Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1500

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1500 ze dne 9. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

C/2018/6478

OJ L 254, 10.10.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1500/oj

10.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 254/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1500

ze dne 9. října 2018,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiram, kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 20 odst. 1, čl. 49 odst. 2 a čl. 78 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 2003/81/ES (2) byl thiram zařazen jako účinná látka do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (3).

(2)

Účinné látky zařazené do přílohy I směrnice 91/414/EHS se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a jsou uvedeny v části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnost schválení účinné látky thiram, jak je stanoveno v části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, skončí dnem 30. dubna 2019.

(4)

V souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5) a ve lhůtě stanovené v uvedeném článku byla předložena žádost o obnovení schválení thiramu.

(5)

Žadatel předložil doplňující dokumentaci požadovanou podle článku 6 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012. Zpravodajský členský stát shledal žádost úplnou.

(6)

Zpravodajský členský stát vypracoval po konzultaci s členským státem spoluzpravodajem hodnotící zprávu o obnovení a dne 20. ledna 2016 ji předložil Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a Komisi.

(7)

Úřad předal hodnotící zprávu o obnovení žadateli a členským státům, aby se k ní vyjádřili, a obdržené připomínky zaslal Komisi. Úřad rovněž zpřístupnil souhrn doplňující dokumentace veřejnosti.

(8)

Dne 27. ledna 2017 oznámil úřad Komisi svůj závěr (6) ohledně toho, zda lze očekávat, že thiram splní kritéria pro schválení uvedená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Úřad zjistil vysoké akutní riziko pro spotřebitele a pracovníky z použití thiramu rozprašováním na listy. Kromě toho zjistil vysoké riziko pro ptáky a savce u všech posuzovaných reprezentativních použití, včetně ošetření/namoření osiva, a to i v případě použití hodnocení vyššího řádu při posouzení rizik. Z neúplných informací o metabolitu M1 nebylo pro účely posouzení rizika možné odvodit definice reziduí, a v důsledku toho nemohlo být dokončeno posouzení rizik pro spotřebitele vyplývajících z příjmu dané látky ve stravě a nebylo možné stanovit maximální limity reziduí. Dále úřad nemohl na základě dostupných informací vyloučit tvorbu N,N-dimethylnitrosoamidu (NDMA), látky vzbuzující obavy vzhledem ke své nebezpečnosti, v pitné vodě, jestliže je povrchová a podzemní voda obsahující thiram a jeho metabolit DMCS použitá k procesům úpravy vody; kromě toho úřad na základě nedostatečných dostupných informací nemohl vyloučit vysoké riziko pro vodní organismy vyplývající z přítomnosti metabolitu DMCS. Úřad rovněž nemohl na základě předložených informací vědecky posoudit a případně vyloučit vlastnosti potenciálně poškozující endokrinní systém.

(9)

Komise vyzvala žadatele, aby k závěru úřadu předložil své připomínky. Dále v souladu s čl. 14 odst. 1 třetím pododstavcem prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012 vyzvala žadatele, aby předložil připomínky k návrhu zprávy o obnovení. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.

(10)

Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné obavy týkající se dané látky vyvrátit.

(11)

V důsledku toho nebyl učiněn závěr, že by v případě jednoho či více reprezentativních použití alespoň jednoho přípravku na ochranu rostlin byla splněna kritéria pro schválení stanovená v článku 4 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné neobnovit schválení účinné látky thiramu v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(12)

Dne 18. května 2018 požádal žadatel písemně Komisi o vynětí z reprezentativních použití v žádosti o obnovení použití rozprašováním na listy.

(13)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

S ohledem na zjištěná rizika, která pro ptáky a volně žijící savce představuje ošetřené osivo, mělo by být uvádění na trh a používání osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram zakázáno.

(15)

Zákaz uvádění na trh a používání ošetřeného osiva by se měl použít ode dne 31. ledna 2020, aby dodavatelský řetězec osiv měl k dispozici dostatečné přechodné období s přihlédnutím k omezené dostupnosti osiva, které není ošetřeno přípravky obsahujícími thiram.

(16)

Členským státům by měl být poskytnut dostatečný čas na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující thiram.

(17)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících thiram, v jejichž případě členské státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 udělí jakoukoli odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději dne 30. dubna 2019 pro přípravky na ochranu rostlin používané při aplikaci na listy a dne 30. ledna 2020 pro ostatní přípravky na ochranu rostlin, včetně přípravků používaných k ošetření osiva.

(18)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/524 (7) byla prodloužena doba platnosti schválení thiramu do 30. dubna 2019, aby bylo možno dokončit postup obnovy schválení před uplynutím platnosti schválení uvedené látky. Avšak vzhledem k tomu, že před prodlouženým datem skončení platnosti schválení bylo přijato rozhodnutí, mělo by se toto nařízení použít co nejdříve.

(19)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení thiramu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(20)

Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou. Považovalo se za nezbytné přijmout prováděcí předpis a předseda předložil návrh prováděcího předpisu odvolacímu výboru k dalšímu projednání. Odvolací výbor nezaujal stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Neobnovení schválení účinné látky

Schválení účinné látky thiram se neobnovuje.

Článek 2

Změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se řádek 73, thiram, zrušuje.

Článek 3

Zákaz uvádění ošetřeného osiva na trh

Osivo, které bylo ošetřeno přípravky na ochranu rostlin obsahujícími thiram, se nesmí používat nebo uvádět na trh.

Článek 4

Přechodná opatření

Členské státy odejmou povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku thiram nejpozději dne 30. ledna 2019.

Článek 5

Odkladná lhůta

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s článkem 46 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dne 30. dubna 2019 pro přípravky na ochranu rostlin používané při aplikaci na listy a dne 30. ledna 2020 pro ostatní přípravky na ochranu rostlin, včetně přípravků používaných k ošetření osiva.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3 se použije ode dne 31. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. října 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2003/81/ES ze dne 5. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek molinátu, thiramu a ziramu (Úř. věst. L 224, 6.9.2003, s. 29).

(3)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

(6)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiram. EFSA Journal 2017;15(7):4700 [29 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/524 ze dne 28. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metconazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, pyrimethanil, chinoxyfen, rimsulfuron, spinosad, thiakloprid, thiamethoxam, thiram, tolklofos-methyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a ziram. (Úř. věst. L 88, 4.4.2018, s. 4).


Top