EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:315:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 315, 02 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.315.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 315

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
2 декември 2009 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/868/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2009 година относно Държавна помощ С 5/07 (ex N 469/05) по отношение на смекчаването на задълженията за предоставяне на информация, наложени на дружествата за морски транспорт, избрали данъчния режим на Дания за облагане на тонажа (нотифицирано под номер C(2009) 4522)  (1)

1

 

 

2009/869/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на приложения XI, XII, XV и XVI към Директива 2003/85/ЕО на Съвета по отношение на списъка на лабораториите, оправомощени да работят с жив вирус на шап, и минималните стандарти, които се прилагат към тях (нотифицирано под номер C(2009) 9094)  (1)

8

 

 

2009/870/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове (нотифицирано под номер C(2009) 9199)  (1)

11

 

 

2009/871/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за предоставяне на управленски правомощия на Република Хърватия относно помощта във връзка с раздел V — Селско стопанство и развитие на селските райони от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) по отношение на предприсъединителни мерки 101 и 103 през предприсъединителния период

15

 

 

2009/872/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за създаване на комитет на Европейския съюз от експерти по редки заболявания

18

 

 

2009/873/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2006/168/ЕО по отношение на списъка на екипите за събиране и производство на ембриони, одобрени за внос на ембриони от едър рогат добитък в Общността (нотифицирано под номер C(2009) 9320)  (1)

22

 

 

2009/874/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за поправка на Директива 2003/23/ЕО за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества имазамокс, оксасулфурон, етоксисулфурон, форамсулфурон, оксадиарджил и циазофамид (нотифицирано под номер C(2009) 9349)  (1)

24

 

 

2009/875/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за приемане на решения за внос в Общността на някои химикали в съответствие с Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета

25

 

 

2009/876/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за приемане на технически мерки за изпълнение за въвеждането на данни и свързването на заявления, за достъпа до данни, за изменянето, заличаването и предварителното заличаване на данни и за съхраняването и достъпа до данните за операциите по обработка на данни във Визовата информационна система (нотифицирано под номер C(2009) 9402)

30

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/877/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 година относно подписването и временното прилагане на размяната на писма между Европейския съюз и Република Сейшели относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Република Сейшели на лица, заподозрени в пиратски действия и въоръжени грабежи, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

35

Размяна на писма между Европейския съюз и Република Сейшели относно условията и реда за прехвърляне от EUNAVFOR в Република Сейшели на лица, заподозрени в пиратски действия и въоръжени грабежи, и относно тяхното третиране след прехвърлянето им

37

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1178/2009 на Комисията от 1 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/878/ЕС

 

*

Решение на Съвета (Общи въпроси) от 1 декември 2009 rодина за установяване списъка на съставите на Съвета в допълнение към съставите, посочени в член 16, параграф 6, втора и трета алинея от Договора за Европейския съюз

46

 

 

2009/879/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 1 декември 2009 година за избиране на председателя на Европейския съвет

48

 

 

2009/880/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет взето със съгласието на председателя на Комисията от 1 декември 2009 г. за назначаване на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

49

 

 

2009/881/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 1 декември 2009 година относно председателството на Съвета

50

 

 

2009/882/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 1 декември 2009 година за приемане на Процедурен правилник на Европейския съвет

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top