EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/115


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юни 2019 година

относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, член 192, параграф 1 и член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

За да се удовлетвори потребността от информация за изпълнението и съответствието, следва да се въведат изменения в няколко законодателни акта на Съюза, свързани с околната среда, като се вземат под внимание резултатите в доклада на Комисията от 9 юни 2017 г. относно действия за усъвършенстване на докладването в областта на околната среда и придружаващата го проверка за пригодност на докладването и мониторинга в рамките на политиката на ЕС в областта на околната среда от 9 юни 2017 г. (наричани заедно „проверка за пригодност относно докладването“).

(2)

С настоящия регламент се цели да се осъвремени управлението на информацията и да се гарантира по-последователен подход към законодателните актове, попадащи в неговия обхват, чрез опростяване на докладването, така че да се намали административната тежест, да се подобри базата данни с оглед на бъдещи оценки и да се увеличи прозрачността в полза на обществеността, според обстоятелствата при всеки отделен случай.

(3)

Необходимо е достъпността на данните да гарантира, че административната тежест за всички субекти ще остане възможно най-ограничена, и по-специално за неправителствени субекти като малките и средните предприятия (МСП). За такава достъпност се изисква активно разпространяване на информацията на национално равнище в съответствие с директиви 2003/4/ЕО (3) и 2007/2/ЕО (4) на Европейския парламент и на Съвета и правилата за прилагането им, за да се осигури подходящата инфраструктура за обществен достъп, докладване и споделяне на данни между публичните органи.

(4)

Данните и процесът на всеобхватно и своевременно докладване от страна на държавите членки са от съществено значение за Комисията, за да осъществява мониторинг, преглед и оценяване на ефективността на законодателството спрямо заложените в него цели с оглед на предоставянето на тази информация при евентуално бъдещо оценяване на законодателството, в съответствие с точка 22 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (5). В няколко законодателни акта в областта на околната среда е целесъобразно да се добавят разпоредби с оглед бъдещото им оценяване въз основа на данни, събрани по време на изпълнението, които евентуално да бъдат допълнени с научни и аналитични данни. В тази връзка съществува потребност от относими данни, които да дадат възможност за по-добро оценяване на ефикасността, ефективността, относимостта, съгласуваността и добавената стойност на законодателството на Съюза, от което произтича и необходимостта да се осигурят подходящи механизми за докладване, които могат също така да служат като показатели за тази цел както на отговорните за вземане на решения лица, така и на широката общественост.

(5)

Необходимо е да се изменят задълженията за докладване по членове 10 и 17 от Директива 86/278/ЕИО на Съвета (6). Задължението за докладване до Комисията следва да се опрости, като същевременно от държавите членки следва да се изисква да гарантират по-високо равнище на прозрачност, при което изискуемата информация следва да бъде на разположение по леснодостъпен начин в електронен вид в съответствие с директиви 2003/4/ЕО и 2007/2/ЕО, и по-специално с изискванията за обществен достъп, споделяне на данни и предоставяне на услуги. Предвид първостепенното значение на това гражданите на Съюза да могат бързо да получават достъп до информация за околната среда, е важно държавите членки да направят тези данни обществено достъпни колкото е възможно по-бързо с оглед на техническата осъществимост, с цел информацията да бъде достъпна в срок до три месеца след края на годината.

(6)

В съответствие с оценката от 13 декември 2016 г. на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) съществува необходимост от рационализиране на сроковете за докладване за картите на шума и плановете за действие, за да се осигури достатъчно време за провеждане на обществени консултации по плановете за действие. За целта срокът за преразглеждане или актуализиране на плановете за действие следва да бъде отложен само еднократно с една година, така че срокът за четвъртия кръг на плановете за действие няма да е 18 юли 2023 г., а 18 юли 2024 г. По този начин от четвъртия кръг нататък държавите членки ще разполагат с около две години между изготвянето на картите на шума и приключването на преразглеждането или актуализирането на плановете за действие, а не с една година, както е понастоящем. За следващите кръгове на плановете на действие ще се възстанови петгодишният цикъл за преразглеждане или актуализиране. Освен това с оглед по-добро изпълнение на целите на Директива 2002/49/ЕО и осигуряване на основа за разработване на мерки на равнището на Съюза, докладването от държавите членки следва да се извършва по електронен път. Също така е необходимо да се засили участието на обществеността, като се изисква изчерпателната, точна и съпоставима информация да е обществено достъпна и това задължение да се приведе в съответствие с други законодателни актове на Съюза, като например Директива 2007/2/ЕО, без да се дублират практическите изисквания.

(7)

Съюзът се ангажира да подсили доказателствената база на Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета (8) по прозрачен начин, както беше направено от експертната група на Комисията по отношение на посочената директива. С цел да се улесни предоставянето на съпоставими данни Комисията следва да разработи насоки за общо разбиране на „екологичните щети“, както са определени в член 2 от Директива 2004/35/ЕО.

(8)

Въз основа на Доклада на Комисията от 20 юли 2016 г. относно изпълнението на Директива 2007/2/ЕО и придружаващата го оценка от 10 август 2016 г., е целесъобразно, с оглед опростяване на изпълнението на същата директива и намаляване на административната тежест, свързана с мониторинга от страна на държавите членки, да се премахне изискването държавите членки да изпращат на Комисията доклади на всеки три години и Комисията да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщен доклад, тъй като проверката за пригодност относно докладването потвърди ограничената полза от тези доклади. Въпреки това Комисията следва да продължи да извършва на всеки пет години оценка на Директива 2007/2/ЕО и да прави оценката обществено достъпна.

(9)

От проверката за пригодност на Комисията от 16 декември 2016 г. на законодателството на ЕС в областта на опазването на дивата природа (Директива за птиците и местообитанията), а именно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета (10), стана ясно, че е необходим тригодишен цикъл на докладване съгласно Директива 2009/147/ЕО. При все това, на практика за Директива 2009/147/ЕО вече се прилага шестгодишен цикъл на докладване, както е по Директива 92/43/ЕИО, като основната цел е сходна, а именно предоставяне на актуална информация за състоянието и тенденциите при видовете. Необходимостта от по-рационализирано прилагане на директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО обуславя необходимостта от приспособяване на законодателството спрямо съвместната практика, като се гарантира оценка на състоянието на всеки шест години, но същевременно се отчита необходимостта държавите членки да осъществяват мониторинг за някои уязвими видове. Тази съвместна практика следва да улесни и изготвянето на всеки шест години на докладите за прилагане на директивите, които държавите членки трябва да представят на Комисията. За да се осигури оценка на напредъка по политиката, от държавите членки следва да се изисква да предоставят информация, по-специално относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазване и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите на Директива 2009/147/ЕО.

(10)

С цел подобряване на прозрачността и намаляване на административната тежест е необходимо изменение на задълженията за докладване по членове 43, 54 и 57 от Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11). Необходимо е да се създаде централна база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която да се въвеждат нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, както и да се предоставят изпълнителни правомощия на Комисията. Тези изпълнителни правомощия включват установяването на общ формат за представянето на нетехническите обобщения на проектите и свързаните с тях ретроспективни оценки, както и общ формат и съдържание на изпращаната информация относно изпълнението и статистическа информация. Също така е необходимо да се замени тригодишното статистическо докладване от страна на Комисията с изискването към Комисията за създаване и поддържане на динамична централна база данни и предоставяне на статистическа информация на годишна основа.

(11)

В съответствие с констатациите от оценката на Комисията по REFIT от 13 декември 2017 г. на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (12) е необходимо предвидените в него задължения за докладване да бъдат изменени или да отпаднат. За да се подобри съгласуваността с докладването по Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (13), е необходимо на Комисията да се предоставят изпълнителни правомощия за определяне на вида, формáта и честотата на предоставяне на информацията по Регламент (ЕО) № 166/2006, а предвиденият понастоящем в посочения регламент формат за докладване да отпадне. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (14). Предвид първостепенното значение на това гражданите на Съюза да могат бързо да получават достъп до информация за околната среда, е особено важно държавите членки и Комисията да направят тези данни обществено достъпни колкото е възможно по-бързо с оглед на техническата осъществимост, с цел информацията да бъде достъпна в срок до три месеца след края на годината, включително чрез приемане на акт за изпълнение съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 за постигането на тази цел. Необходимо е също така да се измени член 11 от Регламент (ЕО) № 166/2006 относно поверителността, за да се гарантира по-голяма прозрачност на докладването до Комисията. За да се сведе до минимум административната тежест за държавите членки и Комисията, е необходимо също така да отпаднат задълженията за докладване по членове 16 и 17 от посочения регламент, тъй като посочените задължения предоставят информация с ограничена стойност или не отговарят на потребностите на политиката.

(12)

За да се подобри и улесни достъпът на обществеността до информация относно прилагането на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета (15), предоставяните в тази връзка данни от държавите членки следва да бъдат предоставени от Комисията на разположение на обществеността посредством общ за Съюза преглед на тези данни. За да се подобри съгласуваността на информацията и да се улесни мониторингът на действието на посочения регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за определяне на формáта и процедурата за предоставяне на информацията от страна на държавите членки, като същевременно честотата и периодът на предоставяне на информацията следва да се приведат в съответствие с тези в Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета (16). Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(13)

За да се подобри и улесни достъпът на обществеността до информация относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2173/2005, Комисията следва да направи обществено достъпни предоставяните в тази връзка данни от държавите членки посредством общ за Съюза преглед. Въз основа на натрупания от Комисията и държавите членки опит от първата година на издаване на разрешителни за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията, свързаните с докладването разпоредби на Регламент (ЕО) № 2173/2005 трябва да бъдат актуализирани. При упражняването на изпълнителните си правомощия за определяне на формáта и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят информацията, Комисията следва да се подпомага от комитета, създаден по член 11 от регламента. Освен това, разпоредбите за оценяване на посочения регламент трябва да бъдат актуализирани.

(14)

Докладването по Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета (17) трябва да се рационализира и да се приведе в съответствие с изискванията за докладване по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) от 3 март 1973 г., по която Съюзът и държавите членки са страни. Изискванията за докладване по CITES бяха изменени на 17-ата конференция на страните по конвенцията, която се състоя през 2016 г., като измененията бяха свързани с коригиране на честотата на докладването относно мерките за изпълнение на CITES и създаване на нов механизъм за докладване на незаконната търговия с вписани в CITES видове. Тези промени трябва да бъдат отразени в Регламент (ЕО) № 338/97.

(15)

Европейската агенция за околна среда вече осъществява важни задачи по мониторинг и докладване във връзка със законодателството на Съюза в областта на околната среда и тези задачи следва да бъдат изрично въведени в съответните законодателни актове. По отношение на други законодателни актове в областта на околната среда ролята и обезпечаването с ресурси на Европейската агенция за околната среда във връзка с подпомагане на Комисията при докладването в областта на околната среда ще бъдат разгледани след приключването на текущата оценка,

(16)

Регламенти (ЕО) № 166/2006, (ЕС) № 995/2010, (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 и директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО, 2010/63/ЕС и 86/278/ЕИО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Директива 86/278/ЕИО

Директива 86/278/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавят следните букви:

„д)

„услуги за пространствени данни“ означава услуги за пространствени данни съгласно определението по член 3, точка 4 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1);

е)

„масив от пространствени данни“ означава масив от пространствени данни съгласно определението в член 3, точка 3 от Директива 2007/2/ЕО.

(*1)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).“;"

2)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Държавите членки осигуряват поддържането на актуализирани записи и регистрирането в тези записи на:

а)

количествата произведени и доставени утайки за земеделието;

б)

състава и свойствата на утайките по отношение на параметрите, посочени в приложение IIА;

в)

вида на извършената преработка съгласно определението в член 2, буква б);

г)

имената и адресите на получателите на утайките и мястото, където утайката ще се използва;

д)

всяка друга информация във връзка с транспонирането и прилагането на настоящата директива, предоставена от държавите членки на Комисията съгласно член 17.

За представяне на масивите от пространствени данни, включени в информацията, регистрирана в тези записи, се използват услуги за пространствени данни.

2.   Посочените в параграф 1 от настоящия член записи се предоставят по лесно достъпен начин на обществеността за всяка календарна година в срок до осем месеца след нейния край, в консолидиран формат, както е предвидено в приложението към Решение 94/741/ЕО на Комисията (*2), или друг консолидиран формат, предоставен съгласно член 17 от настоящата директива.

Държавите членки представят на Комисията по електронен път информацията, посочена в първа аления от настоящия параграф.

3.   Информацията за начините на обработка и резултатите от анализите се предоставя на компетентните органи.

(*2)  Решение 94/741/ЕО на Комисията от 24 октомври 1994 г. относно въпросниците за докладите на държавите членки за прилагането на някои директиви в областта на отпадъците (прилагане на Директива 91/692/ЕИО на Съвета) (ОВ L 296, 17.11.1994 г., стр. 42).“;"

3)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

На Комисията се предоставят правомощия да определи посредством актове за изпълнение формáта, в съответствие с който държавите членки следва да предоставят информация относно изпълнението на настоящата директива, както се изисква в член 10. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

Службите на Комисията публикуват общ за Съюза преглед, в това число карти, въз основа на данните, предоставени от държавите членки съгласно член 10 и настоящия член.“.

Член 2

Изменения на Директива 2002/49/ЕО

Директива 2002/49/ЕО се изменя, както следва:

1)

В член 3 се добавя следната буква:

„ц)

„хранилище на данни“ означава информационна система, управлявана от Европейската агенция за околна среда, в която се съдържа информация за шума в околната среда и данни, предоставени чрез националното докладване на данни и пунктовете за обмен на информация, намиращи се под контрола на държавите членки.“;

2)

В член 8 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Плановете за действие се преразглеждат, а при необходимост — и актуализират, когато настъпи важно събитие, което засяга съществуващата шумова ситуация, поне веднъж на пет години след датата на одобрението на настоящите планове.

Преразглежданията и актуализациите, които съгласно първа алинея трябва да се направят през 2023 г., се отлагат и се осъществят най-късно до 18 юли 2024 г.“;

3)

В член 9 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите членки гарантират, че стратегическите карти на шума, които са изготвили, и — при необходимост — са одобрили, както и плановете за действие, които са разработили, са предоставени на разположение и се разпространяват сред обществеността в съответствие със съответните законодателни актове на Съюза, по-специално директиви 2003/4/ЕО (*3) и 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*4), и съгласно приложения IV и V към настоящата директива, включително и чрез съществуващите информационни технологии.

(*3)  Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26)."

(*4)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).“;"

4)

В член 10 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки гарантират, че информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, които са посочени в приложение VI, се изпращат на Комисията в срок от шест месеца от датите, посочени съответно в членове 7 и 8. За тази цел държавите членки само предават информацията в електронен вид в задължителното хранилище на данни, което трябва да бъде създадено от Комисията чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2. В случай че дадена държава членка желае да актуализира информация, при предоставянето на актуализираната информация в хранилището на данни тя трябва да опише разликите между актуализираната и първоначалната информация и причините за актуализацията.“;

5)

В приложение VI точка 3 се заменя със следното:

„3.

Механизъм за обмен на информация

Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, разработва чрез актове за изпълнение задължителен цифров механизъм за обмен на информация с цел споделяне на информацията от стратегическите карти на шума и обобщенията на плановете за действие, както е посочено в член 10, параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 2.“.

Член 3

Изменения на Директива 2004/35/ЕО

Директива 2004/35/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 14, параграф 2 се заличава;

2)

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Данни за изпълнението и информационна база

1.   Комисията събира информация от държавите членки, разпространявана в съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*5), и доколкото е налична, относно опита, натрупан при прилагането на настоящата директива. Тази информация включва данните, посочени в приложение VI към настоящата директива, и се събира в срок до 30 април 2022 г. и на всеки пет години след това.

2.   Въз основа на информацията, посочена в параграф 1, Комисията извършва оценка на настоящата директива и я публикува преди 30 април 2023 г. и на всеки пет години след това.

3.   До 31 декември 2020 г. Комисията разработва насоки за осигуряване на общо разбиране на понятието „екологични щети“, както е определено в член 2.

(*5)  Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).“;"

3)

Приложение VI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 18, ПАРАГРАФ 1

Информацията, посочена в член 18, параграф 1, обхваща случаи на екологични щети съгласно настоящата директива, като за всеки отделен случай се предоставя следната информация и данни:

1.

Вид на екологичните щети, дата на възникване и/или констатиране на щетите. Видът на екологичните щети се класифицира като щети, причинени на защитени видове и природни местообитания, вода и почва, както е посочено в член 2, точка 1.

2.

Описание на дейността в съответствие с приложение III.

Държавите членки включват всяка друга имаща отношение информация относно опита, натрупан при прилагането на настоящата директива.“.

Член 4

Изменения на Директива 2007/2/ЕО

Директива 2007/2/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 21 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 уводното изречение се заменя със следното:

„2.   Не по-късно от 31 март на всяка година държавите членки актуализират, при необходимост, и публикуват обобщен доклад. В тези доклади, които се оповестяват пред обществеността от службите на Комисията, подпомагани от Европейската агенция за околна среда, се съдържа общо описание на:“;

б)

параграф 3 се заличава;

2)

Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

Европейската агенция за околна среда публикува и актуализира ежегодно общия за Съюза преглед въз основа на метаданни и данни, предоставени от държавите членки посредством техните мрежови услуги, в съответствие с член 21. Общият за Съюза преглед включва — според случая — показатели за осъществените дейности, резултатите и въздействието от настоящата директива, обзорни карти за целия Съюз и обзорни доклади за държавите членки.

Не по-късно от 1 януари 2022 г. и най-малко на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на настоящата директива и нейното прилагане и я прави обществено достъпна. Наред с останалото оценката се основава на следните елементи:

а)

опита, натрупан при прилагането на настоящата директива;

б)

събраната от държавите членки информация в съответствие с член 21 и общите за Съюза прегледи, изготвени от Европейската агенция за околна среда;

в)

относими научни и аналитични данни;

г)

друга информация, в това число относими научни и аналитични данни, които се изискват въз основа на насоките за по-добро регулиране, по-специално като се разчита на ефикасни и ефективни процеси за управление на информацията.“.

Член 5

Изменения на Директива 2009/147/ЕО

Директива 2009/147/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 12 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   На всеки шест години, в същата година като доклада, който се изготвя съгласно член 17, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (*6), държавите членки изпращат на Комисията доклад относно изпълнението на предприетите съгласно настоящата директива мерки и основното въздействие на тези мерки. Този доклад се прави обществено достъпен и в него се включва по-специално информация относно състоянието и тенденциите при дивите видове птици, защитени по силата на настоящата директива, заплахите и натиска върху тях, предприетите мерки за опазването им и приноса на мрежата от специални защитени зони за постигане на целите, посочени в член 2 от настоящата директива.

Комисията определя посредством актове за изпълнение формáта на доклада, посочен в първата алинея от настоящия параграф. Форматът на този доклад съответства на формáта на доклада, посочен в член 17, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 16а, параграф 2 от настоящата директива.

(*6)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).“;"

б)

в параграф 2 първото изречение се заменя със следното:

„2.   Комисията, подпомагана от Европейската агенция за околна среда, подготвя и публикува на всеки шест години обобщен доклад, разработен въз основа на информацията, посочена в параграф 1.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 16 a

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*7).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“."

Член 6

Изменения на Директива 2010/63/ЕС

Директива 2010/63/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 43 се изменя, както следва:

а)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Държавите членки могат да изискват в нетехническото обобщение на проекта да се посочва дали проектът подлежи на ретроспективна оценка и в какъв срок. В такъв случай, считано от 1 януари 2021 г., държавите членки гарантират, че нетехническото обобщение на проектите се актуализира в шестмесечен срок след завършването на ретроспективната оценка така, че да бъдат отразени резултатите от нея.

3.   До 31 декември 2020 г. държавите членки публикуват нетехническите обобщения на проектите, за които са предоставени разрешения, и всички техни актуализации. Считано от 1 януари 2021 г., държавите членки представят за публикуване чрез електронен трансфер до Комисията нетехническите обобщения на проектите най-късно шест месеца след предоставянето на разрешение и всички техни актуализации.“;

б)

добавя се следният параграф:

„4.   Комисията определя, посредством актове за изпълнение, общ формат за предоставяне на информацията по параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 3. Службите на Комисията създават и поддържат база данни с отворен достъп и възможност за търсене, която съдържа нетехническите обобщения на проектите и всички техни актуализации.“;

2)

Член 54 се изменя, както следва:

а)

заглавието и параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

1.   Държавите членки изпращат на Комисията до 10 ноември 2023 г. и на всеки пет години след това информация относно изпълнението на настоящата директива, и по-специално на член 10, параграф 1 и членове 26, 28, 34, 38, 39, 43 и 46 от нея.

Държавите членки представят и публикуват тези данни чрез електронен трансфер във формат, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

Не по-късно от шест месеца след представянето от държавите членки на данните, посочени във втора алинея, службите на Комисията публикуват и редовно осъвременяват общ за Съюза преглед въз основа на тези данни.

2.   Държавите членки събират и правят публично достъпна на годишна база статистическа информация относно използването на животни при процедури, включително информация относно действителната тежест на процедурите и относно произхода и видовете на използваните при процедурите нечовекоподобни примати.

Държавите членки представят тази статистическа информация на Комисията най-късно до 10 ноември на следващата година чрез електронен трансфер и в необобщен формат, определен от Комисията в съответствие с параграф 4.

Комисията създава и поддържа база данни с отворен достъп и възможност за търсене, в която се съдържа тази статистическа информация. Ежегодно службите на Комисията предоставят на обществеността статистическата информация, представена от държавите членки в съответствие с настоящия параграф, и обобщен доклад за нея.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   За подаването на информацията, посочена в параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член, Комисията определя посредством актове за изпълнение общ формат и общо съдържание на информацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 3.“

3)

Член 57 се заличава.

Член 7

Изменения на Регламент (ЕО) № 166/2006

Регламент (ЕО) № 166/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 5, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Операторът на всяко предприятие, в което една или повече от дейностите, посочени в приложение I, са над приложимите пределни капацитети, посочени в приложението, съобщава по електронен път на компетентния си орган информацията, като идентифицира предприятието съгласно формáта, посочен в член 7, параграф 2, освен ако тази информация вече не е известна на компетентния орган.“;

2)

В член 7 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Всяка година държавите членки предоставят на Комисията чрез електронен трансфер доклад, съдържащ всички данни, посочени в член 5, параграфи 1 и 2, във формат и срок, които се определят от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 19, параграф 2. При всички случаи срокът за докладване е не по-късно от 11 месеца след края на годината за докладване.

3.   Службите на Комисията, подпомагани от Европейската агенция за околна среда, въвеждат информацията, докладвана от държавите членки, в европейския РИПЗ в едномесечен срок от завършването на докладването от държавите членки в съответствие с параграф 2.“;

3)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Поверителност

Когато държава членка счита дадена информация за поверителна в съответствие с член 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*8), в доклада по член 7, параграф 2 от настоящия регламент за въпросната година на докладване се посочва отделно за всяко предприятие каква информация не може да бъде обществено достояние и причините за това.

(*8)  Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).“;"

4)

Членове 16 и 17 се заличават.

5)

Приложение III се заличава.

Член 8

Изменения на Регламент (ЕC) № 995/2010

В Регламент (ЕC) № 995/2010, член 20 заглавието и параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

Мониторинг на изпълнението и достъп до информация

1.   Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година. Комисията определя посредством актове за изпълнение формáта и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят тази информация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2.

2.   Всяка година, въз основа на посочената в параграф 1 информация, службите на Комисията предоставят на обществеността общ за Съюза преглед на базата на данните, представени от държавите членки. При подготовката на този преглед службите на Комисията отчитат отбелязания напредък във връзка със сключването и изпълнението на СДП за FLEGT в съответствие с Регламент (ЕО) № 2173/2005 и техния принос към намаляване на наличието на незаконно добит дървен материал и на изделия, получени от такъв дървен материал, на вътрешния пазар.

3.   До 3 декември 2021 г. и на всеки пет години след това Комисията, въз основа на информацията, по-специално информацията, посочена в параграф 1, и опита при прилагането на настоящия регламент, прави преглед на неговото действие и ефективност, включително по отношение предотвратяването на пускането на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал или на изделия, получени от такъв дървен материал. Тя обръща по-специално внимание на административните последици за малките и средните предприятия и на продуктовия обхват. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от прегледа и, ако е необходимо, придружава тези доклади с подходящи законодателни предложения.“

Член 9

Изменения на Регламент (ЕО) № 2173/2005

Регламент (ЕО) № 2173/2005 се изменя, както следва:

1)

Член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Най-късно до 30 април всяка година държавите членки предоставят на обществеността и на Комисията информация относно прилагането на настоящия регламент през предходната календарна година.

2.   Комисията определя посредством актове за изпълнение формáта и процедурата, които държавите членки трябва да следват, за да предоставят информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3.

3.   Всяка година, въз основа на посочената в параграф 1 информация, службите на Комисията предоставят на обществеността общ за Съюза преглед на базата на данните, представени от държавите членки.“

2)

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

До декември 2021 г. и на всеки пет години след това въз основа на информацията, по-специално информацията, посочена в член 8, параграф 1, и на опита при прилагането на настоящия регламент Комисията извършва преглед на неговото действие и ефективност. При този преглед тя взема под внимание напредъка по прилагането на доброволните споразумения за партньорство. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултата от прегледа на всеки пет години и — когато е целесъобразно — придружава тези доклади с предложения за усъвършенствания на схемата на разрешителни FLEGT.“.

Член 10

Изменения на Регламент (ЕО) № 338/97

В член 15 параграф 4 от Регламент (ЕО) № 338/97 се изменя, както следва:

1)

Букви б), в) и г) се заменят със следното:

„б)

Въз основа на представената от държавите членки информация, посочена в буква а), службите на Комисията предоставят на разположение на обществеността всяка година преди 31 октомври общ за Съюза преглед за внасянето, износа и реекспорта от Съюза на екземпляри от видовете, за които е приложим настоящият регламент, и предават на секретариата на конвенцията информацията за видовете, за които е приложима конвенцията.

в)

Без да се засяга член 20 от настоящия регламент, една година преди всяко заседание на конференцията на страните по конвенцията управителните органи на държавите членки представят на Комисията цялата информация, отнасяща се за съответния предходен период, която е необходима за изготвяне на отчета, посочен в член VIII, параграф 7, буква б) от конвенцията, и еквивалентната информация относно разпоредбите в настоящия регламент, които попадат извън обхвата на конвенцията. Форматът за представянето ѝ се определя от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 18, параграф 2 от настоящия регламент.

г)

Въз основа на представената информация от държавите членки, посочена в буква в), Комисията предоставя на обществеността общ за Съюза преглед относно прилагането и налагането на изпълнението на настоящия регламент.“

2)

Добавя се следната нова буква:

„д)

Всяка година преди 15 юни управителните органи на държавите членки съобщават на Комисията цялата информация във връзка с предходната година с оглед изготвяне на годишния доклад за незаконната търговия, посочен в Резолюция 11.17 на конференцията на страните по CITES (rev. CoP17).“.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от датата на влизането му в сила. Въпреки това член 7, точки 2 и 5 и членове 8, 9 и 10 се прилагат от 1 януари 2020 г., а член 1 се прилага от 1 януари 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юни 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

G. CIAMBA


(1)  ОВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 99.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 май 2019 г.

(3)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).

(4)  Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(6)  Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6).

(7)  Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).

(8)  Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).

(9)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(10)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(11)  Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).

(12)  Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на Директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стp. 1).

(13)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(14)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(15)  Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).

(16)  Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност (ОВ L 347, 30.12.2005 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1).


Top