EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0219

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

OJ L 64, 2.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 162–172 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 54 - 64

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/oj

2.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 219/2007

ze dne 27. února 2007

o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 171 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro vytvoření jednotného evropského nebe Evropský parlament a Rada dne 10. března 2004 přijaly nařízení (ES) č. 549/2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (1), nařízení (ES) č. 550/2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (2), nařízení (ES) č. 551/2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (3) a nařízení (ES) č. 552/2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (4).

(2)

Projekt modernizace uspořádání letového provozu v Evropě (dále jen „projekt SESAR“) je technologickou součástí jednotného evropského nebe. Jeho cílem je do roku 2020 zajistit Společenství výkonnou infrastrukturu pro řízení letového provozu, která umožní vývoj bezpečné letecké dopravy šetrné k životnímu prostředí, plně využívající technologického pokroku spojeného s programy, jako je GALILEO.

(3)

Po přistoupení Evropského společenství k organizaci Eurocontrol podepsala Komise a Eurocontrol rámcovou dohodu o spolupráci za účelem provádění jednotného evropského nebe a za účelem výzkumu a vývoje v oboru řízení letového provozu.

(4)

V souladu s pokyny Rady EU ve složení pro konkurenceschopnost ze dne 7. června 2005 o přípravě budoucího evropského kosmického programu bude Evropská unie pověřena zaručením dostupnosti a návaznosti provozních služeb, které podporují její politiky, a bude přispívat k vývoji, spuštění a provozu evropské kosmické infrastruktury tím, že se soustředí na kosmické aplikace, které mají přispět k uskutečnění jejich politik.

(5)

Cílem projektu SESAR je integrovat a koordinovat činnosti ve výzkumu a vývoji, které byly dříve ve Společenství, včetně jeho nejvzdálenějších a odlehlých regionů, uvedených v čl. 299 odst. 2 Smlouvy, vykonávány roztroušeně a nekoordinovaně.

(6)

Tím, že zabrání zdvojení činností ve výzkumu a vývoji, nepovede projekt SESAR ke zvýšení celkového objemu příspěvků uživatelů letecké dopravy na výzkum a vývoj.

(7)

Projekt SESAR se skládá ze tří fází: definiční fáze, vývojové fáze a zaváděcí fáze.

(8)

Cílem definiční fáze projektu SESAR je definovat různé technologické kroky, jež je třeba učinit, priority v programech modernizace a plány uvádění do provozu. Je spolufinancována Společenstvím a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol).

(9)

Definiční fáze byla zahájena v říjnu roku 2005 a za její provádění je odpovědná organizace Eurocontrol prostřednictvím konsorcia podniků vybraných po veřejném nabídkovém řízení. Bude dokončena v roce 2008 a jejím výsledkem bude evropský hlavní plán uspořádání letového provozu. Tento plán bude definovat pracovní program pro provádění cílových koncepcí, včetně různých strategií zavádění.

(10)

Po definiční fázi bude následovat vývojová fáze (2008–2013), během níž vzniknou nová zařízení, systémy nebo normy, které zajistí sbližování vedoucí k plně interoperabilnímu systému uspořádání letového provozu v Evropě.

(11)

Vývojová fáze bude přecházet do zaváděcí fáze (2014–2020), jež bude spočívat v rozsáhlém vytváření a zavádění nové infrastruktury uspořádání letového provozu. Tato infrastruktura by měla sestávat z plně harmonizovaných a interoperabilních složek, zaručujících vysoce výkonnou leteckou dopravu v Evropě.

(12)

S ohledem na počet účastníků, kteří musejí být do tohoto procesu zapojeni, i na potřebu finančních prostředků a technického poradenství je pro racionalizaci činností bezpodmínečně nutné zřídit právní subjekt, který může zajistit řízení prostředků přidělených projektu SESAR v průběhu vývojové fáze.

(13)

Je proto nezbytné zřídit společný podnik podle článku 171 Smlouvy, aby bylo možné dosáhnout významného pokroku ve vývoji technologií týkajících se systémů řízení letového provozu v průběhu vývojové fáze a připravit zaváděcí fázi.

(14)

Hlavním úkolem společného podniku je řídit činnosti projektu SESAR spočívající ve výzkumu, vývoji a ověřování prostřednictvím kombinovaného financování z veřejného a soukromého sektoru poskytovaného jeho členy a s využitím vnějších technických zdrojů, a zejména s využitím zkušeností a odborných znalostí organizace Eurocontrol.

(15)

Činnosti prováděné společným podnikem v rámci programu SESAR jsou především činnostmi ve výzkumu a vývoji. Finanční prostředky Společenství by proto měly být poskytnuty zejména z jeho rámcových programů pro výzkum a vývoj. Další finanční prostředky mohou být v souladu s čl. 4 písm. g) rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě poskytnuty z programu transevropské dopravní sítě (5), který předpokládá možnost financování výzkumných a vývojových činností.

(16)

Financování společného podniku Společenstvím by se v této fázi projektu mělo omezit na vývojovou fázi zahrnutou do současného finančního rámce na období 2007–2013. Tím však není dotčena možnost Rady přezkoumat oblast působnosti, řízení, financování a dobu trvání společného podniku na základě pokroku dosaženého ve vývojové fázi.

(17)

Podstatným prvkem projektu SESAR je významná účast odvětví. Proto je zásadní, aby byl veřejný rozpočet pro vývojovou fázi projektu SESAR doplňován příspěvky průmyslového odvětví.

(18)

Společný podnik by měl být založen před ukončením definiční fáze, aby mohl navázat na práci definiční fáze a připravovat vývojovou fázi s cílem zajistit rychlé provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu.

(19)

Rada by měla rozhodnout o schválení evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu, včetně jeho převodu na společný podnik, s cílem modernizovat uspořádání letového provozu v Evropě a v této souvislosti by rovněž měla přezkoumat financování projektu SESAR a zejména přísliby příspěvků průmyslového odvětví na společný podnik.

(20)

V zájmu zjednodušení komunikace se zakládajícími členy by se sídlo společného podniku mělo nacházet v Bruselu.

(21)

Společný podnik je neziskovým subjektem, který věnuje všechny své zdroje řízení veřejného výzkumného programu evropského zájmu. Jeho dvěma zakládajícími členy jsou mezinárodní organizace jednající jménem svých příslušných členských států. Tomuto subjektu by proto měl hostitelský stát poskytnout co nejrozsáhlejší osvobození od daní.

(22)

Komisi by měl být nápomocen Výbor pro jednotné nebe zřízený článkem 5 nařízení (ES) č. 549/2004. Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. (6)

(23)

Komise by měla pravidelně informovat Evropský parlament a Radu o pokroku společného podniku. Toto informování by mělo probíhat prostřednictvím pravidelných hodnocení prováděných Komisí a na základě výročních zpráv o činnosti společného podniku.

(24)

Je třeba vymezit pravidla pro organizaci a fungování společného podniku vypracováním stanov společného podniku obsažených v příloze.

(25)

Jelikož poplatky za traťovou navigaci hradí v plném rozsahu uživatelé vzdušného prostoru, přispívají tito uživatelé finančně na výzkumné a vývojové činnosti v oblasti uspořádání letového provozu. Proto je vhodné poskytnout jim v rámci společného podniku vhodné zastoupení.

(26)

Veřejné financování pro definiční a vývojovou fázi projektu SESAR má zásadní význam a investice do uspořádání letového provozu nové generace by měly v široké míře provádět členské státy, včetně subjektů určených členskými státy. Členským státům (Evropské unie nebo Eurocontrolu) by proto měl být poskytnut pro neobchodní účely bezplatný přístup ke znalostem získaným na základě projektu a mělo by jim být dovoleno využívat tyto znalosti k jejich vlastním účelům, včetně veřejných nabídkových řízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Založení společného podniku

1.   S cílem řídit činnosti vývojové fáze projektu modernizace uspořádání letového provozu v Evropě (dále jen „projekt SESAR“) a posílit bezpečnost se zřizuje společný podnik pod názvem „společný podnik SESAR“ (dále jen „společný podnik“).

2.   Společný podnik zanikne 8 let po schválení evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu (dále jen „hlavní plán ULP“), jenž vzejde z definiční fáze projektu SESAR. Rada rozhodne o tomto schválení na návrh Komise.

3.   Hlavní plán ULP bude sdělen Evropskému parlamentu.

4.   Rada případně přezkoumá oblast působnosti, řízení, financování a dobu trvání společného podniku na základě návrhu Komise podle vývoje projektu a hlavního plánu ULP, s přihlédnutím k hodnocení uvedenému v článku 7 tohoto nařízení.

5.   Cílem společného podniku je zajistit modernizaci systému uspořádání letového provozu v Evropě koordinací a soustředěním veškerého příslušného výzkumu a vývoje ve Společenství. Společný podnik odpovídá za provádění hlavního plánu ULP, a zejména za provádění těchto úkolů:

organizovat a koordinovat činnosti vývojové fáze projektu SESAR v souladu s hlavním plánem ULP vyplývajícím z definiční fáze projektu řízeného Eurocontrolem, prostřednictvím spojení a řízení finančních prostředků veřejného a soukromého sektoru v rámci jediné struktury,

zajistit nezbytné finanční prostředky na činnosti vývojové fáze projektu SESAR v souladu s hlavním plánem ULP,

zajistit zapojení subjektů působících v oblasti uspořádání letového provozu v Evropě, zejména: poskytovatelů navigačních služeb, uživatelů vzdušného prostoru; profesních sdružení zaměstnanců, letišť, zpracovatelského průmyslu, jakož i příslušných vědeckých institucí nebo vědecké obce,

organizovat technickou výzkumnou a vývojovou činnost, ověřování a studie, které mají být prováděny pod jeho vedením, a zabraňovat roztříštěnosti těchto činností,

zajistit dohled nad činnostmi týkajícími se vývoje společných výrobků, které jsou řádně určeny v hlavním plánu ULP a případně vyhlašovat zvláštní nabídková řízení.

6.   Společný podnik zahájí svou činnost nejpozději při předání hlavního plánu ULP společnému podniku.

7.   Sídlo společného podniku se nachází v Bruselu.

Článek 2

Právní postavení

1.   Společný podnik má právní subjektivitu. V každém členském státě požívá společný podnik nejrozsáhlejší způsobilosti k právním úkonům, jakou přiznávají právní předpisy tohoto státu právnickým osobám. Společný podnik může zejména nabývat a zcizovat movitý či nemovitý majetek a může vystupovat před soudy.

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření s cílem poskytnout společnému podniku co nejrozsáhlejší osvobození od daní, pokud jde o DPH a jiné daně a spotřební daně.

Článek 3

Stanovy společného podniku

Přijímají se stanovy společného podniku, které jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení a tvoří jeho nedílnou součást.

Článek 4

Zdroje financování

1.   Společný podnik je financován z příspěvků svých členů, včetně soukromých podniků, v souladu s články 1 a 12 jeho stanov.

2.   Příspěvek Společenství se vyplácí z rozpočtu rámcového programu pro výzkum a technologický vývoj. Kromě toho se může vyplácet z rozpočtu rámcového programu v oblasti transevropských sítí.

3.   Pokud Rada na základě návrhu Komise nerozhodne jinak, všechny finanční příspěvky Společenství určené společnému podniku ustanou po uplynutí období finančního rámce 2007–2013.

Článek 5

Výbor

1.   Výbor pro jednotné nebe zřízený článkem 5 nařízení (ES) č. 549/2004 (dále jen „výbor“) bude pravidelně informován o práci společného podniku. Za tímto účelem Komise zařadí projekt SESAR na pořad jednání na zasedáních výboru.

2.   O postoji Společenství ve správní radě rozhoduje Komise.

3.   Postoj Společenství ve správní radě ohledně rozhodnutí o jmenování výkonného ředitele, strategických finančních otázkách nebo rozhodnutí přijímaných podle článku 23 stanov se přijme postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení.

4.   Postoj Společenství ve správní radě ohledně rozhodnutí o přistoupení nových členů, změně stanov a důležitých změnách hlavního plánu ULP se přijme postupem uvedeným v čl. 6 odst. 3.

Článek 6

Postup výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 5.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví na jeden měsíc.

4.   Komise může s výborem konzultovat jakoukoli jinou záležitost týkající se uplatňování tohoto nařízení.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Hodnocení

Každé tři roky od zahájení činností společného podniku a nejméně rok před uplynutím období, na které byl společný podnik zřízen, Komise vyhodnotí provádění tohoto nařízení, výsledky dosažené společným podnikem a jeho způsoby práce, jakož i celkovou finanční situaci společného podniku. Komise předloží výsledky těchto hodnocení Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2007.

Za Radu

předseda

P. STEINBRÜCK


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.

(5)  Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).


PŘÍLOHA

STANOVY SPOLEČNÉHO PODNIKU

Článek 1

Členové

1.   Zakládajícími členy společného podniku jsou:

Evropské společenství, zastoupené Evropskou komisí (dále jen „Komise“),

Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol), zastoupená svou agenturou (dále jen „Eurocontrol“).

2.   Členy společného podniku se mohou stát:

Evropská investiční banka,

jakýkoliv jiný veřejný nebo soukromý podnik nebo subjekt včetně veřejných nebo soukromých podniků nebo subjektů třetích zemí, které s Evropským společenstvím uzavřely alespoň jednu dohodu v oblasti letecké dopravy.

3.   Jakákoliv žádost o přistoupení se zasílá výkonnému řediteli, který ji předá správní radě. Správní rada rozhodne, zda povolí jednání. V případě udělení povolení vyjedná výkonný ředitel podmínky přistoupení a předloží je správní radě. Tyto podmínky zahrnují zejména ustanovení týkající se finančních příspěvků a zastoupení ve správní radě. Návrh dohody o členství se podle čl. 5 odst. 1 písm. d) předloží správní radě ke schválení.

4.   Před přijetím rozhodnutí o tom, zda povolit jednání o přistoupení s veřejným nebo soukromým podnikem nebo subjektem zohlední správní rada zejména tato kritéria:

doložené znalosti a zkušenosti týkající se uspořádání letového provozu nebo výroby zařízení nebo služeb určených k využití při uspořádání letového provozu,

očekávaný příspěvek podniku nebo subjektu k provádění hlavního plánu ULP,

finanční stabilita podniku nebo subjektu,

možný střet zájmů.

5.   Členství ve společném podniku je nepřevoditelné na třetí stranu bez předchozího a jednomyslného souhlasu správní rady.

Článek 2

Orgány společného podniku

Orgány společného podniku jsou správní rada a výkonný ředitel.

Článek 3

Složení a předsednictví správní rady

1.   Správní rada se skládá ze:

a)

zástupce každého z členů společného podniku;

b)

vojenského zástupce;

c)

zástupce civilních uživatelů vzdušného prostoru, kterého jmenuje jejich zastupující organizace na evropské úrovni;

d)

zástupce poskytovatelů letových navigačních služeb, kterého jmenuje jejich zastupující organizace na evropské úrovni;

e)

zástupce výrobců zařízení, kterého jmenuje jejich zastupující organizace na evropské úrovni;

f)

zástupce letišť, kterého jmenuje jejich zastupující organizace na evropské úrovni;

g)

zástupce orgánů zastupujících zaměstnance pracující v oblasti uspořádání letového provozu, kterého jmenuje jejich zastupující organizace na evropské úrovni;

h)

zástupce příslušných vědeckých institucí nebo vědecké obce, kterého jmenuje jejich zastupující organizace na evropské úrovni.

2.   Správní radě předsedá zástupce Společenství.

Článek 4

Hlasování ve správní radě

1.   Zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) mají hlasovací právo.

2.   Členové společného podniku disponují počtem hlasů v poměru k jejich příspěvku do finančních prostředků společného podniku. Bez ohledu na první větu tohoto odstavce mají Společenství a Eurocontrol každý nejméně 25 % celkového počtu hlasů a zástupci uživatelů vzdušného prostoru podle čl. 3 odst. 1 písm. c) mají nejméně 10 % celkového počtu hlasů.

3.   Rozhodnutí správní rady se přijímají prostou většinou odevzdaných hlasů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

4.   V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zástupce Společenství.

5.   Jakékoliv rozhodnutí týkající se přistoupení nových členů (ve smyslu čl. 1 odst. 2), jmenování výkonného ředitele, navrhovaných změn těchto stanov, návrhů Komise týkajících se doby trvání společného podniku, zrušení společného podniku, přijaté podle článku 23 těchto stanov, vyžaduje kladný hlas zástupce Společenství ve správní radě.

6.   Rozhodnutí týkající se přijetí hlavního plánu ULP a jeho úprav vyžadují kladné hlasy zakládajících členů. Aniž je dotčen odstavec 1, tato rozhodnutí se nepřijmou, pokud jsou zástupci uvedení v čl. 3 odst. 1 písm. c), d), f), a g) jednomyslně proti.

Článek 5

Působnost správní rady

1.   Správní rada zejména:

a)

přijímá hlavní plán ULP schválený Radou podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení a schvaluje návrhy na jeho změnu;

b)

dává obecné pokyny a přijímá rozhodnutí nezbytná pro provádění vývojové fáze projektu SESAR a vykonává celkový dohled nad jeho prováděním;

c)

schvaluje pracovní program společného podniku a roční pracovní programy podle čl. 16 odst. 1 a roční rozpočet, včetně plánu pracovních míst;

d)

povoluje jednání a rozhoduje o přistoupení nových členů a o příslušných dohodách uvedených v čl. 1 odst. 3;

e)

vykonává dohled nad prováděním dohod mezi členy a společným podnikem;

f)

jmenuje a odvolává výkonného ředitele a schvaluje organizační schéma;

g)

rozhoduje o částkách a způsobech platby finančních příspěvků a ocenění věcných příspěvků členů;

h)

přijímá finanční nařízení společného podniku;

i)

schvaluje roční účetní závěrku a rozvahu;

j)

přijímá roční zprávu o pokroku vývojové fáze projektu SESAR a jeho finanční situaci podle čl. 16 odst. 2;

k)

rozhoduje o návrzích Komise týkajících se prodloužení doby činnosti a zrušení společného podniku;

l)

stanovuje postupy pro udělování práv na přístup k hmotnému a nehmotnému majetku, který je vlastnictvím společného podniku, a pro převod tohoto majetku;

m)

stanovuje pravidla a postupy pro zadávání zakázek nezbytných k provádění hlavního plánu ULP, včetně zvláštních postupů při střetu zájmů;

n)

rozhoduje o návrzích předkládaných Komisi na změnu stanov v souladu s článkem 24;

o)

vykonává jiné pravomoci a funkce, včetně zřizování podpůrných subjektů, nezbytných pro účely vývojové fáze projektu SESAR;

p)

přijímá opatření k provedení článku 8.

2.   Správní rada přijme svůj jednací řád, který zajistí, aby její jednání probíhala hladce a účinně, zejména v případě významného rozšíření členství. Tento jednací řád zahrnuje rovněž následující ustanovení:

a)

Správní rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Mimořádné schůze se svolávají buď na žádost jedné třetiny členů správní rady, která představuje alespoň 30 % hlasovacích práv, nebo na žádost Společenství, nebo výkonného ředitele.

b)

Schůze se obvykle konají v sídle společného podniku.

c)

Není-li v konkrétních případech rozhodnuto jinak, výkonný ředitel se zúčastňuje schůzí.

d)

Zvláštní postupy pro zjišťování střetů zájmů a předcházení jim.

Článek 6

Předcházení střetu zájmů

1.   Členové společného podniku nebo správní rady a zaměstnanci společného podniku se nesmí podílet na postupech přípravy, hodnocení nebo zadávání v rámci veřejných nabídkových řízení, pokud vlastní subjekty, které jsou možnými uchazeči pro veřejná nabídková řízení, nebo s nimi mají dohody o partnerství, nebo pokud takové subjekty zastupují.

2.   Členové společného podniku a účastníci ve správní radě musí zveřejnit jakýkoliv přímý nebo nepřímý osobní zájem nebo zájem společnosti na výsledku jednání správní rady týkajícího se jakékoliv záležitosti na pořadu jednání. Tento požadavek se týká rovněž zaměstnanců, pokud jde o úkoly, které jsou jim přiděleny.

3.   Na základě zveřejnění podle odstavce 2 může správní rada rozhodnout o vyloučení členů, účastníků nebo zaměstnanců z rozhodování nebo úkolů, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů. Tito členové, účastníci nebo zaměstnanci nebudou mít přístup k informacím týkajícím se oblastí, které se považují za oblasti možného střetu zájmů.

Článek 7

Výkonný ředitel

1.   Výkonný ředitel odpovídá za každodenní řízení společného podniku a je jeho právním zástupcem.

2.   Výkonného ředitele jmenuje správní rada na návrh Evropské komise, který bude obsahovat alespoň tři uchazeče.

3.   Výkonný ředitel vykonává svou funkci zcela nezávisle v rámci pravomocí, které jsou mu svěřeny.

4.   Výkonný ředitel řídí provádění projektu SESAR v rámci obecných pokynů stanovených správní radou, které je odpovědný. Poskytuje správní radě veškeré informace nezbytné pro výkon jejích funkcí.

5.   Výkonný ředitel zejména:

a)

přijímá zaměstnance společného podniku, včetně zaměstnanců uvedených v čl. 8 odst. 4, řídí je a dohlíží na ně;

b)

organizuje činnosti společného podniku, řídí je a dohlíží na ně;

c)

předkládá správní radě své návrhy týkající se organizačního schématu;

d)

vypracovává a pravidelně aktualizuje celkový a roční pracovní program společného podniku, včetně odhadu nákladů programu, a předkládá je správní radě;

e)

v souladu s finančními nařízeními vypracovává návrh ročního rozpočtu, včetně plánu pracovních míst, a předkládá jej správní radě;

f)

zajišťuje plnění závazků společného podniku podle uzavřených smluv a dohod;

g)

zajišťuje, aby činnosti společného podniku byly vykonávány zcela nezávisle a bez jakýchkoliv střetů zájmů;

h)

vypracovává výroční zprávu o pokroku projektu SESAR a jeho finanční situaci a jiné zprávy, jež může správní rada požadovat, a předkládá je správní radě;

i)

předkládá správní radě roční účetní závěrku a rozvahu;

j)

předkládá správní radě každý návrh, který obsahuje změny koncepce projektu SESAR.

Článek 8

Zaměstnanci společného podniku

1.   Počet pracovních míst se řídí plánem pracovních míst, který bude stanoven v ročním rozpočtu.

2.   Zaměstnanci společného podniku mají pracovní smlouvu na dobu určitou, vycházející z pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

3.   Veškeré náklady na zaměstnance nese společný podnik.

4.   Každý člen společného podniku může navrhnout výkonnému řediteli vyslání svých zaměstnanců do společného podniku v souladu s podmínkami uvedenými v příslušné dohodě.

Zaměstnanci vyslaní do společného podniku se zahrnou do plánu pracovních míst a musí jednat zcela nezávisle a pod dohledem výkonného ředitele.

Článek 9

Dohody

1.   Za účelem plnění úkolů vymezených v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení může společný podnik uzavřít zvláštní dohody se svými členy.

2.   Úloha a příspěvek Eurocontrolu se vymezí v dohodě se společným podnikem. Tato dohoda:

a)

stanoví podrobnou úpravu převodu výsledků definiční fáze do společného podniku a jejich využití;

b)

popisuje úkoly a působnost Eurocontrolu při provádění hlavního plánu ULP, pod vedením společného podniku, jako jsou:

i)

organizace činností týkajících se výzkumu, vývoje a ověřování podle pracovního programu společného podniku,

ii)

koordinace společného vývoje budoucího systému, za nějž je odpovědný Eurocontrol,

iii)

navrhování možných změn hlavního plánu ULP po konzultaci se zúčastěnými stranami uvedenými v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení,

iv)

aktualizace ukazatelů sbližování (Evropský plán sbližování a provádění, místní plán sbližování a provádění),

v)

navázání styku s Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

3.   Všechny dohody s členy budou obsahovat příslušná ustanovení, která zabrání jakémukoliv možnému střetu zájmů členů při provádění úkolů podle uvedených dohod.

4.   Zástupci členů společného podniku se neúčastní jednání společného podniku, která se týkají vyjednávání o uzavření jejich vlastních smluv uvedených v odstavci 1 a je jim odepřen přístup k dokumentaci o těchto jednáních.

Článek 10

Vnější smlouvy

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení článku 9, společný podnik může uzavírat smlouvy o poskytování služeb a dodávek s podniky nebo s konsorciem podniků, zejména za účelem provádění úkolů uvedených v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení.

2.   Společný podnik zajistí, aby smlouvy uvedené v odst. 1 obsahovaly ustanovení o právu Komise provádět jménem společného podniku kontroly s cílem zajistit ochranu finančních zájmů Společenství.

3.   Smlouvy uvedené v odstavci 1 obsahují veškerá vhodná ustanovení týkající se práv duševního vlastnictví uvedených v článku 18 a příslušné doložky o sankcích. V zájmu zabránění jakémukoliv střetu zájmů se členové, včetně jejich zaměstnanců vyslaných podle čl. 8 odst. 4, zapojení do vymezení práce, která je předmětem nabídkového řízení, nemohou provádění této práce účastnit.

Článek 11

Pracovní skupiny

1.   Za účelem plnění úkolů stanovených v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení může společný podnik stanovit omezený počet pracovních skupin pro vykonávání činností, které zatím nejsou vykonávány jinde. Tyto skupiny se opírají o odborné znalosti odborníků a pracují transparentním způsobem.

2.   Odborníci, kteří se účastní pracovních skupin, nejsou zaměstnanci společného podniku.

3.   Pracovním skupinám předsedá zástupce společného podniku.

Článek 12

Finanční ustanovení

1.   Příjmy společného podniku pocházejí ze zdrojů stanovených v článku 4 tohoto nařízení.

2.   Za účelem zahájení práce společného podniku poskytnou zakládající členové do jednoho roku od založení společného podniku vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 milionů EUR.

3.   Členové uvedení v čl. 1 odst. 2 druhé odrážce se zavazují poskytnout do jednoho roku od schválení jejich přijetí do společného podniku vstupní příspěvek ve výši nejméně 10 milionů EUR. Tato částka se sníží na 5 milionů EUR pro členy, kteří vstoupí do společného podniku do 12 měsíců od jeho založení.

V případě podniků, které vstoupí jednotlivě nebo kolektivně a které lze pokládat za malé nebo střední podniky ve smyslu doporučení Komise ze dne 6. května 2003, které se týká definice malých a středních podniků (1), se tato částka snižuje na 250 000 EUR nezávisle na tom, kdy se stanou členy. Novým členům může být nabídnuta možnost rozdělit platbu vstupního příspěvku do několika splátek rozložených do období, které bude dohodnuto a stanoveno v jejich dohodách uvedených v čl. 1 odst. 3.

4.   Správní rada rozhodne o výši částek, které musí každý člen uvolnit v poměru k příspěvkům, které se rozhodl poskytnout, a stanoví lhůtu, ve které členové musejí své příspěvky poskytnout.

5.   Věcné příspěvky jsou možné s výjimkou příspěvků uvedených v odstavci 2. Podléhají ocenění své hodnoty a užitečnosti pro plnění úkolů společného podniku a uvedou se v dohodě uvedené v čl. 1 odst. 3.

6.   Každý člen společného podniku, který nesplní své závazky týkající se věcných příspěvků nebo neuvolní splatnou částku v předepsané lhůtě, bude po uplynutí zmíněné lhůty zbaven po dobu šesti měsíců práva hlasovat ve správní radě, dokud své závazky nesplní. Po uplynutí této šestiměsíční lhůty, pokud závazky stále nebyly splněny, se členství zruší.

Článek 13

Příjmy

1.   Veškeré příjmy společného podniku se použijí k plnění úkolů vymezených v čl. 1 odst. 5 tohoto nařízení. S výhradou článku 25 se případný přebytek příjmů nad výdaji mezi členy společného podniku nerozděluje.

2.   Aniž jsou dotčeny právní předpisy týkající se příspěvku Společenství, jsou případné úroky z příspěvků zaplacených členy společného podniku považovány za jeho příjmy.

Článek 14

Finanční nařízení

1.   Finanční nařízení společného podniku přijímá správní rada.

2.   Účelem finančních nařízení je zajistit hospodárné a řádné finanční řízení společného podniku.

3.   Finanční nařízení by měla respektovat zásady stanovené v nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 23. prosince 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a musí obsahovat zejména základní pravidla týkající se:

a)

předkládání a struktury odhadů nákladů na projekt SESAR a ročního rozpočtu;

b)

plnění ročního rozpočtu a provádění vnitřní finanční kontroly;

c)

způsobu úhrady příspěvků členy společného podniku;

d)

vedení a předkládání účtů a inventárních soupisů, jakož i vypracování a předkládání roční rozvahy;

e)

postupu týkajícího se nabídkových řízení, založeného na nediskriminaci mezi zeměmi, z nichž pocházejí členové společného podniku, a zohledňujícího povahu projektu jako projektu Společenství, zadávání zakázek a podmínek smluv a objednávek jménem společného podniku.

4.   Podrobná prováděcí pravidla, která umožní Komisi splnit její závazky podle článku 274 Smlouvy o založení Evropského společenství, se stanoví v dohodě mezi společným podnikem a Komisí.

Článek 15

Plnění a kontrola rozpočtu

1.   Rozpočtový rok odpovídá roku kalendářnímu.

2.   Výkonný ředitel předá členům každoročně do 31. března odhad nákladů na projekt SESAR schválený správní radou.

Odhad nákladů na projekt zahrnuje předběžný odhad ročních výdajů na nadcházející dva roky. V rámci tohoto předběžného odhadu se vypracují odhady příjmů a výdajů pro první z uvedených dvou rozpočtových let (předběžný návrh rozpočtu) do takových podrobností, jaké jsou nezbytné pro vnitřní rozpočtový proces každého člena s ohledem na jeho finanční příspěvky do společného podniku. Výkonný ředitel poskytne členům veškeré doplňující informace nezbytné pro tyto účely.

3.   Členové neprodleně oznámí výkonnému řediteli své připomínky k odhadu nákladů na projekt, zejména k odhadu příjmů a výdajů na následující rok.

4.   Na základě schváleného odhadu nákladů na projekt a s přihlédnutím k připomínkám předloženým jednotlivými členy připraví výkonný ředitel návrh rozpočtu na následující rok a předloží jej do 30. září správní radě k přijetí.

5.   Do dvou měsíců od konce každého rozpočtového roku předloží výkonný ředitel Účetnímu dvoru Evropských společenství roční účetní závěrku a rozvahu za předchozí rok. Audit, který provádí Účetní dvůr, probíhá na základě účetních záznamů a provádí se na místě.

6.   Výkonný ředitel předloží správní radě ke schválení většinou 75 % odevzdaných hlasů roční účetní závěrku a rozvahu spolu se zprávou Účetního dvora. Výkonný ředitel má právo se ke zprávě vyjádřit, a je-li o to požádán správní radou, je povinen tak učinit.

7.   Účetní dvůr zašle svou zprávu členům společného podniku.

Článek 16

Pracovní program a zprávy

1.   Společný podnik vypracuje svůj pracovní program na základě zásad řádného řízení a odpovědnosti, přičemž stanoví jasné cíle a jednotlivé etapy. Tento program bude obsahovat:

a)

celkový pracovní program rozdělený na období po třiceti šesti měsících;

b)

roční pracovní programy sestavované každoročně, které popisují činnosti, harmonogram a náklady na společný podnik během tohoto období.

2.   Výroční zpráva uvádí, jakého pokroku bylo v projektu SESAR dosaženo, zejména pokud jde o harmonogram, náklady a výsledky tohoto projektu.

Článek 17

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.   Komise má právo prostřednictvím účinných kontrol zajistit, aby byly chráněny finanční zájmy Společenství. Pokud Komise odhalí jakékoli nesrovnalosti, vyhrazuje si právo snížit nebo pozastavit jakoukoliv následnou platbu pro společný podnik.

2.   Výše snížené nebo pozastavené částky podle odstavce 1 se rovná výši nesrovnalostí, které Komise skutečně odhalí.

Článek 18

Vlastnická práva

Společný podnik vlastní veškerý hmotný a nehmotný majetek vytvořený společným podnikem nebo na něj převedený pro vývojovou fázi projektu SESAR v souladu s dohodami uvedenými v čl. 1 odst. 3 a článku 9 uzavřenými společným podnikem. Společný podnik může poskytnout práva na přístup ke znalostem vyplývajícím z projektu, zejména svým členům, jakož i členským státům Evropské unie nebo Eurocontrolu pro jejich vlastní a neobchodní účely.

Článek 19

Transparentnost a nakládání s dokumenty

Správní rada přijme pravidla pro nakládání s dokumenty s cílem sladit požadavky na bezpečnost, obchodní tajemství a přístup veřejnosti. Tato pravidla zohledňují případné zásady a omezení stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (3).

Článek 20

Opatření proti podvodům

1.   Pro účely potírání podvodů, korupce a ostatních protiprávních činům se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (4).

2.   Společný podnik přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (5) a neprodleně přijme vhodné předpisy vztahující se na všechny zaměstnance společného podniku.

3.   Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět kontroly na místě u příjemců finančních prostředků společného podniku a u činitelů odpovědných za jejich přidělování.

Článek 21

Odpovědnost

1.   Za plnění svých závazků odpovídá výhradně společný podnik.

2.   Smluvní odpovědnost společného podniku se řídí příslušnými smluvními ustanoveními a rozhodným právem pro dotyčnou smlouvu.

3.   Každá platba společného podniku z titulu odpovědnosti uvedené v odstavci 2 a náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s touto odpovědností se pokládají za výdaje společného podniku.

4.   Výkonný ředitel navrhne správní radě uzavřít jakékoliv nezbytné pojištění a společný podnik uzavře pojištění, které správní rada požaduje.

Článek 22

Důvěrnost

Společný podnik zajistí ochranu citlivých informací, jejichž neoprávněné zveřejnění by mohlo poškodit zájmy smluvních stran. Uplatňuje zásady bezpečnosti a minimální bezpečnostní normy vymezené a prováděné rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (6).

Článek 23

Převod hmotného a nehmotného majetku společným podnikem

Po uplynutí lhůty uvedené v článku 1 tohoto nařízení schválí správní rada převod veškerého nebo části hmotného nebo nehmotného majetku společného podniku tímto společným podnikem na jiný subjekt.

Článek 24

Změny stanov

1.   Každý člen společného podniku může předložit správní radě návrhy na změnu těchto stanov.

2.   Pokud správní rada většinou 75 % hlasů a v souladu s čl. 4 odst. 5 těchto stanov s těmito návrhy souhlasí, předloží Komise návrh v souladu s čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení.

Článek 25

Zrušení společného podniku

Pro účely řízení spojeného s likvidací společného podniku jmenuje správní rada jednoho nebo více likvidátorů, kteří plní rozhodnutí správní rady.

Článek 26

Rozhodné právo

Na jakoukoliv záležitost, na niž se nevztahují tyto stanovy, se použijí právní předpisy státu, v němž se nachází sídlo společného podniku.


(1)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.

(6)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/952/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 18).


Top