EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R1062

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1062/2013 z dne 30. oktobra 2013 o obliki evropske tehnične ocene za gradbene proizvode

UL L 289, 31.10.2013, str. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1062/oj

31.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/42


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1062/2013

z dne 30. oktobra 2013

o obliki evropske tehnične ocene za gradbene proizvode

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 26(3) Uredbe,

po posvetovanju s Stalnim odborom za gradbeništvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska tehnična ocena je potrebna, da proizvajalcem gradbenih proizvodov omogoči pripravo izjave o lastnostih gradbenega proizvoda, ki ni zajet ali ni v celoti zajet v harmoniziranem standardu.

(2)

Člen 26(2) Uredbe (EU) št. 305/2011 določa zahteve o vsebini evropske tehnične ocene. Ker se veljavna načela za tovarniški nadzor proizvodnje določijo v ustreznem evropskem ocenjevalnem listu (v nadaljnjem besedilu: EOL), bi evropska tehnična ocena morala vsebovati le tehnične podrobnosti, ki so v skladu s temi načeli v okviru EOL na tej ravni potrebne za uporabo sistema ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti.

(3)

Glede na veliko raznolikost zadevnih gradbenih proizvodov bi bilo treba predstavitev tehničnega opisa zadevnega proizvoda opredeliti dovolj prožno v obliki evropske tehnične ocene.

(4)

Tudi predstavitev lastnosti proizvoda v evropski tehnični oceni bi morala biti dovolj prožna, da lahko proizvajalec jasno in natančno opredeli takšno lastnost v svoji izjavi o lastnosti, ki temelji na navedeni oceni.

(5)

Zaradi varstva zaupnih tehničnih podatkov o proizvodu bi proizvajalec moral imeti možnost, da odgovornemu organu za tehnično ocenjevanje navede, kaj v opisu proizvoda je zaupne narave ter se ne sme razkriti skupaj z evropsko tehnično oceno. Zaupne podatke bi bilo treba priložiti v ločenih prilogah k navedenim evropskim tehničnim ocenam.

(6)

Da bi okrepili učinkovitost notranjega trga in konkurenčnost evropskega gradbenega sektorja kot celote, bi bilo treba omogočiti, da se evropske tehnične ocene za proizvajalce, ki jih zahtevajo, izdajo čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Oblika evropske tehnične ocene je določena v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


PRILOGA

EVROPSKA TEHNIČNA OCENA

Št. … z dne … [datum]

Splošni del

1.

Organ za tehnično ocenjevanje, ki je izdal evropsko tehnično oceno:

2.

Blagovna znamka gradbenega proizvoda:

3.

Družina proizvodov, v katero spada gradbeni proizvod:

4.

Proizvajalec:

5.

Proizvodni obrat(-i):

6.

Ta evropska tehnična ocena vsebuje … strani, vključno s/z .… prilogo(-ama/-ami), ki je/sta/so sestavni del te ocene.

Priloga(-i/-e) .… vsebuje(-ta/-jo) zaupne podatke in ni(-sta/-so) vključena(-i/-e) v evropsko tehnično oceno, kadar se navedena ocena javno razširja.

7.

Ta evropska tehnična ocena je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na podlagi …

Posebni deli

8.

Tehnični opis proizvoda:

9.

Podroben opis predvidene uporabe v skladu z veljavnim evropskim ocenjevalnim dokumentom:

10.

Lastnosti proizvoda in sklici na metode, uporabljene za njegovo oceno:

11.

Uporabljen sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti s sklicem na njegovo pravno podlago:

12.

Tehnične podrobnosti, potrebne za izvajanje sistema za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti, kakor je bil določen v veljavnem evropskem ocenjevalnem dokumentu:

Izdan v … dne …/… 20….

s strani …

Priloge:


Na vrh