EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0821-20220107

Consolidated text: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/2022-01-07

02021R0821 — DA — 07.01.2022 — 001.002


Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/821

af 20. maj 2021

om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)

(EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  nr.

side

dato

►M1

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1 af 20. oktober 2021

  L 3

1

6.1.2022


Berigtiget ved:

►C1

Berigtigelse, EUT L 289, 12.8.2021, s.  56 (2021/821)

►C2

Berigtigelse, EUT L 020, 31.1.2022, s.  282 (2022/1)
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/821

af 20. maj 2021

om en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning)KAPITEL I

FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Ved denne forordning oprettes en EU-ordning for kontrol med eksport, mæglervirksomhed, teknisk bistand, transit og overførsel i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

1) 

»produkter med dobbelt anvendelse«: produkter, herunder software og teknologi, der kan anvendes til både civile som militære formål, og produkter, der kan anvendes til udformning, udvikling, produktion eller anvendelse af nukleare, kemiske eller biologiske våben eller disses fremføringsmidler, herunder alle produkter, der kan anvendes både til ikke-eksplosive formål og til på enhver måde at fremme fabrikation af nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer

2) 

»eksport«:

a) 

en eksportprocedure, jf. artikel 269 i EU-toldkodeksen

b) 

en reeksport, jf. artikel 270 i EU-toldkodeksen. Der er også tale om reeksport, hvis der under transit gennem Unionens toldområde i henhold til nærværende artikels nr. 11) skal indgives en summarisk udpassageangivelse, fordi produkternes endelige bestemmelsessted er blevet ændret

c) 

en procedure for passiv forædling, jf. artikel 259 i EU-toldkodeksen, eller

d) 

overførsel af software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden Unionens toldområde. Dette omfatter tilrådighedsstillelse i elektronisk form af sådan software og teknologi for fysiske eller juridiske personer eller for partnerskaber uden for Unionens toldområde. Det omfatter også mundtlig overførsel af teknologi, hvis teknologien beskrives via et taletransmissionsmedium

3) 

»eksportør«:

a) 

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der på det tidspunkt, hvor eksportangivelsen eller reeksportangivelsen eller en summarisk udpassageangivelse antages, har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produktet skal sendes ud af Unionens toldområde; hvor der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, forstås ved eksportøren den person, der har beføjelse til at beslutte, at produkterne skal sendes ud af Unionens toldområde, eller

b) 

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der beslutter at overføre software eller teknologi ved hjælp af elektroniske medier, herunder telefax, telefon, elektronisk post eller et hvilket som helst andet elektronisk medium, til et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde eller at stille sådan software og teknologi til rådighed i elektronisk form for fysiske eller juridiske personer, eller for partnerskaber uden for Unionens toldområde.

Hvor retten til at disponere over produktet med dobbelt anvendelse i medfør af den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, indehaves af en person, der er hjemmehørende eller har hjemsted uden for Unionens toldområde, betragtes den kontrahent, der er hjemhørende eller har hjemsted i Unionens toldområde, som eksportør

c) 

hvis dette nummers litra a) eller b) ikke gør sig gældende, enhver fysisk person, der medbringer produkterne med dobbelt anvendelse med henblik på eksport, hvis disse produkter med dobbelt anvendelse er indeholdt i vedkommendes personlige bagage, jf. artikel 1, nr. 19), litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2446 ( 1 )

4) 

»eksportangivelse«: den handling, ved hvilken enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab i behørig form og efter de foreskrevne regler tilkendegiver at ville henføre et produkt med dobbelt anvendelse, jf. nr. 1), under eksportproceduren

5) 

»reeksportangivelse«: en handling som defineret i artikel 5, nr. 13), i EU-toldkodeksen

6) 

»summarisk udpassageangivelse«: en handling som defineret i artikel 5, nr. 10), i EU-toldkodeksen

7) 

»mæglervirksomhed«:

a) 

forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af produkter med dobbelt anvendelse fra et tredjeland til et andet tredjeland, eller

b) 

salg eller køb af produkter med dobbelt anvendelse, der befinder sig i tredjelande, med henblik på eksport til et andet tredjeland.

Med henblik på denne forordning er levering af udelukkende sekundære tjenester undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

8) 

»mægler«: enhver fysisk eller juridisk person eller et ethvert partnerskab, som leverer mæglingstjenester fra Unionens toldområde på et tredjelands område

9) 

»teknisk bistand«: enhver teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder eller konsulentservice, herunder via elektroniske medier samt via telefon eller andre former for mundtlig bistand

10) 

»leverandør af teknisk bistand«:

a) 

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, som leverer teknisk bistand fra Unionens toldområde på et tredjelands område

b) 

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, som leverer teknisk bistand inden for et tredjelands område, eller

c) 

enhver fysisk eller juridisk person eller ethvert partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en medlemsstat, som leverer teknisk bistand til en person hjemmehørende i et tredjeland, der midlertidig opholder sig inden for Unionen toldområde

11) 

»transit«: transport af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse, som indføres i og passerer gennem Unionens toldområde med et bestemmelsessted uden for Unionens toldområde, hvis disse produkter:

a) 

henføres under en procedure for ekstern forsendelse i henhold til artikel 226 i EU-toldkodeksen og kun passerer gennem Unionens toldområde

b) 

omlades i eller reeksporteres direkte fra en frizone

c) 

er under midlertidig opbevaring og reeksporteres direkte fra et anlæg til midlertidig opbevaring, eller

d) 

er bragt ind i Unionens toldområde på samme skib eller fly, hvormed de bringes ud af dette område uden omladning

12) 

»individuel eksporttilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en enkelt slutbruger eller modtager i et tredjeland, og som gælder for et eller flere produkter med dobbelt anvendelse

13) 

»global eksporttilladelse«: en tilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for eksport til en eller flere angivne slutbrugere og/eller i et eller flere angivne tredjelande

14) 

»eksporttilladelse til stort projekt«: en individuel eksporttilladelse eller en global eksporttilladelse, der udstedes til en bestemt eksportør for en type eller kategori af produkter med dobbelt anvendelse, som kan være gyldig for eksport til en eller flere angivne slutbrugere i et eller flere angivne tredjelande for et specifikt storstilet projekt

15) 

»generel EU-eksporttilladelse«: en eksporttilladelse, der udstedes til alle eksportører, som overholder betingelserne og kravene i afsnit A til H i bilag II, for eksport til visse bestemmelseslande

16) 

»generel national eksporttilladelse«: en eksporttilladelse, der fastlægges i national lovgivning i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6, og afsnit C i bilag III i denne forordning

17) 

»Unionens toldområde«: Unionens toldområde i henhold til artikel 4 i EU-toldkodeksen

18) 

»ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse«: produkter, der har status af ikke-EU-varer i henhold til artikel 5, nr. 24), i EU-toldkodeksen

19) 

»våbenembargo« våbenembargo i henhold til en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet eller ved en afgørelse truffet af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) eller en våbenembargo i henhold til en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

▼C1

20) 

»cyberovervågningsprodukter«: produkter med dobbelt anvendelse, som er særligt udformet til at give mulighed for skjult overvågning af fysiske personer gennem overvågning, uddragelse, indsamling eller analyse af data fra informations- og telekommunikationssystemer

▼B

21) 

»internt program til sikring af overholdelse« eller »ICP«: løbende effektive, passende og forholdsmæssige politikker og procedurer, der er vedtaget af eksportører for at fremme overholdelse af bestemmelserne og målene i denne forordning samt vilkårene og betingelserne for de tilladelser, der gennemføres i henhold til denne forordning, herunder foranstaltninger vedrørende passende omhu til vurdering af risici i forbindelse med eksport af produkterne til slutbrugere og endelige anvendelsesformål

22) 

»en i alt væsentligt identisk transaktion«: en transaktion vedrørende produkter med i alt væsentligt identiske parametre eller tekniske egenskaber og med samme slutbruger eller modtager som en anden transaktion.KAPITEL II

ANVENDELSESOMRÅDE

Artikel 3

1.  
Der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I.
2.  
Der kan i henhold til artikel 4, 5, 9 eller 10 også kræves tilladelse til at eksportere visse produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, til alle eller visse bestemmelsessteder.

Artikel 4

1.  

Der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til:

a) 

anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben

b) 

militær endelig anvendelse, hvis køberlandet eller bestemmelseslandet er genstand for en våbenembargo; i dette litra forstås ved »militær endelig anvendelse«:

i) 

inkorporering i militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste

ii) 

anvendelse af fremstillings-, afprøvnings- eller analyseudstyr og komponenter hertil til udvikling, fremstilling eller vedligeholdelse af militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste, eller

iii) 

anvendelse af ufærdige produkter på et anlæg til fremstilling af militære produkter, der er opført på medlemsstaternes militære liste

c) 

anvendelse som dele eller komponenter i militære produkter, der er opført på den nationale militære liste, og som er blevet eksporteret fra en medlemsstats område uden tilladelse eller under tilsidesættelse af en tilladelse foreskrevet i den pågældende medlemsstats nationale lovgivning.

2.  
Hvis en eksportør har kendskab til, at produkter med dobbelt anvendelse, som denne agter at eksportere, og som ikke er opført på listen i bilag I, helt eller delvis er bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser, meddeler eksportøren dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed afgør, om der skal kræves tilladelse til den pågældende eksport.
3.  
En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser.
4.  
En medlemsstat, der i henhold til stk. 1, 2 eller 3 stiller krav om tilladelse, underretter straks sine toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder og forelægger de øvrige medlemsstater og Kommissionen alle relevante oplysninger om det pågældende tilladelseskrav, særlig med hensyn til de berørte produkter og slutbrugere, medmindre den finder, at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre dette i lyset af transaktionens art eller de pågældende oplysningers følsomhed.
5.  
Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til oplysninger, de modtager i henhold til stk. 4, og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder herom.
6.  
Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage en gennemgang af alle gyldige afslag finder artikel 16, stk. 1, 2 og 5-7, anvendelse på produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.
7.  
Al udveksling af oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, finder sted i overensstemmelse med de retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede oplysninger vedrørende forsvar, udenrigspolitik eller national sikkerhed. Sådan udveksling af oplysninger skal ske ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.
8.  
Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ret til at træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2015/479.

Artikel 5

1.  
Der kræves tilladelse til eksport af cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med intern undertrykkelse og/eller alvorlige krænkelser af menneskerettigheder og den humanitære folkeret.
2.  
Hvis en eksportør i henhold til sin procedure for passende omhu har kendskab til cyberovervågningsprodukter, som eksportøren agter at eksportere, og som ikke er opført på listen i bilag I, og helt eller delvis er bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser, meddeler eksportøren dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed træffer afgørelse om, hvorvidt der skal kræves tilladelse til den pågældende eksport. Kommissionen og Rådet stiller retningslinjer til rådighed for eksportører, jf. artikel 26, stk. 1.
3.  
En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til eksport af cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis eksportøren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de i nærværende artikels stk. 1 omhandlede anvendelser.
4.  
En medlemsstat, der i henhold til stk. 1, 2 eller 3 stiller krav om tilladelse, underretter straks sine toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder og forelægger de øvrige medlemsstater og Kommissionen relevante oplysninger om det pågældende tilladelseskrav, særlig med hensyn til de berørte produkter og enheder, medmindre den finder, at det ikke er hensigtsmæssigt at gøre dette i lyset af transaktionens art eller de pågældende oplysningers følsomhed.
5.  
Medlemsstaterne tager behørigt hensyn til de oplysninger, de modtager i henhold til stk. 4, og gennemgår dem i lyset af kriterierne i stk. 1 inden for 30 arbejdsdage. De underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder. I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat anmode om forlængelse af denne periode på 30 dage. Forlængelsen kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.
6.  
Hvis samtlige medlemsstater underretter hinanden og Kommissionen om, at der bør stilles krav om tilladelse til transaktioner, der i alt væsentligt er identiske, offentliggør Kommissionen i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende oplysninger om cyberovervågningsprodukter og, hvor det er relevant, bestemmelsessteder, der er underlagt krav om tilladelse som meddelt af medlemsstaterne til dette formål.
7.  
Medlemsstaterne gennemgår de oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 6, mindst en gang om året på grundlag af relevante oplysninger og analyser, som Kommissionen stiller til rådighed. Hvis samtlige medlemsstater underretter hinanden og Kommissionen om, at offentliggørelsen af et krav om tilladelse bør ændres eller fornyes, ændrer eller fornyer Kommissionen straks og i overensstemmelse hermed de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til stk. 6 i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.
8.  
Med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at foretage en gennemgang af alle gyldige afslag finder artikel 16, stk. 1, 2 og 5-7, anvendelse på cyberovervågningsprodukter, der ikke er opført på listen i bilag I.
9.  
Al udveksling af oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, finder sted i overensstemmelse med de retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede oplysninger vedrørende forsvar, udenrigspolitik eller national sikkerhed. Sådan udveksling af oplysninger skal ske ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.
10.  
Medlemsstaterne skal overveje at støtte inddragelsen af produkter, der er offentliggjort i henhold til nærværende artikels stk. 6, i de relevante internationale ikke-spredningsregimer eller eksportkontrolordninger med henblik på at udvide kontrollen. Kommissionen fremlægger analyser af de relevante data, der er indsamlet i henhold til artikel 23, stk. 2, og artikel 26, stk. 2.
11.  
Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ret til at træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 10 i forordning (EU) 2015/479.

Artikel 6

1.  
Der kræves en tilladelse til mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, hvis mægleren af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.
2.  
Hvis en mægler agter at udøve mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som er opført på listen i bilag I, og har kendskab til, at disse produkter helt eller delvis er bestemt til et af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, meddeler mægleren dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed afgør, om der skal stilles krav om tilladelse til sådan mæglervirksomhed.
3.  
En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse.
4.  
En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til at udøve mæglervirksomhed i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, hvis mægleren har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.
5.  
Artikel 9, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på de i nærværende artikels stk. 3 og 4 omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 7

1.  
Transit af ikke-EUprodukter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, kan til enhver tid forbydes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne befinder sig, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til enhver af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.
2.  
Inden den afgør, om den vil forbyde en transit, kan den kompetente myndighed i individuelle tilfælde kræve en tilladelse til specifik transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, hvis produkterne helt eller delvist er eller kan være bestemt til enhver af de i artikel 4, stk.1, omhandlede anvendelser. Hvis transitten foregår gennem flere medlemsstaters område, skal den kompetente myndighed i hver berørt medlemsstat kunne forbyde en sådan transit gennem sit område.

Den kompetente myndighed kan stille krav om tilladelse for den fysiske eller juridiske person eller det partnerskab, som har kontrakten med modtageren i tredjelandet og har beføjelse til at beslutte, at produkterne skal sendes gennem Unionens toldområde.

Hvis den fysiske eller juridiske person eller partnerskabet ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionens toldområde, kan den kompetente myndighed stille krav om tilladelse for:

a) 

klarereren, jf. artikel 5, nr. 15, i EU-toldkodeksen

b) 

transportøren, jf. artikel 5, nr. 40, i EU-toldkodeksen eller

c) 

den fysiske person, der medbringer produkterne med dobbelt anvendelse i transit, hvis disse produkter med dobbelt anvendelse er indeholdt i den pågældende persons personlige bagage.

3.  
En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse.
4.  
Artikel 9, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på de i nærværende artikels stk. 3 omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 8

1.  
Der kræves en tilladelse til levering af teknisk bistand i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, hvis leverandøren af teknisk bistand af den kompetente myndighed er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvist er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.
2.  
Hvis en leverandør af teknisk bistand agter at levere teknisk bistand i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, som er opført på listen i bilag I, og har kendskab til, at disse produkter helt eller delvis er bestemt til et af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser, meddeler leverandøren af teknisk bistand dette til den kompetente myndighed. Denne kompetente myndighed afgør, om der skal stilles krav om tilladelse til sådan teknisk bistand.
3.  

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den tekniske bistand:

a) 

leveres i eller til området i et land, der er opført på listen i bilag II, afsnit A, del 2, eller til en person, der er hjemmehørende i et land, der er opført i bilag II, afsnit A, del 2

b) 

har form af overførsel af oplysninger, der er til fri offentlig anvendelse eller til videnskabelig grundforskning som defineret i den generelle teknologinote eller noten vedrørende nuklear teknologi i bilag I

c) 

stilles til rådighed af en medlemsstats myndigheder eller agenturer inden for rammerne af deres officielle opgaver

d) 

leveres til en medlemsstats væbnede styrker på grundlag af de opgaver, de er blevet pålagt

e) 

er bestemt til et formål, der er nævnt i undtagelserne for produkter under missilteknologikontrolregimet (MTCR-teknologi) i bilag IV, eller

f) 

er det minimum, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

4.  
En medlemsstat kan udvide anvendelsen af stk. 1 til at omfatte ikke-opførte produkter med dobbelt anvendelse.
5.  
En medlemsstat kan vedtage eller opretholde national lovgivning, hvorefter der kræves tilladelse til levering af teknisk bistand, hvis en leverandør af teknisk bistand, der agter at levere teknisk bistand i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse, har begrundet mistanke om, at de pågældende produkter er eller kan være bestemt til en af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede anvendelser.
6.  
Artikel 9, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse på de i nærværende artikels stk. 4 og 5 omhandlede nationale foranstaltninger.

Artikel 9

1.  
En medlemsstat kan af hensyn til den offentlige sikkerhed, herunder forebyggelse af terrorhandlinger, eller menneskerettigheder forbyde eller kræve tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I.
2.  
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om foranstaltninger, som de har vedtaget i henhold til stk. 1, og angiver de nøjagtige årsager til disse foranstaltninger. Hvis foranstaltningen består i at opstille en national kontrolliste, underretter medlemsstaterne også Kommissionen og de øvrige medlemsstater om beskrivelsen af de kontrollerede produkter.
3.  
Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1, herunder eventuelle ændringer af deres nationale kontrollister.
4.  
Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, som der er givet underretning om i henhold til stk. 2 og 3, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen offentliggør separat og straks på alle Unionens officielle sprog en samling af de nationale kontrollister, der er gældende i medlemsstaterne. Kommissionen offentliggør straks og på alle Unionens officielle sprog, efter meddelelse fra en medlemsstat om enhver ændring af dens nationale kontrolliste, en ajourføring af samlingen af de nationale kontrollister, der er gældende i medlemsstaterne.

Artikel 10

1.  
Der kræves tilladelse til eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, hvis en anden medlemsstat indfører et tilladelseskrav til eksport af disse produkter på grundlag af en national kontrolliste over produkter, som den pågældende medlemsstat har vedtaget i medfør af artikel 9, og som er offentliggjort af Kommissionen i medfør af artikel 9, stk. 4, og hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet underrettet om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelser, som kan give anledning til betænkeligheder i forhold til offentlig sikkerhed, herunder forebyggelse af terrorhandlinger, eller menneskerettighedshensyn.
2.  
En medlemsstat, der giver afslag på en tilladelse, der kræves i henhold til stk. 1, underretter også Kommissionen og de øvrige medlemsstater om en sådan beslutning.
3.  
En medlemsstat, der i medfør nærværende artikels stk. 1 kræver tilladelse til eksport for et produkt med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen i bilag I, underretter straks sine toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder om tilladelseskravet og forelægger, hvor det er relevant, de øvrige medlemsstater og Kommissionen relevante oplysninger, særlig med hensyn til de berørte produkter og slutbrugere. De øvrige medlemsstater tager behørigt hensyn til disse oplysninger og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder herom.

Artikel 11

1.  
Der kræves tilladelse til overførsel inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV. Produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV, del 2, omfattes ikke af en generel tilladelse.
2.  

En medlemsstat kan kræve tilladelse til overførsel af andre produkter med dobbelt anvendelse fra sit område til en anden medlemsstat, hvis det på tidspunktet for overførslen forholder sig sådan, at

a) 

operatøren eller den kompetente myndighed er bekendt med, at de pågældende produkters endelige bestemmelsessted ligger uden for Unionens toldområde

b) 

eksporten af disse produkter til dette endelige bestemmelsessted er underkastet krav om tilladelse i henhold til artikel 3, 4, 5, 9 eller 10 i den medlemsstat, fra hvilken produkterne skal overføres, og en sådan eksport direkte fra dens område ikke er tilladt i henhold til en generel tilladelse eller en global tilladelse og

c) 

produkterne ikke er bestemt til at undergå nogen bearbejdning eller forarbejdning som defineret i artikel 60, stk. 2, i EU-toldkodeksen i den medlemsstat, som de skal overføres til.

3.  
Der ansøges om den i stk. 1 og 2 omhandlede tilladelse til overførsel i den medlemsstat, som produkterne med dobbelt anvendelse skal overføres fra.
4.  
I tilfælde, hvor den efterfølgende eksport af produkterne med dobbelt anvendelse allerede er blevet godkendt efter høringsprocedurerne fastsat i artikel 14 af den medlemsstat, som produkterne skal overføres fra, udstedes der straks overførselstilladelse til operatøren, medmindre omstændighederne har ændret sig væsentligt.
5.  
En medlemsstat, der vedtager lovgivning med et tilladelseskrav som omhandlet i stk. 2, underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, den har truffet. Kommissionen offentliggør disse oplysninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.
6.  
Anvendelsen af foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og 2 må ikke medføre kontrol ved de indre grænser inden for Unionens toldområde, men kun kontrol, der foretages som led i de normale kontrolprocedurer, der anvendes uden forskelsbehandling på hele Unionens toldområde.
7.  
Anvendelse af foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og 2 må ikke medføre, at overførsel fra en medlemsstat til en anden underkastes mere restriktive betingelser end dem, der gælder for eksport af samme produkter til ikke-medlemsstater.
8.  
En medlemsstat kan ifølge national lovgivning ved overførsler inden for Unionen fra medlemsstaten af produkter, der er opført på listen i bilag I, kategori 5, del 2, men som ikke er opført på listen i bilag IV, kræve, at yderligere oplysninger om disse produkter skal afgives til medlemsstatens kompetente myndigheder.
9.  
De relevante handelsdokumenter vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal klart angive, at produkterne er underlagt kontrol, hvis de eksporteres fra Unionens toldområde. Sådanne dokumenter omfatter især salgskontrakt, ordrebekræftelse, faktura eller forsendelsesmeddelelse.KAPITEL III

EKSPORTTILLADELSE OG TILLADELSE TIL MÆGLERVIRKSOMHED OG TEKNISK BISTAND

Artikel 12

1.  

Ved denne forordning kan der udstedes eller indføres følgende typer af eksporttilladelser:

a) 

individuelle eksporttilladelser

b) 

globale eksporttilladelser

c) 

generelle nationale eksporttilladelser

d) 

generelle EU-eksporttilladelser for eksport af visse produkter til visse bestemmelsessteder, der er underlagt særlige betingelser og krav vedrørende anvendelse, jf. afsnit A-H i bilag II.

Tilladelser der er udstedt eller indført i henhold til denne forordning er gyldige i hele Unionens toldområde.

2.  
Individuelle og globale eksporttilladelser i henhold til denne forordning udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted.

Uden at det berører artikel 2, nr. 3, hvis eksportøren ikke er hjemmehørende eller har hjemsted i Unionens toldområde, udstedes der individuelle eksporttilladelser i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor produkterne med dobbelt anvendelse befinder sig.

Alle individuelle og globale eksporttilladelser skal så vidt muligt udstedes ved hjælp af elektroniske medier på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i afsnit A i bilag III i den der angivne rækkefølge.

3.  
Individuelle eksporttilladelser og globale eksporttilladelser er gyldige i op til to år, medmindre den kompetente myndighed træffer anden afgørelse.

Tilladelser til stort projekt er gyldige i en periode, der fastsættes af den kompetente myndighed, men ikke længere end fire år, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, der er baseret på projektets varighed.

4.  
Eksportører skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgninger om individuelle og globale eksporttilladelser, for at give fuldstændige oplysninger navnlig om slutbrugeren, bestemmelseslandet og de endelige anvendelser af det eksporterede produkt.

Individuelle eksporttilladelser er betinget af en erklæring om den endelige anvendelse. Den kompetente myndighed kan fritage visse ansøgninger fra forpligtelsen til at fremlægge en erklæring om den endelige anvendelse. Globale eksporttilladelser kan om nødvendigt være betinget af en erklæring om den endelige anvendelse.

Eksportører, der anvender globale eksporttilladelser, skal gennemføre et ICP, medmindre den kompetente myndighed finder det unødvendigt på grund af andre oplysninger, den har taget i betragtning ved behandlingen af den ansøgning om en global eksporttilladelse, som eksportøren har indgivet.

Medlemsstaterne fastlægger rapporterings- og ICP-krav vedrørende brugen af globale eksporttilladelser.

På anmodning af eksportørerne skal globale eksporttilladelser, der indeholder kvantitative begrænsninger, opdeles.

5.  
De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en periode, der skal fastsættes i medfør af national ret eller praksis.
6.  

Generelle nationale eksporttilladelser:

a) 

omfatter ikke produkter, der er opført på listen i afsnit I i bilag II,

b) 

fastlægges i medfør af national ret eller praksis; de kan anvendes af alle eksportører, der har hjemsted eller er hjemmehørende i den medlemsstat, der udsteder disse tilladelser, hvis de opfylder kravene i denne forordning og i den supplerende nationale lovgivning; de udstedes i overensstemmelse med angivelserne i afsnit C i bilag III,

c) 

må ikke anvendes, hvis eksportøren af den kompetente myndighed er blevet underrettet om, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til en af de anvendelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, eller hvis eksportøren har kendskab til, at produkterne er bestemt til sådan anvendelse.

Generelle nationale eksporttilladelser kan finde anvendelse på produkter og bestemmelsessteder, der er opført i bilag II, afsnit A-H.

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om enhver generel national eksporttilladelse, de har udstedt eller ændret. Kommissionen offentliggør sådanne underretninger i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

7.  
Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor eksportøren er hjemmehørende eller har hjemsted, kan forbyde eksportøren at anvende generelle EU-eksporttilladelser, hvis der er begrundet mistanke om eksportørens evne til at overholde en sådan tilladelse eller en bestemmelse i eksportkontrollovgivningen.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne udveksler oplysninger om eksportører, der har forbud mod at anvende en generel EU-eksporttilladelse, medmindre den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor eksportøren er hjemhørende eller har hjemsted fastslår, at eksportøren ikke vil forsøge at eksportere produkter med dobbelt anvendelse via en anden medlemsstat. Udvekslingen af oplysninger sker ved hjælp af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.

Artikel 13

1.  
Tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk assistance i henhold til denne forordning udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor mægleren eller leverandøren af teknisk bistand er hjemmehørende eller har hjemsted. Når mægleren eller leverandøren af teknisk bistand ikke er hjemmehørende eller har hjemsted på Unionens toldområde, udstedes tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk bistand i henhold til denne forordning af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvorfra mæglervirksomheden eller den tekniske bistand vil blive leveret.
2.  
Tilladelser til mæglervirksomhed udstedes for en bestemt mængde af specifikke produkter og angiver klart placeringen af produkterne i oprindelsestredjelandet, slutbrugeren og den nøjagtige placering af slutbrugeren.

Tilladelser til teknisk bistand angiver klart slutbrugeren og slutbrugerens nøjagtige placering.

Tilladelserne er gyldige i hele Unionens toldområde.

3.  
Mæglere og leverandører af teknisk bistand skal give den kompetente myndighed alle de relevante oplysninger, der kræves til deres ansøgning om tilladelse i henhold til denne forordning, navnlig detaljer om placeringen af produkterne med dobbelt anvendelse, en klar beskrivelse af produkterne og den pågældende mængde, tredjeparter, der er involveret i transaktionen, bestemmelseslandet, slutbrugeren i dette land og dennes nøjagtige placering.
4.  
De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal behandle ansøgninger om individuelle eller globale tilladelser inden for en tidsperiode, der skal fastsættes i medfør af national ret eller praksis.
5.  
Alle tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk bistand skal så vidt muligt udstedes ved hjælp af elektroniske medier på formularer, der mindst indeholder alle elementerne i modellerne fastsat i afsnit B i bilag III i den der angivne rækkefølge.

Artikel 14

1.  
Hvis de produkter med dobbelt anvendelse, for hvilke der er ansøgt om en individuel eksporttilladelse til et bestemmelsessted, der ikke er opført på listen i bilag IIa, del 2, eller, i tilfælde af produkter med dobbelt anvendelse opført på listen i bilag IV, til ethvert bestemmelsessted, befinder sig eller vil befinde sig i en eller flere andre medlemsstater end den, hvor ansøgningen er indgivet, skal dette fremgå af ansøgningen. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet, skal straks høre de kompetente myndigheder i de pågældende medlemsstater og give dem alle relevante oplysninger. Denne høring kan foretages ved hjælp af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6. De medlemsstater, der høres, tilkendegiver inden for en frist på 10 arbejdsdage deres eventuelle indsigelser mod udstedelsen af tilladelsen, som er bindende for den medlemsstat, hvor ansøgningen er indgivet.

Såfremt der ikke foreligger noget svar inden for 10 arbejdsdage, anses de medlemsstater, der høres, for ikke at have indvendinger.

I undtagelsestilfælde kan en medlemsstat, der høres, anmode om forlængelse af denne periode på 10 dage. Forlængelsen kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

2.  
Hvis eksport vil være til skade for en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser, kan denne anmode en anden medlemsstat om ikke at udstede eksporttilladelse, eller, hvis der allerede er udstedt en sådan tilladelse, anmode om, at den annulleres, suspenderes, ændres eller tilbagekaldes. En medlemsstat, som modtager en sådan anmodning, indleder straks høringer af ikke-bindende karakter, som skal afsluttes inden for 10 arbejdsdage, af den medlemsstat, der har fremsat anmodningen. I tilfælde af, at den medlemsstat, som har modtaget en sådan anmodning, beslutter at udstede tilladelsen, bør denne medlemsstat underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom ved hjælp af det i artikel 23, stk. 6, omhandlede elektroniske system.

Artikel 15

1.  

Når medlemsstaterne afgør, om der skal udstedes en tilladelse, eller om de skal forbyde en transit i henhold til denne forordning, skal medlemsstaterne tage hensyn til alle relevante betragtninger, herunder:

a) 

Unionens og medlemsstaternes internationale forpligtelser og tilsagn, særlig de forpligtelser og tilsagn, som de hver især har indgået som medlemmer i relevante internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger eller ved ratifikation af relevante internationale traktater

b) 

deres forpligtelser i henhold til sanktioner, der er pålagt ved en afgørelse eller en fælles holdning vedtaget af Rådet, ved en afgørelse truffet af OSCE eller ved en bindende resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd

c) 

nationale udenrigs- og sikkerhedspolitiske hensyn, herunder dem, der er omfattet af fælles holdning 2008/944/FUSP

d) 

den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering.

2.  
Når medlemsstaterne behandler en ansøgning om en global eksporttilladelse, tager de ud over de i stk. 1 fastsatte kriterier hensyn til eksportørens gennemførelse af et ICP.

Artikel 16

1.  
Den kompetente myndighed kan i overensstemmelse med denne forordning afslå at udstede en eksporttilladelse og kan annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en eksporttilladelse, den allerede har udstedt. I tilfælde af at den kompetente myndighed giver afslag på, annullerer, suspenderer, væsentligt begrænser eller tilbagekalder en eksporttilladelse eller har truffet beslutning om, at den påtænkte eksport ikke skal tillades, skal den give meddelelse herom til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen og videregive relevante oplysninger til dem. Såfremt en medlemsstats kompetente myndighed har suspenderet en eksporttilladelse, skal den endelige vurdering meddeles de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen ved suspensionens ophør.
2.  
Medlemsstaternes kompetente myndigheder gennemgår på ny afslag, der er meddelt i henhold til stk. 1, inden for tre år efter meddelelsen og tilbagekalder, ændrer eller forlænger dem. Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler snarest muligt resultaterne af gennemgangen til de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder og Kommissionen. Afslag, der ikke tilbagekaldes, forbliver gyldige og skal tages op til fornyet gennemgang hvert tredje år. Ved den tredje gennemgang skal den pågældende medlemsstat redegøre for grundene til at opretholde et sådant afslag.
3.  
Den kompetente myndighed meddeler straks de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen deres afgørelse i henhold til artikel 7 om at forbyde transit af produkter med dobbelt anvendelse. Disse meddelelser indeholder alle relevante oplysninger, herunder om klassificeringen af produktet, dets tekniske parametre, bestemmelseslandet og slutbrugeren.
4.  
Nærværende artikels stk. 1 og 2 finder også anvendelse på tilladelser til mæglervirksomhed og teknisk bistand som omhandlet i artikel 13.
5.  
Inden en medlemsstats kompetente myndighed afgør, om der skal udstedes tilladelse til en transit i henhold til denne forordning, eller om den skal forbydes, skal den gennemgå alle gyldige afslag eller afgørelser om at forbyde en transit af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført i bilag I, som er meddelt i henhold til denne forordning, for at fastslå, om en tilladelse eller transit er blevet afslået af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat til en i alt væsentligt identisk transaktion. Den skal dernæst høre de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der har meddelt sådanne afslag eller truffet afgørelse om at forbyde transitten som omhandlet i nærværende artikels, stk. 1, 3 og 4.

De kompetente myndigheder i de hørte medlemsstater meddeler inden for 10 arbejdsdage, om de anser den pågældende transaktion for at være en i alt væsentligt identisk transaktion. Er der ikke modtaget et svar inden for 10 arbejdsdage, antages det, at de kompetente myndigheder i de hørte medlemsstater ikke anser den pågældende transaktion for at være en i alt væsentligt identisk transaktion.

Hvis der er behov for flere oplysninger med henblik på en korrekt vurdering af den pågældende transaktion, aftaler de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater en forlængelse af denne tidagesfrist. Denne forlængelse kan dog ikke overstige 30 arbejdsdage.

Beslutter den kompetente myndighed efter den pågældende høring at udstede en tilladelse eller tillade transitten, meddeler den det til de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen og fremlægger alle relevante oplysninger til at forklare afgørelsen.

6.  
Alle meddelelser i henhold til denne artikel gives ved hjælp af sikre elektroniske medier, herunder ved hjælp af det system, der er omhandlet i artikel 23, stk. 6.
7.  
Alle givne oplysninger i medfør af bestemmelserne i denne artikel skal være i overensstemmelse med artikel 23, stk. 5, vedrørende disse oplysningers fortrolighed.KAPITEL IV

ÆNDRING AF LISTER OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE OG BESTEMMELSESSTEDER

Artikel 17

1.  

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre listen over produkter med dobbelt anvendelse, der er fastsat i bilag I og IV, som følger:

a) 

listen over produkter med dobbelt anvendelse som fastsat i bilag I ændres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som medlemsstaterne og, hvor det er relevant, Unionen har accepteret som medlemmer i de internationale ikke-spredningsregimer og eksportkontrolregimer eller ved ratifikation af relevante internationale traktater

b) 

når ændringen af i bilag I vedrører produkter med dobbelt anvendelse, der også er opført på listen i bilag II eller IV, ændres disse bilag i overensstemmelse hermed.

2.  
Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18 med henblik på at ændre bilag II ved at slette produkter og ved at tilføje eller slette bestemmelsessteder fra anvendelsesområdet for generelle EU-eksporttilladelser i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse, der er nedsat i henhold til artikel 24, og under hensyntagen til forpligtelser og tilsagn i henhold til de relevante ikke-spredningsregimer og eksportkontrolordninger, såsom ændringer af kontrollister, samt relevant geopolitisk udvikling. Når der af særligt hastende årsager kræves sletning af særlige bestemmelsessteder fra anvendelsesområdet for en generel EU-eksporttilladelse, finder proceduren i artikel 19 anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til nærværende stykke.

Artikel 18

1.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.
2.  
Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den 9. september 2021. Kommissionen udarbejder en beretning vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
3.  
Den i artikel 17 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
4.  
Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.
5.  
Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
6.  
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 19

1.  
Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelse af hasteproceduren.
2.  
Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 18, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

Artikel 20

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i bilag IV, der udgør en delmængde af bilag I, ajourføres under hensyn til artikel 36 i TEUF, nemlig medlemsstaternes interesser for så vidt angår offentlig orden og sikkerhed.KAPITEL V

TOLDPROCEDURER

Artikel 21

1.  
Ved opfyldelsen af formaliteterne vedrørende eksport af produkter med dobbelt anvendelse på det toldsted, der er ansvarligt for behandling af eksportangivelsen, skal eksportøren føre bevis for, at der foreligger behørig eksporttilladelse.
2.  
Det kan kræves af eksportøren, at han lader de dokumenter, der forelægges som bevis, oversætte til et officielt sprog i den medlemsstat, hvor eksportangivelsen indgives.
3.  

Uden at det berører de beføjelser, som tilkommer den i medfør af EU-toldkodeksen, kan en medlemsstat desuden i en periode, som ikke overstiger de perioder, der er omhandlet i stk. 4, udsætte eksport fra sit område eller, hvis det er nødvendigt, på anden måde hindre, at produkter med dobbelt anvendelse, som er eller ikke er omfattet af en behørig eksporttilladelse, eksporteres fra Unionen fra den pågældende medlemsstats område, når den har:

a) 

mistanke om, at:

i) 

der i forbindelse med tilladelsens udstedelse ikke er taget hensyn til relevante oplysninger, eller

ii) 

omstændighederne har ændret sig væsentligt siden tilladelsens udstedelse, eller

b) 

relevante oplysninger om den potentielle anvendelse af foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1.

4.  
I de tilfælde, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3 hører den medlemsstat, der er omhandlet i nævnte stykke, straks den kompetente myndighed i den medlemsstat, som har udstedt eksporttilladelsen, eller som kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, således at den kompetente myndighed kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, eller artikel 16, stk. 1. Beslutter denne myndighed at opretholde tilladelsen eller ikke at træffe foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, skal den svare inden for 10 arbejdsdage, hvilket, hvis den anmoder herom, i undtagelsestilfælde kan forlænges til 30 arbejdsdage. I så fald, eller hvis der ikke er modtaget noget svar inden for 10 eller 30 arbejdsdage, alt efter omstændighederne, frigives produkterne med dobbelt anvendelse straks. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som har udstedt tilladelsen, underretter de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen.
5.  
Kommissionen kan i samarbejde med medlemsstaterne udvikle en vejledning til at fremme myndighedssamarbejde mellem myndigheder, der udsteder tilladelser, og toldmyndigheder.

Artikel 22

1.  
Medlemsstaterne kan bestemme, at toldformaliteterne i forbindelse med eksport af produkter med dobbelt anvendelse kun kan opfyldes ved toldsteder, der er bemyndiget hertil.
2.  
Når medlemsstaterne anvender muligheden i stk. 1, underretter de Kommissionen om, hvilke toldsteder der har fået denne bemyndigelse. Kommissionen offentliggør sådanne meddelelser i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE, GENNEMFØRELSE OG HÅNDHÆVELSE

Artikel 23

1.  

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om, hvilke love, forskrifter og administrative bestemmelser de har vedtaget for at gennemføre denne forordning, herunder:

a) 

en liste over de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der har beføjelse til:

— 
at udstede eksporttilladelser for produkter med dobbelt anvendelse
— 
at udstede tilladelser i henhold til denne forordning til mæglervirksomhed og teknisk bistand
— 
at forbyde transit af ikke-EU-produkter med dobbelt anvendelse i henhold til denne forordning
b) 

de i artikel 25, stk. 1, omhandlede foranstaltninger.

Kommissionen fremsender oplysningerne til de øvrige medlemsstater og offentliggør oplysningerne i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

2.  

Medlemsstaterne træffer i samarbejde med Kommissionen alle hensigtsmæssige foranstaltninger til at etablere et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder med henblik på at øge effektiviteten af Unionens eksportkontrolordning og for at sikre en konsekvent og effektiv gennemførelse og håndhævelse af kontrollen i hele Unionens toldområde. Udvekslingen af oplysninger kan omfatte:

a) 

relevante data om tilladelser for hver tilladelse, som er udstedt (f.eks. værdi og typer af tilladelser og de pågældende bestemmelsessteder, antal brugere af generelle tilladelser)

b) 

yderligere oplysninger vedrørende anvendelsen af kontrollen, herunder oplysninger om anvendelsen af kriterierne i artikel 15, stk. 1, antallet af operatører med et ICP og, når disse oplysninger er tilgængelige, data om eksport af produkter med dobbelt anvendelse, der gennemføres i andre medlemsstater

c) 

oplysninger om den analyse, der ligger til grund for tilføjelser eller planlagte tilføjelser til de nationale kontrollister i medfør artikel 9

d) 

oplysninger vedrørende håndhævelse af kontrollen, herunder risikobaserede revisioner, detaljer vedrørende eksportører, der er blevet frataget retten til at anvende generelle nationale eksporttilladelser, og, når disse oplysninger er tilgængelige, antal krænkelser, beslaglæggelser og anvendelsen af andre sanktioner

e) 

oplysninger om følsomme slutbrugere, aktører, der er involveret i mistænkelige indkøbsaktiviteter, og, hvis der findes sådanne oplysninger, anvendte ruter.

3.  
Udvekslingen af tilladelsesdata finder sted mindst én gang om året i overensstemmelse med retningslinjer, der skal udarbejdes af Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse, som er nedsat i medfør af artikel 24, under behørig hensyntagen til retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede forsvarsmæssige, udenrigspolitiske eller nationale sikkerhedsoplysninger.
4.  
Medlemsstaterne og Kommissionen undersøger regelmæssigt gennemførelsen af artikel 15 på grundlag af oplysninger, der indgives i henhold til denne forordning, og analyser af sådanne data. Alle deltagere i disse udvekslinger skal respektere fortroligheden af drøftelserne.
5.  
Rådets forordning (EF) nr. 515/97 ( 2 ), og navnlig dens bestemmelser om den fortrolige karakter af oplysninger, finder tilsvarende anvendelse.
6.  
Kommissionen udvikler i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse nedsat i henhold til artikel 24 et sikkert og krypteret system for at støtte direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og, når det er hensigtsmæssigt, Kommissionen. Systemet skal, når det er muligt, af Kommissionen tilsluttes medlemsstaternes kompetente myndigheders elektroniske tilladelsessystemer, i det omfang det er nødvendigt for at lette dette direkte samarbejde og udvekslingen af oplysninger. Europa-Parlamentet informeres om systemets budget, udvikling og funktionsmåde.
7.  
Behandlingen af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med reglerne i forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725.

Artikel 24

1.  
Der oprettes en koordinationsgruppe for produkter med dobbelt anvendelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe. Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.
2.  
Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, hvis den finder det nødvendigt, høre de eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.
3.  
Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse skal, når det er hensigtsmæssigt, nedsætte tekniske ekspertgrupper bestående af eksperter fra medlemsstaterne til at undersøge specifikke spørgsmål i forbindelse med gennemførelsen af kontrolforanstaltninger, herunder spørgsmål i forbindelse med ajourføringen af EU-kontrollisterne fastsat i bilag I. De tekniske ekspertgrupper skal, når det er hensigtsmæssigt, høre de eksportører, mæglere, leverandører af teknisk bistand og andre relevante parter, der berøres af denne forordning.
4.  
Kommissionen støtter et EU-program for opbygning af kapacitet med hensyn til udstedelse af tilladelser og håndhævelse, herunder ved i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse at udvikle fælles uddannelsesprogrammer for medlemsstaternes embedsmænd.

Artikel 25

1.  
Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre, at denne forordnings bestemmelser anvendes korrekt. Den fastsætter navnlig, hvilke sanktioner der skal benyttes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning og af de bestemmelser, der vedtages til dens gennemførelse. Disse sanktioner skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.
2.  
Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse opretter en håndhævelseskoordinationsmekanisme for at støtte udveksling af oplysninger og direkte samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og håndhævelsesorganer (»håndhævelseskoordinationsmekanismen«). Inden for rammerne af håndhævelseskoordinationsmekanismen udveksler medlemsstaterne og Kommissionen relevante oplysninger, hvis sådanne foreligger, herunder om anvendelsen, karakteren og virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 1, om håndhævelse af bedste praksis og uautoriseret eksport af produkter med dobbelt anvendelse og/eller overtrædelser af denne forordning og/eller relevant national lovgivning.

Inden for rammerne af håndhævelseskoordinationsmekanismen udveksler medlemsstaterne og Kommissionen endvidere oplysninger om nationale håndhævende myndigheders bedste praksis med hensyn til risikobaserede revisioner, opdagelse og retsforfølgelse af uautoriseret eksport af produkter med dobbelt anvendelse og/eller mulige andre overtrædelser af denne forordning og/eller relevant national lovgivning.

Udveksling af oplysninger inden for rammerne af håndhævelseskoordinationsmekanismen er fortrolig.KAPITEL VII

GENNEMSIGTIGHED, OPLYSNING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

Artikel 26

1.  
Kommissionen og Rådet skal, når det er hensigtsmæssigt, stille retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis med hensyn til de spørgsmål, der er omhandlet i denne forordning til rådighed, for at sikre en effektiv EU-eksportkontrol og en konsekvent gennemførelse heraf. Udstedelse af retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis til eksportører, mæglere og leverandører af teknisk bistand påhviler de medlemsstater, hvor de er hjemmehørende eller har hjemsted. I disse retningslinjer og/eller henstillinger om bedste praksis tages der navnlig hensyn til SMV'ers informationsbehov.
2.  
Kommissionen forelægger i samråd med Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse Europa-Parlamentet og Rådet en årlig beretning om gennemførelsen af nærværende forordning og de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som Koordinationsgruppen for Produkter med Dobbelt Anvendelse har foretaget. Denne årlige beretning skal offentliggøres.

Den årlige beretning skal indeholde oplysninger om tilladelser (navnlig antal og værdi efter typer af produkter og bestemmelsessteder på EU- og medlemsstatsplan), afslag og forbud i henhold til denne forordning. Den årlige beretning skal endvidere indeholde oplysninger om forvaltningen (navnlig personale, overholdelse og opsøgende aktiviteter, særlige tilladelses- eller klassificeringsværktøjer) og om gennemførelse af kontroller (navnlig antallet af overtrædelser og sanktioner).

For så vidt angår cyberovervågningsprodukter skal den årlige beretning indeholde specifikke oplysninger om tilladelser, navnlig om antallet af ansøgninger, der er blevet modtaget efter produkt, den udstedende medlemsstat og de bestemmelsessteder, der berøres af disse ansøgninger, samt om de afgørelser, der er truffet om disse ansøgninger.

Oplysningerne i den årlige beretning fremlægges i overensstemmelse med principperne i stk. 3.

Kommissionen og Rådet stiller retningslinjer til rådighed om metoden til indsamling og behandling af data til udarbejdelsen af den årlige beretning, herunder fastlæggelse af produkttyperne og tilgængeligheden af håndhævelsesdata.

3.  
Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen under behørig hensyntagen til de retlige krav vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kommercielt følsomme oplysninger eller beskyttede forsvarsmæssige, udenrigspolitiske eller nationale sikkerhedsoplysninger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 ( 3 ) om europæiske statistikker finder anvendelse på oplysninger, der udveksles eller offentliggøres i henhold til denne artikel.
4.  
Kommissionen skal mellem den 10. september 2026 og den 10. september 2028 foretage en evaluering af denne forordning og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Senest den 10. september 2024 skal Kommissionen foretage en evaluering af artikel 5 og aflægge beretning om de vigtigste resultater til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.KAPITEL VIII

KONTROLFORANSTALTNINGER

Artikel 27

1.  

Eksportører af produkter med dobbelt anvendelse skal føre detaljerede registre eller optegnelser vedrørende deres eksport i overensstemmelse med gældende national ret eller praksis i de pågældende medlemsstater. De pågældende registre eller optegnelser skal navnlig indeholde handelsdokumenter såsom fakturaer, ladningsmanifester og andre transport- og forsendelsesdokumenter, der indeholder tilstrækkelige oplysninger til at gøre det muligt at identificere følgende:

a) 

beskrivelsen af produkterne med dobbelt anvendelse

b) 

mængden af produkterne med dobbelt anvendelse

c) 

eksportørens og modtagerens navn og adresse

d) 

den endelige anvendelse samt slutbrugeren af produkterne med dobbelt anvendelse, når disse forhold kendes.

2.  
Mæglere og leverandører af teknisk bistand skal føre registre eller optegnelser vedrørende mæglervirksomhed eller teknisk bistand for på forlangende at kunne gøre rede for beskrivelsen af de produkter med dobbelt anvendelse, der var genstand for mæglervirksomhed eller teknisk bistand, den periode, hvor produkterne var genstand for sådanne tjenester, deres bestemmelsessted og de lande, der var genstand for sådan virksomhed, i overensstemmelse med gældende national ret eller praksis i de pågældende medlemsstater.
3.  
De i stk. 1 og 2 omhandlede registre eller optegnelser samt dokumenter skal opbevares i en periode på mindst fem år fra afslutningen af det kalenderår, hvor eksporten eller mæglervirksomheden eller den tekniske bistand fandt sted. De skal, på forlangende, forevises den kompetente myndighed.
4.  
Dokumenter og optegnelser vedrørende overførsler inden for Unionen af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag I, skal opbevares i mindst tre år regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor en overførsel fandt sted, og skal forevises på forlangende af den kompetente myndighed i den medlemsstat, som disse produkter er overført fra.

Artikel 28

For at sikre, at denne forordning anvendes korrekt, træffer medlemsstaterne alle nødvendige foranstaltninger til at gøre det muligt for deres kompetente myndigheder at:

a) 

indsamle oplysninger om alle ordrer eller transaktioner vedrørende produkter med dobbelt anvendelse

b) 

fastslå, om kontrolforanstaltningerne vedrørende eksport anvendes korrekt, hvilket bl.a. kan indebære adgang til forretningssteder, der anvendes af personer, der er involveret i en eksporttransaktion, eller mæglere, der er involveret i mæglervirksomhed under de omstændigheder, der er redegjort for i artikel 6, eller leverandører af teknisk bistand under de omstændigheder, der er redegjort for i artikel 8.KAPITEL IX

SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

Artikel 29

1.  
Kommissionen og medlemsstaterne skal, når det er hensigtsmæssigt, opretholde dialoger med tredjelande med henblik på at fremme global konvergens i kontrollerne.

Dialogerne kan støtte et regelmæssigt og gensidigt samarbejde med tredjelande, herunder udveksling af oplysninger og bedste praksis samt kapacitetsopbygning og opsøgende arbejde over for tredjelande. Dialogerne kan også tilskynde tredjelande til at tilslutte sig robuste eksportkontroller, der er blevet udviklet af multilaterale eksportkontrolordninger som model for den bedste internationale praksis.

2.  
Med forbehold af bestemmelserne om aftaler om gensidig administrativ bistand eller protokoller om toldspørgsmål, som Unionen har indgået med tredjelande, kan Rådet bemyndige Kommissionen til at føre forhandlinger med tredjelande om aftaler om gensidig anerkendelse af kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, som er omfattet af denne forordning.

Disse forhandlinger føres efter procedurerne i artikel 207, stk. 3, i TEUF og i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab alt efter, hvad der er relevant.KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 30

Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse, uden at det berører Kommissionens delegerede afgørelse af 15. september 2015 om supplerende regler til afgørelse nr. 1104/2011/EU.

Artikel 31

Forordning (EF) nr. 428/2009 ophæves.

For så vidt angår ansøgninger om tilladelser, der er indgivet før den 9. september 2021, gælder de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 428/2009 dog fortsat.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til denne forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag VI.

Artikel 32

▼C1

Denne forordning træder i kraft på halvfemsindstyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

▼B

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M1
BILAG I

LISTE OVER PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE SOM OMHANDLET I DENNE FORORDNINGS ARTIKEL 3

Listen over produkter med dobbelt anvendelse i dette bilag udgør den tekniske gennemførelse af internationale aftaler om kontrol med produkter med dobbelt anvendelse, herunder Australiengruppen ( 4 ), missilteknologi-kontrolregimet ( 5 ), Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale ( 6 ), Wassenaararrangementet ( 7 ) og konventionen om forbud mod kemiske våben ( 8 ).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Del I

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner

Del II — kategori 0

Nukleare materialer og faciliteter samt nukleart udstyr

Del III — kategori 1

Særlige materialer og tilhørende udstyr

Del IV — kategori 2

Materialebehandling

Del V — kategori 3

Elektronik

Del VI — kategori 4

Computere

Del VII — kategori 5

Telekommunikation og »informationssikkerhed«

Del VIII — kategori 6

Sensorer og lasere

Del IX — kategori 7

Styring af fly og skibe

Del X — kategori 8

Skibsteknologi

Del XI — kategori 9

Rumfart og fremdrift

DEL I

Generelle noter, akronymer og forkortelser samt definitioner

GENERELLE NOTER TIL BILAG I

1. Med hensyn til produkter, der er konstrueret eller modificeret til militært brug, henvises der til de relevante lister over kontrol med produkter til sådanne formål, der føres af de enkelte EU-medlemsstater. I dette bilag henvises der til disse lister med følgende ordlyd: »JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL«.

2. Nærværende kontrolforanstaltninger gælder også ved eksport af et ikkekontrolleret produkt (herunder samlede anlæg), der indeholder en eller flere kontrollerede komponenter, hvis den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter er hovedbestanddelen af produktet og let kan fjernes eller bruges til andre formål.

NB:   Ved vurderingen af, om den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter skal betragtes som hovedbestanddel, er det nødvendigt at afveje faktorer såsom kvantitet, værdi og teknologisk knowhow samt andre særlige omstændigheder, der kan betyde, at den kontrollerede komponent/de kontrollerede komponenter må betragtes som hovedbestanddel af produktet.

3. Et produkt, der er opført på listen i dette bilag, omfatter dette produkt enten som nyt eller i brugt tilstand.

4. I nogle tilfælde opføres kemiske stoffer ved navn og CAS-nummer. Listen omfatter kemiske stoffer med samme konstitutionsformel (herunder hydrater) uanset navn eller CAS-nummer. CAS-numrene anføres for at gøre det lettere at identificere et bestemt kemisk stof eller en bestemt blanding uanset nomenklatur. CAS-numrene kan ikke anvendes som de eneste identifikatorer, fordi nogle former af de opførte kemiske stoffer har forskellige CAS-numre, og blandinger, der indeholder et kemisk stof, der er opført på listen, også kan have forskellige CAS-numre.

NOTE VEDRØRENDE NUKLEAR TEKNOLOGI (NTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 0).

»Teknologi«, der er direkte forbundet med produkter, der kontrolleres i kategori 0, kontrolleres efter bestemmelserne i kategori 0.

»Teknologi« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Tilladelse til eksport af ethvert produkt på listen tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse og reparation af produktet.

Kontrollen anvendes ikke på »teknologi« til »fri, offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning«.

GENEREL TEKNOLOGINOTE (GTN)

(Læses i forbindelse med afsnit E i kategori 1-9).

Den eksport af »teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af varer, der er pålagt eksportkontrol i kategori 1-9, kontrolleres i overensstemmelse med bestemmelserne i kategori 1-9.

»Teknologi«, der »kræves« til »udvikling«, »produktion« eller »brug« af et produkt, der er pålagt eksportkontrol, forbliver under eksportkontrol, også når den kan anvendes på et produkt, der ikke er pålagt eksportkontrol.

Kontrollen anvendes ikke på den »teknologi«, der minimalt kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) og reparation af de produkter, der ikke er pålagt eksportkontrol, eller hvortil der tidligere er udstedt tilladelse.

Note:   »Teknologi«, der er specificeret i 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. og 8E002.b., er ikke fritaget.

Kontrollen anvendes ikke på »teknologi« til »fri offentlig anvendelse« eller til »videnskabelig grundforskning« eller på de oplysninger, der som minimum kræves til patentansøgninger.

NUKLEAR SOFTWARENOTE (NSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 0).

Afsnit D i kategori 0 i denne liste omfatter ikke »software«, der er den minimalt nødvendige »objektkode«, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

Tilladelse til eksport tillader samtidig eksport til samme slutbruger af den minimalt nødvendige »objektkode«, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de(t) pågældende produkt(er).

Note:   Den nukleare softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5, del 2 (»Informationssikkerhed«).

GENEREL SOFTWARENOTE (GSN)

(Bestemmelserne i denne note tilsidesætter al kontrol i afsnit D i kategori 1-9).

Kategori 1-9 omfatter ikke »software«, som opfylder følgende:

a. 

Er almindeligt tilgængelig for offentligheden, idet den:

1. 

Sælges fra lager i detailhandelen uden begrænsninger ved:

a. 

Salg over disken

b. 

Postordresalg

c. 

Elektronisk salg eller

d. 

Telefonsalg og

2. 

Er udviklet til installation af brugeren uden yderligere væsentlig støtte fra leverandøren

Note:   Litra a. i den generelle softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5, del 2 (»Informationssikkerhed«).

b. 

Er til »fri, offentlig anvendelse«, eller

c. 

Den minimalt nødvendige »objektkode«, der kræves til installation, drift, vedligeholdelse (eftersyn) eller reparation af de produkter, hvortil der er udstedt eksporttilladelse.

Note:   Litra c. i den generelle softwarenote fritager ikke »software«, der er specificeret i kategori 5, del 2 (»Informationssikkerhed«).

GENEREL »INFORMATIONSSIKKERHED«SNOTE (GISN)

»Informationssikkerheds«-produkter eller -funktioner bør vurderes efter bestemmelserne i kategori 5, del 2, selv om der er tale om komponenter, »software« eller funktioner, der indgår i andre produkter.

REDAKTIONEL PRAKSIS I DEN EUROPÆISKE UNIONS TIDENDE

I overensstemmelse med reglerne i Vejledningen i Udformning af EU-publikationer for tekster offentliggjort på engelsk i Den Europæiske Unions Tidende:

— 
anvendes et komma for at adskille det hele tal fra decimalerne
— 
anføres hele tal i serier på tre, idet hver serie adskilles med et lille mellemrum.

Teksten i dette bilag følger ovenstående praksis.

AKRONYMER OG FORKORTELSER, DER ER ANVENDT I DETTE BILAG

De akronymer og forkortelser, der anvendes som definerede udtryk, findes under »Definitioner af udtryk, der anvendes i dette bilag«.AKRONYMER OG FORKORTELSER

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

analog-til-digital konverter

AGMA

American Gear Manufacturers' Association

AHRS

attitude and heading reference systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

atomlagsepitaksi

ALU

aritmetisk logikenhed

ANSI

American National Standards Institute

APP

justeret spidsydeevne

APU

hjælpemotor

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

flyvekontrol

BJT

bipolær junction transistor

BPP

beam parameter product

BSC

base station controller

CAD

computer-aided-design (computerstøttet konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

ladningskoblet enhed

CDU

kontrol- og visningsenhed

CEP

circular error probable

CMM

koordinatmålingsmaskine

CMOS

supplerende MOS-anordning

CNTD

styret nuklear, termisk nedbrydning

CPLD

kompleks programmerbar logisk anordning

CPU

CPU (centralenhed)

CVD

kemisk dampudfældning

CW

kemisk krigsførelse

CW (for lasere)

continuous wave

DAC

digital-til-analog konverter

DANL

middelstøjniveau

DBRN

databaseret referencenavigationssystem

DDS

direkte digital synthesizer

DMA

dynamisk mekanisk analyse

DME

distance measuring equipment (afstandsmålingsradar)

DMOSFET

diffunderede metaloxidfelteffekttransistor

DS

retningsbestemt størkning

EB

eksplosiv bro

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition (fysisk dampudfældning med elektronstråle)

EBW

tråd til eksplosive broer

ECM

electro-chemical machining (elektrokemisk forarbejdning)

EDM

electrical discharge machines (elektriske udladnings-maskiner)

EFI

tænder med eksplosiv folie

EIRP

effektiv isotropisk udstrålet effekt

EMP

elektromagnetisk impuls

ENOB

effektivt antal bits

ERF

elektroreologisk finbearbejdning

ERP

effektiv udstrålet effekt

ESD

elektrostatisk udladning

ETO

slukbar emitterthyristor

ETT

elektrisk styret thyristor

EU

Den Europæiske Union

EUV

ekstremt ultraviolet

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Fast Fourier-transformation)

FPGA

gate arrays, der er programmerbare på stedet

FPIC

kontakter, der er programmerbare på stedet

FPLA

logiske arrays, der er programmerbare på stedet

FPO

operation med flydende komma

FWHM

fuld halvværdibredde

GLONASS

global navigation satellite system

GNSS

global navigation satellite system

GPS

global positioning system (GPS-lokaliseringssystem)

GSM

globalt system for mobilkommunikation

GTO

gate turn-off thyristor

HBT

hetero-bipolære transistorer

HDMI

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

high electron mobility transistor (transistor med høj elektronmobilitet)

ICAO

Organisationen for International Civil Luftfart (International Civil Aviation Organization)

IEC

International Electro-technical Commission (Den Internationale Elektrotekniske Kommission)

IED

improviseret eksplosiv anordning

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

instantanous-field-of-view

IGBT

isoleret gate bipolære transistor

IGCT

integreret brokommuteret thyristor

IHO

Den Internationale Hydrografiske Organisation

ILS

instrument landing system (instrumentlandingssystem)

IMU

inertimåleenhed

INS

inertinavigationssystem

IP

internetprotokol

IRS

inertireferencesystem

IRU

inertireferenceenhed

ISA

international standard atmosphere (international standardatmosfære)

ISAR

inverse synthetic aperture radar (radarmode med invers syntetisk blænde)

ISO

International Organization for Standardization (Den internationale Standardiseringsorganisation)

ITU

International Telecommunication Union

JT

Joule-Thomson

LIDAR

light detection og ranging

LIDT

tærskel for laserinduceret skade

LOA

længde overalt

LRU

line replaceable unit

LTT

lysstyret thyristor

MLS

mikrobølgelandingssystemer

MMIC

monolitisk integreret mikrobølgekredsløb

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition (metal-organisk kemisk dampudfældning)

MOSFET

metaloxidfelteffekttransistor

MPM

mikrobølgeeffektmodul

MRF

magnetreologisk finbearbejdning

MRF

mindste detaljeopløsning

MRI

magnetic resonance imaging (magnetisk resonansbilled-dannelse)

MTBF

mean-time-between-failures

MTTF

mean-time-to-failure

NA

blændetal

NDT

non-destructive test (ikkedestruktiv prøvning)

NEQ

netto eksplosiv mængde

NIJ

National Institute of Justice

OAM

drift, administration eller vedligeholdelse

OSI

sammenkobling af åbne systemer

PAI

polyamidimider

PAR

precision approach radar (præcisionsindflyvningsradar) PCL

PCL

passiv kohærent stedbestemmelse

PDK

procesdesignsæt

PIN

personidentifikationsnummer

PMR

privat mobilradio

PVD

fysisk dampudfældning

ppm

parts per million (dele pr. million)

QAM

quadrature-amplitude-modulation (kvadraturamplitudemodulering)

QE

kvanteefficiens

RAP

reaktive atomplasmaer

RF

Radiofrekvens

rms

kvadratisk middelværdi (rms)

RNC

Radio Network Controller

RNSS

regionalt satellitnavigationssystem

ROIC

integreret udlæsningskredsløb

S-FIL

litografisk step-and-flash-prægning

SAR

synthetic aperture radar (radarmode med syntetisk blænde)

SAS

sonar med syntetisk blænde

SC

enkeltkrystal

SCR

styrede ensrettere af silicium

SFDR

dynamikområde uden falske signaler

SHPL

superhøjeffektlaser

SLAR

sidelooking airborne radar (»sidelooking airborne«-radarmode)

SOI

silicon-on-insulator

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device (superledende kvante-interferensmaskine)

SRA

shop replaceable assembly

SRAM

statisk random-access memory

SSB

single sideband (enkelt sidebånd)

SSR

secondary surveillance radar (sekundær overvågningsradar)

SSS

sidescansonar

TIR

total indicated reading (totalt indikatorudslag)

TVR

transmitting voltage response

u

atommasseenhed

UPR

envejs positioneringsrepeterbarhed

UTS

trækbrudspænding

UV

ultraviolet

VJFET

lodret junction felteffekttransistor

VOR

very high frequency omni-directional range (VHF omnidirectional radio range)

WHO

Verdenssundhedsorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

DEFINITIONER AF UDTRYK, DER ANVENDES I DETTE BILAG

Udtryk i ‘enkelt anførselstegn’ defineres i en teknisk note til det pågældende produkt.

Udtryk i "dobbelt anførselstegn" defineres som følger:

NB:   Efter hvert udtryk henvises der i parentes til de kategorier, hvor udtrykket forekommer.

"Nøjagtighed" (2, 3, 6, 7, 8): måles normalt som unøjagtighed, en angivet værdis største afvigelse, positiv eller negativ, fra en anerkendt standard eller sand værdi.

"Aktive flyvestyresystemer" (7): Systemer, hvis funktion er at forhindre uønskede bevægelser af "flyet" og missilet eller strukturelle belastninger ved autonom behandling af udgangssignaler fra et antal sensorer og ved derefter at give de fornødne forebyggende ordrer til udføring af automatisk styring.

"Aktiv pixel" (6): Et minimalt (enkelt) element i faststof-array, som har en fotoelektrisk overføringsfunktion, når det udsættes for (elektromagnetisk) bestråling med lys.

"Justeret spidseffekt" (4): En justeret maksimal hastighed, hvormed "digitale computere" udfører additioner og multiplikationer med flydende komma på 64 bits eller mere, og udtrykkes i vægtede teraflops (WT) med enheder af 1012 justerede operationer med flydende komma pr. sekund.

NB:   Se kategori 4, teknisk note.

"Fly" (1,6,7,9): Et luftfartøj med faste vinger, drejelige vinger, roterende vinger (helikopter), kipbar rotor eller kipbar vinge.

NB:   Jf. ligeledes "civile fly".

"Luftskib" (9): Et kraftdrevet luftfartøj, som holdes flyvende af en gasart (sædvanligvis helium, tidligere hydrogen), som er lettere end luft.

"Alle disponible kompenseringer" (2): Efter at der er taget hensyn til alle de praktisk anvendelige metoder, producenten råder over for at nedbringe antallet af systematiske positioneringsfejl i forbindelse med den pågældende værktøjsmaskine eller målefejl i forbindelse med den pågældende koordinatmålingsmaskine.

"Allokeret af ITU" (3, 5): Allokering af frekvensbånd i henhold til den nuværende udgave af Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement til primære, tilladte og sekundære tjenester.

NB:   Supplerende og alternative allokeringer er ikke omfattet.

"Vinkelstillingsafvigelse" (2): Den største afvigelse mellem vinkelstilling og den faktiske, meget nøjagtigt målte vinkelstilling, efter at bordet er drejet ud af sin indledende stilling.

"Angle random walk" (7): Den fejludvikling ved vinkelaccelerationsmåling over tid, som skyldes hvid støj i vinkeldrejningshastigheden (IEEE STD 528-2001).

"APP" (4) er lig med "Justeret spidsydeevne".

"Asymmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender forskellige, matematisk forbundne nøgler til kryptering og dekryptering.

NB:   En almindelig anvendelse af "asymmetriske algoritmer" er nøglestyring.

"Autentifikation" (5): Verifikation af identiteten af en bruger, proces eller enhed, ofte som forudsætning for at give adgang til ressourcer i et informationssystem. Dette omfatter verifikation af en beskeds eller andre oplysningers oprindelse eller indhold og alle aspekter af adgangskontrol, når der ikke er foretaget nogen anden kryptering af filer eller tekst end den, der er direkte knyttet til beskyttelse af passwords, personidentifikationsnumre (PIN-koder) eller lignende data, der tjener til forebyggelse af uautoriseret adgang.

"Middeludgangseffekt" (6): Den samlede "laser"-udgangsenergi i joule divideret med den periode, i hvilken en serie af på hinanden følgende impulser udsendes. For en serie af impulser med ensartede intervaller svarer den til den samlede "laser"-udgangsenergi i en enkelt impuls, målt i joule, ganget med "laserens" pulsfrekvens, i Hertz.

"Basal gate-transmissionsforsinkelse" (3): Den transmissionsforsinkelse, der svarer til den basale gate, der bruges i "monolitiske integrerede kredsløb". Den kan for en ‘familie’ af "monolitiske integrerede kredsløb" specificeres enten som transmissionsforsinkelsen pr. typisk gate i den pågældende ‘familie’ eller som den typiske transmissionsforsinkelse pr. gate i den pågældende ‘familie’.

NB1:   "Basal gate-transmissionsforsinkelse" må ikke forveksles med et komplekst "monolitisk integreret kredsløbs" input/output-tid.

NB2:   ‘Familie’ består af alle integrerede kredsløb, på hvilke følgende anvendes som produktionsmetodologi og -specifikationer bortset fra deres respektive funktioner:

a. 

Fælles hardware- og softwarearkitektur

b. 

Fælles design og procesteknologi og

c. 

Fælles basale karakteristika.

"Videnskabelig grundforskning" (GTN, NTN): Eksperimentelt eller teoretisk arbejde, der i hovedsagen udføres for at skaffe ny viden om de grundlæggende principper for fænomener eller observerbare kendsgerninger, og som ikke primært er rettet mod et konkret, praktisk mål.

"Bias" (accelerometer) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af et accelerometers udgangssignal målt under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsacceleration eller rotation. "Bias" udtrykkes i g eller i meter pr. sekund i anden (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro-g lig med 1 × 10–6 g).

"Bias" (gyro) (7): Gennemsnittet i et specificeret tidsrum af gyro-udgangssignalet mål under specificerede driftsbetingelser, der ikke har korrelation med indgangsrotation eller acceleration. "Bias" udtrykkes normalt i grader pr. time (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

"Biologiske agenser" (1): Patogener eller toksiner, der er udvalgt eller modificeret (som f.eks. ændring af renhed, holdbarhedstid, virulens, spredningsegenskaber eller modstandskraft over for UV-stråling) med henblik på at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

"Aksial forskydning" (camming) (2): Aksial forskydning ved én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelens glatplan, i et punkt, der ligger tæt ved periferien af spindelens glatplan (Ref.: ISO 230-1:1986, afsnit 5.63).

"Circular Error Probable" ("CEP") (7): Ved cirkulær normal distribution, radius af en cirkel, som indeholder 50 % af de enkelte målinger, der er foretaget, eller radius af en cirkel, inden for hvilken der er 50 % sandsynlighed for, at de befinder sig.

"Kemisk laser" (6): En "laser", hvor exciteringen frembringes ved udgangsenergien fra en kemisk reaktion.

"Kemisk blanding" (1): Et fast, flydende eller gasholdigt produkt bestående af to eller flere komponenter, mellem hvilke der ikke opstår reaktion under de forhold, hvorunder blandingen opbevares.

"Cirkulationsstyrede antimomentsystemer eller cirkulationsstyrede retningsstyringssystemer" (7): Systemer, der bruger luft, der blæses hen over aerodynamiske overflader for at forøge eller styre de kræfter, der dannes af overfladerne.

"Civile fly" (1,3,4,7): De "fly", som af de civile luftfartsmyndigheder i en eller flere EU-medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, er opført med typeangivelse i offentliggjorte lister over fly med certificeret luftdygtighed, og som er godkendt til at flyve på kommercielle nationale eller internationale ruter eller til lovlig civil, privat eller forretningsmæssig brug.

NB:   Jf. ligeledes "fly".

"Kommunikationskanalcontroller" (4): Det fysiske interface, der styrer strømmen af synkron eller asynkron digital information. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Kompensationssystemer" (6) består af den primære skalære sensor, en eller flere referencesensorer (f.eks. vektor"magnetometre") sammen med software, der gør det muligt at nedsætte platformens støj fra det faste legemes rotation.

"Komposit" (1,2,6,8,9): En "matrix" og én eller flere ekstra faser bestående af partikler, whiskers, fibre eller en kombination af disse, som er til stede for ét eller flere bestemte formål.

"III/V-forbindelser" (3 6): Polykrystallinske eller binære eller komplekse monokrystallinske produkter, der består af grundstoffer i gruppe IIIA og VA i Mendeleevs periodiske klassifikationssystem (gallium-arsenid, gallium-aluminiumarsenid, indiumphosphid osv.).

"Profilstyring" (2): To eller flere "numerisk styrede" bevægelser, der arbejder i overensstemmelse med ordrer, der specificerer den næste krævede position og de krævede fremføringshastigheder til positionen. Disse fremføringshastigheder varieres i forhold til hinanden således at der dannes en ønsket profil (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

"Kritisk temperatur" (1,3,5): Et bestemt "superledende" materiales "kritiske temperatur" (somme tider kaldet overgangstemperaturen) er den temperatur, hvor materialet mister al modstand mod gennemstrømning af en jævnstrøm.

"Kryptografisk aktivering" (5): Enhver teknik, der specifikt aktiverer eller muliggør brug af kryptering for et produkt ved hjælp af en mekanisme, der er implementeret af produktets producent, og som er unikt knyttet til enten:

1. 

et enkelt eksemplar af produktet eller

2. 

en bestemt kunde, for flere eksemplarer af produktet.

Tekniske noter:

1.   Teknikker og mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan implementeres som hardware, "software" eller "teknologi".

2.   Mekanismer til "kryptografisk aktivering" kan f.eks. være serienummerbaserede licensnøgler eller autentifikationsinstrumenter såsom certifikater med digital signatur.

"Kryptografi" (5): Den disciplin, der omfatter principper, midler og metoder til transformering af data for at skjule deres indhold af information, forhindre, at de ændres, uden at det opdages, eller forhindre uautoriseret brug af dem. "Kryptografi" omfatter kun omsætning af information ved brug af en eller flere ‘hemmelige parametre’ (f.eks. kryptovariable) eller tilknyttet nøglestyring.

Noter:

1.   "Kryptografi" omfatter ikke ‘faste’ datakomprimerings- eller kodningsteknikker.

2.   "Kryptografi" omfatter dekryptering.

Tekniske noter:

1.   ‘Hemmelig parameter’: En konstant eller nøgle der hemmeligholdes for andre eller kun deles med en gruppe.

2.   ‘Fast’: Kode- eller kompressionsalgoritmen kan ikke acceptere eksternt givne parametre (f.eks. kryptografiske variable eller nøglevariable) og kan ikke modificeres af brugeren.

"CW-laser" (6): En "laser", som producerer en nominelt konstant udgangsintensitet i over 0,25 sekunder.

"Reaktion på cyberhændelser" (4) er en proces for udveksling af nødvendige oplysninger om en cyberhændelse med personer eller organisationer, der har ansvaret for at foretage eller koordinere afhjælpende foranstaltninger med henblik på at håndtere cyberhændelsen.

"Databaserede referencenavigationssystemer" ("DBRN") (7) Systemer, der som kilder anvender tidligere opmålte geokort, der integreres for at frembringe nøjagtige navigationsoplysninger under dynamiske forhold. Datakilderne omfatter batymetriske kort, stjernekort, gravimetriske kort, magnetiske kort eller digitale tredimensionelle terrænkort.

"Depleteret uran" (0): Uran med et isotop-235-indhold, der er mindre end det, der forekommer i naturen.

"Udvikling" (GTN, NTN, alle): Vedrørende alle faser inden masseproduktion, f.eks. konstruktion, konstruktionsresearch, konstruktionsanalyser, konstruktionsprincipper, samling og afprøvning af prototyper, forsøgsproduktion, konstruktionsdata, omsættelse af konstruktionsdata i produkt, formkonstruktion, integrationskonstruktion, layout.

"Diffusions-bonding" (1,2,9): En faststof samling af mindst to forskellige metalstykker til ét stykke med en samlingsstyrke, der mindst svarer til det svageste materiales styrke, hvis vigtigste funktion er interdiffusion af atomer over interfacet.

"Digital computer" (4,5): Udstyr som i form af en eller flere diskrete variable kan udføre alle følgende funktioner:

a. 

Modtage data

b. 

Lagre data eller ordrer i faste eller foranderlige (skrivbare) lagerenheder

c. 

Behandle data ved hjælp af en lagret ordresekvens, som kan ændres og

d. 

Levere dataoutput.

NB:   Ændring af en lagret ordresekvens omfatter udskiftning af faste lagerenheder, men ikke fysiske ændringer af fortrådning eller forbindelser.

"Digital overføringshastighed" (d,e,f): Den totale bithastighed af den information, der direkte overføres på nogen type medie.

NB:   Jf. ligeledes "total digital overføringshastighed".

"Driftshastighed" (gyro) (7): Den komponent af gyroens udgangssignal, der er funktionelt uafhængig af indgangssignalets rotation. Det udtrykkes som en vinkelhastighed. (IEEE STD 528-2001).

"Effektivt gram" (0,1): Et "effektivt gram" af et "specielt fissilt materiale" defineres som følger:

a. 

For plutoniumisotoper og uran-233, isotopvægten i gram

b. 

For uran, der er beriget 1 % eller mere med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med kvadratet af dets berigelse udtrykt som en decimalvægtbrøk

c. 

For uran, der er beriget mindre end 1 % med isotop uran-235, grundstofvægten i gram ganget med 0,0001.

"Elektronisk samling" (Electronic assembly) (2,3,4): Et antal elektroniske komponenter (dvs. ‘kredsløbselementer’, ‘diskrete komponenter’, integrerede kredsløb osv.), som er indbyrdes forbundet for at udføre en eller flere specifikke funktioner, udskiftelige som en helhed, og normalt adskillelige.

NB 1:   ‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:   ‘Diskret komponent’: Et separat pakket ‘kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

"Energimaterialer" (1): Stoffer eller blandinger, som reagerer kemisk for at frigive den energi, der er nødvendig for deres påtænkte anvendelse. "Sprængstoffer", "pyrotekniske stoffer" og "drivstoffer" er underklasser af energimaterialer.

"Effektorer" (2): Gribere, ‘aktive værktøjsenheder’ og ethvert andet værktøj, der er anbragt på montagepladen på enden af "robottens" manipulatorarm.

NB:   ‘Aktiv værktøjsenhed’: En indretning til at anvende bevægelseskraft, procesenergi eller føleevne på arbejdsemnet.

"Ækvivalent massefylde" (6): En optiks masse pr. enhed af optisk areal projiceret på den optiske overflade.

"Tilsvarende standarder" (1): Tilsvarende nationale eller internationale standarder, der anerkendes af en eller flere af EU's medlemsstater eller stater, der deltager i Wassenaararrangementet, og som gælder for det relevante punkt.

"Sprængstoffer" (1): Faste, flydende eller gasformige stoffer eller blandinger af stoffer, der anvendt som primærladninger, boosterladninger eller hovedladninger i sprænghoveder, sprænganordninger og andre anordninger, er nødvendige for at fremkalde en detonation.

"FADEC-systemer" (9): Full Authority Digital Engine Control-systemer — digitale elektroniske kontrolsystemer til gasturbinemotorer, der er i stand til at kontrollere motoren autonomt i hele dens funktionsområde fra beordret motorstart til beordret motorstandsning både under normale forhold og under fejlforhold.

"Fiber- eller trådmateriale" (0,1,8,9): Omfatter:

a. 

Kontinuerlige "monofilamenter"

b. 

Kontinuerlige "garner" og "forgarner"

c. 

"Tape", væv, måtter med tilfældig fiberorientering og flettede bånd

d. 

Skårne fibre, stabelfibre og sammenhængende fibertæpper

e. 

Whiskers, enten monokrystallinske eller polykristallinske, af enhver længde

f. 

Aromatisk polyamidmasse.

"Film-type integreret kredsløb" (3): Et system af ‘kredsløbselementer’ og metalliske forbindelser, der dannes ved udfældning af en tykfilm eller tyndfilm på et isolerende "substrat".

NB:   ‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Fly-by-light-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede "flyet" under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er optiske signaler.

"Fly-by-wire-system" (7): Et primært, digitalt flyvestyresystem, der anvender feedback til at lede "flyet" under flyvningen, og hvor ordrerne til effektorerne/aktuatorerne er elektriske signaler.

"Billedplansystem" (6,8): Et lineært eller todimensionalt plant lag eller en kombination af plane lag af individuelle detektorelementer, eventuelt med udlæsningselektronik, som arbejder i billedplanet.

NB:   En stak af enkelte detektorelementer samt detektorer med to, tre eller fire elementer, er ikke omfattet, forudsat at tidsforsinkelse og integration ikke finder sted i det enkelte element.

"Relativ båndbredde" (3,5): Den "momentane båndbredde" divideret med centerfrekvensen, udtrykt i procent.

"Frekvenshop" (5,6): En form for "spredt spektrum", i hvilket en enkelt kommunikationskanals sendefrekvens ændres ved en vilkårlig eller pseudo-vilkårlig sekvens af diskrete trin.

"Frekvensskiftetid" (3): Den tid (dvs. forsinkelse), det tager et signal, der kobles fra en specificeret initial udgangsfrekvens, at nå til eller inden for:

a. 

± 100 Hz af en specificeret endelig udgangsfrekvens på under 1 GHz eller

b. 

± 0,1 ppm af en specificeret endelig udgangsfrekvens på 1 GHz eller derover.

"Brændstofcelle" (8): En elektrokemisk anordning, der konverterer kemisk energi direkte til jævnstrømselektricitet ved forbrug af brændstof fra en ekstern kilde.

"Smeltelig" (1): Som kan tværbindes eller polymeriseres yderligere (hærdes) ved hjælp af varme, stråling, katalysatorer osv., eller som kan smeltes uden pyrolyse (forkulning).

"Hard selectors" (5): Data eller datasæt vedrørende en person (f.eks. efternavn, fornavn, e-mail, adresse, telefonnr. eller gruppetilhørsforhold).

"Styreenhed" (7): Et system, der integrerer processen med måling og udregning af et fartøjs position og hastighed (dvs. navigation) med beregning og afsendelse af instruktioner til fartøjets flystyringssystem for at korrigere dets bane.

"Hybridt integreret kredsløb" (3): Enhver kombination af et eller flere integrerede kredsløb eller et integreret kredsløb med ‘kredsløbselementer’ eller ‘diskrete komponenter’, der er indbyrdes forbundne for at kunne udføre en eller flere specificerede funktioner, og med alle følgende egenskaber:

a. 

Indeholdende mindst én uindkapslet indretning

b. 

Indbyrdes forbundne ved hjælp af typiske IC-produktionsmetoder

c. 

Udskiftelige som en enhed, og

d. 

Normalt ikke i stand til at blive adskilt.

NB 1:   ‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

NB 2:   ‘Diskret komponent’: Et separat pakket ‘kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

"Billedforbedring" (4): Behandling af eksternt afledte, informationsbærende billeder ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, udvælgelse, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner, (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation). Dette omfatter ikke algoritmer, der kun bruger lineære eller drejningstransformationer af et enkelt billede, som for eksempel translation, feature extraction, registrering eller falsk farvning.

"Immunotoksin" (1): En konjugation af et cellespecifikt monoklonalt antistof og et "toksin" eller en "underenhed af et toksin", som indvirker selektivt på syge celler.

"Fri, offentlig anvendelse" (GTN, NTN, GSN): Som det anvendes her, henviser udtrykket "fri, offentlig anvendelse" til "teknologi" eller "software", som er stillet til disposition uden begrænsninger for dets videre udbredelse (begrænsninger i ophavsret undtager ikke "teknologi" eller "software" fra at være til "fri, offentlig anvendelse").

"Informationssikkerhed" (GSN GISN 5): Alle de midler og funktioner, der sikrer tilgængelighed, hemmeligholdelse eller beskyttelse af information eller kommunikationer, eksklusive midler og funktioner, der har til formål at sikre imod funktionsfejl. Dette omfatter "kryptografi", "kryptografisk aktivering", ‘kryptoanalyse’, beskyttelse mod afslørende udstråling og computersikkerhed.

Teknisk note:

‘Kryptoanalyse’: Analyse af et kryptografisk system eller dets input eller output for at udlede konfidentielle variabler eller følsomme data, herunder klar tekst.

"Momentan båndbredde" (3,5,7): Den båndbredde, over hvilken udgangseffekten forbliver konstant inden for 3 dB uden justering af andre driftsparametre.

"Isolering" (9): Isolering påføres komponenterne i en raketmotor, dvs. huset, dyser, indtag og lukninger, og omfatter det hærdede eller halvhærdede, compounded gummilag, der indeholder et isolerende eller varmebestandigt materiale. Det kan også være integreret som kanter eller flaps til aflastning.

"Indvendig foring" (9): Er egnet som forbindende bond mellem det faste drivstof og huset eller den isolerende foring. Normalt en dispersion af varmebestandige eller isolerende materialer baseret på flydende polymer, som for eksempel carbonfyldt hydroxytermineret polybutadien (HTPB) eller anden polymer med tilsatte hærdningsmidler, der er sprøjtet eller fordelt på beholderens inderflade.

"Interleaved ADC'er" (3): Anordninger, der har flere ADC-enheder, som aftaster den samme analoge indgang på forskellige tidspunkter, således at den analoge indgang er blevet effektivt aftastet og konverteret ved en højere aftastningsfrekvens, når uddataene aggregeres.

"Intrinsisk magnetisk gradiometer" (6): Et enkelt føleelement til magnetisk feltgradient og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB:   Jf. ligeledes "magnetisk gradiometer".

"Intrusionsoftware" (4,5): "Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at undgå at blive detekteret af ‘overvågningsværktøjer’ eller modstå ‘beskyttende modforanstaltninger’ i en computer eller en enhed, der kan tilsluttes et netværk, som kan udføre følgende:

a. 

Udtrækning af data eller information fra en computer eller et apparat, der kan tilsluttes et netværk, eller modifikation af system- eller brugerdata eller

b. 

Modifikation af et programs eller en proces normale udførelsessti for at give mulighed for udførelse af udefra kommende instruktioner.

Noter:

1.   "Intrusionsoftware" omfatter ikke følgende:

a. 

Hypervisorer, fejlretningsprogrammer eller værktøjer til Software Reverse Engineering

b. 

"Software" til forvaltning af digitale rettigheder (DRM) eller

c. 

"Software", der er beregnet til at blive installeret af fabrikanter, administratorer eller brugere med henblik på sporing eller inddrivelse af aktiver.

2.   Apparater, der kan tilsluttes et netværk, omfatter mobile enheder og intelligente målere.

Tekniske noter:

1.   ‘Overvågningsværktøjer’: "software" eller hardwareenheder, der overvåger systemadfærd eller processer, der kører på en enhed. Dette omfatter antivirusprodukter (AV), endpoint-sikkerhedsprodukter, personlige sikkerhedsprodukter (PSP), Intrusion Detection Systems (IDS), Intrusion Prevention Systems (IPS) eller firewalls.

2.   ‘Beskyttende modforanstaltninger’: teknikker beregnet til at garantere en sikker udførelse af en kode såsom Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomisation (ASLR) eller sandkasser (sandboxing)

"Isolerede levende kulturer" (1): Udtrykket omfatter levende kulturer i dvaletilstand og i tørret tilstand.

"Isostatiske presser" (2): Udstyr, der er i stand til at sætte et lukket kammer under tryk ved hjælp af forskellige medier (gas, væske, faste partikler osv.) for at skabe et ensartet tryk i alle retninger i kammeret på et arbejdsemne eller materiale.

"Laser" (0,1,2,3,5,6,7,8,9): En enhed, der frembringer rumligt og tidsligt kohærent lys via forstærkning ved stimuleret stråling.

NB:  

Jf. ligeledes

"Kemisk laser";

"CW-laser"

"Impulslaser"

"Superhøjeffekt-laser".

"Bibliotek" (1) (parametrisk teknisk database): En samling teknisk information, hvormed de relevante systemers, det relevante udstyrs eller de relevante komponenters ydelse kan forbedres.

"Fartøjer, der er lettere end luften" (9): Balloner og "luftskibe", der har behov for varm luft eller andre luftarter, der er lettere end luften, f.eks. helium eller hydrogen, for at kunne lette.

"Linearitet" (2): (Normalt målt som ulinearitet) Den maksimale afvigelse hos den aktuelle karakteristik (middelværdi af læsninger op og ned ad skalaen), positive eller negative, fra en lige linje, der er anbragt således, at den udligner og minimerer de maksimale udsving.

"Lokalnet" (LAN) (4,5): Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a. 

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige ‘dataenheder’ at kommunikere direkte med hinanden og

b. 

Er begrænset til et geografisk område af moderat størrelse (f.eks. kontorbygning, fabrik, skoleområde, varehus).

NB:   ‘Dataenhed’: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

"Magnetisk gradiometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af rumlig variation af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af flere "magnetometre" og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for den magnetiske feltgradient.

NB:   Jf. ligeledes "Intrinsisk magnetisk gradiometer".

"Magnetometer" (6): Instrument, der er konstrueret til sporing af magnetfelter fra kilder uden for instrumentet. Instrumentet består af et enkelt element til føling af magnetfelter og dertil hørende elektronik, hvis output er et udtryk for magnetfeltet.

"UF6-korrosionsbestandigt materiale" (0): Kobber, kobberlegeringer, rustfrit stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringer, nikkel eller legeringer, der indeholder 60 vægtprocent nikkel eller derover, og fluorerede kulbrintepolymerer.

"Matrix" (1, 2, 8, 9): En hovedsageligt kontinuerlig fase, som udfylder rummet mellem partikler, whiskers eller fibre.

"Måleusikkerhed" (2): Den karakteristiske parameter, der specificerer, i hvilket område omkring udgangsværdien den korrekte værdi af den målelige variabel ligger, med et konfidensniveau på 95 %. Den omfatter de ukorrigerede systematiske afvigelser, den ukorrigerede dødgang og de vilkårlige afvigelser (ref. ISO 10360-2).

"Mikrocomputer-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et internt lager, på data, der indeholdes i det interne lager.

NB:   Det interne lager kan udvides med et eksternt lager.

"Mikroprocessor-mikrokredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller "multichip integreret kredsløb", der indeholder en aritmetisk logikenhed (ALU), der er i stand til at udføre en serie generelle ordrer fra et eksternt lager.

NB 1:   Et "mikroprocessor-mikrokredsløb" indeholder normalt ikke integreret, brugertilgængeligt lager, selv om on-the-chip lager kan anvendes til at udføre dets logiske funktion.

NB 2:   Udtrykket omfatter sæt af chips, som er konstrueret til at fungere sammen og udføre et "mikroprocessor-mikrokredsløbs" funktioner.

"Mikroorganismer" (1,2): Bakterier, vira, mycoplasma, rickettsier, chlamydier eller fungi, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer.

"Missiler" (1,3,6,7,9): Komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer, som kan transportere en nyttelast på mindst 500 kg over en afstand af mindst 300 km.

"Monofilament" (1) eller filament: En fibers mindste inkrement, sædvanligvis flere μm i diameter.

"Monolitisk integreret kredsløb" (3): En kombination af passive eller aktive ‘kredsløbselementer’ eller begge disse, som:

a. 

Dannes ved hjælp af diffusions-, implanterings- eller udfældningsprocesser i eller på et enkelt halvledende stykke materiale, en såkaldt ‘chip’

b. 

Kan betragtes som værende udeleligt sammenhørende og

c. 

Udfører kredsløbsfunktion(er).

NB:   ‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionsdel af et elektronisk kredsløb som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator osv.

"Monolitisk integreret mikrobølgekredsløb" ("MMIC") (3,5): Et "monolitisk integreret kredsløb", der opererer ved mikrobølge- eller millimeterbølgefrekvenser.

"Monospektrale billedsensorer" (6): I stand til indhentning af billeddata fra et diskret spektralbånd.

"Multichip integreret kredsløb" (3): To eller flere "monolitisk integrerede kredsløb", der er fæstnet til et fælles "substrat".

"ADC'er med flere kanaler" (3) defineres som anordninger, der integrerer mere end en ADC, og som er konstrueret på en sådan måde, at hver ADC har en separat analog indgang.

"Multispektrale billedsensorer" (6): I stand til samtidig eller seriel indhentning af billeddata fra to eller flere diskrete spektralbånd. Sensorer med mere end 20 diskrete spektralbånd kaldes undertiden hyperspektrale billedsensorer.

"Naturligt uran" (0): Uran, der indeholder de isotopblandinger, der forekommer i naturen.

"Network access controller" (4): Et fysisk interface til et fordelt koblingsnet. Det bruger et fælles medium, som opererer med den samme "digitale overføringshastighed" ved brug af arbitration (f.eks. token eller carrier sense) til overførslen. Uafhængigt af alt andet udvælger det datapakker eller datagrupper (f.eks. IEEE 802), der er adresseret til det. Det er en samling, der kan integreres i computer- eller telekommunikationsudstyr for at tilvejebringe kommunikationsadgang.

"Atomreaktor" (0): En komplet reaktor, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende fissionskædereaktion. En "atomreaktor" omfatter alt, hvad der direkte er knyttet til reaktortanken, det udstyr der styrer effektniveauet i kernen, og de komponenter, der normalt indeholder eller kommer i direkte berøring med eller styrer reaktorkernens primære kølemiddel.

"Numerisk styring" (2): Automatisk styring af en proces, der udføres af en indretning, der bruger numeriske data, der normalt indføres, efterhånden som operationen skrider frem (Ref.: ISO 2382:2015).

"Objektkode" (GSN): En maskineksekverbar form af et praktisk udtryk for en eller flere processer ("kildekode" (kildesprog)), der er omdannet af et programmeringssystem.

"Drift, administration eller vedligeholdelse" ("OAM") (5): Udførelse af en eller flere af følgende opgaver:

a. 

Oprettelse eller forvaltning af en eller flere af følgende:

1. 

Konti eller privilegier for brugere eller administratorer

2. 

Et produkts indstillinger eller

3. 

Autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2

b. 

Overvågning eller forvaltning af et produkts driftstilstand eller ydelse eller

c. 

Forvaltning af registrerings- eller revisionsdata til støtte for en eller flere af de opgaver, der er beskrevet i litra a eller b.

Note:   "OAM" omfatter ingen af følgende opgaver eller de hertil knyttede nøgleforvaltningsfunktioner:

a. 

Tilrådighedsstillelse eller opgradering af en krypteringsfunktion, som ikke er direkte forbundet med oprettelse eller forvaltning af autentifikationsdata til støtte for de opgaver, der er beskrevet i litra a), 1 eller 2, ovenfor, eller

b. 

Udførelse af en krypteringsfunktion i forbindelse med et produkts grænseflade til videresendelse af data (data plane).

"Optisk integreret kredsløb" (3): Et "monolitisk integreret kredsløb" eller et "hybridt integreret kredsløb", der indeholder en eller flere dele, der er bestemt til at fungere som en fotoføler eller fotoemitter eller til at udføre en eller flere optiske eller elektro-optiske funktioner.

"Optisk kobling" (5): Dirigering eller kobling af signaler i optisk form uden omformning til elektriske signaler.

"Total strømtæthed" (3): Det totale antal amperevindinger i spolen (dvs. summen af antallet af vindinger ganget med den maksimale strøm, der gennemstrømmer hver vinding) divideret med spolens totale tværsnit (inklusive de superledende filamenter, den metalmatrix, i hvilken de superledende filamenter er indlagt, kapslingsmaterialet, eventuelle kølekanaler osv.).

"Deltagende stat" (7,9): En stat, der deltager i Wassenaararrangementet (jf. www.wassenaar.org)

"Spidseffekt" (6): Den højeste effekt, der kan opnås i "impulsvarigheden".

"Personligt netværk (5) (PAN)": Et datakommunikationssystem, som har alle følgende egenskaber:

a. 

Gør det muligt for et vilkårligt antal uafhængige eller forbundne ‘dataenheder’ at kommunikere direkte med hinanden og

b. 

Er begrænset til kommunikation mellem udstyr i umiddelbar nærhed af en enkelt person eller en device controller (f.eks. et enkelt rum, et kontor, eller en bil).

Tekniske noter:

1.   ‘Dataenhed’: Udstyr, der er i stand til at sende eller modtage sekvenser af digital information.

2.   Et "lokalnet" dækker et større geografisk område en et "personligt netværk".

"Tidligere separeret" (1): Anvendelsen af en proces med det formål at forøge koncentrationen af den kontrollerede isotop.

"Hovedelement" (4): Et element er, jf. kategori 4, et "hovedelement", når dets udskiftningsværdi er mere end 35 % af værdien af det system, det er et element i. Elementværdien er den pris, der er betalt for elementet af den, der har fremstillet eller integreret systemet. Den totale værdi er den normale, internationale salgspris til ikke forretningsmæssigt forbundne købere på fremstillingsstedet eller det sted, hvor forsendelsen sammenbygges.

"Produktion" (GTN, NTN, alle): Alle produktionsstadier som f.eks.: Produktionsforberedelse, fremstilling, integrering, samling (montage), inspektion, afprøvning og kvalitetssikring.

"Produktionsudstyr" (1,7,9): Værktøj, skabeloner, opspændingsværktøj, dorne, forme, matricer, opspændingsudstyr, opretningsmekanismer, prøveudstyr, andet maskineri og komponenter hertil, begrænset til dem, der er specielt konstrueret eller modificeret til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Produktionsfaciliteter" (7,9): "Produktionsudstyr" og specielt udviklet software hertil, integreret i installationer til "udvikling" eller til en eller flere "produktions"-faser.

"Program" (2,6): En række ordrer til udførelse af en proces i en form, eller som kan omdannes til en form, der kan udføres af en elektronisk computer.

"Impulskompression" (6): Kodning og behandling af en radarsignalimpuls af lang varighed til kort varighed under bevaring af fordelene ved høj impulsenergi.

"Impulsvarighed" (6): Varigheden af en "laser"-impuls tiden mellem halveffekt-punkterne på for- og bagkanten af en impuls.

"Impulslaser" (6): En "laser", der har en "impulsvarighed", som er mindre end eller lig med 0,25 sekunder.

"Kvantekryptografi" (5): En familie af teknikker til etablering af en delt nøgle til "kryptografi" ved hjælp af måling af de kvantemekaniske egenskaber i et fysisk system (herunder de fysiske egenskaber, der eksplicit styres af kvanteoptik, feltkvanteteori eller kvanteelektrodynamik).

"Radarfrekvensagilitet" (6): Enhver teknik, der i en pseudo-vilkårlig sekvens omdanner bærefrekvensen i en impulsradarsender mellem impulser eller mellem grupper af impulser med en værdi, der er lig med eller større end impulsbåndbredden.

"Radar spredt-spektrum" (6): Enhver moduleringsteknik til spredning af energi, der stammer fra et signal med et relativt smalt frekvensbånd, over et meget bredere frekvensbånd ved brug af vilkårlig eller pseudo-vilkårlig kodning.

"Strålingsfølsomhed" (6): Strålingsfølsomhed (mA/W) = 0,807 × (bølgelængde i nm) × kvanteefficiens (QE).

Teknisk note:

QE angives som regel som en procentsats; men i denne formel angives QE som et decimaltal, der er mindre end én, f.eks. 78 % som 0,78.

"Tidstro behandling" (6): Et computersystems behandling af data, der tilvejebringer et krævet serviceniveau afhængigt af de disponible ressourcer inden for en garanteret svartid, uanset belastningen af systemet, ved påvirkning fra en ekstern hændelse.

"Repeterbarhed" (7): Overensstemmelse mellem gentagne målinger af den samme variabel under samme driftsbetingelser, når forandringer i betingelserne eller perioder uden drift indtræffer mellem målingerne. (Ref.: IEEE STD 528-2001 (one sigma standard deviation))

"Krævet" (GTN, 3, 5,6,7,9): I forbindelse med "teknologi" bruges udtrykket kun om den del af "teknologien", der især er ansvarlig for opnåelse eller overskridelse af de eksportkontrolpålagte ydelsesniveauer, egenskaber eller funktioner. "Krævet" "teknologi" kan være fælles for forskellige produkter.

"Kemikalier til oprørskontrol" (1): Stoffer, som — under de forventede anvendelsesbetingelser med henblik på oprørskontrol — hos mennesker hurtigt fremkalder sensorisk irritation eller invaliderende fysiske virkninger, som forsvinder kort tid efter eksponeringens ophør.

Teknisk note:

Tåregas er et af flere "kemikalier til oprørskontrol".

"Robot" (2,8): En manipuleringsmekanisme, som kan være af banestyrings- eller punktstyringstypen, som eventuelt bruger sensorer, og som har alle følgende egenskaber:

a. 

Er multifunktionel

b. 

Er i stand til at placere eller orientere materialer, dele værktøjer eller specielle komponenter med variable bevægelser i tredimensionelt rum

c. 

Omfatter tre eller flere servoindretninger med åben eller lukket sløjfe, som kan omfatte stepmotorer og

d. 

Har "brugertilgængelig programmerbarhed" ved hjælp af lære/play-back-metoden eller ved hjælp af en elektronisk computer, der kan være en programmerbar logikcontroller, dvs. uden mekanisk mellemkomst.

NB:   Ovenstående definition omfatter ikke følgende indretninger:

1. 

Manipulationsmekanismer, der kun kan styres manuelt eller med fjernbetjening.

2. 

Mekanismer med fastsekvens manipulering, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er ikke variable eller udskiftelige på mekanisk, elektronisk eller elektrisk vis.

3. 

Mekanisk styrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er mekanisk begrænset af faste, men justerbare stopanordninger som f.eks. stifter eller knastskiver. Bevægelsernes rækkefølge og valget af baner eller vinkler er variable inden for det faste programmønster. Variationer eller modifikationer af programmønsteret (f.eks. ændringer af stifter eller udskiftning af knastskiver) i én eller flere bevægelsesakser udføres kun ved mekaniske operationer.

4. 

Ikkeservostyrede manipuleringsmekanismer med variabel sekvens, som er automatiserede bevægelsesindretninger, der virker i overensstemmelse med mekanisk fastlagte, programmerede bevægelser. Programmet er variabelt, men sekvensen gennemføres alene ved binære signaler fra mekanisk fastsatte, elektriske binære indretninger eller justerbare stopanordninger.

5. 

Stablekraner, defineret som kartesiske koordinatmanipuleringssystemer, der er fremstillet som en integreret del af et lodret system af lagerbeholdere og konstrueret til at få adgang til indholdet af disse beholdere i forbindelse med oplagring eller afhentning.

"Forgarn" (1): Et bundt (typisk 12-120) af næsten parallelle ‘strenge’.

NB:   ‘Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Radial forskydning" (out-of-true running) (2): Radial forskydning i én omdrejning af hovedspindelen målt i et plan, der er vinkelret på spindelaksen i et punkt på den ydre eller indre roterende overflade, der skal prøves (Ref.: ISO 230-1:1986, afsnit 5.61).

"Aftastningsfrekvens" (3) for en ADC: Det maksimale antal aftastninger, der måles ved den analoge indgang på 1 sekund, med undtagelse af overaftastnings-ACD'er. For overaftastnings-ACD'er regnes "aftastningsfrekvensen" som uddatahastigheden. "Aftastningsfrekvensen" angives typisk i megaaftastninger pr. sekund (MSPS) eller gigaaftastninger pr. sekund (GSPS). Aftastningsfrekvensen benævnes undertiden som omformningsfrekvens og angives i givet fald oftest i Hertz (Hz).

"Satellitnavigationssystem" (5,7): Et system bestående af jordstationer, en konstellation af satellitter og modtagere, som gør det muligt at beregne modtagernes position ud fra registrerede satellitsignaler. Omfatter verdensomspændende satellitnavigationssystemer (GNSS) og regionale satellitnavigationssystemer (RNSS).

"Skalafaktor" (gyro eller accelerometer) (7): Ændringsforholdet i output over for en ændring i det input, der skal måles. Skalafaktor beregnes som hældningen af den rette linje, der kan lægges efter de mindste kvadraters metode på input-output data, der fås ved at variere input cyklisk igennem input-området.

"Signalanalysatorer" (3): Udstyr, der er i stand til at måle og vise elementære egenskaber ved enkeltfrekvenskomponenter i multifrekvenssignaler.

"Signalbehandling" (3,4,5,6): Behandling af eksternt afledte informationsbærende signaler ved hjælp af algoritmer, som for eksempel tidskompression, filtrering, uddrag, selektering, korrelering, foldning eller transformationer mellem domæner (f.eks. Fast Fourier-transformation eller Walsh-transformation).

"Software" (GSN, alle): Samling af et eller flere "programmer" eller ‘mikroprogrammer’, der er lejret i et konkret udtryksmedie.

NB:   ‘Mikroprogram’: En række elementære ordrer, som opbevares i et specielt lager, og hvis udførelse initieres, når dets referenceordre indføres i et ordreregister.

"Kildekode" (eller kildesprog) (6,7,9): Et praktisk udtryk for en eller flere processer, der med et programmeringssystem kan omdannes til maskineksekverbar form ("objektkode" (eller objektsprog)).

"Rumfartøj" (9): Aktive og passive satellitter og rumsonder.

"Rumfærge" (9): Udstyr, der fungerer som støtteinfrastruktur for "rumfartøjet" og bærer "rumfartøjets nyttelast".

"Rumfartøjs nyttelast" (9): Udstyr, som er fastgjort til "rumfærgen" og bestemt til at udføre en opgave i rummet (f.eks. kommunikation, observation eller forskning).

"Rumkvalificeret" (3,6,7): Konstrueret, fremstillet eller kvalificeret gennem vellykket prøvning til operation i højder på mere end 100 km over jordens overflade.

NB:   En fastlæggelse af at et specifikt emne er "rumkvalificeret" på baggrund af prøvning betyder ikke, at andre emner i samme produktionsperiode eller modelserie er "rumkvalificeret", hvis ikke de er individuelt prøvet.

"Specielt fissilt materiale" (0): Defineres som plutonium-239, uran-233, "uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233", og materiale, der indeholder disse stoffer.

"Specifikt modul" (0,1,9): Youngs modul i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5) %.

"Specifik trækstyrke" (0,1,9): Den maksimale trækstyrke i pascal, svarende til N/m2 divideret med rumvægten i N/m3 målt ved en temperatur på (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) og en relativ fugtighed på (50 ± 5) %.

"Gyroer med roterende masse" (7): Gyroer, der anvender en kontinuerligt roterende masse til at måle vinkeldrejning.

"Spredt spektrum" (5): En metode, hvorved energi i en forholdsvis smalbåndet kommunikationskanal spredes over et meget bredere energispektrum.

"Spredt spektrum" radar (6): se "Radar spredt-spektrum".

"Stabilitet" (7): Standardafvigelse (1 sigma) hos variationen af en bestemt parameter fra dens kalibrerede værdi, målt under stabile temperaturforhold. Dette kan udtrykkes som en funktion af tiden.

"Stater, der (ikke) er parter i konventionen om kemiske våben" (1): Stater for hvilke konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og brug af kemiske våben (ikke) er trådt i kraft (jf. www.opcw.org).

"Stabil tilstand" (9): Driftsforhold for motoren, hvor motorparametre såsom drivkraft/effekt, omdrejninger pr. minut mv. ikke har nogen nævneværdige udsving, når lufttemperatur og lufttryk ved motorens luftindtag er konstante.

"Suborbitalt fartøj" (9): Et fartøj med et lukket rum, der er udformet med henblik på person- eller godstransport, udformet med henblik på:

a. 

at være i drift over stratosfæren

b. 

at flyve i en ikkeorbital bane og

c. 

at lande på Jorden igen med intakte personer eller intakt gods.

"Substrat" (3): En plade af basismateriale med eller uden forbindelsesmønster, og på eller i hvilket ‘diskrete komponenter’ eller integrerede kredsløb eller begge dele kan anbringes.

NB 1:   ‘Diskret komponent’: Et separat pakket ‘kredsløbselement’ med egne eksterne forbindelser.

NB 2:   ‘Kredsløbselement’: En enkelt aktiv eller passiv funktionel del af et elektronisk kredsløb, som f.eks. en diode, en transistor, en resistor, en kondensator.

"Substratblanketter" (3,6): Monolitiske forbindelser med dimensioner, der er egnede til produktion af optiske elementer som spejle eller optiske vinduer.

"Underenhed af et toksin" (1): En i strukturel og funktionel henseende særskilt komponent i et fuldstændigt "toksin".

"Superlegeringer" (2,9): Legeringer på nikkel-, cobalt- eller jernbasis af en spændingsbrudlevetid, der er større end 1 000 timer ved 400 MPa og en trækbrudsstyrke på over 850 MPa, målt ved 922 K (649 °C) eller derover.

"Superledende" (1,3,5,6,8): Materialer, dvs. metaller, legeringer eller forbindelser, der kan tabe al elektrisk modstand, dvs. som kan opnå uendelig elektrisk ledeevne og føre meget store elektriske strømme uden Joule-opvarmning.

NB:   Et materiales "superledende" tilstand karakteriseres individuelt af en "kritisk temperatur", et kritisk magnetfelt, som er en funktion af temperaturen, og en kritisk strømtæthed, som imidlertid er en funktion af både magnetfelt og temperatur.

"Superhøjeffektlaser" ("SHPL") (6): En "laser", der er i stand til at yde (helt eller delvis) den udgangseffekt, der overstiger 1 kJ inden for 50 ms, eller som har en middel- eller CW-effekt på mere end 20 kW.

"Superplastisk formning" (1,2): En deformationsproces, der bruger varme til metaller, der normalt karakteriseres ved lave forlængelsesværdier (mindre end 20 %) ved brudpunktet, bestemt ved rumtemperatur ved konventionel trækstyrkeprøvning, for at opnå forlængelser under fremstillingen, der er mindst to gange disse værdier.

"Symmetrisk algoritme" (5): Kryptografisk algoritme, der anvender identiske nøgler til både kryptering og dekryptering.

NB:   En almindelig anvendelse af "symmetriske algoritmer" er datafortrolighed.

"Tape" (1): Et materiale, der er opbygget af sammenflettede eller ensrettede "monofilamenter", ‘strenge’, "forgarner", "blår" eller "garner" osv., sædvanligvis præimprægneret med harpiks.

NB:   ‘Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

"Teknologi" (GTN, NTN, alle): Konkret information, der er nødvendig til "udvikling", "produktion" eller "brug" af et produkt. Informationen har form af ‘tekniske data’ eller ‘teknisk assistance’.

NB 1:   ‘Teknisk assistance’: Kan have forskellige former, som f.eks. instruktion, færdigheder, uddannelse, praktisk erfaring og konsulenttjeneste, og kan omfatte overførsel af ‘tekniske data’.

NB 2:   ‘Tekniske data’; Kan have form af tegninger, planer, diagrammer, modeller, formler, tabeller, konstruktionsplaner og specifikationer, manualer og instruktioner skrevet eller lagret på andre medier eller apparater som f.eks. disketter, bånd, eller ROM.

"Tredimensionelt integreret kredsløb" (3): En samling af halvlederskiver eller aktive enhedslag, som er forbundet med hinanden, og som har halvlederforbindelser løbende helt igennem en interposer, et substrat, en skive eller et lag for at skabe forbindelser mellem enhedslagene. En interposer er et interface, der muliggør elektriske forbindelser.

"Vippespindel" (2): En spindel, hvorpå værktøjet er monteret, og som under bearbejdningen ændrer sin centerlinjes vinkelstilling i forhold til enhver anden akse.

"Tidskonstant" (6): Den tid, der medgår fra anvendelsen af en lysstimulering, til strømstigningen når en værdi af 1-1/e gange den endelige værdi (dvs. 63 % af den endelige værdi).

"Indsvingningstid til stabil registrering" (6) (betegnes også gravimetrets svartid): Den tid, i løbet af hvilken de forstyrrende virkninger af platformforårsagede accelerationer (højfrekvensstøj) reduceres.

"Bladspidskappe" (9): En stationær ring (massiv eller segmenteret), der er fastgjort til indersiden af turbinemotorens beklædning, eller en anordning på den yderste spids af turbinebladet, som primær udgør en gasplombering mellem de stationære og roterende komponenter.

"Total flyvekontrol" (7): En automatiseret kontrol af "fly"-tilstandsvariabler og flyvelinje med henblik på at opfylde missionsmål under hensyn til realtidsændringer i data vedrørende mål, risici og andre "fly".

"Total digital overføringshastighed" (5): Antallet af bit, inklusive linjekodning, overhead osv. pr. tidsenhed, der passerer mellem indbyrdes tilsvarende udstyr i et digitalt transmissionssystem.

NB:   Jf. ligeledes "Digital overføringshastighed".

"Blår" (tow) (1): Et bundt "monofilamenter", der sædvanligvis ligger næsten parallelt.

"Toksiner" (1,2): Toksiner i form af forsætligt isolerede præparater eller blandinger, uanset hvordan de er fremstillet, ud over toksiner, der er til stede som kontaminanter i andre materialer, såsom patologisk prøvemateriale, afgrøder, levnedsmidler eller stamkulturer af "mikroorganismer".

"Afstemmelig" (6): En "lasers" evne til at frembringe en kontinuerlig udgangseffekt på alle bølgelængder over et område med flere "laser"-overgange. En "laser" med linjevalg frembringer diskrete bølgelængder inden for én "laser"-overgang og betragtes ikke som "afstemmelig".

"Envejs positioneringsrepeterbarhed" (2): Den mindste af værdierne R↑ og R↓ (frem og tilbage) som defineret ved afsnit 3.21 i ISO 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder, for en værktøjsmaskines akse.

"Ubemandet luftfartøj" ("UAV") (9): Et fly, der er i stand til at påbegynde flyvning og opretholde kontrolleret flyvning og navigation uden tilstedeværelse af mennesker om bord.

"Uran, der er beriget med isotoperne 235 eller 233" (0): Uran, der indeholder isotoperne 235 eller 233, eller begge, i sådanne mængder, at isotopforholdet af summen af disse isotoper til isotop 238 er højere end forholdet af isotop 235 til isotop 238, som det forekommer i naturen (isotopforhold: 0,71 %).

"Brug" (GTN, NTN, alle): Drift, installering (herunder installation på brugsstedet), vedligeholdelse (eftersyn), reparation, hovedreparation og renovering.

"Brugertilgængelig programmerbarhed" (6): En brugers adgang til at indsætte, ændre eller udskifte "programmer" ved andre midler end:

a. 

Fysisk ændring i ledningsføring eller forbindelser eller

b. 

Indstilling af funktionskontroller inklusive indlægning af parametre.

"Vaccine" (1): Et medicinsk præparat i en farmaceutisk formulering, som tilsynsmyndighederne i enten fremstillingslandet eller anvendelseslandet har givet licens til eller givet tilladelse til markedsføring eller klinisk afprøvning af, og som er beregnet til at fremkalde en beskyttende immunologisk reaktion hos mennesker eller dyr, som får indgivet præparatet, i sygdomsforebyggende øjemed.

"Elektroniske vakuumenheder" (3): Elektroniske enheder, der er baseret på en elektronstråles interaktion med en elektromagnetisk bølge, hvorved der opstår et vakuumkredsløb eller interaktion med radiofrekvensvakuumhulrumsresonatorer. "Elektroniske vakuumenheder" omfatter klystroner, vandrebølgerør og derivater deraf.

"Offentliggørelse af sårbarheder" (4): En proces for konstatering, rapportering eller formidling af sårbarheder til, eller analysering af sårbarheder med, personer eller organisationer, der har ansvaret for at foretage eller koordinere afhjælpende foranstaltninger med henblik på at udbedre sårbarhederne.

"Garn" (1): Et bundt snoede ‘strenge’.

NB:   ‘Streng’ er et bundt "monofilamenter" (typisk over 200), som ligger næsten parallelt.

DEL II

Kategori 0

KATEGORI 0 — NUKLEARE MATERIALER OG FACILITETER SAMT NUKLEART UDSTYR

0ASystemer, udstyr og komponenter

0A001"Atomreaktorer" og udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt som følger:

a. 

"Atomreaktorer"

b. 

Metalbeholdere eller større fabriksfremstillede dele hertil, herunder topdækslet til en reaktortrykbeholder, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en "atomreaktor"

c. 

Håndteringsudstyr, der er specielt konstrueret eller forberedt til at anbringe eller fjerne brændsel i en "atomreaktor"

d. 

Kontrolstænger, specielt konstrueret eller forberedt til styring af fissionsprocessen i en "atomreaktor", konstruktioner til understøtning og ophængning af disse, drivmekanismer og styrerør til kontrolstænger

e. 

Trykrør, dvs. rør, der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde både brændselselementer og det primære kølemiddel i en "atomreaktor"

f. 

Rør (eller rørsamlinger) af zirconium eller zirconiumlegeringer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at blive anvendt som brændselsindkapsling i en "atomreaktor", og i mængder på over 10 kg

NB:   For trykrør af zirconium henvises til 0A001.e. og for kalandriarør henvises til 0A001.h.

g. 

Kølepumper eller cirkulationspumper, der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i "atomreaktorer"

h. 

‘Atomreaktorers interne dele’, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktor", inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, kalandriarør, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader

Teknisk note:

I 0A001.h forstås ved ‘atomreaktorers interne dele’ enhver større konstruktion i en reaktortank, som har en eller flere funktioner som f.eks. at bære kernen, opretholde brændselstilførslen, lede den primære kølemiddelstrøm, holde strålingsskjolde for reaktortanken og lede instrumenteringen inden i kernen.

i. 

Varmevekslere som følger:

1. 

Dampgeneratorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære eller mellemliggende kølekredsløb

2. 

Andre varmevekslere, der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en "atomreaktors" primære kølekredsløb

Note:   0A001.i lægger ikke eksportkontrol på varmevekslere til reaktorens understøttende systemer, f.eks. nødkølesystem eller kølesystemer for eftervarme.

j. 

Neutrondetektorer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at bestemme neutronfluxniveauer i en "atomreaktors" kerne

k. 

‘Eksterne termiske skjolde’ specielt fremstillet eller forberedt på anvendelse i en "atomreaktor" med henblik på en reduktion af varmetab og beskyttelse af indeslutningsbeholderen.

Teknisk note:

I 0A001.k. er ‘eksterne termiske skjolde’ omfattende strukturer placeret over reaktortanken, som reducerer varmetab fra reaktoren og reducerer temperaturen i selve indeslutningsbeholderen.

0BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

0B001Anlæg konstrueret til separation af isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil, som følger:

a. 

Enheder specielt konstrueret til at udskille isotoper af "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer" som følger:

1. 

Anlæg til gascentrifugeseparation

2. 

Anlæg til gasdiffusionsseparation

3. 

Anlæg til aerodynamisk separation

4. 

Anlæg til separation ved kemisk udveksling

5. 

Anlæg til separation ved ionbytning

6. 

Anlæg til isotopisk separation med atomdamp"laser"

7. 

Anlæg til isotopisk separation med molekylær"laser"

8. 

Plasmaudskilleranlæg

9. 

Elektromagnetisk udskilleranlæg

b. 

Gascentrifuger og samlinger og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gascentrifugeseparationsproces som følger:

Teknisk note:

I 0B001.b forstås ved ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’:

1. 

Martensitisk ældende ståltyper med maksimal trækstyrke på mindst 1,95 MPa

2. 

Aluminiumlegeringer med maksimal trækstyrke på mindst 0,46 MPa eller

3. 

"Fiber- eller trådmaterialer" med "specifikt modul" på mere end 3,18 × 106 m og "specifik trækstyrke" på mere end 7,62 × 104 m.

1. 

Gascentrifuger

2. 

Komplette rotorsamlinger

3. 

Rotorrørcylindre med en tykkelse på højst 12 mm, diameter mellem 75 mm og 650 mm, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

4. 

Ringe eller bælge med en vægtykkelse på højst 3 mm og diameter mellem 75 mm og 650 mm og konstrueret til at give lokal støtte til et rotorrør eller til at sammenkoble et antal rotorrør, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

5. 

Baffler med diameter mellem 75 mm og 650 mm til montering inde i rotorrøret, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

6. 

Top- og bundkapsler med diameter mellem 75 mm og 650 mm konstruerede til at passe til rotorrørets ender, fremstillet af ‘materialer med højt styrke/densitetsforhold’

7. 

Magnetisk ophængte lejer som følger:

a. 

Lejeenheder bestående af en ringmagnet ophængt i et hus fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" og indeholdende et dæmpende medie, hvor magneten er koblet til et polstykke eller en anden magnet, der er monteret på rotorens øverste lejekapsel

b. 

Aktive magnetiske lejer specielt konstrueret eller forberedt til anvendelse med gascentrifuger

8. 

Specielt fremstillede lejer omfattende en samling af tap og skål monteret på en dæmper

9. 

Molekylarpumper bestående af cylindre med indvendige fræsede eller ekstruderede skruegange og indvendige fræsede lysninger

10. 

Ringformede motorstatorer til flerfasede AC hysterese (reluktans) motorer til synkrondrift i vakuum med en frekvens på 600 Hz eller derover og en effekt fra 40 VA eller derover

11. 

Centrifugehuse/indkapslinger for rotorsamlinger til gascentrifuger, bestående af en stiv cylinder med en vægtykkelse på højst 30 mm og præcisionsforarbejdede ender, som er parallelle med hinanden, og vinkelrette med cylinderens længdeakse med 0,05 ° eller derunder

12. 

Gasudtagningsrør, der er specielt konstrueret eller forberedt til udtagning af UF6-gas fra rotorrøret efter Pitotrørsprincippet, som kan forbindes med det centrale gasudtagningssystem

13. 

Frekvensomformere (konvertere eller invertere) specielt konstrueret eller forberedt til at føde motorstatorer til gascentrifugeberigning, med alle følgende egenskaber, og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. 

En flerfaset frekvensudgang på 600 Hz eller derover og

b. 

Høj stabilitet (med frekvensstyring bedre end 0,2 %)

14. 

Stopventiler og reguleringsventiler som følger:

a. 

Stopventiler specielt fremstillet eller forberedt til at behandle tilføring, produkt eller rest fra UF6-gasstrømme fra en individuel gascentrifuge

b. 

Bælgventiler, stopventiler eller reguleringsventiler fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" med en indvendig diameter på 10-160 mm, specielt fremstillet eller forberedt til anvendelse i hoved- eller hjælpesystemer i gascentrifugeanlæg

c. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til gasdiffusionsseparationsproces som følger:

1. 

Gasdiffusionsbarrierer fremstillet af porøse, metalliske, polymere eller keramiske "UF6-korrosionsbestandige materialer", med en porestørrelse på 10-100 nm, en tykkelse på højst 5 mm og, ved rørformede typer, en diameter på 25 mm eller mindre

2. 

Gasdiffusionshuse fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

3. 

Kompressorer og gasblæsere med en sugekapacitet på 1 m3/min eller derover af UF6, med et afgangstryk på højst 500 kPa og med et trykforhold på 10:1 eller derunder, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

4. 

Akseltætninger til kompressorer og blæsere, som er specificeret i 0B001.c.3, og som er konstrueret til en indtagslækhastighed af buffergas på mindre end 1 000  cm3/min

5. 

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" og konstrueret til et utæthedstryk på mindre end 10 Pa i timen ved et trykdifferentiel på 100 kPa

6. 

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller reguleringsventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

d. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til aerodynamisk separationsproces som følger:

1. 

Separationsdyser bestående af spalteformede, kurvede kanaler med en krumningsradius på mindre end 1 mm, der er UF6-korrosionsbestandige, med en æg i dysen, der separerer gas, der strømmer gennem dysen, i to strømme

2. 

Cylindriske eller koniske rør (vortexrør), fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", og med en eller flere tangentielle indløbsåbninger

3. 

Kompressorer og gasblæsere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4. 

Varmevekslere fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

5. 

Separationselementhuse, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" til at rumme vortexrør eller separationsdyser

6. 

Bælgventiler, manuelle eller automatiserede, stop- eller kontrolventiler, fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale", med en diameter på mindst 40 mm

7. 

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (hydrogen eller helium) til et indhold på højst 1 ppm UF6, herunder

a. 

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b. 

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c. 

Separationsdyser eller vortexrør til adskillelse af UF6 fra bæregas

d. 

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

e. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til separationsproces ved kemisk udveksling som følger:

1. 

Impulskolonner til hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymer eller glas)

2. 

Centrifugalkontaktorer for hurtig væskevæskeudveksling med opholdstid på hvert trin på 30 sekunder eller derunder og modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. fremstillet af eller beskyttet af et egnet plastmateriale såsom fluorerede hydrocarbonpolymerer eller glas)

3. 

Elektrokemiske reduktionsceller, der er bestandige mod koncentrerede saltsyreopløsninger, til at reducere uran fra en valenstilstand til en anden

4. 

Fødeudstyr til elektrokemiske reduktionsceller, som skal fjerne U+4 fra den organiske fase, og hvis dele, der er i forbindelse med processtrømmen, er fremstillet af eller beskyttet af et egnet materiale (f.eks. glas, fluorcarbonpolymerer, polyphenylsulfat, polyethersulfon eller harpiksimprægneret grafit)

5. 

Systemer til fremstilling af fødeblandinger til fremstilling af meget rene uranchloridopløsninger, bestående af opløsning, rensning ved opløsningsmiddelekstraktion og/eller ionbytning og elektrolyseceller til reduktion af U+6 eller U+4 til U+3

6. 

Uranoxidationssystemer til oxidation af U+3 til U+4

f. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til ionbytningsseparationsproces som følger:

1. 

Hurtigt reagerende ionbytningsharpikser, hindeformede eller porøse makroretikulerede harpikser, i hvilke de aktive kemiske byttegrupper er begrænset til en belægning på overfladen af en inaktiv porøs bærestruktur, og andre kompositstrukturer i en egnet form, herunder partikler eller fibre med en diameter på 0,2 mm eller derunder, som er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre, er konstrueret til at have en udvekslingshalveringstid på mindre end 10 sekunder og kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C)

2. 

Ionbytterkolonner (cylindriske) med en diameter på over 1 000  mm, som er fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er modstandsdygtige mod koncentreret saltsyre (f.eks. titan eller fluorcarbonplast), og som kan arbejde ved en temperatur i området 373 K (100 °C) til 473 K (200 °C) og ved et tryk på over 0,7 MPa

3. 

Ionbyttertilbageløbssystemer (systemer til kemisk eller elektrokemisk oxidation eller reduktion) til regenerering af de kemiske reduktions- eller oxidationsmidler, der benyttes i ionbytterberigningskaskader

g. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med atomdamplaser som følger:

1. 

Uranfordampningssystemer konstrueret til at nå en afgiven effekt på 1 kW eller derover på målet til brug ved laserberigelse

2. 

Systemer til håndtering af flydende eller dampformigt uranmetal specielt fremstillet eller forberedt til håndtering af smeltet uran, smeltede uranlegeringer eller uranmetaldamp til brug ved laserberigelse, og specielt konstruerede komponenter hertil

NB:   JF. LIGELEDES 2A225.

3. 

Samlesystemer til produkt og produktrest til indsamling af uranmetal i flydende eller fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra uranmetaldamp eller væske, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

4. 

Huse til separatormoduler (cylindriske eller rektangulære beholdere), som skal indeholde uranmetalfordampningsenheden, elektronkanonen og samlesystemer til produkt og produktrester

5. 

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:   JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

h. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til laserbaserede separationsprocesser ved isotopisk separation med molekylær laser som følger:

1. 

Supersoniske ekspansionsdyser til nedkøling af blandinger af UF6 og bæregas til 150 K (– 123 °C) eller derunder, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale"

2. 

Samlekomponenter eller -systemer til produkt og produktrest, som er specielt fremstillet eller forberedt til indsamling af uranmaterialer eller uranrestmaterialer efter belysning/bestråling med laserlys, fremstillet af "UF6-korrosionsbestandige materialer"

3. 

Kompressorer fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandigt materiale" samt akseltætninger hertil

4. 

Udstyr til fluorering af UF5 (fast stof) til UF6 (luftart)

5. 

Processystemer til adskillelse af UF6 fra bæregas (f.eks. nitrogen, argon eller en anden gas), herunder:

a. 

Kryovarmevekslere og kryoseparatorer til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

b. 

Kryokøleenheder til drift ved temperaturer på 153 K (– 120 °C) eller derunder

c. 

UF6-kuldefælder, der kan fryse UF6 ude

6. 

"Lasere" eller "laser"systemer specielt fremstillet eller forberedt til separation af uranisotoper med spektrumfrekvensstabilisation med henblik på drift i længere tid ad gangen

NB:   JF. LIGELEDES 6A005 OG 6A205.

i. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til plasmaseparationsproces som følger:

1. 

Mikrobølgegeneratorer og -antenner til fremstilling eller accelerering af ioner, med en udgangsfrekvens på over 30 GHz og en middeludgangseffekt på mere end 50 kW

2. 

Radiofrekvens ionexciteringsspoler for frekvenser på mere end 100 kHz, i stand til drift med en middeleffekt på mere end 40 kW

3. 

Systemer til generering af uranplasma

4. 

Ikke anvendt

5. 

Samlesystemer til produkt og produktrest til uranmetal i fast form fremstillet af eller beskyttet af materialer, der er bestandige mod varme og korrosion fra urandamp, som f.eks. yttriumoxidbelagt grafit eller tantal

6. 

Huse til separatormoduler (cylindriske), som skal indeholde uranplasmakilden, radiofrekvensspolen og samlesystemet til produkt og produktrester, og som er fremstillet af et passende umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål)

j. 

Udstyr og komponenter specielt konstrueret eller forberedt til elektromagnetisk separationsproces som følger:

1. 

Ionkilder, enkelte eller flerdobbelte, som består af dampkilde, ionisator og stråleaccelerator, er fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit, rustfrit stål eller kobber) og kan levere en samlet ionstrålestrøm på 50 mA eller derover

2. 

Ionkollektorplader til opsamling af stråler af beriget eller depleteret uran, bestående af to eller flere spalter og lommer og fremstillet af egnede umagnetiske materialer (f.eks. grafit eller rustfrit stål)

3. 

Vakuumbeholdere til elektromagnetiske uranseparatorer, fremstillet af umagnetisk materiale (f.eks. rustfrit stål) og konstrueret til drift ved et tryk på 0,1 Pa eller derunder

4. 

Magnetpolstykker med diameter over 2 m

5. 

Højspændingsstrømforsyninger til ionkilder, som har alle følgende egenskaber:

a. 

I stand til kontinuerlig drift

b. 

Udgangsspænding 20 000  V eller derover

c. 

Udgangsstrøm 1 A eller derover og

d. 

Spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer

NB:   JF. LIGELEDES 3A227.

6. 

Magnetstrømforsyninger (højeffekt, jævnstrøm), som har alle følgende egenskaber:

a. 

I stand til kontinuerlig drift ved en udgangsstrøm på 500 A eller derover ved en spænding på 100 V eller derover og

b. 

Strøm- eller spændingsregulering bedre end 0,01 % over en periode på 8 timer.

NB:   JF. LIGELEDES 3A226.

0B002Specielt konstruerede eller forberedte hjælpesystemer, udstyr og komponenter til de isotopseparationsanlæg der er specificeret i 0B001, og som er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer":

a. 

Fødeautoklaver, ovne eller systemer til tilføring af UF6 til berigningsprocessen

b. 

Desublimatorer eller kuldefælder til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen til senere overførsel efter opvarmning

c. 

Produkt- og reststationer, der anvendes til overførsel af UF6 til beholdere

d. 

Fortætnings- og størkningsstationer, der anvendes til fjernelse af UF6 fra berigningsprocessen ved komprimering, køling og omdannelse af UF6 til flydende eller fast form

e. 

Rør- og samlesystemer, der er specielt konstrueret eller forberedt til at føre UF6 i gasdiffusions-, gascentrifuge- eller aerodynamiske kaskader

f. 

Vakuumsystemer og -pumper som følger:

1. 

Vakuumgrenrør, vakuumrørsamlekasser eller vakuumpumper med en sugekapacitet på 5 m3/min eller derover

2. 

Vakuumpumper, der er specielt konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære, der er fremstillet af eller beskyttet af "UF6-korrosionsbestandige materialer" eller

3. 

Vakuumsystemer bestående af vakuumgrenrør, vakuumsamlekasser og vakuumpumper og konstrueret til brug i UF6-holdig atmosfære

g. 

UF6-massespektrometre eller ionkilder i stand til at tage online prøver af UF6-gasstrømme, og som har alle følgende egenskaber:

1. 

I stand til at måle ioner på 320 atommasseenheder eller derover og med en opløsning bedre end 1 del på 320

2. 

Ionkilder, der er fremstillet eller beskyttet af nikkel, nikkel-kobberlegeringer med et nikkelindhold på mindst 60 vægtprocent, eller nikkel-kromlegeringer

3. 

Ioniseringskilder med elektronbeskydning og

4. 

Kollektorsystem egnet til isotopanalyse.

0B003Anlæg til omdannelse af uran og udstyr specielt konstrueret eller forberedt dertil som følger:

a. 

Systemer til omdannelse af uranmalmkoncentrat til UO3

b. 

Systemer til omdannelse af UO3 til UF6

c. 

Systemer til omdannelse af UO3 til UO2

d. 

Systemer til omdannelse af UO2 til UF4

e. 

Systemer til omdannelse af UF4 til UF6

f. 

Systemer til omdannelse af UF4 til uranmetal

g. 

Systemer til omdannelse af UF6 til UO2

h. 

Systemer til omdannelse af UF6 til UF4

i. 

Systemer til omdannelse af UO2 til UCl4.

0B004Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil som følger:

a. 

Udstyr til produktion af tungt vand, deuterium eller deuteriumforbindelser som følger:

1. 

Vand-hydrogensulfidbytningsanlæg

2. 

Ammoniak-hydrogenbytningsanlæg

b. 

Udstyr og komponenter som følger:

1. 

Vand-hydrogensulfidbytningstårne med diametre på 1,5 m eller derover til drift ved tryk på 2 MPa eller derover

2. 

Enkelttrins-, lavtryks- (dvs. 0,2 MPa) centrifugalblæsere eller -kompressorer til hydrogensulfidgascirkulation (dvs. gas med over 70 vægtprocent hydrogensulfid (H2S)) med en kapacitet på 56 m3/sekund eller derover ved sugetryk på 1,8 MPa eller derover og med pakninger udformet til våd H2S-anvendelse

3. 

Ammoniak-hydrogenbytningstårne med en højde på 35 m eller derover og diametre på 1,5-2,5 m til drift ved tryk på over 15 MPa

4. 

Interne dele til tårne, herunder trinkontaktorer og trinpumper, herunder neddykkede pumper, til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

5. 

Ammoniakcrackere med driftstryk på 3 MPa eller derover til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

6. 

Infrarøde absorptionsanalysatorer til onlineanalyse af hydrogen/deuteriumforholdet ved deuteriumkoncentrationer lig med eller højere end 90 vægtprocent

7. 

Katalytiske brændere til omdannelse af beriget deuteriumgas til tungt vand ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen

8. 

Komplette tungtvandsforbedringssystemer eller søjler dertil til forbedring af tungt vand til reaktordeuteriumkoncentration

9. 

Ammoniaksyntesekonvertere og ammoniaksynteseenheder, som er specielt konstrueret eller forberedt til tungtvandsproduktion ved hjælp af ammoniak-hydrogenbytningsprocessen.

0B005Anlæg specielt konstrueret til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

Teknisk note:

Specielt konstrueret eller forberedt udstyr til produktion af brændselselementer til "atomreaktorer" omfatter udstyr, som:

1. 

Normalt kommer i direkte berøring med eller direkte behandler eller styrer produktstrømmen af kernematerialer

2. 

Indelukker kernematerialet i dets indkapsling

3. 

Kontrollerer, at indkapslingen og dens pakninger er intakte

4. 

Kontrollerer den endelige behandling af det indkapslede brændsel eller

5. 

Anvendes til samling af reaktorelementer.

0B006Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer" og specielt konstrueret eller forberedt udstyr og komponenter hertil.

Note:   0B006 omfatter:

a. 

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer fra "atomreaktorer", herunder udstyr og komponenter, som normalt kommer i direkte berøring med og som direkte styrer det bestrålede brændsel og de vigtigste processtrømme af kernemateriale og spaltningsprodukter

b. 

Maskiner og udstyr til fjernelse af indkapsling og sønderdeling af brændselselementer, dvs. fjernbetjent udstyr til at skære, hugge eller snitte bestrålede brændselsaggregater, bundter eller stænger til "atomreaktorer"

c. 

Opløsningstanke eller tanke med mekaniske anordninger, der er specielt konstrueret eller forberedt til opløsning af bestrålet "atomreaktor" brændsel, som er i stand til at modstå varme, stærkt korroderende væsker, og som kan lades og vedligeholdes ved fjernbetjening

d. 

Udstyr til udtrækning såsom impuls- eller fyldlegemekolonner, blande/afsætningsbeholdere og centrifugalkontraktorer, som er modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre og specielt konstrueret eller forberedt til brug i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer"

e. 

Opbevarings- eller lagertanke, der er særligt konstruerede til at være kritikalitetssikre og modstandsdygtige over for ætsning af salpetersyre.

Teknisk note:

Opbevarings- eller lagertanke kan have følgende egenskaber:

1. 

Vægge eller interne strukturer med en borækvivalent (der for alle elementer beregnes som defineret i noten til 0C004) på mindst 2 %

2. 

Maksimal diameter på 175 mm for cylindriske tanke eller

3. 

Maksimal bredde på 75 mm for flade eller ringformede tanke.

f. 

Systemer til måling af neutroner specielt fremstillet eller forberedt til integration og anvendelse med automatiserede processtyringssystemer i et anlæg til oparbejdning af bestrålet "naturligt uran", "depleteret uran" eller "specielle fissile materialer".

0B007Anlæg til omdannelse af plutonium og udstyr specielt konstrueret eller forberedt hertil som følger:

a. 

Systemer til omdannelse af plutoniumnitrat til plutoniumoxid

b. 

Systemer til produktion af metallisk plutonium.

0CMaterialer

0C001"Naturligt uran" eller "depleteret uran" eller thorium i form af metal, legering, kemisk forbindelse eller koncentrat og et hvilket som helst andet materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer.

Note:   0C001 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a. 

Fire gram og derunder "naturligt uran" eller "depleteret uran", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter

b. 

"Depleteret uran" specielt fremstillet til følgende, civile, ikkenukleare formål:

1. 

Afskærmning

2. 

Emballage

3. 

Ballast med en masse på ikke over 100 kg

4. 

Kontravægte med en masse på ikke over 100 kg

c. 

Legeringer indeholdende under 5 % thorium

d. 

Keramiske produkter indeholdende thorium, som er fremstillet til ikkenukleare formål.

0C002"Specielle, fissile materialer"

Note:   0C002 lægger ikke eksportkontrol på fire "effektive gram" eller derunder, når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

0C003Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid), deuteriumforbindelser og blandinger og opløsninger indeholdende deuterium, i hvilke isotopforholdet mellem deuterium og hydrogen er højere end 1:5 000 .

0C004Grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm ‘borækvivalent’ og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en "atomreaktor", i mængder, der overskrider 1 kg.

NB:   JF. LIGELEDES 1C107.

Note 1:   Med henblik på eksportkontrol afgør de kompetente myndigheder i den EU-medlemsstat, hvor eksportøren er etableret, om eksporteret grafit, der opfylder ovenstående specifikationer, er til brug i "atomreaktorer". 0C004 pålægger ikke eksportkontrol af grafit med en renhedsgrad på mindst 5 ppm borækvivalent og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 til brug i en atomreaktor.

Note 2:   I 0C004 defineres ‘borækvivalent’ (BE) som summen af BEz for urenheder (undtagen BE-kulstof, da kulstof ikke betragtes som en urenhed), herunder bor, hvis:

BEZ (ppm) = CF × koncentrationen af elementet Z i ppm

image

og sB og sZ er de termiske neutronoptagelsestværsnit (i barn) for henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z; og AB og AZ er atommasserne af henholdsvis naturligt forekommende bor og element Z.

0C005Specielt forberedte forbindelser eller pulvere, der er modstandsdygtige over for UF6-korrosion (f.eks. nikkel eller legeringer med 60 vægtprocent nikkel eller derover, aluminiumoxid og fuldt fluorerede hydrocarbonpolymerer) til fremstilling af gasdiffusionsbarrierer, og med en renhed på mindst 99,9 vægtprocent og en kornstørrelse mindre end 10 μm målt efter ASTM B 330 standard, og en høj regelmæssighedsgrad af kornstørrelse.

0DSoftware

0D001"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

0ETeknologi

0E001"Teknologi" iflg. noten vedrørende nuklear teknologi (NTN), til "udvikling", "produktion" eller "brug" af produkter, der er specificeret i denne kategori.

DEL III

Kategori 1

KATEGORI 1 - SÆRLIGE MATERIALER OG TILHØRENDE UDSTYR

1ASystemer, udstyr og komponenter

1A001Komponenter fremstillet af fluorerede forbindelser som følger:

a. 

Tætninger, pakninger, tætningsmidler eller brændstofblærer, specielt udviklet til brug i "fly" eller rumfart, og fremstillet af mere end 50 vægtprocent af nogen af de materialer, der er specificeret i 1C009.b eller 1C009.c

b. 

Ikke anvendt

c. 

Ikke anvendt.

1A002"Kompositte" strukturer eller laminater som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1A202, 9A010 OG 9A110.

a. 

Fremstillet af følgende materialer:

1. 

En organisk "matrix" og "fiber- og trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.c eller 1C010.d eller

2. 

Prepregs og preforms, der er specificeret i 1C010.e

b. 

Fremstillet af en metal- eller carbon-"matrix" og har en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

a. 

"Specifikt modul" større end 10,15 × 106 m og

b. 

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m eller

2. 

Materialer, der er specificeret i 1C010.c.

Note 1:   1A002 lægger ikke eksportkontrol på "kompositte" strukturer eller laminater, der er fremstillet af kul "fiber- eller trådmaterialer" imprægneret med epoxyharpiks, til reparation af "civile fly"strukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

a. 

Et areal på højst 1 m2

b. 

En længde på højst 2,5 m og

c. 

En bredde på mere end 15 mm.

Note 2:   1A002 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der er specielt beregnet til rent civile anvendelser som følger:

a. 

Sportsartikler

b. 

Automobilindustrien

c. 

Værktøjsmaskinindustrien

d. 

Medicinske anvendelser.

Note 3:   1A002b.1 lægger ikke eksportkontrol på halvfabrikata, der indeholder sammenvævede tråde af højst to dimensioner, og som er specielt beregnet til følgende anvendelser:

a. 

Ovne til varmebehandling af metaller med henblik på hærdning af metaller

b. 

Udstyr til fremstilling af boules af silicium.

Note 4:   1A002 lægger ikke eksportkontrol på færdigprodukter, der er specielt beregnet til en specifik anvendelse.

Note 5:   1A002.b.1 pålægger ikke eksportkontrol af mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon-"fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

1A003Produkter af ikke "smeltelige", aromatiske polyimider i form af film, folie, tape eller bånd med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

En tykkelse på mere end 0,254 mm eller

b. 

Belagt eller lamineret med carbon, grafit, metaller eller magnetiske stoffer.

Note:   1A003 lægger ikke eksportkontrol på produkter, når de er belagt eller lamineret med kobber og beregnet til produktion af elektroniske trykte kredsløbskort.

NB:   Med hensyn til "smeltelige", aromatiske polyimider i alle former, jf. 1C008.a.3.

1A004Beskyttelses- og detekteringsudstyr og komponenter hertil, der ikke er specielt beregnet til militær anvendelse, som følger:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 2B351 OG 2B352.

a. 

Helmasker, filterbeholdere og dekontamineringsudstyr hertil, der er udviklet eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

Note:   1A004.a. omfatter Powered Air Purifying Respirators (PAPR — ventilerede åndedrætsværn), der er konstrueret eller modificeret til forsvar mod kampmidler og materialer som anført i 1A004.a.

Teknisk note:

Med henblik på 1A004.a. gælder følgende:

1. 

Helmasker betegnes også gasmasker

2. 

Filterbeholdere omfatter også filterpatroner.

1. 

"Biologiske agenser"

2. 

‘Radioaktive materialer’

3. 

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW) eller

4. 

"Kampmidler til oprørskontrol", herunder:

a. 

α-Brombenzenacetonitril (brombenzylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8)

b. 

[(2-Chlorphenyl)methylen]propandinitril, (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1)

c. 

2-Chlor-1-phenylethanon, phenylacylchlorid (ω-chloroacetophenon) (CN) (CAS 532-27-4)

d. 

Dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8)

e. 

10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin, (phenarsazinchlorid), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

f. 

N-Nonanoylmorpholin, (MPA) (CAS 5299-64-9)

b. 

Beskyttelsesdragter, -handsker og -sko, der er specielt konstrueret eller modificeret til forsvar mod en eller flere af følgende:

1. 

"Biologiske agenser"

2. 

‘Radioaktive materialer’eller

3. 

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

c. 

Detekteringssystemer, der specielt er udviklet eller modificeret til detektering eller identifikation af en eller flere af følgende, og specielt udviklede komponenter hertil:

1. 

"Biologiske agenser"

2. 

‘Radioaktive materialer’eller

3. 

Kampmidler til kemisk krigsførelse (CW)

d. 

Elektronisk udstyr, der er udviklet til automatisk detektering eller identifikation af tilstedeværelse af restmængder af "sprængstoffer", og som anvender ‘trace detection’-teknikker (f.eks. akustisk overfladebølge, ionmobilitetsspektronomi, differential mobilitetsspektronomi, massespektrometri).

Teknisk note:

‘Trace detection’ defineres som evnen til at detektere mindre end 1 ppm damp eller 1 mg fast stof eller væske.

Note 1:   1A004.d lægger ikke eksportkontrol på udstyr, der specielt er udviklet til laboratoriebrug.

Note 2:   1A004.d lægger ikke eksportkontrol på kontaktfrie sikkerhedsentréer.

Note:   1A004 lægger ikke eksportkontrol på:

a. 

Dosimetre til personlig bestrålingsovervågning

b. 

Udstyr til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der i udformning eller funktion er begrænset til at beskytte mod risici, der er specifikke for sikring af beboelseskvarterer eller ikkemilitære industrier, herunder

1. 

miner

2. 

stenbrud

3. 

landbrug

4. 

den farmaceutiske industri

5. 

medicinalindustrien

6. 

den veterinære sektor

7. 

miljøsektoren

8. 

affaldshåndtering

9. 

fødevareindustrien.

Tekniske noter:

1.   1A004 omfatter også udstyr og komponenter, der er blevet identificeret, med held afprøvet efter nationale standarder, eller som på anden måde har vist sig effektive med henblik på detektering af eller forsvar imod ‘radioaktive materialer’, "biologiske agenser", kampmidler til kemisk krigsførelse, ‘simulatorer’ eller "kampmidler til oprørskontrol", selv hvis sådant udstyr eller sådanne komponenter anvendes i ikkemilitære industrier som f.eks. miner, stenbrud, landbrug, den farmaceutiske industri, medicinalindustrien, den veterinære sektor, miljøsektoren, affaldshåndtering eller fødevareindustrien.

2.   ‘Simulator’ er et stof eller materiale, der anvendes i stedet for et (kemisk eller biologisk) toksin i forbindelse med uddannelse, forskning, afprøvning eller evaluering.

3.   I forbindelse med 1A004 forstås ved ‘radioaktive materialer’ materialer, der er udvalgt eller modificeret med henblik på at gøre dem mere effektive til at dræbe mennesker eller dyr, ødelægge udstyr eller skade afgrøder eller miljøet.

1A005Armerede beskyttelsesdragter og komponenter hertil som følger:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. 

Lette armerede beskyttelsesdragter, der ikke er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer eller efter, hvad der svarer hertil, og specielt udviklede komponenter hertil

b. 

Tunge armerede beskyttelsesdragter, der giver ballistisk beskyttelse svarende til højst niveau IIIA (NIJ 0101 .06, juli 2008) eller "tilsvarende standarder".

NB:   Med hensyn til "fiber- og trådmaterialer", der benyttes til fremstilling af armerede beskyttelsesdragter, se 1C010.

Note 1:   1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, når de medbringes af brugeren med henblik på dennes egen personlige beskyttelse.

Note 2:   1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der er udviklet til at yde udelukkende frontal beskyttelse mod både sprængstykker og lufttryk fra ikkemilitære sprængstofanordninger.

Note 3:   1A005 lægger ikke eksportkontrol på armerede beskyttelsesdragter, der udelukkende er udviklet til at beskytte mod knive, pile, nåle og slagvåben.

1A006Følgende udstyr, der er specielt konstrueret eller modificeret til bortskaffelse af improviserede eksplosive anordninger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. 

Fjernbetjente køretøjer

b. 

‘Afbrydere’.

Teknisk note:

Med henblik på 1A006.b. gælder følgende: ‘Afbrydere’ er anordninger, der er specielt konstrueret til at hindre den eksplosive anordning i at eksplodere, idet der affyres et flydende, fast eller brudbart projektil.

Note:   1A006 gælder ikke for udstyr, når det ledsager operatøren.

1A007Følgende udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ad elektrisk vej at bringe sprængladninger og anordninger, der indeholder "energimaterialer", til sprængning:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL, 3A229 OG 3A232.

a. 

Eksplosive detonatortændapparater, der er konstrueret til at drive detonatorer, der er specificeret i 1A007.b.

b. 

Følgende elektrisk aktiverede detonatorer:

1. 

Eksplosive broer (EB)

2. 

Tråd til eksplosive broer (EBW)

3. 

Tændere med slapper

4. 

Tændere med eksplosiv folie (EFI).

Tekniske noter:

1.   Ordet initiator eller tænder bruges undertiden i stedet for ordet detonator.

2.   1A007.b. forstås således, at alle de pågældende detonatorer bruger en lille elektrisk leder (bro, brotråd eller folie), som fordamper eksplosivt, når der passerer en hurtig, højelektrisk strøm igennem den. I non-slapper-typer begynder den eksplosive leder en kemisk detonation i et berørende, høj-eksplosivt materiale som f.eks. PETN (pentaerythritoltetranitrat). I slapper-detonatorer driver den eksplosive fordampning af den elektriske leder en flyer eller slapper over en spalte, og slapperens anslag på et sprængstof indleder en kemisk detonation. I nogle udførelser drives slapperen af magnetisk kraft. Udtrykket eksplosiv folie-detonator kan betyde enten en EB eller en detonator af slapper-typen.

1A008Følgende sprængladninger, anordninger og komponenter:

a. 

‘Retningsbestemte ladninger’, som har alle følgende egenskaber:

1. 

Netto eksplosiv mængde (NEM) overstiger 90 g og

2. 

Hylsterets ydre diameter er lig med eller større end 75 mm

b. 

Lineære sprængskæreladninger, som har alle nedenstående egenskaber, samt specielt udformede komponenter hertil:

1. 

sprængladningen overstiger 40 g/m og

2. 

bredden er 10 mm eller mere

c. 

Sprængsnore med en kernesprængladning, der overstiger 64 g/m

d. 

Skæreanordninger ud over dem, der er omhandlet i 1A008.b., og redskaber til kløvning med en netto eksplosiv mængde (NEM), der overstiger 3,5 kg.

Teknisk note:

‘Retningsbestemte ladninger’ er sprængladninger, der er udformet med henblik på at målrette effekten af eksplosionen.

1A102Resaturerede pyroliserede carboncarbonkomponenter, der er udviklet til løftefartøjer til rumfartøjer, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1A202Kompositte strukturer ud over dem, der er specificeret i 1A002, i form af rør med begge følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 9A010 OG 9A110.

a. 

En indvendig diameter mellem 75 mm og 400 mm og

b. 

Fremstillet af de "fiber- eller trådmaterialer", der er specificeret i 1C010.a eller b eller 1C210.a, eller af carbonprepregmaterialer, der er specificeret i 1C210.c.

1A225Platiniserede katalysatorer, der er specielt udviklet eller forberedt til at fremme hydrogenisotopbytningsreaktionen mellem hydrogen og vand til udvinding af tritium fra tungt vand eller til produktion af tungt vand.

1A226Specielle pakninger, der kan anvendes til adskillelse af tungt vand fra almindeligt vand, og som har begge følgende egenskaber:

a. 

Fremstillet af phosphorbronzenet (kemisk behandlet for at forbedre vædbarhed) og

b. 

Konstrueret til brug i vakuumdestillationstårne.

1A227Strålingsbeskyttende vinduer med høj tæthed (blyglas eller andet), der har samtlige følgende egenskaber, og specielt konstruerede rammer hertil:

a. 

Et ‘inaktivt område’ målende mere end 0,09 m2

b. 

En tæthed på mere end 3 g/cm3 og

c. 

En tykkelse på mindst 100 mm.

Teknisk note:

I 1A227 forstås ved ‘inaktivt område’ det synsfelt i et vindue, der er udsat for den laveste stråling i designapplikationen.

1BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

1B001Udstyr til fremstilling eller inspektion af "kompositte" strukturer eller laminater, som er specificeret i 1A002, eller "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010, som følger, og specielt udviklede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 1B101 OG 1B201.

a. 

Filamentvindemaskiner, i hvilke bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre koordineres og programmeres i tre eller flere ‘primære servoanbringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer eller -laminater, af "fiber- eller trådmaterialer"

b. 

‘Tape-pålægningsmaskiner’, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af tape koordineres eller programmeres i fem eller flere ‘primære servoanbringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flykroppe og ‘missiler’.

Note:   I 1B001.b forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer.

Teknisk note:

‘Tape-pålægningsmaskiner’ i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på over 25,4 mm og under eller lig med 304,8 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålægningsprocessen.

c. 

Multidirektionelle, multidimensionelle vævemaskiner eller sammenfletningsmaskiner, inklusive tilpasningsstykker og modificeringssæt, specielt konstrueret eller modificeret til vævning, sammenfletning eller sammensnoning af fibre til "kompositte" strukturer.

Teknisk note:

I forbindelse med 1B001.c. omfatter sammenfletning også strikning.

d. 

Udstyr, specielt konstrueret eller tilpasset til fremstilling af forstærkningsfibre som følger:

1. 

Udstyr til omdannelse af polymeriske fibre (som f.eks. polyacrylonitril, rayon, beg eller polycarbosilan) til carbonfibre eller siliciumcarbidfibre, inklusive specielt udstyr til at strække fiberen under opvarmning

2. 

Udstyr til kemisk dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser, på opvarmede, trådede substrater, til fremstilling af siliciumcarbidfibre

3. 

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

4. 

Udstyr til omdannelse af aluminium, der indeholder prækursorfibre, til aluminiumoxidfibre ved varmebehandling

e. 

Udstyr til fremstilling af prepregs, der er specificeret i 1C010.e, ved varmsmeltningsmetoden

f. 

Ikkedestruktivt inspektionsudstyr, specielt udviklet til "kompositte" materialer, som følger:

1. 

Røntgentomografisystemer til tredimensionel defektkontrol

2. 

Numerisk styrede ultralydstestmaskiner, i hvilke bevægelserne for positionering af sendere eller modtagere simultant koordineres og programmeres i mindst fire akser for at følge de tredimensionelle konturer af den komponent, der kontrolleres

g. 

‘Blårpålægningsmaskiner’, i hvilke bevægelserne til anbringelse og pålægning af blår koordineres eller programmeres i to eller flere ‘primære servoanbringelsesakser’, specielt konstrueret til fremstilling af "kompositte" strukturer til flyskrog og ‘missiler’.

Teknisk note:

‘Blårpålægningsmaskiner’ i 1B001.b. er i stand til at pålægge et eller flere ‘filamentbånd’ begrænset til bredder på højst 25,4 mm, og til at skære og genstarte produktionen af individuelle ‘filamentbånd’ under pålægningsprocessen.

Tekniske noter:

1.   For så vidt angår 1B001 lægges der eksportkontrol på ‘primære servoanbringelsesakser’ ved hjælp af et computerprogram terminalanordningens (dvs. hovedets) position i rummet i forhold til arbejdsemnet og sørger for, at den har den korrekte drejning og retning med henblik på at opnå den ønskede proces.

2.   I 1B001 forstås ved et ‘filamentbånd’ en endeløs bredde af helt eller delvis harpiksimprægneret tape, blår eller fiber. Helt eller delvis harpiksimprægnerede ‘filamentbånd’ omfatter dem, der er belagt med pulver, som klæber ved opvarmning.

1B002Udstyr, der er beregnet til at fremstille metallegeringspulver eller partikelformet materiale, og som har samtlige følgende egenskaber:

a. 

specielt udviklet til at undgå kontaminering og

b. 

specielt udviklet til brug i en af de processer, der specificeret i 1C002.c.2.

NB:   JF. LIGELEDES 1B102.

1B003Værktøjer, matricer, forme eller tilbehør til "superplastisk formning" eller "diffusionsbonding" af titan, aluminium eller deres legeringer, specielt konstrueret til fremstilling af en eller flere af følgende:

a. 

Konstruktioner til flyskrog eller rumfart

b. 

Motorer til "fly" eller rumfart eller

c. 

Specielt konstruerede komponenter til de konstruktioner, der er omhandlet i 1B003.a, eller de motorer, der er omhandlet i 1B003.b.

1B101Udstyr ud over det, der er specificeret i 1B001, til "produktion" af konstruktionskompositter som følger; og specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 1B201.

Note:   Eksempler på komponenter og tilbehør til maskiner, som er specificeret i 1B101 er: Forme, dorne, matricer, opspændinger og værktøj til præformpresning, hærdning, støbning, sintring eller bonding af kompositstrukturer, laminater og produkter heraf.

a. 

Filamentvindemaskiner eller fiberviklemaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse, omlægning og vinding af fibre kan koordineres og programmeres i tre eller flere akser, specielt konstrueret til fremstilling af kompositstruktur eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer", og koordinering og programstyring hertil

b. 

Tapepålægningsmaskiner, hvor bevægelserne til anbringelse og lægning af tape og folie kan koordineres og programmeres i to eller flere akser, konstrueret til fremstilling af kompositte flyskrog og "missil" konstruktioner

c. 

Udstyr konstrueret eller modificeret til "produktion" af "fiber- eller trådmaterialer" som følger:

1. 

Udstyr til omdannelse af polymere fibre (som for eksempel polyakrylonitril, rayon eller polycarbosilan), herunder specielle forholdsregler til strækning af fiberen under opvarmning

2. 

Udstyr til dampudfældning af grundstoffer eller forbindelser på opvarmede trådsubstrater

3. 

Udstyr til vådspinding af varmebestandige, keramiske materialer (som. f.eks. aluminiumoxid)

d. 

Udstyr, der er konstrueret eller modificeret til speciel fiberoverfladebehandling eller fremstilling af de prepregs og preforms, der er specificeret i 9C110.

Note:   1B101.d. omfatter valser, strammeanordninger, belægningsudstyr, skæreudstyr og clicker dies.

1B102Udstyr til "produktion" af metalpulver ud over det, der er specificeret i 1B002, og komponenter som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1B115.b.

a. 

Udstyr til "produktion" af metalpulver, som kan anvendes til "produktion" i et kontrolleret miljø af sfærisk, sfæroidal eller forstøvet materiale, der er specificeret i 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2. eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål;

b. 

Specielt konstruerede komponenter til udstyr til "produktion", som er specificeret i 1B002 eller 1B102.a.

Note:   1B102 omfatter:

a. 

Plasmageneratorer (højfrekvent buejet), der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

b. 

Electroburstudstyr, der kan anvendes til fremstilling af forstøvet eller sfærisk metalpulver med tilrettelæggelse af processen i et argon-vand-miljø

c. 

Udstyr, der kan anvendes til "produktion" af sfærisk aluminiumpulver ved forstøvning af smelt i et inaktivt medium (f.eks. nitrogen).

1B115Følgende udstyr ud over det, der er specificeret i 1B002 eller 1B102, til produktion af drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer og specielt konstruerede komponenter hertil:

a. 

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering og godkendelsesafprøvning af flydende drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

b. 

"Produktionsudstyr" til "produktion", håndtering, blanding, hærdning, støbning, presning, maskinbehandling, strengpresning eller godkendelsesafprøvning af faste drivstoffer eller bestanddele af drivstoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note:   1B115.b lægger ikke eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi. For så vidt angår eksportkontrol på batchblandere, kontinuerlige blandere, møller baseret på fluidenergi se 1B117, 1B118 og 1B119.

Note 1:   For så vidt angår udstyr, der er specielt konstrueret til fremstilling af militære produkter, se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

Note 2:   1B115 omfatter ikke kontrol med "produktion", håndtering og godkendelsesprøvning af borcarbid.

1B116Specielt konstruerede dyser til fremstilling af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområder fra 1 573  K (1 300  °C) til 3 173  K (2 900  °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

1B117Blandere, der har samtlige følgende egenskaber og har specielt udviklede komponenter hertil:

a. 

Udformet eller modificeret til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa

b. 

Mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret

c. 

Et totalt rumfang på 110 l eller derover og

d. 

Mindst en excentrisk monteret ‘blande/ælteaksel’.

Note:   I 1B117.d anvendes udtrykket ‘blande/ælteaksel’ ikke om deagglomeratorer eller knife-spindles.

1B118Kontinuerlige blandere, der har samtlige følgende egenskaber og har specielt udviklede komponenter hertil:

a. 

Udformet eller ombygget til at blande under vakuum i området fra nul til 13,326 kPa

b. 

Mulighed for temperaturkontrol i blandekammeret

c. 

Noget af følgende:

1. 

To eller flere blande/ælteaksler eller

2. 

Samtlige følgende egenskaber:

a. 

En enkelt roterende og oscillerende aksel med æltetænder/tappe og

b. 

Æltetænder/tappe indvendigt i blandekammeret.

1B119Møller baseret på fluidenergi til formaling og fræsning af stoffer, der er specificeret i 1C011.a., 1C011.b., 1C111 eller kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, og specielt udviklede komponenter hertil.

1B201Filamentviklemaskiner ud over dem, der er specificeret i 1B001 eller 1B101, og beslægtet udstyr som følger:

a. 

Filamentviklemaskiner, der har samtlige følgende egenskaber:

1. 

Bevægelserne til anbringelse, lægning og vikling af fibre kan koordineres og programmeres i to eller flere akser

2. 

Specielt konstrueret til fremstilling af kompositte strukturer eller laminater af "fiber- eller trådmaterialer" og

3. 

I stand til at vikle cylindriske rør med en indvendig diameter på mellem 75 mm og 650 mm og længder på 300 mm eller derover

b. 

Koordinerings- og programmeringsstyring til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a

c. 

Præcisionsdorne til de filamentviklemaskiner, der er specificeret i 1B201.a.

1B225Elektrolytceller til fluorproduktion med en produktionskapacitet på mere end 250 g fluor pr. time.

1B226Elektromagnetiske isotopseparatorer, konstrueret til eller udstyret med enkelte eller multiple ionkilder, der er i stand til at afgive en total ionstrålestrøm på mindst 50 mA.

Note:   1B226 omfatter:

a. 

Separatorer, der er i stand til at berige stabile isotoper

b. 

Separatorer med både ionkilder og kollektorer i magnetfeltet og de konfigurationer, hvor de er uden for feltet.

1B228Hydrogenkryogene destillationskolonner med samtlige følgende egenskaber:

a. 

Konstrueret til drift ved indre temperaturer på højst 35 K (– 238 °C)

b. 

Konstrueret til drift ved indre tryk på 0,5 til 5 MPa

c. 

Konstrueret af:

1. 

Rustfrit stål i 300-serien fra Society of Automotive Engineers (SAE) med lavt svovlindhold og med en austenitisk kornstørrelse på mindst 5 efter ASTM (eller tilsvarende standard) eller

2. 

Tilsvarende kryogeniske og hydrogen(H2)-kompatible materialer og

d. 

Med indvendig diameter på mindst 30 cm og ‘effektive længder’ på mindst 4 m.

Teknisk note:

I 1B228 forstås ved ‘effektiv længde’ pakningsmaterialets aktive højde i en fyldlegemekolonne, eller interne kontaktorpladers aktive højde i en plade-type-kolonne.

1B230Pumper, der er i stand til at cirkulere opløsninger af koncentreret eller fortyndet kaliumamidkatalysator i flydende ammoniak (KNH2/NH3), med samtlige følgende egenskaber:

a. 

Er lufttætte (dvs. hermetisk forseglet)

b. 

Har en kapacitet over 8,5 m3/h og

c. 

Med en af følgende egenskaber:

1. 

For koncentrerede kaliumamidopløsninger (1 % eller højere) et driftstryk på 1,5-60 MPa eller

2. 

For fortyndede kaliumamidopløsninger (mindre end 1 %) et driftstryk på 20-60 MPa (200-600 atm).

1B231Tritiumindretninger eller -anlæg og udstyr hertil som følger:

a. 

Indretninger eller anlæg til produktion, udvinding, udtrækning, koncentrering eller håndtering af tritium

b. 

Udstyr til tritiumindretninger eller -anlæg som følger:

1. 

Hydrogen- eller heliumkøleenheder, der er i stand til at køle til 23 K (– 250 °C) eller derunder, med en varmeafgivelseseffekt på mere end 150 W;

2. 

Systemer til lagring eller rensning af hydrogenisotoper ved anvendelse af metalhydrider som lagrings- eller rensningsmedie.

1B232Ekspansionsturbiner eller ekspansionsturbinekompressorer med begge følgende egenskaber:

a. 

Konstrueret til drift under 35 K (– 238 °C) og

b. 

Konstrueret til en hydrogengaskapacitet på mindst 1 000  kg/h.

1B233Indretninger eller anlæg og systemer og udstyr til adskillelse af lithiumisotoper som følger:

a. 

Indretninger eller anlæg til adskillelse af lithiumisotoper

b. 

Udstyr til adskillelse af lithiumisotoper baseret på lithium-kviksølv amalgamprocessen som følger:

1. 

Fyldlegemevæskevæskebytningskolonner specielt konstrueret til lithiumamalgamer

2. 

Kviksølv- eller lithiumamalgampumper

3. 

Lithiumamalgamelektrolyseceller

4. 

Fordampere til koncentreret lithiumhydroxidopløsning.

c. 

Ionbytningssystemer, der er specielt konstruerede til adskillelse af lithiumisotoper og specielt konstruerede komponenter hertil

d. 

Kemiske bytningssystemer (kroneethere, kryptander eller lariatethere), som er specielt udviklet til adskillelse af lithiumisotoper, og specielt konstruerede komponenter hertil.

1B234Tanke til højeksplosive sprængstoffer, kamre, containere og lignende beholdere udviklet til prøvning af højeksplosive eller eksplosive anordninger, som har begge følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. 

Udviklet til at fuldt ud at standse en eksplosion svarende til 2 kg trinitrotoluen (TNT) eller derover og

b. 

Har konstruktionselementer eller funktionaliteter, der kan iværksætte tidstro eller forsinket overførsel af diagnostik eller måleinformation.

1B235Sammensatte slutprodukter og komponenter til fremstilling af tritium som følger:

a. 

Sammensatte slutprodukter, der er fremstillet af eller indeholder lithium beriget til lithium-6 (6Li)-isotopen, specielt konstrueret til fremstilling af tritium ved bestråling, herunder ved indføring i en atomreaktor

b. 

Komponenter, der er specielt konstrueret til de sammensatte slutprodukter, der er omhandlet i 1B235.a.

Teknisk note:

Komponenter, der er specielt konstrueret til sammensatte slutprodukter til fremstilling af tritium, kan omfatte lithiumpiller, tritiumgetters og specialovertrukket plettering.

1CMaterialer

Teknisk note:

Metaller og legeringer:
Medmindre der træffes bestemmelse om det modsatte, dækker ordene ‘metaller’ og ‘legeringer’ i 1C001-1C012 uforarbejdede og halvforarbejdede former som følger:
Uforarbejdede former:
Anoder, kugler, stænger (herunder også prøvestænger med kærv samt wirebars), råemner, blokke, lupper, briketter, stykker, katoder, krystaller, terninger, matricer, korn, granulat, barrer, klumper, piller, stumper, pulver, skiver, stålsand, plader, brikker, jernsvamp, stokke.
Halvforarbejdede former (uanset om de er belagt, pletteret, boret eller udstanset eller ej):
a. 

Smedede eller forarbejdede materialer, der er fremstillet ved valsning, trækning, strengpresning, smedning, slagstøbning, presning, granulering, forstøvning og formaling dvs.: vinkeljern, U-jern, cirkler, skiver, støv, flager, folie, smedeemner, pletterede emner, pulver, emner efter presning og udstansning, bånd, ringe, stænger (herunder nøgne svejseelektroder, valsetråd og valset tråd), profiljern, forme, plader, lister og rør (herunder rundjern, firkantjern og huljern), trukket eller strengpresset tråd

b. 

Støbt materiale fremstillet ved støbning i sand, matrice, metal, gips eller andre typer af støbeforme, herunder også højtryksstøbning, sintrede forme og forme fremstillet ved pulvermetallurgi.

Eksportkontrollens formål bør ikke omgås ved eksport af ikkeopførte emner, der påstås at være færdigprodukter, men i virkeligheden er uforarbejdede eller halvforarbejdede former.

1C001Materialer specielt udviklet til at absorbere elektromagnetisk stråling eller intrinsisk ledende polymerer som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C101.

a. 

Materialer til absorbering af frekvenser på over 2 × 108 Hz, men under 3 × 1012 Hz

Note 1:   1C001.a lægger ikke eksportkontrol på:

a. 

Absorberende stoffer af hårtypen, konstrueret af naturlige eller syntetiske fibre, med umagnetisk fyldstof for at tilvejebringe absorption

b. 

Absorberende stoffer uden magnetisk tab, hvis indfaldsflade er ikkeplan af form, inklusive pyramider, kegler, kiler og krumme overflader

c. 

Plane absorberende materialer med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Fremstillet af følgende materialer:

a. 

Plastiske skummaterialer (bøjelige eller stive), med carbonfyldstof, eller organiske materialer, inklusive bindematerialer, som giver mere end 5 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens, og ikke i stand til at modstå temperaturer på mere end 450 K (177 °C) eller

b. 

Keramiske materialer, der giver mere end 20 % ekko i sammenligning med metal over en båndbredde på over ± 15 % af den indfaldende energis midtfrekvens og kan modstå temperaturer på mere end 800 K (527 °C).

Teknisk note:

Absorptionsprøveemner til 1C001.a. Note: 1.c.1 skal være kvadrater med sider på mindst 5 bølgelængder af midtfrekvensen og anbragt i det fjerneste felt af det strålende element.

2. 

Trækstyrke mindre end 7 × 106 N/m2 og

3. 

Trykstyrke mindre end 14 × 106 N/m2

d. 

Plane absorberende materialer fremstillet af sintret ferrit med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Massefylde på mere end 4,4 og

2. 

Maksimal driftstemperatur på 548 K (275 °C) eller derunder.

e. 

Plane absorberende materialer uden magnetisk tab og fremstillet af plastmateriale ‘skum med åbne celler’ med en tæthed på 0,15 g/cm3 eller derunder.

Teknisk note:

‘Skum med åbne celler’ er fleksible og porøse materialer, hvis indre struktur har åben forbindelse til atmosfæren. ‘Skum med åbne celler’ kaldes også for netskum.

Note 2:   Intet i note 1 til 1C001.a fritager magnetiske materialer, som forårsager absorption, når de indeholdes i maling.

b. 

Materialer, der er ikkegennemsigtige med synligt lys, til absorbering af nærinfrarød stråling med en bølgelængde på over 810 nm, men under 2 000  nm (frekvenser på over 150 THz, men under 370 THz)

Note:   1C001.b lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specielt udviklet til eller formuleret til en eller flere af følgende anvendelser:

a. 

"Laser"mærkning af polymerer eller

b. 

"Laser"svejsning af polymerer.

c. 

Intrinsisk ledende polymere materialer med en ‘samlet specifik elektrisk ledningsevne’ på mere end 10 000 S/m (Siemens pr. meter) eller en ‘specifik overflademodstand’ på mere end 100 ohm/kvadrat, baseret på en eller flere af følgende polymerer:

1. 

Polyanilin

2. 

Polypyrrol

3. 

Polythiophen

4. 

Polyphenylenvinylen eller

5. 

Polythienylenvinylen.

Note:   1C001.c lægger ikke eksportkontrol på materialer i flydende form.

Teknisk note:

‘Samlet elektrisk ledningsevne’ og ‘specifik overflademodstand’ skal bestemmes ved hjælp af ASTM D-257 eller tilsvarende nationale normer.

1C002Metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C202.

Note:   1C002 lægger ikke eksportkontrol på metallegeringer, metallegeringspulver eller legerede materialer, der er specielt formuleret til belægningsformål.

Tekniske noter:

1.   Metallegeringerne i 1C002 er legeringer, der indeholder en højere vægtprocentdel af det angivne metal end af noget andet grundstof.

2.   ‘Spændingsbrudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-139 eller tilsvarende nationale normer.

3.   ‘Lavfrekvent brudlevetid’ skal måles iflg. ASTM standard E-606 ‘Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller tilsvarende nationale normer. Afprøvningen skal være aksial med et middelbelastningsforhold på 1 og en belastningskoncentrationsfaktor (Kt) på 1. Middelbelastningsforholdet defineres som maksimumbelastningen minus minimumbelastningen divideret med maksimumbelastningen.

a. 

Aluminider som følger:

1. 

Nikkelaluminider indeholdende mindst 15 vægtprocent aluminium, højst 38 vægtprocent aluminium og mindst en yderligere legeringskomponent

2. 

Titanaluminider indeholdende 10 vægtprocent aluminium eller mere og mindst en yderligere legeringskomponent

b. 

Metallegeringer som følger fremstillet af det pulver eller partikelformede materiale, som er specificeret i 1C002.c:

1. 

Nikkellegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

‘Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 923 K (650 °C) og en belastning på 676 MPa eller

b. 

‘Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 823 K (550 °C) ved en maksimal belastning på 1 095 MPa

2. 

Niobiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

‘Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 1 073  K (800 °C) og en belastning på 400 MPa eller

b. 

‘Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 973 K (700 °C) ved en maksimal belastning på 700 MPa

3. 

Titanlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

‘Spændingsbrudlevetid’ på 10 000 timer eller mere ved 723 K (450 °C) og en belastning på 200 MPa eller

b. 

‘Lavfrekvent brudlevetid’ på 10 000 perioder eller mere ved 723 K (450 °C) ved en maksimal belastning på 400 MPa

4. 

Aluminiumlegeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

En trækstyrke på 240 MPa eller mere ved 473 K (200 °C) eller

b. 

En trækstyrke på 415 MPa eller mere ved 298 K (25 °C)

5. 

Magnesiumlegeringer med begge følgende egenskaber:

a. 

En trækstyrke på mindst 345 MPa og

b. 

En korrosionshastighed på mindre end 1 mm/år i 3 % vandig natriumkloridopløsning målt iflg. ASTM standard G-31 eller tilsvarende nationale normer

c. 

Metallegeringspulver eller partikelformet materiale, der har samtlige følgende egenskaber:

1. 

Fremstillet ved et eller flere af følgende legeringssystemer:

Teknisk note:

I det følgende står X for en eller flere legeringskomponenter.

a. 

Nikkellegeringer (Ni-Al-X, Ni-X-Al), som er kvalificerede til turbinemaskindele eller komponenter, dvs. med mindre end 3 ikkemetalliske partikler (tilført under fremstillingsprocessen), som er større end 100 μm i 109 legeringspartikler

b. 

Niobiumlegeringer (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb-X-Ti)

c. 

Titanlegeringer (Ti-Al-X eller Ti-X-Al)

d. 

Aluminiumlegeringer (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe) eller

e. 

Magnesiumlegeringer (Mg-Al-X eller Mg-X-Al)

2. 

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a. 

‘Vakuumatomisering’

b. 

‘Gasatomisering’

c. 

‘Roterende atomisering’

d. 

‘Splat quenching’

e. 

‘Smeltespinding’ og ‘findeling’

f. 

‘Smelteekstraktion’ og ‘findeling’

g. 

‘Mekanisk legering’eller

h. 

‘Plasmaforstøvning’og

3. 

Kan anvendes til fremstilling af materialer, som er specificeret i 1C002.a eller 1C002.b

d. 

Legerede materialer med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Fremstillet ved et eller flere af de legeringssystemer, der er specificeret i 1C002.c.1

2. 

I form af udelte flager, bændler eller tynde stænger og

3. 

Fremstillet i et kontrolleret miljø ved en eller flere af følgende processer:

a. 

‘Splat quenching’

b. 

‘Smeltespinding’eller

c. 

‘Smelteekstraktion’.

Tekniske noter:

1.   ‘Vakuumatomisering’ er proces til forstøvning af en strøm af smeltet metal til dråber med en diameter på 500 μm eller derunder ved hurtig omdannelse af opløst gas, når den udsættes for vakuum.

2.   ‘Gasatomisering’ er proces, der omdanner en strøm af smeltet metallegering til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af en gasstrøm under højt tryk.

3.   ‘Roterende atomisering’ er en proces til omdannelse af en strøm eller et reservoir af smeltet metal til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af centrifugalkraft.

4.   ‘Splat quenching’ er proces til ‘hurtigstørkning’ af en strøm af smeltet metal, der rammer en afkølet blok og danner et flageagtigt produkt.

5.   ‘Smeltespinding’ er en proces til ‘hurtigstørkning’ af en strøm af smeltet metal, der rammer en roterende, nedkølet blok og derved frembringer et flage-, bånd- eller stavformet produkt.

6.   ‘Findeling’ er en proces til bearbejdning af et materiale til partikler ved knusning eller formaling.

7.   ‘Smelteekstraktion’ er en proces til ‘hurtigstørkning’ og ekstraktion af et båndformet legeringsprodukt ved indføring af et kort segment af en roterende, nedkølet blok i et bad af smeltet metallegering.

8.   ‘Mekanisk legering’ er en legeringsproces, der er et resultat af bonding, knusning og rebonding af pulvere af grundstoffer og masterlegeringer ved mekanisk påvirkning. Der kan tilføjes umetalliske partikler til legeringen ved tilsætning af egnede pulvere.

9.   ‘Plasmaforstøvning’ er en proces, der omdanner en strøm af smeltet metal eller metal i fast form til dråber med en diameter på højst 500 μm ved hjælp af plasmabrændere i et inaktivt gasmiljø.

10.   ‘Hurtigstørkning’ er en proces, der indebærer størkning af smeltet materiale ved nedkølingshastigheder på over 1 000  K/s.

1C003Magnetiske metaller af enhver type eller form med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Initial, relativ permeabilitet på 120 000 eller mere, og tykkelse på 0,05 mm eller mindre.

Teknisk note:

Måling af initial relativ permeabilitet skal udføres på fuldt afhærdede materialer.

b. 

Magnetostriktive legeringer med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Mætningsmagnetostriktion på mere end 5 × 10–4 eller

2. 

Magnetomekanisk koblingsfaktor (k) på mere end 0,8 eller

c. 

Amorfe eller ‘nanokrystallinske’ legeringsstrimler med samtlige følgende egenskaber:

1. 

En sammensætning med minimum 75 vægtprocent jern, cobalt eller nikkel

2. 

En magnetisk mætningsinduktion (Bs) på 1,6 T eller mere og

3. 

En eller flere af følgende:

a. 

Strimmeltykkelse på 0,02 mm eller mindre eller

b. 

Elektrisk modstand på 2 × 10–4 ohm-cm eller mere.

Teknisk note:

‘Nanokrystallinske’ materialer i 1C003.c. er materialer, der har en krystalkornstørrelse på 50 nm eller mindre, bestemt ved røntgendiffraktion.

1C004Uran-titan-legeringer eller wolframlegeringer med en "matrix" baseret på jern, nikkel eller kobber med samtlige følgende egenskaber:

a. 

Specifik massefylde på over 17,5 g/cm3

b. 

Elasticitetsgrænse på mere end 880 MPa

c. 

Trækbrudstyrke på mere end 1 270 MPa og

d. 

Forlængelse på mere end 8 %.

1C005"Superledende""kompositte" ledere i længder på mere end 100 m eller med en masse på mere end 100 g som følger:

a. 

"Superledende""kompositte" ledere, som indeholder en eller flere niobium-titan-‘filamenter’ med alle følgende egenskaber:

1. 

Indlagt i en "matrix", som ikke er en kobber- eller kobberbaseret blandet "matrix"og

2. 

Med et tværsnit på mindre end 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm i diameter for cirkulære ‘filamenter’)

b. 

"Superledende" "kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende" ‘filamenter’ af andet end niobiumtitan med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Med en "kritisk temperatur" ved nul magnetisk induktion på mere end 9,85 K (– 263,31 °C) og

2. 

Forbliver i den "superledende" tilstand ved en temperatur på 4,2 K (– 268,96 °C), når de udsættes for et magnetfelt, som er rettet vinkelret mod lederens længdeakse, og svarende til en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strømtæthed, som overstiger 1 750  A/mm2 på hele tværsnittet af lederen.

c. 

"Superledende" "kompositte" ledere bestående af et eller flere "superledende" ‘filamenter’, som forbliver "superledende" ved en temperatur, der overstiger 115 K (– 158,16 °C).

Teknisk note:

I forbindelse med 1C005 kan ‘filamenter’ være i tråd-, cylinder-, film-, tape- eller båndform.

1C006Væsker og smøremidler som følger:

a. 

Ikke anvendt

b. 

Smøremidler, der som deres hovedbestanddele indeholder en eller flere af følgende:

1. 

Phenylen- eller alkylphenylenethere eller thioethere eller blandinger heraf, indeholdende mere end to ether- eller thioetherfunktioner eller blandinger heraf eller

2. 

Fluorerede siliconevæsker med en kinematisk viskositet på mindre end 5 000  mm2/s (5 000 centistoke) målt ved 298 K (25 °C)

c. 

Dæmpnings- eller flotationsvæsker med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Renhed på over 99,8 %

2. 

Indeholdende mindre end 25 partikler på 200 μm eller derover i størrelse pr. 100 ml og

3. 

Fremstillet af mindst 85 % af følgende:

a. 

Dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)

b. 

Polychlortrifluorethylen (kun olie- og voksmodifikationer) eller

c. 

Polybromtrifluorethylen

d. 

Fluorcarbonvæsker, der er udviklet med henblik på elektronisk køling, og som har samtlige følgende egenskaber:

1. 

Indeholdende 85 vægtprocent eller mere af et af følgende stoffer eller blandinger heraf:

a. 

Monomere former af perfluorpolyalkylethertriaziner eller perfluoraliphatiske-ethere

b. 

Perfluoralkylaminer

c. 

Perfluorcycloalkaner eller

d. 

Perfluoralkaner

2. 

Massefylde ved 298 K (25 °C) på 1,5 g/ml eller mere

3. 

I flydende tilstand ved 273 K (0 °C) og

4. 

Indeholdende 60 vægtprocent fluor eller mere.

Note:   1C006.d lægger ikke eksportkontrol på materialer, der er specificeret og emballeret som lægemidler.

1C007Keramiske pulvere, keramiske "matrix"-"kompositte" materialer og ‘prækursormaterialer’ som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C107.

a. 

Keramiske pulvere af titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5), med et totalt indhold af metalliske urenheder, eksklusive ønskede tilsatte stoffer, på mindre end 5 000  ppm, en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og ikke mere end 10 % af partiklerne større end 10 μm

b. 

Ikke anvendt

c. 

Keramiske "matrix"-"kompositte" materialer som følger:

1. 

Keramisk-keramiske "kompositte" materialer med en glas- eller oxid-"matrix", og forstærket med et eller flere af følgende:

a. 

Kontinuerlige fibre fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

1. 

Al2O3 (CAS 1344-28-1) eller

2. 

Si-C-N eller

Note:   1C007.c.1.a lægger ikke eksportkontrol på "kompositter", der indeholder fibre med en trækstyre på mindre end 700 MPa at 1 273  K (1 000  °C) eller trækkrybestyrke på mere end 1 % krybeforlængelse ved 100 Mpa belastning og 1 273  K (1 000  °C) i 100 timer.

b. 

Fibre med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Fremstillet af et eller flere af følgende materialer:

a. 

Si-N

b. 

Si-C

c. 

Si-Al-O-N eller

d. 

Si-O-N og

2. 

Med en "specifik trækstyrke" på mere end 12,7 × 103m

2. 

Keramiske "matrix"-"kompositte" materialer med en "matrix" af carbider eller nitrider af silicium, zirconium eller bor

d. 

Ikke anvendt

e. 

‘Prækursormaterialer’, der er specielt udviklet til "fremstilling" af de materialer, der er specificeret i 1C007.c, som følger:

1. 

Polydiorganosilaner

2. 

Polysilazaner

3. 

Polycarbosilazaner

f. 

Ikke anvendt.

Teknisk note:

I forbindelse med 1C007 forstås ved ‘prækursormaterialer’ polymeriske eller metalloorganiske materialer til specielle formål, der anvendes til "fremstilling" af siliciumcarbid, siliciumnitrid, eller keramiske materialer med silicium, carbon og nitrogen.

1C008Ikkefluorerede polymere substanser som følger:

a. 

Imider som følger:

1. 

Bismaleimider

2. 

Aromatiske polyamidimider (PAI) med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 563 K (290 °C)

3. 

Aromatiske polyetherimider med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 505 K (232 °C)

4. 

Aromatiske polyetherimider med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 563 K (290 °C)

Note:   1C008.a. omfatter substanser i flydende eller fast "smeltelig" form, inklusive harpiks, pulver, piller, film, blad, tape og bånd.

NB:   For så vidt angår ikke "smeltelige" aromatiske polyimider i film, blad, tape og bånd, se 1A003.

b. 

Ikke anvendt

c. 

Ikke anvendt

d. 

Polyarylenketoner

e. 

Polyarylensulfider, hvor arylengruppen er biphenylen, triphenylen eller kombinationer heraf

f. 

Polybiphenylenethersulfon med en ‘glasomdannelsestemperatur (Tg)’ på mere end 563 K (290 °C)

Tekniske noter:

1.   ‘Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for termoplastiske materialer under 1C008.a.2, materialer under 1C008.a.4 og materialer under 1C008.f bestemmes ved metoden beskrevet i ISO 11357-2:1999 eller tilsvarende nationale standarder.

2.   ‘Glasomdannelsestemperaturen (Tg)’ for termohærdende materialer under 1C008.a.2. og materialer under 1C008.a.3. bestemmes ved 3-punktsbøjningsmetoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller tilsvarende nationale standarder. Denne test udføres på et tørt prøveemne med en hærdningsgrad på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160-04 eller en tilsvarende national standard og som hærdede ved hjælp af en kombination af standard- og efterhærdningsprocesser med den højeste Tg.

1C009Ubehandlede fluorerede forbindelser som følger:

a. 

Ikke anvendt

b. 

Fluorerede polyimider indeholdende mindst 10 vægtprocent bunden fluor

c. 

Fluorerede phosphazenelastomerer indeholdende mindst 30 vægtprocent bunden fluor.

1C010"Fiber- og trådmaterialer" som følger:

NB:   JF. LIGELEDES 1C210 OG 9C110.

Tekniske noter:

1.   Med henblik på beregningen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af "fiber- eller trådmaterialer" beskrevet i 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b. beregnes trækstyrke og modul ved hjælp af metode A i ISO 10618:2004 eller tilsvarende nationale metoder.

2.   Vurderingen af "specifik trækstyrke", "specifikt modul" eller specifik vægt af ikkeensrettede "fiber- eller trådmaterialer" (f.eks. væv, måtter og flettede bånd) i 1C010. baseres på de mekaniske egenskaber ved de indeholdte ensrettede monofilamenter (f.eks. monofilamenter, garner, forgarner eller blår), før de omdannes til ikkeensrettede "fiber- og trådmaterialer".

a. 

Organiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. 

"Specifikt modul" større end 12,7 × 106 m og

2. 

"Specifik trækstyrke" større end 23,5 × 104 m

Note:   1C010.a lægger ikke eksportkontrol på polyethylen.

b. 

Carbon "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. 

"Specifikt modul" større end 14,65 × 106 m og

2. 

"Specifik trækstyrke" større end 26,82 × 104 m

Note:   1C010.b lægger ikke eksportkontrol på:

a. 

"Fiber- eller trådmaterialer" til reparation af "civile fly"strukturer eller laminater med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Et areal på højst 1 m2

2. 

En længde på højst 2,5 m og

3. 

En bredde på mere end 15 mm.

b. 

Mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre.

c. 

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Består af mindst 50 vægtprocent siliciumdioxid og med et "specifikt modul", der er større end 2,54 × 106 m eller

b. 

Er ikke specificeret i 1C010.c.1.a. og har et "specifikt modul", der er større end 5,6 × 106 m og

2. 

Smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mere end 1 922  K (1 649  °C) i et inaktivt miljø

Note:   1C010.c lægger ikke eksportkontrol på:

a. 

Diskontinuerte, multifase-, polykrystallinske aluminium-oxidfibre i form af skårne fibre eller måtter med tilfældigt orienterede fibre, indeholdende mindst 3 vægtprocent silicium, med et "specifikt modul" på mindre end 10 × 106 m

b. 

Molybdæn og molybdænlegeringsfibre

c. 

Borfibre

d. 

Diskontinuerte keramiske fibre med smelte-, blødgørings-, nedbrydnings- eller sublimeringspunkt på mindre end 2 043  K (1 770  °C) i et inaktivt miljø.

d. 

"Fiber- og trådmaterialer" med en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

Består af en eller flere af følgende:

a. 

Polyetherimider, som er specificeret i 1C008.a. eller

b. 

Materialer, der er specificeret i 1C008.b-1C008.f eller

2. 

Består af materialer, der specificeret i 1C010.d.1.a eller 1C010.d.1.b, og ‘blandet’ med andre fibre, der er specificeret i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Teknisk note:

‘Blandet’ er en filament/filament-blanding af termoplastiske fibre og forstærkningsfibre for at fremstille fiberforstærknings-"matrix"-mix i total fiberform.

e. 

Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede "fiber- eller trådmaterialer" (prepregs), metal- eller carboncoatede "fiber- eller trådmaterialer" (preforms) eller ‘carbonfiberpreforms’ med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Uorganiske "fiber- og trådmaterialer", som er specificeret i 1C010.c. eller

b. 

Organiske eller carbon-"fiber- og trådmaterialer" med samtlige følgende egenskaber:

1. 

"Specifikt modul" større end 10,15 106 m og

2. 

"Specifik trækstyrke" større end 17,7 × 104 m og

2. 

Med en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

Harpiks eller beg, som er specificeret i 1C008 eller 1C009.b

b. 

‘Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)’ lig med eller mere end 453 K (180 °C) og med phenolharpiks eller

c. 

‘Dynamisk mekanisk analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)’ lig med eller mere end 505 K (232 °C) og med harpiks eller beg, som ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b, og som ikke er en phenolharpiks

Note 1:   Metal- eller carboncoatede "fiber- og trådmaterialer" (preforms) eller ‘carbonfiberpreforms’, der ikke er imprægneret med harpiks eller beg, er specificeret med "fiber- og trådmaterialer" i 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Note 2:   1C010.e lægger ikke eksportkontrol på:

a. 

Carbon-"fiber- eller trådmaterialer", der er imprægneret med epoxyharpiks"matrix" (prepregs), til reparation af "civile fly"strukturer eller laminater, som har samtlige følgende egenskaber:

1. 

Et areal på højst 1 m2

2. 

En længde på højst 2,5 m og

3. 

En bredde på mere end 15 mm.

b. 

Helt eller delvis harpiksimprægnerede eller begimprægnerede mekanisk skårne, slebne eller klippede carbon "fiber- eller trådmaterialer" med en længde på 25,0 mm eller mindre ved anvendelse af harpiks eller beg, der ikke er specificeret i 1C008 eller 1C009.b.

Tekniske noter:

1.   ‘Carbonfiberpreforms’ er et ordnet arrangement af ikkecoatede eller coatede fibre, der skal danne en ramme om en del, inden "matrix" indføres for at danne en "komposit".

2.   ‘Den dynamiske mekaniske analyseglasomdannelsestemperatur (DMA Tg)’ for materialer, der er specificeret i 1C010.e., bestemmes ved metoden beskrevet i ASTM D 7028-07 eller en tilsvarende national standard på et tørt prøveemne. I forbindelse med termohærdende materialer skal hærdningsgraden for et tørt prøveemne være på mindst 90 % som defineret i ASTM E 2160-04 eller en tilsvarende national standard.

1C011Metaller og forbindelser som følger:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C111.

a. 

Metaller med kornstørrelser på mindre end 60 μm, i sfærisk, forstøvet, sfæroidal, skæl- eller formalet form, fremstillet af materialer indeholdende mindst 99 % zirconium, magnesium og legeringer heraf

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

Note:   De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.a, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

b. 

Bor eller borlegeringer med en kornstørrelse på højst 60 μm som følger:

1. 

Bor med en renhed på mindst 85 vægtprocent

2. 

Borlegeringer med et borindhold på mindst 85 vægtprocent

Note:   De metaller og legeringer, der er specificeret i 1C011.b, er pålagt eksportkontrol, uanset om metallerne eller legeringerne er indkapslet i aluminium, magnesium, zirconium eller beryllium.

c. 

Guanidinnitrat (CAS 506-93-4)

d. 

Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

NB:   Jf. ligeledes kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål for metalpulver, der blandes med andre stoffer for at danne en blanding, der er formuleret til militære formål.

1C012Materialer som følger:

Teknisk note:

Disse materialer anvendes typisk til nukleare varmekilder.

a. 

Plutonium i enhver form med et indhold af plutonium-238 på mere end 50 vægtprocent

Note:   1C012.a lægger ikke eksportkontrol på:

a. 

Forsendelser med et plutoniumindhold på højst 1 g

b. 

Forsendelser på højst 3 "effektive gram", når de er indeholdt i sensorkomponenten i instrumenter.

b. 

"Tidligere separeret" neptunium-237 i enhver form.

Note:   1C012.b lægger ikke eksportkontrol på forsendelser med et indhold af neptunium-237 på 1 g eller derunder.

1C101Materialer og indretninger til formindskede observerbare størrelser som radarreflektivitet, ultraviolet/infrarøde og akustiske signaturer ud over dem, der er specificeret i 1C001, til anvendelse i ‘missiler’, "missil" undersystemer eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Note 1:   1C101 omfatter:

a. 

Konstruktionsmaterialer og belægninger, der er specielt udviklede til formindsket radarreflektivitet

b. 

Belægninger, herunder malinger, der er specielt udviklet til formindsket eller tilpasset reflektivitet eller emissivitet i mikrobølge-, infrarøde eller ultraviolette dele af det elektromagnetiske spektrum.

Note 2:   1C101 omfatter ikke belægninger, der specielt bruges til varmekontrol af satellitter.

Teknisk note:

I 1C101 forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

1C102Resaturerede pyroliserede carboncarbonmaterialer, der er udviklet til løftefartøjer til rumfartøjer, som er specificeret i 9A004, eller raketsonder, som er specificeret i 9A104.

1C107Grafit og keramiske materialer ud over dem, der er specificeret i 1C007, som følger:

a. 

Finkornede grafitter med en bulktæthed på mindst 1,72 g/cm3 målt ved 288 K (15 °C) og med kornstørrelse 100 μm eller derunder, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, som kan maskinbearbejdes til et af følgende produkter:

1. 

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

2. 

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

3. 

Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover

NB:   Jf. ligeledes 0C004.

b. 

Pyrolytiske eller fiberforstærkede grafitter, der er anvendelige til raketdyser og næser til reentry vehicles, og som kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

NB:   Jf. ligeledes 0C004.

c. 

Keramiske kompositmaterialer (dielektrisk konstant mindre end 6 ved alle frekvenser fra 100 MHz til 100 GHz) til brug i radomer, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

d. 

Ubrændt, maskinbearbejdeligt, siliciumcarbidforstærket keramisk materiale i bulkform, der er anvendeligt til næser, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104

e. 

Forstærkede keramiske kompositter af siliciumcarbid, som er anvendelige til næser, reentry vehicles og dyseflaps, der kan anvendes i "missiler", løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, eller raketsonder, der er specificeret i 9A104.

f. 

Maskinbearbejdelige keramiske kompositmaterialer i bulkmateriale, der består af en matrix af ‘ultrahøjtemperaturkeramik’ (Ultra High Temperature Ceramic — UHTC) med et smeltepunkt på mindst 3 000  °C og forstærket med fibre eller filamenter, anvendelige til missilkomponenter (såsom næser, reentry vehicles, forkanter, jetfinner, styreflader eller halsindsatser i raketmotore) i "missiler", løftefartøjer til rumfartøjer, der er specificeret i 9A004, raketsonder, der er specificeret i 9A104, eller ‘missiler’.

Note:   1C107.f lægger ikke eksportkontrol på materialer af ‘ultrahøjtemperaturkeramik’ (UHTC) i ikkekomposit form.

Teknisk note 1:

I 1C107.f forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

Teknisk note 2:

‘Ultrahøjtemperaturkeramik’ omfatter:

1. 

Titandiborid (TiB2)

2. 

Zirconiumdiborid (ZrB2)

3. 

Niobiumdiborid (NbB2)

4. 

Hafniumdiborid (HfB2)

5. 

Tantalumdiborid (TaB2)

6. 

Titaniumcarbid (TiC)

7. 

Zirconiumcarbid (ZrC)

8. 

Niobiumcarbid (NbC)

9. 

Hafniumcarbid (HfC)

10. 

Tantalumcarbid (TaC).

1C111Drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, ud over dem, der er specificeret i 1C011, som følger:

a. 

Drivstoffer:

1. 

Sfærisk eller sfæroidalt aluminiumspulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, med partikelstørrelse på mindre end 200 μm og et aluminiumindhold på 97 vægtprocent eller derover, hvis mindst 10 % af den samlede vægt udgøres af partikler, der er mindre end 63 μm, i henhold til ISO 2591-1:1988 eller tilsvarende nationale standarder

Teknisk note:

En partikelstørrelse på 63 μm (ISO R-565) svarer til 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM standard E-11).

2. 

Metalpulver ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål som følger:

a. 

Metalpulver af zirconium, beryllium og magnesium, eller legeringer af disse metaller, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form, bestående af 97 vægtprocent eller mere af et eller flere af følgende stoffer:

1. 

Zirconium

2. 

Beryllium eller

3. 

Magnesium

Teknisk note:

Det naturlige indhold af hafnium i zirconium (typisk 2-7 %) medregnes i zirconium.

b. 

Metalpulver af bor eller borlegeringer med et indhold af bor på mindst 85 vægtprocent, hvis mindst 90 % af det samlede antal partikler pr. partikelvolumen eller vægt består af partikler på mindre end 60 μm (bestemt ved måleteknikker såsom sibunde, laserdiffraktion eller optisk scanning), uanset om de er sfæriske, sfæroidale, forstøvede eller i skæl- eller formalet form.

Note:   1C111.a.2.a og 1C111a.2.b lægger eksportkontrol på pulverblandinger med en multimodal partikelfordeling (f.eks. blandinger af forskellige kornstørrelser), hvis en eller flere typer er pålagt eksportkontrol.

3. 

Følgende iltningsmidler, som kan anvendes i raketmotorer til flydende brændstof:

a. 

Dinitrogentrioxid (CAS 10544-73-7)

b. 

Nitrogendioxid (CAS 10102-44-0)/dinitrogentetroxid (CAS 10544-72-6)

c. 

Dinitrogenpentoxid (CAS 10102-03-1)

d. 

Blandede nitrogenoxider (MON)

Teknisk note:

Blandede nitrogenoxider (MON) er opløsninger af nitrogenoxid (NO) i dinitrogentetroxid/nitrogendioxid (N2O4/NO2), der kan anvendes i missilsystemer. En række forbindelser kan betegnes som MONi eller MONij, hvor i og j er hele tal, der repræsenterer den procentvise andel af nitrogenoxid i blandingen (f.eks. indeholder MON3 3 % nitrogenoxid og MON25 25 % nitrogenoxid. Den øvre grænse er MON40, 40 vægtprocent).

e. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE inhiberet, rød, rygende salpetersyre (IRFNA)

f. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C238 VEDRØRENDE forbindelser af fluor og en eller flere andre halogener, oxygen eller nitrogen.

4. 

Følgende hydrazinderivater:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. 

Trimethylhydrazin (CAS 1741-01-1)

b. 

Tetramethylhydrazin (CAS 6415-12-9)

c. 

N,N-Diallylhydrazine (CAS 5164-11-4)

d. 

Allylhydrazin (CAS 7422-78-8)

e. 

Ethylendihydrazin (CAS 6068-98-0)

f. 

Monomethylhydrazindinitrat

g. 

Asymmetrisk dimethylhydrazinnitrat

h. 

Hydrazinazid (CAS 14546-44-2)

i. 

1,1-Dimethylhydrazinazid (CAS 227955-52-4) / 1,2-Dimethylhydrazinazid (CAS 299177-50-7)

j. 

Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7)

k. 

Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2)

l. 

2-Hydroxyethylhydrazinnitrat (HEHN)

m. 

Se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål vedrørende hydrazinperklorat

n. 

Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0)

o. 

Methylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2)

p. 

1,1-Diethylhydrazinnitrat (DEHN) / 1,2-Diethylhydrazinnitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2)

q. 

3,6-Dihydrazintetrazinnitrat (1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN)

5. 

Materialer med høj energitæthed ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, til anvendelse i ‘missiler’ eller ubemandede luftfartøjer, der er specificeret i 9A012 eller 9A112.a

a. 

Brændselsblandinger, der indeholder både fast og flydende brændsel såsom borslurry, som har en massebaseret energitæthed på 40 × 106 J/kg eller derover

b. 

Andre brændstoffer og brændstofadditiver med høj energitæthed (f.eks. cuban, ioniske opløsninger og JP-10), som har en volumenbaseret energitæthed på 37,5 × 109 J/m3 eller derover målt ved 20 °C og én atmosfæres tryk (101,325 kPa)

Note:   1C111.a.5.b lægger ikke eksportkontrol på raffinerede fossile brændstoffer og biobrændstoffer, der er fremstillet af planter, herunder motorbrændstoffer, som er godkendt til brug i civile fly, medmindre de er specielt formuleret til ‘missiler’ eller ubemandede luftfartøjer som specificeret i 9A012 eller 9A112.a.

Teknisk note:

I 1C111.a.5 forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

6. 

Brændstoffer til erstatning af hydrazin som følger:

a. 

2-Dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8)

b. 

Polymere stoffer:

1. 

Carboxytermineret polybutadien (herunder carboxyltermineret polybutadien) (CTPB)

2. 

Hydroxytermineret polybutadien (herunder hydroxyltermineret polybutadien) (HTPB) (CAS 69102-90-5) ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål

3. 

Polybutadienakrylsyre (PBAA)

4. 

Polybutadienakrylsyreacrylonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9)

5. 

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG)

Teknisk note:

Polytetrahydrofuran-polyethylenglykol (TPEG) er en blockcopolymer af poly-1,4-butanediol (CAS 110-63-4) og polyethylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE polyglycidylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. 

Andre tilsætningsstoffer og bestanddele:

1. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE carboraner; decaboraner, pentaboraner og derivater heraf

2. 

Triethylenglycoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8)

3. 

2-nitrodiphenylamin (CAS 119-75-5)

4. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE trimethylolethantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1)

5. 

Diethylenglycoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0)

6. 

Følgende ferrocenderivater:

a. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE catocen (CAS 37206-42-1)

b. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE ethylferrocen (CAS 1273-89-8)

c. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE n-propylferrocen (CAS 1273-92-3)/iso-propyl ferrocen (CAS 12126-81-7)

d. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE n-butylferrocen (CAS 31904-29-7)

e. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE pentylferrocen (CAS 1274-00-6)

f. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE dicyclopentylferrocen (CAS 125861-17-8)

g. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE dicyclohexylferrocen

h. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE diethylferrocen (CAS 1273-97-8)

i. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE dipropylferrocen

j. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE dibutylferrocen (CAS 1274-08-4)

k. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE dihexylferrocen (CAS 93894-59-8)

l. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'- diacetylferrocen (CAS 1273-94-5)

m. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE ferrocencarboxylsyre (CAS 1271-42-7)/1,1'- ferrocendicarboxylsyre (CAS 1293-87-4)

n. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE butacen (CAS 125856-62-4)

o. 

Andre ferrocenderivater, der kan anvendes til at ændre raketdrivstoffers forbrændingshastighed, ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

Note:   1C111.c.6.o lægger ikke eksportkontrol på ferrocenderivater, som indeholder en aromatisk funktionel gruppe med seks kulstofatomer bundet til ferrocenmolekylet.

7. 

4,5 Diazidomethyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelser for produkter til militære formål.

d. 

‘Drivstof i gelform’, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, specifikt formuleret til anvendelse i ‘missiler’.

Tekniske noter:

1.   Ved ‘drivstof i gelform’ forstås 1C111.d et brændstof- eller et iltningsmiddel, i hvis formulering indgår et fortykkelsesmiddel såsom silicater, kaolin (ler), carbon eller polymere fortykkelsesmidler.

2.   I 1C111.d forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

Note:   For så vidt angår drivstoffer og kemiske stoffer, der udgør en bestanddel af drivstoffer, som ikke er specificeret i 1C111: se kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

1C116Martensitisk stål til brug i ‘missiler’ med samtlige følgende egenskaber:

NB:   JF. LIGELEDES 1C216.

a. 

En trækbrudsstyrke målt ved 293 K (20 °C) på mindst:

1. 

0,9 GPa i opløsningsglødet tilstand eller

2. 

1,5 GPa i ældningshærdet tilstand og

b. 

En eller flere af følgende former:

1. 

Plade eller rør med en væg- eller godstykkelse på højst 5,0 mm

2. 

Rørformede typer med en vægtykkelse på højst 50 mm og en indvendig diameter på mindst 270 mm.

Teknisk note 1:

Martensitisk stål er jernlegeringer:

1. 

Som generelt karakteriseres ved højt nikkelindhold, meget lavt kulstofindhold og brug af substitutionskomponenter eller udskillelser til at fremkalde forstærkning og ældningshærdning af legeringen, og

2. 

Som udsættes for varmebehandling for at fremme den martensitiske transformationsproces (opløsningsglødet tilstand) og derefter ældningshærdet tilstand.

Teknisk note 2:

I 1C116 forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

1C117Materialer til fremstilling af ‘missilkomponenter’ som følger:

a. 

Wolfram og legeringer i partikelform med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre

b. 

Molybdæn og legeringer i partikelform med et indhold af molybdæn på mindst 97 vægtprocent og en partikelstørrelse på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre

c. 

Wolframmaterialer i fast form med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Som har en eller flere af følgende materialesammensætninger:

a. 

Wolfram og legeringer med et indhold af wolfram på mindst 97 vægtprocent

b. 

Kobberinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent eller

c. 

Sølvinfiltreret wolfram med et indhold af wolfram på mindst 80 vægtprocent og

2. 

I stand til at kunne maskinbearbejdes til et eller flere af følgende produkter:

a. 

Cylindre med en diameter på 120 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover

b. 

Rør med en indre diameter på 65 mm eller derover og en vægtykkelse på 25 mm eller derover og en længde på 50 mm eller derover eller

c. 

Blokke med en størrelse på 120 × 120 × 50 mm eller derover.

Teknisk note:

I 1C117 forstås ved ‘missil’ komplette raketsystemer og ubemandede luftfartøjssystemer med en rækkevidde på mere end 300 km.

1C118Titanstabiliseret duplex rustfrit stål (Ti-DSS) med samtlige følgende egenskaber:

a. 

Som har samtlige følgende egenskaber:

1. 

Indeholder 17,0-23,0 vægtprocent chrom og 4,5-7,0 vægtprocent nikkel

2. 

Har et titanindhold på mindst 0,10 vægtprocent og

3. 

Har en ferritisk austenitisk mikrostruktur (også kaldet tofaset mikrostruktur, hvoraf mindst 10 % er austenit opgjort som volumenindhold (iflg. ASTM E-1181-87 eller tilsvarende nationale standarder) og

b. 

Som har en eller flere af følgende former:

1. 

Barrer eller stænger med en størrelse på 100 mm eller mere i enhver dimension

2. 

Plader med en bredde på 600 mm eller mere og en tykkelse på 3 mm eller mindre eller

3. 

Rør med en ydre diameter på 600 mm eller mere og en vægtykkelse på 3 mm eller mindre.

1C202Legeringer ud over dem, der er specificeret i 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, som følger:

a. 

Aluminiumlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1. 

‘Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 460 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2. 

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm

b. 

Titanlegeringer med begge af følgende egenskaber:

1. 

‘Kan belastes med’ en maksimal trækstyrke på 900 MPa eller derover ved 293 K (20 °C) og

2. 

I form af rør eller cylindriske massive emner (herunder smedede emner) med en udvendig diameter på mere end 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket ‘kan belastes med’ vedrører legeringer før eller efter varmebehandling.

1C210‘Fiber- eller trådmateriale’ eller prepregs ud over dem, der er specificeret i 1C010.a, b eller e, som følger:

a. 

‘Fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller aramid med en af følgende egenskaber:

1. 

"Specifikt modul" større end 12,7 × 106 m eller

2. 

"Specifik trækstyrke" på 23,5 × 104 m eller derover

Note:   1C210.a. lægger ikke eksportkontrol på ‘fiber- eller trådmaterialer’ af aramid med en esterbaseret fiberoverflademodifikator på mindst 0,25 vægtprocent.

b. 

‘Fiber- eller trådmaterialer’ af glas med begge af følgende egenskaber:

1. 

"Specifikt modul" større end 3,18 × 106 m og

2. 

"Specifik trækstyrke" på 7,62 × 104 m eller derover

c. 

Kontinuerlige "garner", "forgarner", "blår" eller "tape", imprægneret med termohærdende harpiks, med bredde på højst 15 mm (prepregs), fremstillet af ‘fiber- eller trådmaterialer’ af carbon eller glas, som er specificeret i 1C210.a eller b.

Teknisk note:

Harpiksen udgør matrixen i kompositten.

Note:   I 1C210 er ‘fiber eller trådmaterialer’ begrænset til kontinuerlige "monofilamenter", "garner", "forgarner", "blår" eller "tape".

1C216Martensitisk ældende stål ud over det, der er specificeret i 1C116, der ‘kan belastes med en’ maksimal trækstyrke på 1 950 MPa eller derover ved 293 K (20 °C).

Note:   1C216 lægger ikke eksportkontrol på forme, hvor ingen lineære dimensioner overstiger 75 mm.

Teknisk note:

Udtrykket ‘martensitisk ældende stål … med en’ omfatter martensitisk ældende stål før eller efter varmebehandling.

1C225Bor beriget til bor-10 isotopen (10B) med mere end dets naturlige isotopiske indhold som følger: elementar bor, forbindelser, blandinger indeholdende bor eller produkter heraf, affald og skrot indeholdende nogle af ovennævnte.

Note:   1C225 omfatter borblandinger indeholdende borladede materialer.

Teknisk note:

Det naturlige isotopiske bor 10-indhold udgør ca. 18,5 vægtprocent (20 atomprocent).

1C226Wolfram, wolframcarbid og wolframlegeringer indeholdende mere end 90 vægtprocent wolfram ud over dem, der er specificeret i 1C117, som har begge følgende egenskaber:

a. 

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mere end 100 mm, men mindre end 300 mm og

b. 

En masse på mere end 20 kg.

Note:   1C226 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der er specielt konstrueret til brug som vægte eller gammastrålekollimatorer.

1C227Calcium med begge følgende egenskaber:

a. 

Med et vægtindhold af metalliske urenheder af andet end magnesium på mindre end 1 000  ppm og

b. 

Med et vægtindhold af bor på mindre end 10 ppm.

1C228Magnesium med begge følgende egenskaber:

a. 

Indeholder mindre end 200 ppm metalliske urenheder af andet end calcium og

b. 

Med et vægtindhold af bor på mindre end 10 ppm.

1C229Bismuth med begge følgende egenskaber:

a. 

En renhed på mindst 99,99 vægtprocent og

b. 

Med et vægtindhold af sølv på mindre end 10 ppm.

1C230Metallisk beryllium, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent beryllium, berylliumforbindelser, produkter heraf og eventuelt affald eller skrot af ovennævnte, ud over det, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

Note:   1C230 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a. 

Metalvinduer til røntgenapparater eller apparater til borehulsmålinger

b. 

Oxidkomponenter i færdig eller halvfærdig form specielt konstrueret til elektroniske komponentdele eller som substrater til elektroniske kredsløb

c. 

Beryl (silicat af beryllium og aluminium) i form af smaragder eller akvamariner.

1C231Metallisk hafnium, legeringer indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, hafniumforbindelser indeholdende mere end 60 vægtprocent hafnium, produkter heraf og affald og skrot af ovennævnte.

1C232Helium-3 (3He), blandinger indeholdende helium-3 eller produkter eller apparater indeholdende ovennævnte.

Note:   1C232 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, der indeholder mindre end 1 g helium-3.

1C233Lithium beriget til lithium-6 (6Li) isotopen med mere end dets naturlige isotopiske indhold, og produkter eller apparater indeholdende beriget lithium som følger: elementar lithium, legeringer, forbindelser eller blandinger indeholdende lithium, produkter heraf, affald og skrot af nogle af ovennævnte.

Note:   1C233 lægger ikke eksportkontrol på termoluminiscente dosimetre.

Teknisk note:

Lithium-6's naturlige isotopiske indhold er ca. 6,5 vægtprocent (7,5 atomprocent).

1C234Zirconium med et hafnium/zirconium-vægtforhold på mindre end 1/500 som følger: i form af metal, legeringer indeholdende mere end 50 vægtprocent zirconiumforbindelser, produkter heraf, affald eller skrot af ovennævnte, ud over dem, der er specificeret i 0A001.f.

Note:   1C234 lægger ikke eksportkontrol på zirconium i form af folie af en tykkelse på højst 0,10 mm.

1C235Tritium og forbindelser og blandinger af tritium, i hvilke tritium/hydrogenatomforholdet overstiger 1 promille, og produkter eller apparater indeholdende nogen af ovennævnte.

Note:   1C235 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritium.

1C236‘Radionuklider’, som er egnede til fremstilling af neutronkilder på basis af alpha-n-reaktion, udover dem der er specificeret i 0C001 og 1C012.a i følgende form:

a. 

Elementar

b. 

Forbindelser med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

c. 

Blandinger med en total alfaaktivitet på mindst 37 GBq/kg (1 Ci/kg)

d. 

Produkter eller apparater, som indeholder nogen af ovenstående.

Note:   1C236 lægger ikke eksportkontrol på produkter eller apparater, som indeholder mindre end 3,7 GBq (100 millicurie) alfaaktivitet.

Teknisk note:

I 1C236 er ‘radionuklider’:

— 
Actinium-225 (225Ac)
— 
Actinium-227 (227Ac)
— 
Californium-253 (253Cf)
— 
Curium-240 (240Cm)
— 
Curium-241 (241Cm)
— 
Curium-242 (242Cm)
— 
Curium-243 (243Cm)
— 
Curium-244 (244Cm)
— 
Einsteinium-253 (253Es)
— 
Einsteinium-254 (254Es)
— 
Gadolinium-148 (148Gd)
— 
Plutonium-236 (236Pu)
— 
Plutonium-238 (238Pu)
— 
Polonium-208 (208Po)
— 
Polonium-209 (209Po)
— 
Polonium-210 (210Po)
— 
Radium-223 (223Ra)
— 
Thorium-227 (227Th)
— 
Thorium-228 (228Th)
— 
Uranium-230 (230U)
— 
Uranium-232 (232U)

1C237Radium-226 (226Ra), radium-226-legeringer, radium-226-forbindelser, blandinger indeholdende radium-226, produkter heraf eller produkter, som indeholder nogen af ovennævnte.

Note:   1C237 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a. 

Medicinske apparater eller applikatorer

b. 

Produkter eller apparater, der indeholder mindre end 0,37 GBq (10 millicurie) radium-226.

1C238Chlortrifluorid (ClF3).

1C239Højeksplosive stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål, eller stoffer eller blandinger indeholdende mere end 2 vægtprocent deraf med en krystalmassetæthed på mere end 1,8 g/cm3 og en detonationshastighed på mere end 8 000  m/s.

1C240Nikkelpulver og porøst nikkelmetal ud over dem, der er specificeret i 0C005, som følger:

a. 

Nikkelpulver, der har begge følgende egenskaber:

1. 

Et indhold af rent nikkel på mindst 99,0 vægtprocent og

2. 

En gennemsnitlig kornstørrelse på mindre end 10 μm målt efter American Society for Testing and Materials (ASTM) B 330 standard

b. 

Porøst nikkelmetal fremstillet af materialer, der er specificeret i 1C240.a.

Note:   1C240 lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a. 

Trådformet nikkelpulver

b. 

Enkelte plader af porøst nikkel med et areal på højst 1 000  cm2 pr. plade.

Teknisk note:

1C240.b henviser til porøst metal fremstillet ved komprimering og sintring af de i 1C240.a nævnte materialer, så de danner et metalmateriale med fine porer, som er indbyrdes forbundet hele strukturen igennem.

1C241Rhenium og legeringer med et indhold af rhenium på mindst 90 vægtprocent og legeringer af rhenium og wolfram med et indhold af enhver kombination af rhenium og wolfram på mindst 90 vægtprocent ud over dem, der er specifieret i 1C226, og som har begge følgende egenskaber:

a. 

I forme med en hul cylindersymmetri (herunder cylindersegmenter) med en indvendig diameter på mellem 100 mm og 300 mm og

b. 

En masse på mere end 20 kg.

1C350Kemiske stoffer, der kan anvendes som prækursorer til toksiske kemiske forbindelser, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB:   JF. LIGELEDES KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL OG 1C450.

1. 

Thiodiglycol (CAS 111-48-8)

2. 

Phosphoroxychlorid (CAS 10025-87-3)

3. 

Dimethyl methylphosphonat (CAS 756-79-6)

4. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE methylphosphonyldifluorid (CAS 676-99-3)

5. 

Methylphosphonyldichlorid (CAS 676-97-1)

6. 

Dimethylphosphit (DMP) (CAS 868-85-9)

7. 

Phosphortrichlorid (CAS 7719-12-2)

8. 

Trimethylphosphit (TMP) (CAS 121-45-9)

9. 

Thionylchlorid (CAS 7719-09-7)

10. 

3-hydroxy-1-methylpiperidin (CAS 3554-74-3)

11. 

N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid (CAS 96-79-7)

12. 

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanthiol (CAS 5842-07-9)

13. 

3-quinuclidinol (CAS 1619-34-7)

14. 

Kaliumfluorid (CAS 7789-23-3)

15. 

2-chloroethanol (CAS 107-07-3)

16. 

Dimethylamin (CAS 124-40-3)

17. 

Diethylethylphosphonat (CAS 78-38-6)

18. 

Diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat (CAS 2404-03-7)

19. 

Diethylphosphit (CAS 762-04-9)

20. 

Dimethylaminhydrochlorid (CAS 506-59-2)

21. 

Ethylphosphinyldichlorid (CAS 1498-40-4)

22. 

Ethylphosphonyldichlorid (CAS 1066-50-8)

23. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE ethylphosphonyldifluorid (CAS 753-98-0)

24. 

Hydrogenfluorid (CAS 7664-39-3)

25. 

Methylbenzilat (CAS 76-89-1)

26. 

Methylphosphinyldichlorid (CAS 676-83-5)

27. 

N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (CAS 96-80-0)

28. 

Pinacolylalkohol (CAS 464-07-3)

29. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE O-ethyl-O-2-diisopropylaminoethyl-methylphosphonit (QL) (CAS 57856-11-8)

30. 

Triethylphosphit (CAS 122-52-1)

31. 

Arsentrichlorid (CAS 7784-34-1)

32. 

Benzilsyre (CAS 76-93-7)

33. 

Diethylmethylphosphonit (CAS 15715-41-0)

34. 

Dimethylethylphosphonat (CAS 6163-75-3)

35. 

Ethylphosphinyldifluorid (CAS 430-78-4)

36. 

Methylphosphinyldifluorid (CAS 753-59-3)

37. 

3-Quinuclidon (CAS 3731-38-2)

38. 

Phosphorpentachlorid (CAS 10026-13-8)

39. 

Pinacolon (CAS 75-97-8)

40. 

Kaliumcyanid (CAS 151-50-8)

41. 

Kaliumbifluorid (CAS 7789-29-9)

42. 

Ammoniumhydrogenfluorid eller ammoniumbifluorid (CAS 1341-49-7)

43. 

Natriumfluorid (CAS 7681-49-4)

44. 

Natriumbifluorid (CAS 1333-83-1)

45. 

Natriumcyanid (CAS 143-33-9)

46. 

Triethanolamin (CAS 102-71-6)

47. 

Phosphorpentasulfid (CAS 1314-80-3)

48. 

Diisopropylamin (CAS 108-18-9)

49. 

Diethylaminoethanol (CAS 100-37-8)

50. 

Natriumsulfid (CAS 1313-82-2)

51. 

Svovlmonochlorid (CAS 10025-67-9)

52. 

Svovldichlorid (CAS 10545-99-0)

53. 

Triethanolaminhydrochlorid (CAS 637-39-8)

54. 

N,N-diisopropyl-aminoethylchloridhydrochlorid (CAS 4261-68-1)

55. 

Methylphosphonsyre (CAS 993-13-5)

56. 

Diethylmethylphosphonat (CAS 683-08-9)

57. 

N,N-dimethylaminophosphoryldichlorid (CAS 677-43-0)

58. 

Triisopropylphosphit (CAS 116-17-6)

59. 

Ethyldiethanolamin (CAS 139-87-7)

60. 

O,O-diethylphosphorthioat (CAS 2465-65-8)

61. 

O,O-diethylphosphordithioat (CAS 298-06-6)

62. 

Natriumhexafluorosilicat (CAS 16893-85-9)

63. 

Methylphosphonthiodichlorid (CAS 676-98-2)

64. 

Diethylamin (CAS 109-89-7)

65. 

N,N-Diisopropylaminoethanethiolhydrochlorid (CAS 41480-75-5)

66. 

Methyldichlorphosphat (CAS 677-24-7)

67. 

Ethyldichlorphosphat (CAS 1498-51-7)

68. 

Methyldifluorphosphat (CAS 22382-13-4)

69. 

Ethyldifluorphosphat (CAS 460-52-6)

70. 

Diethylchlorphosphit (CAS 589-57-1)

71. 

Methylchlorfluorphosphat (CAS 754-01-8)

72. 

Ethylchlorfluorphosphat (CAS 762-77-6)

73. 

N,N-Dimethylformamidin (CAS-nr. 44205-42-7)

74. 

N,N-Diethylformamidin (CAS-nr. 90324-67-7)

75. 

N,N-Dipropylformamidin (CAS 48044-20-8)

76. 

N,N-Diisopropylformamidin (CAS 857522-08-8)

77. 

N,N-Dimethylacetamidin (CAS 2909-14-0)

78. 

N,N-Diethylacetamidin (CAS 14277-06-6)

79. 

N,N-Dipropylacetamidin (CAS 1339586-99-0)

80. 

N,N-Dimethylpropanamidin (CAS 56776-14-8)

81. 

N,N-Diethylpropanamidin (CAS 84764-73-8)

82. 

N,N-Dipropylpropanamidin (CAS 1341496-89-6)

83. 

N,N-Dimethylbutanamidin (CAS 1340437-35-5)

84. 

N,N-Diethylbutanamidin (CAS 53510-30-8)

85. 

N,N-Dipropylbutanamidin (CAS 1342422-35-8)

86. 

N,N-Diisopropylbutanamidin (CAS 1315467-17-4)

87. 

N,N-Dimethylisobutanamidin (CAS 321881-25-8)

88. 

N,N-Diethylisobutanamidin (CAS 1342789-47-2)

89. 

N,N-Dipropylisobutanamidin (CAS 1342700-45-1).

Note 1:   For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 og 65, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:   For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C350 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 og 65, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:   1C350 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 og 89, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4:   1C350 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1C351Humane og animalske patogener og "toksiner" som følger:

a. 

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. 

Afrikansk hestepestvirus

2. 

Afrikansk svinepestvirus

3. 

Andesvirus

4. 

Aviært influenzavirus, der

a. 

er ukarakteriseret eller

b. 

er defineret i bilag I, pkt. 2, til direktiv 2005/94/EF (EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16) som værende stærkt patogent som følger:

1. 

Type A-vira på et intravenøst patogenicitetsindeks hos seks uger gamle kyllinger på over 1,2 eller

2. 

Type A-vira af undertype H5 eller H7 med en genotypefrekvens kodende for flere basiske aminosyrer på hæmagglutininets kløvningssted, svarende til, hvad der er konstateret for andre HPAI-virus, og som indikerer, at hæmagglutininet kan kløves af proteaser, der forekommer ubikvitært i værten

5. 

Bluetonguevirus

6. 

Chaparevirus

7. 

Chikungunyavirus

8. 

Choclovirus

9. 

Krim-Congo hæmorragisk febervirus

10. 

Ikke anvendt

11. 

Dobrava-Belgrade-virus

12. 

Østlig hesteencephalitvirus

13. 

Ebolavirus: alle medlemmer af Ebolavirusslægten

14. 

Mund- og klovesyge-virus

15. 

Gedekoppevirus

16. 

Guanaritovirus

17. 

Hantaanvirus

18. 

Hendravirus (Equine morbillivirus)

19. 

Aujeszkys sygdom (Suid herpesvirus 1) (Pseudorabies-virus)

20. 

Klassisk svinepestvirus (Hog Choleravirus)

21. 

Japansk encephalitvirus

22. 

Juninvirus

23. 

Kyasanur Forest-virus

24. 

Laguna Negra-virus

25. 

Lassavirus

26. 

Louping ill-virus

27. 

Lujovirus

28. 

Lumpy Skin Diseasevirus

29. 

Lymphocytær choriomeningitisvirus

30. 

Machupovirus

31. 

Marburgvirus: alle medlemmer af Marburgvirusslægten

32. 

Monkeypoxvirus

33. 

Murray Valley encephalitvirus

34. 

Newcastlediseasevirus

35. 

Nipahvirus

36. 

Omsk hæmorragisk febervirus

37. 

Oropouchevirus

38. 

Fåre- og gedepestvirus

39. 

Vesikulærvirus hos svin

40. 

Powassanvirus

41. 

Rabiesvirus og alle andre medlemmer af Lyssavirusslægten

42. 

Rift Valley febervirus

43. 

Kvægpestvirus

44. 

Rociovirus

45. 

Sabiavirus

46. 

Seoulvirus

47. 

Fårekoppevirus

48. 

Sin Nombre-virus

49. 

St. Louis encephalitvirus

50. 

Smitsom svinelammelse

51. 

Centraleuropæisk hjernehindebetændelsesvirus (fjernøstlig subtype)

52. 

Variolavirus

53. 

Venezuelansk hesteencephalitvirus

54. 

Vesikulær stomatitisvirus

55. 

Vestlig hesteencephalitvirus

56. 

Gul feber-virus

57. 

Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (sarsrelated coronavirus);

58. 

Rekonstrueret 1918-influenzavirus

59. 

Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (mersrelateret coronavirus)

b. 

Ikke anvendt

c. 

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. 

Bacillus anthracis

2. 

Brucella abortus

3. 

Brucella melitensis

4. 

Brucella suis

5. 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

6. 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

7. 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

8. 

Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium argentinense (tidligere Clostridium botulinum Type G)

9. 

Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium baratii

10. 

Clostridium botulinum

11. 

Botulinneurotoksin producerende typer af Clostridium butyricum

12 

Epsilontoksinproducerende typer af Clostridium perfringens

13. 

Coxiella burnetii

14. 

Francisella tularensis

15. 

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (type F38)

16. 

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (små kolonier biotype)

17. 

Rickettsia prowazekii

18. 

Salmonella enterica underart enterica serovar Typhi (Salmonella typhi)

19. 

Shigatoksinproducerende Escherichia coli (STEC) af serotype O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 og andre shigatoksinproducerende serotyper

Note:   Shigatoksinproducerende Escherichia (coli (STEC) omfatter bl.a. Enterohaemorrhagisk Escherichia coli (EHEC), verotoksinproducerende E.coli (VTEC) eller verocytotoksinproducerende E.Coli (VTEC).

20. 

Shigella dysenteriæ

21. 

Vibrio choleræ

22. 

Yersinia pestis

d. 

Følgende "toksiner" og "underenheder af toksiner" heraf:

1. 

Botulinumtoksin

2. 

Clostridium perfringens alpha-, beta 1-, beta 2-, epsilon- og iota-toksin

3. 

Conotoksiner

4. 

Ricin

5. 

Saxitoksin

6. 

Shigatoksiner (shigalignende toksiner, verotoksiner og verocytotoksiner)

7. 

Staphylococcus aureus-enterotoksin, hæmolysinalpha-toksin og toksisk chocksyndrom-toksin (tidligere benævnt Staphylococcus enterotoksin F)

8. 

Tetrodotoksin

9. 

Ikke anvendt

10. 

Microcystiner (Cyanginosiner)

11. 

Aflatoksiner

12. 

Abrin

13. 

Choleratoksin

14. 

Diacetoxyscirpenol

15. 

T-2-toksin

16. 

HT-2-toksin

17. 

Modeccin

18. 

Volkensin

19. 

Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

Note:   1C351.d lægger ikke eksportkontrol på botulinumtoksiner eller conotoksiner i produktform, der opfylder samtlige følgende kriterier:

1. 

Er farmaceutiske specialiteter til human brug med henblik på sygdomsbehandling

2. 

Er færdigpakkede med henblik på distribution som lægemidler

3. 

Er tilladt af en statslig myndighed med henblik på markedsføring som lægemidler.

e. 

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. 

Coccidioides immitis

2. 

Coccidioides posadsii.

Note:   1C351 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner" eller "immunotoksiner".

1C353‘Genetiske elementer’ og ‘genetisk modificerede organismer’ som følger:

a. 

En ‘genetisk modificeret organisme’, der indeholder, eller et ‘genetisk element’, der koder for en af følgende:

1. 

Et eller flere specifikke gener for en virus, der specificeret i 1C351.a. eller 1C354.a.

2. 

Et eller flere specifikke gener for en bakterie, der er specificeret i 1C351.c eller 1C354.b, eller en svamp, der er specificeret i 1C351.e eller 1C354.c, og for hvilken der gælder et eller flere af følgende:

a. 

I sig selv eller via sine transskriberede eller translaterede produkter udgør en betydelig risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller

b. 

Kan ‘tilføre eller højne patogenicitet’eller

3. 

Et eller flere af de "toksiner", der er specificeret i 1C351.d, eller "underenheder af toksiner" af disse.

b. 

Ikke anvendt.

Tekniske noter:

1.   ‘Genetisk modificerede organismer’ omfatter organismer, hvori nukleinsyresekvenserne er blevet skabt eller ændret ved bevidst molekylemanipulering.

2.   ‘Genetiske elementer’ omfatter bl.a. kromosomer, genomer, plasmider, transposoner, vektorer og inaktiverede organismer, der indeholder regenererbare nukleinsyrefragmenter, hvad enten de er genetisk modificerede eller ej eller helt eller delvis fremstillet ved kemisk syntese. Med henblik på kontrol af de genetiske elementer regnes nukleinsyrer fra en inaktiveret organisme, virus eller prøve som regenererbare, hvis inaktiveringen og bearbejdningen af materialet har til formål eller vides at muliggøre isolering, rensning, forstærkning, detektion eller identificering af nukleinsyrer.

3.   Med ‘tilføre eller højne patogenicitet’ forstås, at der ved indføring eller integrering af nukleinsyresekvenserne er sandsynlighed for, at dette bibringer eller øger modtagerorganismens evne til at anvendes til forsætligt at forårsage sygdom eller dødsfald. Dette kan omfatte ændringer af bl.a. virulens, overførbarhed, stabilitet, smittevej, værtsspektrum, reproducerbarhed, evne til at modvirke eller nedkæmpe værtsimmunitet, modstandsdygtighed imod medicinske modforanstaltninger eller sporbarhed.

Note 1:   1C353 lægger ikke eksportkontrol på nukleinsyresekvenser fra shigatoksinproducerende Escherichia coli af serogruppe O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, og andre shigatoksinproducerende serogrupper, ud over de genetiske elementer, der koder for underenheder heraf.

Note 2:   1C353 lægger ikke eksportkontrol på "vacciner".

1C354Plantepatogener som følger:

a. 

Virus, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der omfatter levende materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. 

Latent andeskartoffelvirus (Potato Andean latent tymovirus)

2. 

Potato spindle tuber viroid

b. 

Bakterier, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. 

Xanthomonas albilineans

2. 

Xanthomonas anoxopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri, type A) [Xanthomonas campestris pv. citri]

3. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4. 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum)

5. 

Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2

c. 

Svampe, hvad enten de er naturlige, forstærkede eller modificerede, enten i form af "isolerede levende kulturer" eller i form af materiale, der forsætligt er inokuleret eller kontamineret med sådanne kulturer, som følger:

1. 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans)

2. 

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3. 

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4. 

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici])

5. 

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6. 

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae)

7. 

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari)

8. 

Sclerophthora rayssiae var. zeae

9. 

Synchytrium endobioticium

10. 

Tilletia indica

11. 

Thecaphora solani.

1C450Toksiske kemiske stoffer og toksiske kemiske prækursorer, som følger, og "kemiske blandinger", der indeholder et eller flere af disse:

NB:   JF. LIGELEDES 1C350 OG 1C351.D SAMT KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL.

a. 

Toksiske kemiske stoffer som følger:

1. 

Amiton: O,O-Diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolat (CAS 78-53-5) og alkylerede eller protoniserede salte deraf

2. 

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (CAS 382-21-8)

3. 

SE KONTROLBESTEMMELSERNE FOR PRODUKTER TIL MILITÆRE FORMÅL VEDRØRENDE BZ: 3-quinuclidinylbenzilat (CAS 6581-06-2)

4. 

Phosgen: carbonyldichlorid (CAS 75-44-5)

5. 

Cyanogenchlorid (CAS 506-77-4)

6. 

Hydrogencyanid (CAS 74-90-8)

7. 

Klorpikrin: Trichlornitromethan (CAS 76-06-2)

Note 1:   For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 1 vægtprocent af blandingen.

Note 2:   For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben", lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.1 og a.2, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.a.4, a.5, a.6 og a.7, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

b. 

Toksiske kemiske prækursorer som følger:

1. 

Kemiske stoffer ud over dem, der er specificeret i kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål eller 1C350, indeholdende et phosphoratom, hvortil er bundet en methyl-, ethyl- eller propylgruppe (normal- eller iso-), men ikke flere carbonatomer

Note:   1C450.b1 lægger ikke eksportkontrol på fonofos: O-Ethyl S-phenylethylphosphonothiolothionat (CAS 944-22-9)

2. 

Andre N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphor-amiddihalogenider end N,N-dimethylfosforaminodiklorid

NB:   Se 1C350.57 vedrørende N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3. 

Dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-phosphoramidater, bortset fra diethyl-N,N-dimethylphosphoramidat, som er specificeret i 1C350

4. 

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethyl-2-chlorider og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchlorid eller N,N-diisopropyl-ß-aminoethylchloridhydrochlorid, som er specificeret i 1C350

5. 

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-oler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-diisopropyl-ß-aminoethanol (CAS 96-80-0) og N,N-Diethylaminoethanol (CAS 100-37-8), som er specificeret i 1C350

Note:   1C450.b.5. lægger ikke eksportkontrol på følgende:

a. 

N,N-dimethylaminoethanol (CAS 108-01-0) og protoniserede salte deraf

b. 

Protoniserede salte af N,N-diethylaminoethanol (CAS 100-37-8).

6. 

N,N-dialkyl [methyl-, ethyl- eller propyl- (normal- eller iso-)]-aminoethan-2-thioler og protoniserede salte deraf, bortset fra N,N-Diisopropyl-ß-aminoethantiol (CAS 5842-07-9) og N,N-Diisopropylaminoethanethiolhydrochlorid (CAS 41480-75-5), som er specificeret i 1C350

7. 

Se 1C350 vedrørende ethyldiethanolamin (CAS 139-87-7)

8. 

Methyldiethanolamin (CAS 105-59-9).

Note 1:   For så vidt angår eksport til "stater, der ikke er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 10 vægtprocent af blandingen.

Note 2:   For så vidt angår eksport til "stater, der er parter i konventionen om kemiske våben" lægger 1C450 ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 og b.6, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 3:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på "kemiske blandinger", som indeholder et eller flere af de kemiske stoffer, der er specificeret i 1C450.b.8, og hvori intet individuelt specificeret kemisk stof udgør mere end 30 vægtprocent af blandingen.

Note 4:   1C450 lægger ikke eksportkontrol på produkter, der betegnes som forbrugsprodukter og er pakket til detailsalg og personlig brug eller er pakket til individuel brug.

1DSoftware

1D001"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til "udvikling", "produktion" eller "brug" af udstyr, der er specificeret i 1B001-1B003.

1D002"Software" til "udvikling" af organiske "matrix"-, metal"matrix"- eller carbon"matrix"-laminater eller -"kompositter".

1D003"Software", der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c. eller 1A004.d.

1D101"Software", der er specielt udviklet eller ændret til drift eller vedligeholdelse af produkter, der er specificeret i 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103"Software", der er specielt udviklet til analyse af reducerede observable størrelser som radarreflektivitet, ultraviolette/infrarøde signaturer og akustiske signaturer.

1D201"Software", der er specielt udviklet til "brug" af produkter, der er specificeret i 1B201.

1ETeknologi

1E001"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af udstyr eller materialer, der er specificeret i 1A002-1A005, 1A006.b., 1A007, 1B eller 1C.

1E002Følgende anden "teknologi":

a. 

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af polybenzothiazoler eller polybenzoxazoler.

b. 

"Teknologi" til "udvikling" eller "produktion" af fluorelastomerforbindelser indeholdende mindst én vinylethermonomer.

c. 

"Teknologi" til udvikling eller "produktion" af følgende keramiske pulvere eller ikke "kompositte" keramiske materialer:

1. 

Keramiske pulvere med samtlige følgende egenskaber:

a. 

En eller flere af følgende forbindelser:

1. 

Enkelt- eller komplekse oxider af zirconium og komplekse oxider af silicium eller aluminium

2. 

Enkeltnitrider af bor (kubisk krystallinske former)

3. 

Enkelt- eller komplekse carbider af silicium eller bor eller

4. 

Enkelt- eller komplekse nitrider af silicium

b. 

En af følgende totale mængder metalliske urenheder (eksklusive forsætlige tilsætninger):

1. 

Mindre end 1 000  ppm for enkeltoxider eller enkeltcarbider eller

2. 

Mindre end 5 000  ppm for komplekse forbindelser eller enkeltnitrider og

c. 

Som er en eller flere af følgende:

1. 

Zirconiumforbindelser (CAS 1314-23-4) med en gennemsnitlig partikelstørrelse, der er lig med eller mindre end 1 μm, og hvor højst 10 % af partiklerne er større end 5 μm eller

2. 

Andre keramiske pulvere med en gennemsnitlig partikelstørrelse lig med eller mindre end 5 μm og højst 10 % af partiklerne større end 10 μm

2. 

Ikke "kompositte" keramiske materialer sammensat af de i 1E002.c.1 specificerede materialer

Note:   1E002.c.2 lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" vedrørende slibemidler.

d. 

Ikke anvendt

e. 

"Teknologi" til installering, vedligeholdelse eller reparation af materialer, der er specificeret i 1C001

f. 

"Teknologi" til reparation af "komposit" strukturer, -laminater eller -materialer, der er specificeret i 1A002 eller 1C007.c.

Note:   1E002.f lægger ikke eksportkontrol på "teknologi" til reparation af strukturer til "civile fly" ved brug af carbon "fiber eller trådmaterialer" og epoxyharpikser, der omfattes af "fly"producenters manualer.

g. 

"Biblioteker", der er specielt udviklet eller modificeret til at sætte udstyr i stand til at udføre de funktioner, som udføres af udstyr, der er specificeret i 1A004.c. eller 1A004.d.

1E101"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115-1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111-1C118, 1D101 eller 1D103.

1E102"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103"Teknologi" til regulering af temperatur, tryk og atmosfære i autoklaver og hydroklaver, når de bruges til "produktion" af "kompositter" eller delvis fremstillede "kompositter".

1E104"Teknologi" til "produktion" af pyrolytisk afledte materialer, der dannes på en form, dorn eller andet underlag fra prækursorgasser, som spaltes i temperaturområdet fra 1 573  K (1 300  °C) til 3 173  K (2 900  °C) ved tryk på 130 Pa til 20 kPa.

Note:   1E104 omfatter "teknologi" til kombination af prækursorgasser, flowhastigheder og processtyringsprogrammer og parametre.

1E201"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "brug" af produkter, der er specificeret i 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225-1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225-1C241 eller 1D201.

1E202"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" eller "produktion" af produkter, der er specificeret i 1A007, 1A202 eller 1A225-1A227.

1E203"Teknologi", iflg. den generelle teknologinote, til "udvikling" af "software", der er specificeret i 1D201.

DEL IV

Kategori 2

KATEGORI 2 - MATERIALEBEHANDLING

2ASystemer, udstyr og komponenter

NB:   Med hensyn til lydløse lejer henvises til kontrolbestemmelserne for produkter til militære formål.

2A001Følgende rulningslejer og lejesystemer samt komponenter hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 2A101.

a. 

Kuglelejer og massive rullelejer, med tolerancer, der alle er specificeret af producenten i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 4 eller Tolerance Class 2 (eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, med både ‘ringe’ og ‘rullelegemer’, fremstillet af monel eller beryllium

Note:   2A001.a lægger ikke eksportkontrol på koniske rullelejer.

Tekniske noter:

1.   ‘Ring’ – ringformet del af et radialrulleleje, der omfatter en eller flere løbebaner (ISO 5593:1997).

2.   ‘Rullelegeme’ – kugle eller rulle, der ruller mellem løbebaner (ISO 5593:1997).

b. 

Ikke anvendt

c. 

Aktive magnetlejesystemer med en eller flere af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter hertil:

1. 

Materialer med fluxdensitet på 2,0 T eller større og flydegrænser på mere end 414 MPa

2. 

Hel-elektromagnetisk 3D homopolær forspændingsdesign for aktuatorer eller

3. 

Positionssensorer til høj temperatur (mindst 450 K (177 °C)).

2A101Radialkuglelejer ud over dem, der er specificeret i 2A001, med tolerancer, der alle er specificeret i overensstemmelse med ISO 492 Tolerance Class 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 Tolerance Class ABEC-9 eller tilsvarende nationale standarder) eller bedre, og som har samtlige følgende egenskaber:

a. 

En indre ring med boringsdiameter på mellem 12 og 50 mm

b. 

En ydre ring med udvendig diameter på mellem 25 og 100 mm og

c. 

En bredde på mellem 10 og 20 mm.

2A225Følgende digler fremstillet af materialer, der er bestandige mod flydende aktinider:

a. 

Digler, der har begge følgende egenskaber:

1. 

Et rumfang på mellem 150 cm3 og 8 000  cm3 og

2. 

Er fremstillet af eller belagt med et af følgende materialer eller en kombination af følgende materialer af en urenhed på højst 2 vægtprocent:

a. 

Calciumfluorid (CaF2)

b. 

Calciumzirconate (metazirconat) (CaZrO3)

c. 

Ceriumsulfid (Ce2S3)

d. 

Erbiumoxid (Er2O3)

e. 

Hafniumoxid (HfO2)

f. 

Magnesiumoxid (MgO)

g. 

Nitrideret niobium-titanium-wolfram-legering (ca. 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W)

h. 

Yttriumoxid (Y2O3) eller

i. 

Zirconiumoxid (ZrO2)

b. 

Digler, der har begge følgende egenskaber:

1. 

Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000  cm3 og

2. 

Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 99,9 vægtprocent

c. 

Digler, der har samtlige følgende egenskaber:

1. 

Et rumfang på mellem 50 cm3 og 2 000  cm3

2. 

Er fremstillet af eller foret med tantal af en renhed på mindst 98 vægtprocent og

3. 

Er belagt med tantalcarbid, nitrid eller borid eller en blanding heraf.

2A226Ventiler, der har samtlige følgende egenskaber:

a. 

Mindst 5 mm ‘nominel størrelse’

b. 

Har en bælg og

c. 

Er helt fremstillet af eller foret med aluminium, aluminiumlegering, nikkel eller nikkellegeringer indeholdende mindst 60 % nikkel efter vægt.

Teknisk note:

For ventiler med forskellige indløbs- og udløbsdiameter henviser ‘nominel størrelse’ i 2A226 til den mindste diameter.

2BPrøve-, inspektions- og produktionsudstyr

Tekniske noter:

1.   Sekundære, parallelle, profilgenererende akser (f.eks. w-aksen på horisontale boremøller eller en sekundær roterende akse med en centerlinje, der er parallel med den primære omdrejningsakse) medregnes ikke i det totale antal profilgenererende akser. Omdrejningsakser behøver ikke at dreje 360°. En omdrejningsakse kan drives af en lineær maskindel (f.eks. snekke eller tandstang).

2.   For så vidt angår 2B er antallet af akser, der kan koordineres samtidig til "profilstyring", det antal akser, langs med eller uden om hvilke der under bearbejdelsen af emnet udføres samtidige og indbyrdes forbundne bevægelser mellem emnet og et værktøj. Dette omfatter ikke yderligere akser, langs med eller uden om hvilke der udføres andre arbejdsbevægelser i maskinen, som f.eks.:

a. 

Afrettersystemer i slibemaskiner

b. 

Parallelle omdrejningsakser til montering af separate emner

c. 

Ko-lineære omdrejningsakser til bearbejdning af samme emne ved opspænding i en spændepatron fra hver sin ende.

3.   Aksenomenklaturen skal være i overensstemmelse med International Standard ISO 841:2001, Systemer til industriel automation - Numerisk styring af maskiner - Nomenklatur for koordinatsystem og bevægelsesakser.

4.   For så vidt angår 2B001-2B009 anses en "vippespindel" for at være en omdrejningsakse.

5.   ‘Opgiven "Envejs positioneringsrepeterbarhed"’ kan anvendes for hver værktøjsmaskinmodel som et alternativ til individuelle maskinprøvninger og bestemmes som følger:

a. 

Der udvælges fem maskiner af en model, der skal vurderes

b. 

Repeterbarheden af den lineære akse (R↑,R↓) måles i overensstemmelse med ISO 230-2:2014, og "envejs positioneringsrepeterbarheden" for hver akse i hver af de fem maskiner vurderes

c. 

Den aritmetiske middelværdi af "envejs positioneringsrepeterbarhed"-værdierne bestemmes for hver akse i alle fem maskiner. Disse aritmetiske middelværdier af "envejs positioneringsrepeterbarhed" (
image ) bliver den opgivne værdi for hver akse i modellen (
image ,
image …);

d. 

Da listen vedrørende kategori 2 vedrører hver enkelt lineære akse, er der lige så mange opgivne "envejs positioneringsrepeterbarhed"-værdier, som der er lineære akser

e. 

Hvis en akse i en maskinmodel, der ikke er specificeret i 2B001.a til 2B001.c, har en opgivet "envejs positioneringsrepeterbarhed" lig med eller mindre end den opgivne "envejs positioneringsrepeterbarhed" for hver værktøjsmaskinmodel plus 0,7 μm, bør producenten anmodes om at bekræfte nøjagtighedsniveauet en gang hver 18. måned.

6.   I 2B001.a-2B001.c tages måleusikkerheden i forbindelse med "envejs positioneringsrepeterbarhed" for værktøjsmaskiner som defineret i den internationale ISO-standard 230-2:2014 eller tilsvarende nationale standarder ikke i betragtning.

7.   I 2B001.a-2B001.c måles akserne i overensstemmelse med prøvningsprocedurerne i afsnit 5.3.2 i ISO 230-2:2014. Prøvning af akser af længde over 2 m foretages i segmenter a 2 m. Akser af længde over 4 m skal underkastes flere prøvninger (f.eks. to prøvninger for akser af længde over 4 m og op til 8 m, tre prøvninger for akser af længde over 8 m og op til 12 m), begge i segmenter a 2 m fordelt ligeligt over hele aksens længde. De prøvede segmenter fordeles ligeligt over hele aksens længde, og eventuelle overskydende længder fordeles ligeligt i begyndelsen, på midten og i slutningen af segmenterne. Den mindste "envejs positioneringsrepeterbarhed"-værdi af alle prøvede segmenter opgives.

2B001Værktøjsmaskiner og enhver kombination af disse, til fjernelse (eller bearbejdning) af metaller, keramiske materialer eller "kompositter", der ifølge producentens tekniske specifikationer kan udstyres med elektroniske indretninger til "numerisk styring":

NB:   JF. LIGELEDES 2B201.

Note 1:   2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af tandhjul. For så vidt angår sådanne maskiner, se 2B003.

Note 2:   2B001 lægger ikke eksportkontrol på specialværktøjsmaskiner, der er begrænset til fremstilling af en eller flere af følgende:

a. 

Krumtapaksler eller knastaksler

b. 

Værktøj eller skærestål

c. 

Ekstrudersnekker

d. 

Graverede eller facetslebne smykkedele eller

e. 

Tandproteser.

Note 3:   Værktøjsmaskiner, der har mindst to ud af tre egenskaber med hensyn til drejning, fræsning og slibning (f.eks. en drejemaskine, der kan fungere som fræsemaskine), skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B001.a., b., eller c.

Note 4:   En værktøjsmaskine, der har endnu en produktionsevne ud over drejning, fræsning og slibning, skal vurderes i forhold til hvert af de relevante punkter 2B001.a., b., eller c.

NB:   Med hensyn til værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, se 2B002.

a. 

Værktøjsmaskiner til drejning, som har to eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring", og som har en eller flere af følgende egenskaber:

1. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 0,9 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1,0 m eller

2. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1,0 m

Note 1:   2B001.a lægger ikke eksportkontrol på drejemaskiner, der er specielt konstrueret til produktion af kontaktlinser, og som har begge følgende egenskaber:

a. 

Maskinstyringen er begrænset til anvendelse af oftalmisk baseret software til input af data til delprogrammering og

b. 

Ingen vacuumopspænding.

Note 2:   2B001.a lægger ikke eksportkontrol på langdrejeautomater (Swiss-type), som kun kan bearbejde emner med stangladning, hvis stangens diameter højst er 42 mm eller derunder, og hvis der ikke er mulighed for montering af centrerpatroner. Maskinerne kan have bore- eller fræsekapacitet til maskindele med en diameter under 42 mm.

b. 

Værktøjsmaskiner til fræsning med en eller flere af følgende:

1. 

Tre lineære akser samt en omdrejningsakse, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 0,9 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1,0 m eller

b. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1,0 m

2. 

Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 0,9 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1,0 m

b. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m eller

c. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 4 m

3. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed" for koordinatboremaskiner, som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser eller

4. 

Flycuttingmaskiner med samtlige følgende egenskaber:

a. 

"Radial forskydning" og "aksial forskydning" af spindlen mindre (bedre) end 0,0004 mm total indikatorudslag (TIR) og

b. 

Vinkelforskydning i slædebevægelsen (giring, hældning og rulning) mindre (bedre) end 2 buesekunder, total indikatorudslag (TIR) over 300 mm vandring

c. 

Værktøjsmaskiner til slibning med en eller flere af følgende:

1. 

Samtlige følgende egenskaber:

a. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser og

b. 

Tre eller fire akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"eller

2. 

Fem eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring" og har en eller flere af følgende egenskaber:

a. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,1 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde på under 1 m

b. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 1,4 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 1 m og under 4 m eller

c. 

"Envejs positioneringsrepeterbarhed", som er lig med eller mindre (bedre) end 6,0 μm langs en eller flere lineære akser med en vandringslængde lig med eller større end 4 m

Note:   2B001.c lægger ikke eksportkontrol på følgende slibemaskiner:

a. 

Cylindriske, udvendige, indvendige og udvendigt-indvendige slibemaskiner med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Kun til cylindrisk slibning og

2. 

Kun til en maksimal udvendig diameter eller længde af emnet på 150 mm

b. 

Maskiner, der er specielt konstrueret som koordinatslibemaskiner, der ikke har en z-akse eller en w-akse, med en "envejs positioneringsrepeterbarhed", som er mindre (bedre) end 1,1 μm

c. 

Overfladeslibemaskiner.

d. 

Elektriske udladningsmaskiner (EDM) af typen uden tråd, som har to eller flere omdrejningsakser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"

e. 

Værktøjsmaskiner til at fjerne metaller, keramiske materialer eller "kompositter" med samtlige følgende egenskaber:

1. 

Fjerner materiale ved hjælp af en af følgende metoder:

a. 

Vand eller andre stråler af flydende materiale, inklusive anvendelse af slibende tilsætningsstoffer

b. 

Elektronstråle eller

c. 

"Laser"stråle og

2. 

Mindst to omdrejningsakser med samtlige følgende egenskaber:

a. 

Kan koordineres samtidigt til "profilstyring"og

b. 

En "positioneringsnøjagtighed" på mindre (bedre) end 0,003°

f. 

Maskiner til dybdeboring og drejemaskiner, der er modificeret til dybdeboring med en maksimal boredybdekapacitet på mere end 5 m.

2B002Numerisk styrede værktøjsmaskiner til optisk finbearbejdning, som er udstyret med henblik på selektiv materialeaftagning til fremstilling af ikkesfæriske optiske overflader, der har samtlige følgende kendetegn:

a. 

De finbearbejder formen til mindre (bedre) end 1,0 μm

b. 

De finbearbejder til en ruhed, der er mindre (bedre) end 100 nm (rms)

c. 

Fire eller flere akser, der kan koordineres samtidigt til "profilstyring"og

d. 

De anvender en af følgende processer:

1. 

Magnetreologisk finbearbejdning (‘MRF’)

2. 

Elektroreologisk finbearbejdning (‘ERF’)

3. 

‘Finbearbejdning med energisk partikelstråle’

4. 

‘Finbearbejdning med oppustelig membran’eller

5. 

‘Finbearbejdning med væskestråle’.

Tekniske noter:

I forbindelse med 2B002 er

1.   ‘MRF’ en materialeaftagningsproces, der anvender en slibende magnetisk væske, hvis viskositet styres af et magnetfelt.

2.   ‘ERF’ er en aftagningsproces, der anvender en slibende væske, hvis viskositet styres af et elektrisk felt.

3.   ‘Finbearbejdning med energisk partikelstråle’ anvender reaktive atomplasmaer (RAP) eller ionstråler til selektiv aftagning af materiale.

4.   ‘Finbearbejdning med oppustelig membran’ er en proces, hvor der anvendes en membran under tryk, der deformeres for at opnå kontakt med emnet i et lille område.

5.   ‘Finbearbejdning med væskestråle’ anvender en stråle af væske med henblik på materialeaftagning.

2B003"Numerisk styrede" værktøjsmaskiner, der er specielt konstrueret til at høvle, færdigbehandle, slibe eller polere hærdede (Rc = 40 eller mere) cylindriske, heliske og dobbelt heliske tandhjul med samtlige af følgende egenskaber:

a. 

en delediameter på mere end 1 250  mm

b. 

en tandbredde på 15 % eller mere af delediameteren og

c. 

en endelig kvalitet på AGMA 14 eller bedre (svarende til ISO 1328 class 3).

2B004Varme "isostatiske presser" med samtlige af følgende egenskaber samt specielt konstruerede komponenter og tilbehør hertil:

NB:   JF. LIGELEDES 2B104 OG 2B204.

a.