EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32019L1160

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1160 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

PE/53/2019/REV/1

OV L 188, 12.7.2019., 106./115. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1160/oj

12.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 188/106


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2019/1160

(2019. gada 20. jūnijs),

ar ko Direktīvas 2009/65/EK un 2011/61/ES groza attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Kopējie Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES (4) mērķi ietver mērķi nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem un atcelt ierobežojumus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu sertifikātu un akciju brīvai apritei Savienībā, vienlaikus nodrošinot vienotāku aizsardzību ieguldītājiem. Lai arī šie mērķi lielā mērā ir sasniegti, daži šķēršļi vēl aizvien neļauj fondu pārvaldniekiem pilnībā izmantot iekšējā tirgus priekšrocības.

(2)

Šo direktīvu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1156 (5). Minētajā regulā ir paredzēti papildu noteikumi un procedūras, kas attiecas uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) un alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFP). Abām kopā – minētajai regulai un šai direktīvai – būtu vēl vairāk jāsaskaņo nosacījumi, ko piemēro fondu pārvaldniekiem, kuri darbojas iekšējā tirgū, un jāatvieglo viņu pārvaldīto fondu pārrobežu izplatīšanu.

(3)

Ir nepieciešams novērst regulatīvās nepilnības un saskaņot procedūru, ar ko kompetentajām iestādēm paziņo par izmaiņām, kuras skar PVKIU, ar Direktīvā 2011/61/ES paredzēto paziņošanas procedūru.

(4)

Ar Regulu (ES) 2019/1156 vēl vairāk nostiprina principus, kas ir piemērojami tirgvedības paziņojumiem, kurus reglamentē ar Direktīvu 2009/65/EK, un attiecina šo principu piemērošanu arī uz AIFP, tādējādi nodrošinot augstu ieguldītāju aizsardzības standartu neatkarīgi no ieguldītāja veida. Līdz ar to attiecīgie Direktīvas 2009/65/EK noteikumi par tirgvedības paziņojumiem un par valsts normatīvo aktu, kas attiecas uz PVKIU sertifikātu tirdzniecības kārtību, pieejamību vairs nav vajadzīgi un tāpēc būtu jāsvītro.

(5)

Direktīvas 2009/65/EK noteikumi, kā tie īstenoti dažās valstu tiesību sistēmās, kur PVKIU noteikts pienākums nodrošināt ieguldītājiem vietējās struktūras, ir izrādījušies apgrūtinoši. Turklāt ieguldītāji reti izmanto vietējās struktūras tādā veidā, kā paredzēts minētajā direktīvā. Par iecienītāko saziņas metodi ir kļuvusi tieša saziņa – vai nu elektroniski, vai arī pa tālruni – starp ieguldītājiem un fonda pārvaldnieku, savukārt maksājumi un atpakaļpirkšana tiek veikta, izmantojot citus kanālus. Lai arī minētās vietējās struktūras pašlaik tiek izmantotas administratīviem mērķiem, piemēram, administratīvo maksu pārrobežu piedziņai, šādi jautājumi tomēr būtu jārisina, izmantojot citus līdzekļus, tostarp sadarbību starp kompetentajām iestādēm. Tādēļ būtu jāparedz noteikumi, ar kuriem modernizē un precizē prasības par struktūru nodrošināšanu privātajiem ieguldītājiem, un dalībvalstīm nebūtu jāpieprasa fiziska klātbūtne uz vietas, ar kuru tiek nodrošinātas šādas struktūras. Jebkurā gadījumā ar šiem noteikumiem būtu jānodrošina, ka ieguldītājiem ir pieejama informācija, uz kuru tiem ir tiesības.

(6)

Lai nodrošinātu konsekventu attieksmi pret visiem privātajiem ieguldītājiem, ir nepieciešams struktūrām piemērotās prasības attiecināt arī uz AIFP, ja dalībvalstis ļauj tiem savā teritorijā tirgot privātiem ieguldītājiem alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) ieguldījumu sertifikātus vai akcijas.

(7)

Tā kā nav skaidru un vienotu nosacījumu PVKIU vai AIF ieguldījumu sertifikātu vai akciju tirgošanas pārtraukšanai uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, fondu pārvaldnieki saskaras ar ekonomisku un juridisku nenoteiktību. Tādēļ Direktīvās 2009/65/EK un 2011/61/ES būtu jāparedz skaidri nosacījumi, saskaņā ar kuriem varētu atsaukt paziņojumus par tirdzniecības pasākumiem attiecībā uz dažiem vai visiem sertifikātiem vai akcijām. Ar šiem nosacījumiem būtu jānodrošina līdzsvars starp kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vai to pārvaldnieku iespējām, iestājoties noteiktiem apstākļiem, izbeigt pasākumus, kas izveidoti to sertifikātu vai akciju tirdzniecībai, no vienas puses, un šādu uzņēmumu ieguldītāju interesēm, no otras puses.

(8)

Iespējai pārtraukt PVKIU vai AIF tirdzniecību kādā konkrētā dalībvalstī nebūtu jārada izmaksas ieguldītājiem, nedz arī jāsamazina to aizsardzības pasākumi, kas paredzēti Direktīvā 2009/65/EK vai Direktīvā 2011/61/ES, jo īpaši attiecībā uz viņu tiesībām saņemt precīzu informāciju par minēto fondu darbībām, kas turpinās.

(9)

Ir gadījumi, kad AIFP, kuri vēlas pārbaudīt ieguldītāju interesi par konkrētu ieguldījumu ideju vai ieguldījumu stratēģiju, dažādās valstu tiesību sistēmās saskaras ar atšķirīgu attieksmi pret pirmstirdzniecības darbībām. Pirmstirdzniecības definīcija un nosacījumi, saskaņā ar kuriem pirmstirdzniecība ir atļauta, dalībvalstīs, kurās tā ir atļauta, ievērojami atšķiras, kurpretim citās dalībvalstīs pirmstirdzniecības jēdziens vispār nepastāv. Lai novērstu šīs atšķirības, būtu jānodrošina saskaņota pirmstirdzniecības jēdziena definīcija un jāparedz nosacījumi, saskaņā ar kuriem ES AIFP var iesaistīties pirmstirdzniecības darbībās.

(10)

Lai pirmstirdzniecību varētu par tādu atzīt saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES, tai vajadzētu būt vērstai uz potenciāliem profesionālajiem ieguldītājiem un jāattiecas uz ieguldījumu ideju vai ieguldījumu stratēģiju, ar ko pārbauda šādu ieguldītāju interesi par AIF vai par apakšstruktūru, kas vēl nav izveidots, kas ir izveidots, bet kura tirdzniecība vēl nav izziņota saskaņā ar minēto direktīvu. Tāpēc pirmstirdzniecības laikā ieguldītājiem nevajadzētu būt iespējai parakstīties uz AIF ieguldījumu sertifikātiem vai akcijām un nedrīkstētu ļaut izplatīt potenciālajiem profesionālajiem ieguldītājiem parakstīšanās veidlapas vai tamlīdzīgus dokumentus nedz projektu, nedz galīgu dokumentu veidā. ES AIFP būtu jānodrošina, lai ieguldītāji neiegādātos AIF ieguldījumu sertifikātus vai akcijas pirmstirdzniecībā un lai ieguldītāji, ar kuriem sazinās pirmstirdzniecības laikā, varētu iegādāties attiecīgā AIF ieguldījumu sertifikātus vai akcijas tikai veicot tirdzniecību, kas atļauta saskaņā ar Direktīvu 2011/61/ES.

Proti, ja profesionālie ieguldītāji 18 mēnešu laikā pēc tam, kad ES AIFP ir sācis pirmstirdzniecību, parakstās uz tāda AIF ieguldījumu sertifikātiem vai akcijām, kas minēts informācijā, kura sniegta pirmstirdzniecības kontekstā, vai tāda AIF ieguldījumu sertifikātiem vai akcijām, kurš izveidots pirmstirdzniecības rezultātā, būtu jāuzskata par tirdzniecības rezultātu un attiecībā uz to būtu jāpiemēro Direktīvā 2011/61/ES minētās paziņošanas procedūras. Lai nodrošinātu, ka valstu kompetentās iestādes savā dalībvalstī var īstenot kontroli pār pirmstirdzniecību, ES AIFP divu nedēļu laikā pēc pirmstirdzniecības uzsākšanas būtu jānosūta savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm neoficiāla vēstule papīra vai elektroniskā veidā, kurā cita starpā norāda, kurās dalībvalstīs tā ir iesaistījusies vai ir bijusi iesaistījusies pirmstirdzniecībā, laikposmus, kuros pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, un tostarp attiecīgā gadījumā iekļauj savu AIF un AIF apakšstruktūru sarakstu, attiecībā uz kurām tiek veikta vai tika veikta pirmstirdzniecība. ES AIFP piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu nekavējoties jāinformē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ES AIFP iesaistījusies vai ir bijusi iesaistījusies pirmstirdzniecībā.

(11)

ES AIFP būtu jānodrošina, ka to pirmstirdzniecība ir pienācīgi dokumentēta.

(12)

Valstu normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu Direktīvas 2011/61/ES prasības, sevišķi saskaņotos noteikumus par pirmstirdzniecību, nekādā veidā nedrīkstētu novest pie tā, ka ES AIFP ir nelabvēlīgākā situācijā kā ārpussavienības AIFP. Tas attiecas gan uz pašreizējo situāciju, kurā ārpussavienības AIFP nav tiesību saņemt pasi, gan situāciju, kurā Direktīvas 2011/61/ES noteikumi par šādu pases piešķiršanu kļūst piemērojami.

(13)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir nepieciešams saskaņot piemērošanas termiņus valstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, ar kuriem īsteno šo direktīvu un Regulu (ES) 2019/1156 saistībā ar attiecīgajiem noteikumiem par tirgvedības paziņojumiem un pirmstirdzniecību.

(14)

Saskaņā ar 2011. gada 28. septembra dalībvalstu un Komisijas kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem (6) dalībvalstis ir apņēmušās pamatotos gadījumos paziņojumam par to transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas komponentiem un attiecīgajām daļām valsts transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu nosūtīšana ir pamatota,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2009/65/EK

Direktīvu 2009/65/EK groza šādi:

1)

direktīvas 17. panta 8. punktam pievieno šādas daļas:

“Ja pirmajā daļā minēto izmaiņu rezultātā pārvaldības sabiedrība vairs neatbilstu šai direktīvai, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo pārvaldības sabiedrībai, ka tā nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas. Tādā gadījumā pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes to attiecīgi paziņo pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētās izmaiņas ir ieviestas pēc tam, kad informācija ir nosūtīta saskaņā ar otro daļu, un ja minēto izmaiņu rezultātā pārvaldības sabiedrība vairs neatbilst šai direktīvai, pārvaldības sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic jebkādus piemērotus pasākumus saskaņā ar 98. pantu un bez nepamatotas kavēšanas paziņo pārvaldības sabiedrības uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par veiktajiem pasākumiem.”;

2)

direktīvas 77. pantu svītro;

3)

direktīvas 91. panta 3. punktu svītro;

4)

direktīvas 92. pantu aizstāj ar šādu:

“92. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, lai PVKIU katrā dalībvalstī, kurā tas plāno tirgot savus sertifikātus, dara pieejamas struktūras šādu uzdevumu veikšanai:

a)

apstrādāt parakstīšanās, atpirkšanas un izpirkšanas rīkojumus un veikt citus maksājumus sertifikātu turētājiem, kas saistīti ar PVKIU sertifikātiem, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti dokumentos, kuri prasīti saskaņā ar IX nodaļu;

b)

sniegt ieguldītājiem informāciju par to, kā var sniegt a) apakšpunktā minētos rīkojumus un kā tiek izmaksāti atpirkšanas un izpirkšanas ieņēmumi;

c)

palīdzēt apstrādāt informāciju un veicināt piekļuvi 15. pantā minētajām procedūrām un kārtībai, ar kurām ieguldītāji izmanto savas tiesības, kas izriet no viņu ieguldījuma PVKIU tajā dalībvalstī, kurā tiek tirgoti konkrētā PVKIU sertifikāti;

d)

darīt pieejamu ieguldītājiem informāciju un dokumentus, kas prasīti saskaņā ar IX nodaļu, saskaņā ar 94. pantā paredzētajiem nosacījumiem, lai būtu iespējams veikt to pārbaudi un iegūt kopijas;

e)

sniegt ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz uzdevumiem, ko struktūras veic, pastāvīgā informācijas nesējā; un

f)

veikt kontaktpunkta funkciju saziņā ar kompetentajām iestādēm.

2.   Dalībvalstis nepieprasa PVKIU 1. punkta nolūkos nodrošināt fizisku klātbūtni uzņēmējā dalībvalstī vai iecelt trešo personu.

3.   PVKIU nodrošina, ka struktūras, kas vajadzīgas, lai veiktu 1. punktā minētos uzdevumus, tostarp elektroniski:

a)

ir tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā tirgo konkrētā PVKIU sertifikātus, vai valodā, ko apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes;

b)

nodrošina pats PVKIU, trešā persona, uz kuru attiecas uzraudzība un noteikumi, kas reglamentē veicamos uzdevumus, vai abi.

Piemērojot b) apakšpunktu gadījumos, kad uzdevumus veiks trešā persona, attiecīgās trešās personas iecelšanu apliecina ar rakstisku līgumu, kur ir precizēts, kurus no 1. punktā minētajiem uzdevumiem neveiks PVKIU, un ka trešā persona saņems visu attiecīgo informāciju un dokumentus no PVKIU.”;

5)

direktīvas 93. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Paziņojuma vēstule iekļauj arī informāciju, tostarp adresi, kas vajadzīga, lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes varētu izrakstīt rēķinu vai paziņot piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevas, un informāciju par struktūrām 92. panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanai.”;

b)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Ja mainās paziņojuma vēstulē, kas iesniegta saskaņā ar 1. punktu, iekļautā informācija vai notiek izmaiņas saistībā ar tirgojamo akciju kategorijām, PVKIU vismaz vienu mēnesi pirms attiecīgo izmaiņu izdarīšanas nosūta gan PVKIU piederības dalībvalsts, gan PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm rakstisku paziņojumu par šīm izmaiņām.

Ja pirmajā daļā minēto izmaiņu rezultātā PVKIU vairs neatbilstu šai direktīvai, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo PVKIU, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas. Tādā gadījumā PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes to attiecīgi paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Ja pirmajā daļā minētās izmaiņas ir ieviestas pēc tam, kad informācija ir nosūtīta saskaņā ar otro daļu, un ja minēto izmaiņu rezultātā PVKIU vairs neatbilst šai direktīvai, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes veic jebkādus piemērotus pasākumus saskaņā ar 98. pantu, tostarp vajadzības gadījumā nepārprotami aizliedz veikt PVKIU sertifikātu tirdzniecību, un bez liekas kavēšanās paziņo PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm par veiktajiem pasākumiem.”;

6)

iekļauj šādu pantu:

“93.a pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka PVKIU var atsaukt tirdzniecības pasākumus attiecībā uz sertifikātiem, tostarp vajadzības gadījumā attiecībā uz akciju kategorijām dalībvalstī, attiecībā uz kuru paziņojums veikts saskaņā ar 93. pantu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

ir izteikts vispārējs piedāvājums bez maksas vai bez atskaitījumiem atpirkt vai izpirkt visus šādus sertifikātus, kas ir ieguldītāju turējumā attiecīgajā dalībvalstī, šāds piedāvājums ir publiski pieejams vismaz 30 darbdienas un tas ir adresēts tieši vai ar finanšu starpniekiem individuāli katram ieguldītājam attiecīgajā dalībvalstī, kura identitāte ir zināma;

b)

izmantojot publiski pieejamu līdzekli, tostarp elektroniskos līdzekļus, kas parasti tiek izmantoti PVKIU tirdzniecībai un ir piemēroti tipiskam PVKIU ieguldītājam, ir publiskots nodoms pārtraukt šādu sertifikātu tirdzniecības nolūkā veiktos pasākumus attiecīgajā dalībvalstī;

c)

jebkādas līgumsaistības ar finanšu starpniekiem vai personām, kurām deleģētas funkcijas, tiek grozītas vai izbeigtas ar atsaukuma dienu, lai nepieļautu, ka tieši vai netieši sāk vai turpina piedāvāt vai laist apgrozībā sertifikātus, kas norādīti 2. punktā minētajā paziņojumā.

Informācijā, kas minēta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, skaidri izklāsta sekas, kādas iestāsies ieguldītājiem, ja viņi nepieņems piedāvājumu par savu sertifikātu atpirkšanu vai izpirkšanu.

Informāciju, kas minēta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, iesniedz tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, attiecībā uz kuru PVKIU ir sniedzis paziņojumu saskaņā ar 93. pantu, vai valodā, ko apstiprinājušas minētās dalībvalsts kompetentās iestādes. No dienas, kas minēta pirmās daļas c) apakšpunktā, PVKIU pārtrauc sākt vai turpināt tieši vai netieši piedāvāt vai laist apgrozībā savus sertifikātus, kuri bija atsaukuma priekšmets minētajā dalībvalstī.

2.   PVKIU savas piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz paziņojumu, kurā ietverta 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija.

3.   PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai paziņojums, ko PVKIU iesniedzis saskaņā ar 2. punktu, ir pilnīgs. PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas, pārsūta šo paziņojumu 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EVTI.

Kad paziņojums ir pārsūtīts, ievērojot šā punkta pirmo daļu, PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē PVKIU par minēto pārsūtīšanu.

4.   PVKIU nodrošina ieguldītājiem, kuri saglabā ieguldījumus PVKIU, kā arī PVKIU piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar 68. līdz 82. pantu un 94. pantu prasīto informāciju.

5.   PVKIU piederības dalībvalsts kompetentās iestādes šā panta 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūta informāciju par jebkādām izmaiņām 93. panta 2. punktā minētajos dokumentos.

6.   Šā panta 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā PVKIU uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kas noteikti 21. panta 2. punktā, 97. panta 3. punktā un 108. pantā. Neskarot citas uzraudzības darbības un uzraudzības pilnvaras, kas minētas 21. panta 2. punktā un 97. pantā, no šā panta 5. punktā minētās nosūtīšanas dienas šā panta 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentās iestādes nepieprasa attiecīgajam PVKIU uzskatāmi parādīt atbilstību tiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 (*1) 5. pantā minētās tirdzniecības prasības.

7.   Dalībvalstis ļauj izmantot jebkādus elektroniskās vai citus distances saziņas līdzekļus 4. punkta vajadzībām, ja informācijas un saziņas līdzekļi ieguldītājiem ir pieejami tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā ieguldītājs atrodas, vai valodā, ko apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 188, 12.7.2019., 55. lpp.).”;"

7)

direktīvas 95. panta 1. punkta a) apakšpunktu svītro.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2011/61/ES

Direktīvu 2011/61/ES groza šādi:

1)

direktīvas 4. panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“aea)

“pirmstirdzniecība” ir tieša vai netieša ES AIFP vai tā uzdevumā veikta informācijas sniegšana vai paziņošana par ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām potenciālajiem profesionāliem ieguldītājiem, kuru domicils vai juridiskā adrese ir Savienībā, lai pārbaudītu minēto ieguldītāju interesi par AIF vai apakšstruktūru, kurš vēl nav izveidots, vai kurš ir izveidots, bet vēl nav izziņots tirdzniecībai saskaņā ar 31. vai 32. pantu tajā dalībvalstī, kurā potenciālajiem investoriem ir domicils vai juridiskā adrese, bet kas jebkurā gadījumā nerezultējas izlikšanā tirdzniecībai vai piedāvājumā potenciālajam ieguldītājam ieguldīt minētā AIF vai tā apakšstruktūras ieguldījumu apliecībās vai akcijās;”;

2)

VI nodaļas sākumā iekļauj šādu pantu:

“30.a pants

ES AIFP piemērotie pirmstirdzniecības nosacījumi Savienībā

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka atļauju saņēmis ES AIFP drīkst iesaistīties pirmstirdzniecībā Savienībā, izņemot gadījumos, ja informācija, kas tiek sniegta potenciālajiem profesionālajiem ieguldītājiem:

a)

ir pietiekama, lai ļautu ieguldītājiem apņemties iegādāties konkrēta AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas;

b)

rezultējas parakstīšanās veidlapās vai līdzīgos dokumentos neatkarīgi no tā, vai tie ir projekta vai galīgās redakcijas veidā; vai

c)

ir vēl neizveidota AIF dibināšanas dokumenti, prospekts vai piedāvājuma dokumenti galīgās redakcijas veidā.

Ja tiek sniegts prospekta vai piedāvājuma dokumentu projekts, tajā netiek ietverta informācija, kas ir pietiekama, lai ļautu ieguldītājiem pieņemt lēmumu par ieguldījuma veikšanu, un tajos tiek skaidri norādīts, ka:

a)

tas nav piedāvājums vai uzaicinājums parakstīties uz AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām; un

b)

nevajadzētu paļauties uz tajā sniegto informāciju, jo tā ir nepilnīga un var mainīties.

Dalībvalstis nodrošina, ka ES AIFP pirms iesaistīšanās pirmstirdzniecībā nav pienākuma paziņot kompetentajām iestādēm pirmstirdzniecības materiālu saturu vai adresātus, nedz izpildīt jebkādus nosacījumus vai prasības, izņemot tos, kas noteikti šajā pantā.

2.   ES AIFP nodrošina, lai ieguldītāji neiegādātos AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas ar pirmstirdzniecības starpniecību un lai ieguldītāji, ar kuriem sazinās pirmstirdzniecības laikā, varētu iegādāties šā AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas tikai tirdzniecībā, kas atļauta saskaņā ar 31. vai 32. pantu.

Ja profesionāli ieguldītāji 18 mēnešu laikā pēc tam, kad ES AIFP ir sācis pirmstirdzniecību, parakstās uz tāda AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām, kas minēts informācijā, kura sniegta pirmstirdzniecības kontekstā, vai uz tāda AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām, kurš izveidots pirmstirdzniecības rezultātā, to uzskata par tirdzniecības rezultātu un piemēro 31. un 32. pantā minētās paziņošanas procedūras.

Dalībvalstis nodrošina, ka divu nedēļu laikā no brīža, kad ES AIFP sācis pirmstirdzniecību, tas papīra formātā vai elektroniski nosūta neoficiālu vēstuli savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Minētajā vēstulē norāda dalībvalstis, kurās un laikposmus, kad pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, sniedz īsu pirmstirdzniecības aprakstu, tostarp informāciju par piedāvātajām ieguldījumu stratēģijām un, attiecīgā gadījumā iekļauj to AIF un AIF apakšstruktūru sarakstu, attiecībā uz kurām tiek veikta vai tika veikta pirmstirdzniecība. ES AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ES AIFP ir iesaistījies vai bija iesaistījies pirmstirdzniecībā. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pirmstirdzniecība notiek vai ir notikusi, var pieprasīt ES AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniegt papildu informāciju par pirmstirdzniecību, kas notiek vai notikusi tās teritorijā.

3.   Trešā persona iesaistās pirmstirdzniecībā atļauju saņēmuša ES AIFP vārdā tikai tad, ja tā ir saņēmusi atļauju darboties kā ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (*2), kā kredītiestāde saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (*3), kā PVKIU pārvaldības sabiedrība saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, kā AIFP saskaņā ar šo direktīvu vai darbojas kā saistītais aģents saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Uz šādu trešo personu attiecas šajā pantā minētie nosacījumi.

4.   ES AIFP nodrošina, ka pirmstirdzniecība ir pienācīgi dokumentēta.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.)."

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).”;"

3)

direktīvas 32. panta 7. punkta trešo un ceturto daļu aizstāj ar šādām:

“Ja plānotu izmaiņu rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilstu šai direktīvai vai ja AIFP kā citādi vairs neatbilstu šai direktīvai, attiecīgās AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo AIFP, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas. Tādā gadījumā AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes attiecīgi informē AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Ja plānotās izmaiņas tiek ieviestas, neņemot vērā pirmo un otro daļu, vai ja ir notikušas neplānotas izmaiņas, kuru rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilst šai direktīvai vai AIFP kā citādi vairs neatbilst šai direktīvai, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 46. pantu, tostarp vajadzības gadījumā nepārprotami aizliedzot AIF tirdzniecību, un bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi informē AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Ja izmaiņas neietekmē AIFP veiktās AIF pārvaldības atbilstību šai direktīvai vai AIFP citādu atbilstību šai direktīvai, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā paziņo par šīm izmaiņām AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.”;

4)

iekļauj šādu pantu:

“32.a pants

Dažu vai visu ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecības pasākumu atsaukšana dalībvalstīs, kuras nav AIFP izcelsmes dalībvalsts

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ES AIFP var atsaukt tirdzniecības pasākumus, kas veikti attiecībā uz dažu vai visu tā AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām dalībvalstī, attiecībā uz kuru tas veicis paziņojumu saskaņā ar 32. pantu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a)

izņemot slēgtos AIF un fondus, ko reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (*4), ir izteikts vispārējs piedāvājums bez maksas vai bez atskaitījumiem atpirkt vai izpirkt visas šādas AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, kas ir ieguldītāju turējumā attiecīgajā dalībvalstī, piedāvājums ir publiski pieejams vismaz 30 darbdienas un adresēts tieši vai ar finanšu starpniekiem individuāli katram ieguldītājam attiecīgajā dalībvalstī, kura identitāte ir zināma;

b)

izmantojot publiski pieejamu līdzekli, tostarp elektroniskos līdzekļus, kas parasti tiek izmantoti AIF tirdzniecībai un ir piemēroti tipiskam AIF ieguldītājam, ir publiskots nodoms pārtraukt daļas vai visu tā AIF ieguldījumu apliecību vai akciju tirdzniecības nolūkā veiktos pasākumus šajā dalībvalstī;

c)

jebkādas līgumsaistības ar finanšu starpniekiem vai personām, kurām deleģētas funkcijas, tiek grozītas vai izbeigtas ar atsaukuma dienu, lai nepieļautu, ka tieši vai netieši sāk vai turpina piedāvāt vai laist apgrozībā ieguldījumu apliecības vai akcijas, kas norādītas 2. punktā minētajā paziņojumā.

No dienas, kas minēta pirmā punkta c) apakšpunktā, AIFP pārtrauc sākt vai turpināt tieši vai netieši piedāvāt vai laist apgrozībā tā pārvaldītā AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas dalībvalstī, attiecībā uz kuru tas ir iesniedzis paziņojumu saskaņā ar 2. punktu.

2.   AIFP savas izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm iesniedz paziņojumu, kurā ietverta 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija.

3.   AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes pārbauda, vai paziņojums, ko AIFP iesniedzis saskaņā ar 2. punktu, ir pilnīgs. AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc pilnīga paziņojuma saņemšanas, pārsūta šo paziņojumu 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentajām iestādēm un EVTI.

Kad paziņojums ir pārsūtīts, ievērojot pirmo daļu, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties informē AIFP par minēto pārsūtīšanu.

Sākot no dienas, kas minēta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā, 36 mēnešus AIFP nedrīkst iesaistīties paziņojumā minēto ES AIF ieguldījumu apliecību vai akciju pirmstirdzniecībā vai – attiecībā uz līdzīgām ieguldījumu stratēģijām vai ieguldījumu idejām – 2. punktā minētajā paziņojumā norādītajā dalībvalstī.

4.   AIFP turpina ieguldītājiem, kuri saglabā ieguldījumus ES AIF, kā arī AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentajām iestādēm sniegt saskaņā ar 22. un 23. pantu prasīto informāciju.

5.   AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentajām iestādēm nosūta informāciju par jebkādām izmaiņām IV pielikuma b) līdz f) punktā minētajos dokumentos un informācijā.

6.   Šā panta 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kā noteikts 45. pantā.

7.   Neskarot citas 45. panta 3. punktā minētās uzraudzības pilnvaras, no šā panta 5. punktā minētās nosūtīšanas dienas šā panta 2. punktā minētajā paziņojumā norādītās dalībvalsts kompetentās iestādes nepieprasa attiecīgajam AIFM pierādīt atbilstību tiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri reglamentē tirdzniecības prasības, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 (*5) 5. pantā.

8.   Dalībvalstis atļauj izmantot visus elektroniskās vai citus distances saziņas līdzekļus 4. punkta vajadzībām.

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/760 (2015. gada 29. aprīlis) par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (OV L 123, 19.5.2015., 98. lpp.)."

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 188, 12.7.2019., 55. lpp.).”;"

5)

direktīvas 33. panta 6. punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Ja plānotu izmaiņu rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilstu šai direktīvai vai ja AIFP kā citādi vairs neatbilstu šai direktīvai, attiecīgās AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes 15 darbdienu laikā pēc visas pirmajā daļā minētās informācijas saņemšanas paziņo AIFP, ka tas nedrīkst ieviest attiecīgās izmaiņas.

Ja plānotās izmaiņas tiek ieviestas, neņemot vērā pirmo un otro daļu, vai ja ir notikušas neplānotas izmaiņas, kuru rezultātā AIFP veiktā AIF pārvaldība vairs neatbilst šai direktīvai vai AIFP kā citādi vairs neatbilst šai direktīvai, AIFP izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes veic visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 46. pantu un bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi informē AIFP uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.”;

6)

iekļauj šādu pantu:

“43.a pants

Privātajiem ieguldītājiem pieejamās struktūras

1.   Neskarot Regulas (ES) 2015/760 26. pantu, dalībvalstis nodrošina, lai AIFP katrā dalībvalstī, kurā tas plāno privātiem ieguldītājiem tirgot AIF ieguldījumu apliecības vai akcijas, dara pieejamas struktūras šādu uzdevumu veikšanai:

a)

apstrādāt ieguldītāju parakstīšanās, maksājumu, atpirkšanas un atpakaļpirkšanas rīkojumus, kas saistīti ar AIF ieguldījumu apliecībām vai akcijām, saskaņā ar AIF dokumentos izklāstītajiem nosacījumiem;

b)

sniegt ieguldītājiem informāciju par to, kā sniegt a) apakšpunktā minētos rīkojumus un kā tiek izmaksāti atpirkšanas un izpirkšanas ieņēmumi;

c)

palīdzēt apstrādāt informāciju, kas attiecas uz īstenotām ieguldītāju tiesībām, kuras izriet no ieguldījuma AIF tajā dalībvalstī, kur konkrētais AIF tiek tirgots;

d)

darīt ieguldītājiem pieejamu saskaņā ar 22. un 23. pantu prasīto informāciju un dokumentus, lai viņi varētu veikt to pārbaudi un iegūt kopijas;

e)

sniegt ieguldītājiem informāciju, kas attiecas uz uzdevumiem, ko struktūras veic, pastāvīgā informācijas nesējā, kā tas definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta m) apakšpunktā; un

f)

veikt kontaktpunkta funkciju saziņā ar kompetentajām iestādēm.

2.   Dalībvalstis nepieprasa AIFP 1. punkta nolūkos nodrošināt fizisku klātbūtni uzņēmējā dalībvalstī vai iecelt trešo personu.

3.   AIFP nodrošina, ka struktūras, kas vajadzīgas, lai veiktu 1. punktā minētos uzdevumus, tostarp elektroniski:

a)

ir tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā konkrētais AIF tiek tirgots, vai valodā, ko apstiprinājušas attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes;

b)

nodrošina pats AIFP, trešā persona, uz kuru attiecas uzraudzība un noteikumi, kas reglamentē veicamos uzdevumus, vai abi.

Piemērojot b) apakšpunktu gadījumos, kad uzdevumus veiks trešā persona, attiecīgās trešās personas iecelšanu apliecina ar rakstisku līgumu, kurā ir precizēts, kurus no 1. punktā minētajiem uzdevumiem neveiks AIFP, un ka trešā persona saņems visu attiecīgo informāciju un dokumentus no AIFP.”;

7)

iekļauj šādu pantu:

“69.a pants

Pasu režīma novērtējums

Pirms stājas spēkā 67. panta 6. punktā minētie deleģētie akti, saskaņā ar kuriem kļūst piemērojami 35. panta un 37. līdz 41. panta noteikumi, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, ņemot vērā šajā direktīvā paredzētā pasu režīma novērtējuma rezultātu, tostarp minētā režīma attiecināšanu arī uz ārpussavienības AIFP. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno leģislatīva akta priekšlikumu.”;

8)

IV pielikumā pievieno šādus punktus:

“i)

vajadzīgā informācija, tostarp adrese, uz kuru uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var izrakstīt rēķinu vai paziņot piemērojamās regulatīvās maksas vai nodevas;

j)

informācija par iespējām veikt 43.a pantā minētos uzdevumus.”;

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis līdz 2021. gada 2. augustam pieņem un publicē savus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Tās nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos noteikumus, sākot ar 2021. gada 2. augustu.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Izvērtēšana

Līdz 2024. gada 2. augustam Komisija, pamatojoties uz sabiedrisku apspriešanos un ņemot vērā diskusijas ar EVTI un kompetentajām iestādēm, veic izvērtējumu par šīs direktīvas piemērošanu. Līdz 2025. gada 2. augustam Komisija iesniedz ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

5. pants

Pārskatīšana

Līdz 2023. gada 2. augustam Komisija iesniedz ziņojumu, kurā cita starpā novērtēti ieguvumi no PKUI pārvaldības sabiedrībām piemērojamo noteikumu saskaņošanas, kad tās pārbauda interesi par konkrētu ieguldījumu ideju vai ieguldījumu stratēģiju, un tas, vai šajā sakarā ir vajadzīgi kādi grozījumi Direktīvā 2009/65/EK.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2019. gada 20. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

A. TAJANI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. CIAMBA


(1)  OV C 367, 10.10.2018., 50. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2019. gada 14. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (2011. gada 8. jūnijs) par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 55. lpp.).

(6)  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.


Augša