EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0027

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/27, ze dne 7. ledna 2021 týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy nazvané „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“ (oznámeno pod číslem C(2021) 32) (Pouze anglické znění je závazné)

C/2021/32

OJ L 13, 15.1.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/27/oj

15.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/1


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/27,

ze dne 7. ledna 2021

týkající se žádosti o registraci evropské občanské iniciativy nazvané „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“

(oznámeno pod číslem C(2021) 32)

(Pouze anglické znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/788 ze dne 17. dubna 2019 o evropské občanské iniciativě (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2020 byla Komisi předložena žádost o registraci evropské občanské iniciativy s názvem „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“. Komise dne 11. listopadu 2020 informovala skupinu organizátorů o svém posouzení (2), že tuto iniciativu nelze registrovat v plném rozsahu, protože některá opatření, která navrhla, nesplňují požadavek stanovený v čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2019/788. Komise byla vyzvána, aby přijala doporučení Komise, zahájila řízení o nesplnění povinnosti a provedla komplexní přezkum, přičemž podle tohoto nařízení může být Komise vyzvána pouze k předložení návrhů právních aktů Unie.

(2)

V důsledku toho byla Komisi dne 7. prosince 2020 předložena pozměněná verze této iniciativy.

(3)

Cíle pozměněné iniciativy jsou vyjádřeny takto: „Vyzýváme Evropskou komisi, aby přísně regulovala používání biometrických technologií s cílem zabránit neoprávněnému zasahování do základních práv. Zejména žádáme Komisi, aby v právních předpisech a v praxi zakázala nerozlišující a nahodilé využívání biometrických údajů způsobem, který může vést k hromadnému sledování. Veřejné ani soukromé subjekty nesmí vyvíjet, zavádět (ani zkušebně) či používat systémy narušující soukromí, pokud mohou vést ke zbytečnému či nepřiměřenému zásahu do základních práv lidí. Z důkazů vyplývá, že používání hromadného biometrického sledování v členských státech a agenturami EU vedlo k porušování právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů a nepřiměřeně omezilo práva lidí, včetně jejich soukromí, práva na svobodu projevu, práva protestovat a nebýt diskriminován. Rozsáhlé využívání biometrického sledování, profilování a předvídání představuje hrozbu pro právní stát a naše nejzákladnější svobody. V této evropské občanské iniciativě proto naléhavě vyzýváme Komisi, aby navrhla právní akt, který bude vycházet z obecných zákazů obsažených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (3) a v LED (4) a bude je plně respektovat, aby bylo zajištěno, že právo EU výslovně a konkrétně zakazuje biometrické hromadné sledování.“

(4)

V příloze jsou uvedeny další podrobnosti o předmětu, cílech a souvislostech občanské iniciativy a konstatuje se v ní, že biometrické údaje jsou ve stále větší míře využívány veřejnými, vnitrostátními a donucovacími orgány a soukromými subjekty EU k identifikaci nebo profilování osob ve veřejných prostorách, což představuje „ve své podstatě zbytečné a nepřiměřené zasahování do široké škály základních práv, včetně ochrany soukromí a údajů“. V příloze se dále uvádí, že zatímco „stávající právní rámec EU objasňuje [...], že používání biometrických údajů se omezí na to, co je nezbytně nutné s ohledem na sledovaný legitimní cíl, s výhradou zásady proporcionality [...] se na tyto obecné zásady vztahují rozsáhlé výjimky“.

(5)

Organizátoři předložili další podkladové informace o svém návrhu právního aktu Unie a možných doprovodných opatřeních, jakož i návrh právního aktu.

(6)

Iniciativa v pozměněném znění vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního aktu s cílem zakázat nerozlišující používání biometrických údajů, které může vést k masovému sledování. Jak již Komise organizátorům sdělila ve svém posouzení ze dne 11. listopadu 2020, mohl by být tento návrh založen na čl. 16 odst. 2 nebo článku 114 Smlouvy nebo na obou těchto ustanoveních v závislosti na tom, zda bude používání biometrických údajů zakázáno nebo přísně regulováno. Ustanovení čl. 16 odst. 2 Smlouvy poskytuje Komisi právní základ, aby navrhla právní akty týkající se ochrany fyzických osob při zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie, a pravidla o volném pohybu těchto údajů. Článek 114 Smlouvy poskytuje Komisi právní základ, díky němuž může navrhnout opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

(7)

Z těchto důvodů žádná část iniciativy nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, jak vyžaduje čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2019/788.

(8)

Příloha této iniciativy odkazuje na čtyři možná doprovodná opatření. Vzhledem k tomu, že se nepožaduje, aby Komise předložila návrh právního aktu Unie týkajícího se některého z těchto opatření, tato opatření nesplňují podmínku stanovenou v čl. 6 odst. 3 písm. c) nařízení, aby byla zaregistrována jako součást předmětu této iniciativy. Tato opatření tedy nespadají do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí o registraci. Pokud však Komise považuje za vhodné přijmout návrh právního aktu v oblasti, na niž se iniciativa vztahuje, mohla by rovněž zvážit možnost zohlednit v uvedeném návrhu některá z těchto opatření, konkrétně potřebu pokynů pro členské státy ohledně provádění jeho ustanovení, zapojení orgánů pro ochranu údajů do uplatňování těchto ustanovení a obsah a pokyny pro etické využívání umělé inteligence vypracované odbornou skupinou na vysoké úrovni pro umělou inteligenci (AIHLEG) (5).

(9)

Skupina organizátorů vhodným způsobem prokázala, že splňuje požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2019/788, a určila kontaktní osoby v souladu s čl. 5 odst. 3 prvním pododstavcem uvedeného nařízení.

(10)

Iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní ani není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a právy obsaženými v Listině základních práv Evropské unie.

(11)

Závěrem lze říci, že iniciativa s názvem „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“ splňuje všechny požadavky stanovené v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2019/788, a měla by proto být zaregistrována.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Evropská občanská iniciativa s názvem „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“ se zaregistruje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno skupině organizátorů evropské občanské iniciativy s názvem „Iniciativa občanské společnosti pro zákaz praktik hromadného biometrického sledování“, kterou jako kontaktní osoby zastupují pan Diego Javier NARANJO BARROSO a pan Riccardo COLUCCINI.

V Bruselu dne 7. ledna 2021.

Za Komisi

Věra JOUROVÁ

místopředsedkyně


(1)  Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 55.

(2)  C(2020) 7869.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (směrnice o prosazování práva) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

(5)  https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines


Top