EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32005R0037

Komisijas Regula (EK) Nr. 37/2005 (2005. gada 12. janvāris) par temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavāsDokuments attiecas uz EEZ

OV L 10, 13.1.2005., 18./19. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 275M, 6.10.2006., 17./18. lpp. (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/37/oj

13.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 10/18


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 37/2005

(2005. gada 12. janvāris)

par temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/108/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam paredzētiem ātri sasaldētiem pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1992. gada 13. janvāra Direktīva 92/1/EEK par temperatūras kontroli cilvēku patēriņam paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transportēšanas līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās (2) nosaka prasības, lai garantētu Direktīvā 89/108/EEK noteikto temperatūru pilnīgu uzturēšanu.

(2)

Kad tika pieņemta Komisijas Direktīva 92/1/EEK, nebija noteikti Eiropas standarti temperatūras kontroles līdzekļiem cilvēku patēriņam paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās.

(3)

Eiropas Standartizācijas komiteja 1999. un 2001. gadā noteica standartus, kas attiecas uz gaisa temperatūras pierakstīšanas instrumentiem un termometriem. Šo vienoto standartu izmantošana nodrošinās pārtikas produktu temperatūras kontrolē izmantoto iekārtu atbilstību saskaņotam tehnisko prasību kopumam.

(4)

Lai sekmētu to, ka uzņēmēji pakāpeniski piemēro šos pasākumus, pārejas laikā jāļauj izmantot tādus mērinstrumentus, kas uzstādīti saskaņā ar tiesību aktiem, kas bija spēkā pirms šīs regulas pieņemšanas.

(5)

Komisijas Direktīva 92/1/EEK paredz atkāpi attiecībā uz ātri sasaldētu pārtikas produktu pārvadāšanu pa dzelzceļu. Šī atkāpe vairs nav pamatota, un pēc pārejas laika beigām tā ir jāatceļ.

(6)

Temperatūras pierakstu prasību attiecināšana uz nelielām ierīcēm, kas izmantotas mazumtirdzniecībā, būtu lieka, tāpēc spēkā esošās atkāpes jāsaglabā attiecībā uz noietam mazumtirdzniecībā izlikto preču saldējamajiem skapjiem un nelielām saldēšanas kamerām.

(7)

Vēlams nodrošināt, lai tieši tiktu piemēroti jaunie standarti, kas attiecas uz mēraparatūru, kā arī tehniskie noteikumi, kas jau iestrādāti Direktīvā 92/1/EEK. Lai saglabātu Kopienas tiesību aktu atbilstību un viendabību, Direktīva 92/1/EEK ir jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(8)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula attiecas uz temperatūras kontroli lietošanai pārtikā paredzētu ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļos, tirdzniecības bāzēs un noliktavās.

2. pants

Temperatūras kontrole un pierakstīšana

1.   Ātri sasaldētu pārtikas produktu transporta līdzekļiem, tirdzniecības bāzēm un noliktavām jābūt apgādātām ar piemērotiem temperatūras pierakstīšanas instrumentiem, lai bieži un regulāri kontrolētu gaisa temperatūru, kādai pakļauti ātri sasaldētie pārtikas produkti.

2.   No 2006. gada 1. janvāra visiem mērinstrumentiem, kurus izmanto, lai kontrolētu temperatūru, kā noteikts 1. punktā, jābūt atbilstošiem EN 12830, EN 13485 un EN 13486 standartiem. Pārtikas nozares uzņēmējiem jāsaglabā visi saistītie dokumenti, kas ļauj pārbaudīt iepriekš minēto instrumentu atbilstību attiecīgajam EN standartam.

Tomēr mērinstrumentus, kas uzstādīti līdz 2005. gada 31. decembrim, saskaņā ar tiesību aktiem, kas bija spēkā pirms šīs regulas pieņemšanas, var turpināt izmantot vēlākais līdz 2009. gada 31. decembrim.

3.   Pārtikas tirgus dalībnieks temperatūras pierakstus datē un glabā vismaz vienu gadu vai ilgāk, ņemot vērā ātri sasaldēto pārtikas produktu raksturu un glabāšanas ilgumu.

3. pants

Atkāpes no 2. panta

1.   Atkāpjoties no 2. panta, gaisa temperatūra uzglabāšanas laikā noietam mazumtirdzniecībā paredzēto preču saldējamos skapjos un vietējās sadales gaitā jāmēra vismaz ar vienu viegli saskatāmu termometru.

Atvērtos mazumtirdzniecībai izlikto preču saldējamos skapjos:

a)

maksimālajai saldējamā skapja piekraušanas robežai jābūt skaidri iezīmētai;

b)

termometram jābūt novietotam šīs atzīmes līmenī.

2.   Kompetentā iestāde var noteikt atkāpes no 2. pantā minētās prasības gadījumā, ja noietam mazumtirdzniecībā paredzētās preces glabā saldētavu iekārtās, kuru tilpums ir mazāks par 10 kubikmetriem, lai gaisa temperatūru varētu mērīt ar viegli saskatāmu termometru.

4. pants

Atcelšana

Komisijas Direktīva 92/1/EEK ir atcelta.

5. pants

Spēkā stāšanās un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr attiecībā uz pārvadāšanu pa dzelzceļu to piemēro no 2006. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 12. janvārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 40, 11.2.1989., 34. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 34, 11.2.1992., 30. lpp.


Augša