EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0495

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 495/2013 ze dne 29. května 2013 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP

OJ L 143, 30.5.2013, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 293 - 300

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/495/oj

30.5.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 495/2013

ze dne 29. května 2013,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.

(2)

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska přesáhly akční úrovně v potravinách použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a proto bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (2). Uvedené nařízení bylo následně nahrazeno prováděcím nařízením Komise (EU) č. 961/2011 (3), prováděcím nařízením Komise (EU) č. 284/2012 (4) a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 996/2012 (5).

(3)

Článek 17 prováděcího nařízení (EU) č. 996/2012 stanoví přezkoumání ustanovení, jakmile budou k dispozici výsledky odběru vzorků a analýzy na přítomnost radioaktivity krmiv a potravin v třetím vegetačním období po havárii, tj. do 31. března 2014. Avšak v souladu s uvedeným článkem by ustanovení týkající se produktů, jejichž sklizeň probíhá hlavně v druhé části druhého vegetačního období, vzhledem k čemuž nejsou všechny údaje týkající se druhého vegetačního období dosud k dispozici, měla být přezkoumána do 31. března 2013.

(4)

Opatření byla přezkoumána s ohledem na údaje o výskytu radioaktivity v krmivech a potravinách, které japonské orgány poskytly za období od září 2012 do ledna 2013.

(5)

Pokud jde o prefektury Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Iwate, Čiba a Kanagawa, prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 vyžaduje před vývozem do Unie odběr a analýzu vzorků hub, čaje, produktů rybolovu, některých jedlých volně rostoucích rostlin, některých druhů zeleniny, některých druhů ovoce, rýže, sójových bobů a produktů z nich zpracovaných nebo získaných. Po podrobné analýze poskytnutých údajů by ze seznamu produktů, u kterých je před vývozem do Unie vyžadován odběr a analýza, měly být odstraněny hrušky, kolokázie jedlá, jakon, jádrové ovoce, muďoul trojlaločný a hřebenatky a naopak na uvedený seznam přidána pohanka, kořen lotosu a kořen kudzu. Vzhledem k tomu, že prováděcím nařízením Komise (EU) č. 196/2013 ze dne 7. března 2013, kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o novou položku týkající se Japonska v seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz některých druhů čerstvého masa do Evropské unie (6), byl nedávno povolen dovoz čerstvého hovězího masa z Japonska, je nutné na seznam produktů, u kterých je před vývozem vyžadován odběr a analýza, přidat čerstvé hovězí maso.

(6)

V důsledku zjištění o nedodržování předpisů je vhodné zavést požadavek na odběr a analýzu vzorků před vývozem, pokud jde o houby z prefektur Nagano, Niigata a Aomori.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 996/2012 se mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 musí dále osvědčovat, že:

a)

produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011, nebo

b)

produkt, jiný než čaj a houby pocházející z prefektury Šizuoka a jiný než houby pocházející z prefektur Jamanaši, Nagano, Niigata nebo Aomori, pochází a je odesílán z prefektury jiné než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, nebo

c)

produkt pochází a je odesílán z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, není však uveden v příloze IV tohoto nařízení (a proto se před vývozem žádná analýza nevyžaduje), nebo

d)

produkt je odesílán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate, nepochází však z žádné z těchto prefektur a nebyl vystaven radioaktivitě během přepravy, nebo

e)

pokud je produktem čaj nebo houby pocházející z prefektury Šizuoka nebo houby pocházející z prefektur Jamanaši, Nagano, Niigata nebo Aomori nebo produkt z něho/nich získaný nebo vícesložkové krmivo či potravina obsahující více než 50 % těchto produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy, nebo

f)

pokud produkt uvedený v příloze IV tohoto nařízení pochází z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate nebo je vícesložkové krmivo či potravina obsahující více než 50 % těchto produktů, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy. Seznamem produktů v příloze IV nejsou dotčeny požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (7), nebo

g)

pokud původ produktu nebo jeho složek přítomných v množství více než 50 % není znám, přiloží se k produktu protokol o analýze obsahující výsledky odběru vzorků a analýzy.

2)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Přechodná opatření

1.   Odchylně od článku 3 mohou být produkty uvedené v článku 1 dováženy do Unie, pokud jsou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 284/2012 a jestliže:

a)

produkty opustily Japonsko před vstupem prováděcího nařízení (EU) č. 996/2012 v platnost, nebo

b)

je k produktům přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 284/2012, které bylo vydáno před 1. listopadem 2012, a produkty opustily Japonsko před 1. prosincem 2012.

2.   Odchylně od článku 3 mohou být produkty uvedené v článku 1 dováženy do Unie, pokud jsou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 996/2012 a jestliže:

a)

produkty opustily Japonsko před vstupem prováděcího nařízení Komise (EU) č. 495/2013 (8) v platnost, nebo

b)

je k produktům přiloženo prohlášení v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 996/2012, které bylo vydáno před 1. červnem 2013, a produkty opustily Japonsko před 1. červencem 2013.

3.   Odchylně od článku 3 se požadavek na odběr vzorků a analýzu před vývozem do Unie nepoužije u pohanky, kořene lotosu a kořene kudzu pocházejících nebo odesílaných z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa a Iwate a hub pocházejících nebo odesílaných z prefektur Nagano, Niigata nebo Aomori, pokud tyto produkty opustily Japonsko před vstupem prováděcího nařízení Komise (EU) č. 495/2013.

3)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4)

Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 252, 28.9.2011, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 92, 30.3.2012, s. 16.

(5)  Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 31.

(6)  Úř. věst. L 65, 8.3.2013, s. 13.

(7)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.“

(8)  Úř. věst. L 143, 30.5.2013, s. 3.’


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Image Image


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

Krmiva a potraviny, u nichž se před vývozem do Unie vyžaduje odběr vzorků a analýza na zjištění přítomnosti cesia 134 a cesia 137

a)

produkty pocházející z prefektury Fukušima:

všechny produkty, s ohledem na výjimky stanovené v článku 1 tohoto nařízení;

b)

produkty pocházející z prefektury Šizuoka:

čaj a zpracované výrobky z něj kódů KN 09022101 20 a 2202 90 10;

houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

c)

produkty pocházející z prefektur Jamanaši, Nagano, Niigata nebo Aomori:

houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

d)

produkty pocházející z prefektur Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagawa nebo Iwate:

čaj a zpracované výrobky z něj kódů KN 0902, 2101 20 a 2202 90 10;

houby a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 a 2005 99 80;

ryby a produkty rybolovu kódů KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 a 1605, s výjimkou hřebenatek kódů KN 0307 21,0307 29 a 1605 52 00.

rýže a zpracované výrobky z ní kódů KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 a 1905 90;

sójové boby a zpracované výrobky z nich kódů KN 1201 90, 1208 10, 1507;

fazole adzuki kódů KN 0708 20, 0713 32 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 1106 10;

borůvky a zpracované výrobky z nich kódů KN 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

semena jinanu dvoulaločného kódu KN 0802 90 85 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

Prunus mume kódů KN 0809 40 05 a zpracované výrobky z něj kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

citrusové plody kódu KN 0805, kůra citrusových plodů kódu KN 0814 00 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95;

japonské tomely kódu KN 0810 70 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

granátová jablka kódu KN 0810 90 75 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

akébie pětičetná (Akebia quinata) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95;

kaštany kódů KN 0802 41 00 a 0802 42 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

vlašské ořechy kódů KN 0802 31 00 a 0802 32 00 a zpracované výrobky z nich kódů KN např. 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

Angelica keiskei a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

devětsil japonský (fuki), stvol devětsilu japonského (Petasites japonicus) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

Zingiber mioga kódů 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a zpracované výrobky z něj kódů KN např. 2008 99 49, 2008 99 67;

jedlé části druhů Aralia a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bambusové výhonky (Phyllostacys pubescens) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 a 2005 91;

hasivka orličí (Pteridium aquilinum) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

jedlé části wasabie japonské (Wasabia japonica) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 a 0910 99;

halucha jávská (Oenanthe javanica) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

žlutodřev pepřovitý (Zanthoxylum piperitum) kódu KN 0910 99;

podezřeň japonská (Osmunda japonica) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

košiabura (výhonky Eleuterococcus sciadophylloides) a zpracované výrobky z nich kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

momidžigasa (Parasenecio delphiniifolius) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

pérovník pštrosí (Matteuccia struthioptheris) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

bohyška horská (Hosta montana) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

uwabamisó (Elatostoma umbellatum var. majus) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

česnek hadí (Allium victorialis subsp. Platyphyllum) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 10, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

pcháč japonský (Cirsium japonicum) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

jobusumasó (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

Synurus pungens (Ojamabokuči) a zpracované výrobky z něj kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

přeslička rolní (Equisetum arvense) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 a 0712 90;

Actinidia polygama (aktinidie stříbrná) a zpracované výrobky z ní kódů KN 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 a 0813 40 95;

čerstvé hovězí maso kódů KN 0201, 0202, 0206 10, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29, 0504 a 1502;

pohanka a zpracované výrobky z ní kódů KN 1008 10 00, 1102 90 90, 1103 19 90, 1103 20 90, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 90, 1904 20 99, 1904 90 80 a 1905 90;

kořen lotosu a zpracované výrobky z něj kódů KN např. 0709 99, 0711 90, 0712 90 and 1211 90;

kořen kudzu (Pueraria montana var. lobata) a zpracované výrobky z něj kódů KN např. 0714 90;

e)

vícesložkové produkty obsahující více než 50 % produktů uvedených v písmenech a), b), c) a d) této přílohy.“


Top