EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_022_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 22

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 022

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1997

L 233

1

 

 

31997L0027

 

 

 

Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 1997 година относно масите и размерите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 70/156/ЕИО

3

1997

L 236

7

 

 

31997D0571

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юли 1997 година относно общия формат на Европейското техническо одобрение за строителни продукти (1)

34

1997

L 240

4

 

 

31997D0597

 

 

 

Решение на Комисията от 14 юли 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със стоманени изделия за армировка и предварително напрягане на стоманобетонни конструкции (1)

42

1997

L 268

36

 

 

31997D0638

 

 

 

Решение на Комисията от 19 септември 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със съединения за дървени конструкции (1)

48

1997

L 271

16

 

 

31997D0639

 

 

 

Решение на Комисията от 19 септември 1997 година относно обща техническа регламентация за изискванията за свързване на терминални устройства към интерфейса на 34 Mbit/s цифрови неструктурирани и структурирани наети линии (1)

51

1997

L 277

24

 

 

31997L0054

 

 

 

Директива 97/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 1997 година за изменение на Директиви 74/150/ЕИО, 74/151/ЕИО, 74/152/ЕИО, 74/346/ЕИО, 74/347/ЕИО, 75/321/ЕИО, 75/322/ЕИО, 76/432/ЕИО, 76/763/ЕИО, 77/311/ЕИО, 77/537/ЕИО, 78/764/ЕИО, 78/933/ЕИО, 79/532/ЕИО, 79/533/ЕИО, 80/720/ЕИО, 86/297/ЕИО, 86/415/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета относно максималната конструктивна скорост на колесни селскостопански или горски трактори

54

1997

L 299

42

 

 

31997D0740

 

 

 

Решение на Комисията от 14 октомври 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за зидани конструкции (1)

56

1997

L 305

66

 

 

31997D0751

 

 

 

Решение на Комисията от 31 октомври 1997 година относно обща техническа регламентация за изискванията за свързване на терминални устройства към интерфейса на 140 Mbits/s цифрови неструктурирани и структурирани наети линии (1)

62

1997

L 310

28

 

 

31997D0761

 

 

 

Решение на Комисията от 5 ноември 1997 година относно одобряване на механизъм в подкрепа на създаването на транснационални смесени МСП в Общността (1)

65

1997

L 315

13

 

 

31997L0064

 

 

 

Директива 97/64/EO на Комисията от 10 ноември 1997 година относно четвърто адаптиране към техническия прогрес на Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (лампови масла) (1)

70

1997

L 331

7

 

 

31997L0060

 

 

 

Директива 97/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1997 година относно трето изменение на Директива 88/344/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и хранителни съставки

72

1997

L 331

18

 

 

31997D0808

 

 

 

Решение на Комисията от 20 ноември 1997 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с настилки (1)

75

1997

L 333

1

 

 

31997L0056

 

 

 

Директива 97/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 1997 година относно шестнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

80

1997

L 335

15

 

 

31997L0063

 

 

 

Директива 97/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 1997 година за изменение на Директиви 76/116/ЕИО, 80/876/ЕИО, 89/284/ЕИО и 89/530/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с торове

164

1997

L 343

19

 

 

31997L0069

 

 

 

Директива 97/69/EO на Комисията от 5 декември 1997 година относно двадесет и трето адаптиране към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (1)

166

1997

L 346

95

 

 

31997D0837

 

 

 

Решение на Комисията от 9 декември 1997година за изменение на Решение 83/247/ЕИО относно създаването на Комитет по политиката на Общността по отношение на горското стопанство и промишлеността в областта на горското стопанство

172

1998

L 023

34

 

 

31998D0100

 

 

 

Решение на Комисията от 22 януари 1998 година относно публикуване на препратката на стандарт EN 692 Механични преси — безопасност в съответствие с Директива 89/392/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИО)

174

1998

L 042

58

 

 

31998D0143

 

 

 

Решение на Комисията от 3 февруари 1998 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със системи механично свързани гъвкави хидроизолационни покривни мембрани (1)

176

1998

L 052

1

 

 

31998R0410

 

 

 

Регламент (EО, Eвратом) № 410/98 на Съвета от 16 февруари 1998 година за изменение на Регламент (EО, Евратом) № 58/97 относно структурна статистика за предприятията

179

1998

L 059

1

 

 

31997L0068

 

 

 

Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника

186

1998

L 071

1

 

 

31998L0011

 

 

 

Директива 98/11/ЕО на Комисията от 27 януари 1998 година за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийно етикетиране на домакински осветителни тела (1)

271

1998

L 077

44

 

 

31998L0016

 

 

 

Двадесет и втора директива 98/16/ЕО на Комисията от 5 март 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1)

280

1998

L 080

41

 

 

31998D0213

 

 

 

Решение на Комисията от 9 март 1998 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с комплекти за вътрешни прегради (1)

283

1998

L 080

46

 

 

31998D0214

 

 

 

Решение на Комисията от 9 март 1998 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за метални конструкции и помощни продукти (1)

289

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top