EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1239

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Text s významom pre EHP)

C/2016/2817

OJ L 206, 30.7.2016, p. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj

30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/44


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1239

z 18. mája 2016,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 178 a článok 223 ods. 3 písm. a), b) a c),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (2) a stanovili sa ním pravidlá týkajúce sa dovozných a vývozných licencií na poľnohospodárske výrobky. Takisto sa v ňom Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných a vykonávacích aktov v tejto súvislosti. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania systému dovozných a vývozných licencií v novom právnom rámci sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Keďže cieľom uvedených aktov je zjednodušiť a prispôsobiť ustanovenia uplatniteľné na systém dovozných a vývozných licencií novému právnemu rámcu stanovenému nariadením (EÚ) č. 1308/2013, delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/1237 (3) sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001 (4), (ES) č.1342/2003 (5), (ES) č. 2336/2003 (6), (ES) č. 951/2006 (7), (ES) č. 341/2007 (8) a (ES) č. 382/2008 (9) a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98 (10), (ES) č. 1345/2005 (11), (ES) č. 376/2008 (12) a (ES) č. 507/2008 (13).

(2)

V záujme riadnej a jednotnej správy licenčného systému je vhodné stanoviť spoločné ustanovenia, pokiaľ ide o podávanie žiadostí o licencie a pokiaľ ide o vydávanie licencií.

(3)

Na účely jednoznačnej identifikácie žiadateľa o licenciu a držiteľa licencie by sa malo použiť číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).

(4)

Je potrebné stanoviť primeranú úroveň zábezpeky v súvislosti s licenciami, ktoré sa majú vydať, aby sa zabezpečilo, že výrobky budú dovezené alebo vyvezené, kým je licencia platná.

(5)

Malo by byť možné vydať výpisy z licencií, ktoré majú rovnaký účinok ako licencie, na základe ktorých sú vyhotovené, aby bolo možné súčasne vykonať niekoľko operácií v rámci jednej licencie.

(6)

Je potrebné stanoviť platnosť dovozných a vývozných licencií. Tá sa môže pri konkrétnych výrobkoch líšiť a musí sa stanoviť s cieľom vymedziť, kedy sa má splniť záväzok na vývoz alebo dovoz.

(7)

Vzhľadom na medzinárodné obchodné zvyklosti týkajúce sa príslušných poľnohospodárskych výrobkov by sa mala vymedziť úroveň tolerancií, pokiaľ ide o množstvo vyvážaných a dovážaných výrobkov v porovnaní s množstvom uvedeným na licencii.

(8)

Dovozná a vývozná licencia predstavuje právo a zakladá povinnosť prepustiť do voľného obehu alebo vyviezť. Je potrebné vymedziť, kedy je splnený záväzok na dovoz alebo vývoz a ako to dokázať.

(9)

Je vhodné vypracovať ustanovenia o postupe, ktorý sa má dodržiavať, keď sa licencia zničí alebo stratí.

(10)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž v prípadoch, keď je suma zábezpeky potrebnej na vydanie licencie pomerne nízka, mala by sa stanoviť prahová hodnota, pod ktorou sa nevyžaduje žiadna zábezpeka.

(11)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž je vhodné stanoviť maximálne množstvá pre špecifické výrobky, na ktoré sa nevyžaduje licencia.

(12)

Ak sa nesplní záväzok na dovoz alebo vývoz, mali by sa prijať opatrenia, a to najmä v prípadoch uznaných ako vyššia moc. V takýchto prípadoch možno uvedený záväzok považovať za zrušený, resp. predĺžiť platnosť príslušnej licencie.

(13)

Je potrebné stanoviť niektoré ďalšie požiadavky na oznamovanie, pokiaľ ide o dovozné licencie na konope, cesnak a etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu, s cieľom zohľadniť osobitosti týchto odvetví.

(14)

Vzhľadom na potrebu zabezpečiť hladký prechod z pravidiel platných v súčasnosti na tie, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením, mali by sa prijať niektoré prechodné ustanovenia.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov „deklarant“ podľa článku 5 ods. 15, „riadenie rizika“ podľa článku 5 ods. 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (14) a pojmu „vývozca“ podľa článku 1 ods. 19 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 (15). Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237.

Článok 2

Podávanie žiadostí o licencie a vydávanie licencií

1.   Žiadosti o licencie sa podávajú a licencie sa vydávajú prostredníctvom aplikácie informačných technológií („aplikácií IT“) pri rešpektovaní celistvosti a noriem kvality podľa oddielu 3 bodu B prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 907/2014 (16).

Ak nie sú žiadne takéto aplikácie IT k dispozícii, resp. nie sú účinné, ako núdzové riešenie pri chýbajúcich aplikáciách IT možno žiadosti o licencie podávať a licencie vydávať aj prostredníctvom vytlačeného vzoru uvedeného v prílohe I k tomuto nariadeniu a pri zohľadnení pokynov stanovených v uvedenej prílohe.

2.   Názvy a adresy orgánov zodpovedných za prijímanie žiadostí a vydávanie licencií sa musia uverejniť na oficiálnom webovom sídle uvedených orgánov, alebo na oficiálnom webovom sídle každého členského štátu venovanom obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami.

3.   Žiadosti sa musia vyplniť strojopisom v jednom z úradných jazykov Únie špecifikovanom príslušnými orgánmi členského štátu vydávajúceho licencie, pričom rovnaký formát platí pre vydávanie licencií.

4.   V prípade potreby môžu príslušné orgány jednotlivých členských štátov vyžadovať preklad neharmonizovaného textu v žiadostiach o licencie alebo v priložených dokumentoch do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu, a to na náklady žiadateľa.

5.   Žiadosť o licenciu sa vypĺňa v súlade s účelom licencie a podľa oznámenia o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky (17).

6.   Orgán vydávajúci licencie neprijme žiadosti, ktoré nie sú v súlade s príslušnými predpismi Únie. Licenciu vydá bezodkladne na základe prijatých informácií vyplnených žiadateľom, pričom ich doplní podľa oznámenia o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky. Na papierových kópiách musia orgány vydávajúce licencie potvrdiť vydanie podpisom a odtlačkom pečiatky, resp. reliéfnou tlačou. Platnosť elektronických kópií sa musí potvrdiť v súlade s normami uvedenými v odseku 1.

Článok 3

Termíny

1.   Odchylne od článku 5 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (18) sa za deň podania žiadosti o licenciu považuje pracovný deň, v ktorý túto žiadosť prijal orgán vydávajúci licencie, za predpokladu, že mu bola doručená najneskôr do 13.00 hod. bruselského času.

Žiadosť doručená v pracovný deň po 13.00 hod. bruselského času sa považuje za žiadosť podanú v prvý pracovný deň po dni, v ktorom bola skutočne prijatá.

2.   Žiadosť o zrušenie žiadosti o licenciu sa môže podať len v elektronickej alebo písomnej podobe, a má byť doručená orgánu vydávajúcemu licencie do 13.00 hodiny bruselského času v deň prijatia žiadosti o licenciu.

3.   Ak je v tomto nariadení stanovené obdobie pre nejaký postup a začiatok alebo koniec uvedeného obdobia pripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok v zmysle nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71:

a)

uplatniteľným dňom začatia bude nasledujúci pracovný deň, ktorý sa začne o 00.00 hod., pričom sa zohľadnia oficiálne úradné hodiny;

b)

odchylne od článku 3 ods. 2 písm. b) a článku 4 uvedeného nariadenia, uplatniteľným dňom ukončenia je nasledujúci pracovný deň, ktorý končí o 13.00 bruselského času.

Prvý pododsek sa uplatňuje na štátne, resp. regionálne sviatky, ktoré členský štát riadne zverejnil.

Článok 4

Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov

1.   Číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI) pridelené žiadateľovi, držiteľovi alebo nadobúdateľovi podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa zapíše do oddielu 4, resp. oddielu 6 žiadosti o licenciu a licencie.

Žiadatelia alebo orgány vydávajúce licencie môžu na základe vnútroštátnych pokynov uviesť číslo EORI žiadateľa, držiteľa alebo nadobúdateľa v oddiele 20 za predpokladu, že názov alebo identifikačné číslo v oddiele 4 alebo 6 odkazuje na číslo EORI v oddiele 20.

2.   Ak boli produkty navrhnuté na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz colným zástupcom uvedeným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, číslo EORI oprávneného držiteľa alebo nadobúdateľa sa musí uviesť v príslušnom údajovom prvku elektronického colného vyhlásenia.

Článok 5

Výška zábezpeky

1.   Ak sa v súlade s článkom 4 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 vyžaduje zábezpeka, jej výška musí vychádzať z prílohy II k tomuto nariadeniu.

2.   Ak sa v sumách, ktoré sú výsledkom prepočtu eur na sumy v národnej mene a ktoré treba uviesť v licenciách, nachádzajú desatinné miesta, výška zábezpeky sa zaokrúhli na prvú nižšiu sumu v celej národnej mene.

Článok 6

Výpisy

1.   Ak sa má množstvo uvedené v licencii rozdeliť z procesných alebo logistických dôvodov alebo ak oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ potrebuje použiť licenciu vydanú v elektronickej podobe v jednom členskom štáte v inom členskom štáte, ktorý nie je napojený na aplikácie IT členského štátu vydávajúceho licenciu, vydávajúci orgán môže na žiadosť držiteľa alebo nadobúdateľa, vydať výpisy z licencií (ďalej len „výpisy“).

2.   Výpisy majú rovnaké právne účinky ako licencie, z ktorých sú vyhotovené, a to v rámci limitov na množstvo, v súvislosti s ktorými sú takéto výpisy vydané.

3.   Postupy týkajúce sa podávania žiadostí o licencie a vydávania a vracania licencií sa uplatňujú aj na výpisy. Orgán vydávajúci licencie môže stanoviť zjednodušené postupy podávania žiadostí.

4.   Orgán vydávajúci licenciu odpočíta množstvo uvedené vo výpise z množstva uvedeného v pôvodnej licencii, prípadne zvýšené o toleranciu, a slovo „výpis“ zapíše do pôvodnej licencie vedľa uvedeného odpočítaného množstva.

5.   Výpisy sa musia vydať bezodkladne a bez ďalších nákladov, buď v elektronickej, alebo v tlačenej podobe s použitím vzoru uvedeného v prílohe I.

6.   Z výpisu sa nesmie vyhotoviť žiadny ďalší výpis.

7.   Oprávnený držiteľ musí orgánu vydávajúcemu licencie vrátiť svoju kópiu výpisu, ktorá bola použitá alebo ktorej platnosť uplynula, spolu so svojou kópiou pôvodnej licencie.

Článok 7

Platnosť

1.   Platnosť licencií na výrobky uvedené v prílohe II musí byť v súlade s uvedenou prílohou.

2.   Licencie sú platné od skutočného dňa vydania uvedeného v oddiele 25 dovoznej licencie alebo v oddiele 23 vývoznej licencie a potvrdeného kódom alebo odtlačkom pečiatky orgánu vydávajúceho licencie. Tento deň sa zahrnie do výpočtu platnosti licencie.

Ak sa podľa osobitných právnych predpisov uplatňuje iný počiatočný dátum platnosti, orgán vydávajúci licenciu dodatočne uvedie tento dátum, pred ktorým napíše slová „platná od“ do oddielov licencií uvedených v prvom pododseku.

Článok 8

Tolerancie a zaokrúhľovanie

1.   Pozitívna alebo negatívna tolerancia uvedená v článku 5 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 nesmie prekročiť 5 %.

2.   Pri výpočte množstiev, sa uplatňujú tieto pravidlá zaokrúhľovania:

a)

ak je na prvom desatinnom mieste číslica päť alebo viac, suma sa zaokrúhli na prvú vyššiu mernú jednotku uvedenú v oddiele 17 licencie. Ak je na prvom desatinnom mieste číslica menšia než päť, desatinné množstvo sa vypúšťa;

b)

v prípade množstiev založených na počte kusov zvierat sa sumy zaokrúhlia na najbližší väčší celý počet kusov.

Článok 9

Colné vyhlásenie

1.   Colné vyhlásenie musí odkazovať na licenciu alebo výpis prostredníctvom osobitného kódu a čísla vydania licencie uvedených v oddiele 25 dovoznej licencie alebo v oddiele 23 vývoznej licencie, ako je stanovené v hlave II prílohy B k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 2015/2447 (19), prípadne v súlade s prílohou I bodom 4 v oddiele 2.

2.   Prostredníctvom aplikácií IT, ktorými disponuje orgán vydávajúci licencie, sa môže colnému úradu poskytnúť priamy prístup k elektronickej licencii alebo výpisu. Ak priamy prístup nie je k dispozícii, deklarant alebo orgán vydávajúci licencie pošle licenciu alebo výpis colnému úradu v elektronickej podobe.

Ak aplikácie IT, ktorými disponuje orgán vydávajúci licencie alebo colný úrad, nie sú vhodné na to, aby sa uplatňoval prvý pododsek, licencie alebo výpisy sa môžu poslať v papierovej podobe.

3.   Deklarant musí colnému úradu predložiť papierovú kópiu licencie alebo výpisu oprávneného držiteľa, alebo ich musí mať k dispozícii colným orgánom v súlade s článkom 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

Článok 10

Zaznamenávanie a schvaľovanie množstva

1.   V pravidlách týkajúcich sa postupu vydávania elektronických licencií sa určí orgán, ktorý uvedie množstvo prepustené do voľného obehu alebo vyvezené na konkrétnu licenciu a zároveň spôsob, ako deklarant a orgán vydávajúci licencie získajú prístup k týmto informáciám.

2.   Na papierovej licencii colný úrad uvedie a potvrdí množstvo prepustené do voľného obehu alebo vyvezené, alebo, ak to stanovujú vnútroštátne administratívne pravidlá, potvrdí množstvo uvedené deklarantom v oddieloch 29 a 30 kópie patriacej oprávnenému držiteľovi, schváli ho, a uvedenú kópiu vráti deklarantovi, alebo, ak to vyžadujú osobitné právne predpisy, vráti kópiu orgánu vydávajúcemu licencie.

3.   Ak množstvo prepustené do voľného obehu alebo vyvezené nezodpovedá množstvu uvedenému v licencii, colný úrad opraví zápis v licencii uvedením skutočného množstva v rámci limitov na dostupné množstvo v povolení.

4.   Ak priestor na záznamy o množstvách v papierových licenciách alebo výpisoch nie je dostatočný, príslušné orgány môžu pripojiť ďalšie strany potvrdené prostredníctvom pečiatky osvedčujúcej predĺženie dokumentu.

5.   Dátumom zaznamenania množstva je dátum prijatia návrhu na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz.

6.   Členské štáty rozhodnú, ktorý orgán vykonáva funkcie uvedené v tomto článku v prípade elektronických licencií, a tieto informácie zverejnia na svojom verejnom webovom sídle.

Článok 11

Prevod

V prípade žiadosti o prevod, ktorú predloží oprávnený držiteľ, údaje nadobúdateľa a dátum príslušného vstupu sa uvedie v licencii v súlade s oznámením o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky. Prevod licencie musí potvrdiť orgán vydávajúci licencie.

V prípade spätného prevodu na oprávneného držiteľa potvrdí orgán vydávajúci licencie spätný prevod a jeho dátum v licencii v súlade s oznámením o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

Prevod alebo spätný prevod nadobúda účinnosť od dňa potvrdenia orgánom vydávajúcim licencie.

Článok 12

Uloženie

1.   Členské štáty môžu povoliť, aby orgán vydávajúci licencie, platobná agentúra alebo colný úrad licenciu uložili, alebo aby zostala dostupná v aplikáciách IT.

2.   Úrad vydávajúci licencie určí prípady, v ktorých sa uplatňuje uloženie licencie orgánmi zapojenými do postupu na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz, a podmienky, ktoré musia titulárny držiteľ alebo nadobúdateľ splniť.

3.   Členské štáty určia orgán zapojený do systému ukladania, ktorý má vykonávať úlohy uvedené v článku 10, a uverejnia tieto informácie na svojom verejnom webovom sídle.

4.   V políčku 44 papierových colných vyhlásení alebo v príslušnom dátovom prvku elektronického colného vyhlásenia musí deklarant k číslu vydania licencie doplniť slovo „uložená“. V prípade elektronických licencií môžu členské štáty upustiť od tejto povinnosti alebo uplatňovať na tento účel osobitný kód.

Článok 13

Integrita a kontrola licencie, vzájomná pomoc

1.   Zápisy do licencií alebo výpisov sa po ich vydaní už nemôžu meniť.

2.   Ak má príslušný colný orgán pochybnosti o presnosti zápisov v licencii alebo vo výpise, vráti licenciu alebo výpis orgánu vydávajúcemu licencie. Ak má orgán vydávajúci licencie pochybnosti o presnosti zápisov v licencii alebo vo výpise, vráti licenciu alebo výpis príslušnému colnému orgánu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípadoch, keď ide o menšie alebo zjavné chyby, ktoré môže orgán vydávajúci licencie alebo príslušný colný orgán napraviť správnym uplatnením právnych predpisov.

3.   Ak orgán vydávajúci licencie považuje opravu za potrebnú, odoberie licenciu alebo výpis a bezodkladne vydá riadne opravenú licenciu alebo výpis.

4.   V prípade elektronických licencií alebo výpisov potvrdí orgán vydávajúci licencie opravenú verziu, ktorá nahradí pôvodnú verziu. Do papierových licencií alebo výpisov zahrnie orgán vydávajúci licencie zápis „licencia opravená (dňa) …“ alebo „výpis opravený (dňa)…“. Všetky predchádzajúce zápisy sa na každej kópii zopakujú.

5.   Ak orgán vydávajúci licencie nepovažuje opravu za potrebnú, potvrdí to v aplikáciách IT. V prípade papierových licencií a výpisov zaznamená orgán vydávajúci licencie svoje potvrdenie správnosti do licencie alebo výpisu slovami „overené (dňa) …“, a uvedie odtlačok svojej pečiatky, iniciálky a dátum, alebo použije podobnú metódu.

6.   Na žiadosť orgánu vydávajúceho licencie oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ vráti licenciu alebo výpis.

Ak na základe riadenia rizika existuje potreba overiť papierovú licenciu alebo výpis, či zápisy alebo schválenia v nich uvedené, alebo vzíde pochybnosť o ich pravosti, príslušný orgán vráti licenciu alebo výpis alebo ich fotokópiu príslušným orgánom zodpovedným za kontrolu.

Žiadosť o overenie a odpoveď s výsledkom sa zašlú elektronickými prostriedkami v súlade s nariadením Rady (ES) č. 515/97 (20) prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v oznámení o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky. Orgány sa môžu dohodnúť na ďalšom zjednodušení vrátane priamych konzultácií s použitím zoznamu colných úradov (COL) uverejnenom na oficiálnom webovom sídle Komisie (21).

Dožiadaný orgán zabezpečí, aby sa odpoveď žiadajúcemu orgánu zaslala do 20 kalendárnych dní, ak sú orgány usadené v tom istom členskom štáte. Ak sú zapojené rôzne členské štáty, odpoveď sa musí zaslať do 60 kalendárnych dní.

7.   V prípade vrátenia licencie alebo výpisu poskytne príslušný orgán dotknutej strane na požiadanie potvrdenku alebo na fotokópii vyhotovenej príslušnou stranou uvedie a pečiatkou potvrdí dátum prijatia.

Článok 14

Splnenie povinnosti a dôkaz

1.   Zábezpeka na licenciu sa uvoľní, ak boli záväzky uvedené v článku 24 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014 a v tomto článku splnené.

2.   Právo mať výrobky prepustené do voľného obehu alebo ich vyvážať sa považuje za zrealizované a príslušná povinnosť sa považuje za splnenú v deň prijatia príslušného colného vyhlásenia v rámci platnosti povolenia a za predpokladu, že:

a)

v prípade prepustenia do voľného obehu sú výrobky skutočne prepustené do voľného obehu;

b)

v prípade vývozu výrobky opustili colné územie Únie v lehote 150 kalendárnych dní odo dňa prijatia colného vyhlásenia.

3.   Dokladom o splnení povinnosti mať výrobky prepustené do voľného obehu je kópia licencie alebo výpisu patriaca oprávnenému držiteľovi alebo nadobúdateľovi, riadne schválená colnými orgánmi, resp. jej elektronický ekvivalent.

4.   Dokladom o splnení povinnosti vývozu je:

a)

kópia licencie alebo výpisu patriaca oprávnenému držiteľovi alebo nadobúdateľovi, riadne schválená colnými orgánmi, alebo jej elektronický ekvivalent, a

b)

potvrdenie o výstupe od colného úradu vývozu určené vývozcovi alebo deklarantovi podľa článku 334 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2015/2447.

5.   Dôkaz uvedený v odseku 4 písm. b) sa poskytuje a kontroluje takto:

a)

vývozca alebo deklarant uvedení v odseku 4 písm. b) zašlú potvrdenie o výstupe oprávnenému držiteľovi a oprávnený držiteľ predloží dôkaz v elektronickej podobe orgánu vydávajúcemu licencie. Ak sa z dôvodu opráv vykonaných colným úradom výstupu zruší potvrdenie o výstupe, colný úrad vývozu informuje vývozcu alebo jeho colného zástupcu, a vývozca alebo jeho colný zástupca informuje oprávneného držiteľa licencie, ktorý informuje orgán vydávajúci licencie;

b)

postup uvedený v písmene a) zahŕňa predloženie príslušného hlavného referenčného čísla (Master Reference Number, ďalej len „MRN“) podľa vymedzenia v článku 1 ods. 22 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2015/2446 orgánu vydávajúcemu licencie;

ak je do colného režimu vývoz zapojený viac ako jeden členský štát, alebo

ak sa colný úrad vývozu nachádza v inom členskom štáte ako orgán vydávajúci licencie, alebo

ak sa MRN používa v colnom režime vývoz ukončenom na území členského štátu, v ktorom bolo podané vývozné colné vyhlásenie;

c)

orgán vydávajúci licencie skontroluje na základe riadenia rizík prijaté informácie vrátane správnosti dátumu výstupu z colného územia Únie. Ak MRN a databanka MRN (22) neumožňujú primerané kontroly, colné orgány na žiadosť orgánu vydávajúceho licencie a na základe príslušného MRN buď potvrdia, alebo opravia dátum výstupu.

Ak je colný úrad vývozu usadený v inom členskom štáte ako orgán vydávajúci licencie, postupy stanovené v druhom pododseku článku 13 ods. 6 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Orgány sa môžu dohodnúť, že postupy uvedené v prvom pododseku sa uskutočnia priamo medzi príslušnými orgánmi. Orgány vydávajúce licencie sa môžu na účely písmena a) dohodnúť na zjednodušených postupoch.

6.   Dôkaz o prepustení výrobkov do voľného obehu sa musí orgánu vydávajúcemu licencie predložiť do 60 kalendárnych dní po uplynutí platnosti licencie.

Dôkaz o vývoze a výstupe z colného územia Únie musí orgán vydávajúci licencie dostať do 180 kalendárnych dní po uplynutí platnosti licencie.

Ak lehoty stanovené v prvom a druhom pododseku nemožno vzhľadom na technické problémy dodržať, orgán vydávajúci licencie môže na základe žiadosti a dôkazu oprávneného držiteľa tieto obdobia predĺžiť, v prípade potreby ex post, a to maximálne na 730 kalendárnych dní, pričom vezme do úvahy článok 23 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 907/2014.

7.   Príslušné orgány vydávajúce licencie môžu upustiť od povinnosti predložiť dôkaz uvedený v odsekoch 2, 3 a 4, ak už disponujú potrebnými informáciami.

Článok 15

Náhradné licencie alebo výpisy a duplikáty licencií alebo výpisov

1.   Ak sú papierová licencia alebo výpis vydané na výrobky uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo článku 2 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237. Ak je čiastočne alebo úplne zničená alebo stratená, oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ môže orgán vydávajúci licencie požiadať o náhradnú licenciu alebo náhradný výpis. Náhradná licencia alebo náhradný výpis nahrádza pôvodnú licenciu alebo pôvodný výpis vrátane všetkých príslušných práv a záväzkov.

Na náhradné licencie podľa tohto odseku sa zloží zábezpeka, ako sa uvádza v článku 5.

Ak sa stratená alebo čiastočne zničená pôvodná licencia nájde, oprávnený držiteľ ju musí vrátiť orgánu vydávajúcemu licencie, ktorý bezodkladne uvoľní zostávajúcu zábezpeku zloženú na pôvodnú licenciu.

2.   Náhradnú licenciu alebo náhradný výpis možno vydať len raz, pričom ich platnosť uplynie ten istý deň ako platnosť pôvodnej licencie alebo výpisu, a množstvo, na ktoré sú vydané, zodpovedá dostupnému zostatku z pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu.

Náhradná licencia alebo náhradný výpis sa nesmú vydať v prípade, že je vydávanie licencií alebo výpisov na dotknutý výrobok pozastavené, alebo keď ide o dovoznú alebo vývoznú colnú kvótu.

3.   Zábezpeka na náhradnú licenciu sa spolu so zábezpekou na pôvodnú licenciu, ak sa nenašla, uvoľní v súlade s článkom 14.

4.   Ak sa žiadosť týka čiastočne alebo úplne zničenej licencie alebo zničeného výpisu vydaných na výrobky iné ako tie, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. a) alebo článku 2 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237, uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ preukáže úplné alebo čiastočné zničenie k spokojnosti orgánu vydávajúceho licencie;

b)

náhradná licencia alebo náhradný výpis sa nevydá, ak oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ nepreukázal, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie zničeniu licencie alebo výpisu, alebo ak dôkazy poskytnuté držiteľom nie sú uspokojivé;

c)

zábezpeka, ktorá sa má zložiť na náhradnú licenciu alebo náhradný výpis musí zodpovedať 150 % zábezpeky zloženej na pôvodnú licenciu, a to minimálne 3 EUR za 100 kilogramov, za hektoliter alebo za kus, pričom sa zohľadní zostatkové množstvo dostupné v čase zničenia a pozitívna tolerancia, ak je uplatniteľná. Dostupný zostatok zábezpeky na pôvodnú licenciu možno použiť pri skladaní zábezpeky na náhradnú licenciu. Akýkoľvek prebytok zábezpeky na pôvodnú licenciu v porovnaní so zábezpekou na náhradnú licenciu, pri zohľadnení zostávajúceho dostupného množstva, sa okamžite uvoľní.

5.   Pri vydávaní náhradnej licencie alebo náhradného výpisu orgán vydávajúci licencie ihneď oznámi Komisii:

a)

číslo vydania náhradných licencií alebo výpisov a číslo vydania nahradených licencií alebo výpisov;

b)

príslušné výrobky s číselným znakom kombinovanej nomenklatúry (ďalej len „číselný znak KN“) a ich množstvo.

Komisia o tejto skutočnosti informuje ostatné členské štáty.

6.   Ak sa papierová licencia alebo papierový výpis stratia alebo zničia a stratený alebo zničený dokument sa použil úplne alebo čiastočne na jediný účel, uvoľnenie zostatkovej zábezpeky týkajúcej sa prepustenia do voľného obehu alebo vývozu, ktoré už boli zaregistrované v pôvodnej licencii, uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ môže požiadať orgán vydávajúci licencie o vydanie duplikátu licencie alebo výpisu, ktorý by bol vyhotovený a schválený tým istým spôsobom ako pôvodný dokument. Duplikát licencie alebo výpisu sa môže vydať len raz;

b)

orgán vydávajúci licencie môže poskytnúť držiteľovi alebo nadobúdateľovi duplikát licencie alebo výpisu, jasne označený slovom „duplikát“ na každej kópii;

c)

duplikát licencie alebo výpisu sa predkladá colnému orgánu zodpovednému za návrh na prepustenie do voľného obehu alebo na vývoz, ak uvedený návrh bol prijatý v súvislosti so stratenou licenciou alebo strateným výpisom. Uvedený colný orgán uskutočňuje zápisy do duplikátu a schvaľuje duplikát v súvislosti s prepustením do voľného obehu alebo na vývoz vykonávaným v rámci pôvodnej licencie alebo výpisu.

Článok 16

Vyššia moc

1.   Príslušný orgán členského štátu, ktorý vydal licenciu alebo výpis môže uznať prípad vyššej moci, pričom vezme do úvahy článok 50 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (23), a môže sa rozhodnúť:

a)

buď zrušiť povinnosť prepustiť do voľného obehu alebo vyviezť výrobky v množstve uvedenom v licencii počas jej platnosti, ako sa uvádza v článku 14 ods. 1 tohto nariadenia, a uvoľniť zábezpeku alebo predĺžiť platnosť licencie o obdobie v trvaní najviac 180 dní nasledujúce po uplynutí pôvodnej platnosti licencie, a to s ohľadom na okolnosti daného prípadu; alebo

b)

predĺžiť lehotu na predloženie dôkazu o prepustení do voľného obehu alebo o vývoze, ako sa uvádza v článku 14 ods. 6 tohto nariadenia, v rámci limitov stanovených v uvedenom ustanovení, bez čiastočného prepadnutia zábezpeky.

Rozhodnutie prijaté podľa písmena a) sa vzťahuje iba na množstvo výrobkov, ktoré nebolo možné prepustiť do voľného obehu alebo vyviezť v dôsledku vyššej moci.

2.   Oznámením podľa článku 50 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 informujú príslušné orgány Komisiu o dotknutých výrobkoch s ich číselným znakom KN a o príslušných množstvách a zároveň uvedú, či ide o prepustenie do voľného obehu alebo o vývoz a či ide o zrušenie licencie alebo predĺženie buď platnosti licencie, alebo lehoty na predloženie dôkazu o prepustení do voľného obehu alebo o vývoze, pričom uvedú novú lehotu. Komisia o tejto skutočnosti informuje ostatné príslušné orgány prostredníctvom webového sídla venovaného týmto záležitostiam, ktoré je prístupné orgánom vydávajúcim licencie a colným orgánom.

3.   Ak pred prijatím rozhodnutia o vyššej moci vyjadrí oprávnený držiteľ alebo nadobúdateľ potrebu naďalej využívať licenciu v súvislosti s množstvom, na ktoré sa nevyžaduje uplatnenie vyššej moci, orgán vydávajúci licencie vydá výpis na uvedený zostatok, označený informáciami uvedenými v oznámení o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky.

Uvedený výpis je neprenosný.

Článok 17

Informácie a oznámenia týkajúce sa konope

1.   Na účely kontrol operácií uvedených v článku 9 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237, ak sa operácie vykonávajú v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je dovozca oprávnený na dovoz konopných semien na iný účel ako na siatie, orgán, ktorý udelil povolenie, zašle príslušnému orgánu druhého členského štátu kópie dokumentov vzťahujúce sa na operácie vykonané na území tohto druhého členského štátu, ktoré predložili oprávnení dovozcovia.

Ak sa počas kontrol uvedených v článku 9 ods. 4 štvrtom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 zistia nezrovnalosti, príslušný orgán dotknutého členského štátu informuje orgán zodpovedný za udeľovanie povolení v členskom štáte, v ktorom je dovozca oprávnený.

2.   Členské štáty oboznámia Komisiu s ustanoveniami prijatými na účely uplatňovania článku 9 ods. 1, 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 a odseku 4 prvého, druhého a tretieho pododseku uvedeného článku.

Členské štáty najneskôr 31. januára každého roku oznámia Komisii, aké sankcie uložili alebo aké opatrenia prijali ako reakciu na nedostatky zistené počas predchádzajúceho hospodárskeho roku.

Príslušné orgány zašlú Komisii mená a adresy orgánov zodpovedných za kontroly uvedené v článku 9 ods. 4 štvrtom pododseku delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237. Komisia postúpi tieto názvy a adresy príslušným orgánom ostatných členských štátov.

Článok 18

Oznámenia týkajúce sa cesnaku

Členské štáty oznámia Komisiu celkové množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o licenciu typu B, a to do nasledujúcej stredy po týždni, v ktorom boli prijaté žiadosti.

Príslušné množstvá sa rozpíšu podľa dňa podania žiadosti o dovoznú licenciu, pôvodu a číselného kódu KN. Pri iných výrobkoch ako cesnak, podľa oddielov E a F prílohy II, sa musí oznámiť aj názov výrobku, ako je uvedený v oddiele 14 žiadosti o dovoznú licenciu.

Článok 19

Oznámenia týkajúce sa licencií na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu

1.   Každý štvrtok alebo prvý nasledujúci pracovný deň, ak je štvrtok štátny sviatok, oznámia členské štáty Komisii množstvá výrobkov podľa časti I oddielu H prílohy II, na ktoré boli vydané dovozné licencie počas predchádzajúceho týždňa rozpísané podľa číselných znakov KN a podľa krajiny pôvodu.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že množstvá, na ktoré sa podali žiadosti o dovozné licencie v uvedenom členskom štáte, by mohli narušiť trh, uvedený členský štát okamžite informuje Komisiu, pričom uvedie množstvá podľa druhov príslušných výrobkov. Komisia preskúma situáciu a informuje o nej členské štáty.

Článok 20

Výmena informácií a oznámenia Komisii

1.   Ak je to potrebné v záujme náležitého uplatňovania tohto nariadenia, príslušné orgány si vzájomne vymenia informácie o licenciách a výpisoch, a o nezrovnalostiach a prípadoch porušenia požiadaviek, ktoré sa ich týkajú.

2.   Príslušné orgány musia informovať Komisiu, len čo sa dozvedia o nezrovnalostiach a prípadoch porušenia požiadaviek s ohľadom na toto nariadenie.

3.   Členské štáty zasielajú Komisii informácie o jednotnom vyhľadávači zdrojov (Uniform Resource Locator, ďalej len „URL“) webového sídla orgánov zodpovedných za prijímanie žiadostí a vydávanie licencií a výpisov podľa článku 2 ods. 2, a tieto informácie aktualizujú a v prípade potreby zasielajú znovu. Komisia uverejní príslušné URL na svojom verejnom webovom sídle.

4.   Členské štáty zašlú Komisii aj odtlačky úradných pečiatok, a ak je to vhodné, vzory reliéfnej tlače používané orgánmi. Komisia o tejto skutočnosti okamžite informuje ostatné členské štáty na zabezpečenom webovom sídle prístupnom len orgánom členských štátov.

5.   Oznámenia Komisii uvedené v tomto nariadení sa predkladajú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 792/2009 (24).

Článok 21

Prechodné ustanovenia

1.   Príslušné orgány môžu pri podávaní žiadostí a vydávaní licencií naďalej používať papierové verzie vzorov stanovených v článku 17 nariadenia (ES) č. 376/2008 a uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu, až do vyčerpania existujúcich zásob. V každom prípade sú žiadosti a licencie, ktoré boli vyhotovené podľa článku 3 ods. 1 tohto nariadenia v inom členskom štáte v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu, prijateľné vo všetkých fázach postupu.

2.   Dôkaz o výstupe z colného územia Únie stanovený v článku 14 ods. 4 písm. b) a článku 14 ods. 5 sa prijme vždy, keď bol takýto dôkaz predložený s použitím kontrolnej kópie T5 podľa článku 912a – 912g nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (25).

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 6. novembra 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1237 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa uvoľnenia a prepadnutia zábezpeky zloženej pre takéto licencie, ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a zrušujú nariadenia Komisie (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30.decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2390/98 z 5. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1706/98, pokiaľ ide o opatrenia pre dovoz určitých obilných výrobkov a spracovaných obilných a ryžových výrobkov s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti alebo zámorských krajinách a územiach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2245/90 (Ú. v. ES L 297, 6.11.1998, s. 7).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných licencií v odvetví olivového oleja (Ú. v. EÚ L 212, 17.8.2005, s. 13).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 38).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(15)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(16)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18).

(17)  Oznámenie o dovozných a vývozných licenciách (Ú. v. EÚ C 278, 30.7.2016).

(18)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).

(19)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(20)  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

(23)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).

(24)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(25)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).


PRÍLOHA I

VZOR PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1

NÁVOD NA POUŽITIE

1.

Formuláre licencií sa zhotovujú v súboroch obsahujúcich exemplár 1, exemplár 2 a žiadosť spolu so všetkými ďalšími kópiami licencie (v uvedenom poradí).

Orgán vydávajúci licencie však môže požadovať, aby žiadatelia namiesto súborov formulárov stanovených v prvom odseku vyplnili iba formulár žiadosti.

2.

Ak v dôsledku niektorého opatrenia Únie môže byť množstvo, na ktoré bola vydaná licencia, menšie než množstvo, o ktoré sa pôvodne v žiadosti o licenciu žiadalo, potom sa množstvo, o ktoré sa žiadalo, a suma zábezpeky, ktorá s ním súvisí, musia uvádzať iba vo formulári žiadosti.

3.

Formuláre výpisov z licencií sa zhotovujú v súboroch obsahujúcich exemplár 1 a exemplár 2 (v uvedenom poradí).

4.

V oddiele 2 sa uvedie členský štát vydávajúci doklad, a to prostredníctvom kódu krajiny. Orgán vydávajúci licencie môže pridať čísla identifikujúce doklad.

Členský štát

Kód krajiny

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Česká republika

CZ

Dánsko

DK

Nemecko

DE

Estónsko

EE

Írsko

IE

Grécko

EL

Španielsko

ES

Francúzsko

FR

Chorvátsko

HR

Taliansko

IT

Cyprus

CY

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Luxembursko

LU

Maďarsko

HU

Malta

MT

Holandsko

NL

Rakúsko

AT

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovinsko

SI

Slovensko

SK

Fínsko

FI

Švédsko

SE

Spojené kráľovstvo

UK

5.

Pri vydávaní možno na licenciách a výpisoch z licencií uviesť v oddiele 23 (vývozná licencia) alebo 25 (dovozná licencia) číslo vydania pridelené orgánom vydávajúcim licencie.

6.

Žiadosti, licencie a výpisy sa vypĺňajú strojom alebo pomocou počítača.

7.

Orgán vydávajúci licencie môže povoliť ručné vypĺňanie žiadostí atramentom a veľkým tlačeným písmom.

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA II

ČASŤ I

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA LICENCIÍ – NA DOVOZ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót tak, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

30 EUR/t

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót tak, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

30 EUR/t

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

1006 40 00

Zlomková ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót tak, ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

1 EUR/t

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1701

Všetky výrobky dovezené za iných preferenčných podmienok než colné kvóty (1), (2)

20 EUR/t

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2


C.   Osivá [článok 1 ods. 2 písm. e) a časť V prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

ex 1207 99 20

Semená odrôd konope na siatie

 (3)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2, pokiaľ členské štáty nestanovia inak


D.   Ľan a konope [článok 1 ods. 2 písm. h) a časť VIII prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

5302 10 00

Pravé konope, surové alebo máčané

 (4)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2, pokiaľ členské štáty nestanovia inak


E.   Ovocie a zelenina [článok 1 ods. 2 písm. i) a časť IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (5)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2


F.   Výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny [článok 1 ods. 2 písm. j) a časť X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

ex 0710 80 95

Cesnak (6)Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0710 90 00

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (6) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vo vode), mrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0711 90 80

Cesnak (6)Allium ampeloprasum, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0711 90 90

Zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (6) a/alebo Allium ampeloprasum, dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (6)Allium ampeloprasum a zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (6) a/alebo Allium ampeloprasum, celý, rezaný na kúsky, rezaný na plátky, drvený alebo v prášku, ďalej však neupravený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 2 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237 (7)

50 EUR/t

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 7 ods. 2


G.   Ostatné výrobky [článok 1 ods. 2 písm. x) a časť XXIV prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1207 99 91

Konopné semená na iné účely ako na siatie

 (8)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2, pokiaľ členské štáty nestanovia inak


H.   Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu [článok 1 ods. 2 písm. u) a časť XXI prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

ex 2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol. alebo viac, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 2208 90 91

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80 % vol., získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR/hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

ČASŤ II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝVOZNÝCH LICENCIÍ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1237

A.   Ryža [článok 1 ods. 2 písm. b) a časť II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

3 EUR/t

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

3 EUR/t

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2


B.   Cukor [článok 1 ods. 2 písm. c) a časť III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013]

Číselný znak KN

Opis

Výška zábezpeky

Obdobie platnosti

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave (9)

11 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnej forme a cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky, ale nezahŕňajúce laktózu, glukózu, maltodextrín ani izoglukózu (9)

4,2 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2 (10)

2106 90 59

Ochutené alebo farbené cukrové sirupy, iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové a maltodextrínové sirupy (9)

4,2 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, v súlade s článkom 7 ods. 2 (10)


(1)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(2)  S výnimkou dovozu preferenčného cukru s číselným znakom KN 1701 99 10 s pôvodom v Moldavsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/492/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise, v mene Európskej únie, a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (Ú. v. EÚ L 260, 30.8.2014, s. 1), a preferenčného dovozu cukru s číselným znakom KN 1701 s pôvodom v Gruzínsku, uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/494/EÚ zo 16. júna 2014 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (Ú. v. EÚ L 261, 30.8.2014, s. 1).

(3)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(4)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(5)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(6)  Patria sem aj výrobky, v prípade ktorých je slovo „cesnak“ iba súčasťou opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného „sólo cesnak“, „sloní cesnak“, „jednostrúčikový cesnak“ alebo „cesnak pórový“.

(7)  Povinnosť dovoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(8)  Nevyžaduje sa žiadna zábezpeka.

(9)  Povinnosť vývoznej licencie sa uplatňuje do 30. septembra 2017.

(10)  V prípade množstiev neprekračujúcich 10 ton nesmie príslušná strana použiť viac ako jednu takúto licenciu na ten istý vývoz.


Top