EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R0760

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/760 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini

C/2022/2164

UL L 139, 18.5.2022, str. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/760/oj

18.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/760

z dne 8. aprila 2022

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 38(8), točka (a)(ii), člena 46(7), točka (b), in člena 57(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 (2) določa pravila o uradnem nadzoru ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu.

(2)

V skladu s členom 5(3), prvi pododstavek, Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 se mora certifikat o kontrolnem pregledu izdati v sistemu TRACES in mora biti opremljen s kvalificiranim elektronskim žigom. Prehodna določba iz člena 11(1) navedene uredbe določa, da se z odstopanjem od člena 5(3), prvi pododstavek, navedene uredbe do 30. junija 2022 certifikat o kontrolnem pregledu lahko izda na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen. Postopek prijave nadzornih organov in izvajalcev nadzora za kvalificirani elektronski žig je v teku.

(3)

Ruska invazija na Ukrajino 24. februarja 2022 pomeni izjemen in neprimerljiv izziv za nadzorne organe in izvajalce nadzora, ki so bili priznani za izvoz ekoloških proizvodov iz Ukrajine v Unijo. V Ukrajini so motene tudi poštne storitve.

(4)

Zato v Ukrajini nahajajoča se pooblaščena oseba nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki še nima kvalificiranega elektronskega žiga, ne more izdati elektronskega certifikata o kontrolnem pregledu v skladu s členom 5(3), prvi pododstavek, Delegirane uredbe (EU) 2021/2306. Po drugi strani ta pooblaščena oseba prav tako ne more uporabiti možnosti izdaje certifikata o kontrolnem pregledu na papirju, kot to dopušča prehodna določba iz člena 11(1) navedene uredbe, saj so poštne storitve v Ukrajini trenutno motene.

(5)

Glede na navedeno je zato nujno, da se v Ukrajini nahajajoči se pooblaščeni osebi nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki še nima kvalificiranega elektronskega žiga, dovoli, da certifikat o kontrolnem pregledu pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki brez kvalificiranega elektronskega žiga v polju 18 certifikata. Podobno je treba pristojnim organom na mejnih kontrolnih točkah ali na točkah sprostitve v prosti promet v državah članicah dovoliti, da za takšne certifikate o kontrolnem pregledu izvedejo nadzor uvoza ter jih potrdijo v sistemu TRACES s kvalificiranim elektronskim žigom ali v papirni obliki z ročnim podpisom pooblaščene osebe, potem ko so izpolnjeni v sistemu TRACES in natisnjeni.

(6)

Delegirano uredbo (EU) 2021/2306 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Zaradi ruske invazije na Ukrajino in potrebe po takojšnjem odzivu bi se morala ta uredba uporabljati retroaktivno od 24. februarja 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2021/2306

Člen 11 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 se spremeni:

(1)

doda se naslednji odstavek 1a:

„1a.   Z odstopanjem od člena 5(3), prvi pododstavek, lahko do 30. junija 2022 v Ukrajini nahajajoča se pooblaščena oseba nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki nima kvalificiranega elektronskega žiga, certifikat o kontrolnem pregledu pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki brez kvalificiranega elektronskega žiga v polju 18 certifikata. Takšen certifikat se izda, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti tretjo državo izvoza ali porekla.“;

(2)

v odstavku 2 se doda naslednja točka:

„(c)

če se certifikat o kontrolnem pregledu pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki v skladu z odstavkom 1a, se ta certifikat potrdi v sistemu TRACES s kvalificiranim elektronskim žigom ali v papirni obliki z ročnim podpisom pooblaščene osebe pristojnega organa na mejni kontrolni točki ali na točki sprostitve v prosti promet v poljih 23, 25 in 30, kot je ustrezno, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen.“.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 24. februarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, 27.12.2021, str. 13).


Na vrh