EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:290:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 290, 29. července 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 290

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
29. července 2022


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

568. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru – INTERACTIO, 23. 3. 2022–24. 3. 2022

2022/C 290/01

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

568. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru – INTERACTIO, 23. 3. 2022–24. 3. 2022

2022/C 290/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Opatření EU pro období po pandemii COVID-19: lepší oživení pomocí sportu (stanovisko z vlastní iniciativy)

6

2022/C 290/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k novému rámci pro dohody o volném obchodu, dohody o hospodářském partnerství a o investicích, který zaručí skutečné zapojení organizací občanské společnosti a sociálních partnerů a zajistí informovanost veřejnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

11

2022/C 290/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru: Jaké jsou nutné předpoklady společenského přijetí energetické a nízkouhlíkové transformace? (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví Rady EU)

22

2022/C 290/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke konsolidaci mechanismu civilní ochrany Unie za účelem zlepšení schopnosti EU reagovat na mimořádné události, a to i mimo její území (průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

30


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

568. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru – INTERACTIO, 23. 3. 2022–24. 3. 2022

2022/C 290/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o strategickém výhledu z roku 2021 – Schopnost a svoboda EU jednat [COM(2021) 750 final]

35

2022/C 290/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní úrovně (COM(2021) 664 final – 2021/0342 (COD))

40

2022/C 290/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU (COM(2021) 565 final – 2021/0434(CNS))

45

2022/C 290/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii (COM(2021) 823 final – 2021/0433(CNS))

52

2022/C 290/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti (COM(2021) 723 final – 2021/0378 (COD)) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa (COM(2021) 724 final – 2021/0379 (COD)) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa (COM(2021) 725 final – 2021/0380 (COD))

58

2022/C 290/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o rozsah způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy a pokud jde o požadavky na udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic [COM(2021) 722 final – 2021/0377 (COD)]

64

2022/C 290/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků (COM(2021) 727 final – 2021/0385 (COD))

68

2022/C 290/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života (2021–2030) (COM(2021) 615 final)

73

2022/C 290/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (COM(2021) 592 final)

81

2022/C 290/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovený Akční plán EU proti převaděčství migrantů na období 2021–2025 (COM(2021) 591 final)

90

2022/C 290/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce (COM(2021) 761 final) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (COM(2021) 762 final)

95

2022/C 290/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské strategii pro univerzity (COM(2022) 16 final) a k návrhu doporučení Rady o budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání (COM(2022) 17 final)

109

2022/C 290/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění) (COM(2021) 802 final – 2021/0426 (COD))

114

2022/C 290/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013 (COM(2021) 812 final – 2021/0420 (COD))

120

2022/C 290/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (COM(2021) 813 final – 2021/0419 (COD))

126

2022/C 290/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro půdu do roku 2030 – Využití přínosů zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu a klima (COM(2021) 699 final)

131

2022/C 290/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru: Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU (COM(2021) 345 final)

137

2022/C 290/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí a o nahrazení směrnice 2008/99/ES (COM(2021) 851 final – 2021/0422 (COD))

143

2022/C 290/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (COM(2022) 51 final – 2022/0035 (COD))

149

2022/C 290/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2022) 39 final – 2022/0027(CNS))

151

2022/C 290/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii (COM(2022) 26 final – 2022/0016 (COD))

152

2022/C 290/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES a nařízením (ES) č. 726/2004 [COM(2022) 76 final – 2022/0053 (COD)]

153

2022/C 290/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE) [COM(2022) 109 final – 2022/0075 (COD)]

154


CS

 

Top