Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0808

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EØS-relevant tekst)

OJ L 143, 30.4.2004, p. 49–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 002 P. 49 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 266 - 272
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 266 - 272
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 4 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/oj

32004R0808

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 143 af 30/04/2004 s. 0049 - 0055


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004

af 21. april 2004

om EF-statistikker om informationssamfundet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 satte det mål, at Europa inden for de næste ti år skal blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden.

(2) Det Europæiske Råd i Feira i juni 2000 tilsluttede sig handlingsplanen eEurope 2002, som indebar opstillinger af målsætninger og benchmarking med det formål at få hele Europa online så hurtigt som muligt.

(3) Det Europæiske Råd i Sevilla i juni 2002 støttede målsætningerne i handlingsplanen eEurope 2005, i hvilken der gøres opmærksom på behovet for et retsgrundlag, der kan sikre, at der løbende er sammenlignelige data til rådighed i medlemsstaterne, og at der i højere grad gøres brug af officielle statistikker om informationssamfundet.

(4) I de strukturelle indikatorer, som anvendes i den årlige forårsrapport til Det Europæiske Råd, skal der også indgå indikatorer baseret på sammenlignelige statistiske oplysninger om informationssamfundet.

(5) Benchmarking af eEurope som led i gennemførelsen af eEurope-handlingsplanerne kræver indikatorer, der er baseret på sammenlignelige statistiske oplysninger om informationssamfundet.

(6) Kommissionen har brug for årlige harmoniserede statistikker om anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier (ikt) i virksomhederne.

(7) Kommissionen har brug for årlige harmoniserede statistikker om privatpersoners og husstandes anvendelse af ikt.

(8) Den hastige udvikling i informationssamfundet kræver, at de statistikker, der udarbejdes, tilpasses den nye udvikling. Dette krav kan opfyldes, hvis der anvendes moduler af tidsbegrænset varighed, og hvis der kan foretages ændringer ved hjælp af gennemførelsesforanstaltninger, hvor der tages hensyn til medlemsstaternes ressourcer og den byrde, der pålægges respondenterne, den tekniske og metodologiske gennemførlighed samt resultaternes pålidelighed.

(9) Reglerne for udarbejdelse af EF-statistikker er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(2).

(10) Målene for denne forordning, nemlig fastlæggelse af fælles rammer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker om informationssamfundet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(11) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(3).

(12) Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(4), er blevet hørt i overensstemmelse med afgørelsens artikel 3 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne forordning er at fastlægge fælles rammer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker om informationssamfundet.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "EF-statistikker": EF-statistikker som defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 322/97

b) "udarbejdelse af statistikker": udarbejdelse af statistikker som defineret i forordning (EF) nr. 322/97

c) "referenceperiode": den periode, som dataene vedrører

d) "referenceår": en referenceperiode på et kalenderår

e) "indsamlingsperiode": en i gennemførelsesforanstaltningerne fastsat periode, i hvilken der finder en dataindsamling sted.

Artikel 3

Anvendelsesområde

1. De statistikker, der skal udarbejdes, skal indbefatte de oplysninger, der kræves med henblik på benchmarkingprocessen i eEurope-handlingsplanen og være hensigtsmæssige for de strukturelle indikatorer, og andre oplysninger, der er nødvendige som grundlag for en ensartet analyse af informationssamfundet.

2. Statistikkerne grupperes i moduler som omhandlet i bilag I og II.

Artikel 4

Moduler

Modulerne i denne forordning omfatter følgende områder:

- virksomheder og informationssamfundet som omhandlet i bilag I

- privatpersoner, husstande og informationssamfundet som omhandlet i bilag II.

Artikel 5

Metodologisk håndbog

Kommissionen udarbejder og ajourfører, efterhånden som der vedtages nye gennemførelsesforanstaltninger, i snævert samarbejde med medlemsstaterne en metodologisk håndbog med anbefalede retningslinjer for EF-statistikker, der udarbejdes i henhold til denne forordning.

Artikel 6

Indberetning af data

1. Medlemsstaterne indberetter de aggregerede data og metadataene i henhold til denne forordning og dens gennemførelsesforanstaltninger, herunder fortrolige aggregerede data, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med de eksisterende fællesskabsbestemmelser om indberetning af fortrolige statistiske oplysninger. Disse fællesskabsbestemmelser finder anvendelse på behandlingen af resultaterne, hvis de omfatter fortrolige oplysninger.

2. Medlemsstaterne indberetter dataene og metadataene i henhold til denne forordning i elektronisk form i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, der aftales mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

Artikel 7

Kvalitetskriterier og -rapporter

1. Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data.

2. Kommissionen (Eurostat) udarbejder i snævert samarbejde med medlemsstaterne anbefalede fælles standarder med henblik på at sikre kvaliteten (i overensstemmelse med Eurostats standardkvalitetskriterier) af de indberettede data. Disse standarder offentliggøres i den metodologiske håndbog.

3. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede oplysninger.

4. Inden for en nærmere fastsat periode efter fristen for indberetning af de endelige resultater forelægger medlemsstaterne rapporter for Kommissionen (Eurostat) om kvaliteten af de data, der er indberettet på grundlag af de standarder, der er omhandlet i stk. 2. Det skal af disse rapporter fremgå, i hvilke tilfælde de nævnte standarder ikke er blevet fulgt. Perioden fastsættes i forbindelse med fastlæggelsen af gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 8

Gennemførelsesforanstaltninger

1. Gennemførelsesforanstaltningerne til modulerne i denne forordning vedrører udvælgelse og definition, tilpasning og ændring af emnerne og disses kendetegn, dækning, referenceperioder for og opdeling af kendetegn, hyppighed af og tidsplaner for dataudarbejdelsen og frister for indberetning af resultaterne.

2. Gennemførelsesforanstaltningerne, herunder den tilpasning og ajourføring, der er nødvendig for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, fastlægges efter proceduren i artikel 9, stk. 2, under hensyn til medlemsstaternes ressourcer og den byrde, som pålægges respondenterne, den tekniske og metodologiske gennemførlighed samt resultaternes pålidelighed.

3. Gennemførelsesforanstaltningerne fastlægges mindst ni måneder før indledningen af en dataindsamlingsperiode.

Artikel 9

Udvalg

1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom (i det følgende benævnt "udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

Artikel 10

Finansiering

1. I mindst det første år, i hvilket medlemsstaterne udarbejder EF-statistikker i henhold til gennemførelsesforanstaltningerne vedtaget i henhold til denne forordning, yder Kommissionen et finansielt bidrag til medlemsstaterne som hjælp til dækning af de udgifter, de skal afholde i forbindelse med udarbejdelse, behandling og indberetning af disse statistikker. Det finansielle tilskud må ikke overstige 90 % af udgifterne.

2. Betingelserne og procedurerne for ydelse, betaling og kontrol af det finansielle bidrag skal være i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5).

3. Hvis budgetsituationen giver mulighed herfor, skal Kommissionen fortsat yde et finansielt bidrag til medlemsstaterne som hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med disse statistikker i de følgende år.

4. Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til det finansielle bidrag som led i De Europæiske Fællesskabers årlige budgetprocedure.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. april 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

D. Roche

Formand

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 29.1.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.4.2004.

(2) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

BILAG I

Modul 1: virksomheder og informationssamfundet

a) Formål

Formålet med dette modul er rettidig tilvejebringelse af statistikker om virksomhederne og informationssamfundet. Modulet udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, hyppighed, emne, dataudarbejdelse og alle nødvendige pilotundersøgelser.

b) Dækning

Dette modul omfatter økonomiske aktiviteter henhørende under hovedafdeling D til K og under hovedgruppe 92 i den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (NACE REV. 1.1). Hovedafdeling J indgår, hvis resultaterne af de forudgående pilotundersøgelser er positive.

Statistikkerne udarbejdes for virksomhedsenheder.

c) Tidsplan for og hyppighed af dataudarbejdelsen

Statistikker udarbejdes årligt for indtil fem referenceår efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Ikke alle kendetegn vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år; hyppigheden for hvert kendetegn fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

d) Omfattede emner

Kendetegnene udvælges ud fra følgende emneliste:

- ikt-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

- virksomhedernes anvendelse af internet og andre elektroniske netværk

- e-handel og e-businessprocesser

- ikt-kompetence i virksomhederne og behovet for ikt-færdigheder

- hindringer for anvendelsen af ikt, internet og andre elektroniske netværk samt e-handel og e-business

- ikt-udgifter og -investeringer

- ikt-sikkerhed

- konsekvenserne af ikt-anvendelsen i virksomhederne som oplyst af virksomhederne selv.

Ikke alle emner vil nødvendigvis være dækket hvert år.

e) Opdeling af dataudarbejdelsen

Ikke alle opdelinger vil nødvendigvis blive foretaget hvert år; de krævede opdelinger vælges fra følgende liste og fastsættes som led i gennemførelsesforanstaltningerne:

- efter størrelsesklasse

- efter NACE-position

- efter region; regionale opdelinger vil være begrænset til højst tre grupper.

f) Pilotprojekter

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, eller det kan forventes, at dataenes kvalitet er utilstrækkelig, iværksætter Kommissionen, inden der foretages nogen dataindsamling, pilotundersøgelser, som på frivillig basis gennemføres af medlemsstaterne. Pilotundersøgelserne foretages med henblik på at evaluere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling under hensyntagen til fordelene ved dataenes tilgængelighed i forhold til udgifterne i forbindelse med indsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne.

BILAG II

Modul 2: privatpersoner, husstande og informationssamfundet

a) Formål

Formålet med dette modul er rettidig udarbejdelse af statistikker om privatpersoner, husstande og informationssamfundet. Modulet udgør en ramme for behovene med hensyn til dækning, hyppighed, emne, dataudarbejdelse og alle nødvendige pilotundersøgelser.

b) Dækning

Dette modul omfatter statistikker om privatpersoner og husstande.

c) Tidsplan for og hyppighed af dataudarbejdelsen

Statistikker udarbejdes årligt for indtil fem referenceår efter ikrafttrædelsen af denne forordning. Ikke alle kendetegn vil nødvendigvis blive udarbejdet hvert år; hyppigheden for hvert kendetegn fastsættes som led i de i artikel 8 omhandlede gennemførelsesforanstaltninger.

d) Omfattede emner

Kendetegnene udvælges ud fra følgende emneliste:

- privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af ikt-systemer

- privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internet til forskellige formål

- ikt-sikkerhed

- ikt-kompetence

- hindringer for anvendelsen af ikt og internet

- konsekvenser af ikt-anvendelsen som oplyst af privatpersonerne og husstandene selv.

Ikke alle emner vil nødvendigvis være dækket hvert år.

e) Opdeling af dataudarbejdelsen

Ikke alle opdelinger vil nødvendigvis blive foretaget hvert år; de krævede opdelinger vælges fra følgende liste og fastsættes som led i gennemførelsesforanstaltningerne:

A. For statistikker vedrørende husstande:

- efter husstandstype.

B. For statistikker vedrørende privatpersoner:

- efter aldersklasse

- efter køn

- efter uddannelse

- efter beskæftigelsessituation

- efter region.

f) Pilotprojekter

Når der konstateres et væsentligt behov for nye data, eller det kan forventes, at dataenes kvalitet er utilstrækkelig, iværksætter Kommissionen, inden der foretages nogen dataindsamling, pilotundersøgelser, som på frivillig basis gennemføres af medlemsstaterne. Pilotundersøgelserne foretages med henblik på at evaluere gennemførligheden af den pågældende dataindsamling under hensyntagen til fordelene ved dataenes tilgængelighed i forhold til udgifterne i forbindelse med indsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne.

Top