EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0037

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi Tekst značajan za EGP

OJ L 10, 13.1.2005, p. 18–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 17–18 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 178 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 178 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 109 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/37/oj

13/Sv. 38

HR

Službeni list Europske unije

109


32005R0037


L 010/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 37/2005

od 12. siječnja 2005.

o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/108/EEZ od 21. prosinca 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na brzo smrznutu hranu namijenjenu prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 11.,

budući da:

(1)

Direktivom Komisije 92/1/EEZ od 13. siječnja 1992. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (2) utvrđuju se zahtjevi za osiguravanje potpunog održavanja temperatura traženih Direktivom 89/108/EEZ.

(2)

U trenutku donošenja Direktive Komisije 92/1/EEZ, nije bila utvrđena nijedna europska norma za instrumente za praćenje temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane.

(3)

Europski odbor za normizaciju je 1999. i 2001. godine utvrdio norme za instrumente za bilježenje temperature zraka i termometre. Korištenje tih ujednačenih normi osiguralo bi usklađenost opreme koja se koristi za praćenje temperatura hrane s nizom usklađenih tehničkih zahtjeva.

(4)

Kako bi se subjektima olakšala postupna primjena tih mjera, u prijelaznom razdoblju treba dopustiti korištenje mjernih instrumenata instaliranih u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi prije donošenja ove Uredbe.

(5)

Direktivom Komisije 92/1/EEZ predviđa se odstupanje u pogledu željezničkog prijevoza brzo smrznute hrane. To odstupanje više nije opravdano i treba ga ukinuti nakon prijelaznog razdoblja.

(6)

Nametanje zahtjeva za bilježenje temperatura za male uređaje koji se koriste u maloprodaji bilo bi pretjerano te stoga treba zadržati postojeća odstupanja za rashladne vitrine u maloprodaji i male hladne komore koje se koriste u maloprodaji za čuvanje zaliha.

(7)

Preporučljivo je osigurati izravnu primjenu novih normi za mjernu opremu i tehničkih propisa već sadržanih u Direktivi 92/1/EEZ. U interesu dosljednosti i ujednačenosti zakonodavstva Zajednice prikladno je staviti izvan snage Direktivu 92/1/EEZ i zamijeniti je ovom Uredbom.

(8)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ova se Uredba odnosi na praćenje temperatura u prijevoznim sredstvima te prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane.

Članak 2.

Praćenje i bilježenje temperatura

1.   Sredstva za prijevoz te prostori za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane moraju biti opremljeni prikladnim instrumentima za bilježenje radi praćenja, u čestim i pravilnim vremenskim razmacima, temperature zraka na kojoj se nalazi brzo smrznuta hrana.

2.   Od 1. siječnja 2006. svi mjerni instrumenti koji se koriste u svrhu praćenja temperature, kako je predviđeno u stavku 1., udovoljavaju normama EN 12830, EN 13485 i EN 13486. Subjekti u poslovanju s hranom čuvaju sve relevantne dokumente koji omogućuju provjeru usklađenosti gore navedenih instrumenata s odgovarajućom EN normom.

Međutim, mjerni instrumenti instalirani prije 31. prosinca 2005. u skladu sa zakonodavstvom na snazi prije donošenja ove Uredbe, mogu se i dalje koristiti najkasnije do 31. prosinca 2009.

3.   Subjekti u poslovanju s hranom datiraju i čuvaju evidenciju o temperaturama u razdoblju od najmanje jedne godine ili na dulje razdoblje uzimajući u obzir vrstu i rok uporabe brzo smrznute hrane.

Članak 3.

Odstupanja od članka 2.

1.   Odstupajući od članka 2., temperatura zraka tijekom čuvanja u rashladnim vitrinama u maloprodaji i tijekom lokalne distribucije mjeri se najmanje jednim lako uočljivim termometrom.

U slučaju otvorenih rashladnih vitrina u maloprodaji:

(a)

jasno se označuje najviša granica popunjenosti hranom;

(b)

termometar prikazuje temperaturu na strani povrata zraka u visini takve oznake.

2.   Nadležno tijelo može odobriti odstupanja od zahtjeva uvrđenog u članku 2. za rashladne komore manje od 10 m3 za čuvanje zaliha u maloprodaji, kako bi se omogućilo mjerenje temperature zraka lako uočljivim termometrom.

Članak 4.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 92/1/EEZ se stavlja izvan snage.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, u pogledu željezničkog prijevoza, primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. siječnja 2005.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 34. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 34, 11.2.1992., str. 30.


Top