EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R1422

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1422 z dne 4. avgusta 2017 o imenovanju referenčnega središča Evropske unije, odgovornega za znanstveno in tehnično pomoč pri harmonizaciji in izboljšanju metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/5412

UL L 204, 5.8.2017, str. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1422/oj

5.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/78


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1422

z dne 4. avgusta 2017

o imenovanju referenčnega središča Evropske unije, odgovornega za znanstveno in tehnično pomoč pri harmonizaciji in izboljšanju metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (1) in zlasti člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na sestanku delovne skupine Komisije za zootehniko 15. novembra 2016 so strokovnjaki iz držav članic izrazili stalno potrebo po spodbujanju harmonizacije in izboljšanja metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda, ki jih uporabljajo rejska društva ali zunanji izvajalci, ki so jih imenovala navedena rejska društva.

(2)

Komisija je v skladu s členom 29(3) Uredbe (EU) 2016/1012 izvedla javni razpis za izbiro in imenovanje referenčnega središča Evropske unije, odgovornega za znanstveno in tehnično pomoč pri harmonizaciji in izboljšanju metod v zvezi s čistopasemskim plemenskim govedom.

(3)

Ocenjevalni in izbirni odbor, ki je bil imenovan za navedeni razpis, je ugotovil, da „Interbull Centre“ izpolnjuje zahteve iz točke 1 Priloge IV k Uredbi (EU) 2016/1012 in bi bil lahko odgovoren za naloge iz točke 2 navedene priloge.

(4)

„Interbull Centre“ bi bilo zato treba imenovati za referenčno središče Evropske unije, odgovorno za znanstveno in tehnično pomoč pri harmonizaciji in izboljšanju metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda. Imenovanje se redno pregleduje v skladu s členom 29(3) Uredbe (EU) 2016/1012.

(5)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. novembra 2018 v skladu z datumom začetka veljavnosti, določenim v členu 69 Uredbe (EU) 2016/1012.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za referenčno središče Evropske unije, odgovorno za znanstveno in tehnično pomoč pri harmonizaciji in izboljšanju metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda, se imenuje naslednje središče:

Interbull Centre

Department of Animal Breeding and Genetics

Swedish University of Agricultural Science – SLU

Ulls väg 26

Box 7023

SE-750 07 Uppsala

Švedska

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 66.


Na vrh