EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:185:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 185, 15 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.185.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 185

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
15 юли 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията от 7 юли 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 678/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година за замяна на приложение II и за изменение на приложения IV, IX и XI към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (1)

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година за установяване на бюджетни тавани за 2011 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета

62

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 681/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

72

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 682/2011 на Комисията от 14 юли 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за първата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 634/2011

74

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/415/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 юли 2011 година за поправка на Директива 2010/19/ЕС за изменение, за целите на привеждане в съответствие с техническия прогрес в областта на системите срещу пръски на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета, на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изменението на приложенията към Директива 2007/46/ЕО (1)

76

 

 

2011/416/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 юли 2011 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2011 г. и за изменение на Решение 2010/712/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2011) 4993)

77

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/332/ОВППС на Съвета от 7 юни 2011 година за изменение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 149, 8.6.2011 г.)

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top