EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1287

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") (EØS-relevant tekst)

EUT L 181 af 19.7.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1287/oj

32003R1287

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 181 af 19/07/2003 s. 0001 - 0003


Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003

af 15. juli 2003

om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen")

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1), særlig artikel 8, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Da den del af Fællesskabets egne indtægter, der er baseret på medlemsstaternes bruttonationalindkomst i markedspriser, i det følgende benævnt "BNImp", bliver stadig større, er det nødvendigt at gøre dette aggregat endnu mere sammenligneligt, pålideligt og fuldstændigt.

(2) Disse data er også et vigtigt analytisk redskab til koordinering af de nationale økonomiske politikker og til forskellige fællesskabspolitikker.

(3) Med henblik på anvendelse i forbindelse med egne indtægter bestemmes det i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom, at BNImp er lig med bruttonationalindkomsten i markedspriser, i det følgende benævnt "BNI", som den beregnes af Kommissionen ved anvendelse af det europæiske national- og regionalregnskabssystem, i det følgende benævnt "ENS 95" i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab(4).

(4) BNI-data skal være sammenlignelige. Disse data kan kun være sammenlignelige, hvis de relevante definitioner og regnskabsregler i ENS 95 overholdes. Med henblik herpå bør de beregningsmetoder og basisdata, der faktisk anvendes, muliggøre en korrekt anvendelse af definitionerne og regnskabsreglerne i ENS 95.

(5) De kilder og metoder, der anvendes til at beregne BNI, skal være pålidelige. Det indebærer, at der så vidt muligt bør anvendes afprøvede metoder på robuste og egnede basisstatistikker.

(6) BNI-data skal være fuldstændige. Det vil sige, at de også bør omfatte de aktiviteter, der ikke indberettes i statistiske undersøgelser eller til skattemyndighederne, socialmyndighederne og andre administrative myndigheder. En bedre BNI-dækning forudsætter udvikling af egnede statistiske grundlag og beregningsmetoder samt hensigtsmæssige tilpasninger.

(7) Med henblik på at fuldføre sin opgave med at levere BNI-data til beregning af egne indtægter træffer Kommissionen foranstaltninger til at forbedre sammenligneligheden, pålideligheden og fuldstændigheden af medlemsstaternes BNI.

(8) I Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom af 13. februar 1989 om harmonisering af fastlæggelsen af bruttonationalindkomsten i markedspriser(5) er der indført en procedure til kontrol og vurdering af BNI's sammenlignelighed, pålidelighed og fuldstændighed i BNI-udvalget, hvor medlemsstaterne og Kommissionen arbejder nært sammen. Denne procedure bør tilpasses således, at der tages hensyn til brugen af BNI efter ENS 95 ved beregningen af egne indtægter.

(9) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(10) Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt i henhold til artikel 3 i Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program(7) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Kapitel I Definition og beregning af bruttonationalindkomsten i markedspriser

Artikel 1

1. Bruttonationalindkomsten i markedspriser (BNI) og bruttonationalproduktet i markedspriser (BNP) defineres i overensstemmelse med det europæiske national- og regionalregnskabssystem (ENS 95).

2. BNP er det endelige resultat af residente produktionsenheders produktionsaktivitet. Det kan defineres på tre måder:

a) BNP er summen af de forskellige institutionelle sektorers eller de forskellige erhvervs bruttoværditilvækst plus produktskatter minus produktsubsidier (som ikke er opdelt på sektorer og industrier). Det er også saldoen på den samlede økonomis produktionskonto.

b) BNP er summen af residente institutionelle enheders endelige anvendelse af varer og tjenester (faktisk konsum og bruttoinvesteringer) plus eksport og minus import af varer og tjenester.

c) BNP er summen af anvendelser på den samlede økonomis indkomstdannelseskonto (aflønning af ansatte, produktions- og importskatter minus subsidier, bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst i den samlede økonomi).

3. BNI er lig med den samlede primære indkomst, som modtages af residente institutionelle enheder: aflønning af ansatte, produktions- og importskatter minus subsidier, formueindkomst (modtaget minus betalt), bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst, brutto. BNI er lig med BNP minus primær indkomst, som skal betales af residente enheder til ikke-residente enheder, plus primær indkomst, der modtages af residente enheder fra udlandet.

Kapitel II Indsendelse af BNI-data og supplerende oplysninger

Artikel 2

1. Medlemsstaterne udarbejder BNI i overensstemmelse med artikel 1 i forbindelse med den regelmæssige opstilling af nationalregnskabet.

2. Medlemsstaterne meddeler hvert år inden den 22. september i forbindelse med opstillingen af nationalregnskabet Kommissionen (Eurostat) tallene for BNI-aggregater og dets bestanddele i overensstemmelse med de i artikel 1 nævnte definitioner. Totaler for BNP og dets bestanddele kan leveres i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, nævnte fremgangsmåder. Tallene skal vedrøre det forudgående år og eventuelle korrektioner for tidligere år.

3. Ved indsendelsen af de i stk. 2 nævnte data forelægger medlemsstaterne Kommissionen (Eurostat) en rapport om BNI-dataenes kvalitet. Rapporten skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at vise, hvorledes aggregatet er blevet beregnet, herunder navnlig en beskrivelse af enhver signifikant ændring i de anvendte metoder og basisstatistikker, samt en redegørelse for de revisioner, der er foretaget af tidligere BNI-beregninger. Rapportens indhold og format skal følge de retningslinjer, Kommissionen fastlægger efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

Artikel 3

Medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat) efter de retningslinjer, som denne fastsætter efter proceduren i artikel 4, stk. 2, en oversigt over de metoder og de basisstatistikker, de har anvendt ved beregningen af BNI og dets bestanddele i overensstemmelse med ENS 95. Medlemsstaterne forbedrer og ajourfører deres oversigt i overensstemmelse med disse retningslinjer.

Kapitel III Procedurer for og kontrol af beregningen af BNI

Artikel 4

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt BNI-udvalget, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 5

1. Kommissionen kontrollerer de kilder og metoder, medlemsstaterne anvender til at beregne BNI. Foranstaltninger til at gøre BNI mere sammenlignelig, pålidelig og fuldstændig vedtages efter proceduren i artikel 4, stk. 2.

2. BNI-udvalget behandler de spørgsmål, som forelægges af dets formand, enten på dennes eget initiativ eller på anmodning af en repræsentant for en medlemsstat, og som vedrører gennemførelsen af denne forordning, især i forbindelse med:

a) Den årlige kontrol af overholdelsen af de definitioner, der er omhandlet i artikel 1.

b) Den årlige gennemgang af de data, der er indsendt i henhold til artikel 2, stk. 2, og af de oplysninger, der er indsendt i henhold til artikel 2, stk. 3, vedrørende statistiske kilder og metoder til beregning af BNI og dets bestanddele. Denne gennemgang skal resultere i en udtalelse fra BNI-udvalget om, hvorvidt medlemsstaternes BNI-data hvad angår pålidelighed, sammenlignelighed og fuldstændighed kan anvendes som grundlag for beregningen af egne indtægter. Det skal af udtalelsen fremgå, hvilke hoveddokumenter der har dannet grundlag for gennemgangen. Spørgsmålet om, hvorvidt BNI og dens bestanddele er pålidelig, sammenlignelig og fuldstændig, skal bedømmes på baggrund af cost-benefit-princippet.

I denne forbindelse indebærer cost-benefit-princippet, at der på grundlag af de oplysninger, der måtte være tilgængelige, skal foretages en vurdering af bestemte aktiviteters eller transaktioners potentielle størrelse og betydning. Disse oplysninger er ofte af kvalitativ art, selv om de i nogle tilfælde kan være af kvantitativ art. Kommissionen (Eurostat) undersøger sammenligneligheden i forbindelse med behandlingen af lignende tilfælde i medlemsstaterne og aflægger rapport til BNI-udvalget om alle de tilfælde, hvor cost-benefit-princippet gælder. Ved hjælp af dette princip skal det undgås, at der anvendes uforholdsmæssigt store ressourcer til beregning af mindre betydningsfulde poster.

c) Afgivelse af udtalelser, jf. dog artikel 4, om Kommissionens forslag til forbedring af BNI-beregningerne, herunder en eventuel fortolkning af ENS 95-definitionerne samt beregning af disse forslags indvirkning på BNI.

3. BNI-udvalget skal gøre en særlig indsats for at forbedre medlemsstaternes metoder til udarbejdelse af BNI og for at formidle bedste praksis på området.

Det skal også behandle spørgsmål om revision af BNI-data og problemet vedrørende BNI's fuldstændighed.

Det skal om nødvendigt foreslå Kommissionen, at der træffes foranstaltninger for at gøre BNI-dataene mere sammenlignelige og pålidelige.

Artikel 6

Uden at det berører de kontrolforanstaltninger, der er fastsat i artikel 19 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000(8), kan Kommissionens tjenestegrene og repræsentanter for andre medlemsstater, når det anses for hensigtsmæssigt, foretage fælles BNI-informationsbesøg i medlemsstaterne i samråd med disse. Det er frivilligt, om medlemsstaterne vil deltage i disse besøg.

Kapitel IV Afsluttende bestemmelser

Artikel 7

Kommissionen forelægger inden udgangen af 2005 Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juli 2003.

På Rådets vegne

G. Tremonti

Formand

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

(2) EUT C 45 E af 25.2.2003, s. 61.

(3) Udtalelse afgivet den 12.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 359/2002 (EFT L 58 af 28.2.2002, s. 1).

(5) EFT L 49 af 21.2.1989, s. 26.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(8) EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1.

Top