EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0865

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 16. november 2005 om filmarv og konkurrenceevnen for relaterede industrielle aktiviteter

OJ L 323, 9.12.2005, p. 57–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/865/oj

9.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/57


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS HENSTILLING

af 16. november 2005

om filmarv og konkurrenceevnen for relaterede industrielle aktiviteter

(2005/865/EF)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 157,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter artikel 151, stk. 4, i traktaten skal Fællesskabet tage hensyn til de kulturelle aspekter i sin indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaten, navnlig med henblik på at respektere og fremme sine kulturers mangfoldighed.

(2)

Film er en kunstform fastholdt på et skrøbeligt medie, som derfor kræver positiv behandling fra de offentlige myndigheders side for at sikre, at det bevares. Filmiske værker er en væsentlig bestanddel af vor kulturelle arv og fortjener derfor fuld beskyttelse.

(3)

Ud over deres kulturelle værdi er filmiske værker også en kilde til oplysning om det europæiske samfunds historie. De er et vigtigt udtryk for historien, for så vidt angår den rigdom, der findes i Europas kulturelle identiteter og mangfoldigheden af dets befolkningsgrupper. Filmiske billeder er afgørende for at kunne lære om fortiden og for at kunne gøre sig samfundsrelevante tanker om vor civilisation.

(4)

Formålet med denne henstilling er at fremme en bedre udnyttelse af den europæiske filmarvs industrielle og kulturelle potentiale ved at tilskynde til politikker for innovation, forskning og teknologisk udvikling inden for bevaring og restaurering af filmiske værker. Målet for de nedenfor anbefalede foranstaltninger er at sikre, at de nødvendige betingelser for Fællesskabets filmindustris konkurrenceevne er til stede, og at udviklingen af denne konkurrenceevne fremskyndes.

(5)

Filmarven er en vigtig bestanddel af filmindustrien, og fremme af dens bevaring, restaurering og udnyttelse kan bidrage til at forbedre denne industris konkurrenceevne.

(6)

Udviklingen af den europæiske filmindustri er af afgørende betydning for Europa i betragtning af dens omfattende potentiale med hensyn til adgang til kultur, økonomisk udvikling og jobskabelse. Det vedrører ikke kun fremstilling og fremvisning af film, men også indsamling, katalogisering, bevaring og restaurering af filmiske værker. Betingelserne for konkurrenceevnen for disse industrielle aktiviteter i relation til filmarven må forbedres, især med hensyn til bedre anvendelse af teknologisk udvikling som f.eks. digitalisering.

(7)

En fuldstændig opnåelse af dette potentiale kræver, at der findes en succesrig og innovativ filmindustri i Fællesskabet. Dette kan fremmes ved at forbedre betingelserne for bevaring, restaurering og udnyttelse af filmarven og ved at fjerne hindringer for industriens udvikling og fulde konkurrenceevne, især ved indsamling, katalogisering, bevaring og restaurering af filmarven og ved at gøre den tilgængelig til undervisnings- og forskningsformål, kulturelle formål eller anden tilsvarende ikke-kommerciel anvendelse, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder.

(8)

Filmindustriens almindelige konkurrenceevne vil blive forbedret gennem udviklingen af et miljø, som fremmer samarbejdet mellem udpegede organer, som kunne være de europæiske nationale eller regionale arkiver, filminstitutter eller lignende institutioner, i spørgsmål vedrørende bevarelsen og beskyttelsen af filmarven.

(9)

I Rådets resolution af 26. juni 2000 om bevaring og udnyttelse af den europæiske filmskat (4) henstilledes det til medlemsstaterne, at de samarbejder om restaurering og bevaring af den europæiske filmskat, herunder brug af digital teknologi, at de udveksler bedste praksis i denne sektor, at de tilskynder til en gradvis etablering af netværk mellem de europæiske arkivers databaser, og at de overvejer muligheden for at anvende disse samlinger til undervisningsformål.

(10)

Den europæiske konvention om beskyttelse af den audiovisuelle kulturarv fastsætter, at alle deltagerstaterne ved lovgivning eller på anden hensigtsmæssig vis indfører pligtdeponering af materiale med levende billeder, som er en del af deres audiovisuelle kulturarv, og som er blevet produceret eller co-produceret på deres område.

(11)

I Kommissionens meddelelse af 26. september 2001 om visse juridiske aspekter vedrørende biograffilm og andre audiovisuelle værker (5) behandles spørgsmålet om pligtdeponering af audiovisuelle værker på nationalt eller regionalt plan som én af flere måder, hvorpå Europas audiovisuelle kulturarv kan bevares og sikres, og der iværksættes en undersøgelse med henblik på, at man kan danne sig et overblik over situationen med hensyn til deponering af filmiske værker i medlemsstaterne.

(12)

Rådets formand konstaterede på mødet i Rådet (kultur/audiovisuelle spørgsmål) den 5. november 2001, at indholdet af Kommissionens meddelelse var blevet positivt modtaget af Rådet.

(13)

Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 2. juli 2002 (6) om Kommissionens meddelelse nødvendigheden af at bevare den filmiske kulturarv og støttede strategien i den europæiske konvention om beskyttelse af den audiovisuelle kulturarv, som er et vigtigt referencepunkt i en tid, hvor der sker omfattende teknologiske ændringer. Den gradvise overgang til digitale teknologier giver den europæiske filmindustri mulighed for at blive mere konkurrencedygtig og bidrager på længere sigt til en reduktion af udgifterne til katalogisering, deponering, bevaring og restaurering af audiovisuelle værker. Samtidig vil den skabe nye muligheder for innovation inden for beskyttelse af filmarven.

(14)

I Rådets resolution af 24. november 2003 om deponering af filmiske værker i Den Europæiske Union (7) opfordredes medlemsstaterne til at indføre effektive ordninger for deponering og bevaring af de filmiske værker, som er en del af deres audiovisuelle kulturarv, i deres nationale arkiver, filminstitutter eller lignende institutioner, hvis sådanne ordninger ikke allerede findes.

(15)

Alle medlemsstater har allerede etableret ordninger for indsamling og bevaring af filmiske værker, som er en del af deres audiovisuelle kulturarv. Fire femtedele af disse ordninger bygger på en retlig eller kontraktlig forpligtelse om at deponere alle værker eller i det mindste de værker, der har fået offentlig støtte.

(16)

»Levende billedmateriale« betyder enhver form for levende billeder, med eller uden lyd, der er i stand til at formidle indtrykket af bevægelse, uanset hvordan og gennem hvilket medie.

(17)

»Filmisk værk« betyder levende billedmateriale uanset længden, især filmiske værker, der indeholder fiktion, tegneserier og dokumentarfilm, der er beregnet på fremvisning i biografer.

(18)

Ved »filmiske værker, som er en del af deres audiovisuelle kulturarv« forstås filmproduktioner, herunder co-produktioner i samarbejde med andre medlemsstater og/eller tredjelande, der er defineret som sådanne af medlemsstaterne eller organer udpeget af dem på grundlag af objektive, gennemskuelige og ikke-diskriminerende kriterier. Medlemsstaternes audiovisuelle arv som helhed udgør den europæiske audiovisuelle arv.

(19)

For at sikre, at den europæiske filmarv videregives til de kommende generationer, skal den systematisk indsamles, katalogiseres, bevares og restaureres, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder.

(20)

Europæisk filmarv bør gøres mere tilgængelig til undervisnings- og forskningsformål og til kulturelle formål eller anden tilsvarende ikke-kommerciel anvendelse, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder.

(21)

Den fysiske overførsel af et filmisk værk til arkivering medfører ikke, at ophavsretten og de beslægtede rettigheder overføres.

(22)

Efter artikel 5, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (8) kan medlemsstaterne indføre undtagelser eller indskrænkninger med hensyn til særlige reproduktionshandlinger, som foretages af offentligt tilgængelige biblioteker eller af arkiver, og som ikke har til formål at opnå direkte eller indirekte økonomiske eller kommercielle fordele —

TAGER TIL EFTERRETNING, AT KOMMISSIONEN HAR TIL HENSIGT AT:

1.

overveje muligheden af at kræve pligtdeponering for modtagere af EU-støtte af et eksemplar af de europæiske film, der har fået EU-støtte, i mindst ét nationalt arkiv

2.

støtte samarbejde mellem de udpegede organer

3.

overveje finansieringen af forskningsprojekter om langfristet bevaring og restaurering af film

4.

fremme europæisk standardisering af katalogiseringen af film med det formål at forbedre databasernes interoperabilitet, herunder ved medfinansiering af standardiseringsprojekter og ved øget udveksling af bedste praksis under hensyntagen til den sproglige mangfoldighed

5.

fremme udarbejdelsen af en standardkontrakt på europæisk plan mellem de udpegede organer og rettighedsindehaverne, der fastlægger de vilkår, hvorunder de udpegede organer kan gøre deponerede filmiske værker tilgængelige for offentligheden

6.

føre tilsyn med og evaluere, hvorvidt foranstaltningerne i denne henstilling virker effektivt, og overveje, om der er behov for en yderligere indsats

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE at forbedre betingelserne for bevaring, restaurering og udnyttelse af filmarven og fjerne hindringerne for den europæiske filmindustris udvikling og fulde konkurrenceevne derved, at de:

1.

fremmer en øget udnyttelse af den europæiske filmarvs industrielle og kulturelle potentiale gennem systematiske bevarings- og restaureringsforanstaltninger ved at skabe incitamenter til innovation, forskning og teknologisk udvikling inden for bevaring og restaurering af filmiske værker

2.

senest den 16. november 2007 vedtager lovgivningsmæssige, administrative eller andre passende foranstaltninger for at sikre, at filmiske værker, der indgår i deres audiovisuelle kulturarv, systematisk indsamles, katalogiseres, bevares, restaureres og gøres tilgængelige til undervisnings- og forskningsformål samt til kulturelle formål eller anden tilsvarende ikke-kommerciel anvendelse, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder

3.

udpeger egnede organer til uafhængigt og professionelt at udføre de opgaver af offentlig interesse, der er omtalt i punkt 2, og sikrer, at de bedste tilgængelige finansielle og tekniske ressourcer stilles til rådighed for disse organer

4.

opfordrer de udpegede organer, efter fælles overenskomst eller ved en kontrakt med rettighedshaverne, at specificere de betingelser, hvorunder de deponerede filmiske værker må gøres tilgængelige for publikum

5.

primært med henblik på at fremme filmarven overvejer at oprette eller støtte nationale filmakademier eller tilsvarende organer

6.

vedtager hensigtsmæssige foranstaltninger til at udbrede anvendelsen af digitale og nye teknologier ved indsamling, katalogisering, bevaring og restaurering af filmiske værker.

Indsamling

7.

i kraft af en obligatorisk retlig eller kontraktlig forpligtelse til at deponere mindst én kopi af høj kvalitet af filmiske værker hos udpegede organer foretager en systematisk indsamling af de filmiske værker, som er en del af deres audiovisuelle kulturarv. Ved fastlæggelsen af betingelserne for deponeringen bør medlemsstaterne sikre sig, at:

a)

de i en overgangsperiode dækker de produktioner eller co-produktioner, der har modtaget offentlig støtte på nationalt eller regionalt plan, og at de ved udløbet af denne overgangsperiode så vidt muligt dækker alle produktioner, herunder de produktioner, der ikke har modtaget offentlig støtte

b)

de deponerede filmiske værker er af god teknisk kvalitet, så de bedre kan bevares og kopieres, og at de ledsages af metadata i standardiseret form i det omfang, det er hensigtsmæssigt

c)

deponeringen sker på det tidspunkt, filmen gøres tilgængelig for offentligheden, og i hvert fald senest to år derefter

Katalogisering og oprettelse af databaser

8.

træffer passende foranstaltninger (som med tiden vil kunne føre til etablering af et arkiveringskodeks for filmproduktion) med henblik på at fremme katalogiseringen og indekseringen af de deponerede filmiske værker og på at tilskynde til oprettelse af databaser, der indeholder oplysninger om filmene, under anvendelse af europæiske og internationale standarder

9.

fremmer europæisk standardisering og interoperabilitet mellem filmografidatabaserne og deres tilgængelighed for publikum, f.eks. gennem internettet, især via aktiv inddragelse af udpegede organer

10.

undersøger mulighederne for at etablere et net af databaser, der omfatter den europæiske audiovisuelle arv, i samarbejde med de relevante organisationer, i særdeleshed Europarådet (Eurimages og Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område)

11.

tilskynder arkiveringsorganerne til at sørge for, at det arkiverede materiale kommer til sin ret ved at organisere det i samlinger på EU-plan, f.eks. efter tema, forfatter og periode

Bevaring

12.

vedtager lovgivning eller anvender andre metoder, der er i tråd med national praksis, for at sikre bevaring af de deponerede filmiske værker. Foranstaltningerne til bevaring skal bl.a. omfatte:

a)

reproduktion af film på nye medier til opbevaring

b)

bevaring af udstyr, der kan vise filmiske værker på forskellige medier

Restaurering

13.

indfører alle hensigtsmæssige foranstaltninger, således at de i deres lovgivning tillader reproduktion af deponerede filmiske værker med det formål at restaurere disse, samtidig med at rettighedsindehaverne får mulighed for at drage fordel af, at deres værker som følge af restaureringen får et forbedret industrielt potentiale på basis af en aftale mellem alle interesserede parter

14.

fremmer projekter for restaurering af gamle film eller film med høj kulturel og historisk værdi

Deponerede filmiske værker stilles til rådighed til undervisnings- og forskningsformål og til kulturelle formål eller anden tilsvarende ikke-kommerciel anvendelse

15.

træffer alle de nødvendige lovgivningsmæssige eller administrative foranstaltninger, der gør det muligt for de udpegede organer at stille de deponerede filmiske værker til rådighed til undervisnings- og forskningsformål og til kulturelle formål eller anden tilsvarende ikke-kommerciel anvendelse, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder

16.

træffer hensigtsmæssige foranstaltninger, der sikrer handicappede adgang til deponerede filmiske værker, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder

Faglig uddannelse og mediekundskab

17.

fremmer faglig uddannelse inden for alle områder af filmarven med henblik på en øget udnyttelse af filmarvens industrielle potentiale

18.

fremmer anvendelsen af filmarven med henblik på at styrke den europæiske dimension i undervisningen samt fremmer den kulturelle mangfoldighed

19.

tilskynder til og fremmer anvendelse af visuelle midler i undervisningen og undervisning i film- og mediekundskab på alle uddannelsesniveauer samt i faglige uddannelsesprogrammer og europæiske programmer

20.

fremmer et nært samarbejde mellem producenter, distributører, tv- og radioselskaber og filminstitutter i undervisningsøjemed, under hensyntagen til ophavsret og beslægtede rettigheder

Deponering

21.

overvejer indførelse af en ordning med en frivillig eller obligatorisk deponering af:

a)

hjælpe- og reklamemateriale, der er relateret til filmiske værker, der indgår i den nationale audiovisuelle kulturarv

b)

filmiske værker, der indgår i den nationale audiovisuelle kulturarv fra andre lande

c)

levende billedmateriale ud over filmiske værker

d)

historiske filmiske værker

Samarbejde mellem de udpegede organer

22.

tilskynder og støtter de udpegede organer til at udveksle oplysninger og koordinere deres aktiviteter på nationalt og europæisk plan med henblik på f.eks. at:

a)

sikre sammenhæng i forbindelse med indsamlings- og opbevaringsmetoderne og databasernes interoperabilitet

b)

udgive arkivmateriale f.eks. på dvd med undertekster på så mange af Den Europæiske Unions sprog som muligt, under alle omstændigheder under overholdelse af ophavsret og beslægtede rettigheder

c)

udarbejde en europæisk filmografi

d)

udarbejde en fælles standard for elektronisk informationsudveksling

e)

udarbejde fælles forsknings- og undervisningsprojekter og fremme udviklingen af et europæisk net af filmskoler og -museer

Opfølgning på denne henstilling

23.

underretter Kommissionen hvert andet år om foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med denne henstilling.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. november 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

J.BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

Bach of LUTTERWORTH

Formand


(1)  EUT C 123 af 30.4.2004, s. 4.

(2)  EUT C 74 af 23.3.2005, s. 18.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.5.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.10.2005.

(4)  EFT C 193 af 11.7.2000, s. 1.

(5)  EFT C 43 af 16.2.2002, s. 6.

(6)  EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 176.

(7)  EUT C 295 af 5.12.2003, s. 5.

(8)  EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10.


Top