblik på at oprette et europæisk netværk, som kan modtage fællesskabsstøtte, først og fremmest til samarbejde med deltagelse af aktører — også fjernsynsstationer.

1.2.2.   Uddannelse af undervisere

Konkret mål

at råde over kompetente undervisere

Aktion, der skal gennemføres

bidrag til uddannelse af undervisere, navnlig gennem fjernundervisning.

1.2.3.   Støtte til filmskoler

Konkret mål

fremme af mobiliteten blandt filmstuderende i Europa

Aktioner, der skal gennemføres

fremme mobilitetsstipendier forbundet med uddannelsesprojekter

fremme udviklingen af nye talenter og branchefolk gennem oprettelsen af en pris for nyt talent.

1.2.4.   Gennemførelse af koordinerings- og markedsføringsaktioner, som gennemføres af de organisationer, der støttes inden for rammerne af de aktioner, som er anført i punkt 1.2.1

Konkret mål

fremme af koordinering og markedsføring af projekter, der støttes af programmet

Aktion, der skal gennemføres

bidrag til gennemførelse af målrettede koordineringsaktioner og fremme af uddannelsesaktiviteter, der støttes af programmet.

1.2.5.   Mulighed for, at branchefolk fra de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union efter den 30. april 2004, kan deltage i de uddannelsesaktiviteter, der er anført i punkt 1.1, ved hjælp af særlige stipendier

Konkret mål

lette deltagelsen af branchefolk fra de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union efter den 30. april 2004, i de projekter, der støttes af programmet

Aktion, der skal gennemføres

bidrag til etablering af en stipendieordning.

2.   Udvikling

2.1.   Støtte til udviklingen af produktionsprojekter, som forelægges af uafhængige produktionsselskaber, navnlig SMV'er, og er rettet mod det europæiske og det internationale marked

Konkrete mål

støtte til udvikling af europæiske værker inden for følgende genrer: fiktion, animation, dokumentarfilm og multimediekoncepter

tilskyndelse af selskaberne til at udvikle værker af høj kvalitet med internationalt potentiale

tilskyndelse af selskaberne til at anvende digital teknologi i forbindelse med produktion og distribution lige fra udviklingsfasen

tilskyndelse af selskaberne til at udarbejde internationale strategier for forevisning, markedsføring og distribution lige fra projekternes udviklingsfase

SMV'er skal have adgang til udviklingsstøtte, og aktionerne skal tilpasses til deres behov

fremme komplementaritet med de aktioner, der støttes under Media inden for området forbedring af kvalifikationerne blandt branchefolkene i av-sektoren.

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til udviklingen af europæiske audiovisuelle produktionsprojekter eller kataloger over projekter

støtte til digitalisering af europæiske av-værker lige fra udviklingsfasen.

2.2.   Støtte til udarbejdelsen af finansieringsplaner for de europæiske selskaber og produktionsprojekter, herunder tilvejebringelse af finansiering til koproduktioner

Konkrete mål

tilskyndelse af produktionsselskaberne til at udarbejde finansieringsplaner for deres produktionsprojekter inden for følgende genrer: fiktion, animation, dokumentarfilm og multimediekoncepter

som opfølgning af den forberedende foranstaltning »Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet« tilskyndelse til søgning efter finansielle partnere på europæisk plan med henblik på at skabe en synergieffekt mellem offentlige og private investorer og at fremme udviklingen af distributionsstrategier lige fra udviklingsfasen

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til de indirekte udgifter, der er forbundet med privat finansiering af de produktionsprojekter, der forelægges af SMV'er (f.eks. finansierings- og forsikringsomkostninger samt omkostninger til færdiggørelsesgaranti)

støtte til SMV'ers, navnlig uafhængige produktionsselskabers, adgang til selskaber, der yder finansielle tjenester, og som beskæftiger sig med investeringsplaner for udvikling, produktion og koproduktion af europæiske av-værker, som kan distribueres på internationalt plan

tilskyndelse af finansielle formidlere til at støtte udvikling og koproduktion af europæiske av-værker, der har potentiale til at blive distribueret internationalt

støtte til samarbejde mellem nationale agenturer inden for av-området.

3.   Distribution og udbredelse

Konkret tværgående mål

fremhævelse af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i de europæiske værker, der distribueres

Aktion, der skal gennemføres

støtte til eftersynkronisering og undertekstning i forbindelse med distribution og udbredelse, ad alle kanaler, navnlig digitale, af europæiske av-værker til gavn for producenter, distributører og formidlere.

3.1.   Styrkelse af den europæiske distributionssektor gennem tilskyndelse af distributørerne til at investere i koproduktion, opkøb og markedsføring af ikke-nationale europæiske film og til at fastlægge koordinerede strategier for markedsføring

Konkret mål nr. 1

tilskyndelse af distributører af spillefilm til at investere i koproduktion, erhvervelse af udnyttelsesrettigheder og markedsføring af ikke-nationale europæiske film

Aktioner, der skal gennemføres

etablering af en »automatisk« støtteordning for europæiske distributører i forhold til antallet af solgte billetter til ikke-nationale europæiske film i de stater, der deltager i programmet, med et loft for hver film og for hvert land

bestemmelser om, at distributørerne kun må anvende denne støtte til investering i:

koproduktion af ikke-nationale europæiske film

erhvervelse af udnyttelsesrettigheder til ikke-nationale europæiske film

udgifter til fremstilling (kopier, eftersynkronisering og undertekstning) og markedsføring af samt reklame for ikke-nationale europæiske film

Konkret mål nr. 2

fremme af samarbejde mellem europæiske distributører med henblik på at fremme fælles strategier på det europæiske marked

Aktion, der skal gennemføres

etablering af en ordning for selektiv støtte til distribution af ikke-nationale europæiske film rettet mod grupper af europæiske distributører og tildeling af direkte støtte, hvis disse grupper har permanent karakter

Konkret mål nr. 3

tilskyndelse til samarbejde mellem distributører, producenter og salgsagenter med henblik på at fastlægge internationale markedsføringsstrategier for europæiske filmrettigheder lige fra udviklingsfasen

Aktion, der skal gennemføres

etablering af en ordning for støtte til udvikling af en markedsføringspakke for europæiske film (herunder bl.a. en kopi med undertekster, et internationalt lydspor — musik og effekter — og markedsføringsmateriale)

Konkret mål nr. 4

fremme af SMV'ernes adgang til finansiering af distribution og salg af ikke-nationale europæiske værker på det internationale marked

Aktion, der skal gennemføres

støtte til de indirekte udgifter (f.eks. finansieringsomkostninger og forsikring), der er forbundet med privat finansiering af distributionsaktiviteter og/eller salg på det internationale marked som f.eks.: erhvervelse af kataloger over ikke-nationale europæiske film, søgning af nye markeder for disse film og oprettelse af permanente grupper af europæiske distributører.

3.2.   Forbedring af omløbet af ikke-nationale europæiske film på det europæiske og internationale marked gennem tilskyndelsesforanstaltninger, som skal fremme eksport, distribution på alle medier og biografforevisning

Konkret mål nr. 1

tilskyndelse af distributører af spillefilm til at investere i relevant udgivelse og markedsføring af ikke-nationale europæiske film

Aktioner, der skal gennemføres

etablering af en selektiv støtteordning for distributører af spillefilm til fremme og markedsføring af ikke-nationale europæiske film. Kriterierne for udvælgelse af film kan bl.a. indeholde bestemmelser, der gør det muligt at skelne mellem projekterne på grundlag af oprindelsesland og produktionsbudgettets størrelse

tildeling af en særlig støtte til film, der er af særlig betydning for styrkelsen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed

tildeling af støtte til udgivelse af en liste over ikke-nationale europæiske værker i en given periode

Konkret mål nr. 2

fremme af forevisning af ikke-nationale europæiske film på det europæiske marked, herunder skal der navnlig gives støtte til koordinering af et netværk af biografer

Aktioner, der skal gennemføres

tilskyndelse af biografejere og -operatører til i en minimumsperiode at vise mange ikke-nationale europæiske film i premierebiografer. Omfanget af støtten til hver enkelt biograf skal være afhængig af programmet og tage hensyn til antallet af solgte billetter i disse biografer til ikke-nationale europæiske film i en referenceperiode

bidrag til udvikling af uddannelsesaktioner og bevidstgørelse af det unge publikum i biograferne

fremme af oprettelse og konsolidering af net af europæiske biografer, der udvikler fælles aktioner på dette område

Konkret mål nr. 3

fremme af salget på det internationale marked og eksport af europæiske film, især ikke-nationale europæiske film, i Europa

Aktion, der skal gennemføres

oprettelse af en støtteordning for europæiske selskaber til international distribution af spillefilm (salgsagenter) i forhold til deres resultater på markedet i en given referenceperiode. Denne støtte skal investeres i erhvervelse af nye ikke-nationale europæiske film og markedsføring heraf på det europæiske og det internationale marked.

3.3.   Fremme af tværnational udbredelse af europæiske av-værker fremstillet af uafhængige produktionsselskaber gennem tilskyndelse til samarbejde mellem på den ene side formidlere og på den anden side uafhængige producenter og distributører

Konkret mål nr. 1

fremme af uafhængige produktionsselskabers udbredelse af ikke-nationale av-værker

Aktioner, der skal gennemføres

tilskyndelse af de uafhængige producenter til at producere værker (fiktion, dokumentarprogrammer og animationsfilm) med deltagelse af mindst tre formidlere fra forskellige medlemsstater. Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere skal bl.a. indeholde bestemmelser, der gør det muligt at skelne mellem projekterne på grundlag af produktionsbudgettets størrelse. Film, der er af betydning for styrkelse af den europæiske kulturarv og af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa, får særlig støtte

Konkret mål nr. 2

lettelse af uafhængige europæiske produktionsselskabers adgang til finansiering.

Aktion, der skal gennemføres

støtte til de indirekte udgifter (f.eks. finansierings- og forsikringsomkostninger samt omkostninger til færdiggørelsesgaranti), der er forbundet med privat finansiering af produktionsprojekter (fiktion, dokumentarprogrammer og animationsfilm), som indebærer deltagelse af mindst tre formidlere fra forskellige medlemsstater i forskellige sprogområder

Konkret mål nr. 3

fremme af international distribution af europæiske tv-programmer, der er produceret af uafhængige producenter. Sådanne programmer kan kun distribueres med samtykke fra den uafhængige producent, der skal have en passende andel af indtægterne fra salget

Aktion, der skal gennemføres

oprettelse af en støtteordning for europæiske selskaber til international distribution af av-værker (internationale distributører) i forhold til deres resultater på markedet i en given referenceperiode. Denne støtte skal anvendes af de internationale distributører til investering i erhvervelse af og omkostninger til markedsføring af nye europæiske produktioner på det europæiske og det internationale marked.

3.4.   Støtte til digitalisering af europæiske av-værker

Konkret mål nr. 1

forbedring af distributionen af ikke-nationale europæiske av-værker på digitale medier til privat brug (dvd), navnlig gennem fremme af samarbejde mellem udgiverne vedrørende fremstilling af flersprogede master-kopier på europæisk plan

fremme af brugen af digitale teknologier i forbindelse med udgivelsen af europæiske værker (fremstilling af digitale master-kopier, der kan anvendes af alle de europæiske distributører)

tilskyndelse af navnlig udgiverne til at investere tilstrækkeligt i markedsføring og distribution af ikke-nationale europæiske av-værker

støtte til flersprogethed i de europæiske værker (eftersynkronisering, undertekstning og flersproget produktion)

Aktioner, der skal gennemføres

etablering af en »automatisk« støtteordning for europæiske udgivere af film og av-værker på medier til privat brug (som f.eks. dvd, dvd-rom) i forhold til deres resultater på markedet i en given referenceperiode. Denne støtte skal anvendes af udgiverne til investering i udgivelse og distribution af ikke-nationale europæiske værker på et digitalt medium

støtte til digitalisering af indhold til distribution

Konkret mål nr. 2

fremme af levering af ikke-nationale europæiske værker til onlinedistribution gennem avancerede distributionstjenester og nye medier (f.eks. internettet, video-on-demand, pay-per-view), idet der udvikles teknikker til sikring af onlineværker for at bekæmpe piratkopiering

fremme af den europæiske audiovisuelle programindustris tilpasning til udviklingen i den digitale teknologi, navnlig for så vidt angår de avancerede onlinedistributionstjenester

Aktioner, der skal gennemføres

gennem foranstaltninger til fremme af digitalisering af produktioner og udvikling af markedsførings- og reklamemateriale på et digitalt medium skal europæiske selskaber (leverandører af onlineadgang, temakanaler, osv.) tilskyndes til at fremstille lister over europæiske værker i digitalt format beregnet til udnyttelse gennem de nye medier

fremme af udviklingen af digitale tjenester, der tilbyder europæiske kataloger.

3.5.   Tilskyndelse af biograferne til at vise en betydelig procentdel ikke-nationale europæiske værker for at udnytte de muligheder, som digital distribution giver

Konkrete mål

tilskyndelse af biograferne til at investere i digitalt udstyr gennem lettelse af adgangen til kredit for disse

Aktion, der skal gennemføres

støtte til biografejeres og -operatørers indirekte udgifter (f.eks. finansierings- og forsikringsomkostninger) til privat finansiering af investeringerne i digitalt udstyr.

4.   Markedsføring

4.1.   Forbedring af omløbet af europæiske av-værker gennem sikring af, at den europæiske av-sektor har adgang til de professionelle europæiske og internationale av-markeder

Konkret mål nr. 1

fremme af branchefolks adgang til kommercielle arrangementer og de professionelle av-markeder i og uden for Europa

Aktion, der skal gennemføres

teknisk og økonomisk bistand i forbindelse med markedsføringsbegivenheder som:

de vigtigste europæiske og internationale filmmarkeder

de vigtigste europæiske og internationale fjernsynsmesser

festivaler, især for animationsfilm, dokumentarfilm, multimedier og nye teknologier

Konkret mål nr. 2 og aktion, der skal gennemføres

fremme af og støtte til udarbejdelse af europæiske kataloger og etablering af en database for kataloger over europæiske programmer bestemt til branchefolk

Konkret mål nr. 3

at fremme støtte til markedsføring af av-værkerne lige fra det pågældende av-værks forproduktions- eller produktionsstadium

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til tilrettelæggelse af fora for udvikling, finansiering, koproduktion og distribution af værker og programmer, som er helt eller hovedsagelig europæiske

etablering og iværksættelse af markedsførings- og reklamekampagner for europæiske film og av-programmer i produktionsstadiet.

4.2.   Forbedring af den adgang, som offentligheden på europæisk og internationalt plan har til europæiske av-værker

Konkrete mål og aktioner, der skal gennemføres

fremme af og støtte til audiovisuelle festivaler, hvor størstedelen eller en betragtelig del af de viste værker er europæiske

fokus på og støtte til festivaler, der bidrager til at markedsføre værker fra medlemsstater eller regioner med en begrænset audiovisuel produktionskapacitet eller at markedsføre unge europæiske kunstneres værker samt at fremme kulturel og sproglig mangfoldighed og tværkulturel dialog

fremme af og støtte til uddannelsesinitiativer inden for temaet billeder, som tilrettelægges af festivaler og er rettet mod unge, herunder navnlig initiativer, der gennemføres i tæt samarbejde med skoler og andre uddannelsesinstitutioner

fremme af og støtte til branchefolks, herunder navnlig biografers, offentlige og kommercielle tv-stationers, festivalers og kulturinstitutioners, iværksættelse, i tæt samarbejde med medlemsstaterne og Kommissionen, af markedsføringsaktiviteter for europæiske spillefilm og audiovisuelle værker rettet mod det brede publikum

fremme af og støtte til tilrettelæggelse af arrangementer med stor mediedækning som f.eks. tildeling af priser og europæiske biografdage.

4.3.   Fremme af fælles aktioner mellem nationale organisationer for markedsføring af film og av-programmer

Konkrete mål

fremme af netværkssamarbejde og koordinering af fælles aktioner og europæiske projekter

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til oprettelse af en eller flere europæiske platforme for markedsføring

støtte til sammenslutninger og tilstedeværelse af paraplyorganisationer for nationale og/eller regionale markedsføringsorganisationer på det europæiske marked og verdensmarkedet

støtte til netværkssamarbejde blandt festivalarrangører, navnlig udveksling af programmer og ekspertise

støtte til samarbejde vedrørende projekter med de samme eller beslægtede mål og/eller mål, som indbyrdes supplerer hinanden

støtte til oprettelse af netværk af databaser og kataloger.

4.4.   Fremme af markedsføring af og adgang til den europæiske kulturarv på film- og av-området

Konkret mål og aktion, der skal gennemføres

fremme af og støtte til tilrettelæggelse af arrangementer, navnlig rettet mod unge, som har til formål at fremme den europæiske kulturarv på film- og av-området.

5.   Pilotprojekter

Konkret mål

sikring af at programmet tilpasses udviklingen på markedet, navnlig i forbindelse med indførelse og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi

Aktioner, der skal gennemføres

støtte til pilotprojekter inden for de områder, der forventes at blive påvirket af indførelsen og brugen af nye informations- og kommunikationsteknologier

bred formidling af resultaterne af pilotprojekterne gennem tilrettelæggelse af konferencer eller online- og offline-arrangementer med henblik på at fremme spredningen af eksempler på god praksis.

KAPITEL II

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

1.   Fællesskabsstøtte

1.1.   Fællesskabets bidrag til udgifterne til de foranstaltninger, der støttes

Den finansielle støtte fra Media kan ikke overstige 50 % af udgifterne til de foranstaltninger, der støttes, undtagen i de tilfælde, der er nævnt nedenfor.

a)

uddannelsesaktioner i lande eller regioner med begrænset audiovisuel produktionskapacitet, og/eller som udgør et begrænset geografisk eller sprogligt område

b)

indsendelse af projekter, der vedrører udvikling, distribution/udbredelse og markedsføring, og som er af betydning for styrkelse af den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa

c)

aktioner, der er anført i punkt 3 i kapitel I i dette bilag (distribution og udbredelse) og er blevet udpeget efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Den finansielle støtte fra Media kan være på op til 75 % af udgifterne til de foranstaltninger, der støttes, hvis der er tale om uddannelsesaktioner i de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union efter den 30. april 2004. Denne bestemmelse vil blive genstand for særlig opmærksomhed i forbindelse med midtvejsevalueringen af programmet.

1.2.   Bestemmelser for fællesskabsstøtte

Kommissionen sørger for, at programmet er tilgængeligt og implementeres på gennemskuelig vis.

Fællesskabsstøtten tildeles i form af tilskud eller stipendier.

På uddannelsesområdet skal en passende del af de disponible midler hvert år så vidt muligt tildeles nye aktiviteter.

1.3.   Udvælgelse af projekter

bestemmelserne i denne afgørelse og bilaget hertil

bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

1.4.   Fordeling af ressourcerne

De midler, der er til rådighed, fordeles efter følgende retningslinjer:

Erhvervelse og forbedring af kvalifikationer

ca. 7 %

Udvikling

mindst 20 %

Distribution

mindst 55 %

Markedsføring

ca. 9 %

Pilotprojekter

ca. 4 %

Horisontale aspekter

mindst 5 %

Disse procentsatser er vejledende og kan ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

For at sikre at programmets mål som fastsat i artikel 1 samlet set gennemføres på effektiv vis, bør fællesskabsaktionerne fokusere på udformningen af de aktioner, der er gennemført under de tidligere programmer, jf. betragtning 7.

Alle aktioner tages hvert år op til fornyet vurdering efter proceduren i artikel 10, stk. 2, således at Fællesskabet kan reagere på sektorens behov og udvikling.

For at sikre gennemførelsen af alle programmets kulturelle og industrielle mål skal afgørelsen om den årlige fordeling af finansieringsrammen baseres på en vedvarende kontrol med effektiviteten af aktionslinjerne i programmet.

2.   Kommunikationsaktioner

2.1.   Aktioner, der iværksættes på Kommissionens initiativ

Kommissionen kan tilrettelægge seminarer, kollokvier eller møder med henblik på at lette iværksættelsen af programmet og gennemføre passende aktioner med henblik på oplysnings-, publikations- og formidlingsvirksomhed, navnlig i forbindelse med overvågningen og evalueringen af programmet. Sådanne aktiviteter kan finansieres ved hjælp af støtte på grundlag af udbudsprocedurer eller tilrettelægges og finansieres direkte af Kommissionen.

2.2.   Media-kontorer og Media-antenner

a)

at orientere branchefolk i den audiovisuelle sektor om de forskellige muligheder for at modtage EU-støtte

b)

at sikre information om og fremme af programmet

c)

at tilskynde til, at branchefolk i videst muligt omfang deltager i aktionerne

d)

at bistå branchefolk med udformningen af projekter i forbindelse med indkaldelser af forslag

e)

at fremme grænseoverskridende samarbejde mellem branchefolk, institutioner og netværk

f)

at støtte Kommissionens arbejde for at sikre forbindelse med medlemsstaternes forskellige støtteinstitutioner, således at aktionerne under dette program og de nationale støtteforanstaltninger supplerer hinanden

g)

at formidle oplysninger om de nationale audiovisuelle markeder til interesserede parter.

3.   Oplysninger vedrørende den europæiske av-sektor og deltagelse i det europæiske observationsorgan og muligt samarbejde med Europarådets Eurimages-fond

Programmet udgør retsgrundlaget for de udgifter, der er nødvendige til opfølgning af fællesskabsinstrumenterne på det audiovisuelle område.

Programmet fastsætter navnlig bestemmelser for EU's fortsatte deltagelse i observationsorganet. Denne deltagelse letter adgangen til oplysninger for aktørerne i sektoren samt spredning heraf. Den bidrager ligeledes til en større gennemsigtighed i produktionsprocessen. Programmet kan også sætte Den Europæiske Union i stand til at udforske mulighederne for samarbejde (undtagen i finansielle og administrative spørgsmål) med Eurimages-fonden for dermed at fremme den europæiske av-sektors konkurrenceevne på det internationale marked.

4.   Forvaltningsopgaver

Programmets finansieringsramme kan også anvendes til at dække udgifter til forberedelse, opfølgning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendige til at forvalte programmet og realisere dets mål, navnlig undersøgelser, møder, information og offentliggørelse, udgifter til informationsnetværk, som tager sigte på informationsudveksling, samt alle andre udgifter til administrativ og teknisk bistand, som Kommissionen kan få i forbindelse med programmets forvaltning. Eksperter, der deltager i tekniske rådgivningsgrupper eller andre evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, kan modtage et passende vederlag.

Ved programmets gennemførelse sikrer Kommissionen overensstemmelse med de mål og prioriterede områder, der er fastsat i artikel 1, og at deltagelsen af branchefolk i programmet afspejler Europas kulturelle mangfoldighed på en afbalanceret måde.

5.   Kontrol og revision

Hvad angår de projekter, der er blevet udvalgt i henhold til den procedure, der er beskrevet i artikel 9, etableres der en ordning for revision baseret på stikprøver.

Støttemodtageren stiller al dokumentation for udgifter, der er afholdt, til rådighed for Kommissionen i fem år fra den sidste udbetaling. Støttemodtageren sørger for, at dokumentation, der eventuelt befinder sig hos partnere eller medlemmer, stilles til rådighed for Kommissionen.

Kommissionen kan enten direkte ved hjælp af sit eget personale eller via et andet kvalificeret eksternt organ efter eget valg foretage revision af anvendelsen af støtten. Denne revision kan foretages i hele kontraktens løbetid og i en periode på fem år fra dagen for betalingen af støttesaldoen. Resultaterne af revisionen kan føre til, at Kommissionen træffer beslutning om tilbagekrævning.

Kommissionens personale og eksterne personer, der har fået mandat fra Kommissionen, skal i det omfang, det er nødvendigt for at foretage revisionen, have adgang bl.a. til modtagerens kontorlokaler og til alle nødvendige oplysninger, herunder i elektronisk form.

Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har samme rettigheder som Kommissionen, bl.a. ret til adgang.

For at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder kan Kommissionen i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (1) foretage kontrol og inspektion på stedet i forbindelse med programmet. Undersøgelserne gennemføres eventuelt af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (2).


(1)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(2)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.


Top