EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1010

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019 om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG (Text av betydelse för EES)

PE/8/2019/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 115–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1010/oj

25.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 170/115


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1010

av den 5 juni 2019

om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 114, 192.1 och 207,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

För att tillgodose behovet av information om genomförande och efterlevnad bör flera miljöanknutna unionsrättsakter ändras med beaktande av resultaten i kommissionens rapport av den 9 juni 2017 om åtgärder för effektivare miljörapportering och den därmed förbundna kontrollen av ändamålsenligheten Fitness Check of Reporting and Monitoring of EU Environment Policy (nedan tillsammans kallade kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet).

(2)

Syftet med denna förordning är att modernisera informationshanteringen och att säkerställa en mer konsekvent strategi för de rättsakter som omfattas av dess tillämpningsområde genom att minska den administrativa bördan med hjälp av förenklad rapportering, förbättra databasen för framtida utvärderingar och öka öppenheten till förmån för allmänheten, varvid omständigheterna alltid bör beaktas.

(3)

Tillgången till information bör säkerställa att den administrativa bördan för alla berörda enheter förblir så begränsad som möjligt, särskilt för enheter utanför den offentliga förvaltningen, såsom små och medelstora företag. Sådan tillgång kräver en aktiv spridning av information på nationell nivå i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (3) och 2007/2/EG (4) och deras genomföranderegler för att säkerställa att det finns en lämplig infrastruktur för att ge allmänheten tillgång till information och för rapportering och datadelning mellan myndigheter.

(4)

De uppgifter som omfattas och de förfaranden som tillämpas av medlemsstaterna vid den unionsomfattande och regelbundna rapporteringen är väsentliga för att kommissionen ska kunna övervaka, se över och bedöma hur lagstiftningen fungerar med avseende på de eftersträvade målen och därmed ge underlag för en framtida utvärdering av lagstiftningen i enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (5). I flera lagstiftningsakter inom miljöområdet bör bestämmelser läggas till med tanke på den framtida utvärderingen av dessa akter på grundval av uppgifter som samlats in under genomförandet, eventuellt kompletterade med ytterligare vetenskapliga, analytiska data. Mot den bakgrunden behövs det relevanta data som gör det möjligt att bättre bedöma unionslagstiftningens effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde. Det är därför nödvändigt att säkerställa att det finns lämpliga rapporteringsmekanismer som också kan fungera som indikatorer i detta syfte, både för beslutsfattarna och för allmänheten.

(5)

Det är nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 10 och 17 i rådets direktiv 86/278/EEG (6). Skyldigheten att rapportera till kommissionen behöver förenklas, och samtidigt bör medlemsstaterna vara skyldiga att säkerställa ökad insyn och därför kommer den erforderliga informationen att göras tillgänglig på elektronisk väg och på ett sådant sätt att den är lätt åtkomlig i enlighet med direktiven 2003/4/EG och 2007/2/EG, i synnerhet kraven på tillgång för allmänheten, datadelning och tjänster. Eftersom det är av allra största vikt att göra det möjligt för unionsmedborgare att snabbt få tillgång till miljöinformation är det avgörande att medlemsstaterna gör uppgifterna allmänt tillgängliga så snabbt som tekniskt är möjligt, med målsättningen att informationen ska finnas tillgänglig senast tre månader efter årsslutet.

(6)

I enlighet med utvärderingen av den 13 december 2016 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG (7) finns det ett behov av att samordna tidsfristerna för rapportering av bullerkartor och handlingsplaner så att tillräcklig tid medges för ett offentligt samråd om handlingsplanerna. Därför bör tidsfristen för översynen eller ändringen av handlingsplanerna som en engångsåtgärd flyttas fram ett år så att tidsfristen för den fjärde omgången handlingsplaner inte bör vara den 18 juli 2023 utan den 18 juli 2024. Från och med den fjärde omgången kommer medlemsstater således att ha omkring två år på sig från det att bullerkartorna utarbetas tills översynen eller ändringen av handlingsplanerna måste vara slutförd, i stället för som nu ett år. För de därpå följande omgångarna handlingsplaner kommer den femåriga cykeln för översyn eller ändring sedan att återupptas. För att bättre uppfylla målen i direktiv 2002/49/EG och skapa en grund för utarbetande av åtgärder på unionsnivå bör medlemsstaternas rapportering dessutom ske på elektronisk väg. Det är också nödvändigt att öka allmänhetens deltagande genom att införa ett krav på att förståelig, exakt och jämförbar information ska göras tillgänglig för allmänheten och samtidigt bör denna skyldighet samordnas med andra unionsrättsakter som direktiv 2007/2/EG, utan att de praktiska kraven dubbleras.

(7)

Unionen har åtagit sig att stärka evidensbasen för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG (8) på ett transparent sätt, såsom har gjorts av kommissionens expertgrupp för det direktivet. För att underlätta jämförandet av bevis bör kommissionen utarbeta riktlinjer för en gemensam förståelse av begreppet miljöskada enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 2004/35/EG.

(8)

På grundval av kommissionens rapport av den 20 juli 2016 om genomförandet av direktiv 2007/2/EG och utvärderingen av den 10 augusti 2016 är det, för att förenkla genomförandet av det direktivet och minska medlemsstaternas administrativa börda i samband med övervakningen, lämpligt att inte längre kräva att medlemsstaterna ska sända rapporter till kommissionen vart tredje år och att kommissionen ska lägga fram en sammanfattande rapport till Europaparlamentet och rådet eftersom kontrollen av rapporteringens ändamålsenlighet bekräftade att sådana rapporter har begränsad användning. Kommissionen bör dock fortsätta med att vart femte år utvärdera direktiv 2007/2/EG och göra utvärderingen tillgänglig för allmänheten.

(9)

Vid kommissionens kontroll av ändamålsenligheten hos EU:s naturvårdslagstiftning av den 16 december 2016 (fågel- och habitatdirektiven), nämligen Europarlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (9) och rådets direktiv 92/43/EEG (10) konstaterades att en rapporteringscykel på tre år krävs enligt direktiv 2009/147/EG. I praktiken har redan en rapporteringscykel på sex år enligt direktiv 92/43/EEG tillämpats för direktiv 2009/147/EG, med ett liknande primärt fokus på tillhandahållandet av aktuell information om arters status och trender. Behovet av ett effektivare genomförande av direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG gör att det är nödvändigt att anpassa lagstiftningen till det samordnade tillvägagångssättet, genom att säkerställa att en statusbedömning äger rum vart sjätte år, samtidigt som det värdesätts att medlemsstaterna sköter den nödvändiga övervakningen avseende vissa sårbara arter. Ett sådant samordnat tillvägagångssätt torde också underlätta utarbetandet av de rapporter om direktivens genomförande som medlemsstaterna vart sjätte år ska överlämna till kommissionen. För att säkerställa att det görs en bedömning av de politiska framstegen bör medlemsstaterna vara skyldiga att lämna information, i synnerhet om vilda fågelarters status och trender, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som vidtagits och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till målen för direktiv 2009/147/EG.

(10)

För att förbättra insynen och minska den administrativa bördan är det nödvändigt att ändra rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 43, 54 och 57 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU (11). Det är nödvändigt att upprätta en sökbar central databas med öppen åtkomst för icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand och att tilldela kommissionen genomförandebefogenheter. Dessa genomförandebefogenheter omfattar fastställandet av ett gemensamt format för överlämnandet av icke-tekniska projektsammanfattningar och tillhörande utvärderingar i efterhand samt ett gemensamt format och information om genomförandet och statistisk information. Det är även nödvändigt att ersätta den statistiska rapport som kommissionen sammanställer vart tredje år med ett krav på att kommissionen upprättar och upprätthåller en dynamisk central databas och ett krav på att årligen göra statistisk information tillgänglig.

(11)

Enligt slutsatserna i kommissionens Refit-utvärdering av den 13 december 2017 av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (12) är det nödvändigt att ändra eller avskaffa rapporteringsskyldigheterna i den förordningen. För att öka överensstämmelsen med rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (13) bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa typ, format och periodicitet för den information som ska göras tillgänglig enligt förordning (EG) nr 166/2006, samt för att avskaffa det nuvarande rapporteringsformatet enligt den förordningen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (14). Eftersom det är av avgörande betydelse att göra det möjligt för unionsmedborgare att snabbt få tillgång till miljöinformation är det väsentligt att medlemsstaterna och kommissionen gör uppgifterna allmänt tillgängliga så snabbt som tekniskt är möjligt, med målsättningen att informationen ska finnas tillgänglig senast tre månader efter årets slut, bland annat genom att gå vidare mot detta mål genom en genomförandeakt inom ramen för förordning (EG) nr 166/2006. Det är också nödvändigt att ändra artikel 11 i förordning (EG) nr 166/2006 om sekretess för att säkerställa en ökad insyn i rapporteringen till kommissionen. För att minska den administrativa bördan för medlemsstaterna och kommissionen är det dessutom nödvändigt att avskaffa rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 16 och 17 i den förordningen, eftersom dessa skyldigheter gäller information som är av begränsat värde eller som inte svarar mot politiska behov.

(12)

För att förbättra och underlätta allmänhetens tillgång till information om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 (15) bör kommissionen göra de uppgifter som medlemsstaterna lämnar om genomförandet av den förordningen tillgängliga för allmänheten i en unionsomfattande översikt. För att informationen ska bli mer samstämmig och för att underlätta övervakningen av den förordningens funktion bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för att fastställa format och förfarande för medlemsstaternas tillgängliggörande av information. Vidare bör frekvensen och perioden för tillhandahållandet av information anpassas till dem i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 (16). Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

(13)

För att förbättra och underlätta allmänhetens tillgång till information om genomförandet av förordning (EG) nr 2173/2005 bör kommissionen göra de uppgifter som medlemsstaterna lämnar om genomförandet av den förordningen tillgängliga för allmänheten i en unionsomfattande översikt. Bestämmelserna i förordning (EG) nr 2173/2005 om rapportering behöver uppdateras på grundval av kommissionens och medlemsstaternas erfarenheter från det första året med licenssystemet för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog. Vid utövandet av sina genomförandebefogenheter i syfte att fastställa formatet och förfarandet för medlemsstaternas tillgängliggörande av informationen bör kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 11 i den förordningen. Bestämmelserna om utvärdering av den förordningen behöver dessutom uppdateras.

(14)

Rapporteringen enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 (17) behöver effektiviseras och anpassas till rapporteringskraven i konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) av den 3 mars 1973, i vilken unionen och samtliga medlemsstater är parter. Rapporteringskraven i Cites ändrades vid den sjuttonde Cites-konferensen 2016. Rapporteringsfrekvensen beträffande åtgärder för genomförandet av Cites justerades och en ny rapporteringsmekanism infördes för rapportering av olaglig handel med arter som förtecknas i Cites. Dessa ändringar måste återspeglas i förordning (EG) nr 338/97.

(15)

Europeiska miljöbyrån utför redan viktiga uppgifter i samband med övervakningen av och rapporteringen enligt unionens miljölagstiftning, och dessa uppgifter bör uttryckligen framgå av den berörda miljölagstiftningen. För andra rättsakter kommer Europeiska miljöbyråns roll och resurser när det gäller att stödja kommissionen i samband med miljörapporteringen att behandlas när den pågående utvärderingen har slutförts.

(16)

Förordningarna (EG) nr 166/2006, (EU) nr 995/2010, (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt direktiven 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG, 2010/63/EU och 86/278/EEG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 86/278/EEG

Direktiv 86/278/EEG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till:

”e)    Rumsliga datatjänster : rumsliga datatjänster enligt definitionen i artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (*1).

f)    Rumsliga datamängder : rumsliga datamängder enligt definitionen i artikel 3.3 i direktiv 2007/2/EG.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).”"

2.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att register förs och att registret innehåller

a)

den producerade slammängden och den mängd som levererats för användning inom jordbruket,

b)

slammets sammansättning och egenskaper med avseende på de parametrar som anges i bilaga II A,

c)

den behandling enligt definitionen i artikel 2 b som utförs,

d)

mottagarnas namn och adress samt platsen där slammet ska användas,

e)

all annan information om införlivandet och genomförandet av detta direktiv som medlemsstaterna lämnar till kommissionen i enlighet med artikel 17.

Rumsliga datatjänster ska användas för att presentera de rumsliga datamängder som ingår i den information som registreras i dessa register.

2.   De register som avses i punkt 1 i denna artikel ska göras tillgängliga och lätt åtkomliga för allmänheten varje kalenderår, senast åtta månader efter utgången av det berörda kalenderåret, i ett konsoliderat format enligt bilagan till kommissionens beslut 94/741/EG (*2) eller i ett annat konsoliderat format som fastställs i enlighet med artikel 17 i detta direktiv.

Medlemsstaterna ska överlämna den information som avses första stycket i denna punkt till kommissionen på elektronisk väg.

3.   Uppgifter om behandlingsmetoder och analysresultat ska lämnas till de behöriga myndigheterna.

(*2)  Kommissionens beslut 94/741/EG av den 24 oktober 1994 om frågeformulär för medlemsstaternas rapporter om genomförandet av vissa direktiv inom avfallsområdet (genomförande av rådets direktiv 91/692/EEG) (EGT L 296, 17.11.1994, s. 42).”"

3.

Artikel 17 ska ersättas med följande:

”Artikel 17

Kommissionen ges befogenhet att genom genomförandeakter fastställa det format i vilket medlemsstaterna ska lämna information om genomförandet av det här direktivet i enlighet med artikel 10. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

Kommissionens avdelningar ska offentliggöra en unionsomfattande översikt, inklusive kartor, som grundas på de uppgifter som medlemsstaterna gjort tillgängliga enligt artikel 10 och den här artikeln.”

Artikel 2

Ändringar av direktiv 2002/49/EG

Direktiv 2002/49/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3 ska följande led läggas till:

”w)    centralt dataregister : ett informationssystem som förvaltas av Europeiska miljöbyrån och som innehåller information om omgivningsbuller och data som gjorts tillgängliga genom de nationella noder för rapportering och utbyte av data som står under medlemsstaternas kontroll.”

2.

Artikel 8.5 ska ersättas med följande:

”5.   Handlingsplanerna ska ses över och vid behov ändras när det sker en större förändring av förhållandena som påverkar den befintliga bullersituationen och åtminstone vart femte år efter det datum då dessa planer godkändes.

Den översyn och de ändringar som i enlighet med första stycket skulle äga rum under 2023 ska skjutas upp och äga rum senast den 18 juli 2024.”

3.

Artikel 9.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska säkerställa att de strategiska bullerkartor som de har utarbetat och när så är lämpligt godkänt och de handlingsplaner som de har upprättat görs tillgängliga och sprids till allmänheten i överensstämmelse med relevanta unionslagstiftningsakter, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (*3) och direktiv 2007/2/EG (*4), och i enlighet med bilagorna IV och V till det här direktivet, bland annat genom tillgänglig informationsteknik.

(*3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).”"

4.

Artikel 10.2 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska säkerställa att den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplanerna som avses i bilaga VI sänds till kommissionen inom sex månader från de datum som anges i artikel 7 respektive 8. Medlemsstaterna ska härvid endast rapportera informationen på elektronisk väg till ett obligatoriskt centralt dataregister som ska upprättas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2. Om en medlemsstat önskar uppdatera information ska den, när den uppdaterade informationen görs tillgänglig i det centrala dataregistret, beskriva skillnaderna mellan den uppdaterade och den ursprungliga informationen samt ange skälen för uppdateringen.”

5.

I bilaga VI ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.

Mekanism för informationsutbyte

Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån genom genomförandeakter utveckla en obligatorisk mekanism för digitalt informationsutbyte, för delning av den information från strategiska bullerkartor och de sammanfattningar av handlingsplaner som avses i artikel 10.2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 13.2.”

Artikel 3

Ändringar av direktiv 2004/35/EG

Direktiv 2004/35/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 14.2 ska utgå.

2.

Artikel 18 ska ersättas med följande:

”Artikel 18

Information om genomförandet samt faktaunderlag

1.   Kommissionen ska samla in information från medlemsstaterna som sprids i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (*5), och i den utsträckning det är möjligt, om de erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av detta direktiv. Denna information ska omfatta de uppgifter som anges i bilaga VI till detta direktiv och samlas in senast den 30 april 2022 och därefter vart femte år.

2.   På grundval av den information som avses i punkt 1 ska kommissionen genomföra en utvärdering av detta direktiv och offentliggöra denna före den 30 april 2023 och därefter vart femte år.

3.   Kommissionen ska senast den 31 december 2020 ha utarbetat riktlinjer för en gemensam förståelse av begreppet miljöskada enligt definitionen i artikel 2.

(*5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).”"

3.

Bilaga VI ska ersättas med följande:

”BILAGA VI

INFORMATION OCH UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 18.1

Den information som avses i artikel 18.1 ska omfatta miljöskador enligt detta direktiv, och följande information och uppgifter ska anges för varje tillfälle:

1.

Miljöskadans typ samt datum då miljöskadan inträffande och/eller upptäcktes. Typen av miljöskada ska klassificeras som skada på skyddade arter och skyddade naturliga livsmiljöer, vatten och mark enligt artikel 2.1.

2.

En beskrivning av verksamheten i enlighet med bilaga III.

Medlemsstaterna ska inkludera all annan relevant information om de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av detta direktiv.”

Artikel 4

Ändringar av direktiv 2007/2/EG

Direktiv 2007/2/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 21 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”2.   Senast den 31 mars varje år ska medlemsstaterna, om så är nödvändigt, uppdatera och offentliggöra en sammanfattande rapport. Dessa rapporter, som kommissionens avdelningar ska offentliggöra med bistånd av Europeiska miljöbyrån, ska omfatta kortfattade beskrivningar av”.

b)

Punkt 3 ska utgå.

2.

Artikel 23 ska ersättas med följande:

”Artikel 23

Europeiska miljöbyrån ska offentliggöra och årligen uppdatera den unionsomfattande översikten på grundval av sådana metadata och uppgifter som tillhandahållits av medlemsstaterna via deras nättjänster i enlighet med artikel 21. Den unionsomfattande översikten ska, beroende på vad som är tillämpligt, omfatta indikatorer för detta direktivs utfall, resultat och effekter, unionsomfattande översiktskartor och medlemsstaternas översiktsrapporter.

Kommissionen ska senast den 1 januari 2022 och därefter minst vart femte år, utvärdera detta direktiv och dess genomförande, och göra utvärderingen tillgänglig för allmänheten. Utvärderingen ska bland annat grundas på

a)

de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av detta direktiv,

b)

den information som medlemsstaterna samlat in i enlighet med artikel 21 och de unionsomfattande översikter som sammanställts av Europeiska miljöbyrån,

c)

relevanta vetenskapliga, analytiska data,

d)

annan information, inklusive relevanta vetenskapliga, analytiska data som krävs på grundval av riktlinjerna för bättre lagstiftning, i synnerhet information som tas fram med hjälp av effektiva och ändamålsenliga informationshanteringsprocesser.”

Artikel 5

Ändringar av direktiv 2009/147/EG

Direktiv 2009/147/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska vart sjätte år, under samma år som den rapport som utarbetas enligt artikel 17.1 i rådets direktiv 92/43/EEG (*6), lämna en rapport till kommissionen om genomförandet av de åtgärder som vidtagits enligt det här direktivet och om de viktigaste resultaten av dessa åtgärder. Rapporten ska göras tillgänglig för allmänheten och i synnerhet omfatta information om status och trender för de vilda fågelarter som skyddas genom detta direktiv, de hot och det tryck som de utsätts för, de bevarandeåtgärder som har vidtagits med avseende på dem och information om hur nätverket av särskilda skyddsområden har bidragit till uppnåendet av målen i artikel 2 i det här direktivet.

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formatet för den rapport som avses i första stycket i denna punkt. Rapportens format ska vara anpassat till formatet för den rapport som avses i artikel 17.1 i direktiv 92/43/EEG. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 16a.2 i det här direktivet.

(*6)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).”"

b)

I punkt 2 ska första meningen ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån vart sjätte år utarbeta och offentliggöra en sammanfattande rapport som grundas på den information som avses i punkt 1.”

2.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 16a

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (*7).

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

(*7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).”"

Artikel 6

Ändringar av direktiv 2010/63/EU

Direktiv 2010/63/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 43 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna får kräva att det i den icke-tekniska projektsammanfattningen anges om ett projekt ska utvärderas i efterhand och, i så fall inom vilken frist. I ett sådant fall ska, från och med den 1 januari 2021, medlemsstaterna säkerställa att den icke-tekniska projektsammanfattningen senast sex månader efter slutförandet av utvärderingen i efterhand uppdateras med resultaten av denna.

3.   Medlemsstaterna ska till och med den 31 december 2020 offentliggöra de icke-tekniska sammanfattningarna för godkända projekt och eventuella uppdateringar av dessa. Från och med den 1 januari 2021 ska medlemsstaterna, genom elektronisk överföring till kommissionen, för offentliggörande lämna in de icke-tekniska projektsammanfattningarna och eventuella uppdateringar av dessa senast sex månader efter godkännandet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa ett gemensamt format för överlämnande av den information som anges i punkterna 1 och 2 i den här artikeln. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.3. Kommissionens avdelningar ska upprätta och upprätthålla en sökbar databas med öppen åtkomst för icke-tekniska sammanfattningar och eventuella uppdateringar av dessa.”

2.

Artikel 54 ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken samt punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”INFORMATION OM GENOMFÖRANDET OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV STATISTISK INFORMATION

1.   Medlemsstaterna ska senast den 10 november 2023 och därefter vart femte år tillhandahålla kommissionen information om genomförandet av detta direktiv, särskilt artiklarna 10.1, 26, 28, 34, 38, 39, 43 och 46.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla och offentliggöra denna information genom elektronisk överföring i ett format som kommissionen fastställer i enlighet med punkt 4.

Senast sex månader efter att medlemsstaterna tillhandahållit den information som avses i andra stycket ska kommissionens avdelningar offentliggöra och regelbundet uppdatera en unionsomfattande översikt som grundas på denna information.

2.   Medlemsstaterna ska samla in och årligen för allmänheten tillgängliggöra statistisk information om användning av djur i försök, inklusive information om försökens faktiska svårhetsgrad och om ursprung för och arter av icke-mänskliga primater som används i försöken.

Medlemsstaterna ska överlämna denna statistiska information till kommissionen senast den 10 november följande år genom elektronisk överföring i ett icke-aggregerat format som kommissionen fastställer i enlighet med punkt 4.

Kommissionen ska upprätta och upprätthålla en sökbar databas med öppen åtkomst som innehåller denna statistiska information. Kommissionens avdelningar ska årligen göra den statistiska information som medlemsstaterna tillhandahållit i enlighet med denna punkt och en sammanfattande rapport av informationen tillgänglig för allmänheten.”

b)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa ett gemensamt format och informationsinnehåll för överlämnandet av den information som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 56.3.”

3.

Artikel 57 ska utgå.

Artikel 7

Ändringar av förordning (EG) nr 166/2006

Förordning (EG) nr 166/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Vid varje industrienhet där en eller flera av de verksamheter utförs som finns förtecknade i bilaga I ska verksamhetsutövaren, om verksamheterna ligger över de tröskelvärden för kapacitet som anges i denna bilaga, till den behöriga myndigheten på elektronisk väg lämna de uppgifter som identifierar industrienheten i det format som avses i artikel 7.2, såvida den behöriga myndigheten inte redan har tillgång till dessa uppgifter.”

2.

Artikel 7.2 och 7.3 ska ersättas med följande:

”2.   Medlemsstaterna ska varje år till kommissionen på elektronisk väg lämna en rapport som innehåller alla de uppgifter som anges i artikel 5.1 och 5.2 i det format och senast det datum som kommissionen fastställer genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 19.2. Rapporten ska i vart fall lämnas senast elva månader efter rapporteringsårets slut.

3.   Kommissionens avdelningar ska med bistånd av Europeiska miljöbyrån lägga in den information som medlemsstaterna rapporterar i det europeiska registret senast en månad efter det att medlemsstaternas rapportering i enlighet med punkt 2 har slutförts.”

3.

Artikel 11 ska ersättas med följande:

”Artikel 11

Sekretess

När en medlemsstat betraktar information som sekretessbelagd i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG (*8) ska den i sin rapport enligt artikel 7.2 i denna förordning för det berörda rapporteringsåret separat för varje industrienhet ange vilken information som inte får offentliggöras och skälen för detta.

(*8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).”"

4.

Artiklarna 16 och 17 ska utgå.

5.

Bilaga III ska utgå.

Artikel 8

Ändringar av förordning (EU) nr 995/2010

I artikel 20 i förordning (EU) nr 995/2010 ska rubriken och punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

Övervakning av genomförandet och tillgång till information

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten och kommissionen tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formatet och förfarandet för medlemsstaternas tillhandahållande av sådan information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.

2.   På grundval av den information som avses i punkt 1 och de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna ska kommissionens avdelningar årligen göra en unionsomfattande översikt tillgänglig för allmänheten. Kommissionens avdelningar ska vid framtagandet av denna översikt ta hänsyn till de framsteg som gjorts när det gäller att ingå och bedriva verksamhet enligt sådana frivilliga Flegt-partnerskapsavtal som följer av förordning (EG) nr 2173/2005 samt till deras bidrag för att minska förekomsten av timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer på den inre marknaden.

3.   Senast den 3 december 2021 och därefter vart femte år ska kommissionen se över denna förordnings funktion och ändamålsenlighet på grundval av information, i synnerhet den information som avses i punkt 1, och erfarenhet av tillämpningen av denna förordning, däribland att förhindra att timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer släpps ut på marknaden. Den ska i synnerhet beakta de administrativa konsekvenserna för små och medelstora företag och produktomfattning. Kommissionen ska avge en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftningsförslag.”

Artikel 9

Ändringar av förordning (EG) nr 2173/2005

Förordning (EG) nr 2173/2005 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 8 ska ersättas med följande:

”Artikel 8

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år för allmänheten och kommissionen tillgängliggöra information om tillämpningen av denna förordning under det föregående kalenderåret.

2.   Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formatet och förfarandet för medlemsstaternas tillgängliggörande av den information som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3.

3.   På grundval av den information som avses i punkt 1 och de uppgifter som lämnats av medlemsstaterna ska kommissionens avdelningar årligen göra en unionsomfattande översikt tillgänglig för allmänheten.”

2.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Senast i december 2021 och vart femte år därefter ska kommissionen på grundval av information, i synnerhet den information som avses i artikel 8.1, och erfarenheter av tillämpningen av denna förordning se över förordningens funktion och ändamålsenlighet. Den ska därvid beakta de framsteg som gjorts vid genomförandet av de frivilliga partnerskapsavtalen. Kommissionens ska vart femte år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om resultaten av översynen, vid behov åtföljd av förslag till förbättringar av systemet med Flegtlicenser.”

Artikel 10

Ändringar av förordning (EG) nr 338/97

Artikel 15.4 i förordning (EG) nr 338/97 ska ändras på följande sätt:

1.

Leden b, c och d ska ersättas med följande:

”b)

På grundval av den information som medlemsstaterna överlämnat enligt led a ska kommissionens avdelningar före den 31 oktober varje år för allmänheten tillgängliggöra en unionsomfattande översikt om införsel till unionen samt export och återexport från unionen av exemplar av arter som omfattas av denna förordning och till sekretariatet för konventionen översända information om arter som omfattas av konventionen.

c)

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 20 i denna förordning ska de förvaltande myndigheterna i medlemsstaterna, ett år före varje möte i partskonferensen till konventionen, till kommissionen överlämna all den information rörande den berörda föregående perioden som krävs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel VIII.7 b i konventionen och likvärdig information rörande de bestämmelser i den här förordningen som faller utanför konventionens tillämpningsområde. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa formatet för denna information. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2 i denna förordning.

d)

På grundval av den information som medlemsstaterna lämnat enligt led c ska kommissionen göra en unionsomfattande översikt om genomförandet och efterlevnaden av denna förordning tillgänglig för allmänheten.”

2.

Följande led ska läggas till:

”e)

Medlemsstaternas administrativa myndigheter ska senast den 15 juni varje år överlämna all information avseende det föregående året för upprättandet av den årsrapport om olaglig handel som avses i Cites konferensresolution 11.17 (rev. CoP17).”

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska tillämpas från och med den dag då den träder i kraft. Artikel 7.2 och 7.5 samt artiklarna 8, 9 och 10 ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2020 och artikel 1 ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 juni 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 110, 22.3.2019, s. 99.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 26 mars 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 21 maj 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(5)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(6)  Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (EGT L 181, 4.7.1986, s. 6).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002, s. 12).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, 30.4.2004, s. 56).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

(10)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(11)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 20.10.2010, s. 33).

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

(13)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

(14)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).

(16)  Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 347, 30.12.2005, s. 1).

(17)  Rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (EGT L 61, 3.3.1997, s. 1).


Top