Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31996R2232

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2232/96 (1996. gada 28. oktobris), ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai

OV L 299, 23.11.1996., 1./4. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 018 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 020 Lpp. 42 - 45
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 026 Lpp. 136 - 139

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 21/04/2013; Atcelts ar 32012R0872 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2232/oj

31996R2232Oficiālais Vēstnesis L 299 , 23/11/1996 Lpp. 0001 - 0004


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2232/96

(1996. gada 28. oktobris),

ar ko nosaka Kopienas procedūru attiecībā uz garšvielām, kuras lieto vai kuras paredzētas lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

apspriedušies ar Pārtikas zinātnisko komiteju,

lemjot saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līguma 189.b pantā [3],

(1) tā kā Padomes 1988. gada 22. jūnija Direktīva 88/388/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz garšvielām lietošanai pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai un izejmateriāliem to ražošanai [4] paredz, ka Padomei jāpieņem atbilstīgi noteikumi attiecībā uz garšvielām;

(2) tā kā atbilstīgos noteikumus piemēro, neskarot vispārējo plānu, kas noteikts ar Direktīvu 88/388/EEK;

(3) tā kā atšķirības valstu tiesību aktos attiecībā uz garšvielām kavē pārtikas produktu brīvu apriti; tā kā tas var radīt nevienlīdzīgas konkurences apstākļus, tādējādi tieši ietekmējot iekšējā tirgus darbību;

(4) tā kā valstu tiesību aktiem attiecībā uz garšvielām, ko lieto pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai, būtu pirmām kārtām jāņem vērā cilvēku veselības intereses, bet arī, ciktāl to atļauj veselības aizsardzība, ekonomiskās un tehniskās vajadzības;

(5) tā kā, lai panāktu pārtikas produktu brīvu apriti, nepieciešama šo tiesību aktu tuvināšana;

(6) tā kā Kopienas pasākumi, ko paredz šī regula, ir ne tikai vajadzīgi, bet tiem ir arī būtiska nozīme izvirzīto mērķu īstenošanā; tā kā dalībvalstis nevar sasniegt šos mērķus katra atsevišķi;

(7) tā kā ir jānosaka vispārīgi kritēriji garšvielu lietošanai;

(8) tā kā, pamatojoties uz visjaunākajiem zinātnes atzinumiem, jāizveido to garšvielu saraksts, ko drīkst lietot pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai;

(9) tā kā šim sarakstam jābūt nenoslēgtam un jāpastāv iespējai to grozīt, ņemot vērā zinātnes un tehnikas sasniegumus;

(10) tā kā jau atļautās garšvielas, ko ražo, izmantojot procesus vai no izejvielām, kuras nav bijušas pakļautas novērtēšanai, ko veic Pārtikas zinātniskā komiteja, pakļaus vispusīgam šīs institūcijas vērtējumam;

(11) tā kā veselības apsvērumu dēļ var būt nepieciešams pieņemt nosacījumus dažu garšvielu lietošanai;

(12) tā kā garšvielas, kuras faktiski jau lieto dalībvalstīs un kuru lietošanu neviens no pēdējiem nevar aizkavēt, saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem sākotnēji būtu jāuzskaita reģistrā; tā kā uz šādu reģistrēšanu neattiecas Direktīvas 88/388/EEK 7. pants un tāpēc nav vajadzīga Pārtikas zinātniskās komitejas iejaukšanās šajā posmā;

(13) tā kā drošības klauzulai tomēr jādod dalībvalstij iespēja veikt vajadzīgos pasākumus, ja kāda garšviela var radīt briesmas iedzīvotāju veselībai;

(14) tā kā, ievērojot Līguma 214. pantu, ir jāaizsargā intelektuālais īpašums, kas saistīts ar garšvielu izstrādi un ražošanu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

1. Šī regula nosaka kārtību, kā pieņemami noteikumi attiecībā uz garšvielām, kas minētas Direktīvas 88/388/EEK 5. panta 1. punkta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā ievilkumā. Šo regulu piemēro, neskarot citus Direktīvas 88/388/EEK noteikumus.

2. Šo regulu piemēro garšvielām, ko lieto vai kas paredzētas lietošanai pārtikas produktos vai to dekorēšanai, lai piešķirtu tiem smaržu un/vai garšu.

3. Šo regulu piemēro, neskarot īpašās direktīvas, kas garšvielas, uz kurām attiecas šī regula, ļauj izmantot citiem nolūkiem, nevis tiem, kas minēti 1. panta 2. punktā.

2. pants

1. Garšvielas atbilst vispārīgajiem lietošanas kritērijiem, kas minēti pielikumā.

2. Sarakstu ar garšvielām, kuru lietošana ir atļauta, izslēdzot visas pārējās, sastāda saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu.

3. pants

1. Viena gada laikā kopš šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis paziņo Komisijai to garšvielu sarakstu, kuras saskaņā ar Direktīvu 88/388/EEK var lietot tādu pārtikas produktu sastāvā vai dekorēšanai, kurus pārdod to teritorijā. Šāds paziņojums ietver jebkādu noderīgu informāciju attiecībā uz:

a) šādu garšvielu raksturojumu – ķīmiskā formula, CAS numurs, Einecs numurs, Iupac nomenklatūra, to izcelsme un, ja vajadzīgs, to lietošanas nosacījumi;

b) pārtikas produktiem, kuru sastāvā vai kuru dekorēšanai šādas garšvielas galvenokārt izmanto;

c) katras dalībvalsts līmenī – atbilstību kritērijiem, kas paredzēti Direktīvas 88/388/EEK 4. pantā, un šādu kritēriju iemesliem.

2. Pamatojoties uz 1. punktā paredzēto paziņojumu, un pēc tam, kad Komisija šo paziņojumu pārbaudījusi, ņemot vērā c) apakšpunktu, garšvielas, kuru likumīgu izmantošanu vienā dalībvalstī jāatzīst pārējām dalībvalstīm, ieraksta reģistrā, ko pieņem saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību gada laikā pēc 1. punktā paredzētā paziņošanas laikposma beigām. Vajadzības gadījumā šajā reģistrā var ietvert lietošanas nosacījumus.

Šīs garšvielas ir apzīmētas tā, lai būtu aizsargātas to ražotāja intelektuālā īpašuma tiesības.

3. Ja, pamatojoties uz sīki izstrādātu paziņojumu un ņemot vērā jaunākos datus vai jau zināmo datu atkārtotu novērtēšanu, pēc 2. punktā minētā reģistra izveides dalībvalsts konstatē, ka garšviela var apdraudēt sabiedrības veselību, tā var apturēt vai aizliegt šīs garšvielas lietošanu savā teritorijā. Tā nekavējoties informē par to Komisiju un pārējās dalībvalstis, paziņojot sava lēmuma iemeslus.

Komisija, cik ātri vien iespējams, pārbauda attiecīgās dalībvalsts minētos iemeslus un apspriežas ar Pārtikas produktu pastāvīgo komiteju, kas nodibināta ar Lēmumu 69/414/EK [5]. Tad Komisija sniedz savu atzinumu.

Ja Komisija uzskata, ka garšvielu reģistrā jāizdara grozījumi, lai nodrošinātu veselības aizsardzību, tā sāk 7. pantā paredzēto procedūru, lai pieņemtu šādus grozījumus. Valsts, kas paredzējusi drošības pasākumus, var tos saglabāt, līdz stājas spēkā šādi grozījumi.

4. pants

1. Lai pārbaudītu, vai garšvielas, kas ietvertas 3. pantā minētajā reģistrā, atbilst pielikumā norādītajiem vispārīgajiem lietošanas kritērijiem, saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību desmit mēnešu laikā kopš reģistra izveidošanas pieņem šo garšvielu novērtēšanas programmu.

Šajā programmā jo īpaši norāda:

- prioritāšu kārtību, saskaņā ar kuru garšvielas jāpārbauda, ņemot vērā to pielietojumu,

- termiņus,

- garšvielas, uz ko attiecināma zinātniskā sadarbība.

2. Vajadzības gadījumā personas, kas atbildīgas par garšvielu laišanu tirgū, Komisijai pēc tās lūguma nosūta novērtēšanai nepieciešamos datus.

3. Ja pēc novērtēšanas ir acīmredzams, ka garšviela neatbilst vispārīgajiem lietošanas kritērijiem, kas doti pielikumā, šo garšvielu svītro no reģistra saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību.

5. pants

1. Pēc 4. pantā paredzētās novērtēšanas programmas pabeigšanas 2. panta 2. punktā minēto garšvielu sarakstu saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību pieņem piecu gadu laikā pēc šīs programmas pieņemšanas.

2. Jaunas, 3. panta 2. punktā paredzētajā reģistrā neietvertas garšvielas lietošanu var atļaut saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību. Šajā nolūkā šo garšvielu vispirms jāiekļauj 4. panta 1. punktā minētajā novērtēšanas programmā saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību. To novērtē, pamatojoties uz vietu, kāda tai ierādīta šajā programmā.

6. pants

1. Šo regulu piemēro, neskarot Kopienas noteikumus, ar kuriem tiek atļauta zināmu kategoriju garšvielu izmantošana pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai, kā noteikts Direktīvas 88/388/EEK 1. pantā.

2. Tomēr šo kategoriju garšvielām jāatbilst vispārīgajiem lietošanas kritērijiem, kas izklāstīti pielikumā.

7. pants

1. Komisijai sniedz palīdzību Pārtikas produktu pastāvīgā komiteja, šeit turpmāk minēta kā "Komiteja".

2. Jautājumus Komitejai iesniedz priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma.

3. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz savu atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt saskaņā ar jautājuma steidzamību. Atzinumu pieņem ar balsu vairākumu, kas noteikts Līguma 148. panta 2. punktā, gadījumos, kad Padomei jāpieņem lēmums pēc Komisijas priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsis Komitejā vērtē tā, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar Komitejas atzinumu.

Ja paredzētie pasākumi nav saskaņā ar Komitejas atzinumu vai arī ja atzinums netiek sniegts, Komisija bez kavēšanās iesniedz Padomei priekšlikumu attiecībā uz veicamajiem pasākumiem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu.

Ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā kopš brīža, kad priekšlikums iesniegts, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

8. pants

Gadījumā, kas minēts 5. panta 1. punktā, piemēro 7. pantā paredzēto kārtību, ņemot vērā, ka tad, ja Padome nav pieņēmusi lēmumu trīs mēnešu laikā kopš priekšlikuma iesniegšanas, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija, izņemot gadījumus, kad Padome iebildusi pret minētajiem pasākumiem ar vienkāršu balsu vairākumu.

9. pants

Dalībvalstis nedrīkst aizliegt, ierobežot vai kavēt garšvielu laišanu tirgū vai lietošanu pārtikas produktu sastāvā vai to dekorēšanai, ja tās atbilst šīs regulas noteikumiem.

10. pants

Noteikumus, kas paredzēti, lai pielāgotu Kopienas aktus šai regulai, pieņem saskaņā ar 7. pantā noteikto kārtību.

11. pants

Šī regula stājas spēkā tās publicēšanas dienā Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 1996. gada 28. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

K. Hänsch

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

I. Yates

[1] OV C 1, 4.1.1994., 22. lpp. un OV C 171, 24.6.1994., 6. lpp.

[2] OV C 195, 18.7.1994., 4. lpp.

[3] Eiropas Parlamenta 1994. gada 5. maija atzinums (OV C 205, 25.7.1994., 398. lpp.), Padomes 1995. gada 22. decembra kopējā nostāja (OV C 59, 28.2.1996., 37. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1996. gada 22. maija lēmums (OV C 166, 10.6.1996., 61. lpp.). Padomes 1996. gada 25 jūnija lēmums.

[4] OV L 184, 15.7.1988., 61. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/171/EEK (OV L 42, 15.2.1991., 25. lpp.).

[5] OV L 291, 19.11.1969., 9. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS KRITĒRIJI 2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAJĀM GARŠVIELĀM

1. Garšvielu lietošanu var atļaut ar noteikumu, ka:

- tās neapdraud patērētāja veselību saskaņā ar zinātnisko novērtējumu, kas paredzēts Direktīvas 88/388/EEK 7. pantā,

- to lietošana nemaldina patērētāju.

2. Lai varētu novērtēt garšvielas iespējamo kaitīgo iedarbību, to jāpakļauj pienācīgai toksikoloģiskajai pārbaudei. Ja garšviela satur vai sastāv no ģenētiski modificētiem organismiem Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīvas 90/220/EEK par apzinātu ģenētiski modificētu organismu ievadīšanu [1] vidē 2. panta 1. un 2. punkta nozīmē, 11. līdz 18. pantu nepiemēro. Tomēr, novērtējot šīs garšvielas drošību, jāņem vērā vides drošība, kā paredzēts minētajā direktīvā.

3. Visas garšvielas jāpakļauj pastāvīgai kontrolei un atkārtoti jāpārbauda, kad vien tas nepieciešams.

[1] OV L 117, 8.5.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 94/15/EK (OV L 103, 22.4.1994., 20. lpp.).

--------------------------------------------------

Augša