EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Dokument 32023R0138

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/138 ze dne 21. prosince 2022, kterým se stanoví seznam konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou a opatření pro jejich zveřejnění a opakované použití (Text s významem pro EHP)

C/2022/9562

Úř. věst. L 19, 20.1.2023, s. 43—75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Právní stav dokumentu platné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/138/oj

20.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 19/43


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/138

ze dne 21. prosince 2022,

kterým se stanoví seznam konkrétních datových souborů s vysokou hodnotou a opatření pro jejich zveřejnění a opakované použití

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze směrnice (EU) 2019/1024 vyplývá, že celounijní seznam datových souborů se zvláštním potenciálem vytvářet socioekonomické přínosy společně s harmonizovanými podmínkami pro opětovné použití je významným faktorem pro umožnění přeshraničních datových aplikací a služeb.

(2)

Hlavním cílem vytvoření seznamu datových souborů s vysokou hodnotou je zajistit, aby veřejné údaje s nejvyšším socioekonomickým potenciálem byly zpřístupněny pro opakované použití s minimálními právními a technickými omezeními a bezplatně.

(3)

Harmonizace provádění podmínek pro opakované použití datových souborů s vysokou hodnotou zahrnuje technickou specifikaci pro zpřístupnění datových souborů ve strojově čitelném formátu a prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API). Zpřístupnění datových souborů s vysokou hodnotou za optimálních podmínek posiluje politiky týkající se otevřených dat v členských státech a vychází ze zásad dohledatelnosti, přístupnosti, interoperability a opakované použitelnosti (zásady „FAIR“).

(4)

Příloha I směrnice (EU) 2019/1024 stanoví témata datových souborů s vysokou hodnotou výčtem šesti tematických kategorií údajů: 1) geoprostorové; 2) pozorování Země a životní prostředí; 3) meteorologické; 4) statistika; 5) společnosti a vlastnictví společností a 6) mobilita.

(5)

Na základě rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami a s ohledem na výsledek posouzení dopadů tohoto prováděcího nařízení určila Komise v rámci každé ze šesti kategorií údajů několik datových souborů s obzvláště vysokou hodnotou a opatření pro jejich zveřejnění a opakované použití. Ustanovení právních předpisů Unie a členských států, která jdou nad rámec minimálních požadavků stanovených v tomto prováděcím nařízení, zejména u odvětvového práva, se mají uplatňovat i nadále.

(6)

Podle směrnice (EU) 2019/1024 se požadavek na bezplatné zpřístupnění datových souborů s vysokou hodnotou nevztahuje na knihovny včetně univerzitních, muzea a archivy. Členské státy mohou jednotlivé subjekty veřejného sektoru na jejich žádost a v souladu s kritérii stanovenými ve směrnici vyjmout z požadavku bezplatně zpřístupnit datové soubory s vysokou hodnotou po dobu nejvýše dvou let ode dne vstupu tohoto prováděcího nařízení v platnost.

(7)

Směrnice (EU) 2019/1024 v čl. 14 odst. 3 uvádí, že toto prováděcí nařízení stanoví, že se bezplatná dostupnost datových souborů s vysokou hodnotou nevztahuje na konkrétní datové soubory s vysokou hodnotou v držení veřejných podniků, pokud by jejich bezplatné zpřístupnění mělo za následek značné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Do oblasti působnosti tohoto prováděcího nařízení však nejsou zahrnuty údaje, které mají k dispozici veřejné podniky.

(8)

Pokud zpřístupnění datových souborů s vysokou hodnotou pro opakované použití zahrnuje zpracování osobních údajů, mělo by toto zpracování probíhat v souladu s právními předpisy Unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2) a rovněž s jakýmikoli ustanoveními vnitrostátních právních předpisů, která dále upřesňují uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Členské státy by měly využívat vhodné metody a techniky (jako je zobecnění, agregace, suprese, anonymizace, diferenciální soukromí nebo randomizace), a tím zpřístupnit co nejvíce údajů pro opakované použití.

(9)

Kromě směrnice (EU) 2019/1024 mohou být pro opakované použití informací veřejného sektoru spadajících do oblasti působnosti tohoto prováděcího nařízení relevantní i další právní akty Unie, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES (4), zejména pokud tyto akty Unie stanoví společné požadavky na kvalitu a interoperabilitu údajů.

(10)

Pokud jde o všechny tematické kategorie, zejména o kategorii „společnosti a vlastnictví společností“, Komise vybízí členské státy, aby šly nad rámec minimálních požadavků na rozsah datových souborů a opatření pro opakované použití stanovených v tomto nařízení.

(11)

Členské státy by měly mít možnost doplnit datové soubory uvedené v příloze tohoto nařízení o již dostupné informace veřejného sektoru, kdykoli takové údaje s těmito datovými soubory tematicky souvisí a jsou považovány za vysoce hodnotné na základě kritérií popsaných v čl. 14 odst. 2 směrnice (EU) 2019/1024. Pokud se jedná o informace, které jsou osobními údaji, musí být přidání takových informací do datových souborů nezbytné, přiměřené a musí skutečně vyhovovat cílům obecného zájmu.

(12)

Cílem směrnice (EU) 2019/1024 je podpořit používání standardních veřejných licencí dostupných online pro opakované použití informací veřejného sektoru. V pokynech Komise týkajících se doporučených standardních licencí, datových souborů a vybírání poplatků za opakované použití dokumentů (5) jsou jako příklad doporučených standardních veřejných licencí uvedeny licence Creative Commons („CC“). Licence CC jsou vytvářeny neziskovou organizací a staly se předním řešením pro udělování licencí na informace veřejného sektoru, výsledky výzkumu a materiály z kulturní oblasti na celém světě. V tomto prováděcím nařízení je proto nutné odkazovat na nejnovější verzi souboru licencí CC, konkrétně CC 4.0. Licence odpovídající souboru licencí CC může zahrnovat dodatečná opatření, jako je povinnost dalšího uživatele zahrnout aktualizace poskytnuté držitelem údajů a uvést, kdy byly údaje naposledy aktualizovány, pokud neomezují možnosti opakovaného použití údajů.

(13)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (6) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 15. července 2022.

(14)

Opatření stanovená v tomto prováděcím nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otevřená data a opakované použití informací veřejného sektoru uvedeným v článku 16 směrnice (EU) 2019/1024,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto prováděcí nařízení stanoví seznam datových souborů s vysokou hodnotou, které patří do tematických kategorií stanovených v příloze I směrnice (EU) 2019/1024 a které mají v držení subjekty veřejného sektoru v rámci dokumentů, na něž se uvedená směrnice vztahuje.

2.   Toto prováděcí nařízení rovněž stanoví opatření pro zveřejňování a opakované použití datových souborů s vysokou hodnotou, zejména platné podmínky pro opakované použití a minimální požadavky na šíření údajů prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto prováděcího nařízení se použijí následující definice:

1)

Použijí se definice uvedené v článku 2 směrnice (EU) 2019/1024.

2)

Použijí se definice stanovené pro datové soubory v kategoriích geoprostorových údajů, údajů z pozorování Země a o životním prostředí a meteorologických údajů ve směrnici 2007/2/ES.

3)

Použijí se definice stanovené pro datové soubory v kategorii údajů o mobilitě podle směrnice 2007/2/ES a směrnice 2005/44/ES.

4)

„klíčovým atributem“ se rozumí charakteristika objektu nebo entity v datovém souboru, například vnitrostátní identifikační kód nebo název;

5)

„granularitou“ se rozumí míra podrobnosti datového souboru;

6)

„rozhraním pro programování aplikací (API)“ se rozumí soubor funkcí, postupů, definic a protokolů pro strojovou komunikaci a plynulou výměnu údajů;

7)

„stažením kompletní datové sady“ se rozumí funkce, která umožňuje stažení celého datového souboru v jednom nebo několika balíčcích.

Článek 3

Opatření pro zveřejňování platná pro všechny kategorie datových souborů s vysokou hodnotou

1.   Subjekty veřejného sektoru, které mají v držení datové soubory s vysokou hodnotou uvedené v příloze, zajistí, aby datové soubory, které jsou popsány v příloze nebo na které se v ní odkazuje, byly zpřístupněny ve strojově čitelných formátech prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací odpovídajících přiměřeným potřebám dalších uživatelů. Pokud je to uvedeno v příloze, jsou datové soubory k dispozici též s možností stažení kompletní datové sady.

2.   Subjekty veřejného sektoru uvedené v odstavci 1 stanoví a zveřejní podmínky používání rozhraní pro programování aplikací a kvalitativní kritéria týkající se výkonnosti, kapacity a dostupnosti této služby. Podmínky používání musí být k dispozici ve formátu čitelném lidským okem i ve strojově čitelném formátu. Podmínky používání i kritéria kvality služeb musí být slučitelné s opatřeními pro opakované použití datových souborů s vysokou hodnotou stanovenými v souladu s článkem 4.

3.   Podmínky používání rozhraní pro programování aplikací musí být doplněny dokumentací k rozhraní pro programování aplikací ve formátu čitelném lidským okem i ve strojově čitelném formátu, které jsou otevřené a jsou uznávány na unijní nebo na mezinárodní úrovni.

4.   Subjekty veřejného sektoru uvedené v odstavci 1 určí kontaktní místo pro dotazy a záležitosti týkající se rozhraní pro programování aplikací s cílem zajistit dostupnost a údržbu rozhraní pro programování aplikací a v konečném důsledku bezproblémové a účinné zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou.

5.   Subjekty veřejného sektoru, které mají v držení datové soubory s vysokou hodnotou uvedené v příloze, zajistí, aby byly tyto datové soubory v popisu pomocí metadat označeny jako datové soubory s vysokou hodnotou.

Článek 4

Opatření pro opakované použití platná pro všechny kategorie datových souborů s vysokou hodnotou

1.   Výjimka udělená členským státem v souladu s čl. 14 odst. 5 směrnice (EU) 2019/1024 se zveřejňuje online stejným způsobem jako seznam subjektů veřejného sektoru uvedený v čl. 6 odst. 3 směrnice (EU) 2019/1024.

2.   Aby se usnadnila dostupnost datových souborů pro opakované použití za delší časová období, vztahují se povinnosti uložené tímto nařízením rovněž na stávající datové soubory s vysokou hodnotou ve strojově čitelném formátu, jež byly vytvořeny před datem použitelnosti tohoto nařízení.

3.   Datové soubory s vysokou hodnotou se zpřístupní k opakovanému použití za podmínek licence Creative Commons Public Domain Dedication (CC0) nebo případně licence Creative Commons BY 4.0 či jakékoli rovnocenné nebo méně omezující otevřené licence stanovené v příloze, která umožňuje neomezené opakované použití. Poskytovatel licence může navíc požadovat uvedení svého jména.

4.   Datové soubory s vysokou hodnotou se zpřístupňují v souladu s opatřeními ke zveřejnění a opakovanému použití uvedenými v příloze.

Článek 5

Podávání zpráv

1.   Do dvou let od vstupu tohoto prováděcího nařízení v platnost předloží členské státy Komisi zprávu o opatřeních realizovaných za účelem provedení tohoto prováděcího nařízení. Informace podle odstavce 3 lze případně poskytnout prostřednictvím odkazů na příslušná metadata.

2.   Každý členský stát poskytne aktualizovanou verzi této zprávy na žádost Komise, která by měla žádost vznést každé dva roky.

3.   Zpráva obsahuje tyto informace:

a)

seznam konkrétních datových souborů na úrovni členských států (a případně na nižší než celostátní úrovni), který odpovídá popisu každého datového souboru s vysokou hodnotou v příloze tohoto nařízení a obsahuje online odkaz na metadata, jež se řídí stávajícími standardy, jako je jednotný registr nebo katalog otevřených dat;

b)

trvalý odkaz na licenční podmínky platné pro opakované použití datových souborů s vysokou hodnotou uvedených v příloze tohoto nařízení, a to pro každý datový soubor uvedený v písmenu a);

c)

trvalý odkaz na rozhraní pro programování aplikací, která zajišťují přístup k datovým souborům s vysokou hodnotou uvedeným v příloze tohoto nařízení, a to v souvislosti s každým datovým souborem uvedeným v písmenu a);

d)

pokyny vydané dotčeným členským státem ke zveřejňování a opakovanému použití datových souborů s vysokou hodnotou, pokud jsou k dispozici;

e)

údaje o existenci posouzení vlivu na ochranu osobních údajů provedených v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2016/679, pokud jsou k dispozici;

f)

počet subjektů veřejného sektoru, na které se vztahuje výjimka podle čl. 14 odst. 5 směrnice (EU) 2019/1024.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se 16 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152).

(5)  Úř. věst. C 240, 24.7.2014, s. 1.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

1.   GEOPROSTOROVÉ ÚDAJE

1.1.   Datové soubory v oblasti působnosti

Tematická kategorie geoprostorových údajů zahrnuje datové soubory v rozsahu témat dat INSPIRE Správní jednotky, Zeměpisné názvy, Adresy, Budovy a Katastrální parcely vymezených v příloze I a příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (1). Kromě toho zahrnuje referenční pozemky a zemědělské pozemky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (2) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) a souvisejících aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech (4). Granularita těchto datových souborů, jejich zeměpisné pokrytí a klíčové atributy jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud nejsou k dispozici datové soubory v měřítku uvedeném v tabulce, ale jsou k dispozici ve vyšším prostorovém rozlišení (5), musí být předloženy v dostupném prostorovém rozlišení.

Datové soubory

Správní jednotky

Zeměpisné názvy

Adresy

Budovy

Katastrální parcely

Referenční pozemky

Zemědělské pozemky

Granularita

K dispozici jsou všechny úrovně zobecnění s granularitou dosahující měřítka až 1:5 000 .

Od obcí po země; mořské jednotky.

Není relevantní

Není relevantní

K dispozici jsou všechny úrovně zobecnění s granularitou dosahující měřítka až 1:5 000 .

K dispozici jsou všechny úrovně zobecnění s granularitou dosahující měřítka až 1:5 000 .

Úroveň přesnosti, která se rovná alespoň přesnosti kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v měřítku 1:5 000 , jak je uvedeno v čl. 70 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Úroveň přesnosti, která se rovná alespoň přesnosti kartografie v měřítku 1:10 000 a od roku 2016 v měřítku 1:5 000 , jak je uvedeno v čl. 70 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Zeměpisné pokrytí

Jednotlivé nebo vícenásobné datové soubory, které dohromady pokrývají celý členský stát.

Klíčové atributy

Jedinečný identifikátor; typ jednotky (územní správní nebo mořská jednotka); geometrie (6); status hranice; vnitrostátní identifikační kód; identifikační kód vyšší administrativní úrovně; úřední název; kód země; název ve více jazycích (pouze pro země s více než jedním úředním jazykem) včetně jazyka používajícího latinku, je-li to možné.

Jedinečný identifikátor; geometrie; název ve více jazycích (pouze pro země s více než jedním úředním jazykem) včetně jazyka používajícího latinku, je-li to možné; typ.

Jedinečný identifikátor; geometrie; lokátor adresy (např. číslo domu); průjezdová komunikace (ulice); název; správní jednotky (např. obec, provincie, země); poštovní kód (např. PSČ); datum poslední aktualizace.

Jedinečný identifikátor; geometrie (půdorys budovy); počet podlaží; typ použití.

Jedinečný identifikátor; geometrie (hranice katastrálních parcel nebo základních jednotek vlastnictví (7)); kód parcely nebo základní jednotky vlastnictví; odkaz na správní jednotku nejnižší administrativní úrovně, do které tato parcela nebo základní jednotka vlastnictví patří.

Jedinečný identifikátor; geometrie (hranice a plocha); krajinný pokryv (8); ekologická produkce (9); stabilní prvky krajiny (10) („vrstva ploch využívaných v ekologickém zájmu“); oblasti s přírodními/zvláštními omezeními.

Jedinečný identifikátor; geometrie (hranice a plocha jednotlivých zemědělských pozemků); využití půdy (plodiny nebo skupiny plodin); ekologická produkce; jednotlivé prvky krajiny; trvalé travní porosty.

1.2.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití

a)

Datové soubory se zpřístupní k opakovanému použití:

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence;

ve veřejně zdokumentovaném, otevřeném, strojově čitelném formátu, který je uznávaný na unijní nebo mezinárodní úrovni;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací („API“) (11) a stažení kompletní datové sady;

v nejaktuálnější verzi.

b)

Metadata popisující datové soubory v rozsahu témat dat INSPIRE musí obsahovat alespoň prvky metadat stanovené v nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 (12).

c)

Při provádění datových souborů v oblasti referenčních pozemků a zemědělských pozemků členské státy zohlední probíhající provádění směrnice 2007/2/ES, jakož i povinnost stanovenou v čl. 67 odst. 3 a 5 nařízení (EU) 2021/2116.

2.   POZOROVÁNÍ ZEMĚ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1.   Datové soubory v oblasti působnosti

Kategorie pozorování Země a životního prostředí zahrnuje pozorování Země, včetně údajů získaných z vesmíru nebo prostřednictvím dálkového snímání, jakož i údajů získaných z pozemních systémů nebo údajů in situ, datových souborů v oblasti životního prostředí a klimatu v rozsahu témat dat INSPIRE uvedených v první tabulce níže a definovaných v přílohách I až III směrnice 2007/2/ES a datových souborů vytvořených nebo vygenerovaných v souvislosti s právními akty uvedenými v druhé tabulce níže. Zahrnuty jsou nejaktuálnější datové soubory i historické verze datových souborů dostupné ve strojově čitelném formátu na všech úrovních zobecnění, které jsou k dispozici až do měřítka 1:5 000 a všechny dohromady pokrývají celý členský stát. Pokud nejsou k dispozici datové soubory v tomto měřítku, ale jsou k dispozici ve vyšším prostorovém rozlišení (13), musí být předloženy v dostupném prostorovém rozlišení.

Kromě toho, v souladu s příslušnými režimy přístupu definovanými ve směrnici 2003/4/ES a aniž by tyto režimy byly ovlivněny, zahrnuje tematická kategorie pozorování Země a životního prostředí všechny „informace o životním prostředí“, jak jsou vymezeny v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (14), a informace o životním prostředí uvedené v článku 7 směrnice 2003/4/ES nazvaném „Šíření informací o životním prostředí“.

TÉMATA DAT INSPIRE (jak jsou vymezena v přílohách směrnice 2007/2/ES)

Vodopis (I)

Chráněná území (I)

Nadmořská výška (II)

Geologie (II)

Krajinný pokryv (II)

Ortofotosnímky (II)

Správní oblasti / chráněná pásma / regulovaná území a jednotky podávající hlášení (III)

Bioregiony (III)

Energetické zdroje (III)

Zařízení pro sledování životního prostředí (III)

Stanoviště a biotopy (III)

Využití území (III)

Nerostné suroviny (III)

Oblasti ohrožené přírodními riziky (III)

Zeměpisné oceánografické prvky (III)

Výrobní a průmyslová zařízení (III)

Mořské oblasti (III)

Půda (III)

Rozložení druhů (III)


OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Právní akty, které stanoví klíčové proměnné

Vzduch

články 6–14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES (15),

článek 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES (16)

Klima

ustanovení čl. 18 odst. 1, článek 19, čl. 26 odst. 2, čl. 39 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 (17),

článek 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1005/2009 (18)

Emise

články 24, 32, 55 a 72 směrnice 2010/75/EU,

článek 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (19),

článek 10 směrnice Rady 91/676/EHS (20),

článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (21),

článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (22),

článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 (23)

Ochrana přírody a biologická rozmanitost

články 4, 9 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (24),

články 4, 6, 16 a 17 směrnice Rady 92/43/EHS (25),

článek 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1143/2014 (26),

údaje pro soupis vnitrostátně stanovených chráněných oblastí – (CDDA), národní biogeografické oblasti

Hluk

články 4, 5, 7 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES (27)

Odpad

článek 15 směrnice Rady 1999/31/ES (28),

článek 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/EC (29),

článek 10 směrnice Rady 86/278/EHS (30),

články 15–17 směrnice Rady 91/271/EHS (31),

článek 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021/EU (32),

článek 15 doporučení Komise 2014/70/EU (33)

Voda

články 15–17 směrnice 91/271/EHS,

článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/EC (34),

články 5, 8, 11, 13 a 15 směrnice 2000/60/ES,

články 3–6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES (35),

článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/EC (36),

články 17 a 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2020/2184/EU (37),

články 3–8 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES (38),

články 6–11, 13, 14, 17–19, 26 a 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (39)

Horizontální právní předpisy

články 15 a 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES (40),

článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (41)

2.2.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití

a)

Datové soubory se zpřístupní k opakovanému použití:

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence;

ve veřejně zdokumentovaném, otevřeném, strojově čitelném formátu, který je uznávaný na unijní nebo mezinárodní úrovni;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (42) a stažení kompletní datové sady (u historických verzí datových souborů: rozhraní pro programování aplikací nebo stažení kompletní datové sady, pokud je to možné a vhodné).

b)

Metadata popisující data v rozsahu souboru témat dat INSPIRE musí obsahovat alespoň prvky metadat stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1205/2008.

c)

Datové soubory musí být popsány v úplné a veřejně dostupné online dokumentaci, která popisuje alespoň strukturu a sémantiku dat.

d)

Datové soubory používají řízené slovníky a taxonomie, které jsou uznávané na unijní nebo mezinárodní úrovni a veřejně zdokumentované, pokud jsou k dispozici.

3.   METEOROLOGICKÉ ÚDAJE

3.1.   Datové soubory v oblasti působnosti

Tematická kategorie meteorologických údajů zahrnuje datové soubory z oblasti údajů z pozorování naměřených v meteorologických stanicích, ověřených pozorování (klimatické údaje), meteorologických upozornění, radarových údajů a údajů z modelu numerických předpovědí počasí s granularitou a klíčovými atributy uvedenými v následující tabulce.

Datové soubory

Údaje z pozorování naměřené v meteorologických stanicích

Klimatické údaje: ověřená pozorování

Meteorologická upozornění

Radarové údaje

Údaje z modelu numerických předpovědí počasí

Granularita

Na meteorologickou stanici, plné časové rozlišení

Na meteorologickou stanici, plné časové rozlišení

Upozornění, 48 hodin nebo s větším předstihem

Na radarovou stanici v členském státě a souhrn za celý stát

S předstihem alespoň 48 hodin v krocích po 1 hodině, vnitrostátní, na 2,5 km / nejlepší dostupná souřadnicová síť

Klíčové atributy

Všechny proměnné měřené při pozorování

Všechny proměnné měřené při ověřeném pozorování; denní průměr na proměnnou

 

Odrazivost, zpětný rozptyl, polarizace. Srážky, vítr a vrcholy radarového odrazu

Deterministické a/nebo souborné předpovědi, pokud jsou k dispozici, pro parametry a úrovně relevantní z meteorologického hlediska

3.2.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití

a)

Datové soubory se zpřístupní k opakovanému použití:

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence;

v kterémkoli z formátů uvedených v tabulce níže nebo v jiném otevřeném, strojově čitelném formátu uznávaném na unijní nebo mezinárodní úrovni;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací a stažení kompletní datové sady, s výjimkou datového souboru „údaje z modelu numerických předpovědí počasí“, který se zpřístupňuje pouze prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací;

v souladu s četností a včasností aktualizací uvedenými v tabulce níže.

b)

Metadata popisující datový soubor musí být úplná a dostupná na internetu v otevřeném a široce používaném strojově čitelném formátu.

c)

Datové soubory musí být popsány v úplné a veřejně dostupné online dokumentaci, která popisuje alespoň strukturu a sémantiku dat (43).

Datové soubory

Údaje z pozorování naměřené v meteorologických stanicích

Klimatické údaje: ověřená pozorování

Meteorologická upozornění

Radarové údaje

Údaje z modelu numerických předpovědí počasí

Formát

BUFR, NetCDF, ASCII, CSV, JSON

NetCDF, JSON, CSV

XML (CAP nebo RSS / Atom), JSON

HDF5, BUFR

GRIB (nebo NetCDF)

Četnost a včasnost aktualizací

Každých 5–10 minut v reálném čase pro automatizované stanice, každou hodinu neověřené pro všechny stanice, za posledních 24 hodin

Denně ověřené každou hodinu (a lepší časové rozlišení) a denní průměrné údaje z pozorování všechny digitalizované historické údaje

Podle vydání nebo každou hodinu

Téměř v reálném čase v pětiminutových intervalech (nebo v nejkratším dostupném intervalu)

Každých 6 hodin nebo s lepším časovým rozlišením za posledních 24 hodin

4.   STATISTIKA

4.1.   Datové soubory v oblasti působnosti

Tematická kategorie statistiky zahrnuje soubory statistických údajů s výjimkou mikrodat týkajících se oznamovacích povinností, jak jsou definovány v právních aktech uvedených v tabulce níže.

Za účelem úplné identifikace příslušných odkazů na právní předpisy v právních aktech je u některých datových souborů nutné odkázat na pojmy z řady ustanovení a příloh, jak je uvedeno níže v tabulkách 1–18. Pro tyto datové soubory platí definice z právních aktů uvedených v tabulce níže. Tyto právní akty se použijí i tam, kde je to uvedeno v poznámkách pod čarou k tabulkám 1–18.

Časová řada začíná nejpozději dnem použitelnosti příslušného právního aktu uvedeného v tabulce níže.

Datové soubory

Právní akty, které stanoví klíčové proměnné datových souborů v oblasti působnosti a jejich členění

Průmyslová výroba

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (44)

Tabulka 26 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 (45)

Členění indexu cen průmyslových výrobců podle činnosti

Tabulka 5 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2020/1197

Objem prodeje podle činnosti

Tabulka 7 přílohy I prováděcího nařízení (EU) 2020/1197

Statistika mezinárodního obchodu EU se zbožím – vývoz a dovoz,

členění zároveň podle partnerů, výrobků a toků

Nařízení (EU) 2019/2152

Toky cestovního ruchu v Evropě (proměnné v oblasti působnosti viz tabulky 1 a 2 níže)

Oddíl 2 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 (46)

 

Článek 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681 (47)

Harmonizované indexy spotřebitelských cen

Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 (48)

Národní účty – hlavní souhrnné ukazatele HDP (proměnné v oblasti působnosti viz tabulky 6 a 7 níže)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (49), zejména příloha B

Národní účty – klíčové ukazatele zaměřené na podniky (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 8 níže)

Nařízení (EU) č. 549/2013, zejména příloha B

Národní účty – klíčové ukazatele zaměřené na domácnosti (proměnné v oblast působnosti viz tabulka 9 níže)

Nařízení (EU) č. 549/2013, zejména příloha B

Výdaje a příjmy vládních institucí (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 10 níže)

Nařízení (EU) č. 549/2013, zejména příloha B

Konsolidovaný hrubý veřejný dluh (proměnné v oblasti působnosti viz tabulky 11 a 12 níže)

Kapitola I nařízení Rady (ES) č. 479/2009 (50)

Nařízení (EU) č. 549/2013

Environmentální účty a statistické údaje

Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 (51)

Příloha I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (52)

Populace, plodnost, úmrtnost

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 (53)

 

Příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 (54)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EC) č. 862/2007 (55)

Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 (56)

Nařízení (EU) č. 1260/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 205/2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/851 (57)

Populace (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 3 níže)

Nařízení (EU) č. 1260/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 205/2014

Nařízení (EC) č. 862/2007

Nařízení (EU) č. 351/2010

Plodnost (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 4 níže)

Nařízení (EU) č. 1260/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 205/2014

Úmrtnost (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 5 níže)

Nařízení (EU) č. 1260/2013

Prováděcí nařízení (EU) č. 205/2014

Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 (58)

Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 (59)

Rozhodnutí Rady 93/704/ES (60)

Běžné výdaje na zdravotní péči

Příloha II nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha II nařízení Komise (EU) 2015/359 (61)

Chudoba (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 13 níže)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (62)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2180 (63)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2181 (64)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2242 (65)

Nerovnost (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 14 níže)

Nařízení (EU) 2019/1700

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2180

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2181

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2242

Zaměstnanost (proměnné v oblasti působnosti viz tabulky 15 a 16 níže)

Nařízení (EU) 2019/1700

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2240 (66)

Nezaměstnanost (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 17 níže)

Nařízení (EU) 2019/1700

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2240

Potenciální pracovní síla (proměnné v oblasti působnosti viz tabulka 18 níže)

Nařízení (EU) 2019/1700

Prováděcí nařízení (EU) 2019/2240


Tabulka 1

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se toků cestovního ruchu v Evropě

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: ●= povinné, ●= povinné pro členské státy, kde existuje dostatečně velký vzorek, aby bylo možné provést přesné odhady, jak je stanoveno v příslušném nařízení, ⇓ = členění NUTS 2, která je třeba nabízet v důsledku nabídky členění NUTS 3


Klíčové proměnné

Členění

Počet nocí strávených v turistických ubytovacích zařízeních

Účast v cestovním ruchu za soukromým účelem

Turistické cesty obyvatel EU

Počet nocí strávených obyvateli EU v rámci cestovního ruchu

Výdaje obyvatel EU v rámci cestovního ruchu

Informace o domácím a aktivním cestovním ruchu na straně nabídky

Podíl obyvatel (15+), kteří v daném referenčním roce uskutečnili turistické cesty s přenocováním za soukromým účelem

Informace o cestách v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu na straně poptávky

Informace o přenocováních v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu na straně poptávky

Informace o výdajích v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu na straně poptávky

Země původu

rezident

nerezident

 

 

 

 

 

Délka trvání cesty

dlouhá

krátká

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Cílová země

domácí

zahraniční

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Dopravní prostředky

7 kategorií (68)

 

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Druh ubytování

7 kategorií (68)

 

 

 

 

 (67)

 (67)

 (67)

Způsoby rezervace  (69)

Různé atributy (68)

 

 

 

 

 (67) ;  (69)

 (67) ;  (69)

 (67) ;  (69)

Zeměpisné údaje

Region NUTS 2

 

 

 

 

 

 

Region NUTS 3

 

 

 

 

 

 

Pobřežní/vnitrozemské oblasti

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň urbanizace (3 kategorie)

 

 

 

 

 

 

Město (pouze vybraná města)  (70)

 

 

 

 

 

 


Tabulka 2

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího měsíční údaje týkající se toků cestovního ruchu v Evropě

Klíčové proměnné

Členění

Počet nocí strávených v turistických ubytovacích zařízeních

Informace o domácím a aktivním cestovním ruchu na straně nabídky

Země původu

rezident

nerezident

Zeměpisné údaje

NUTS 2


Tabulka 3

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se populace

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: ● = povinné, ● = povinné pro členské státy, které splňují podmínky stanovené v příslušném nařízení; ○ = dobrovolné


Klíčové proměnné

Členění

Počet obyvatel ke dni 1. ledna

Medián věku

Index závislosti starých osob

 

 

Počet lidí ve věku nad 65 let v poměru k počtu lidí ve věku od 20 do 64 let

Pohlaví

 

 

Věk

 

 

 

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED 2011  (71)

 

 

 

 

 

 

Rodinný stav

 

 

 

 

 

 

 

Občanství

 

 

 

 

 

 

 

Země narození

 

 

 

 

 

 

 

Index lidského rozvoje

Index lidského rozvoje je přeskupení země narození a země občanství

 

 

 

 

 

Region

NUTS 3

 

 

 

 


Tabulka 4

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se plodnosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: = povinné, = členění NUTS 2 jsou nabízena v důsledku nabídky členění NUTS 3


Klíčové proměnné

Členění

Hrubá míra porodnosti

Míra plodnosti podle věku matky

Úhrnná plodnost

Poměr počtu narození živých dětí v daném roce k průměrnému počtu obyvatel v daném roce.

Hodnota je vyjádřena na 1 000 obyvatel.

Poměr počtu narození živých dětí k počtu matek ve věku x k průměrnému počtu žen ve věku x.

Průměrný počet živě narozených dětí, která by se narodila ženě během jejího života, pokud by prošla reprodukčním věkem a přežila ho v souladu s mírou plodnosti podle věku v daném roce.

Věk

 

 

 

Region

NUTS 2

NUTS 3

 


Tabulka 5

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se úmrtnosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: = povinné, = členění NUTS 2, která je třeba nabízet v důsledku nabídky členění NUTS 3


Klíčové proměnné

Členění

Hrubá míra úmrtnosti

Úmrtnost kojenců

Naděje dožití

Poměr počtu úmrtí v daném roce k průměrnému počtu obyvatel v daném roce. Hodnota je vyjádřena na 1 000 obyvatel.

Poměr počtu úmrtí dětí mladších jednoho roku v daném roce k počtu narození živých dětí v daném roce. Hodnota je vyjádřena na 1 000 narození živých dětí.

 

Věk

 

 

 

Pohlaví

 

 

 

Region

NUTS 2

 

NUTS 3

 

 


Tabulka 6

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se národních účtů – hlavních souhrnných ukazatelů HDP

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: = povinné, = členění NUTS 2, která je třeba nabízet v důsledku nabídky členění NUTS 3


Klíčové proměnné

Členění  (72)

Hrubý domácí produkt v tržních cenách

Hrubá přidaná hodnota

Výdaje na konečnou spotřebu domácností

Tvorba hrubého fixního kapitálu

Náhrady zaměstnancům

Zaměstnanost

Hrubý národní důchod

Čisté půjčky / čisté výpůjčky za celkové hospodářství

Proměnná B.1*g (73) ,  (74).

Proměnná B.1g (73) ;  (74)

Proměnná P.31_S.14 (73) ;  (74)

Proměnná P.51g (73) ;  (74)

Proměnná D.1 (73) ;  (74)

Proměnná EMP (73) ;  (74)

Proměnná B.5g_S.1 (73)

Proměnná B.9_S.1 (73)

Běžné ceny a objemy, odvozené míry růstu a přepočet na obyvatele

Běžné ceny

Objemy

Běžné ceny a objemy

Běžné ceny

Objemy

Běžné ceny

Osoby

Odpracované hodiny

Běžné ceny, úrovně a přepočet na obyvatele.

Vyrovnávací položka

Průmysl

NACE Rev. 2

 

(žádná členění)

(žádná členění)

(žádná členění)

Druh aktiva

AN_F6

 

 

 

 

 

 

 

Region

NUTS 2

 (75)

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 3

 (75)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 7

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího čtvrtletní údaje týkající se národních účtů – hlavních souhrnných ukazatelů HDP

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.


Klíčové proměnné

Členění  (72)

Hrubý domácí produkt v tržních cenách

Hrubá přidaná hodnota

Výdaje na konečnou spotřebu domácností

Tvorba hrubého fixního kapitálu

Náhrady zaměstnancům

Zaměstnanost

Proměnná B.1*g (73) ;  (74)

Proměnná B.1g (73) ;  (74)

Proměnná P.31_S.14 (73) ;  (74)

Proměnná P.51g (73) ;  (74)

Proměnná D.1 (73) ;  (74)

Proměnná EMP (73) ;  (74)

Běžné ceny a objemy, odvozené míry růstu

Běžné ceny a objemy

Běžné ceny a objemy

Běžné ceny a objemy

Běžné ceny

Osoby a počet odpracovaných hodin

Průmysl

NACE Rev. 2 (76)

(žádná členění)

(žádná členění)

 

Druh aktiva

AN_F6

 

 

 


Tabulka 8

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se národních účtů – klíčových ukazatelů zaměřených na podniky

Klíčové proměnné

Tvorba hrubého fixního kapitálu nefinančních podniků

Hrubý provozní přebytek a smíšený důchod nefinančních podniků

Aktiva finančního sektoru celkem

Závazky finančního sektoru celkem

Čisté půjčky / čisté výpůjčky nefinančních podniků a finančních institucí

Proměnná P.51g_S.11 (77)

Proměnná B.2g a B.3g)_S.11 (77)

Proměnná F.A_S.12 (77)

Proměnná F.L_S.12 (77)

Proměnné B.9_S.11 (77) a B.9_S.12 (77)

Běžné ceny

Běžné ceny

Běžné ceny, nekonsolidované

Běžné ceny, nekonsolidované

Vyrovnávací položka

Členění

(U tohoto datového souboru s vysokou hodnotou neexistují žádná členění)


Tabulka 9

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se národních účtů – klíčových ukazatelů zaměřených na domácnosti

Klíčové proměnné

Členění

Disponibilní příjem domácností – hrubý a čistý

Tvorba hrubého fixního kapitálu domácností

Úspory domácností, hrubé

Celková aktiva sektoru domácností

Celkové závazky sektoru domácností

Čisté půjčky / čisté výpůjčky domácností

Proměnné B.6g_S.14 (78) (hrubé) a B.6n_S.14 (78) (čisté)

Proměnná P.51g_S.14 (78)

Proměnná B.8g_S.14 (78)

Proměnná F.A_S.14 (78)

Proměnná F.L_S14 (78)

Proměnná B.9_S.14 (78)

Běžné ceny, odvozené v přepočtu na obyvatele a v reálných cenách na obyvatele

Běžné ceny

Běžné ceny

Běžné ceny, nekonsolidované

Běžné ceny, nekonsolidované

Vyrovnávací položka Běžné ceny

Hrubý disponibilní příjem

Čistý disponibilní příjem

 

 

 

 

 

Region

NUTS 2

(žádná členění)

(žádná členění)


Tabulka 10

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se výdajů a příjmů vládních institucí

Klíčové proměnné

Členění

Příjmy vládních institucí celkem

Celkové výdaje

Čisté půjčky / čisté výpůjčky vládních institucí (B.9)

Vymezeno v nařízení (EU) č. 549/2013, příloha A, bod 8.100 a kapitola 20 podle seznamu kategorií

Vymezeno v nařízení (EU) č. 549/2013, příloha A, bod 8.100 a kapitola 20 podle seznamu kategorií

Vyrovnávací položka příjmů a výdajů vládních institucí

Rozměr

Kategorie  (79)

Kategorie příjmů

Tržní produkce

Produkce pro vlastní konečné užití

Platby za netržní produkci

Daně z výroby a z dovozu

Ostatní dotace na výrobu

Pohledávky z vlastnictví

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

Čisté sociální příspěvky

Ostatní běžné transfery a kapitálové transfery

 

(Pro tuto klíčovou proměnnou není k dispozici žádné členění)

Kategorie výdajů

Mezispotřeba

Tvorba hrubého kapitálu

Náhrady zaměstnancům

Ostatní daně z výroby

Dotace

Výdajový důchod z vlastnictví

Běžné daně z důchodů, jmění a jiné

Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery

Naturální sociální transfery – nakoupená tržní produkce

Ostatní běžné transfery

Úprava o změny penzijních nároků

Kapitálové transfery a čisté pořízení nevyráběných nefinančních aktiv

 


Tabulka 11

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se konsolidovaného hrubého veřejného dluhu

Klíčové proměnné

Členění

Hrubý veřejný dluh

Veřejný dluh je definován jako celkový konsolidovaný hrubý dluh v nominální hodnotě v následujících kategoriích závazků vládních institucí (podle definice v ESA 2010): oběživo a vklady (AF.2), dluhové cenné papíry (AF.3) a půjčky (AF.4).

Rozměr

Kategorie  (80)

Kategorie závazků vládních institucí

Oběživo a vklady (AF.2)

Dluhové cenné papíry (AF.3)

Půjčky (AF.4)


Tabulka 12

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího čtvrtletní údaje týkající se konsolidovaného hrubého veřejného dluhu

Klíčová proměnná

Členění

Hrubý veřejný dluh

Veřejný dluh je definován jako celkový konsolidovaný hrubý dluh v nominální hodnotě v následujících kategoriích závazků vládních institucí (podle definice v ESA 2010): oběživo a vklady (AF.2), dluhové cenné papíry (AF.3) a půjčky (AF.4).

Rozměr

Kategorie  (80)

Kategorie závazků vládních institucí

Oběživo a vklady (AF.2)

Dluhové cenné papíry (AF.3)

Půjčky (AF.4)


Tabulka 13

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se míry chudoby

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: = povinné, ○ = povinné pro členské státy, které splňují podmínky stanovené v příslušném nařízení


Klíčové proměnné

Členění

Míra osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením

Míra ohrožení chudobou

Míra silné materiální a sociální deprivace

Míra materiální a sociální deprivace

Osoby žijící v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce

Procentní podíl osob ohrožených chudobou nebo osob zasažených silnou materiální a sociální deprivací nebo žijících v domácnosti s velmi nízkou intenzitou práce

Procentní podíl osob žijících v domácnosti, jejíž ekvivalizovaný disponibilní příjem činí méně než 60 % mediánu národního ekvivalizovaného disponibilního příjmu

Procentní podíl osob žijících v domácnosti, která si nemůže dovolit alespoň 7 ze 13 položek považovaných za žádoucí nebo dokonce nezbytné pro přiměřenou životní úroveň

Procentní podíl osob ohrožených chudobou nebo osob zasažených silnou materiální a sociální deprivací nebo žijících v domácnosti s velmi nízkou intenzitou práce

Procentní podíl osob žijících v domácnosti, jejíž členové v produktivním věku v předchozím roce pracovali méně než 20 % svého celkového potenciálu

Pohlaví

 

muž/žena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk

 

0–17, 18–64, 64+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED 2011

Nižší než primární (úroveň 0)

Primární a nižší sekundární vzdělání (úrovně 1 a 2)

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělání (úrovně 3 a 4)

Terciární vzdělání (úrovně 5–8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanství

 

Členský stát / EU / mimo EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země narození

 

Členský stát / EU / mimo EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější typ ekonomické aktivity

 

Zaměstnané osoby

Zaměstnanci

Zaměstnané osoby s výjimkou zaměstnanců

Osoby, které nejsou zaměstnané

Nezaměstnané osoby

Důchodci

Jiné neaktivní osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmový kvintil

 

1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 14

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se míry nerovnosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Legenda k členěním: = povinné, ○ = povinné pro členské státy, kde je to proveditelné, jak je stanoveno v příslušném nařízení


Klíčové proměnné

Členění

Koeficient příjmové nerovnosti S80/S20

Giniho koeficient ekvivalizovaného disponibilního příjmu

Poměr celkového objemu příjmů připadajících na 20 % obyvatelstva s nejvyššími příjmy (nejvyšší kvintil) k objemu příjmů připadajících na 20 % obyvatelstva s nejnižšími příjmy (nejnižší kvintil).

Tato proměnná měří, do jaké míry se rozdělení ekvivalizovaného disponibilního příjmu po sociálních transferech odchyluje od dokonale rovného rozdělení. Jedná se o souhrnný ukazatel celkového podílu ekvivalizovaného příjmu připadajícího na kumulativní procentuální podíly počtu osob. Jeho hodnota se pohybuje od 0 (úplná rovnost) do 100 (úplná nerovnost).

Pohlaví

Muž / žena

 

 

Věk

Méně než 65 / více než 65

 

(Pro tuto klíčovou proměnnou nejsou k dispozici žádná členění)

Region

NUTS 2

 

 


Tabulka 15

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se zaměstnanosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.


Klíčové proměnné

Členění

Míra zaměstnanosti osob ve věku 20 až 64 let

Podíl osob ve věku 20 až 64 let pracujících na částečný úvazek

Pohlaví

 

muž/žena

 

 

 

 

Věk

 

20–24 let, 25–29 let, 30–34 let, ..., 55–64 let

 

 

 

 

 

 

 

 

20–24 let, 25–54 let, 55–64 let

 

 

 

 

 

 

 

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED 2011

Nižší než primární (úroveň 0)

Primární a nižší sekundární vzdělání (úrovně 1 a 2)

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělání (úrovně 3 a 4)

Terciární vzdělání (úrovně 5–8)

 

 

 

 

Region

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka 16

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího čtvrtletní údaje týkající se zaměstnanosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.


Klíčové proměnné

Členění

Míra zaměstnanosti osob ve věku 20 až 64 let

Pohlaví

 

muž/žena

 

Věk

 

20–24 let, 25–29 let, 30–34 let, ..., 55–64 let

 

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED 2011

Nižší než primární (úroveň 0)

Primární a nižší sekundární vzdělání (úrovně 1 a 2)

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělání (úrovně 3 a 4)

Terciární vzdělání (úrovně 5–8)

 


Tabulka 17

Specifikace datového souboru uvádějícího roční údaje týkající se nezaměstnanosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.


Klíčové proměnné

Členění

Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let

Pohlaví

 

muž/žena

 

 

 

 

Věk

 

15–24 let, 25–54 let, 55–74 let

 

 

 

 

Dosažený stupeň vzdělání

ISCED 2011

Nižší než primární (úroveň 0)

Primární a nižší sekundární vzdělání (úrovně 1 a 2)

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělání (úrovně 3 a 4)

Terciární vzdělání (úrovně 5–8)

 

 

 

 

Region

NUTS 2

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího čtvrtletní údaje týkající se nezaměstnanosti

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.

Klíčové proměnné

Členění

Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let

Pohlaví

 

muž/žena

 

 

Věk

 

15–24 let, 25–54 let, 55–74 let

 

 

Dosažený stupeň vzdělání  (81)

ISCED 2011

Nižší než primární (úroveň 0)

Primární a nižší sekundární vzdělání (úrovně 1 a 2)

Vyšší sekundární a postsekundární neterciární vzdělání (úrovně 3 a 4)

Terciární vzdělání (úrovně 5–8)

 

 


Tabulka 18

Specifikace datového souboru s vysokou hodnotou uvádějícího roční údaje týkající se potenciální pracovní síly

Poznámka: Členění současně uvedená ve sloupci by měla být nabídnuta pro křížové tabulkové srovnání všech přítomných proměnných.


Klíčové proměnné

Členění

Procentní podíl osob ve věku 15 až 74 let, které hledají práci, ale nejsou okamžitě k dispozici

Procentní podíl osob ve věku 15 až 74 let, které mohou pracovat, ale práci nehledají

Pohlaví

muž/žena

Věk

15–24 let, 25–54 let, 55–74 let

4.2.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití

a)

Datové soubory se zpřístupní k opakovanému použití:

tak často, jak to vyžadují příslušné právní předpisy uvedené v bodě 4.1. (např. měsíčně, čtvrtletně, ročně);

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence;

ve formátu CSV, XML (SDMX), JSON nebo jiném veřejně zdokumentovaném, otevřeném, strojově čitelném formátu, který je uznávaný na unijní nebo mezinárodní úrovni;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací a stažení kompletní datové sady.

b)

Metadata popisující datový soubor musí být k dispozici jako propracovaný strukturovaný soubor, který obsahuje alespoň popis statistických údajů, statistických pojmů, metodik a informací o kvalitě údajů.

c)

Datové soubory musí být popsány v úplné a veřejně dostupné online dokumentaci, která popisuje alespoň strukturu a sémantiku dat.

d)

Datové soubory používají řízené slovníky a taxonomie, které jsou uznávané na unijní nebo mezinárodní úrovni a veřejně zdokumentované, pokud jsou k dispozici.

5.   SPOLEČNOSTI A VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTÍ

5.1.   Datové soubory v oblasti působnosti

Tematická kategorie „společnosti a vlastnictví společností“ zahrnuje datové soubory, které obsahují základní informace o společnostech a dokumenty a účty společností na úrovni jednotlivých společností a s klíčovými atributy uvedenými v tabulce níže.

Datové soubory

Základní informace o společnosti: klíčové atributy

Dokumenty a účty společnosti

Popisy datových souborů a jejich klíčových atributů se vykládají v souladu s články 4, 5, 9–19a, 24, 28–29a, 31, 35, 36, 39, 40, 43 a 48c směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (82) a články 4–6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (83).

 

Název společnosti (plná verze; případně alternativní názvy);

status společnosti (např. zda byla uzavřena, vymazána z rejstříku, zrušena, zanikla (a datum těchto událostí), je ekonomicky aktivní nebo nečinná, jak je definováno ve vnitrostátních právních předpisech);

datum registrace;

adresa sídla;

právní forma;

registrační číslo;

členský stát, ve kterém je společnost registrována;

činnost/činnosti, které jsou předmětem podnikání, např. kód NACE.

Účetní doklady, které zahrnují:

Účetní závěrky (včetně seznamu účastí, dceřiných společností a přidružených podniků, adresy jejich sídla a podílu na základním kapitálu), zprávy o auditu.

Přehledy nefinančních informací, zprávy o řízení a jiné výkazy nebo zprávy.

Výroční finanční zprávy.

5.2.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití

a)

Datové soubory se zpřístupní k opakovanému použití

bez zbytečného prodlení po poslední aktualizaci;

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence, případně s dodatečnými podmínkami týkajícími se opakovaného použití osobních údajů;

v otevřeném, strojově čitelném formátu, který je uznávaný na unijní nebo mezinárodní úrovni (XHTML u dokumentů v oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/815 (84); v jiných formátech, pokud to předepisují platné právní předpisy Unie), s úplnými metadaty (v případě dokumentů spadajících do oblasti působnosti nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1437 (85), případně s metadaty uvedenými v tomto nařízení; u ostatních dokumentů metadata předepsaná příslušnými právními předpisy EU, pokud existují); strojová čitelnost se nevztahuje na údaje, které se uchovávají ve formátech, které nejsou strojově čitelné (např. naskenované firemní dokumenty a účty), nebo na nestrukturovaná datová pole, která nejsou strojově čitelná a jsou součástí strojově čitelných dokumentů;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací a stažení kompletní datové sady;

na úrovni jednotlivých společností.

b)

Datové soubory musí být popsány v úplné a veřejně dostupné online dokumentaci, která popisuje alespoň strukturu a sémantiku dat.

c)

Datové soubory používají řízené slovníky a taxonomie, které jsou uznávané na unijní nebo mezinárodní úrovni a veřejně zdokumentované, pokud jsou k dispozici, jako je například Core Business Vocabulary (základní podnikový slovník) (86).

6.   MOBILITA

6.1.   Datové soubory v oblasti působnosti

Tematická kategorie údajů o mobilitě zahrnuje datové soubory v rozsahu tématu dat INSPIRE „Dopravní sítě“, jak je stanoveno v příloze I směrnice 2007/2/ES, a to na všech dostupných úrovních zobecnění až do měřítka 1:5 000, které dohromady pokrývají celý členský stát. Pokud nejsou k dispozici datové soubory v měřítku 1:5 000, ale jsou k dispozici ve vyšším prostorovém rozlišení (87), musí být předloženy v dostupném prostorovém rozlišení. Datové soubory obsahují jako klíčové atributy vnitrostátní identifikační kód, zeměpisnou polohu a také vazby na přeshraniční sítě, pokud jsou k dispozici.

TÉMA DAT INSPIRE (jak je vymezeno v příloze I směrnice 2007/2/ES)

Dopravní sítě

V případě členských států, na které se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES (88), zahrnuje tato kategorie také datové soubory v níže uvedené tabulce; datové soubory je třeba chápat tak, jak jsou popsány ve směrnici 2005/44/ES.

Datové soubory týkající se vnitrozemských vodních cest

Typ údajů

Vlastnosti plavební dráhy

Dlouhodobé překážky na plavební dráze a spolehlivost

Výše poplatků za užívání infrastruktury vodních cest

Další fyzická omezení na vodních cestách

Pravidelné provozní doby plavebních komor a mostů

Umístění a vlastnosti přístavů a překladišť

Seznam pomůcek pro plavbu a dopravního značení

Pravidla a doporučení týkající se plavby

Statická data

Obrysy hloubky vody v plavebním kanálu

Dočasné částečné uzávěry na vodní cestě

Stávající a budoucí vodní stavy u vodočtů

Stav řek, kanálů, zdymadel a mostů

Omezení způsobená povodní a ledem

Krátkodobé změny provozních dob plavebních komor a mostů

Krátkodobé změny pomůcek pro plavbu

Dynamická data

Osa vodní cesty s uvedením kilometráže

Odkazy na externí soubory xml s provozními dobami omezujících infrastruktur

Umístění přístavů a překladišť

Referenční údaje pro vodočty, které jsou důležité pro plavbu

Břeh vodní cesty při střední hladině vody

Sestavení pobřežní čáry

Obrysy zdymadel a přehrad

Hranice plavební dráhy / plavebního kanálu

Izolovaná nebezpečí v plavební dráze / plavebním kanálu pod a nad hladinou

Oficiální podpůrné prostředky pro plavbu (např. bóje, pobřežní znaky, majáky, výstražné značky)

Vnitrozemské elektronické a navigační mapy (vnitrozemské elektronické plavební mapy podle standardu pro vnitrozemský ECDIS)

6.2.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití datových souborů týkajících se dopravních sítí:

a)

Datové soubory týkající se dopravních sítí se zpřístupní k opakovanému použití

ihned po poslední aktualizaci;

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence;

ve strojově čitelném formátu uznávaném na unijní nebo mezinárodní úrovni;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (89) a stažení kompletní datové sady;

v nejaktuálnější verzi.

b)

Metadata popisující datové soubory týkající se dopravních sítích musí obsahovat alespoň prvky metadat definované v nařízení (ES) č. 1205/2008.

c)

Datové soubory musí být popsány v úplné a veřejně dostupné online dokumentaci, která popisuje alespoň strukturu a sémantiku dat.

d)

Datové soubory používají řízené slovníky a taxonomie, které jsou uznávané na unijní nebo mezinárodní úrovni a veřejně zdokumentované, pokud jsou k dispozici.

6.3.   Opatření ke zveřejnění a opakovanému použití datových souborů týkajících se vnitrozemských vodních cest

a)

Datové soubory týkající se vnitrozemských vodních cest se zpřístupní k opakovanému použití

za podmínek licence Creative Commons BY 4.0 nebo jakékoli rovnocenné či méně omezující otevřené licence;

ve formátu definovaném ve směrnici 2005/44/ES;

prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací a stažení kompletní datové sady;

včetně atributu kódu lokality podle Mezinárodní normy pro hlášení lodí (ISRS);

v souladu s četností a včasností aktualizací uvedenými v tabulce níže;

na úrovni granularity uvedené v tabulce níže.

b)

Metadata, která popisují datové soubory týkající se vnitrozemských vodních cest, musí být úplná a dostupná na internetu v otevřeném, strojově čitelném formátu, který je uznávaný na unijní nebo mezinárodní úrovni.

c)

Dokumentace datových souborů týkajících se vnitrozemských vodních cest musí být v souladu se směrnicí 2005/44/ES a prováděcími opatřeními a normami, jež vycházejí ze směrnice 2005/44/ES.

Datové soubory

Statické

Dynamické/naléhavé

Elektronické plavební mapy

Četnost a včasnost aktualizací

V případě potřeby

Denně až (téměř) v reálném čase

Každé 3 měsíce, v případě změn souboru údajů

Granularita

Úroveň jednotlivých kilometrů nebo námořních mil vodních cest; případně úroveň hektometrů vodních cest

Vnitrostátní síť vodních cest a přeshraniční uzly


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností, a prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.

(5)  Prostorové rozlišení ve smyslu bodu 6.2 části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12).

(6)  V této příloze geometrie označuje minimálně dva rozměry.

(7)  Členské státy zpřístupní základní jednotky vlastnictví, jestliže jednoznačné odkazy v katastru nemovitostí jsou uvedeny pouze pro základní jednotky vlastnictví a nikoliv pro parcely.

(8)  Zemědělská plocha podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013.

(9)  Informace o tom, zda je pozemek spravován v souladu s ekologickými postupy.

(10)  Uváděné jako odkaz „vrstva ploch využívaných v ekologickém zájmu“ v systému evidence půdy (LPIS) (článek 70 nařízení (EU) č. 1306/2013).

(11)  Například služby stahování dat s přímým přístupem k datům na základě směrnice 2007/2/ES.

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12).

(13)  Prostorové rozlišení ve smyslu bodu 6.2 části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší (Úř. věst. L 23, 26.1.2005, s. 3).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1).

(19)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1).

(20)  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

(21)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

(22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s. 1).

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 1).

(24)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

(25)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

(27)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 12).

(28)  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

(29)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15).

(30)  Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).

(31)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

(32)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 45).

(33)  Doporučení Komise ze dne 22. ledna 2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení (Úř. věst. L 39, 8.2.2014, s. 72).

(34)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS (Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37).

(35)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19).

(36)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84).

(37)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (Úř. věst. L 435, 23.12.2020, s. 1).

(38)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27).

(39)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

(40)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 56).

(41)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

(42)  Například služby stahování dat s přímým přístupem k datům na základě směrnice 2007/2/ES.

(43)  Například specifikace dat INSPIRE týkajících se atmosférických podmínek a meteorologických zeměpisných prvků (https://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_AC-MF_v2.0.pdf) poskytuje přístupy a případy použití pro reprezentaci a dokumentaci meteorologických datových souborů.

(44)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 1).

(45)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Úř. věst. L 271, 18.8.2020, s. 1).

(46)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES (Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17).

(47)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II (Úř. věst. L 258, 9.10.2019, s. 1).

(48)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 11).

(49)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).

(50)  Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1).

(51)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 1).

(52)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1).

(53)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice (Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 39).

(54)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů (Úř. věst. L 65, 5.3.2014, s. 10).

(55)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23).

(56)  Nařízení Komise (EU) č. 351/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, pokud jde o definice kategorií skupin zemí pro zemi narození, zemi předchozího místa obvyklého pobytu, zemi příštího místa obvyklého pobytu a pro státní občanství (Úř. věst. L 104, 24.4.2010, s. 37).

(57)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/851 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 1).

(58)  Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti (Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 22).

(59)  Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů (Úř. věst. L 97, 12.4.2011, s. 3).

(60)  93/704/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1993 o vytvoření databáze Společenství týkající se dopravních nehod v provozu na pozemních komunikacích (Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 63).

(61)  Nařízení Komise (EU) 2015/359 ze dne 4. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče (Úř. věst. L 62, 6.3.2015, s. 6).

(62)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1).

(63)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2180 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Úř. věst. L 330, 20.12.2019, s. 8).

(64)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2181 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické charakteristiky, pokud jde o prvky společné pro několik souborů údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Úř. věst. L 330, 20.12.2019, s. 16).

(65)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2242 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 133).

(66)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2240 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 59).

(67)  Jednorozměrné a vícerozměrné statistiky se vyžadují pouze u kombinací, které mají dostatečně velký vzorek, aby bylo možné předložit přesné odhady.

(68)  Viz příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1681 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu, pokud jde o lhůty pro předávání údajů a úpravu příloh I a II.

(69)  Způsoby rezervace je tříletý modul – toto členění je vyžadováno pouze jednou za tři roky (nikoliv jednou ročně).

(70)  Statistiky pro jednotlivá města jsou vyžadovány pouze v konkrétních případech.

(71)  Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání.

(72)  Povinné členění v souladu s požadavky nařízení (EU) č. 549/2013.

(73)  Pojetí, úroveň podrobnosti, četnost, včasnost a časové řady, jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 549/2013.

(74)  Četnost a očištění od sezónních vlivů podle nařízení (EU) č. 549/2013.

(75)  V případě proměnné B.1*g se regionální členění nevyžaduje pro objem nebo odvozené míry růstu.

(76)  NACE A*10

(77)  Pojetí, úroveň podrobnosti, četnost, včasnost a časové řady, jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 549/2013.

(78)  Pojetí, úroveň podrobnosti, četnost, včasnost a časové řady, jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 549/2013.

(79)  Vymezeno v nařízení (EU) č. 549/2013, příloha A, bod 8.100 a kapitola 20.

(80)  Podle definice v nařízení (EU) č. 549/2013.

(81)  Podle ISCED 2011.

(82)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(83)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(84)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/815 ze dne 17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv (Úř. věst. L 143, 29.5.2019, s. 1).

(85)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1437 ze dne 19. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie (Úř. věst. L 234, 31.8.2016, s. 1).

(86)  https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200.

(87)  Prostorové rozlišení ve smyslu bodu 6.2 části B přílohy nařízení Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat (Úř. věst. L 326, 4.12.2008, s. 12).

(88)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152).

(89)  Například služby stahování dat s přímým přístupem k datům na základě směrnice 2007/2/ES.


Nahoru