EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020D0388

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/388 z dne 6. marca 2020 o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta 90/428/EGS glede odstopanj od pravil konjeniških tekmovanj in o spremembi Odločbe Komisije 2009/712/ES glede sklicevanj na zootehnično zakonodajo (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1269) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/1269

UL L 73, 10.3.2020, str. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; delno prenehanje veljavnosti člen 2 implicitno zavrnjeno 32019R2035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/388/oj

10.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/19


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/388

z dne 6. marca 2020

o določitvi pravil za uporabo Direktive Sveta 90/428/EGS glede odstopanj od pravil konjeniških tekmovanj in o spremembi Odločbe Komisije 2009/712/ES glede sklicevanj na zootehnično zakonodajo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1269)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/428/EGS z dne 26. junija 1990 o prometu s kopitarji, namenjenimi tekmovanjem, in o določitvi pogojev za udeležbo na tekmovanjih (1) ter zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Direktive 90/428/EGS določa, da morajo tekmovalna pravila glede udeležbe na tekmovanjih zagotavljati nediskriminatornost med kopitarji, ki so registrirani v državi članici, v kateri se prireditev odvija, ali iz nje izvirajo in kopitarji, ki so registrirani v drugi državi članici ali iz nje izvirajo.

(2)

Člen 4(2) Direktive 90/428/EGS določa dve odstopanji od obveznosti nediskriminacije iz člena 3 navedene direktive. Prvo izvzema nekatere vrste tekmovanj in prireditev, drugo pa državam članicam omogoča, da pridržijo določen delež denarnega nagradnega sklada in dobička, ki se ustvari na tekmovanju, za zaščito, razvoj in izboljšanje reje. Kadar namerava država članica uporabiti prvo odstopanje, mora o svoji nameri vnaprej obvestiti države članice in javnost ter svojo odločitev utemeljiti. Kadar namerava država članica uporabiti drugo odstopanje, mora merila za razdelitev teh sredstev dati na voljo drugim državam članicam in javnosti.

(3)

Odločba Komisije 2009/712/ES (2) vsebuje vzorčne obrazce za zagotavljanje informacij, ki so potrebne za uporabo odstopanj iz člena 4(2) Direktive 90/428/EGS. Ta odločba se 21. aprila 2021 razveljavi z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2035 (3). V praksi se je izkazalo, da so informacije, ki jih predložijo države članice, pogosto zastarele, poleg tega pa organom in javnosti iz drugih držav članic dostop do vsebine v številnih primerih preprečujejo jezikovne omejitve. Pomanjkanje preglednosti pri uporabi odstopanj je privedlo do pritožb prizadetih posameznikov in celotnih segmentov konjeniške skupnosti. Da bi bile države članice in javnost ustrezno in pravočasno obveščene o uporabi odstopanj iz člena 4(2) Direktive 90/428/EGS, je treba revidirati vzorce informacijskih spletnih strani in zahtevati, da države članice v minimalnih presledkih posodabljajo informacije, predložene v skladu s členom 4(2) Direktive 90/428/EGS.

(4)

Zaradi jasnosti, pravne varnosti in poenostavitve je treba črtati vzorce informacijskih spletnih strani iz oddelkov II in III poglavja 2 Priloge II k Odločbi 2009/712/ES.

(5)

V poglavju 2 Priloge I k Odločbi 2009/712/ES so navedene direktive Sveta 77/504/EGS (4) (nadomeščena z Direktivo Sveta 2009/157/ES (5)), 88/661/EGS (6), 89/361/EGS (7) in 90/427/EGS (8) ter Direktiva Sveta 90/428/EGS. Direktive 2009/157/ES, 88/661/EGS, 89/361/EGS in 90/427/EGS so bile 1. novembra 2018 razveljavljene z Uredbo (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta (9). Zaradi jasnosti, pravne varnosti in poenostavitve bi bilo treba sklicevanja na navedene direktive črtati. Ker ta sklep vzpostavlja nove vzorce za informacijske spletne strani v zvezi z uporabo odstopanj iz člena 4(2) Odločbe 2009/712/ES, bi bilo treba črtati tudi sklicevanje na Direktivo 90/428/EGS. Poglavje 2 Priloge I bi bilo zato treba črtati.

(6)

Uredba (EU) 2016/1012 določa, da morajo države članice pripraviti in posodabljati seznam rejskih društev in rejskih podjetij, ki so jih njihovi pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3) navedene uredbe in ki izvajajo vsaj en rejski program, odobren v skladu s členom 8(3) navedene uredbe. Poleg tega Uredba (EU) 2016/1012 določa, da morajo države članice dati navedeni seznam na voljo javnosti.

(7)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 (10) določa vzorčne obrazce za predložitev informacij, ki se vključijo na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij, kot je določeno v členu 7 Uredbe (EU) 2016/1012. Ker se Izvedbena uredba (EU) 2017/716 uporablja od 1. novembra 2018, je treba namesto vzorčnih obrazcev iz oddelka I poglavja 2 Priloge II k Odločbi 2009/712/ES uporabiti vzorčne obrazce iz navedene uredbe.

(8)

Poglavje 2 Priloge II k Odločbi 2009/712/ES bi bilo treba črtati, ker se vzorci iz oddelkov I, II in III nadomestijo z vzorčnimi obrazci iz Izvedbene uredbe (EU) 2017/716 oziroma tega sklepa.

(9)

Odločba 2009/712/ES se v svojem naslovu sklicuje na zootehnično zakonodajo in v členu 1(1)(b) na obrate na zootehniškem področju. Ker so po začetku veljavnosti uredb (EU) 2016/1012 in (EU) 2017/716 takšna sklicevanja zastarela, bi bilo treba besedi „in zootehnično“ v naslovu Odločbe 2009/712/ES in točko (b) člena 1(1) navedene odločbe črtati.

(10)

Odločbo 2009/712/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Države članice najpozneje do 1. aprila 2020 vzpostavijo informacijske spletne strani, da bi bili drugim državam članicam in javnosti v elektronski obliki na voljo:

(a)

njihova namera, da nameravajo uporabiti odstopanje iz prve alinee člena 4(2) Direktive 90/428/EGS, in njena utemeljitev;

(b)

merila za razdelitev sredstev iz druge alinee člena 4(2) Direktive 90/428/EGS.

2.   Informacijske spletne strani iz odstavka 1 se pripravijo v skladu z vzorci iz Priloge I oziroma Priloge II ter z navodili iz Priloge III.

3.   Države članice Komisiji sporočijo spletne naslove informacijskih spletnih strani.

4.   Države članice zagotovijo, da se informacije iz točk (a) in (b) odstavka 1 posodobijo:

(a)

vsaj enkrat letno pred 31. decembrom za konjeniška tekmovanja in prireditve, za katere se uporablja odstopanje iz prve alinee člena 4(2) Direktive 90/428/EGS, ki bodo organizirani v prihodnjem letu;

(b)

če se spremenijo merila za razdelitev sredstev iz druge alinee člena 4(2) Direktive 90/428/EGS.

Člen 2

Z učinkom od 1. aprila 2020 se Odločba 2009/712/ES spremeni:

(1)

v naslovu navedenega akta se črtata besedi „in zootehnično“;

(2)

v členu 1(1) se črta točka (b);

(3)

v Prilogi I se črta poglavje 2;

(4)

v Prilogi II se črta poglavje 2.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 6. marca 2020

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 60.

(2)  Odločba Komisije 2009/712/ES z dne 18. septembra 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/73/ES glede informacijskih spletnih strani s seznami obratov in laboratorijev, ki so jih države članice odobrile v skladu z veterinarsko in zootehnično zakonodajo Skupnosti (UL L 247, 19.9.2009, str. 13).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(4)  Direktiva Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 206, 12.8.1977, str. 8).

(5)  Direktiva Sveta 2009/157/ES z dne 30. novembra 2009 o čistopasemskem plemenskem govedu (UL L 323, 10.12.2009, str. 1).

(6)  Direktiva Sveta 88/661/EGS z dne 19. decembra 1988 o zootehniških standardih, ki se uporabljajo za plemenske živali vrste prašič (UL L 382, 31.12.1988, str. 36).

(7)  Direktiva Sveta 89/361/EGS z dne 30. maja 1989 o čistopasemskih plemenskih ovcah in kozah (UL L 153, 6.6.1989, str. 30).

(8)  Direktiva Sveta 90/427/EGS z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L 224, 18.8.1990, str. 55).

(9)  Uredba (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (UL L 171, 29.6.2016, str. 66).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 z dne 10. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci, ki se uporabijo za informacije, ki se vključijo na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij (UL L 109, 26.4.2017, str. 1).


PRILOGA I

Konjeniška tekmovanja in konjeniške prireditve, za katere se uporablja odstopanje od načela nediskriminacije iz člena 3 Direktive 90/428/EGS

Država članica/

uradni jezik

(vstaviti ime države članice)

Leto/

uradni jezik

(vstaviti llll, ko bo organizirano konjeniško tekmovanje/konjeniška prireditev)

Konjeniško tekmovanje ali konjeniška prireditev/uradni jezik

Število tekmovanj/prireditev, za katere se uporablja odstopanje iz prve alinee člena 4(2) Direktive 90/428/EGS/uradni jezik

Utemeljitev/uradni jezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA II

Merila za razdelitev sredstev za zaščito, razvoj in izboljšanje reje

Država članica/

uradni jezik

(vstaviti ime države članice)

Različica/

uradni jezik

(vstaviti dd/mm/llll)

Vrsta konjeniškega tekmovanja ali konjeniške prireditve/uradni jezik

Merila za razdelitev sredstev za zaščito, razvoj in izboljšanje reje (druga alinea člena 4(2) Direktive 90/428/EGS)/uradni jezik

 

 

 

 

 

 

 

 


PRILOGA III

1.   

V glavi vsake informacijske spletne strani se navedeta ime države članice ter bodisi zadevno leto za konjeniške prireditve iz Priloge I bodisi zadevna različica v obliki „dd. mm. llll“ za seznam meril iz Priloge II.

2.   

Glava vsake informacijske spletne strani je v angleščini in uradnih jezikih države članice.

3.   

Kolikor je mogoče, se informacije zagotovijo v logičnem vrstnem redu.


Na vrh