EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016R1239

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 z dne 18. maja 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj (Besedilo velja za EGP)

C/2016/2817

UL L 206, 30.7.2016, str. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj

30.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 206/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1239

z dne 18. maja 2016

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 178 in člena 223(3)(a), (b) in (c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je razveljavila in nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (2) in določa pravila o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode. Poleg tega so bila z njo na Komisijo prenesena pooblastila za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Za zagotovitev nemotenega delovanja sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj v novem pravnem okviru je treba s takšnimi akti sprejeti nekatera pravila. Cilj navedenih aktov je poenostaviti in prilagoditi določbe, ki se uporabljajo za sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj, novemu pravnemu okviru, vzpostavljenem z Uredbo (EU) št. 1308/2013, zato Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 (3) spreminja uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 (4), (ES) št. 1342/2003 (5), (ES) št. 2336/2003 (6), (ES) št. 951/2006 (7), (ES) št. 341/2007 (8) in (ES) št. 382/2008 (9) ter razveljavlja uredbe Komisije (ES) št. 2390/98 (10), (ES) št. 1345/2005 (11), (ES) št. 376/2008 (12) in (ES) št. 507/2008 (13).

(2)

Za zagotovitev dobrega in enotnega upravljanja sistema izdaje dovoljenj je treba določiti skupne določbe o zahtevkih za dovoljenja in izdaji dovoljenj.

(3)

Za nedvoumno identifikacijo vlagatelja, ki vloži zahtevek za izdajo dovoljenja, in imetnika dovoljenja bi se morala uporabiti registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta (EORI).

(4)

Vzpostaviti je treba ustrezno raven varščine za dovoljenja, ki se izdajo, za zagotovitev, da se bodo proizvodi uvažali ali izvažali v obdobju veljavnosti dovoljenja.

(5)

Omogočiti bi bilo treba izdajo izpiskov dovoljenj, ki imajo enak učinek kot izvirna dovoljenja, da se lahko v okviru enega dovoljenja istočasno izvaja več dejavnosti.

(6)

Določiti je treba obdobja veljavnosti uvoznih in izvoznih dovoljenj. Ta veljavnost se lahko razlikuje za določene proizvode in treba jo je določiti, da se opredeli, kdaj je treba izpolniti obveznost izvoza ali uvoza.

(7)

Ob upoštevanju mednarodnih trgovinskih praks za zadevne kmetijske proizvode bi bilo treba opredeliti raven odstopanj v zvezi s količino uvoženih ali izvoženih proizvodov glede na količino na dovoljenju.

(8)

Uvozna in izvozna dovoljenja pomenijo pravico in obveznost sprostitve v prosti promet ali izvoza. Opredeliti je treba, kdaj je obveznost izvoza ali uvoza izpolnjena in kako naj se to dokaže.

(9)

Določiti je treba določbe o postopku, ki ga je treba upoštevati ob uničenju ali izgubi dovoljenja.

(10)

Za zmanjšanje upravnega bremena v primerih, ko je znesek zahtevane varščine za dovoljenje razmeroma majhen, bi bilo treba določiti prag, pod katerim varščina ni potrebna.

(11)

Za zmanjšanje upravnega bremena je primerno, da se določijo največje količine za določene proizvode, za katere dovoljenje ni potrebno.

(12)

Ukrepati bi bilo treba v primerih, ko se obveznost uvoza ali izvoza ne izpolni, zlasti v primerih priznane višje sile. V teh primerih se lahko navedena obveznost šteje za preklicano ali pa se lahko obdobje veljavnosti dovoljenja podaljša.

(13)

Določiti je treba nekatere dodatne zahteve po uradnem obveščanju za uvozna dovoljenja za konopljo, česen in etilni alkohol kmetijskega porekla, da se upoštevajo posebnosti navedenih sektorjev.

(14)

Ob upoštevanju potrebe po neoviranem prehodu s trenutnih pravil na pravila, ki jih uvaja ta uredba, bi bilo treba sprejeti nekatere prehodne določbe.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve pojmov „deklarant“ iz člena 5(15) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (14), „obvladovanje tveganja“ iz člena 5(25) navedene uredbe in „izvoznik“ iz člena 1(19) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (15). Poleg tega se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Delegirane uredbe (EU) 2016/1237.

Člen 2

Zahtevki za dovoljenja in izdaja dovoljenj

1.   Zahtevki za dovoljenja se vložijo in izdajo prek aplikacije informacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: aplikacije IT), ki spoštuje celovitost in kakovost standardov, kot je določeno v oddelku 3B Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 907/2014 (16).

Če take aplikacije IT niso na voljo ali učinkovite in da se zagotovi rezervna možnost v primeru nedelovanja aplikacij IT, se lahko zahtevki za dovoljenja vložijo in dovoljenja izdajo v tiskani obliki na podlagi vzorca iz Priloge I k tej uredbi, pri čemer se upoštevajo navodila iz navedene priloge.

2.   Imena in naslovi organov, pristojnih za prejem zahtevka in izdajo dovoljenja, se objavijo na uradnem spletnem mestu navedenih organov ali na uradnem spletnem mestu za trgovino s kmetijskimi proizvodi posamezne države članice.

3.   Zahtevki in dovoljenja se izpolnijo in izdajo v tiskani obliki v enem od uradnih jezikov Unije, kot določijo pristojni organi države članice izdajateljice.

4.   Pristojni organi držav članic lahko po potrebi zahtevajo, da se neusklajeno besedilo v zahtevkih za dovoljenja ali spremnih dokumentih na stroške vlagatelja prevede v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov zadevne države članice.

5.   Zahtevek za dovoljenje se izpolni glede na namen dovoljenja in kot je določeno v obvestilu o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode (17).

6.   Organ za izdajo dovoljenj ne sprejme zahtevkov, ki niso skladni z ustreznimi predpisi Unije. Dovoljenje izda nemudoma, pri čemer uporabi sprejete informacije, ki jih je navedel vlagatelj, in jih dopolni, kot je določeno v obvestilu o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode. Organi za izdajo dovoljenj potrdijo izdajo dovoljenja v papirni obliki s podpisom in žigom ali suhim žigom. Elektronski izvodi se potrdijo v skladu s standardi iz odstavka 1.

Člen 3

Roki

1.   Z odstopanjem od člena 5 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 (18) se dan vložitve zahtevka za dovoljenje šteje za delovni dan, na katerega ga organ za izdajo dovoljenj prejme, če je bil prejet najpozneje ob 13.00 po bruseljskem času.

Zahtevek, ki ga prejme na delovni dan po 13.00 po bruseljskem času, se šteje za vloženega na prvi delovni dan po dnevu, ko ga je organ dejansko prejel.

2.   Zahteva za preklic zahtevka za dovoljenje se lahko predloži le v elektronski ali pisni obliki, organ za izdajo dovoljenj pa jo prejme do 13.00 po bruseljskem času na dan prejema zahtevka.

3.   Kjer ta uredba določa obdobje za postopke in je datum začetka ali zaključka sobota, nedelja ali državni praznik, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71:

(a)

je veljavni datum začetka naslednji delovni dan in se začne ob polnoči, pri čemer se upošteva uradni delovni čas urada;

(b)

z odstopanjem od člena 3(2)(b) in člena 4 navedene uredbe je veljavni datum zaključka naslednji delovni dan in se zaključi ob 13.00 po bruseljskem času.

Prvi pododstavek se uporablja za uradne državne in regionalne praznike, ki jih ustrezno objavi država članica, kjer je to primerno.

Člen 4

Registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta

1.   Registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta (v nadaljnjem besedilu: številka EORI), dodeljena vlagatelju, imetniku ali prevzemniku v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 952/2013, se vstavi v okence 4 ali po potrebi okence 6 zahtevka in dovoljenja.

Vlagatelji ali organi za izdajo dovoljenj lahko na podlagi nacionalnih navodil navedejo številko EORI vlagatelja, imetnika ali prevzemnika v okencu 20, če je ime ali identifikacijska številka iz okenca 4 ali 6 povezana s številko EORI iz okenca 20.

2.   Če proizvode za sprostitev v prosti promet ali izvoz prijavi carinski zastopnik iz člena 18 Uredbe (EU) št. 952/2013, se številka EORI imetnika ali prevzemnika navede v ustreznem podatkovnem elementu elektronske carinske deklaracije.

Člen 5

Znesek varščine

1.   Če je v skladu s členom 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 potrebna varščina, se znesek varščine določi v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

2.   Če zneski, ki so rezultat pretvorbe iz eura v nacionalno valuto in se vnesejo v dovoljenja, vsebujejo decimalna mesta, se znesek varščine zaokroži na prvi nižji znesek v nacionalni valuti brez decimalk.

Člen 6

Izpiski

1.   Če je količina na dovoljenju razdeljena iz postopkovnih ali logističnih razlogov ali če mora imetnik ali prevzemnik uporabiti dovoljenje, izdano v elektronski obliki v eni državi članici, v drugi državi članici, ki ni povezana z aplikacijami IT države članice izdajateljice, lahko organ za izdajo dovoljenj na zahtevo imetnika ali prevzemnika izda izpiske dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: izpiski).

2.   Izpiski imajo iste pravne učinke kot dovoljenja, iz katerih so izpisani, v okviru količine, za katero so taki izpiski izdani.

3.   Postopki za vložitev zahtevkov za dovoljenja ter njihovo izdajo in vračanje se uporabljajo tudi za izpiske. Organ za izdajo dovoljenj lahko omogoči poenostavljene postopke za vložitev zahtevkov.

4.   Organ za izdajo dovoljenj odšteje količino iz izpiska od količine iz izvirnega dovoljenja, ki jo po potrebi poveča za odstopanje, na izvirno dovoljenje pa se poleg navedene odštete količine vnese beseda „izpisek“.

5.   Izpiski se izdajo nemudoma in brez dodatnih stroškov v elektronski ali v tiskani obliki na podlagi vzorca iz Priloge I.

6.   Na podlagi izpiska se ne sme pripraviti nadaljnji izpisek.

7.   Imetnik organu za izdajo dovoljenja vrne svoj izvod izpiska, ki se je uporabil ali katerega veljavnost je potekla, skupaj s svojim izvodom izvirnega dovoljenja.

Člen 7

Obdobje veljavnosti

1.   Obdobje veljavnosti dovoljenj za proizvode iz Priloge II je določeno v navedeni prilogi.

2.   Dovoljenje je veljavno od dejanskega dne izdaje, navedenega v okencu 25 uvoznega dovoljenja ali okencu 23 izvoznega dovoljenja, kot ga potrdi organ za izdajo dovoljenj s svojo oznako ali žigom. Navedeni datum se vključi v izračun obdobja veljavnosti dovoljenja.

Če se v skladu s posebno zakonodajo uporablja drug datum začetka obdobja veljavnosti, organ za izdajo dovoljenj dodatno navede ta datum, pred njim pa besedi „veljavno od“ v okvirčkih dovoljenj iz prvega pododstavka.

Člen 8

Dovoljeno odstopanje in zaokroževanje

1.   Pozitivno ali negativno odstopanje iz člena 5(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 ni večje od 5 %.

2.   Pri izračunu količin se uporabljajo naslednja pravila o zaokroževanju:

(a)

če je prva decimalka pet ali več, se količina zaokroži na prvo višjo mersko enoto iz okenca 17 dovoljenja. Če je prva decimalka manjša od pet, se decimalke pri količini izbrišejo;

(b)

pri količinah na podlagi števila glav se količine zaokrožijo na naslednje večje celo število glav.

Člen 9

Carinska deklaracija

1.   Carinska deklaracija se sklicuje na dovoljenje ali izpisek s posebno oznako in številko izdanega dokumenta, navedeno v okencu 25 uvoznega dovoljenja ali okencu 23 izvoznega dovoljenja, kot je določeno v naslovu II Priloge B k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (19) ali po potrebi v skladu s točko 4 oddelka 2 Priloge I.

2.   Aplikacije IT organa za izdajo dovoljenj lahko carinskemu uradu omogočajo neposreden dostop do elektronskega dovoljenja ali izpiska. Če neposreden dostop ni na voljo, deklarant ali organ za izdajo dovoljenj carinskemu uradu pošlje dovoljenje ali izpisek v elektronski obliki.

Če aplikacije IT organa za izdajo dovoljenj ali carinskega urada niso primerne za uporabo prvega pododstavka, se dovoljenja ali izpiski lahko pošljejo v papirni obliki.

3.   Deklarant carinskemu uradu predloži izvod papirnega dovoljenja ali izpiska imetnika ali pa ga ima v posesti in na razpolago carinskim organom v skladu s členom 163 Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 10

Odpis in overitve

1.   Pravila o postopku za izdajo elektronskih dovoljenj določajo organ, ki mora na dovoljenju navesti količino, sproščeno v prosti promet ali izvoženo, in opredeliti, kako deklarant in organ za izdajo dovoljenja pridobita dostop do navedenih informacij.

2.   Na papirnem dovoljenju carinski urad navede in potrdi količino, sproščeno v prosti promet ali izvoženo, ali če to določajo nacionalna upravna pravila, potrdi količino, ki jo navede deklarant v okencih 29 in 30 izvoda imetnika, ga overi in ta izvod vrne deklarantu, ali če to zahteva posebna zakonodaja, organu za izdajo dovoljenja.

3.   Če količina, sproščena v prosti promet ali izvožena, ne ustreza količini na dovoljenju, carinski organ popravi vnos na dovoljenju tako, da navede dejansko količino v mejah količine, navedene na dovoljenju.

4.   Če na papirnih dovoljenjih ali izpiskih ni dovolj prostora za odpise, lahko organi priložijo dodatne strani, ki jih potrdijo z žigom za potrditev razširitve dokumentacije.

5.   Datum odpisa je datum sprejetja deklaracije za sprostitev v prosti promet ali izvoz.

6.   Države članice sprejmejo odločitev, kateri organ opravlja funkcije iz tega člena za elektronska dovoljenja, to informacijo pa objavijo na svojem javnem spletnem mestu.

Člen 11

Prenos

V primeru zahteve za prenos imetnika se v dovoljenje vnesejo podatki o prevzemniku in datum zadevnega vnosa v skladu z obvestilom o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode. Prenos potrdi organ za izdajo dovoljenj.

V primeru ponovnega prenosa nazaj na imetnika organ za izdajo dovoljenj potrdi prenos nazaj na imetnika in datum prenosa na dovoljenju v skladu z obvestilom o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode.

Prenos ali prenos nazaj na imetnika velja od datuma potrditve organa za izdajo dovoljenja.

Člen 12

Hramba

1.   Države članice lahko odobrijo, da dovoljenje hrani organ za izdajo dovoljenj, plačilna agencija ali carinski organ ali da ostane na razpolago v aplikacijah IT.

2.   Organ za izdajo dovoljenj določi, v katerih primerih se uporablja hramba dovoljenja pri organih, udeleženih pri postopku za sprostitev v prosti promet ali izvoz, in katere pogoje mora imetnik ali prevzemnik izpolnjevati.

3.   Države članice določijo organ, vključen v sistem hrambe, ki opravlja funkcije iz člena 10, to informacijo pa objavijo na svojem javnem spletnem mestu.

4.   V okvirčku 44 papirne carinske deklaracije ali v ustreznem podatkovnem elementu elektronske carinske deklaracije deklarant ob izdajni številki dovoljenja doda besedi „v hrambi“. Pri elektronskih dovoljenjih lahko države članice opustijo to obveznost ali pa za ta namen uporabijo posebno kodo.

Člen 13

Celovitost in preverjanje dovoljenja, vzajemna pomoč

1.   Vnosi na dovoljenjih ali izpiskih se po njihovi izdaji ne smejo spreminjati.

2.   Če pristojni carinski organ dvomi v pravilnost vnosov na dovoljenju ali izpisku, dovoljenje ali izpisek vrne organu za izdajo dovoljenj. Če organ za izdajo dovoljenj dvomi v pravilnost vnosov na dovoljenju ali izpisku, dovoljenje ali izpisek vrne pristojnemu carinskemu organu.

Prvi pododstavek se ne uporablja v primeru manjših ali očitnih napak, ki jih lahko organ za izdajo dovoljenj ali pristojni carinski organ popravi s pravilno uporabo zakonodaje.

3.   Če organ za izdajo dovoljenj meni, da je potreben popravek, prekliče dovoljenje ali izpisek in nemudoma izda ustrezno popravljeno dovoljenje ali izpisek.

4.   Pri elektronskih dovoljenjih ali izpiskih organ za izdajo dovoljenj potrdi popravljeno različico, ki nadomesti izvirno različico. Na papirna dovoljenja ali izpiske organ za izdajo dovoljenj doda besedilo „dovoljenje popravljeno dne […]“ ali „izpisek popravljen dne […]“, vsi predhodni vnosi pa se ponovijo na vseh izvodih.

5.   Če organ za izdajo dovoljenj meni, da popravek ni potreben, to potrdi v aplikacijah IT. Na papirnih dovoljenjih in izpiskih organ za izdajo dovoljenj potrdi pravilnost dovoljenja ali izpiska tako, da ga overi z besedilom „preverjeno dne […]“ in ga ožigosa, parafira in označi z datumom ali uporabi podobno metodo.

6.   Na zahtevo organa za izdajo dovoljenj imetnik ali prevzemnik vrne dovoljenje ali izpisek.

Če je treba na podlagi obvladovanja tveganja preveriti verodostojnost papirnega dovoljenja ali izpiska ali vnosov ali overitev na dovoljenju ali izpisku ali če obstaja dvom v njegovo verodostojnost, zadevni organ vrne dovoljenje ali izpisek ali njegovo kopijo pristojnim organom, odgovornim za preverjanje.

Zahteva za preverjanje in odgovor o rezultatih se predložita z elektronskimi sredstvi v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 (20) na standardnem obrazcu, kot je določeno v obvestilu o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode. Organi se lahko strinjajo z dodatno poenostavitvijo, vključno z neposrednimi posvetovanji prek seznama carinskega urada (COL), objavljenega na uradnem spletnem mestu Komisije (21).

Organ, ki prejme zahtevo, zagotovi, da se odgovor organu, ki vloži zahtevo, pošlje v 20 koledarskih dneh, če sta organa v isti državi članici. Če sta organa v različnih državah članicah, se odgovor pošlje v 60 koledarskih dneh.

7.   Če se dovoljenje ali izpisek vrne, pristojni organ na zahtevo zadevne strani izda potrdilo o prejemu ali obvestilo in ožigosa datum prejema na kopiji, ki jo predloži zadevna stran.

Člen 14

Izpolnitev obveznosti in dokaz

1.   Varščina za dovoljenje se sprosti, če so bile izpolnjene obveznosti iz člena 24 Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 in tega člena.

2.   Pravica do sprostitve proizvodov v prosti promet ali njihovega izvoza se šteje za izvršeno in ustrezna obveznost se šteje za izpolnjeno na dan, ko je zadevna carinska deklaracija sprejeta v obdobju veljavnosti dovoljenja in če:

(a)

se v primeru sprostitve v prosti promet proizvodi dejansko sprostijo v prosti promet;

(b)

so v primeru izvoza proizvodi zapustili carinsko območje Unije v 150 koledarskih dneh od dneva sprejetja carinske deklaracije.

3.   Izpolnitev obveznosti sprostitve proizvodov v prosti promet se dokaže z izvodom dovoljenja ali izpiska imetnika ali prevzemnika, ki so ga carinski organi ustrezno overili, ali z ustreznim elektronskim izvodom.

4.   Dokaz izpolnitve obveznosti je:

(a)

izvod dovoljenja ali izpiska imetnika ali prevzemnika, ki so ga carinski organi ustrezno overili, ali njegov ustrezni elektronski izvod in

(b)

potrdilo o izstopu carinskega urada izvoza za izvoznika ali deklaranta iz člena 334 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/2447.

5.   Dokaz iz točke (b) odstavka 4 se zagotovi in preveri po naslednjem postopku:

(a)

izvoznik ali deklarant iz točke (b) odstavka 4 prenese potrdilo o izstopu na imetnika in imetnik predloži dokaz v elektronski obliki organu za izdajo dovoljenja. Če se potrdilo o izstopu razveljavi zaradi popravkov carinskega urada izstopa, carinski urad izvoza o tem obvesti izvoznika ali njegovega carinskega zastopnika, izvoznik ali njegov carinski zastopnik pa o tem obvesti imetnika, ki ustrezno obvesti organ za izdajo dovoljenj;

(b)

postopek iz točke (a) vključuje predložitev zadevne glavne referenčne številke (MRN), kot je opredeljena v členu 1(22) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, organu za izdajo dovoljenja:

če je pri izvoznem postopku udeležena več kot ena država članica ali

če je carinski urad izvoza v drugi državi članici kot organ za izdajo dovoljenj ali

če se MRN uporablja pri izvoznem postopku, zaključenem v državi članici, v kateri je bila vložena izvozna deklaracija;

(c)

organ za izdajo dovoljenj na podlagi obvladovanja tveganja preveri prejete informacije, vključno s pravilnostjo datuma izstopa iz carinskega območja Unije. Če MRN in banka podatkov MRN (22) ne omogočata ustreznih pregledov, carinski organi na zahtevo organa za izdajo dovoljenj in na podlagi zadevne MRN potrdijo ali popravijo datum izstopa.

Če je carinski urad izvoza v drugi državi članici kot organ za izdajo dovoljenj, se smiselno uporabljajo postopki iz drugega pododstavka člena 13(6).

Organi se lahko strinjajo, da se postopki iz prvega pododstavka izvajajo neposredno med zadevnimi organi. Organi za izdajo dovoljenj lahko za namene točke (a) omogočijo poenostavljene postopke.

6.   Dokaz o sprostitvi proizvodov v prosti promet mora organ za izdajo dovoljenj prejeti v 60 koledarskih dneh od izteka obdobja veljavnosti dovoljenja.

Dokaz o izvozu in izstopu iz carinskega območja Unije mora organ za izdajo dovoljenj prejeti v 180 koledarskih dneh po poteku veljavnosti dovoljenja.

Če rokov iz prvega in drugega pododstavka ni mogoče upoštevati zaradi tehničnih težav, lahko organ za izdajo dovoljenj na zahtevo in na podlagi dokaza imetnika, po potrebi naknadno, podaljša navedene roke na največ 730 koledarskih dni, pri čemer upošteva člen 23(4) Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014.

7.   Organi za izdajo dovoljenj lahko opustijo obveznost zagotovitve dokaza iz odstavkov 2, 3 in 4, če že imajo potrebne informacije.

Člen 15

Nadomestna dovoljenja ali izpiski in dvojniki dovoljenj ali izpiskov

1.   Če se papirno dovoljenje ali izpisek, izdan za proizvode iz člena 2(1)(a) ali (2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, delno ali v celoti uniči ali izgubi, lahko imetnik ali prevzemnik zaprosi organ za izdajo dovoljenj, da izda nadomestno dovoljenje ali izpisek. Nadomestno dovoljenje ali izpisek nadomešča izvirno dovoljenje ali izpisek, vključno z vsemi zadevnimi pravicami in obveznostmi.

Za nadomestna dovoljenja iz tega odstavka se položi varščina v skladu s členom 5.

Če se izgubljeno ali delno uničeno izvirno dovoljenje najde, imetnik vrne izvirno dovoljenje organu za izdajo dovoljenj, ki takoj sprosti preostalo varščino za izvirno dovoljenje.

2.   Nadomestno dovoljenje ali izpisek se lahko izda le enkrat ter za obdobje veljavnosti in preostalo količino, ki je še na voljo za izvirno dovoljenje ali izpisek.

Nadomestno dovoljenje ali izpisek se ne izda, če je izdaja dovoljenj ali izpiskov za zadevne proizvode začasno prekinjena ali če se nanaša na uvozno ali izvozno tarifno kvoto.

3.   Varščina za nadomestno dovoljenje se skupaj z varščino za izvirno dovoljenje, če ni bilo najdeno, sprosti v skladu s členom 14.

4.   Če se zahteva nanaša na delno ali v celoti uničeno dovoljenje ali izpisek, izdan za proizvode, ki niso navedeni v členu 2(1)(a) in (2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, se uporabljajo naslednji pogoji:

(a)

imetnik ali prevzemnik organu za izdajo dovoljenj zadovoljivo dokaže popolno ali delno uničenje;

(b)

nadomestno dovoljenje ali izpisek se ne izda, če imetnik ali prevzemnik ne dokaže, da je sprejel razumne varnostne ukrepe za preprečitev uničenja dovoljenja ali izpiska, ali če imetnik ne predloži zadostnih dokazov;

(c)

varščina, ki se položi za nadomestno dovoljenje ali izpisek, znaša 150 % varščine za izvirno dovoljenje, in sicer najmanj 3 EUR na 100 kilogramov ali hektoliter ali glavo, pri čemer se upoštevata preostala količina, ki je še na voljo ob uničenju, in po potrebi pozitivno odstopanje. Pri položitvi varščine za nadomestno dovoljenje se lahko uporabi preostali znesek varščine, ki je na voljo za izvirno dovoljenje. Morebitni presežni znesek varščine za izvirno dovoljenje glede na varščino za nadomestno dovoljenje se takoj sprosti, pri čemer se upošteva preostala razpoložljiva količina.

5.   Ob izdaji nadomestnih dovoljenj ali izpiskov organ za izdajo dovoljenj takoj obvesti Komisijo o:

(a)

izdajni številki nadomestnih dovoljenj ali izpiskov in izdajni številki nadomeščenih dovoljenj ali izpiskov;

(b)

zadevnih proizvodih z oznako kombinirane nomenklature (v nadaljnjem besedilu: oznaka KN) in njihovi količini.

Komisija o tem obvesti države članice.

6.   Če se papirno dovoljenje ali izpisek izgubi ali uniči in če se je izgubljen ali uničen dokument v celoti ali delno uporabil, se izključno za namen sprostitve neporavnane varščine za sprostitev v prosti promet ali izvoz, ki je že bila registrirana na izvirnem dovoljenju, uporabljajo naslednji pogoji:

(a)

imetnik ali prevzemnik lahko organ za izdajo dovoljenj zaprosi, da izda dvojnik dovoljenja ali izpiska, ki se pripravi in overi na isti način kot izvirni dokument. Dvojnik dovoljenja ali izpiska se lahko izda le enkrat;

(b)

organ za izdajo dovoljenj lahko imetniku ali prevzemniku zagotovi dvojnik dovoljenja ali izpiska, pri čemer je vsak izvod jasno označen z besedo „dvojnik“;

(c)

dvojnik dovoljenja ali izpiska se predloži carinskemu organu, pristojnemu za deklaracijo za sprostitev v prosti promet ali izvoz, če je bila deklaracija sprejeta v okviru izgubljenega dovoljenja ali izpiska. Navedeni carinski organ izpolni in overi dvojnik za sprostitev v prosti promet ali izvoz, ki je bil opravljen v okviru izvirnega dovoljenja ali izpiska.

Člen 16

Višja sila

1.   Pristojni organ države članice, ki je izdala dovoljenje ali izpisek, lahko prizna primer višje sile, pri čemer upošteva člen 50 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 (23), in sprejme odločitev o:

(a)

preklicu obveznosti sprostitve proizvodov in količine, navedenih na dovoljenju, v prosti promet ali njihovega izvoza v obdobju veljavnosti dovoljenja, kot je navedeno v členu 14(1) te uredbe, in sprostitvi varščine ali podaljšanju obdobja veljavnosti dovoljenja za največ 180 dni po izteku izvirnega obdobja veljavnosti dovoljenja, pri čemer upošteva okoliščine primera, ali

(b)

podaljšanju obdobja za predložitev dokaza o sprostitvi v prosti promet ali izvozu iz člena 14(6) te uredbe v okviru omejitev iz navedene določbe brez delnega zasega varščine.

Odločitev, ki se sprejme v skladu s točko (a), se nanaša le na količino proizvodov, ki jih zaradi višje sile ni bilo mogoče sprostiti v prosti promet ali izvoziti.

2.   V uradnem obvestilu v skladu s členom 50(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 pristojni organi Komisijo obvestijo o zadevnih proizvodih z oznako KN in vključenih količinah ter navedejo, ali se nanaša na sprostitev v prosti promet ali izvoz in ali se nanaša na preklic dovoljenja ali podaljšanje obdobja veljavnosti dovoljenja ali obdobja za predložitev dokaza o sprostitvi v prosti promet ali izvozu, pri čemer navedejo novo obdobje. Komisija o tem obvesti druge pristojne organe prek temu namenjenega spletnega mesta, do katerega imajo dostop organi za izdajo dovoljenj in carinski organi.

3.   Če do sprejetja odločitve o višji sili imetnik ali prevzemnik izrazi potrebo po nadaljnji uporabi dovoljenja za količino, za katero se ni zahtevalo priznanje višje sile, organ za izdajo dovoljenj izda izpisek za to preostalo količino, ki vsebuje informacije iz obvestila o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode.

Navedeni izpisek ni prenosljiv.

Člen 17

Informacije in uradna obvestila o konoplji

1.   Za namene kontrole dejavnosti iz člena 9(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237, če se dejavnosti izvajajo v državi članici, v kateri uvoznik nima dovoljenja za uvoz konopljinega semena za druge namene kot setev, organ, ki je podelil dovoljenje, pošlje pristojnemu organu druge države članice kopije dokumentov o dejavnostih, ki se izvajajo na njenem ozemlju, ki so jih predložiti odobreni uvozniki.

Če se med preverjanjem iz četrtega pododstavka člena 9(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 odkrijejo nepravilnosti, pristojni organ zadevne države članice o tem obvesti organ, pristojen za podeljevanje dovoljenj v državi članici, v kateri je zadevni uvoznik odobren.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o določbah, sprejetih za uporabo člena 9(1), (2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 in prvega, drugega in tretjega pododstavka odstavka 4 navedenega člena.

Pristojni organi vsako leto najpozneje do 31. januarja obvestijo Komisijo o naloženih kaznih ali ukrepih, sprejetih zaradi nepravilnosti, odkritih v predhodnem tržnem letu.

Pristojni organi Komisiji pošljejo imena in naslove organov, odgovornih za preverjanje iz četrtega pododstavka člena 9(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237. Komisija navedena imena in naslove posreduje pristojnim organom drugih držav članic.

Člen 18

Uradna obvestila o česnu

Države članice vsak teden do srede Komisiji sporočijo skupne količine, ki jih zajemajo zahtevki za dovoljenja „B“, v zvezi z zahtevki, prejetimi v predhodnem tednu.

Zadevne količine se razčlenijo po dnevu zahtevka za uvozno dovoljenje, poreklu in oznaki KN. Za proizvode, ki niso česen, kot je določeno v oddelkih E in F Priloge II, se sporoči tudi ime proizvoda, kot je navedeno v okencu 14 zahtevka za uvozno dovoljenje.

Člen 19

Uradna obvestila o uvoznih dovoljenjih za etilni alkohol kmetijskega porekla

1.   Države članice vsak četrtek ali prvi delovni dan po četrtku, če je četrtek državni praznik, Komisiji sporočijo količine proizvodov iz oddelka H dela I Priloge II, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja v predhodnem tednu, razčlenjene po oznakah KN in državi porekla.

2.   Če država članica meni, da bi količine, za katere so bili vloženi zahtevki za uvozna dovoljenja v navedeni državi članici, lahko pomenile motnjo na trgu, ta država članica o tem takoj obvesti Komisijo in opredeli količine po vrsti zadevnega proizvoda. Komisija prouči stanje in o njem obvesti države članice.

Člen 20

Izmenjava informacij in predložitev uradnih obvestil Komisiji

1.   Pristojni organi si, kjer je to potrebno za pravilno uporabo te uredbe, izmenjujejo informacije o dovoljenjih in izpiskih ter nepravilnostih in kršitvah v zvezi z njimi.

2.   Pristojni organi obvestijo Komisijo takoj, ko so seznanjeni z nepravilnostmi in kršitvami te uredbe.

3.   Države članice Komisiji sporočijo informacije o enotnem naslovu vira (URL) spletnega naslova organov, pristojnih za prejem zahtevkov in izdajo dovoljenj in izpiskov, kot je navedeno v členu 2(2), jih posodabljajo in po potrebi znova pošljejo. Komisija objavi zadevne URL na svojem javnem spletnem mestu.

4.   Države članice Komisiji posredujejo tudi odtise uradnih žigov in po potrebi suhih žigov, ki jih uporabljajo organi. Komisija o tem takoj obvesti druge države članice na varnem spletnem mestu, do katerega lahko dostopajo le organi držav članic.

5.   Uradna obvestila iz te uredbe se Komisiji predložijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (24).

Člen 21

Prehodne določbe

1.   Pristojni organi lahko za zahtevke in izdajo dovoljenj še naprej uporabljajo papirne različice vzorcev iz člena 17 Uredbe (ES) št. 376/2008, kot so določeni v Prilogi I k navedeni uredbi, dokler se obstoječe zaloge ne porabijo. V vsakem primeru so zahtevki in dovoljenja, pripravljeni v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej uredbi na podlagi člena 3(1) te uredbe v drugi državi članici, sprejemljivi v vsaki fazi postopka.

2.   Dokaz o izstopu iz carinskega območja Unije iz člena 14(4)(b) in (5) se sprejme v vseh primerih, v katerih bi bilo treba tak dokaz pripraviti z uporabo kontrolnega izvoda T5 iz členov od 912a do 912g Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (25).

Člen 22

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 6. novembra 2016.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008 ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008 (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L 341, 22.12.2001, str. 29).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (UL L 189, 29.7.2003, str. 12).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 2336/2003 z dne 30. decembra 2003 o uvedbi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 670/2003 o določitvi posebnih ukrepov glede trga z etanolom kmetijskega porekla (UL L 346, 31.12.2003, str. 19).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (UL L 178, 1.7.2006, str. 24).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav (UL L 90, 30.3.2007, str. 12).

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 382/2008 z dne 21. aprila 2008 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso (UL L 115, 29.4.2008, str. 10).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 2390/98 z dne 5. novembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1706/98 glede režimov za uvoz nekaterih nadomestnih proizvodov žit ter predelanih proizvodov iz žit in riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških ali čezmorskih držav in ozemelj ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2245/90 (UL L 297, 6.11.1998, str. 7).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 1345/2005 z dne 16. avgusta 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih dovoljenj za sektor oljčnega olja (UL L 212, 17.8.2005, str. 13).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila 2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (UL L 114, 26.4.2008, str. 3).

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 507/2008 z dne 6. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1673/2000 o skupni ureditvi trga za lan in konopljo, ki se ju goji za vlakna (UL L 149, 7.6.2008, str. 38).

(14)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(15)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(17)  Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih (UL C 278, 30.7.2016).

(18)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

(19)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(20)  Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=sl&Screen=0.

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=sl.

(23)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).

(24)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(25)  Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).


PRILOGA I

VZOREC IZ ČLENA 2(1)

NAVODILA ZA UPORABO

1.

Obrazci za dovoljenja se združijo v komplete, tako da si v vrstnem redu sledijo izvod št. 1, izvod št. 2 in zahtevek, skupaj z vsemi dodatnimi izvodi obrazca.

Organ za izdajo dovoljenj pa lahko zahteva, da vlagatelj izpolni le obrazec zahtevka in ne celotnega kompleta iz prvega pododstavka.

2.

Če je lahko zaradi ukrepa Unije količina, za katero je izdano dovoljenje, manjša od količine, za katero je bil prvotno vložen zahtevek za dovoljenje, se zaprošena količina in znesek varščine zanjo vpišeta le na obrazec zahtevka.

3.

Obrazci za izpiske dovoljenj se združijo v komplete, tako da si v vrstnem redu sledita izvod št. 1 in izvod št. 2.

4.

V okencu 2 se za državo članico, ki izda dokument, navede ustrezna koda države. Organ za izdajo dovoljenj lahko doda številke za identifikacijo dokumenta.

Država članica

Koda države

Belgija

BE

Bolgarija

BG

Češka

CZ

Danska

DK

Nemčija

DE

Estonija

EE

Irska

IE

Grčija

EL

Španija

ES

Francija

FR

Hrvaška

HR

Italija

IT

Ciper

CY

Latvija

LV

Litva

LT

Luksemburg

LU

Madžarska

HU

Malta

MT

Nizozemska

NL

Avstrija

AT

Poljska

PL

Portugalska

PT

Romunija

RO

Slovenija

SI

Slovaška

SK

Finska

FI

Švedska

SE

Združeno kraljestvo

UK

5.

Ob izdaji imajo lahko dovoljenja in izpiski številko izdaje v okencu 23 (izvozno dovoljenje) ali okencu 25 (uvozno dovoljenje), ki jo je dodelil organ za izdajo dovoljenj.

6.

Zahtevki, dovoljenja in izpiski se izpolnijo s pisalnim strojem ali elektronsko.

7.

Organ za izdajo dovoljenj lahko dovoli, da se zahtevki izpolnijo ročno, s črnilom in velikimi tiskanimi črkami.

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

PRILOGA II

DEL I

OBVEZNOST PRIDOBITVE DOVOLJENJA – ZA UVOZ

Seznam proizvodov iz člena 2(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

A.   Riž (člen 1(2)(b) in del II Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

1006 20

Oluščen (rjav) riž, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 [Dovoljenja]

30 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

1006 30

Manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran ali glaziran ali ne, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 [Dovoljenja]

30 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

1006 40 00

Lomljen riž, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 [Dovoljenja]

1 EUR/t

do konca drugega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)


B.   Sladkor (člen 1(2)(c) in del III Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

1701

Vsi proizvodi, uvoženi pod preferencialnimi pogoji, razen proizvodov, uvoženih v okviru tarifnih kvot (1)  (2)

20 EUR/t

do konca tretjega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)


C.   Semena (člen 1(2)(e) in del V Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

1207 99 20

Semena sort konoplje, za setev

 (3)

do konca šestega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2), razen če države članice določijo drugače


D.   Lan in konoplja (člen 1(2)(h) in del VIII Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

5302 10 00

Prava konoplja, surova ali močena

 (4)

do konca šestega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2), razen če države članice določijo drugače


E.   Sadje in zelenjava (člen 1(2)(i) in del IX Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 [Dovoljenja] (5)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

0703 90 00

Druge čebulnice, sveže ali ohlajene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)


F.   Proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave (člen 1(2)(j) in del X Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

0710 80 95

Česen (6) in poletni luk (surova, kuhana na pari ali v vodi), zamrznjena, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

0710 90 00

Mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (6) in/ali poletni luk (surove, kuhane na pari ali v vodi), zamrznjene, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

0711 90 80

Česen (6) in poletni luk, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerna za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

0711 90 90

Mešanice vrtnin, ki vsebujejo česen (6) in/ali poletni luk, začasno konzervirane (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerne za takojšnjo porabo, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

ex 0712 90 90

Posušen česen (6) in poletni luk ter mešanice posušenih vrtnin, ki vsebujejo česen (6) in/ali poletni luk, celi, narezani, nasekljani, zdrobljeni ali v prahu, vendar ne nadalje pripravljeni, vključno s proizvodi, uvoženimi v okviru tarifnih kvot iz člena 2(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

tri mesece od dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)


G.   Drugi proizvodi (člen 1(2)(x) in del 1 dela XXIV Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

1207 99 91

Semena konoplje, ki niso namenjena setvi

 (8)

do konca šestega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2), razen če države članice določijo drugače


H.   Etilni alkohol kmetijskega izvora (člen 1(2)(u) in del XXI Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

ex 2207 10 00

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, pridobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

ex 2207 20 00

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati s katero koli vsebnostjo alkohola, dobljeni iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

ex 2208 90 91

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, dobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

ex 2208 90 99

Nedenaturiran etilni alkohol z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več, dobljen iz kmetijskih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi

1 EUR na hektoliter

do konca četrtega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

DEL II

OBVEZNOST DOVOLJENJA ZA IZVOZ

Seznam proizvodov iz člena 2(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

A.   Riž (člen 1(2)(b) in del II Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

1006 20

Oluščen (rjav) riž

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)

1006 30

Manj brušen ali popolnoma brušen riž, poliran ali glaziran ali ne

3 EUR/t

do konca četrtega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2)


B.   Sladkor (člen 1(2)(c) in del III Priloge I k Uredbi (EU) št. 1308/2013)

Oznaka KN

Poimenovanje

Znesek varščine

Obdobje veljavnosti

1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju (9)

11 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2) (10)

1702 60 95

1702 90 95

Drugi sladkorji v trdnem stanju in sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil, razen laktoze, glukoze, maltodekstrina in izoglukoze (9)

4,2 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2) (10)

2106 90 59

Aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi, razen izoglukoznih, laktoznih, glukoznih in maltodekstrinskih sirupov (9)

4,2 EUR/100 kg

do konca tretjega meseca po mesecu dneva izdaje dovoljenja v skladu s členom 7(2) (10)


(1)  Obveznost za uvozno dovoljenje velja do 30. septembra 2017.

(2)  Razen uvoza preferenčnega sladkorja iz oznake KN 1701 99 10 s poreklom iz Moldavije iz Sklepa Sveta 2014/492/EU z dne 16. junija 2014 o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (UL L 260, 30.8.2014, str. 1) in preferencialnega uvoza sladkorja iz oznake KN 1701 s poreklom iz Gruzije iz Sklepa Sveta 2014/494/EU z dne 16. junija 2014 o podpisu Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter njunimi državami članicami na eni strani in Gruzijo na drugi strani, v imenu Evropske unije, in njegovi začasni uporabi (UL L 261, 30.8.2014, str. 1).

(3)  Varščina ni potrebna.

(4)  Varščina ni potrebna.

(5)  Obveznost za uvozno dovoljenje velja do 30. septembra 2017.

(6)  Zajema tudi proizvode, pri katerih sta besedi „česen“ ali „luk“ le del opisa. Takšna poimenovanja lahko med drugim vsebujejo „čebulni česen“, „poletni luk“, „gomoljasti luk“ ali „veliki luk“.

(7)  Obveznost za uvozno dovoljenje velja do 30. septembra 2017.

(8)  Varščina ni potrebna.

(9)  Obveznost izvoznega dovoljenja velja do 30. septembra 2017.

(10)  Za količine, manjše od 10 t, lahko zadevna stranka uporabi največ eno takšno dovoljenje za isti izvoz.


Na vrh