Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0011

Kommissionens direktiv 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af husholdningslamper (EØS-relevant tekst)

OJ L 71, 10.3.1998, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 103 - 110
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 271 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 271 - 279
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 60 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; ophævet ved 32012R0874

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/11/oj

31998L0011

Kommissionens direktiv 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af husholdningslamper (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 071 af 10/03/1998 s. 0001 - 0008


KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/11/EF af 27. januar 1998 om gennemførelse af Rådets direktiv 92/75/EØF om energimærkning af husholdningslamper (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (1), særlig artikel 9 og 12, og

ud fra følgende betragtninger:

Direktiv 92/75/EØF pålægger Kommissionen at vedtage gennemførelsesdirektiver for husholdningsapparater, herunder belysningskilder (lamper);

lampers elforbrug udgør en betydelig del af Fællesskabets samlede elforbrug; der kan opnås betydelige energibesparelser for disse apparater;

Fællesskabet, som bekræfter sin interesse i et internationalt standardiseringssystem, som kan frembringe standarder, der faktisk anvendes af alle parter i international samhandel, og som opfylder Fællesskabets politik, opfordrer de europæiske standardiseringsorganisationer til at fortsætte deres samarbejde med internationale standardiseringsorganisationer;

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) er de organer, som er kompetente til at vedtage harmoniserede standarder i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for samarbejde mellem Kommissionen og disse to organer, som blev underskrevet den 13 . november 1984; i henhold til dette direktiv er en harmoniseret standard en teknisk specifikation (en europæisk standard eller et harmoniseringsdokument), vedtaget af CENELEC på grundlag af et mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 83/189/EØF af 28. marts 1983 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2), senest ændret ved Kommissionens beslutning 96/139/EØF (3), og på grundlag af disse generelle retningslinjer;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 10 i direktiv 92/75/EØF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv gælder for elektriske husholdningslamper med direkte tilslutning til elnettet (glødelamper og integrerede kompakt-lysstofrør) samt husholdningslamper med lysstofrør (herunder lineære og ikke-integrerede kompakt-lysstofrør), selv når disse markedsføres med henblik på anden brug end til husholdningsbrug.

Hvis et apparat kan skilles ad af slutbrugeren, forstås ved en »lampe« i dette direktiv de(n) del(e), som afgiver lys.

2. Følgende lamper er ikke omfattet af dette direktiv:

a) lamper med en lysstrøm på mere end 6 500 lumen

b) lamper med en indgangseffekt på mindre end 4 watt

c) reflektorlamper

d) lamper, som primært markedsføres eller handles med henblik på tilslutning til andre energikilder, f.eks. batterier

e) lamper, som ikke primært markedsføres eller handles med henblik på at producere synligt lys (bølgelængde 400 800 nm)

f) lamper, som markedsføres eller handles som en del af et produkt, hvis hovedformål ikke er belysning. Lamper, som sælges, udlejes, udbydes i afbetalingshandel eller udstilles separat, f.eks. som reservedel, er dog omfattet.

3. De i stk. 2 nævnte lamper kan forsynes med etiketter og oplysningsskema i overensstemmelse med dette direktiv, hvis harmoniserede målestandarder gældende for sådanne lamper er blevet vedtaget og offentliggjort i overensstemmelse med stk. 4.

4. De oplysninger, som kræves ifølge dette direktiv, forelægges i overensstemmelse med harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og for hvilke medlemsstaterne har offentliggjort referencenumrene for de nationale standarder, som gennemfører disse harmoniserede standarder.

5. De i stk. 4 omhandlede harmoniserede standarder udarbejdes efter mandat fra Kommissionen i overensstemmelse med direktiv 83/189/EØF.

6. De i dette direktiv anvendte udtryk har samme betydning som i direktiv 92/75/EØF, undtagen hvor sammenhængen kræver en anden betydning.

Artikel 2

1. Det tekniske dokumentationsmateriale, der omhandles i artikel 2, stk. 3, i direktiv 92/75/EØF, skal indeholde følgende:

a) leverandørens navn, varemærke og adresse

b) en generel beskrivelse af lampen, som skal være tilstrækkelig til, at lampen kan identificeres entydigt

c) oplysninger, eventuelt med tegninger, om modellens vigtigste konstruktive træk, især forhold, som har væsentlig indflydelse på dens energiforbrug

d) rapporter over relevante målinger, som er udført efter metoderne i de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 4

e) eventuelt brugervejledning.

2. Den i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede etiket skal være udformet som vist i bilag I til nærværende direktiv. Etiketten skal anbringes eller trykkes på eller fastgøres til den udvendige side af hver enkelt lampeemballage. Intet andet må anbringes eller trykkes på eller fastgøres til den enkelte lampeemballage på en sådan måde, at etiketten skjules, eller at dens synlighed reduceres. Bilag I angiver, hvordan etiketten kan anbringes, når der er tale om en meget lille emballage.

3. Det i artikel 2, stk. 1, i direktiv 92/75/EØF omhandlede oplysningsskema skal være i overensstemmelse med angivelserne i bilag II til nærværende direktiv.

4. I de tilfælde, som er omhandlet i artikel 5 i direktiv 92/75/EØF, og hvor udbud til salg, leje eller afbetalingshandel sker ved hjælp af en trykt meddelelse, f.eks. et katalog, skal den trykte meddelelse indeholde alle de i bilag III til nærværende direktiv krævede oplysninger.

5. Lampens relative energiforbrug, som angivet på etiket og oplysningsskema, bestemmes som anført i bilag IV.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at leverandører og forhandlere, der er etableret på deres område, opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. juni 1999. De underretter straks Kommissionen herom. De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 1999.

Medlemsstaterne tillader dog indtil den 31. december 2000:

- markedsføring, handel med og/eller udstilling af produkter, og

- fordeling af de produktbrochurer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, i direktiv 92/75/EØF og den trykte meddelelse, som er omhandlet i artikel 2, stk. 4, i nærværende direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager de i første afsnit nævnte bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 1998.

På Kommissionens vegne

Christos PAPOUTSIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 13.10.1992, s. 16.

(2) EFT L 109 af 26.4.1983, s. 8.

(3) EFT L 32 af 10.2.1996, s. 31.

BILAG I

ETIKETTEN

Udformning

1. Etiketten skal vælges blandt følgende illustrationer. Hvor etiketten ikke er påtrykt emballagen, men er en separat etiket, der anbringes på eller fastgøres til emballagen, skal den farvede udgave anvendes. Hvis »sort på hvid«-udgaven anvendes, kan trykket og baggrunden være i en hvilken som helst farve, blot etikettens læselighed bevares.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

2. Følgende noter viser, hvilke oplysninger der skal angives:

Note

I) Lampens relative energiforbrug i overensstemmelse med bilag IV. Mærket anbringes ud for den relevante pil.

II) Lampens lysstrøm angivet i lumen ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, som er omhandlet i artikel 1, stk. 4.

III) Lampens indgangseffekt (watt) ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, som er omhandlet i artikel 1, stk. 4.

IV) Lampens gennemsnitlige nominelle levetid i timer (h) ifølge prøvningsmetoderne i de harmoniserede standarder, som er omhandlet i artikel 1, stk. 4. I tilfælde, hvor der ikke er angivet andre oplysninger om lampens levetid på emballagen, kan dette punkt udelades.

3. I tilfælde, hvor oplysningerne under punkt 2, II, III og, hvor relevant, IV er medtaget andetsteds på lampens emballage, kan de udelades fra etiketten ligesom den ramme, der omgiver dem. Der skal i så tilfælde bruges en af følgende etiketter:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Tryk

4. I det følgende afgrænses visse aspekter af etiketten.

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Etiketten skal være omgivet af en kant på mindst 5 mm, som vist. Hvis ingen af emballagens sider er store nok til at rumme etiketten og denne kant, eller hvor det ville dække mere end 50 % af overfladen på den største side, et det tilladt at reducere etikettens og kantens størrelse, men kun nok til at opfylde begge de ovenstående betingelser. Etiketten må dog under ingen omstændigheder reduceres til mindre end 40 % (længden) af sin standardstørrelse. Hvis emballagen er for lille til at rumme en etiket af reduceret størrelse, skal etiketten være fastgjort til lampen eller emballagen. Såfremt en etiket i fuld størrelse vises sammen med lampen (f.eks. fastgjort til den hylde, hvor lampen udstilles), kan etiketten udelades.

Anvendte farver

Den farvede udgave:

CMYB - cyan, magenta, gul, sort.

Eksempel. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.

Pile:

A X0X0

B 70X0

C 30X0

D 00X0

E 03X0

F 07X0

G 0XX0

Rammefarve: X070

Al tekst med sort. Baggrunden er hvid.

BILAG II

OPLYSNINGSSKEMAET

Oplysningsskemaet skal indeholde de oplysninger, der er angivet for etiketten (1).

(1) I tilfælde, hvor der ikke forefindes produktbrochurer, kan etiketten også betragtes som oplysningsskema.

BILAG III

POSTORDRESALG OG FJERNSALG

Postordrekataloger og andre trykte meddelelser, som er omhandlet i artikel 2, stk. 4, skal enten indeholde en kopi af etiketten eller følgende oplysninger i den angivne rækkefølge:

1) Relativt energiforbrug (bilag I, note I)

Udtrykt som »relativt energiforbrug . . . på en skala fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)«. Hvor disse oplysninger er givet i skemaform, kan de udtrykkes på anden vis, forudsat at det tydeligt fremgår, at skalaen går fra A (lavt forbrug) til G (højt forbrug).

2) Lampens lysstrøm (bilag I, note II)

3) Indgangseffekt (bilag I, note III)

4) Lampens gennemsnitlige nominelle levetid (bilag I, note IV)

(Hvor der ikke er angivet andre oplysninger om lampens levetid i kataloget, kan dette punkt udelades).

BILAG IV

Lampens relative energiforbrug beregnes som følger:

Lamper klassificeres som A, hvis:

- lysstofrør uden indbygget forkoblingsenhed

(som har brug for en forkoblingsenhed eller en anden strømregulerende komponent for tilslutning til nettet)

W ≤ 0,15 √Ö + 0,0097 Ö

- andre lamper

W ≤ 0,24 √Ö + 0,0103 Ö

hvor Ö er lampens lysstrøm i lumen, og

hvor W er lampens indgangseffekt i watt.

Hvis en lampe ikke er klassificeret som A, udføres en beregning af referenceeffekten WR som følger:

WR = 0,88 √Ö + 0,049 Ö for Ö > 34 lumen

0,2 Ö for Ö ≤ 34 lumen,

hvor Ö er lampens lysstrøm i lumen.

Energieffektivitetsindeks EI udregnes derefter som:

EI = >NUM>W

>DEN>WR

hvor W er lampens indgangseffekt i watt.

Opdelingen i kategorier efter relativt energiforbrug sker derefter ifølge nedenstående tabel:

>TABELPOSITION>

Top