Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0039

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/39 av den 3 november 2016 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter

C/2016/6849

OJ L 5, 10.1.2017, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/oj

10.1.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 5/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/39

av den 3 november 2016

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 25 och artikel 223.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (2), särskilt artikel 62.2 a–d och artikel 64.7 a,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (3), särskilt artikel 5.5, och

av följande skäl:

(1)

I del II avdelning I avsnitt I kapitel II i förordning (EU) nr 1308/2013 föreskrivs två stödordningar avsedda att förbättra utdelningen av jordbruksprodukter till skolbarn. Det första programmet gäller utdelningen av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter (programmet för frukt och grönsaker i skolan) och den andra rör utdelningen av mjölk och mjölkprodukter (skolmjölksprogrammet). De två programmen ska ersättas med det program som införs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 (4) med verkan från och med läsåret 2017–2018. I det nya programmet föreskrivs en ny gemensam ram för unionsstöd för utdelning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och färska produkter från banansektorn (”frukt och grönsaker i skolan”) och för utdelning av mjölk och mjölkprodukter (”skolmjölk”) till skolbarn (”skolprogrammet”). Förordning (EU) nr 1308/2013, ändrad genom förordning (EU) 2016/791, ger också kommissionen befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter. För att säkerställa att skolprogrammet fungerar enligt den nya rättsliga ramen behöver vissa bestämmelser antas genom sådana akter. Dessa akter bör ersätta kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 1047/2014 (5) och (EU) 2016/247 (6), kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/248 (7) och kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 (8). Dessa akter upphör att gälla genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 (9).

(2)

I enlighet med artikel 23.8 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör medlemsstater som önskar delta i skolprogrammet först upprätta en strategi för hur det ska genomföras. För att kunna utvärdera genomförandet av skolprogrammet bör inslagen i strategin definieras. För att begränsa den administrativa bördan är det lämpligt att göra en åtskillnad mellan de delar som ska ingå i strategin och de som ska göras tillgängliga för kommissionen på begäran, till exempel inför revisioner, om dessa inte ingår i strategin.

(3)

För sund administration och budgetförvaltning bör de medlemsstater som deltar i skolprogrammet lämna in en begäran om gemenskapsstöd på årsbasis. Dessutom bör innehållet i en sådan ansökan definieras.

(4)

Det bör fastställas regler för vad stödansökningar som inges av sökande ska innehålla, med vilka intervaller de ska inges samt regler för ingivandet. Dessutom bör de underlag som krävs till stöd för stödansökningarna anges närmare. Det bör också föreskrivas sanktioner som ska tillämpas av den behöriga myndigheten om en stödansökan ges in för sent.

(5)

Villkoren för utbetalning av stöd bör klargöras ytterligare för att beakta skillnaden mellan stöd till tillhandahållande och utdelning av produkter och stöd till kompletterande utbildningsåtgärder, övervakning, utvärdering och publicitetsåtgärder. Innehållet i de skriftliga underlag som krävs till stöd för varje stödansökan bör också anges närmare.

(6)

Tidsfristerna för överföringar mellan anslagen för frukt och grönsaker i skolorna och för skolmjölk, och inlämnandet av, utformningen av och innehållet i anmälningar om överföringar till kommissionen bör fastställas.

(7)

För att utnyttja de tillgängliga medlen maximalt bör kommissionen anta de åtgärder som krävs för att överföra unionsstöd som inte utnyttjas till de medlemsstater som deltar i skolprogrammet och som har anmält sin önskan att använda ett större belopp än de anslag som är tillgängliga enligt artikel 5.5 i förordning (EU) nr 1370/2013. Villkoren för sådana överföringar av medel mellan medlemsstaterna bör fastställas.

(8)

För att bedöma skolprogrammets effektivitet och hjälpa medlemsstaterna att ytterligare förbättra sina nationella och regionala strategier bör medlemsstaterna till kommissionen anmäla resultaten och slutsatserna av sin övervakning och utvärdering av programmet. Av tydlighetsskäl bör det fastställas ett datum för anmälan till kommissionen av resultaten av den årliga övervakningen och av utvärderingsrapporten. Kommissionen bör offentliggöra dessa dokument.

(9)

För att skydda EU:s ekonomiska intressen bör effektiva kontrollåtgärder vidtas för att bekämpa oegentligheter och bedrägerier. Dessa kontrollåtgärder bör omfatta systematiska administrativa kontroller av alla stödansökningar kompletterade med kontroller på plats. Kontrollåtgärdernas omfattning, innehåll, tidsmässiga planering och rapportering bör anges för att säkerställa att kontrollerna utförs på ett rättvist och enhetligt sätt i medlemsstaterna, varvid hänsyn tas till att skolprogrammet genomförs på olika sätt i olika medlemsstater.

(10)

Felaktigt utbetalda belopp bör återkrävas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (10).

(11)

I enlighet med artikel 23.10 i förordning (EU) nr 1308/2013 bör allmänheten i tillräcklig utsträckning informeras om unionens ekonomiska bidrag till programmet. Förutom de bestämmelser om en affisch som föreskrivs i delegerade förordning (EU) 2017/40 bör det föreskrivas regler om att ge publicitet åt skolprogrammet och om användning av unionens symbol.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1370/2013 vad gäller unionsstöd för tillhandahållande och utdelning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och färska produkter från banansektorn (”frukt och grönsaker i skolan”), och mjölk och mjölkprodukter (”skolmjölk”) till skolbarn, för kompletterande utbildningsåtgärder och för vissa därmed sammanhängande kostnader inom ramen för den stödordning som avses i artikel 23 i förordning (EU) nr 1308/2013 (nedan kallat skolprogrammet).

2.   Vid tillämpningen av skolprogrammet ska med läsår avses en period som löper från och med den 1 augusti till och med den 31 juli påföljande år.

Artikel 2

Medlemsstaternas strategier

1.   En medlemsstats strategi som avses i artikel 23.8 i förordning (EU) nr 1308/2013 och i artikel 2 i delegerade förordning (EU) 2017/40 ska omfatta följande inslag:

a)

Den administrativa nivå på vilken skolprogrammet kommer att genomföras.

b)

De behov som ska tillgodoses genom genomförandet av skolprogrammet och deras inbördes prioritetsordning.

c)

Förväntade resultat av genomförandet av skolprogrammet samt indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

d)

Utgångsläget från vilket framstegen med att uppnå resultaten kommer att mätas, utifrån tillgängliga uppgifter.

e)

Den preliminära budgeten för de huvudsakliga inslagen i skolprogrammet vad gäller frukt och grönsaker i skolan och skolmjölk, liksom budgeten för delar som rör hela skolprogrammet.

f)

Målgruppen.

g)

Förteckningen över produkter som ska delas ut inom ramen för skolprogrammet, enligt de produktgrupper som anges i artikel 23.3, 23.4, 23.5 och, i förekommande fall, 23.7 i förordning (EU) nr 1308/2013.

h)

Om produkter inte tillhandahålls kostnadsfritt inom ramen för skolprogrammet, de arrangemang som införts för att säkerställa att omfånget av unionens stöd återspeglas i priset på dessa produkter.

i)

Om standardiserade skalor för kostnader per enhet, schablonsatser och/eller enhetsbelopp tillåts, en rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod för att fastställa dessa. Om ett kostnadsbaserat system används, metoderna för att bedöma rimligheten i de kostnader som anges av de sökande.

j)

De kompletterande utbildningsåtgärdernas syfte och innehåll.

k)

Förfarandena för berörda myndigheters och intressenters delaktighet.

l)

Förfarandena för val av leverantörer av varor, material och tjänster inom ramen för skolprogrammet,

m)

De arrangemang som gjorts för att ge publicitet åt unionsstödet inom ramen för skolprogrammet.

2.   Medlemsstaterna ska på begäran delge kommissionen följande uppgifter, om de inte ingår i strategin:

a)

Kriterierna för valet av de produkter som delas ut inom skolprogrammet och den prioritering eller de prioriteringar som avses i artikel 23.11 i förordning (EU) nr 1308/2013.

b)

Arrangemangen för tillhandahållande och/eller utdelning av produkter, bland annat med avseende på stödberättigande kostnader, den planerade utdelningens frekvens och tidpunkt samt, om utdelning tillåts inom ramen för de vanliga skolmåltiderna, de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 11 i delegerade förordning (EU) 2017/40,

c)

Om de maximala priser som stödmottagarna ska betala för produkter, material och tjänster som görs tillgängliga inom ramen för skolprogrammet fastställs, en rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod för att fastställa dem.

d)

Det nationella stödets omfång om sådant stöd beviljas som komplement till unionsstödet för skolprogrammet.

e)

Om befintliga nationella program utvidgas eller görs mer effektiva genom unionsstöd inom ramen för skolprogrammet, de arrangemang som införts för att säkerställa att skolprogrammet ger ett mervärde.

f)

Om de produkter som avses i artikel 23.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 delas ut, bestämmelser för att garantera att unionens stöd endast betalas ut för mjölkdelen av dessa produkter och inte överskrider de belopp som anges i artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1370/2013

g)

De strukturer, arrangemang och formulär som inrättats för övervakning och utvärdering av skolprogrammet i enlighet med artikel 9 i delegerade förordning (EU) 2017/40 och för kontroller i enlighet med artiklarna 9 och 10 i den här förordningen.

3.   Kommissionen ska offentliggöra medlemsstaternas strategier.

Artikel 3

Medlemsstaternas begäran om unionsstöd

Medlemsstaterna ska senast den 31 januari varje år lämna in sina ansökningar om unionsstöd avseende påföljande läsår och, i förekommande fall, uppdatera sin ansökan om unionsstöd för det pågående läsåret. Följande uppgifter ska anges i ansökan:

a)

Information som avser påföljande läsår:

i)

Den preliminära tilldelningen av stöd för frukt och grönsaker i skolorna och för skolmjölk som anges i bilaga 1 till förordning (EU) nr 1370/2013.

ii)

Beredskap att överföra en del av de preliminära tilldelningarna för frukt och grönsaker respektive för mjölk till det andra vägledande anslaget, upp till den maximala procentandel som avses i artikel 23a.4 i förordning (EU) nr 1308/2013, samt uppgifter om vilket belopp och hur stor procentandel av totalbeloppet detta utgör.

iii)

Önskan att använda mer än den preliminära tilldelningen för frukt och grönsaker i skolan och/eller skolmjölk, och det högsta ytterligare begärda beloppet om en ytterligare tilldelning skulle bli tillgänglig.

iv)

Det belopp av den preliminära tilldelningen som inte begärs, om medlemsstaten inte önskar använda hela den preliminära tilldelningen för frukt och grönsaker i skolorna och/eller för skolmjölk.

v)

Det totala belopp som begärts för frukt och grönsaker i skolorna och för skolmjölk.

b)

Information om pågående läsår:

i)

Överföringar mellan de slutliga tilldelningar som avses i artikel 23a.4 b i förordning (EU) nr 1308/2013.

ii)

Om medlemsstaten inte önskar använda hela den slutliga tilldelningen av stöd för frukt och grönsaker i skolorna och för skolmjölk för innevarande läsår, vilket belopp som inte kommer att begäras för frukt och grönsaker i skolorna och/eller för skolmjölk.

iii)

Önskan att använda mer än totalbeloppet av den slutliga tilldelningen av stöd till frukt och grönsaker i skolan och/eller skolmjölk som de har tillgång till under det pågående läsåret om en ytterligare tilldelning skulle bli tillgänglig.

De belopp som avses i denna artikel ska anges i euro.

Artikel 4

Stödansökningar som ges in av sökande

1.   Medlemsstaterna ska fastställa stödansökningars form och innehåll och med vilka intervaller de ska ges in, i enlighet med sin strategi och de regler som anges i punkterna 2–6.

2.   Stödansökningar som avser tillhandahållande och utdelning av produkter ska innehålla åtminstone följande information:

a)

Mängden produkter som ska delas ut, uppdelade enligt produktgrupper i enlighet med artikel 23.3, 23.4, 23.5, och i förekommande fall 23.7 i förordning (EU) nr 1308/2013.

b)

Den sökandes identitet och namn på och adress till eller identifieringsnummer för den utbildningsanstalt eller utbildningsmyndighet till vilken dessa kvantiteter delats ut.

c)

Antal barn i utbildningsanstaltens (en eller flera) skolregister vid läsårets början som kommer att ta emot de produkter som omfattas av programmet under den period som omfattas av stödansökan.

3.   Stödansökningar som avser tillhandahållande och utdelning av produkter och kompletterande utbildningsåtgärder kan omfatta perioder från två veckor till hela läsår.

4.   Stödansökningar ska ges in inom tre månader från utgången av den period de omfattar eller, i fråga om stödansökningar som avser övervakning, utvärdering och spridning av information, från leveransdatumet för materialet eller tjänsten.

5.   Om den tidsfrist som avses i punkt 4 överskrids med mindre än 60 kalenderdagar, ska stödet ändå betalas ut, men minskas enligt följande:

a)

Med 5 % om tidsfristen överskrids med 1–30 kalenderdagar.

b)

Med 10 % om tidsfristen överskrids med 31–60 kalenderdagar.

Om tidsfristen överskrids med mer än 60 kalenderdagar ska stödet minskas ytterligare med 1 % för varje ytterligare dag, beräknat på det återstående beloppet.

6.   De belopp som begärs i stödansökningarna ska stödjas av skriftliga underlag som visar priset på de produkter, det material eller de tjänster som levererats, tillsammans med ett kvitto eller betalningsbevis eller motsvarande. Medlemsstaterna ska närmare ange vilka handlingar som ska ges in till stöd för stödansökningar.

I fråga om stödansökningar som avser kompletterande utbildningsåtgärder ska övervakning, utvärdering och spridning av dokumentation också innefatta en uppdelning av medlen per verksamhet och närmare uppgifter om därmed sammanhängande kostnader.

Artikel 5

Utbetalning av stöd

1.   Stöd som avser tillhandahållande och utdelning av produkter ska betalas ut endast

a)

mot uppvisande av ett kvitto för de kvantiteter som faktiskt tillhandahållits och/eller delats ut, eller,

b)

om medlemsstaten tillåter användning av standardiserade skalor för kostnader per enhet, schablonsatser och/eller enhetsbelopp, mot uppvisande av ett annat bevis för att de berörda kvantitetern har levererats och/eller delats ut inom ramen för skolprogrammet, och att de har betalats.

2.   Stöd för kompletterande utbildningsåtgärder, övervakning, utvärdering och offentlighet ska först betalas ut efter materialets eller tjänsternas leverans och efter uppvisande av de styrkande handlingar som krävs av den behöriga myndigheten eller, om medlemsstaten tillåter användningen av standardiserade skalor för kostnader per enhet, schablonsatser och/eller enhetsbelopp, mot uppvisande av ett annat bevis för att materialet eller tjänsterna har levererats och betalats.

3.   Stödet ska betalas ut av den behöriga myndigheten inom tre månader från den dag då stödansökan gavs in under förutsättning att inga administrativa undersökningar har inletts.

4.   Stöd för läsåret 2017/2018 ska inte betalas av den behöriga myndigheten före början av det läsåret.

Artikel 6

Överföringar mellan anslagen

1.   Överföringar mellan preliminära tilldelningar, enligt artikel 23a.4 a i förordning (EU) nr 1308/2013, ska göras i den ansökan om unionsstöd som avses i artikel 3 i denna förordning.

2.   Överföringar mellan slutgiltiga tilldelningar enligt artikel 23a.4 b i förordning (EU) nr 1308/2013, där inga överföringar mellan preliminära tilldelningar har gjorts, får göras i den ansökan om unionsstöd som avses i artikel 3 i denna förordning.

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana överföringar senast den 31 januari det läsår under vilket de görs.

Artikel 7

Omfördelning av unionsstöd

1.   På grundval av de belopp av unionsstöd som begärs enligt artikel 3 i denna förordning, ska kommissionen omfördela sådana preliminära tilldelningar eller delar därav som inte begärs (outnyttjade) i enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) nr 1370/2013.

Inga ytterligare medel ska beviljas en medlemsstat för den produktgrupp från vilken den berörda medlemsstaten gjort en överföring till den andra produktgruppen enligt artikel 6.1.

Om en medlemsstat inte lämnar in en ansökan i enlighet med artikel 3 ska medlemsstatens preliminära tilldelningar betraktas som icke begärda (outnyttjade).

2.   Kommissionen får omfördela slutliga tilldelningar eller delar därav som inte begärs (outnyttjade) för det innevarande läsåret och som anmälts i enlighet med artikel 3 b mellan de medlemsstater som har anmält sin önskan att använda ett större belopp än deras slutliga tilldelningar.

Inga ytterligare medel ska beviljas en medlemsstat för den produktgrupp från vilken den berörda medlemsstaten gjort en överföring till den andra produktgruppen enligt artikel 6.2.

Omfördelningen ska göras inom anslagen för frukt och grönsaker i skolorna eller för skolmjölk, på grundval av de preliminära tilldelningarna i respektive medlemsstat. I förekommande fall kan belopp som inte begärts av medlemsstaterna inom samma tilldelning fördelas på nytt till de medlemsstater som ansökt om ytterligare medel för den andra tilldelningen.

3.   De slutliga tilldelningar som kan överföras till en annan medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska baseras på hur stor andel av den definitiva tilldelningen av unionsstöd som under föregående läsår använts för frukt och grönsaker i skolorna respektive för skolmjölk i den medlemsstaten. Med beaktande av de utgiftsdeklarationer som skickas in till kommissionen senast den 31 december året före ansökan om stöd i enlighet med artikel 10 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 (11) ska den slutliga tilldelningen beräknas enligt följande:

a)

När användningen av den definitiva tilldelningen är högst 50 % ska ingen ytterligare tilldelning beviljas.

b)

När användningen av den definitiva tilldelningen är högre än 50 % men högst 75 % ska den ytterligare tilldelningen uppgå till högst 50 % av den preliminära tilldelningen.

c)

När användningen av den definitiva tilldelningen är högre än 75 % ska ingen högsta gräns gälla för den ytterligare tilldelningen.

Den beräkning som avses i första stycket ska inte tillämpas vid beräkningen av de slutliga tilldelningarna för läsåren 2017–2018 och 2018–2019, och inte heller för medlemsstater som för första gången tillämpar det nya skolprogrammet eller någon av dess delar under de två första åren av genomförandet.

Artikel 8

Övervakning och utvärdering

1.   Den övervakning som avses i artikel 9 i delegerade förordning (EU) 2017/40 ska grundas på de uppgifter som härrör från förvaltnings- och kontrollskyldigheter, inklusive de som anges i artiklarna 4 och 5 i den här förordningen.

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla resultaten av övervakningen senast den 31 januari efter utgången av det berörda läsåret.

2.   För varje sexårsperiod som omfattas den strategi som utarbetats enligt artikel 23.8 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska medlemsstaterna senast den 1 mars det år som följer på utgången av den perioden lämna in en utvärderingsrapport till kommissionen med resultaten av den utvärdering av genomförandeperioden som föreskrivs i artikel 9 i delegerad förordning (EU) 2017/40 avseende de första fem läsåren.

Den första utvärderingsrapporten ska ges in senast den 1 mars 2023.

3.   Kommissionen ska offentliggöra resultaten av medlemsstaternas årliga övervakning och utvärderingrapporterna.

Artikel 9

Administrativa kontroller

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att följa denna förordning. Dessa åtgärder ska omfatta en systematisk administrativ kontroll av samtliga stödansökningar inom ramen för skolprogrammet.

2.   Medlemsstaterna ska fastställa vilka styrkande handlingar avseende tillhandahållande och utdelning av produkter som ska lämnas in tillsammans med stödansökan i enlighet med artikel 5. Medlemsstaterna ska genomföra kontroller av alla stödansökningar, inklusive av ett representativt urval av de styrkande handlingar som lämnas in tillsammans med stödansökan.

3.   Administrativa kontroller av stöd som begärts för övervakning, utvärdering, publicitet och kompletterande utbildningsåtgärder ska omfatta en kontroll av att materialet och tjänsterna har levererats och att de redovisade utgifterna är riktiga.

4.   I fråga om stöd som begärts för tillhandahållande och utdelning av produkter och kompletterande utbildningsåtgärder, ska de administrativa kontrollerna kompletteras av kontroller på plats i enlighet med artikel 10.

Artikel 10

Kontroller på plats

1.   Kontroller på plats avseende tillhandahållande och utdelning av produkter ska särskilt omfatta kontroll av följande:

a)

De register som avses i artikel 6 i delegerad förordning (EU) 2017/40, inbegripet bokföring såsom inköps- och försäljningsfakturor, leveranssedlar eller kontoutdrag.

b)

Att produkterna används i enlighet med denna förordning.

2.   Kontroller på plats ska utföras under det läsår (1 augusti–31 juli) som kontrollerna avser (period N) och/eller under de följande åtta månaderna (period N + 1).

Kontroller på plats får äga rum under genomförandet av de kompletterande utbildningsåtgärderna.

Varje kontroll på plats ska anses vara avslutad när den tillhörande kontrollrapport som avses i punkt 6 läggs fram.

3.   Det sammanlagda antalet kontroller på plats ska omfatta minst 5 % av det stöd som begärts på nationell nivå och minst 5 % av alla stödsökande som är verksamma inom tillhandahållande och utdelning av produkter och kompletterande utbildningsåtgärder för varje enskilt läsår.

Om antalet stödsökande i en medlemsstat är mindre än etthundra, ska kontroller på plats äga rum i lokalerna hos minst fem sökande.

Om antalet stödsökande i en medlemsstat är mindre än fem, ska kontroller på plats äga rum i lokalerna hos samtliga sökande.

Om en sökande som inte är en utbildningsanstalt ansöker om stöd som avser tillhandahållande och utdelning av produkter, ska de kontroller på plats som äger rum i den sökandens lokaler kompletteras med kontroller på plats i lokalerna vid minst två utbildningsanstalter eller minst 1 % av de utbildningsanstalter som sökanden registrerat i enlighet med artikel 6 i delegerade förordning (EU) 2017/40, beroende på vilket som ger det största antalet.

Om sökanden ansöker om stöd som avser kompletterande utbildningsåtgärder, får kontroller på plats i sökandens lokaler ersättas med kontroller på plats på de ställen där kompletterande åtgärder genomförs, på grundval av en riskanalys. Medlemsstaterna ska på grundval av en riskanalys fastställa omfattningen av sådana kontroller på plats.

4.   Den behöriga myndigheten ska på grundval av en riskanalys välja ut vilka sökande som ska bli föremål för kontroller på plats.

Därvid ska den behöriga myndigheten ta särskild hänsyn till följande:

a)

De olika geografiska områdena.

b)

Fel av återkommande art och resultaten från tidigare års kontroller.

c)

Stödbeloppets storlek.

d)

Typ av sökande.

e)

Typ av kompletterande utbildningsåtgärd, i förekommande fall.

5.   En kontroll får aviseras i förväg med kortast möjliga varsel såvitt det kan ske utan att syftet med kontrollen äventyras.

6.   Den behöriga kontrollmyndigheten ska upprätta en kontrollrapport för varje kontroll på plats. Rapporten ska innehålla en exakt beskrivning av de olika punkter som kontrollerats.

Kontrollrapporten ska vara uppdelad i följande delar:

a)

En allmän del med bland annat uppgift om följande:

i)

den period som omfattas, vilka stödansökningar som kontrollerats, produktkvantiteter för vilka stöd har begärts för ansökningar som avser tillhandahållande och utdelning av produkter, deltagande utbildningsanstalter, en på tillgängliga uppgifter grundad uppskattning av antalet barn för vilka stöd betalats ut samt stödbelopp.

ii)

Närvarande ansvariga personer.

b)

En del som beskriver de kontroller som utförts och som innehåller särskilt följande information:

i)

Vilka handlingar som kontrollerats.

ii)

Kontrollernas art och omfattning.

iii)

Anmärkningar och resultat.

Alla kontrollrapporter ska vara avslutade senast 8 månader efter läsårets utgång.

7.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de kontroller på plats som gjorts och resultaten av dessa kontroller senast den 31 oktober kalenderåret efter det berörda läsåret.

Artikel 11

Återkrav av felaktigt utbetalda belopp

Vad gäller återkrav av felaktigt utbetalda belopp ska artikel 7 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 tillämpas med nödvändiga ändringar.

Artikel 12

Publicitet

1.   En medlemsstat som beslutar att inte använda den affisch som avses i artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2017/40 ska tydligt förklara i sin strategi hur den kommer att informera allmänheten om unionens ekonomiska bidrag till skolprogrammet.

2.   Kommunikationsverktyg och åtgärder för publicitet som avses i artikel 12 i delegerad förordning (EU) 2017/40 samt utbildningsmaterial och verktyg som ska användas inom ramen för kompletterande utbildningsåtgärder ska visa EU-flaggan och texten ”skolprogram”, samt uppgifter om unionens finansiella bidrag, såvida inte materialets eller verktygets storlek omöjliggör detta.

3.   Hänvisningar till unionens bidrag till programmet ska synas minst lika tydligt som uppgifter om bidrag från andra privata eller offentliga organisationer som stöder en medlemsstats skolprogram.

4.   Medlemsstaterna får fortsätta att använda befintliga lager av affischer och andra publicitetsverktyg som framställts i enlighet med förordningarna (EU) 2016/248 och (EG) nr 657/2008.

Artikel 13

Anmälningar

1.   Anmälningar från medlemsstaterna till kommissionen ska göras elektroniskt i enlighet med de tekniska specifikationer för överföring av uppgifter som kommissionen tillhandahåller.

2.   Form och innehåll för dessa anmälningar ska fastställas på grundval av de förlagor som kommissionen tillhandahåller medlemsstaterna, efter att ha underrättat kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

Artikel 14

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på stöd för läsåret 2017–2018 och efterföljande läsår.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 november 2016.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/791 av den 11 maj 2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter (EUT L 135, 24.5.2016, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1047/2014 av den 29 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 när det gäller de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för skolmjölksprogrammet (EUT L 291, 7.10.2014, s. 4).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/247 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på unionsstöd till tillhandahållande och distribution av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter inom ramen för programmet för frukt och grönsaker i skolan (EUT L 46, 23.2.2016, s. 1).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/248 av den 17 december 2015 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på unionsstöd till tillhandahållande och distribution av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter inom ramen för programmet för frukt och grönsaker i skolan och om fastställande av den preliminära tilldelningen av detta stöd (EUT L 46, 23.2.2016, s. 8).

(8)  Kommissionens förordning (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd till utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever (EUT L 183, 11.7.2008, s. 17).

(9)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/40 av den 3 november 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller unionsstöd till utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk vid utbildningsanstalter och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 (se sidan 11 i detta nummer av EUT).

(10)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).

(11)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).


Top