EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R0039

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom

C/2016/6849

UL L 5, 10.1.2017, str. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 25/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/oj

10.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/39

z dne 3. novembra 2016

o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 25 in člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 62(2)(a) do (d) in člena 64(7)(a) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (3) ter zlasti člena 5(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa dve shemi pomoči za izboljšanje razdeljevanja kmetijskih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Prva zadeva dobavo sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan (shema šolskega sadja in zelenjave), druga pa dobavo mleka in mlečnih proizvodov (shema šolskega mleka). Ti shemi nadomešča enotna shema, ki je bila uvedena z Uredbo (EU) 2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter bo začela veljati v šolskem letu 2017/2018. Ta enotna shema določa nov skupni okvir pomoči Unije za dobavo sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter svežih proizvodov iz sektorja banan (v nadaljnjem besedilu: šolsko sadje in zelenjava) in za dobavo mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: šolsko mleko) otrokom v izobraževalnih ustanovah (v nadaljnjem besedilu: šolska shema). Uredba (EU) št. 1308/2013, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2016/791, poleg tega Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov. Da se zagotovi nemoteno delovanje šolske sheme v skladu z novim pravnim okvirom, je treba s takimi akti sprejeti nekatera pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1047/2014 (5) in (EU) 2016/247 (6), Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/248 (7) ter Uredbo Komisije (ES) št. 657/2008 (8). Navedeni akti se razveljavijo z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/40 (9).

(2)

V skladu s členom 23(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013 bi morale države članice, ki želijo sodelovati v šolski shemi, pripraviti strategijo za njeno izvajanje. Da bi lahko ovrednotili izvajanje šolske sheme, bi bilo treba opredeliti elemente strategije. Da bi se omejilo upravno breme, je primerno razlikovati med elementi, ki jih je treba vključiti v strategijo, in elementi, ki jih je v primeru revizij treba na zahtevo predložiti Komisiji, če niso vključeni v strategijo.

(3)

Zaradi dobrega javnega upravljanja in upravljanja proračuna bi morale države članice, ki izvajajo šolsko shemo, zahtevek za pomoč Unije vložiti vsako leto. Poleg tega bi bilo treba opredeliti vsebino takega zahtevka.

(4)

Določiti bi bilo treba vsebino in pogostost zahtevkov za pomoč, ki jih vložijo prosilci za pomoč, ter pravila za vložitev navedenih zahtevkov. Poleg tega bi bilo treba podrobno opredeliti dokazila, ki se zahtevajo v podporo zahtevkom za pomoč. Določiti bi bilo treba tudi kazni, ki jih pristojni organ uporabi v primeru prepozne vložitve zahtevka za pomoč.

(5)

Pogoje za izplačilo pomoči bi bilo treba dodatno pojasniti, da se upošteva razlikovanje med pomočjo za dobavo in razdeljevanje proizvodov ter pomočjo za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, spremljanja, vrednotenja in obveščanja javnosti. Opredeliti bi bilo treba tudi vsebino dokumentarnih dokazil, ki se zahtevajo v podporo vsakemu zahtevku za izplačilo pomoči.

(6)

Določiti bi bilo treba roke za prenose med dodelitvami finančnih sredstev za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko, pa tudi način predložitve, obliko in vsebino uradnih obvestil Komisiji o prenosu.

(7)

Da bi čim bolj izkoristili polni potencial razpoložljivih sredstev, bi morala Komisija v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) št. 1370/2013 sprejeti ukrepe za prerazporeditev nezahtevane pomoči Unije med države članice, ki sodelujejo v šolski shemi in so uradno sporočile svojo pripravljenost, da izkoristijo več kot svojo razpoložljivo dodelitev. Opredeliti bi bilo treba pogoje za navedene prenose sredstev med državami članicami.

(8)

Da bi ocenili učinkovitost šolske sheme ter državam članicam pomagali še dodatno izboljšati njihove nacionalne in regionalne strategije, bi morale države članice Komisijo uradno obvestiti o rezultatih ter ugotovitvah spremljanja in vrednotenja sheme. Zaradi jasnosti je primerno določiti datum uradne sporočitve rezultatov letnega spremljanja in poročila o vrednotenju Komisiji. Komisija bi morala navedene dokumente objaviti.

(9)

Za zaščito finančnih interesov Unije bi bilo treba sprejeti učinkovite nadzorne ukrepe za boj proti nepravilnostim in prevaram. Ti nadzorni ukrepi bi morali vključevati sistematične upravne preglede vseh zahtevkov za pomoč, dopolnjene s pregledi na kraju samem. Opredeliti bi bilo treba obseg, vsebino, časovno razporeditev in sporočanje navedenih nadzornih ukrepov, da se zagotovi pravičen in enoten pristop držav članic ob upoštevanju njihovega različnega izvajanja šolske sheme.

(10)

Neupravičeno plačane zneske bi bilo treba izterjati v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 809/2014 (10).

(11)

V skladu s členom 23(10) Uredbe (EU) št. 1308/2013 bi bilo treba javnost dovolj dobro seznaniti s finančnim prispevkom Unije k šolski shemi. Poleg določbe o plakatu iz Delegirane uredbe (EU) 2017/40 je primerno, da se določijo pravila o obveščanju javnosti o šolski shemi in o uporabi emblema Unije.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe in opredelitev pojmov

1.   Ta uredba določa pravila za uporabo uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1370/2013 v zvezi s pomočjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja in zelenjave, proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter svežih proizvodov iz sektorja banan (v nadaljnjem besedilu: šolsko sadje in zelenjava) ter mleka in mlečnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: šolsko mleko) otrokom v izobraževalnih ustanovah, za spremljevalne izobraževalne ukrepe in za nekatere s tem povezane stroške v okviru sheme iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1308/2013 (v nadaljnjem besedilu: šolska shema).

2.   Za namene šolske sheme „šolsko leto“ pomeni obdobje od 1. avgusta do 31. julija naslednjega leta.

Člen 2

Strategije držav članic

1.   Strategija države članice iz člena 23(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2017/40 vključuje naslednje elemente:

(a)

upravno raven, na kateri se bo šolska shema izvajala;

(b)

potrebe, ki jih je treba obravnavati z izvajanjem šolske sheme, in njihovo prednostno razvrstitev;

(c)

rezultate, ki naj bi se dosegli z izvajanjem šolske sheme, in kazalnike za merjenje njihovega doseganja;

(d)

prvotno stanje, glede na katero bo merjen napredek pri doseganju rezultatov, na podlagi razpoložljivih podatkov;

(e)

ocenjeni proračun za glavne elemente šolske sheme v zvezi s šolskim sadjem in zelenjavo ter šolskim mlekom ter proračun za elemente v zvezi s celotno šolsko shemo;

(f)

ciljno skupino;

(g)

seznam proizvodov, in sicer po posameznih skupinah proizvodov iz člena 23(3), (4), (5) in, če je ustrezno, (7) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki bodo dobavljeni v okviru šolske sheme;

(h)

če proizvodi v okviru šolske sheme niso na voljo brezplačno, ukrepe za zagotovitev, da je znesek pomoči Unije ustrezno izražen v ceni navedenih proizvodov;

(i)

če so odobreni standardni stroški na enoto, pavšalno financiranje in/ali pavšalni zneski, pošteno, pravično in preverljivo metodo izračuna, uporabljeno za njihovo določitev; če se uporablja sistem na podlagi stroškov, ukrepe za oceno razumnosti stroškov, ki jih predložijo prosilci za pomoč;

(j)

cilje in vsebino spremljevalnih izobraževalnih ukrepov;

(k)

postopke za vključevanje ustreznih organov in deležnikov;

(l)

postopke za izbiro dobaviteljev proizvodov, materialov in storitev v okviru šolske sheme;

(m)

ukrepe, ki so v okviru šolske sheme vzpostavljeni za obveščanje javnosti o zagotavljanju pomoči Unije.

2.   Države članice Komisiji na zahtevo predložijo naslednje informacije, če niso vključene v strategijo:

(a)

merila za izbiro proizvodov, ki bodo dobavljeni v okviru šolske sheme, in prednostno nalogo ali naloge iz člena 23(11) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

ukrepe za dobavo in/ali razdeljevanje proizvodov, tudi v zvezi z upravičenimi stroški, predvideno pogostostjo in časovno razporeditvijo razdeljevanja, ter, če je razdeljevanje dovoljeno v okviru rednih šolskih obrokov, ukrepe, sprejete za zagotavljanje skladnosti s členom 11 Delegirane uredbe (EU) 2017/40;

(c)

če so določene najvišje cene, ki jih upravičenci plačajo za proizvode, materiale in storitve, ki so na voljo v okviru šolske sheme, pošteno, pravično in preverljivo metodo izračuna, uporabljeno za njihovo določitev;

(d)

znesek nacionalne pomoči, če se taka pomoč odobri poleg pomoči Unije za šolsko shemo;

(e)

ukrepe za zagotovitev dodane vrednosti šolske sheme, če se obstoječe nacionalne sheme podaljšajo ali so učinkovitejše s pomočjo Unije v okviru šolske sheme;

(f)

če se razdeljujejo proizvodi iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ukrepe za zagotovitev, da se pomoč Unije plača le za mlečno komponento navedenih proizvodov in ne presega zneska iz člena 5(3) Uredbe (EU) št. 1370/2013;

(g)

strukture, ureditve in obrazce, vzpostavljene za spremljanje in vrednotenje šolske sheme v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/40 ter za preglede v skladu s členoma 9 in 10 te uredbe.

3.   Komisija objavlja strategije držav članic.

Člen 3

Zahtevki držav članic za pomoč Unije

Države članice vsako leto do 31. januarja vložijo zahtevek za pomoč Unije za naslednje šolsko leto in po potrebi posodobijo zahtevek za pomoč Unije za tekoče šolsko leto. Zahtevek vsebuje naslednje informacije:

(a)

Informacije za naslednje šolsko leto:

(i)

okvirno dodelitev pomoči za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko iz Priloge 1 k Uredbi (EU) št. 1370/2013;

(ii)

pripravljenost za prenos dela okvirne dodelitve za šolsko sadje in zelenjavo ali za šolsko mleko na drugo okvirno dodelitev, in sicer do največjega deleža iz člena 23a(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ter odstotek in znesek prenosa;

(iii)

pripravljenost za uporabo več kot okvirne dodelitve za šolsko sadje in zelenjavo in/ali za šolsko mleko ter najvišji dodatni zahtevani znesek, če bi bila dodatna dodelitev na voljo;

(iv)

znesek okvirne dodelitve, ki ni zahtevana, če ni pripravljenosti za uporabo celotnega zneska okvirne dodelitve za šolsko sadje in zelenjavo in/ali za šolsko mleko;

(v)

celotni znesek, zahtevan za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko.

(b)

Informacije za tekoče šolsko leto:

(i)

prenos med dokončnimi dodelitvami iz člena 23a(4)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(ii)

če ni pripravljenosti za uporabo celotnega zneska dokončne dodelitve pomoči za šolsko sadje in zelenjavo in/ali za šolsko mleko za tekoče šolsko leto, znesek, ki ne bo zahtevan za šolsko sadje in zelenjavo in/ali za šolsko mleko;

(iii)

pripravljenost za uporabo več kot celotnega zneska dokončne dodelitve pomoči za šolsko sadje in zelenjavo in/ali za šolsko mleko, ki jo imajo na voljo v tekočem šolskem letu, če bi bila dodatna dodelitev na voljo.

Zneski iz tega člena so izraženi v eurih.

Člen 4

Zahtevki za pomoč, ki jih vložijo prosilci za pomoč

1.   Države članice določijo obliko, vsebino in pogostost zahtevkov za pomoč v skladu s svojo strategijo in pravili iz odstavkov 2 do 6.

2.   Zahtevki za pomoč, ki se nanašajo na dobavo in razdeljevanje proizvodov, vsebujejo vsaj naslednje informacije:

(a)

količine razdeljenih proizvodov po posameznih skupinah proizvodov iz člena 23(3), (4), (5) in, če je ustrezno, (7) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(b)

identifikacijo prosilca ter ime in naslov ali enotno identifikacijsko številko izobraževalne ustanove ali izobraževalnega organa, ki so mu bile navedene količine razdeljene;

(c)

število otrok v šolskem registru na začetku šolskega leta v izobraževalnih ustanovah, ki so v obdobju iz zahtevka za pomoč upravičene do prejemanja proizvodov iz šolske sheme.

3.   Zahtevki za pomoč, ki se nanašajo na dobavo in razdeljevanje proizvodov ter spremljevalne izobraževalne ukrepe, lahko zajemajo obdobja od dveh tednov do celotnega šolskega leta.

4.   Zahtevki za pomoč se vložijo v treh mesecih od konca obdobja, ki ga zajemajo, ali v primeru zahtevkov za pomoč, ki se nanašajo na spremljanje, vrednotenje in obveščanje javnosti, od datuma dobave materiala ali storitev.

5.   Če je rok iz odstavka 4 presežen za manj kot 60 koledarskih dni, se pomoč še vedno izplača, vendar se zniža:

(a)

za 5 %, če je rok presežen za 1 do 30 koledarskih dni;

(b)

za 10 %, če je rok presežen za 31 do 60 koledarskih dni.

Če je rok presežen za več kot 60 koledarskih dni, se pomoč dodatno zniža za 1 % preostalega zneska za vsak dodatni dan.

6.   Zneski, navedeni v zahtevkih za pomoč, se podprejo z dokumentarnimi dokazili, iz katerih je razvidna cena dobavljenih proizvodov, materiala ali storitev skupaj z računom, potrdilom o plačilu ali enakovrednim dokazilom. Države članice podrobno navedejo dokumente, ki se predložijo kot utemeljitev zahtevkov za pomoč.

V primeru zahtevkov za pomoč, ki se nanašajo na spremljevalne izobraževalne ukrepe ter spremljanje, vrednotenje in obveščanje javnosti, dokumentarna dokazila vsebujejo tudi finančno razčlenitev po dejavnostih in podrobnosti povezanih stroškov.

Člen 5

Izplačilo pomoči

1.   Pomoč, ki se nanaša na dobavo in razdeljevanje proizvodov, se izplača samo:

(a)

ob predložitvi računa za dejansko dobavljene in/ali razdeljene količine; ali

(b)

če države članice odobrijo uporabo standardnih stroškov na enoto, pavšalnega financiranja in/ali pavšalnih zneskov, ob predložitvi drugega dokazila, da so bile količine dobavljene in/ali razdeljene za namene šolske sheme ter plačane.

2.   Pomoč, ki se nanaša na spremljevalne izobraževalne ukrepe, spremljanje, vrednotenje in obveščanje javnosti, se izplača samo ob dobavi zadevnega materiala ali opravljeni storitvi in na podlagi predložitve ustreznih dokumentarnih dokazil, ki jih določijo pristojni organi, ali, če država članica odobri uporabo standardnih stroškov na enoto, pavšalnega financiranja in/ali pavšalnih zneskov, na podlagi predložitve drugega dokazila, da so bili materiali ali storitve dobavljeni ter plačani.

3.   Pristojni organ izplača pomoč v treh mesecih od datuma vložitve zahtevka za pomoč, razen če so se začele upravne poizvedbe.

4.   Pristojni organ ne izplača nobene pomoči, ki zadeva šolsko leto 2017/2018, pred začetkom tega šolskega leta.

Člen 6

Prenosi med dodelitvami

1.   V skladu s členom 23a(4)(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se prenosi med okvirnimi dodelitvami vključijo v zahtevek za pomoč Unije iz člena 3 te uredbe.

2.   V skladu s členom 23a(4)(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se prenosi med dokončnimi dodelitvami, če niso bili izvedeni prenosi med okvirnimi dodelitvami, lahko vključijo v zahtevek za pomoč Unije iz člena 3 te uredbe.

Države članice o znesku morebitnih takih prenosov Komisijo uradno obvestijo do 31. januarja v šolskem letu, v katerem so izvedeni.

Člen 7

Prerazporeditev pomoči Unije

1.   Komisija na podlagi zneskov pomoči Unije, zahtevanih v skladu s členom 3 te uredbe, prerazporedi nezahtevane okvirne dodelitve ali nezahtevane dele dodelitev v skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) št. 1370/2013.

Državi članici se za skupino proizvodov, iz katere je v skladu s členom 6(1) izvedla prenos na drugo skupino proizvodov, dodatni znesek ne dodeli.

Če država članica ne vloži zahtevka v skladu s členom 3, se okvirne dodelitve te države članice štejejo za nezahtevane.

2.   Komisija lahko prerazporedi nezahtevane dokončne dodelitve ali nezahtevane dele dodelitev za tekoče šolsko leto, kot so bili uradno sporočeni v skladu s členom 3(b), med države članice, ki so sporočile svojo pripravljenost, da izkoristijo več kot svojo dokončno dodelitev.

Državi članici se za skupino proizvodov, iz katere je v skladu s členom 6(2) izvedla prenos na drugo skupino proizvodov, dodatni znesek ne dodeli.

Ta prerazporeditev se izvede v okviru dodelitve za šolsko sadje in zelenjavo ali za šolsko mleko na podlagi okvirnih dodelitev držav članic, ki so vložile zahtevek. Če je ustrezno, se lahko zneski, ki jih države članice niso zahtevale v okviru iste dodelitve, razporedijo državam članicam, ki so zahtevale dodatne zneske za drugo dodelitev.

3.   Znesek dokončne dodelitve, ki se lahko v skladu z odstavkom 1 prerazporedi drugi državi članici, temelji na stopnji uporabe dokončne dodelitve pomoči Unije v predhodnem šolskem letu za šolsko sadje in zelenjavo ter za šolsko mleko s strani navedene države članice. Ob upoštevanju izjav o odhodkih, ki so bile Komisiji poslane do 31. decembra pred zahtevkom za pomoč v skladu s členom 10 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 (11), se znesek dokončne dodelitve izračuna na naslednji način:

(a)

kadar je uporaba dokončne dodelitve nižja ali enaka 50 %, se ne odobrijo dodatne dodelitve;

(b)

kadar je uporaba dokončne dodelitve višja od 50 %, vendar nižja ali enaka 75 %, je največji znesek dodatne dodelitve omejen na 50 % okvirne dodelitve;

(c)

kadar je uporaba dokončne dodelitve višja od 75 %, največji znesek dodatne dodelitve ni omejen.

Izračun, opisan v prvem pododstavku, se ne uporablja za izračun dokončnih dodelitev za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019 ter za države članice, ki na novo uporabljajo šolsko shemo ali enega od njenih delov, v prvih dveh letih izvajanja.

Člen 8

Spremljanje in vrednotenje

1.   Spremljanje, kakor je navedeno v členu 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/40, temelji na podatkih, ki izhajajo iz obveznosti upravljanja in nadzora, vključno s podatki iz členov 4 in 5 te uredbe.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o rezultatih spremljanja do 31. januarja po koncu zadevnega šolskega leta.

2.   Države članice za vsako šestletno obdobje, ki ga zajema strategija, pripravljena v skladu s členom 23(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013, Komisiji predložijo poročilo o vrednotenju, ki vsebuje rezultate vrednotenja iz člena 9 Delegirane uredbe (EU) 2017/40 za obdobje izvajanja, ki zajema prvih pet šolskih let, do 1. marca v letu po koncu navedenega obdobja.

Prvo poročilo o vrednotenju se predloži do 1. marca 2023.

3.   Komisija objavi rezultate letnega spremljanja v državah članicah in njihova poročila o vrednotenju.

Člen 9

Upravni pregledi

1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za uskladitev s to uredbo. Navedeni ukrepi vključujejo sistematične upravne preglede vseh zahtevkov za pomoč v okviru šolske sheme.

2.   Države članice opredelijo spremne dokumente v zvezi z dobavo in razdeljevanjem proizvodov, ki jih treba v skladu s členom 5 predložiti skupaj z zahtevkom za pomoč. Države članice pregledajo vse zahtevke za pomoč, vključno z reprezentativnim vzorcem spremnih dokumentov, predloženih skupaj z zahtevkom za pomoč.

3.   Upravni pregledi, opravljeni v zvezi s pomočjo, zahtevano za spremljanje, vrednotenje, obveščanje javnosti in spremljevalne izobraževalne ukrepe, vključujejo preverjanje dobave materiala in storitev ter verodostojnost zahtevanih povračil izdatkov.

4.   V primeru pomoči, zahtevane za dobavo in razdeljevanje proizvodov ter za spremljevalne izobraževalne ukrepe, se upravni pregledi dopolnijo s pregledi na kraju samem v skladu s členom 10.

Člen 10

Pregledi na kraju samem

1.   Glede pomoči, ki se nanaša na dobavo in razdeljevanje proizvodov, pregledi na kraju samem vključujejo zlasti preverjanje:

(a)

evidenc iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/40, vključno s finančno dokumentacijo, kot so računi nakupov in prodaje, dobavnice ali bančni izpiski;

(b)

uporabe proizvodov v skladu s to uredbo.

2.   Pregledi na kraju samem se izvajajo v obdobju zadevnega šolskega leta, ki traja od 1. avgusta do 31. julija (obdobje N), in/ali v obdobju naslednjih 8 mesecev (obdobje N + 1).

Pregledi na kraju samem se lahko opravijo med izvajanjem spremljevalnih izobraževalnih ukrepov.

Vsak pregled na kraju samem se šteje za končanega, ko je objavljeno zadevno poročilo o nadzoru iz odstavka 6.

3.   Skupno število pregledov na kraju samem zajema vsaj 5 % pomoči, zahtevane na nacionalni ravni, in vsaj 5 % vseh prosilcev pomoči, ki se ukvarjajo z dobavo in razdeljevanjem proizvodov ter s spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi, v posameznem šolskem letu.

Če je število prosilcev v državi članici manjše od sto, se pregledi na kraju samem opravijo v prostorih najmanj petih prosilcev.

Če je število prosilcev v državi članici manjše od pet, se pregledi na kraju samem opravijo v prostorih vseh prosilcev.

Kadar prosilec, ki ni izobraževalna ustanova, zaprosi za pomoč v zvezi z dobavo in razdeljevanjem proizvodov, se izvedeni pregledi na kraju samem v prostorih prosilca dopolnijo s pregledi na kraju samem v prostorih najmanj dveh izobraževalnih ustanov ali najmanj 1 % izobraževalnih ustanov, ki jih je prosilec evidentiral v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2017/40, pri čemer se upošteva večja vrednost.

Če prosilec zaprosi za pomoč v zvezi s spremljevalnimi izobraževalnimi ukrepi, se lahko pregledi na kraju samem v prostorih prosilca na podlagi analize tveganja nadomestijo s pregledi na kraju samem na krajih, kjer se izvajajo spremljevalni ukrepi. Države članice na podlagi analize tveganja določijo raven takih pregledov na kraju samem.

4.   Pristojni organ na podlagi analize tveganja izbere prosilce, pri katerih bo izveden pregled na kraju samem.

V ta namen zlasti upošteva:

(a)

različna geografska območja;

(b)

ponavljajoče se napake ter ugotovitve pregledov, izvedenih v preteklih letih;

(c)

višino zadevne pomoči;

(d)

vrsto prosilcev;

(e)

vrsto spremljevalnega izobraževalnega ukrepa, če obstaja.

5.   Če se s tem ne ogrozi namen pregledov, se lahko izda predhodno obvestilo, ki je strogo omejeno na najkrajše potrebno časovno obdobje.

6.   Pristojni organ nadzora za vsak pregled na kraju samem pripravi poročilo o nadzoru. V poročilu natančno opiše različne elemente nadzora.

Poročilo o nadzoru je razdeljeno na naslednje dele:

(a)

splošni del, ki vsebuje zlasti naslednje informacije:

(i)

zajeto obdobje, pregledane zahtevke za pomoč, količine proizvodov, za katere je bila zahtevana pomoč v primeru zahtevkov v zvezi z dobavo in razdeljevanjem proizvodov, sodelujoče izobraževalne ustanove, oceno na podlagi razpoložljivih podatkov o številu otrok, za katere je bila pomoč plačana, in zadevni finančni znesek;

(ii)

navzoče odgovorne osebe;

(b)

del, v katerem so ločeno opisani opravljeni pregledi in ki vsebuje predvsem naslednje informacije:

(i)

pregledano dokumentacijo;

(ii)

naravo in obseg izvedenih pregledov;

(iii)

opombe in ugotovitve.

Vsa poročila o nadzoru se dokončajo najpozneje 8 mesecev po koncu šolskega leta.

7.   Države članice Komisijo o izvedenih pregledih na kraju samem in z njimi povezanih ugotovitvah obvestijo do 31. oktobra koledarskega leta, ki sledi zadevnemu šolskemu letu.

Člen 11

Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov

Za izterjavo neupravičeno izplačanih zneskov se smiselno uporablja člen 7 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014.

Člen 12

Obveščanje javnosti

1.   Kadar se države članice odločijo, da ne bodo uporabile plakata iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/40, v svoji strategiji jasno navedejo, kako bodo javnost obvestile o finančnem prispevku Unije k šolski shemi.

2.   V sredstvih sporočanja in obveščanja javnosti iz člena 12 Delegirane uredbe (EU) 2017/40 ter učnem gradivu in orodjih, ki se uporabljajo v okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, je prikazana evropska zastava ter sta omenjena „šolska shema“ in, razen če zaradi velikosti gradiva in orodij to ni mogoče, finančni prispevek Unije.

3.   Navedbe finančnega prispevka Unije morajo biti vsaj tako vidne kot navedbe prispevkov drugih zasebnih ali javnih subjektov, ki podpirajo šolsko shemo države članice.

4.   Države članice lahko še naprej uporabljajo obstoječe zaloge plakatov in druge pripomočke za obveščanje javnosti, pripravljene v skladu z uredbama (EU) 2016/248 in (ES) št. 657/2008.

Člen 13

Uradno obveščanje

1.   Države članice Komisijo uradno obveščajo z elektronskimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij za prenos podatkov, ki jih da na voljo Komisija.

2.   Oblika in vsebina takih uradnih obvestil se določita na podlagi vzorcev, ki jih da Komisija na voljo državam članicam, potem ko obvesti Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov.

Člen 14

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za pomoč za šolsko leto 2017/2018 in naslednja šolska leta.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  UL L 346 20.12.2013, str. 12.

(4)  Uredba (EU) 2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L 135, 24.5.2016, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1047/2014 z dne 29. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalne ali regionalne strategije, ki jo morajo pripraviti države članice za namen sheme šolskega mleka (UL L 291, 7.10.2014, str. 4).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah (UL L 46, 23.2.2016, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja in zelenjave, proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter banan v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter o okvirni in dokončni določitvi navedene pomoči (UL L 46, 23.2.2016, str. 8).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 657/2008 z dne 10. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (UL L 183, 11.7.2008, str. 17).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom ter o spremembi Uredbe (EU) št. 907/2014 (glej str. 11 tega Uradnega lista).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).


Na vrh