EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1081

Регламент (EО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999

OJ L 210, 31.7.2006, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 247 - 253
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 247 - 253
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 69 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R1304 . Latest consolidated version: 01/08/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1081/oj

14/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

247


32006R1081


L 210/12

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 юли 2006 година

относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 148 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социаленкомитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и кохезионния фонд (4) създава рамката за дейността на структурните фондове и на кохезионния фонд и залага по-конкретно целите, принципите и правилата, отнасящи се до партньорството, програмирането, оценката и управлението. Ето защо е необходимо мисията на Европейския социален фонд (ЕСФ) да се дефинира във връзка с описаните в член 146 от Договора задачи и в контекста на действията на държавите-членки и на Общността за разработване на координирана стратегия за заетостта, в съответствие с член 125 от Договора.

(2)

Необходимо е да бъдат създадени специфични разпоредби относно видовете действия, които могат да бъдат финансирани от ЕСФ, в рамките на целите, определени с Регламент (ЕО) № 1083/2006.

(3)

ЕСФ следва да укрепи икономическото и социалното сближаване чрез подобряване на възможностите за заетост в рамките на задачите, поверени на структурните фондове с член 159 от Договора, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

(4)

Това е от нарастващо значение предвид предизвикателствата, произтичащи от разширяването на Съюза и появилата се глобализация на икономиката. В тази перспектива следва да се признае значението на европейския социален модел и неговото осъвременяване.

(5)

Съгласно членове 99 и 128 от Договора и с цел пренасочване на Лисабонската стратегия за растежа и трудовата заетост, Съветът прие комплекс от мерки, включващи общите насоки на икономическата политика и ръководните насоки за трудовата заетост, последните определящи целите, приоритетите и целевите групи в областта на заетостта. За целта на срещата на Европейския съвет в Брюксел от 22 и 23 март 2005 г. се отправи призив за мобилизиране на всички подходящи национални средства и средства на Общността, включително политиката на сближаване.

(6)

Нови поуки бяха извлечени от програмата по инициатива на Общността EQUAL, а именно по отношение на съчетаването на местни, регионални, национални и европейски действия. Уместно е тези поуки да се включат в подкрепа на ЕСФ. Специално внимание следва да се обърне на участието на целевите групи, на интеграцията на мигриращите лица, включително кандидатите за убежище, на решаване на политическите въпроси и по-нататъшното им интегриране в областта на иновационните и експерименталните техники, както на методите на транснационално сътрудничество, на отварянето на пазара на труда за маргинализираните групи, на влиянието на социалните проблеми върху вътрешния пазар и на достъпа до проекти на неправителствени организации и тяхното управление.

(7)

ЕСФ следва да подпомага политиката на държавите-членки, която е тясно свързана с ръководните насоки и препоръките, формулирани в рамките на европейската стратегия за заетостта и съответните цели на Общността, свързани със социалната интеграция, недискриминацията, популяризирането на равенството, образованието и обучението, с цел осъществяването на по-значим принос включително в количествено измерение в изпълнение на целите, постановени по време на срещата на Европейския съвет от Лисабон, проведена на 23 и 24 март 2000 г. и на срещата на Европейския съвет от Гьотеборг, проведена на 15 и 16 юни 2001 г.

(8)

ЕСФ следва да се справи със съответните аспекти и последствията от демографските промени, засягащи активното население на Общността, по-конкретно чрез професионално обучение през целия живот.

(9)

С цел изпреварваща намеса и управление на промените и с цел стимулиране на икономическия растеж възможностите за работа, както за жени, така и за мъже, качеството и производителността на труда в рамките на цел „регионална конкурентоспособност и заетост“ и цел „сближаване“ подпомагането от страна на ЕСФ следва да се съсредоточи върху повишаването на адаптивността на работната ръка и на предприятията, растежа на човешкия капитал, разширяването на достъпа до работни места и увеличаването на участието на пазара на труда, върху засилването на социалната интеграция на лицата в неравностойно положение, върху борбата срещу дискриминацията, подтикването на икономически пасивните лица към интеграция на пазара на труда, както и популяризирането на партньорства за реформиране.

(10)

Освен тези приоритети в контекста на цел „сближаване“ и предвид стимулиране на икономическия растеж възможностите за работа както за жени, така и за мъже, качеството и производителността на труда, е необходимо в най-изостаналите региони и държавите-членки да се разширят и подобрят инвестициите в човешкия ресурс и да се подобри институционалният, административният и правният капацитет, по-специално с цел подготовка и осъществяване на реформи и прилагане на постиженията на правото на Общността.

(11)

В рамките на тези приоритети при избора на подпомагане от ЕСФ следва да се проявява известна гъвкавост с отчитане на предизвикателствата, характерни за всяка от държавите-членки, а видовете приоритетни действия, финансирани от ЕСФ, следва да съдържат резерв за такова гъвкаво поведение, за да могат да се посрещнат съответните предизвикателства.

(12)

Поощряването на иновационните транснационални и междурегионални действия е основно измерение, което следва да се включи в приложното поле на ЕСФ. Що се отнася до транснационалните и междурегионалните действия и с цел благоприятстване на сътрудничеството, е добре държавите-членки да планират своите действия, насочвайки се към хоризонталния подход или към конкретна приоритетна ос.

(13)

Необходимо е да се осигури съгласуваност на действието на ЕСФ и политиките, характеризиращи европейската стратегия за заетостта и подкрепата от ЕСФ да се съсредоточи върху реализирането на ръководните насоки и препоръки в рамките на тази стратегия.

(14)

Ефективното и ефикасното реализиране на действията, подпомагани от ЕСФ, зависи от доброто управление и партньорство между всички заинтересовани териториални и социални субекти и другите заинтересовани страни на национално, регионално и местно равнище. Социалните партньори играят първостепенна роля в рамките на широкото партньорство за укрепване на икономическото и социалното сближаване чрез подобряване на трудовата заетост и възможностите за работа. За целта, когато работодатели и работна ръка допринасят колективно за финансовото подпомагане на действията на ЕСФ, този финансов принос, макар и отговарящ на частни разходи, ще бъдат включени при изчисляване на съфинансирането от ЕСФ.

(15)

ЕСФ следва да подпомага действия, съвместими с ръководните насоки и препоръки в контекста на европейската стратегия за заетостта. Промените обаче, които биха могли да се внесат в ръководните насоки и препоръки, водят до преразглеждане на оперативната програма само ако някоя държава-членка или Комисията, съгласувано с държава-членка, счете, че оперативната програма следва да отчита важните социалноикономически промени или да отчете в по-голяма степен или по различен начин важните изменения на приоритетите на Общността, националните и регионалните приоритети или ако преразглеждането се налага в светлината на оценките или вследствие на затруднения, възникнали при реализацията ѝ.

(16)

Държавите-членки и Комисията следва да контролират дали изпълнението на приоритетните действия, финансирани от ЕСФ, в контекста на целите „сближаване“ и „регионална конкурентоспособност и заетост“ допринася за популяризиране на равенството и премахването на неравенството между мъжа и жената. Включването на измерението равенство между мъжа и жената следва да става с конкретни действия, целящи да засилят трайното участие и израстване на жените в трудовия процес.

(17)

ЕСФ следва също така да подпомага техническата помощ, като обръща специално внимание на своите действия за поощряване на взаимното обучение чрез обмяната на опит, разпространението и трансфера на добрите практики и приноса на ЕСФ за целите и приоритетите на Общността в областта на заетостта и социалната интеграция.

(18)

Регламент (ЕО) № 1083/2006 постановява правилата за допустимост на разходите да се изготвят на национално равнище с някои изключения, за които е необходимо да се предвидят специални разпоредби. Следователно по отношение на изключенията, свързани с ЕСФ, би следвало да се заложат специални разпоредби.

(19)

За по-голяма яснота Регламент (ЕО) 1784/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 1999 г. (5) относно Европейския социален фонд следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент определя задачите на Европейския социален фонд (ЕСФ) и обхвата на неговата помощ; той включва специални разпоредби и определя видовете разходи, които могат да бъдат финансирани.

2.   ЕСФ е уреден с Регламент (ЕО) № 1083/2006 и с настоящия регламент.

Член 2

Задачи

1.   ЕСФ дава своя принос за приоритетите на Общността, свързани със засилването на икономическото и социалното сближаване, като се подобрява трудовата заетост и възможностите за работа, като се поощрява по-високото ниво на заетост и се подобрява в количествено и качествено измерение заетостта. За целта той подкрепя политиките на държавите-членки, насочени към постигане на пълна заетост, както и подобряване на качеството и производителността на труда, насърчаване на социалната интеграция, а именно достъпа на лицата в неравностойно положение до работни места и намаляване на различията в нивата на заетост в национален, регионален и местен мащаб.

По-специално, ЕСФ подкрепя действия в съзвучие с мерките, предприети от държавите-членки на основата на ръководните насоки, приети в рамките на европейската стратегия за заетостта, така както са включени в интегрираните ръководни насоки, свързани с растежа и заетостта и препоръките към тях.

2.   При изпълнение на задачите по параграф 1 ЕСФ подкрепя приоритетите на Общността по отношение на необходимостта от засилване на социалното сближаване, увеличаване на производителността и конкурентоспособността и насърчаване на икономическия растеж и устойчивото развитие. Изпълнявайки това, ЕСФ отчита приоритетите и целите, характерни за Общността, в областта на образованието и обучението, засилването на участието на икономически пасивни лица в пазара на труда, борбата със социалната изолация, и по-конкретно борбата срещу изолацията на категориите в неравностойно положение, каквито са хората с увреждания например, популяризирането на равенството между мъжа и жената и недискриминацията.

Член 3

Обхват на помощта

1.   В рамките на цели „сближаване“ и „регионална конкурентоспособност и заетост“, ЕСФ подпомага действията на държавите-членки в контекста на изброените по-долу приоритети:

а)

повишаване адаптивността на работната ръка, на предприятията и на ръководствата на предприятията с цел по-добър изпреварващ ефект и управление на настъпилите икономическите промени в положителна посока, по-конкретно чрез поощряване на:

i)

образование и обучение през целия живот и по-големи инвестиции в човешки ресурси от страна на предприятията, и по-специално от страна на МСП и на работната ръка, чрез изграждане и реализиране на системи и стратегии, включително стажове, осигуряващи по-добър достъп до обучение, по-конкретно на нискоквалифицирани работници и работници в напреднала възраст, чрез усъвършенстване на квалификацията и уменията, чрез разпространение на информационните и комуникационните технологии, електронното обучение, технологиите, благоприятни за околната среда и управленските умения, чрез поощряване на предприемаческия дух и иновациите, както и чрез окуражаване на стартиращи фирми;

ii)

създаване и разпространение на новаторски организационни форми и форми на работа с по-висока производителност, по-конкретно чрез внасяне на подобрения в областта на здравеопазването и безопасността на труд, набелязването на бъдещите нужди в областта на професионалния опит и умения и разработването на услуги, конкретно насочени към заетостта, обучението и подкрепата, включително преквалификация за работещите в преструктуриращи се предприятия и браншове;

б)

подобряване на достъпа до работни места и устойчивото интегриране на пазара на труда на търсещите работа и пасивните лица, превенция на безработицата, по-конкретно на дългосрочната безработица и безработицата при младите, поощряване на активното остаряване и удължаването на активната възраст и засилване на участието на пазара на труда, по-конкретно чрез поощряване на:

i)

модернизация и укрепването на институциите на пазара на труда, по-специално за обслужване на заетостта и другите характерни инициативи в рамките на стратегиите на Европейския съюз и държавите-членки в полза на пълната заетост;

ii)

реализиране на активни и превантивни мероприятия, позволяващи ранното установяване на нуждите чрез индивидуални планове за действие и персонализирана подкрепа, например конкретно обучение по поръчка, търсене на работни места;

iii)

интеграция и конкретни действия за подобряване достъпа до работни места и увеличаване на трайното участие и развитието на жените на работното място за намаляване на разделението по полов признак на пазара на труда, а именно като се води борба срещу клаузите, били те директни или индиректни, за разлика в заплащането на мъжете и жените;

iv)

конкретни действия за по-голямо участие на мигриращите работници на пазара на труда и засилване по този начин на тяхната социална интеграция, улесняване на мобилността в географски и браншов план на работниците и трансгранична интеграция на пазара на труда, по-конкретно чрез консултации, езиково обучение и признаване на придобитите умения и квалификации;

в)

засилване на социалната интеграция на лицата в неравностойно положение, предвид трайното им интегриране на пазара на труда и борба срещу всички форми на дискриминация на пазара на труда, по-конкретно чрез поощряване на:

i)

път към интеграция и завръщане на работа за хората в неравностойно положение, като например лицата, сблъскали се със социална изолация или преждевременното напускане на училище, малцинствата, хората с увреждания, както и лицата, извършващи услуги в помощ на зависими хора, чрез мерки, свързани със заетостта, по-специално в сектора на социалната икономика, достъп до професионално образование и обучение и придружаващи мерки и съответно подпомагане, обслужване на място и услуги, свързани с отглеждане, които биха подобрили възможностите за намиране на работа;

ii)

приемане на разнообразието на работното място и борба срещу дискриминацията при постъпването и развитието на пазара на труда, по-конкретно чрез провеждането на кампании за информиране и привличане на общественото мнение чрез участие на местните общности и предприятията и поощряване на местните инициативи в областта на заетостта;

г)

разрастване на човешкия ресурс, по-конкретно чрез поощряване на:

i)

създаване и въвеждане на реформи в образователните и обучаващи системи с цел по-висок ръст на заетостта, по-добро адаптиране на началното и професионалното образование към нуждите на пазара на труда и постоянна актуализация на възможностите за обучение на персонала с цел благоприятстване на иновациите и икономиката, базираща се на знанието;

ii)

действия за създаване на мрежа на висшите учебни заведения, изследователските и технологични центрове и предприятията;

д)

поощряване на партньорствата, пактовете и инициативите чрез създаването на мрежа между заинтересованите страни като например социалните партньори и неправителствените организации на национално, регионално, местно и транснационално равнище с цел да се даде тласък към мобилизация в полза на реформите в заетостта и приобщаването към пазара на труда.

2.   В рамките на целта „сближаване“ ЕСФ подкрепя действия, предприети от държавите-членки в контекста на изброените по-долу приоритети:

а)

разширяване и подобряване на инвестициите в човешки ресурс, по-конкретно чрез поощряване на:

i)

въвеждане на реформи в образователните и обучителни системи предвид, по-конкретно, нарастването на възможностите на хората да отговорят на търсенето на обществото, основаващи се на познанието и образованието и обучението през целия живот;

ii)

повишено участие в образованието и обучението през целия живот включително чрез действия, целящи да намалят преждевременното напускане на училище и разделението между хората по полов признак, както и подобряването на достъпа до начално, професионално и висше образование и обучение и повишаване на качеството им;

iii)

развитие на човешкия потенциал в областта на научните изследвания и иновациите, по-специално чрез следуниверситетско образование и обучение на изследователи;

б)

засилване на институционалния капацитет и ефективността на администрацията и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище и когато е необходимо, на социалните партньорства и на неправителствените организации в светлината на реформите, усъвършенствана нормативна база и по-добро управление, а именно в областта на икономиката, заетостта, образованието, социалната сфера, околната среда, правните аспекти, по-конкретно чрез поощряване на:

i)

механизми за подобряване на разработването, мониторинга и оценката на политиките и програмите, по-конкретно чрез проучвания, статистика и обмяна на опит, подпомагане на координацията между службите и диалог между заинтересованите публични и частни институции;

ii)

развитието на капацитета за реализиране на политики и програми в съответните области включително относно приложението на законодателството, по-специално чрез непрекъснато обучение на ръководството и персонала и конкретното подпомагане на основните служби, на инспектиращите служби и социалноикономическите субекти, а именно социалните и местните партньори, неправителствените организации и съответните професионални организации.

3.   В рамките на приоритетите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите-членки могат да се концентрират върху тези от тях, които са най-характерни от гледна точка справяне с предизвикателствата, пред които по-конкретно са изправени.

4.   ЕСФ може да подкрепя действията, посочени в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, за цялата територия на държавите-членки, отговарящи на критериите за финансиране от кохезионните фондове и за финансирането на преходен принцип, като съответно определените в член 5, параграф 2 и член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) 1083/2006.

5.   В рамките на изпълнението на целите и приоритетите от параграфи 1 и 2 ЕСФ подпомага популяризирането и интеграцията на иновационни мерки, предприети от държавите-членки.

6.   ЕСФ подкрепя също така и транснационалните и междурегионалните действия, по-специално споделянето на информация, опит, резултати и добри практики и изработването на допълнителни подходи и съгласувани или съвместни действия,

7.   Чрез дерогация от член 34, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 финансирането на мерките в контекста на приоритета за социална интеграция, посочен в параграф 1, буква с), i) от настоящия член и в обхвата на Регламент № 1080/2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие (6), може да възлиза на не повече от 15 % от съответната приоритетна ос.

Член 4

Съобразност и съсредоточаване на помощта

1.   Държавите-членки следят действията, подпомагани от ЕСФ, да са в съответствие с действията, предприети по силата на европейската стратегия за заетостта и да допринасят за това. По-конкретно, те следва да следят дали стратегията в референтната национална стратегическа рамка и действията, предвидени в оперативните програми, са в помощ на целите, приоритетите и целевите критерии на стратегията за всяка от държавите-членки в рамките на националните програми за реформа и националните планове за действие за социална интеграция.

Там където ЕСФ може да даде своя принос за политиките, държавите-членки следва да съсредоточат помощта в подкрепа на въвеждането на съответните препоръки в областта на заетостта съгласно член 128, параграф 4 от Договора и съответните цели, свързани със заетостта, определени от Общността, в областта на социалната интеграция, образованието и обучението. Държавите-членки следва да действат в тази посока в условията на устойчива програмна среда.

2.   В рамките на оперативните програми ресурсите се насочват към най-важните нужди и се съсредоточават върху тези области на политиката, в които подпомагането на ЕСФ може да постигне значителен ефект за постигне целите на програмата. За да максимализират ефективността от подпомагането на ЕСФ, оперативните програми следва, където е приложимо, да отчитат в особено голяма степен регионите и местата, изправени пред най-сериозни проблеми като градски райони в неблагоприятно положение и крайно отдалечени райони, селските райони и областите в упадък, препитаващи се предимно от риболова, които са особено засегнати от пренасочването на бизнеса.

3.   При необходимост в националния доклад на държавите-членки, който се изготвя по отворения метод на координация в областта на социалната защита и социалната интеграция, се включва кратък раздел за приноса на ЕСФ за популяризиране на съответните аспекти на социалната интеграция по отношение на пазара на труда.

4.   Показателите, включени в оперативните програми, ползващи се от съфинансиране от ЕСФ, са със стратегически характер, те са ограничени до определен брой и отразяват тези, използвани при реализацията на европейската стратегия за заетостта и в рамките на целите на Общността в съответните области на социална интеграция и образование и обучение.

5.   Оценките, направени във връзка с действията на ЕСФ, се отнасят също и за приноса за действията, подкрепяни от ЕСФ за внедряването, в съответната държава-членка, на европейската стратегия за заетостта и реализацията на целите на Общността в областта на социалната интеграция, недискриминацията, равенството между мъжете и жените и образованието и обучението.

Член 5

Добро управление и партньорство

1.   ЕСФ поощрява доброто управление и партньорството. Подпомагането в тази област се планира и прилага на съответното териториално равнище предвид националното, регионалното и местното равнище съгласно институционалната уредба на всяка държава-членка.

2.   Държавите-членки следят за участието на социалните партньори и достатъчното съгласуване и участие на останалите заинтересовани страни, на съответното териториално ниво при подготовката, реализацията и контрола на помощта, предоставена от ЕСФ.

3.   Управителния орган на всяка оперативна програма поощрява подходящото участие на социалните партньори в действия, финансирани по силата на член 3.

В контекста на цел „сближаване“ определен размер средства от ЕСФ се отпускат за развитие на капацитета, включващ обучение, действия по мрежово изграждане, засилване на социалния диалог и действията, предприети съвместно от социалните партньори, по-специално по отношение на адаптивността на работниците и предприятията, посочена в член 3, параграф 1, буква а).

4.   Управляващият орган на всяка оперативна програма поощрява подходящото участие на неправителствените организации и техния достъп до дейности, финансирани по-конкретно в областта на социалната интеграция, равенството между мъжете и жените и равните възможности.

Член 6

Равенство между мъжете и жените и равни възможности

Държавите-членки следят оперативните програми да включват описание на начина, по който се поощрява равенството между мъжете и жените, и равните възможности при изготвянето, реализацията, контрола и оценката на оперативните програми. Държавите-членки поощряват балансираното участие в съответствие с нуждите на жените и мъжете в управлението и изпълнението на оперативните програми на местно, регионално и национално равнище.

Член 7

Иновации

В рамките на всяка оперативна програма се отделя специално внимание на поощряването и включването на иновационни мерки. Управляващият орган избира темите за финансиране на иновации в рамките на партньорството и определя подходящите условия за тяхното реализиране. Тя информира мониторинговия комитет, посочен в член 63 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за избора на теми.

Член 8

Транснационални и междурегионални действия

1.   Когато държавите-членки подпомагат мерки в полза на транснационалните и/или междурегионалните действия, посочени в член 3, параграф 6 от настоящия регламент под формата на конкретна приоритетна ос в рамките на оперативната програма, приносът на ЕСФ може да се увеличи с 10 % на ниво приоритетна ос. Този увеличен принос не се включва при изчисляване на праговете, посочени в член 53 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

2.   Държавите-членки следят при необходимост, подпомагани от Комисията, ЕСФ да не подпомага операциите, вече получили помощ по линията на други транснационални програми на Общността, по-конкретно в областта на образованието и обучението.

Член 9

Техническа помощ

Комисията поощрява по-конкретно обмяната на опит, дейностите за повишаване на информираността и съзнанието, семинарите, включването в мрежа и партньорските проверки, които имат за цел преоценката и разпространението на добрите практики и благоприятстването на взаимното обучение, както и транснационалното и междурегионалното сътрудничество, с цел по-голямо обвързване на политиката и приноса на ЕСФ за изпълнение на целите на Общността във връзка със заетостта и социалната интеграция.

Член 10

Доклади

Годишният доклад и заключителният доклад за изпълнението съгласно член 67 от Регламент (ЕО) № 1083/29006 съдържа резюме от изпълнението на:

a)

интегриране на насоката за равенство между мъжете и жените и на всяка дейност, специално насочена към тази област;

б)

дейности за засилване на заетостта на мигриращата работна сила и по този начин по-голямата им социалната интеграция;

в)

дейности за засилване на заетостта на малцинствата и по този начин по-голямата им социалната интеграция;

г)

дейности за засилване на заетостта на други групи в неблагоприятно положение включително хората с увреждания и по този начин по-голямата им социалната интеграция;

д)

иновационни дейности в това число представяне на темите и резултатите от тези действия, тяхното разпространение и интегриране;

д)

дейности, свързани с транснационалното и междурегионалното сътрудничество.

Член 11

Допустимост на разходите

1.   ЕСФ предоставя помощ финансиране на допустими разходи, които независимо от член 53, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 могат да включват финансови средства, съвместно набирани от работодатели и работна ръка. Помощта е под формата на индивидуални или глобални безвъзмездни помощи, възмездни помощи, опрощаване на лихви, микрокредити, гаранционни фондове, както и закупуване на стоки и услуги съгласно правилата, уреждащи обществените поръчки.

2.   Не се допуска финансово подпомагане от ЕСФ за следните разходи:

а)

възстановим данък добавена стойност.

б)

лихви по заеми

в)

закупуване на движимо имущество, оборудване, транспортни средства, инфраструктура, сгради и земя.

3.   Следните разходи представляват допустими разходи за финансиране от ЕСФ по смисъла на параграф 1, доколкото са направени съгласно националните стандарти включително счетоводни стандарти и при следните изброени по-долу специални условия:

a)

помощи или заплати, изплащани от трета страна, в полза на участниците в дадена операция и одобрени в полза на бенефициера;

б)

в случая с помощи непреките разходи, обявени еднократно, в рамките на 20 % от преките разходи за операцията;

в)

амортизации на амортизиращите се активи, изброени в параграф 2, буква в), само за срока на операцията, доколкото за придобиването на тези активи не е ползвана държавна помощ.

4.   Правилата за допустимост, изброени в член 7 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, се прилагат за действията, съфинансирани от ЕСФ по силата на член 3 от посочения регламент.

Член 12

Преходни разпоредби

1.   Този регламент не засяга нито текущото изпълнение, нито промяната, в това число цялостната или частична отмяна на подпомагането, одобрено от Комисията, на базата на Регламент (EO) № 1784/1999 или на базата на друг правен документ, приложим за това подпомагане към 31 декември 2006 г., който от тази дата се прилага спрямо помощите и съответните проекти до приключването им.

2.   Заявленията, представени в рамките на Регламент (ЕО) № 1784/1999, остават в сила.

Член 13

Отмяна

1.   Без да се накърняват разпоредбите на член 22 от настоящия регламент, Регламент (ЕО) № 1784/1999 се отменя от 1 януари 2007 г.

2.   Позоваванията към отменения регламент се считат за позовавания към настоящия регламент.

Член 14

Клауза за преразглеждане

Европейският парламент и Съветът преразглеждат настоящия регламент не по-късно от 31 декември 2013 г. съгласно процедурата, предвидена в член 148 от Договора.

Член 15

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 5 юли 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

P. LEHTOMÄKI


(1)  ОВ C 234, 22.9.2005 г., стр. 27.

(2)  ОВ C 164, 5.7.2005 г., стр. 48.

(3)  Становище на Европейския парламент от 6 юли 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 12 юни 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник), Позиция на Европейския парламент от 4 юли 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 213, 13.8.1999 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1.


Top