Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0690

2006/690/EF: Kommissionens beslutning af 12. oktober 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly i krystalglas (meddelt under nummer K(2006) 4789) (EØS-relevant tekst)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 47–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 291–291 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 054 P. 35 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 054 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; ophævet ved 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/690/oj

14.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. oktober 2006

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly i krystalglas

(meddelt under nummer K(2006) 4789)

(EØS-relevant tekst)

(2006/690/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge 2002/95/EF skal Kommissionen evaluere visse farlige stoffer, der er forbudt efter direktivets artikel 4, stk. 1.

(2)

Det er blevet mere og mere almindeligt at bruge krystalglas som dekoration på elektrisk og elektronisk udstyr. Da Rådets direktiv 69/493/EØF af 15. december 1969 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om krystalglas (2) foreskriver, hvor meget bly der skal være i krystalglas, og bly således ikke kan erstattes i krystalglas, kan det ikke undgås, at der bliver anvendt farlige stoffer i bestemte materialer og komponenter, der er omfattet af dette direktiv. Disse materialer og komponenter bør derfor undtages fra forbuddet.

(3)

For nærmere bestemte materialer og komponenter bør undtagelserne indskrænkes, således at der opnås en gradvis udfasning af de farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, eftersom det vil blive muligt at erstatte stofferne i de pågældende anvendelser.

(4)

Ifølge artikel 5, stk. 1, litra c), i direktiv 2002/95/EF skal hver enkelt undtagelse i direktivets bilag tages op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen.

(5)

Direktiv 2002/95/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Kommissionen har hørt de berørte parter i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/95/EF.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (3)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til direktiv 2002/95/EF indsættes følgende punkt som 29:

»29.

Bly, der er bundet i krystalglas som defineret i bilag I (kategori 1, 2, 3 og 4) i Rådets direktiv 69/943/EØF (4).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/310/EF (EUT L 115 af 28.4.2006, s. 38).

(2)  EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.

(4)  EFT L 326 af 29.12.1969, s. 36. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.«


Top