EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0646

2005/646/EF: Kommissionens beslutning af 17. august 2005 om oprettelse af et register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (meddelt under nummer K(2005) 3140)

OJ L 243, 19.9.2005, p. 1–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 349–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 105 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 105 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 131 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/646/oj

19.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/1


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. august 2005

om oprettelse af et register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF

(meddelt under nummer K(2005) 3140)

(2005/646/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (1), navnlig punkt 1.4.1, nr. vii), i dettes bilag V, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), i direktiv 2000/60/EF har medlemsstaterne pligt til at beskytte, forbedre og restaurere alle overfladevandområder med henblik på at opnå god tilstand for overfladevand senest 15 år efter datoen for direktivets ikrafttræden, med forbehold af visse undtagelser, i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V til dette direktiv. Ifølge artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iii), i direktiv 2000/60/EF har medlemsstaterne pligt til at beskytte og forbedre alle kunstige og stærkt modificerede vandområder med henblik på at opnå et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand for overfladevand senest 15 år efter datoen for direktivets ikrafttræden, med forbehold af visse undtagelser, i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V til dette direktiv. I henhold til punkt 1.4.1, nr. i), i direktivets bilag V bør henvisninger til »økologisk tilstand« opfattes som »økologisk potentiale«, hvad angår kunstige eller stærkt modificerede vandområder.

(2)

I punkt 1.4.1 i bilag V til direktiv 2000/60/EF er fastlagt en proces, hvormed der sikres sammenlignelighed mellem medlemsstaternes biologiske overvågningsresultater, som er en central del af klassifikationen af den økologiske tilstand. I den forbindelse skal resultaterne af medlemsstaternes overvågnings- og klassifikationssystemer sammenlignes via et interkalibreringsnetværk bestående af overvågningslokaliteter i hver medlemsstat og hver økoregion i Fællesskabet. Ifølge direktivet har medlemsstaterne pligt til i passende omfang at indsamle de nødvendige oplysninger om de lokaliteter, som indgår i interkalibreringsnetværket, så det er muligt at vurdere, om det nationale klassifikationssystem stemmer overens med de normgivende definitioner i bilag V til direktiv 2000/60/EF, og om medlemsstaternes klassifikationssystemer er indbyrdes sammenlignelige.

(3)

Med henblik på oprettelsen af et register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, jf. punkt 1.4.1, nr. vii), i bilag V til direktiv 2000/60/EF, blev medlemsstaterne anmodet om at udvælge lokaliteter ud fra deres fortolkning af de normgivende definitioner for grænselinjerne mellem klasserne høj og god tilstand samt mellem god og moderat tilstand. For disse lokaliteter skulle der gives underretning om den aktuelle foreløbige klassifikation. Hver medlemsstat blev anmodet om så vidt muligt at fremlægge relevante oplysninger for mindst to lokaliteter for hver af de to grænselinjer mellem klasserne for hver af de fælles overfladevandområdetyper, som er udvalgt til interkalibreringsnetværket, og som findes på dens nationale territorium. Medlemsstaterne blev også opfordret til at angive lokaliteter, hvis værdier ligger nær ved de ovennævnte klassifikationsgrænser, men ikke nødvendigvis præcis på grænserne ifølge den foreløbige klassificering ud fra de aktuelle nationale vurderingsmetoder.

(4)

Medlemsstaterne blev også anmodet om i forbindelse med udvælgelsesprocessen at tage alle tilgængelige oplysninger om belastninger og biologiske kvalitetselementer i betragtning. De belastninger og kvalitetselementer, som er udvalgt til at indgå i interkalibreringen, er dem, der må anses for at være mest almindelige i overvågningen.

(5)

De relevante data og oplysninger om hver lokalitet, som medlemsstaterne forelægger med henblik på registret over lokaliteter, omfatter bl.a. en beskrivelse af lokaliteten og typekriterierne, oplysninger om belastning, tilgængelighed af data om alle biologiske og understøttende fysisk-kemiske elementer samt referenceforhold, den foreløbige klassifikation af lokaliteternes tilstand, kriterierne for udvælgelse af lokaliteterne og en beskrivelse af den metode, der anvendes til kvalitetsbedømmelsen af de biologiske elementer.

(6)

Aktiviteten vedrørende klassifikation af økologisk tilstand bør bidrage til at overvinde visse begrænsninger og usikkerheder ved den nuværende fremgangsmåde, og kunne føre til, at registret over lokaliteter tages op til revurdering en gang i fremtiden. En sådan revurdering ville skabe større tillid til resultaterne af interkalibreringen og sikre større præcision, og ville dermed bidrage til en bedre opfyldelse af målene i direktiv 2000/60/EF. Yderligere revurderinger kan også vise sig nødvendige i løbet af de første faser af vandområdeplanrunden, idet ny viden kan komme frem gennem den iterative planlægningsproces, jf. artikel 13 i direktiv 2000/60/EF.

(7)

Ifølge punkt 1.4.1, nr. v), i bilag V til direktiv 2000/60/EF skal netværket bestå af lokaliteter udvalgt blandt en række overfladevandområdetyper, der findes inden for hver økoregion. For at sikre, at der kan foretages en sammenligning af overfladevandområder mellem forskellige medlemsstater med samme vandområdetyper, er det nødvendigt i forbindelse med oprettelsen af registret over lokaliteter at opdele områderne i henhold til deres geografiske interkalibreringsgruppe, der omfatter grupper af medlemsstater med samme typer af overfladevandområder. Dermed vil medlemmerne af hver gruppe indbyrdes kunne sammenligne resultater og udføre interkalibreringen.

(8)

Da Bulgarien, Norge og Rumænien deler mange grænseoverskridende vandområder med medlemsstaterne, vil disse tredjelande på frivillig basis deltage i interkalibreringen, og de har derfor foreslået en liste over lokaliteter efter samme procedure som medlemsstaterne.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Det register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, jf. punkt 1.4.1, nr. vii), i bilag V til direktiv 2000/60/EF, er opstillet i punkt 1 i bilaget til denne beslutning. Dette register omfatter også lokaliteter i Bulgarien, Norge og Rumænien, som på frivillig basis deltager i interkalibreringsnetværket.

2.   Med henblik på oprettelsen af registret og interkalibreringen opdeles medlemsstaterne i geografiske interkalibreringsgrupper, jf. bilagets punkt 2, der omfatter medlemsstater med samme overfladevandområdetyper.

Artikel 2

Medlemsstaterne forelægger om nødvendigt Kommissionen ajourføringer af de relevante data og oplysninger for hver lokalitet opført i bilaget.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. august 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).


BILAG

PUNKT 1

Register over lokaliteter, som skal udgøre interkalibreringsnetværket

For hver lokalitet er følgende oplysninger anført:

vandkategori

medlemsstat eller land

lokalitetens betegnelse

den geografiske interkalibreringsgruppe (GIG)

den grænselinje, som lokaliteten er nærmest på at repræsentere (grænselinje mellem klasserne »høj« og »god« (HG) eller mellem klasserne »god« og »moderat« (GM)), i henhold til medlemsstaternes vurdering af den økologiske kvalitetstilstand

lokalitetens identifikationskode

Nr.

Vandkategori

MS

Lokalitetens betegnelse

GIG

Grænselinje

ID-kode

1

Vandløb

AT

Alm, below Wieselmühle

RAL

GM

R589

2

Vandløb

AT

Aschauer (Reither) Ache, near St. Johann in Tirol

RAL

GM

R611

3

Vandløb

AT

Deutsche Thaya, near Schwarzenau

RCE

GM

R621

4

Vandløb

AT

Gail, Wodmaier Brücke

RAL

HG

R604

5

Vandløb

AT

Gießenbach, above Grasmühle

RCE

HG

R626

6

Vandløb

AT

Gießenbach, below Grasmühle

RCE

GM

R628

7

Vandløb

AT

Große Ysper, above Donau

RCE

GM

R629

8

Vandløb

AT

Große Ysper, near Altenmarkt

RCE

GM

R622

9

Vandløb

AT

Großer Kamp, near Haselbach

RCE

HG

R623

10

Vandløb

AT

Isar, near Scharnitz

RAL

HG

R606

11

Vandløb

AT

Kleine Ysper, above Yspermühle

RCE

HG

R627

12

Vandløb

AT

Lafnitz, near Altenmarkt/Fürstenfeld

REC

HG

R997

13

Vandløb

AT

Lammer, Schwaighofer Brücke

RAL

HG

R607

14

Vandløb

AT

Litz, above Silbertal

RAL

HG

R619

15

Vandløb

AT

Lutz, above ARA Sonntag

RAL

HG

R527

16

Vandløb

AT

Mur, Mäander

RAL

GM

R612

17

Vandløb

AT

Mürz, near Tebrin

RAL

GM

R594

18

Vandløb

AT

Pinka, near Burg

REC

GM

R995

19

Vandløb

AT

Rabnitz, near Lutzmannsburg

REC

GM

R1001

20

Vandløb

AT

Rauriser Ache

RAL

GM

R613

21

Vandløb

AT

Saalach, near Viehhofen

RAL

GM

R614

22

Vandløb

AT

Salza, near Mariazell

RAL

HG

R609

23

Vandløb

AT

Sarmingbach, above Angern

RCE

GM

R630

24

Vandløb

AT

Sarmingbach, Wolfsschlucht

RCE

HG

R625

25

Vandløb

AT

Schwarza, below Schwarzau

RAL

GM

R597

26

Vandløb

AT

Schwarze Aist, Frauneck

RCE

HG

R624

27

Vandløb

AT

Strem, near Heiligenbrunn

REC

GM

R1000

28

Vandløb

AT

Stullneggbach, near Kruckenberg

RAL

HG

R617

29

Vandløb

AT

Taurach, St. Andrä

RAL

GM

R615

30

Vandløb

AT

Vils, near Vils

RAL

GM

R598

31

Vandløb

AT

Weiße Sulm, Sulmklamm

RAL

HG

R620

32

Vandløb

AT

Wildbach, near Kramermirtl

RAL

HG

R618

33

Vandløb

AT

Winklbach, near Nockalmstüberl

RAL

HG

R616

34

Vandløb

AT

Ybbs, below Lunz

RAL

GM

R599

35

Vandløb

BE

Alleines

RCE

HG

R3799

36

Vandløb

BE

Berwijn

RCE

HG

R939

37

Vandløb

BE

Biesme

RCE

GM

R3804

38

Vandløb

BE

Bosbeek

RCE

HG

R941

39

Vandløb

BE

Burggravenstroom 1

RCE

HG

R954

40

Vandløb

BE

Grote Nete 1

RCE

HG

R947

41

Vandløb

BE

Honnelle

RCE

GM

R3807

42

Vandløb

BE

Houille

RCE

HG

R3800

43

Vandløb

BE

IJsse

RCE

HG

R801

44

Vandløb

BE

IJzer

RCE

GM

R468

45

Vandløb

BE

IJzer 1

RCE

GM

R943

46

Vandløb

BE

Kleine Nete 1

RCE

HG

R451

47

Vandløb

BE

Kleine Nete 2

RCE

GM

R662

48

Vandløb

BE

Laan

RCE

GM

R819

49

Vandløb

BE

Lhomme

RCE

HG

R3801

50

Vandløb

BE

Neblon

RCE

HG

R3805

51

Vandløb

BE

Ourthe

RCE

HG

R3802

52

Vandløb

BE

Samson

RCE

HG

R3806

53

Vandløb

BE

Warmbeek 1

RCE

HG

R942

54

Vandløb

BE

Warmbeek 2

RCE

GM

R936

55

Vandløb

BE

Wiltz

RCE

GM

R3803

56

Vandløb

CY

Kargotis river

RME

GM

R544

57

Vandløb

CY

Xeropotamos river Lazarides

RME

HG

R550

58

Vandløb

CZ

Bečva, ústí

RCE

GM

R672

59

Vandløb

CZ

Berounka, Radotín

RCE

GM

R717

60

Vandløb

CZ

Bihanka, ústí

RCE

HG

R715

61

Vandløb

CZ

Černy brook, Biskupice

RCE

GM

R711

62

Vandløb

CZ

Dyje, confluence with Moravou

RCE

GM

R719

63

Vandløb

CZ

Losinský potok, Kacov

RCE

HG

R713

64

Vandløb

CZ

Luha, Sloup

RCE

HG

R708

65

Vandløb

CZ

Moštěnka, ústí

RCE

GM

R724

66

Vandløb

CZ

Nectava, Březinky

RCE

HG

R705

67

Vandløb

CZ

Nemilka, Růžové údolí

RCE

HG

R709

68

Vandløb

CZ

Okluka, Hamry

RCE

HG

R3757

69

Vandløb

CZ

Olšava, ústí

RCE

GM

R723

70

Vandløb

CZ

Oskava potok, Oskava

RCE

GM

R710

71

Vandløb

CZ

Pstružný potok, Františkodol

RCE

HG

R712

72

Vandløb

CZ

Rokytná, ústí

RCE

GM

R725

73

Vandløb

CZ

Sázava, Pikovice

RCE

HG

R718

74

Vandløb

CZ

Sedlický potok, Strojetice

RCE

HG

R714

75

Vandløb

CZ

Šumice, Kandia

RCE

GM

R706

76

Vandløb

CZ

Trnávka, Slušovice

RCE

HG

R716

77

Vandløb

CZ

Úsobrnský potok, Nové Dvory

RCE

GM

R707

78

Vandløb

CZ

Velička, ústí

RCE

GM

R728

79

Vandløb

CZ

Velička, Suchovské Mlýny

RCE

HG

R668

80

Vandløb

DE

Albrechtsbach

RCE

GM

R3128

81

Vandløb

DE

Aubach above Wiesthal

RCE

HG

R867

82

Vandløb

DE

Belziger Bach

RCE

HG

R760

83

Vandløb

DE

Berkel SE of Vreden

RCE

GM

R796

84

Vandløb

DE

Bischofwiesener Ache PTBY_341

RAL

HG

R23

85

Vandløb

DE

Chemnitzbach

RCE

GM

R3716

86

Vandløb

DE

Dahle

RCE

GM

R3207

87

Vandløb

DE

Dinkel near Heek

RCE

GM

R793

88

Vandløb

DE

Dreibach

RCE

HG

R759

89

Vandløb

DE

Dünnbach

RCE

GM

R3722

90

Vandløb

DE

Eder

RCE

HG

R3708

91

Vandløb

DE

Elbe km 504

RCE

GM

R3208

92

Vandløb

DE

Elligastbach

RCE

GM

R3709

93

Vandløb

DE

Eltingmühlenbach near Greven

RCE

HG

R789

94

Vandløb

DE

Erlbach

RCE

GM

R3710

95

Vandløb

DE

Goldbach

RCE

HG

R3210

96

Vandløb

DE

Große Pyra

RCE

GM

R3211

97

Vandløb

DE

Große Vils

RCE

GM

R3212

98

Vandløb

DE

Großwaldbach

RAL

HG

R736

99

Vandløb

DE

Hafenlohr

RCE

GM

R3213

100

Vandløb

DE

Helbe

RCE

GM

R3706

101

Vandløb

DE

Hochspeyerbach

RCE

GM

R3723

102

Vandløb

DE

Hunte

RCE

HG

R757

103

Vandløb

DE

Ilme

RCE

HG

R3215

104

Vandløb

DE

Itterbach

RCE

HG

R3216

105

Vandløb

DE

Jossa below Sahlensee

RCE

GM

R849

106

Vandløb

DE

Kalltalsperre

RCE

HG

R843

107

Vandløb

DE

Karthane near Mühlenholz

RCE

GM

R769

108

Vandløb

DE

Kirnitzsch

RCE

GM

R3711

109

Vandløb

DE

Kleine Enz

RCE

HG

R3217

110

Vandløb

DE

Kleine Jahna

RCE

GM

R3718

111

Vandløb

DE

Klingbach below Hausen

RCE

GM

R841

112

Vandløb

DE

Kremitz

RCE

GM

R3218

113

Vandløb

DE

Lachte W of Lachendorf

RCE

HG

R767

114

Vandløb

DE

Linneperhütte

RCE

HG

R840

115

Vandløb

DE

Lippe near Klostermersch

RCE

HG

R3219

116

Vandløb

DE

Luppa

RCE

GM

R3719

117

Vandløb

DE

Lutzke

RCE

HG

R756

118

Vandløb

DE

Mühlbach

RCE

GM

R3220

119

Vandløb

DE

Elbrighäuser Bach near Neuludwigsdorf

RCE

HG

R839

120

Vandløb

DE

Oberprether Mühle

RCE

HG

R838

121

Vandløb

DE

Oberteisendorfer Ache

RAL

HG

R737

122

Vandløb

DE

Oberteisendorfer Ache (Achthal)

RAL

GM

R739

123

Vandløb

DE

Oder near Frankfurt

RCE

GM

R3664

124

Vandløb

DE

Oder near Oderhaus

RCE

HG

R3663

125

Vandløb

DE

Örtze N of Poitzen

RCE

HG

R766

126

Vandløb

DE

Ohre

RCE

GM

R3665

127

Vandløb

DE

Olbitzbach

RCE

HG

R3666

128

Vandløb

DE

Osterau

RCE

GM

R3667

129

Vandløb

DE

Plane

RCE

HG

R747

130

Vandløb

DE

Pulsnitz

RCE

GM

R3714

131

Vandløb

DE

Rauda

RCE

GM

R3668

132

Vandløb

DE

Rotbach

RCE

HG

R3701

133

Vandløb

DE

Saidenbach

RCE

GM

R3715

134

Vandløb

DE

Saußbach

RCE

HG

R3702

135

Vandløb

DE

Schwarze Elster

RCE

GM

R753

136

Vandløb

DE

Spree

RCE

GM

R3720

137

Vandløb

DE

Steina

RCE

HG

R3724

138

Vandløb

DE

Steinbach (Ruhpolding)

RAL

HG

R741

139

Vandløb

DE

Stepenitz near Putlitz

RCE

HG

R765

140

Vandløb

DE

Stoißer Ache

RAL

GM

R742

141

Vandløb

DE

Südradde

RCE

GM

R3703

142

Vandløb

DE

Tollense

RCE

HG

R3704

143

Vandløb

DE

Trebnitz

RCE

GM

R3721

144

Vandløb

DE

Vereinigte Mulde

RCE

GM

R3712

145

Vandløb

DE

Verlorenwasserbach

RCE

HG

R748

146

Vandløb

DE

Weißbach (Schneizlreuth)

RAL

HG

R743

147

Vandløb

DE

Weiße Achen

RAL

GM

R744

148

Vandløb

DE

Werra

RCE

GM

R3707

149

Vandløb

DE

Wössener Bach

RAL

GM

R745

150

Vandløb

DK

Bramming Å, Gammelbrogård

RCE

GM

R1061

151

Vandløb

DK

Haarby Å, 3.10

RCE

GM

R1060

152

Vandløb

DK

Karstoft Å, west of Nr. Grene

RCE

HG

R962

153

Vandløb

DK

Karup Å, near Jættestue

RCE

HG

R958

154

Vandløb

DK

Lindenborg Å, upstream Røde Mølle

RCE

HG

R964

155

Vandløb

DK

Mattrup Å, downstream Stids Mølle

RCE

HG

R963

156

Vandløb

DK

Pøle Å, Pibe Møllegård

RCE

GM

R1058

157

Vandløb

DK

Skærbæk, near Valborghus

RCE

HG

R961

158

Vandløb

DK

Skibsted Å, Skibsted Bro

RCE

GM

R1054

159

Vandløb

DK

Spang Å, Bredstrup

RCE

GM

R1057

160

Vandløb

DK

Stenderup Bæk, near Stenderup Bro

RCE

GM

R1063

161

Vandløb

DK

Sunds Nørreå, near Nr. Linå

RCE

HG

R960

162

Vandløb

DK

Terpling Å, Bolding

RCE

GM

R1064

163

Vandløb

DK

Vibæk, Vibæk Bro

RCE

GM

R1062

164

Vandløb

EE

Ahja

RCE

HG

R930

165

Vandløb

EE

Amme

RCE

GM

R3179

166

Vandløb

EE

Emajõgi

RCE

GM

R3276

167

Vandløb

EE

Jänijõgi

RCE

HG

R3278

168

Vandløb

EE

Jägala

RCE

HG

R931

169

Vandløb

EE

Õhne

RCE

GM

R929

170

Vandløb

EE

Porijõgi

RCE

HG

R3183

171

Vandløb

EE

Räpu

RCE

GM

R3277

172

Vandløb

EE

Võhandu — Kirumpää

RCE

GM

R3274

173

Vandløb

EE

Võhandu — Ülemjooks

RCE

HG

R3275

174

Vandløb

ES

Abella-REGARG

RCE

GM

R3906

175

Vandløb

ES

Águeda — Fregeneda

RME

HG

R255

176

Vandløb

ES

Alagón — Coria

RME

GM

R190

177

Vandløb

ES

Albentosa — Manzanera

RME

HG

R182

178

Vandløb

ES

Albercha — Navaluenga

RME

GM

R4035

179

Vandløb

ES

Almonte — Monroy

RME

HG

R163

180

Vandløb

ES

Amir — Ramonete

RME

GM

R4036

181

Vandløb

ES

Anllóns-ANL1AG

RCE

HG

R3909

182

Vandløb

ES

Anoia — Jorba

RME

HG

R223

183

Vandløb

ES

Aragon — Caseda

RME

HG

R164

184

Vandløb

ES

Arnego-ARN1AG

RCE

HG

R3895

185

Vandløb

ES

Arnego-ARN2OR

RCE

HG

R3900

186

Vandløb

ES

Bacares — Tijola

RME

GM

R149

187

Vandløb

ES

Barrosa — Parzán

RAL

HG

R4029

188

Vandløb

ES

Bayas — Ribera Alta

RME

HG

R156

189

Vandløb

ES

Belelle-BELLRG

RCE

HG

R3912

190

Vandløb

ES

Bunol — Alborache

RME

GM

R4030

191

Vandløb

ES

Cabriel — Villatoya

RME

HG

R171

192

Vandløb

ES

Caldes — Gallifa

RME

HG

R185

193

Vandløb

ES

Cambas-CAMBRG

RCE

GM

R3915

194

Vandløb

ES

Carcabo — Cieza

RME

GM

R3944

195

Vandløb

ES

Cardener — Navas

RME

HG

R161

196

Vandløb

ES

Carrión — Guardo

RME

HG

R173

197

Vandløb

ES

Castro Naraio-CNARRG

RCE

GM

R3913

198

Vandløb

ES

Chercos — Líjar

RME

GM

R150

199

Vandløb

ES

Chícamo — Abanilla

RME

HG

R3945

200

Vandløb

ES

Cinca — Salinas

RAL

HG

R110

201

Vandløb

ES

Cinqueta — Salinas

RAL

HG

R203

202

Vandløb

ES

Daro — Gualta

RME

GM

R229

203

Vandløb

ES

Deva-MI143

RCE

HG

R3886

204

Vandløb

ES

Duero — Royo

RME

HG

R174

205

Vandløb

ES

Dúrcal — Dúrcal

RME

HG

R153

206

Vandløb

ES

Edo-MI112

RCE

GM

R3883

207

Vandløb

ES

Esera — Benasque

RAL

GM

R3958

208

Vandløb

ES

Esera — Castejón

RAL

GM

R204

209

Vandløb

ES

Eume-EUM1AG

RCE

HG

R3897

210

Vandløb

ES

Fluvià — Montagut

RME

GM

R222

211

Vandløb

ES

Foix — Sarroca

RME

HG

R230

212

Vandløb

ES

Fornalutx — Fornalutx

RME

HG

R186

213

Vandløb

ES

Francolí — Riba

RME

GM

R224

214

Vandløb

ES

Furelos-FUR1AG

RCE

GM

R3899

215

Vandløb

ES

Gallego — Formigal

RAL

HG

R207

216

Vandløb

ES

Gallego — Murillo

RME

HG

R256

217

Vandløb

ES

Gallo — Ventosa

RME

GM

R4034

218

Vandløb

ES

Genestaza-NAL043

RCE

HG

R3947

219

Vandløb

ES

Grande Xubia-GXU1AF

RCE

GM

R3916

220

Vandløb

ES

Guadalfeo — Lobras

RME

HG

R154

221

Vandløb

ES

Guadalfeo — Orgiva

RME

GM

R162

222

Vandløb

ES

Hoyamala-NAN006

RCE

GM

R3954

223

Vandløb

ES

Isabena — Capella

RME

GM

R158

224

Vandløb

ES

Júcar — Castellar

RME

GM

R176

225

Vandløb

ES

Larín-LARIRF

RCE

HG

R3907

226

Vandløb

ES

Lérez Cerdedo

RCE

HG

R193

227

Vandløb

ES

Lérez-LER3RF

RCE

HG

R3894

228

Vandløb

ES

Llobregat — Castell

RME

GM

R225

229

Vandløb

ES

Llobregat — Lillet

RME

HG

R228

230

Vandløb

ES

Louro-MI603

RCE

GM

R4004

231

Vandløb

ES

Louro-MI605

RCE

GM

R3956

232

Vandløb

ES

Marín-BI003

RCE

HG

R3953

233

Vandløb

ES

Martín — Arino

RME

GM

R159

234

Vandløb

ES

Maruzo-MARZAG

RCE

GM

R3902

235

Vandløb

ES

Mazarrón — Mazarrón

RME

HG

R184

236

Vandløb

ES

Mijares — Valbona

RME

GM

R183

237

Vandløb

ES

Muga — Boadella

RME

HG

R221

238

Vandløb

ES

Najerilla — Nájera

RME

GM

R160

239

Vandløb

ES

Navelgas — ES007

RCE

HG

R3882

240

Vandløb

ES

Noguera Cardós — Lladorre

RAL

HG

R4028

241

Vandløb

ES

Noguera Pallaresa — Isil

RAL

HG

R100

242

Vandløb

ES

Noguera Pallaresa — Llavorsí

RAL

GM

R4026

243

Vandløb

ES

Omecillo — Berguenda

RME

HG

R4032

244

Vandløb

ES

Onza-ONZARG

RCE

HG

R3914

245

Vandløb

ES

Pambre-PAMBAG

RCE

GM

R3901

246

Vandløb

ES

Pastrana — Uguejar

RME

HG

R3946

247

Vandløb

ES

Perea — Mula

RME

HG

R148

248

Vandløb

ES

Rego Xallas-REGXRF

RCE

HG

R3908

249

Vandløb

ES

Resinero — Toro

RME

HG

R4033

250

Vandløb

ES

Reventón — Mazarrón

RME

GM

R180

251

Vandløb

ES

Ricabo-NAL052

RCE

HG

R3948

252

Vandløb

ES

Riotorto-RTOR

RCE

HG

R3910

253

Vandløb

ES

Santomé-SANTORF

RCE

HG

R3904

254

Vandløb

ES

Segre — Llivia

RAL

GM

R206

255

Vandløb

ES

Serranos — Beniaján

RME

HG

R3943

256

Vandløb

ES

Sor — Ambrosores

RCE

HG

R195

257

Vandløb

ES

Tajo — Aranjuez

RME

GM

R172

258

Vandløb

ES

Tambre — TAM1AG

RCE

GM

R3898

259

Vandløb

ES

Tea-MI151

RCE

GM

R3887

260

Vandløb

ES

Tenes — Bigues

RME

HG

R179

261

Vandløb

ES

Ter — Bescano

RME

HG

R226

262

Vandløb

ES

Ter — Ripoll

RME

GM

R227

263

Vandløb

ES

Ternelles-T3RF

RME

HG

R4016

264

Vandløb

ES

Ternelles-T5RF

RME

HG

R4017

265

Vandløb

ES

Trabaque — Priego

RME

GM

R253

266

Vandløb

ES

Turia — Albarracín

RME

HG

R178

267

Vandløb

ES

Valdebois-VALDRF

RCE

HG

R3911

268

Vandløb

ES

Vells — Nacimiento

RAL

GM

R4027

269

Vandløb

ES

Verdugo-VERD3RF

RCE

HG

R3903

270

Vandløb

ES

Villahermosa — Argelita

RME

HG

R254

271

Vandløb

ES

Vinalopo — Bocairent

RME

HG

R4031

272

Vandløb

ES

Vinao-MI133

RCE

HG

R3885

273

Vandløb

ES

Xesta-XESTRF

RCE

HG

R3905

274

Vandløb

ES

Zadorra — Miranda

RME

GM

R169

275

Vandløb

FI

Isojoki, Villamo vp 16100

RNO

HG

R1084

276

Vandløb

FI

Kiskonjoki

RNO

GM

R1135

277

Vandløb

FI

Kruunupyynjoki

RNO

GM

R1132

278

Vandløb

FI

Lestijoki, Tornikoski

RNO

HG

R1087

279

Vandløb

FI

Nuorittajoki, Viinikoski

RNO

GM

R1031

280

Vandløb

FI

Seinäjoki

RNO

GM

R1133

281

Vandløb

FI

Simojoki

RNO

HG

R1134

282

Vandløb

FI

Vanjoki 24,2

RNO

HG

R1083

283

Vandløb

FR

01590040 – Solre — Solrinnes

RCE

GM

R3162

284

Vandløb

FR

02080033 – Meuse — Remilly — Aillicourt

RCE

GM

R3165

285

Vandløb

FR

02080039 – Givonne — Givonne

RCE

GM

R3166

286

Vandløb

FR

02550042 – Orne — Gussainville

RCE

GM

R3167

287

Vandløb

FR

02680036 – Liepvrette — Sainte-Marie-aux-Mines

RCE

HG

R3133

288

Vandløb

FR

03100001 – Seine — Marnay-sur-Seine

RCE

HG

R3136

289

Vandløb

FR

03100050 – Ource — Celles-sur-Ource

RCE

HG

R3137

290

Vandløb

FR

03210050 – Seine — Nod-sur-Seine

RCE

GM

R3172

291

Vandløb

FR

03270057 – Risle — Saint-Philbert-sur-Risle

RCE

HG

R3138

292

Vandløb

FR

03520005 – Aube — La Ferté

RCE

HG

R3139

293

Vandløb

FR

03520034 – Marne — Condes

RCE

GM

R3173

294

Vandløb

FR

03580010 – Yonne — Arleuf

RCE

HG

R3141

295

Vandløb

FR

04150002 – Courbières — Courbires

RCE

HG

R3143

296

Vandløb

FR

04180042 – Cher — Brinay

RCE

GM

R3174

297

Vandløb

FR

04230004 – Tardes — amont de Saint-Silvain-Bellegarde

RCE

GM

R3175

298

Vandløb

FR

04360010 – Creuse — Saint-Gaultier

RCE

HG

R3145

299

Vandløb

FR

04490005 – Loir — Corzé

RCE

GM

R3176

300

Vandløb

FR

04720011 – Huisne — Avezé

RCE

HG

R3146

301

Vandløb

FR

04870014 – Rivalier — aval de Saint-Sulpice-Laurière

RCE

HG

R3147

302

Vandløb

FR

05091006 – Ariège — Savignac-les-Ormeaux

RAL

HG

R3148

303

Vandløb

FR

05121002 – Boralde de Flaujac — Espalion

RCE

HG

R3149

304

Vandløb

FR

05170021 – Charente — Chaniers

RCE

GM

R3177

305

Vandløb

FR

05190007 – Corrèze — Corrèze

RCE

GM

R3178

306

Vandløb

FR

05311001 – Pique — Cierp-Gaud

RAL

HG

R3151

307

Vandløb

FR

05311002 – Ger — Boutx

RAL

GM

R3184

308

Vandløb

FR

05311004 – Volp — Le Plan

RCE

GM

R3185

309

Vandløb

FR

05461001 – Bervezou — Prendeignes

RCE

HG

R3152

310

Vandløb

FR

05471002 – Baise — Vianne

RCE

GM

R3186

311

Vandløb

FR

05651001 – Gave de Pau — Gavarnie

RAL

GM

R3187

312

Vandløb

FR

05651002 – Gave de Pau — Saint-Pé-de-Bigorre

RAL

HG

R3161

313

Vandløb

FR

05821008 – Lemboulas — a Molieres

RCE

GM

R3190

314

Vandløb

FR

06050041 – Gyronde — Vallouise

RAL

GM

R3191

315

Vandløb

FR

06050048 – Drac blanc — Champoléon

RAL

HG

R3160

316

Vandløb

FR

06380025 – Gre — Pont-Evêque

RCE

GM

R3194

317

Vandløb

FR

1092000 – Liane — Hesdigneul

RCE

GM

R3124

318

Vandløb

FR

1101000 – Aa — Wizernes

RCE

GM

R3310

319

Vandløb

FR

1115000 – Hem — Recques-sur-Hem

RCE

HG

R3875

320

Vandløb

FR

2048950 – Moselle — Fresse

RCE

HG

R3876

321

Vandløb

FR

2054300 – Durbion — Vaxoncourt

RCE

HG

R3877

322

Vandløb

FR

2061500 – Meurthe — Fraize

RCE

GM

R3314

323

Vandløb

FR

2062500 – Fave — Frapelle

RCE

HG

R3878

324

Vandløb

FR

2065200 – Plaine — Allarmont

RCE

HG

R3879

325

Vandløb

FR

2065300 – Plaine — Celles-sur-Plaine

RCE

HG

R3921

326

Vandløb

FR

2085675 – Yron — Ville-sur-Yron

RCE

HG

R3922

327

Vandløb

FR

2088600 – Conroy — Moyeuvre-Grande

RCE

GM

R3323

328

Vandløb

FR

2094980 – Sarre rouge — Abreschviller

RCE

HG

R3923

329

Vandløb

FR

2100600 – Horn — Liederschiedt

RCE

GM

R3326

330

Vandløb

FR

2104900 – Rotte — Vatimont

RCE

GM

R3328

331

Vandløb

FR

2105000 – Nied-française — Pontigny

RCE

GM

R3343

332

Vandløb

FR

2106660 – Mouzon — Vrécourt

RCE

GM

R3347

333

Vandløb

FR

2107900 – Méholle — Void-Vacon

RCE

HG

R3291

334

Vandløb

FR

2114500 – Wiseppe — Beauclair

RCE

GM

R3352

335

Vandløb

FR

2117575 – Bar — Sauville

RCE

HG

R3292

336

Vandløb

FR

2118350 – Audry — Murtin-et-Bagny

RCE

HG

R3293

337

Vandløb

FR

2120000 – Semois — Haulmé

RCE

GM

R3361

338

Vandløb

FR

3002100 – Seine — Charrey-sur-Seine

RCE

HG

R3296

339

Vandløb

FR

3006272 – Ource — Recey-sur-Ource

RCE

HG

R3298

340

Vandløb

FR

3013660 – Auxence — Vimpelles

RCE

GM

R3364

341

Vandløb

FR

3014130 – Aube — Auberive

RCE

HG

R3300

342

Vandløb

FR

3014780 – Aube — Boudreville

RCE

HG

R3303

343

Vandløb

FR

3021355 – Aujon — Cour-L'Evêque

RCE

HG

R3307

344

Vandløb

FR

3024245 – Yonne — Château-Chinon

RCE

HG

R3308

345

Vandløb

FR

3024662 – Auxois — Lormes

RCE

GM

R3374

346

Vandløb

FR

3033040 – Cure — Montsauche-les-Settons

RCE

HG

R3313

347

Vandløb

FR

3033285 – Chalaux — Brassy

RCE

HG

R3317

348

Vandløb

FR

3033470 – Brinjame — Saint-André-en-Morvan

RCE

HG

R3319

349

Vandløb

FR

3034510 – Serein — Bierre-lés-Semur

RCE

GM

R3379

350

Vandløb

FR

3036350 – Armançon — Eguilly

RCE

GM

R3384

351

Vandløb

FR

3039240 – Brenne — Posanges

RCE

HG

R3321

352

Vandløb

FR

3040490 – Brenne — Seigny

RCE

GM

R3453

353

Vandløb

FR

3047680 – Ecole — Pringy

RCE

GM

R3454

354

Vandløb

FR

3051500 – Almont — Moisenay

RCE

GM

R3456

355

Vandløb

FR

3051840 – Loing — Saint-Privé

RCE

HG

R3322

356

Vandløb

FR

3052785 – Bézonde — Pannes

RCE

GM

R3457

357

Vandløb

FR

3057985 – Fusain — Château-Landon

RCE

GM

R3458

358

Vandløb

FR

3061000 – Orvanne — Villecerf

RCE

GM

R3459

359

Vandløb

FR

3068950 – Juine — Saint-Vrain

RCE

GM

R3460

360

Vandløb

FR

3075000 – Remarde — Saint-Cyr-sur-Dourdan

RCE

HG

R3325

361

Vandløb

FR

3089000 – Marne — Marnaval

RCE

GM

R3461

362

Vandløb

FR

3097000 – Saulx — Stainville

RCE

HG

R3329

363

Vandløb

FR

3116720 – Grand Morin — Villeneuve-sur-Bellot

RCE

HG

R3330

364

Vandløb

FR

3167000 – Sausseron — Nesles-la-Vallée

RCE

GM

R3832

365

Vandløb

FR

3172000 – Vaucouleurs — Mantes-la-Ville

RCE

GM

R3858

366

Vandløb

FR

3175000 – Epte — Bouchevilliers

RCE

HG

R3264

367

Vandløb

FR

3178000 – Epte — Fourges

RCE

GM

R3859

368

Vandløb

FR

3187000 – Eure — Saint-Luperce

RCE

HG

R3265

369

Vandløb

FR

3198000 – Iton — Breteuil-sur-Iton

RCE

HG

R3266

370

Vandløb

FR

3213000 – Varenne — Martigny

RCE

HG

R3267

371

Vandløb

FR

3216000 – Saâne — Longueil

RCE

GM

R3860

372

Vandløb

FR

3226300 – Touques — Saint-Martin-de-la-Lieue

RCE

HG

R3268

373

Vandløb

FR

3232450 – Vie — Coupesarte

RCE

HG

R3269

374

Vandløb

FR

3244000 – Odon — Bretteville-sur-Odon

RCE

HG

R3270

375

Vandløb

FR

3249880 – Beuvrogne — Coulonces

RCE

HG

R3271

376

Vandløb

FR

3265600 – Sienne — La Baleine

RCE

HG

R3272

377

Vandløb

FR

3265993 – Airou — Ver

RCE

HG

R3273

378

Vandløb

FR

4016855 – Ternin — Champeau

RCE

HG

R3280

379

Vandløb

FR

4023535 – Dragne — Onlay

RCE

HG

R3281

380

Vandløb

FR

4028400 – Alagnon — Laveissiere

RCE

HG

R3282

381

Vandløb

FR

4072700 – Indre — Saint-Priest

RCE

GM

R3861

382

Vandløb

FR

4086550 – Grande Creuse — Clairavaux

RCE

HG

R3283

383

Vandløb

FR

4154020 – Petit Lay — Saint-Mars-la-Réorthe

RCE

GM

R3332

384

Vandløb

FR

4156200 – Vendée — La Chapelle-aux-Lys

RCE

HG

R3284

385

Vandløb

FR

4171550 – Trieux — Kerpert

RCE

GM

R3333

386

Vandløb

FR

4172570 – Guindy — Plouguiel

RCE

HG

R3285

387

Vandløb

FR

4178130 – Aulne-Ster Aon — Lohuec

RCE

HG

R3288

388

Vandløb

FR

4200595 – Vilaine — Bourgon

RCE

GM

R3334

389

Vandløb

FR

5021500 – Tardoire — Cussac

RCE

GM

R3336

390

Vandløb

FR

5033500 – Dronne — pont de Comberanche-et-Epeluche

RCE

GM

R3337

391

Vandløb

FR

5038000 – Isle — pont de la D3e4 à Benevent

RCE

GM

R3340

392

Vandløb

FR

5042080 – Auvézère — Ségur-le-Château

RCE

GM

R3341

393

Vandløb

FR

5057150 – Vézère — Bugeat

RCE

HG

R3289

394

Vandløb

FR

5066000 – Cère — Comblat-le-Pont

RCE

GM

R3342

395

Vandløb

FR

5139310 – Gijou — Rocalet

RCE

GM

R3350

396

Vandløb

FR

5192051 – Les Forges — Parentis-en-Barn

RCE

HG

R3290

397

Vandløb

FR

5197200 – Magescq — pont de la D50 à Soustons

RCE

GM

R3353

398

Vandløb

FR

5204000 – Gave D'Oloron — pont de la N133

RCE

HG

R3254

399

Vandløb

FR

5215100 – Gave de Pau — pont d'Assat

RCE

HG

R3261

400

Vandløb

FR

5219900 – Luy — Cherrou

RCE

GM

R3356

401

Vandløb

FR

5223130 – Louts — Saint-Geours-d'Auribat

RCE

GM

R3360

402

Vandløb

FR

5226102 – Estrigon — Uchacq

RCE

GM

R3363

403

Vandløb

FR

5237000 – Nivelle — passerelle du cc d'Urgury

RCE

HG

R3263

404

Vandløb

FR

6000990 – Saône — Belrupt

RCE

GM

R3367

405

Vandløb

FR

6001180 – Petite Amance — Maizières-sur-Amance

RCE

GM

R3371

406

Vandløb

FR

6003950 – Salon — Coublanc

RCE

GM

R3378

407

Vandløb

FR

6010000 – Ognon — Pesmes

RCE

GM

R3380

408

Vandløb

FR

6013800 – Tille — Champdôtre

RCE

HG

R3196

409

Vandløb

FR

6021000 – Doubs — Mathay

RAL

GM

R3381

410

Vandløb

FR

6027000 – Doubs — Colombier-Fontaine

RAL

GM

R3382

411

Vandløb

FR

6031200 – Doubs — Gevry

RCE

GM

R3385

412

Vandløb

FR

6033000 – Loue — Parcey

RCE

HG

R3197

413

Vandløb

FR

6039900 – Grosne — Saint-Léger-sous-la-Bussière

RCE

HG

R3199

414

Vandløb

FR

6041800 – Seille — Saint-Usuge

RCE

HG

R3200

415

Vandløb

FR

6049000 – Veyle — Pont-de-Veyle

RCE

HG

R3222

416

Vandløb

FR

6069050 – Usses — Seyssel

RAL

HG

R3223

417

Vandløb

FR

6071000 – Chéran — Rumilly

RAL

HG

R3224

418

Vandløb

FR

6071900 – Fier — Motz

RAL

GM

R3672

419

Vandløb

FR

6083850 – Ain — Ney

RAL

HG

R3225

420

Vandløb

FR

6084300 – Ain — pont de Poitte

RAL

HG

R3226

421

Vandløb

FR

6085500 – Bienne — Jeurre

RAL

GM

R3681

422

Vandløb

FR

6109800 – Ouvèze — Privas

RME

HG

R3228

423

Vandløb

FR

6124900 – Mian-Sorgue — Bédarrides

RME

GM

R3676

424

Vandløb

FR

6127000 – Gardon d'Alès — Cendras

RME

HG

R3232

425

Vandløb

FR

6134000 – Doron de Bozel — Moûtiers

RAL

GM

R3682

426

Vandløb

FR

6142500 – Drac — Chauffayer

RME

HG

R3233

427

Vandløb

FR

6150500 – Durance — Briançon

RAL

HG

R3234

428

Vandløb

FR

6150800 – Guil — Mont-Dauphin

RAL

HG

R3235

429

Vandløb

FR

6151990 – Ubaye — Barcelonnette

RAL

HG

R3236

430

Vandløb

FR

6152000 – Ubaye — Saint-Pons

RAL

HG

R3237

431

Vandløb

FR

6152170 – Ubaye — Roches-Rous

RAL

GM

R3683

432

Vandløb

FR

6156000 – Buech — Châteauneuf-de-Chabre

RME

HG

R3238

433

Vandløb

FR

6175300 – Berre 11 — Villesèque-des-Corbières

RME

HG

R3244

434

Vandløb

FR

6175600 – Aude — Axat

RAL

GM

R3684

435

Vandløb

FR

6176000 – Aude — Luc-sur-Aude

RCE

HG

R3245

436

Vandløb

FR

6177000 – Aude — Pomas

RCE

HG

R3247

437

Vandløb

FR

6178900 – Orbiel — Les Ilhes

RCE

GM

R3733

438

Vandløb

FR

6204000 – Caramy — Vins-sur-Camary

RME

HG

R3248

439

Vandløb

FR

6204500 – Issole — Cabasse

RME

HG

R3252

440

Vandløb

FR

6210400 – Loup — Cagnes-sur-Mer

RME

GM

R3673

441

Vandløb

FR

6210900 – Tinee — Tournefort

RME

GM

R3670

442

Vandløb

FR

6211000 – Var — Malaussène

RME

HG

R3253

443

Vandløb

GR

Aoos — Milea

RME

HG

R3993

444

Vandløb

GR

Arkoudoremma-Dipotama

RME

HG

R946

445

Vandløb

GR

Krathis-Tsivlos

RME

GM

R3994

446

Vandløb

GR

Lousios-Gortys

RME

HG

R3957

447

Vandløb

GR

Neda-Eira

RME

GM

R940

448

Vandløb

GR

Neda-Marina

RME

GM

R944

449

Vandløb

GR

Olosson-Mavroremma

RME

GM

R948

450

Vandløb

GR

Onochonos-Kaitsa

RME

GM

R949

451

Vandløb

GR

Onochonos-Smokovo

RME

GM

R938

452

Vandløb

GR

Onochonos-Thrapsimi

RME

GM

R950

453

Vandløb

GR

Pamisos-Vrachopanagitsa

RME

GM

R951

454

Vandløb

GR

Prasinada

RME

HG

R945

455

Vandløb

GR

Tsouraki SL98

RME

GM

R3996

456

Vandløb

GR

Steno — Methydrio

RME

HG

R3966

457

Vandløb

GR

Tsouraki

RME

HG

R937

458

Vandløb

HU

Duna, Komárom

REC

GM

R1068

459

Vandløb

HU

Duna, upstream Budapest

REC

HG

R1011

460

Vandløb

HU

Gyöngyös-patak

REC

GM

R3527

461

Vandløb

HU

Gyöngyös-patak, Lajosháza

REC

HG

R3524

462

Vandløb

HU

Kemence-patak, Királyháza

REC

HG

R3550

463

Vandløb

HU

Kerka, Magyarföld

REC

HG

R1016

464

Vandløb

HU

Koppány, Somogyacsa

REC

GM

R1026

465

Vandløb

HU

Pinka, Vasalja

REC

HG

R1029

466

Vandløb

HU

Répce, Vasegerszeg

REC

GM

R1032

467

Vandløb

HU

Duna, Baja

REC

GM

R1017

468

Vandløb

HU

Sajó, Sajópüspöki

REC

HG

R1021

469

Vandløb

HU

Tisza, Aranyosapáti

REC

GM

R1037

470

Vandløb

HU

Tisza, Tápé

REC

GM

R1047

471

Vandløb

HU

Szentendrei-Duna

REC

HG

R1019

472

Vandløb

HU

Telekes-patak, Alsótelekes

REC

GM

R3548

473

Vandløb

HU

Tisza, Tiszabecs

REC

HG

R1069

474

Vandløb

IE

01C060100 Clogher (Finn) Bridge northeast of Letterkillew

RNO

GM

R352

475

Vandløb

IE

01E020300 Elatagh Bridge

RNO

HG

R296

476

Vandløb

IE

01M010100 Mourne Beg Red Burn Bridge

RNO

GM

R350

477

Vandløb

IE

01S020200 Stranagoppoge Bridge u/s Finn R confl

RNO

HG

R301

478

Vandløb

IE

06B010100 Big (Louth) Ballygoly Bridge

RNO

HG

R291

479

Vandløb

IE

06W010500 White (Lh) Coneyburrow Bridge

RCE

GM

R379

480

Vandløb

IE

11O010500 Owenavorragh Bridge north of Ballinamona

RCE

GM

R353

481

Vandløb

IE

12C030200 Clody Ford (Br) 3km u/s Bunclody

RCE

HG

R303

482

Vandløb

IE

12D030200 Douglas (Ballon) Sragh Bridge

RCE

GM

R355

483

Vandløb

IE

12U010200 Urrin Buck's Bridge

RCE

HG

R383

484

Vandløb

IE

13D010350 Duncormick (W) Bridge nr Duncormick Rly St

RNO

GM

R337

485

Vandløb

IE

16A010800 Aherlow Cappa Old Bridge

RCE

HG

R317

486

Vandløb

IE

18B021900 Blackwater (Munster) Killavullen Bridge

RCE

GM

R373

487

Vandløb

IE

19G010200 Glashaboy (L Mahon) Ballyvorisheen Bridge

RNO

GM

R342

488

Vandløb

IE

25C060500 Clodiagh (Tullamore) Bridge at Rahan

RCE

GM

R372

489

Vandløb

IE

25N010300(b) Nenagh Ballysoilshaun Bridge

RCE

HG

R335

490

Vandløb

IE

25N020100 Newport (Tipp.) Ford u/s Doonane R.

RNO

HG

R294

491

Vandløb

IE

26I011350 Inny Shrule Bridge

RCE

HG

R319

492

Vandløb

IE

30C010100 Clare (Galway) Bridge 1.5 km u/s Milltown

RCE

GM

R381

493

Vandløb

IE

34M020700 Moy Ballylahan Bridge

RCE

HG

R305

494

Vandløb

IE

34M020900 Moy u/s Corroy River — nr Hollywood Ho

RCE

HG

R318

495

Vandløb

IE

34S040800 Strade Bridge u/s Moy River confl

RCE

HG

R325

496

Vandløb

IE

36A021400 Annalee 0.2 km d/s Cavan R confl

RCE

GM

R370

497

Vandløb

IT

Canale del Latte

RCE

GM

R3855

498

Vandløb

IT

Canale Delizia

RCE

GM

R3852

499

Vandløb

IT

Cavo Citterio

RCE

HG

R3848

500

Vandløb

IT

Fiume Adda — Località Premadio

RAL

HG

R1219

501

Vandløb

IT

Fiume Adda — Località Le Prese — Verzedo

RAL

GM

R1220

502

Vandløb

IT

Fiume Arno — Castelluccio Buon Riposo

RME

HG

R1174

503

Vandløb

IT

Fiume Arno — Mulino di Bucchio

RME

HG

R1164

504

Vandløb

IT

Fiume Arno — Ponte Acquaborra

RME

GM

R1159

505

Vandløb

IT

Fiume Arno — Ponte Calcinaia

RME

GM

R1162

506

Vandløb

IT

Fiume Arno — Ponte di Terrossola

RME

GM

R1157

507

Vandløb

IT

Fiume Biferno — Pietre Cadute

RME

HG

R1184

508

Vandløb

IT

Fiume Biferno — Vicenne

RME

HG

R1186

509

Vandløb

IT

Fiume Cecina — A monte confluenza Possera

RME

HG

R1178

510

Vandløb

IT

Fiume Cecina — Ponte di Ponteginori

RME

HG

R1179

511

Vandløb

IT

Fiume Cecina — Ex strada statale 1

RME

GM

R1176

512

Vandløb

IT

Fiume Cecina — Ponte per Anqua

RME

HG

R1177

513

Vandløb

IT

Fiume Cornia

RME

GM

R1180

514

Vandløb

IT

Fiume Elsa — Isola

RME

GM

R1182

515

Vandløb

IT

Fiume Elsa — Presa acquedotto Poggibonsi

RME

GM

R1181

516

Vandløb

IT

Fiume Elsa — Ponte di Santa Giulia

RME

HG

R1183

517

Vandløb

IT

Fiume Era

RME

HG

R1185

518

Vandløb

IT

Fiume Fiora — Ex strada statale Maremmana km 42,8

RME

HG

R1190

519

Vandløb

IT

Fiume Fiora — Strada provinciale 119 Cellena Selvena

RME

HG

R1187

520

Vandløb

IT

Fiume Fiora — Strada provinciale 32 Manciano-Farnese

RME

HG

R1192

521

Vandløb

IT

Fiume Magra — Scuola materna

RME

HG

R1193

522

Vandløb

IT

Fiume Magra — Località Caprigliola

RME

HG

R1194

523

Vandløb

IT

Fiume Merse — Località Il Santo — Montepescini

RME

HG

R1197

524

Vandløb

IT

Fiume Merse — Ponte strada statale 441 Montieri

RME

HG

R1196

525

Vandløb

IT

Fiume Mignone

RME

GM

R1138

526

Vandløb

IT

Fiume Mignone — Località confluenza Fosso Verginese

RME

HG

R1139

527

Vandløb

IT

Fiume Oglio — Ponte Salto del Lupo

RAL

GM

R1222

528

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Poggio alle Mura

RME

GM

R1203

529

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Ponte del Garbo

RME

GM

R1202

530

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Ponte d'Istia d'Ombrone

RME

GM

R1205

531

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Valle confluenza Orcia

RME

HG

R1207

532

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Grossetano — Valle confluenza Fosso Lupaie

RME

HG

R1208

533

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Pistoiese — Ponte della Caserana

RME

GM

R1200

534

Vandløb

IT

Fiume Ombrone Pistoiese — Presa acquedotto Prombialla

RME

HG

R1201

535

Vandløb

IT

Fiume Orcia — Località Bagno Vignoni

RME

HG

R1209

536

Vandløb

IT

Fiume Orcia — Podere La Casaccia

RME

HG

R1210

537

Vandløb

IT

Fiume Saccione

RME

GM

R1189

538

Vandløb

IT

Fiume Sangro — Sterparo

RME

HG

R1191

539

Vandløb

IT

Fiume Serchio — Migliarino

RME

GM

R1211

540

Vandløb

IT

Fiume Serchio — Ripafratta

RME

HG

R1212

541

Vandløb

IT

Fiume Sieve — A monte di San Piero

RME

HG

R1215

542

Vandløb

IT

Fiume Sieve — Ponte per Montecuccoli

RME

HG

R1214

543

Vandløb

IT

Fiume Sieve — Presa acquedotto San Francesco

RME

GM

R1213

544

Vandløb

IT

Fiume Tagliamento — Forni di Sopra

RAL

HG

R1228

545

Vandløb

IT

Fiume Tevere — Ponte di Formole

RME

HG

R1217

546

Vandløb

IT

Fiume Tevere — Molin del Becco

RME

HG

R1218

547

Vandløb

IT

Fiume Tevere — Ponte di Pistrino

RME

GM

R1216

548

Vandløb

IT

Fiume Trigno — Montebello

RME

HG

R1198

549

Vandløb

IT

Fiume Trigno — Pedicagne

RME

HG

R1195

550

Vandløb

IT

Fiume Trino — Piana dei Fumatori

RME

HG

R1199

551

Vandløb

IT

Fiumi Albegna — Barca dei Grazi

RME

HG

R1152

552

Vandløb

IT

Fiumi Albegna — Mulino per Santa Caterina

RME

HG

R1154

553

Vandløb

IT

Fiumi Albegna — Ponte strada statale 322

RME

HG

R1151

554

Vandløb

IT

Fosso della Mola

RME

HG

R1140

555

Vandløb

IT

Fosso Ortolano

RME

HG

R1141

556

Vandløb

IT

Rio Capodacqua — Santa Croce

RME

HG

R1136

557

Vandløb

IT

Rio Val di Gambis

RAL

GM

R1225

558

Vandløb

IT

Rio Val di Stava

RAL

HG

R1226

559

Vandløb

IT

Roggia di Fondo

RAL

HG

R1224

560

Vandløb

IT

Roggia Donda

RCE

HG

R3853

561

Vandløb

IT

Roggia Nuova

RCE

GM

R3856

562

Vandløb

IT

Roggia Rile

RCE

HG

R3854

563

Vandløb

IT

Torrente Ansiei

RAL

HG

R1142

564

Vandløb

IT

Torrente Biois

RAL

GM

R1143

565

Vandløb

IT

Torrente Boite — Località Fiammes

RAL

HG

R1144

566

Vandløb

IT

Torrente Boite — Località Ponte di Cancia

RME

GM

R1147

567

Vandløb

IT

Torrente Boite — Località Scolo

RAL

GM

R1146

568

Vandløb

IT

Torrente Cordevole

RAL

HG

R1148

569

Vandløb

IT

Torrente Farfa

RME

HG

R1137

570

Vandløb

IT

Torrente Mae

RAL

HG

R1149

571

Vandløb

IT

Torrente Noce — Pejo

RAL

HG

R1206

572

Vandløb

IT

Torrente Noce — Pellizzano

RAL

HG

R1204

573

Vandløb

IT

Torrente Padola

RAL

GM

R1150

574

Vandløb

IT

Torrente Sarca di Campiglio

RAL

HG

R1109

575

Vandløb

IT

Torrente Vermigliana — Ossana

RAL

HG

R1223

576

Vandløb

LT

Akmena at Tubausiai

RCE

HG

R912

577

Vandløb

LT

Bartuva above Skuodas

RCE

HG

R3511

578

Vandløb

LT

Bražuolė mouth

RCE

HG

R3522

579

Vandløb

LT

Buka above Baluošas

RCE

HG

R3478

580

Vandløb

LT

Dubysa above Seredžius

RCE

GM

R3553

581

Vandløb

LT

Geluža above Valkininkai

RCE

GM

R3472

582

Vandløb

LT

Jiesia at Kliokiškė

RCE

GM

R3493

583

Vandløb

LT

Jūra above Tauragė

RCE

HG

R3567

584

Vandløb

LT

Kražantė above Kelmė

RCE

GM

R3479

585

Vandløb

LT

Laukesa below Zarasai

RCE

HG

R3521

586

Vandløb

LT

Lėvuo above Kupiškis

RCE

GM

R534

587

Vandløb

LT

Lūšė Pikeliai

RCE

HG

R3520

588

Vandløb

LT

Minija above Plungė

RCE

GM

R3494

589

Vandløb

LT

Minija below Gargždai

RCE

GM

R3534

590

Vandløb

LT

Minija below Priekulė

RCE

GM

R538

591

Vandløb

LT

Šešuvis at Skirgailiai

RCE

GM

R3547

592

Vandløb

LT

Skroblus below Dubininkai

RCE

HG

R3474

593

Vandløb

LT

Šventoji above Anykščiai

RCE

HG

R453

594

Vandløb

LT

Veiviržas at Veiviržėnai

RCE

HG

R531

595

Vandløb

LT

Žeimena below Pabradė

RCE

HG

R3777

596

Vandløb

LT

Žeimena below Švenčionėliai

RCE

HG

R3559

597

Vandløb

LU

Attert, aval Everlange

RCE

HG

R1079

598

Vandløb

LU

Attert, Colmar-Berg

RCE

GM

R1080

599

Vandløb

LU

Clerve, aval Clervaux

RCE

GM

R1082

600

Vandløb

LU

Clerve, Kautenbach

RCE

HG

R1081

601

Vandløb

LV

Abava 0.5 km upstream Kandava

RCE

HG

R3229

602

Vandløb

LV

Berze 1.0 km downstream Dobele

RCE

GM

R3230

603

Vandløb

LV

Dubna, 0.5 km upstream Livani

RCE

HG

R361

604

Vandløb

LV

Gauja 3.0 km downstream Valmiera

RCE

GM

R367

605

Vandløb

LV

Memele, boundary with Lithuania

RCE

HG

R368

606

Vandløb

LV

Musa, boundary with Lithuania

RCE

GM

R371

607

Vandløb

LV

Rezekne 4.0 km upstream Rezekne

RCE

HG

R3227

608

Vandløb

LV

Tebra upstream Aizpute

RCE

HG

R3295

609

Vandløb

MT

Bahrija Valley System

RME

GM

R4039

610

Vandløb

NL

Beneden-Dinkel

RCE

GM

R448

611

Vandløb

NL

Boekelerbeek

RCE

GM

R16

612

Vandløb

NL

Boven-Dinkel

RCE

HG

R51

613

Vandløb

NL

Drentse Aa

RCE

GM

R26

614

Vandløb

NL

Gasterensche Diep

RCE

HG

R49

615

Vandløb

NL

Gulp

RCE

GM

R45

616

Vandløb

NL

Keersop

RCE

HG

R42

617

Vandløb

NL

Niers/Zelderheide

RCE

GM

R40

618

Vandløb

NL

Oude Graaf Hugten

RCE

GM

R38

619

Vandløb

NL

Poppelsche Ley

RCE

GM

R39

620

Vandløb

NL

Puntbeek

RCE

GM

R70

621

Vandløb

NL

Rammelbeek

RCE

GM

R63

622

Vandløb

NL

Rodebeek (Rothenbach)

RCE

HG

R438

623

Vandløb

NL

Rovertsche Ley

RCE

HG

R58

624

Vandløb

NL

Ruenbergerbeek

RCE

HG

R50

625

Vandløb

NL

Selzerbeek (Partij)

RCE

HG

R55

626

Vandløb

NL

Swalm (Hoosterhof)

RCE

GM

R53

627

Vandløb

NL

Worm (Haanrade)

RCE

GM

R71

628

Vandløb

PL

Drawa

RCE

HG

R459

629

Vandløb

PL

Gizela

RCE

GM

R430

630

Vandløb

PL

Grabowa

RCE

HG

R472

631

Vandløb

PL

Grzybnica

RCE

HG

R475

632

Vandløb

PL

Kamionka

RCE

HG

R394

633

Vandløb

PL

Łaźna Struga

RCE

HG

R395

634

Vandløb

PL

Lega

RCE

HG

R432

635

Vandløb

PL

Osownica

RCE

GM

R456

636

Vandløb

PL

Parsęta

RCE

GM

R469

637

Vandløb

PL

Struga Koniuszyn

RCE

HG

R426

638

Vandløb

PL

Ugoszcz

RCE

GM

R446

639

Vandløb

PL

Wołczenica

RCE

HG

R477

640

Vandløb

PL

Zimna Woda

RCE

HG

R1030

641

Vandløb

PT

Arunca

RME

GM

R120

642

Vandløb

PT

Avô_1

RME

HG

R3505

643

Vandløb

PT

Azibo_1

RME

GM

R271

644

Vandløb

PT

Baceiro_1

RME

HG

R265

645

Vandløb

PT

Cabreira

RME

HG

R3509

646

Vandløb

PT

Ceira

RME

GM

R212

647

Vandløb

PT

Côja_1

RME

HG

R3502

648

Vandløb

PT

Curros_10

RME

HG

R236

649

Vandløb

PT

Curros_20

RME

HG

R244

650

Vandløb

PT

Foz_Arouce

RME

GM

R211

651

Vandløb

PT

Góis

RME

HG

R214

652

Vandløb

PT

I-GS-1 Castelão

RME

HG

R115

653

Vandløb

PT

I-GS-CP Corte Pinheiro

RME

HG

R124

654

Vandløb

PT

II-A-2 Cerca dos Pomares

RME

HG

R238

655

Vandløb

PT

III-S-1 São Cristóvão

RME

GM

R3557

656

Vandløb

PT

Local 7.8 Ribeira de Valverde

RME

GM

R3572

657

Vandløb

PT

Macedo_20

RME

HG

R269

658

Vandløb

PT

Meirinhos_1

RME

GM

R262

659

Vandløb

PT

P2223031 Ribeira de São Domingos

RME

GM

R3539

660

Vandløb

PT

P4213011 Afluente do Torgal

RME

HG

R3536

661

Vandløb

PT

P4213041 Porteira Rija

RME

GM

R3554

662

Vandløb

PT

Pinhão_1

RME

HG

R247

663

Vandløb

PT

Rabaçal_60

RME

GM

R284

664

Vandløb

PT

Rabaçal_70

RME

HG

R285

665

Vandløb

PT

Sabor_1

RME

HG

R266

666

Vandløb

PT

Sabor_4

RME

HG

R270

667

Vandløb

PT

Sabor_5

RME

GM

R280

668

Vandløb

PT

Sousa_3

RME

GM

R267

669

Vandløb

PT

Tedo_1

RME

HG

R272

670

Vandløb

PT

Tua_1

RME

GM

R278

671

Vandløb

PT

Tuela_3

RME

HG

R268

672

Vandløb

PT

Tuela_55

RME

HG

R283

673

Vandløb

SE

River 3631

RNO

HG

R3480

674

Vandløb

SE

Å från Limmaren

RCE

GM

R3475

675

Vandløb

SE

Båthusbäcken

RNO

GM

R3518

676

Vandløb

SE

Fällbäcken

RNO

GM

R3370

677

Vandløb

SE

Insjöbäcken

RNO

HG

R3372

678

Vandløb

SE

Kvarnån

RNO

GM

R3377

679

Vandløb

SE

Larsboån

RNO

HG

R3346

680

Vandløb

SE

Laukersjöbäcken

RNO

HG

R3477

681

Vandløb

SE

Mellanälven

RNO

HG

R3354

682

Vandløb

SE

Rockån

RNO

GM

R3376

683

Vandløb

SE

Sandvadsbäcken

RNO

GM

R3365

684

Vandløb

SE

Storbäcken

RNO

HG

R3375

685

Vandløb

SE

Torrfinnån

RNO

HG

R3373

686

Vandløb

SE

Ullnaån

RCE

GM

R889

687

Vandløb

SE

Ursån

RNO

GM

R3525

688

Vandløb

SI

Koritnica Kal

RAL

HG

R3790

689

Vandløb

SI

Sava Otoče

RAL

HG

R331

690

Vandløb

SI

Savinja Luče

RAL

HG

R3785

691

Vandløb

SI

Soča Trenta

RAL

HG

R3789

692

Vandløb

SK

Belá, Liptovský Hrádok

REC

HG

R1158

693

Vandløb

SK

Čierna voda, Čierna Voda

REC

GM

R1169

694

Vandløb

SK

Čierna voda, Senec

REC

GM

R1168

695

Vandløb

SK

Dunaj (Danube), Komárno

REC

GM

R1173

696

Vandløb

SK

Dunaj (Danube), Medveďov

REC

GM

R1172

697

Vandløb

SK

Malý Dunaj, Jelka

REC

GM

R1167

698

Vandløb

SK

Myjava, Kúty

REC

GM

R1171

699

Vandløb

SK

Myjava, pod Myjavou

REC

GM

R1170

700

Vandløb

SK

Rajčianka, Žilina

REC

HG

R1163

701

Vandløb

SK

Ronava, Slovenské Nové Mesto

REC

GM

R1165

702

Vandløb

SK

Trnávka, Zemplínske Hradište

REC

GM

R1166

703

Vandløb

SK

Varínka, Varín

REC

HG

R1161

704

Vandløb

UK

Allan Water at NN817066

RCE

HG

R3972

705

Vandløb

UK

Allander Water at d/s Milngavie STW

RNO

GM

R439

706

Vandløb

UK

Allt Chalder at u/s hydro offtake

RNO

HG

R519

707

Vandløb

UK

Allt Chomraidh

RCE

HG

R561

708

Vandløb

UK

Allt Eigheach at road bridge

RCE

GM

R564

709

Vandløb

UK

Allt Eigheach at road bridge — N5

RNO

GM

R1066

710

Vandløb

UK

Annas at 5m d/s bridge at Annaside

RCE

GM

R495

711

Vandløb

UK

Annas at 5m d/s bridge at Annaside — N2

RNO

GM

R575

712

Vandløb

UK

Annas at A595 bridge at Bootle

RCE

HG

R496

713

Vandløb

UK

Ashgrove Tributary at Ballykeel

RCE

GM

R380

714

Vandløb

UK

Avon Water at Gordleton

RCE

HG

R501

715

Vandløb

UK

Bidno at u/s Wye

RCE

GM

R488

716

Vandløb

UK

Biggar Water at NT130349

RCE

GM

R552

717

Vandløb

UK

Black Cart Water at Howwood Bridge

RNO

GM

R443

718

Vandløb

UK

Black Cart Water at u/s Johnstone STW

RNO

GM

R445

719

Vandløb

UK

Carie Burn at parking site

RNO

HG

R533

720

Vandløb

UK

Charlton Stream at Charlton/Milbourne

RCE

HG

R498

721

Vandløb

UK

Clun at Marlow

RCE

HG

R492

722

Vandløb

UK

Cothi at Moelfre

RNO

HG

R487

723

Vandløb

UK

Cothi Clydach at B4310

RNO

HG

R485

724

Vandløb

UK

Craufurdland Water at Assloss Ford

RCE

HG

R3936

725

Vandløb

UK

Cwm Cywarch

RNO

GM

R482

726

Vandløb

UK

Cynfal at Pont Newydd

RNO

GM

R486

727

Vandløb

UK

Dall Burn at Main Road — N5

RNO

GM

R1067

728

Vandløb

UK

Dall Burn at main road bridge

RCE

GM

R537

729

Vandløb

UK

Dean Water at NO 345 482

RCE

GM

R3989

730

Vandløb

UK

East Looe River at Trussel Bridge

RNO

GM

R500

731

Vandløb

UK

Endrick Water at Balfron

RNO

HG

R3937

732

Vandløb

UK

Endrick Water at Drymen Bridge (R-C4)

RCE

HG

R3939

733

Vandløb

UK

Endrick Water at Drymen Bridge (R-N4)

RNO

HG

R467

734

Vandløb

UK

Ettrick Water at Lindean

RNO

HG

R470

735

Vandløb

UK

Fenwick Water at Assloss Bridge

RCE

GM

R65

736

Vandløb

UK

Finn River (Cos Tyrone/Donegal) at Clady Bridge

RNO

GM

R502

737

Vandløb

UK

Gala Water at NT487368

RCE

GM

R546

738

Vandløb

UK

Glendun River at Knocknacarry Bridge

RCE

GM

R382

739

Vandløb

UK

Glenroan Burn at Glenroan Bridge

RCE

HG

R384

740

Vandløb

UK

Glensawisk Burn at Campbell's Bridge

RCE

HG

R418

741

Vandløb

UK

Hepste at d/s Two ridges near Bryn Cul Ford

RCE

HG

R491

742

Vandløb

UK

Hilton/Cut Throat Brook at Broughton

RCE

HG

R504

743

Vandløb

UK

Killyglen Burn at Drains Bay

RCE

GM

R385

744

Vandløb

UK

King Edward Burn at Bridge of Eden

RNO

HG

R476

745

Vandløb

UK

King Edward Burn at Stocherie

RNO

GM

R479

746

Vandløb

UK

Leader Water at Leader Water Foot

RCE

HG

R1059

747

Vandløb

UK

Lee (Thames) at Leasy Bridge, Wheathampstead

RCE

GM

R507

748

Vandløb

UK

Len Trib. at 100m d/s Leeds STW

RCE

GM

R506

749

Vandløb

UK

Leys Farm Ditch at A4095 Roadbridge

RCE

GM

R499

750

Vandløb

UK

Lisnabane Burn at Lisnablane Bridge

RCE

HG

R386

751

Vandløb

UK

Loughermore River at Loughermore Bridge

RCE

GM

R388

752

Vandløb

UK

Main Water of Luce at u/s Penwhirn Burn

RNO

HG

R3938

753

Vandløb

UK

Monnow at Monmouth Gap

RCE

GM

R494

754

Vandløb

UK

Nant y Dernol at u/s Wye

RCE

HG

R490

755

Vandløb

UK

Palnure Burn at Craignine Bridge

RNO

HG

R525

756

Vandløb

UK

Polharrow Burn at A713 bridge

RNO

HG

R520

757

Vandløb

UK

Polmaddy Burn near A713 bridge

RNO

GM

R521

758

Vandløb

UK

River Alaw at Llanfigael

RCE

GM

R3817

759

Vandløb

UK

River Annan at NY117762

RCE

GM

R3988

760

Vandløb

UK

River Annan at NY101860

RCE

HG

R548

761

Vandløb

UK

River Annan at NY123757

RCE

HG

R3981

762

Vandløb

UK

River Bervie at u/s Macphies

RCE

HG

R484

763

Vandløb

UK

River Bladnoch at Glassock Bridge

RNO

HG

R526

764

Vandløb

UK

River Calder at d/s Lochwinnoch

RNO

HG

R510

765

Vandløb

UK

River Calder at d/s Lochwinnoch RC2

RCE

HG

R512

766

Vandløb

UK

River Carron at Tewel Ford

RNO

HG

R489

767

Vandløb

UK

River Clyde at Highlees

RCE

HG

R513

768

Vandløb

UK

River Clyde at Hyndford Bridge

RNO

GM

R3951

769

Vandløb

UK

River Clyde at Uddingston

RCE

GM

R515

770

Vandløb

UK

River Cree at Arnimean

RNO

GM

R3891

771

Vandløb

UK

River Derg at Crew Bridge

RNO

HG

R455

772

Vandløb

UK

River Devon at NS886962

RCE

GM

R3940

773

Vandløb

UK

River Devon at NS845957

RCE

HG

R549

774

Vandløb

UK

River Don at Kintore Bridge

RNO

GM

R509

775

Vandløb

UK

River Enrick d/s Drumnadrochit

RNO

HG

R3950

776

Vandløb

UK

River Irvine at Gatehead

RCE

GM

R3986

777

Vandløb

UK

River Isla at Wester Cardean

RNO

HG

R471

778

Vandløb

UK

River Kelvin at Torrance

RCE

GM

R4003

779

Vandløb

UK

River Nant at d/s Taynuilt

RNO

HG

R517

780

Vandløb

UK

River Nith above Kirkconnel

RCE

HG

R3992

781

Vandløb

UK

River Nith at NX967778

RCE

GM

R560

782

Vandløb

UK

River Nith at NX971765

RCE

GM

R559

783

Vandløb

UK

River Otter 50m u

RCE

HG

R3818

784

Vandløb

UK

River Tweed at NT682321

RCE

HG

R556

785

Vandløb

UK

River Tweed at NT690333

RCE

HG

R557

786

Vandløb

UK

RIVER TWEED AT NT907479

RCE

HG

R3977

787

Vandløb

UK

Rothley Brook at Ratby

RCE

GM

R497

788

Vandløb

UK

Shalloch at u/s Minnoch confluence

RNO

HG

R522

789

Vandløb

UK

Tregeseal Stream at Carn Praunter

RCE

GM

R503

790

Vandløb

UK

Tregeseal Stream at Carn Praunter — N2

RNO

GM

R576

791

Vandløb

UK

Tweed at NT489323

RCE

HG

R3974

792

Vandløb

UK

Tweed at NT625316

RCE

HG

R3952

793

Vandløb

UK

Water of Federate at Mill of Federate

RCE

GM

R3990

794

Vandløb

UK

Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence

RNO

GM

R523

795

Vandløb

UK

Water of Minnoch u/s of Shalloch confluence — RC3

RCE

GM

R524

796

Vandløb

UK

Whiteadder at NT786567

RCE

HG

R3880

797

Vandløb

UK

Whiteadder Water at Chesterfield Ford

RCE

GM

R463

798

Vandløb

UK

Wye (Thames) at G.S. Hedsor

RCE

HG

R505

799

AT

Altausseer See

LAL

HG

L275

800

AT

Attersee

LAL

HG

L240

801

AT

Faaker See

LAL

HG

L105

802

AT

Grundlsee

LAL

HG

L276

803

AT

Hallstätter See

LAL

HG

L252

804

AT

Irrsee

LAL

HG

L237

805

AT

Mattsee

LAL

HG

L219

806

AT

Mondsee

LAL

HG

L234

807

AT

Obertrumer See

LAL

HG

L220

808

AT

Ossiacher See

LAL

HG

L107

809

AT

Pressegger See

LAL

HG

L108

810

AT

Wallersee

LAL

HG

L232

811

AT

Weißensee

LAL

HG

L109

812

AT

Wörthersee

LAL

HG

L111

813

AT

Wolfgangsee

LAL

HG

L233

814

BE

Blokkersdijk — LO

LCE

GM

L656

815

BE

Gavers — Harelbeke

LCE

GM

L478

816

CY

Asprokremmos dam

LME

GM

L535

817

CY

Kouris dam

LME

GM

L452

818

DE

Alpsee bei Füssen

LAL

HG

L655

819

DE

Barniner See

LCE

GM

L658

820

DE

Bodensee (Obersee)

LAL

HG

L661

821

DE

Bothkamper See

LCE

GM

L665

822

DE

Chiemsee

LAL

HG

L669

823

DE

Grimnitzsee

LCE

GM

L732

824

DE

Großer Alpsee bei Immenstadt

LAL

GM

L673

825

DE

Großer Müggelsee

LCE

GM

L3920

826

DE

Großer Ostersee

LAL

HG

L676

827

DE

Großer Plöner See

LCE

GM

L3810

828

DE

Großer Wariner See

LCE

GM

L700

829

DE

Gulper See

LCE

GM

L731

830

DE

Königssee

LAL

HG

L677

831

DE

Malkwitzer See

LCE

HG

L685

832

DE

Schliersee

LAL

GM

L690

833

DE

Schöhsee

LCE

HG

L691

834

DE

Starnberger See

LAL

HG

L692

835

DE

Suhrer See

LCE

HG

L693

836

DE

Tachinger See

LAL

GM

L697

837

DE

Treptowsee

LCE

HG

L698

838

DE

Waginger See

LAL

GM

L699

839

DE

Weißensee

LAL

HG

L701

840

DE

Weitsee

LAL

HG

L702

841

DE

Wittwesee

LCE

HG

L730

842

DE

Wörthsee

LAL

HG

L727

843

DK

Almind Sø

LCE

HG

L3434

844

DK

Bagsværd Sø

LCE

GM

L3431

845

DK

Bastrup Sø

LCE

GM

L3426

846

DK

Bryrup Langsø

LCE

GM

L3429

847

DK

Damhussøen

LCE

GM

L3427

848

DK

Engelsholm Sø

LCE

GM

L3430

849

DK

Engetved Sø

LCE

GM

L3444

850

DK

Glenstrup Sø

LCE

GM

L3413

851

DK

Hald Sø

LCE

GM

L3411

852

DK

Hampen Sø

LCE

HG

L3440

853

DK

Hostrup Sø

LCE

GM

L3442

854

DK

Knud Sø

LCE

GM

L3414

855

DK

Maglesø

LCE

HG

L3419

856

DK

Nors Sø

LCE

HG

L3423

857

DK

Ravnsø

LCE

GM

L3251

858

DK

Rørbæk Sø

LCE

GM

L3445

859

DK

Slåen Sø

LCE

HG

L3339

860

DK

Søby Sø

LCE

HG

L3433

861

DK

Søholm Sø

LCE

GM

L3425

862

DK

Sunds Sø

LCE

GM

L3439

863

DK

Vandet Sø

LCE

GM

L3412

864

EE

Endla

LCE

GM

L927

865

EE

Ihamaru Palojärv

LCE

GM

L917

866

EE

Kalli

LCE

HG

L928

867

EE

Köstrejärv

LCE

GM

L921

868

EE

Kooraste Kõverjärv

LCE

HG

L922

869

EE

Nohipalu Valgjärv

LCE

HG

L916

870

EE

Prossa

LCE

HG

L920

871

EE

Saadjärv

LCE

HG

L924

872

EE

Tõhela

LCE

HG

L919

873

EE

Uljaste

LCE

GM

L590

874

EE

Väike Palkna

LCE

HG

L918

875

EE

Verevi

LCE

GM

L923

876

EE

Viljandi

LCE

GM

L926

877

ES

Agavanzal

LME

GM

L3532

878

ES

Águeda

LME

GM

L126

879

ES

Aldeadávila

LME

GM

L136

880

ES

Bao

LME

GM

L117

881

ES

Guadalest

LME

GM

L166

882

ES

Guadalmellato

LME

GM

L114

883

ES

Loriguilla

LME

GM

L146

884

ES

Negratín

LME

GM

L141

885

ES

Pálmaces

LME

GM

L130

886

ES

Portodemouros

LME

GM

L104

887

ES

Salime

LME

GM

L102

888

ES

San Esteban

LME

GM

L112

889

ES

Sau

LME

GM

L260

890

ES

Talarn

LME

GM

L133

891

ES

Tanes

LME

GM

L139

892

ES

Valparaíso

LME

GM

L116

893

ES

Vilasouto

LME

GM

L121

894

ES

Yeguas

LME

GM

L113

895

FI

Ähtärinjärvi

LNO

GM

L3872

896

FI

Haukkajärvi

LNO

HG

L1126

897

FI

Joutsijärvi

LNO

GM

L1127

898

FI

Jyväsjärvi

LNO

GM

L1128

899

FI

Keskijärvi

LNO

GM

L1129

900

FI

Luujärvi

LNO

HG

L1130

901

FI

Pääjärvi

LNO

HG

L3820

902

FI

Pieksänjärvi

LNO

GM

L3823

903

FI

Punelia, Neittysaari 158

LNO

HG

L1014

904

FI

Salmijärvi

LNO

GM

L1131

905

FI

Tevänti, keskiosa 1

LNO

HG

L1024

906

FI

Tuomiojärvi

LNO

GM

L3822

907

FR

Aiguebelette-le-Lac

LAL

GM

L984

908

FR

Annecy

LAL

HG

L98

909

FR

Le Bourget-du-Lac

LAL

GM

L983

910

FR

Cazaux

LCE

HG

L95

911

FR

Hourtin-carcans

LCE

GM

L96

912

FR

Lacanau

LCE

GM

L97

913

FR

Laffrey

LAL

HG

L975

914

FR

Léman

LAL

GM

L985

915

FR

Petichet

LAL

GM

L978

916

FR

Sainte-Croix

LME

GM

L4022

917

FR

Saint-Point

LCE

GM

L99

918

FR

Saint-Cassien

LME

GM

L4021

919

FR

Sylans

LAL

GM

L980

920

GR

Fragma Thisavrou

LME

GM

L3935

921

GR

Tehniti Limni Tavropou (Plastira)

LME

HG

L3941

922

HU

Kunkápolnási-mocsár

LCE

HG

L1078

923

HU

Balaton, Keszthelyi-öböl

LCE

GM

L1073

924

HU

Balaton, Balatonfüredi-öböl

LCE

HG

L1075

925

HU

Velencei-tó, Gárdony

LCE

GM

L1074

926

HU

Kis-Balaton, Vörsi-víz

LCE

HG

L1076

927

IE

Lough Ballynakill

LAT

GM

L354

928

IE

Lough Dromore

LAT

HG

L321

929

IE

Lough Lattone

LAT

HG

L3926

930

IE

Lough Acrow

LAT

GM

L399

931

IE

Lough Akibbon

LNO

HG

L553

932

IE

Lough Annamakerrig

LAT

GM

L329

933

IE

Lough Atorick

LNO

GM

L387

934

IE

Lough Ballycullinan

LAT

GM

L309

935

IE

Lough Bunny

LAT

HG

L103

936

IE

Lough Columbkille

LAT

HG

L570

937

IE

Lough Doo (Doolough)

LNO

GM

L434

938

IE

Lough Dunglow

LNO

HG

L357

939

IE

Lough Easky

LNO

HG

L421

940

IE

Lough Ennell

LAT

GM

L292

941

IE

Lough Garadice

LAT

GM

L338

942

IE

Lough Graney

LNO

GM

L473

943

IE

Lough Guitane

LNO

HG

L424

944

IE

Lough Inchiquin

LAT

GM

L295

945

IE

Lough Lene

LAT

HG

L106