EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dokument 32013D0478

2013/478/UE: Decyzja Komisji z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca decyzję 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Dz.U. L 257 z 28.9.2013, str. 19—20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/478/oj

28.9.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/19


DECYZJA KOMISJI

z dnia 27 września 2013 r.

zmieniająca decyzję 1999/352/WE, EWWiS, Euratom ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(2013/478/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 249,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instytucje i państwa członkowskie przywiązują dużą wagę do ochrony interesów finansowych Unii oraz do zwalczania nadużyć finansowych oraz wszelkich innych niezgodnych z prawem działań naruszających interesy finansowe Unii, przy czym znaczenie działań w tym kierunku potwierdzono w art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(2)

Decyzję Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (1) należy zmienić w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 (2).

(3)

Zadania Urzędu powinny nadal obejmować opracowywanie przepisów ustawowych i wykonawczych w obszarach działalności Urzędu, w tym odpowiednich instrumentów objętych tytułem V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz instrumentów w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem. Zadania Urzędu nadal powinny obejmować również szkolenia i pomoc techniczną w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem.

(4)

Urząd powinien uczestniczyć w działaniach organów międzynarodowych i stowarzyszeń specjalizujących się w zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji, w szczególności w celu wymiany najlepszych praktyk.

(5)

Komisja powinna ocenić, czy konieczna jest zmiana niniejszej decyzji w przypadku utworzenia Prokuratury Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 skreśla się zdanie drugie;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 słowa „Wspólnoty” i „wspólnotowego” zastępuje się odpowiednio słowami „Unii” i „unijnego”;

b)

w ust. 2 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Obejmuje to wsparcie na rzecz lepszej ochrony euro przed fałszowaniem poprzez szkolenia i pomoc techniczną.”;

c)

w ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Może to obejmować udział w działaniach organów międzynarodowych i stowarzyszeń specjalizujących się w zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji, w szczególności w celu wymiany najlepszych praktyk.”;

d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Urząd jest odpowiedzialny za opracowywanie inicjatyw ustawodawczych i przepisów wykonawczych Komisji w celu zapobiegania nadużyciom finansowym, o których mowa w ust. 1, i ochrony euro przed fałszowaniem.”;

3)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

słowo „dyrektor” zastępuje się słowami „dyrektor generalny”;

4)

w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

słowa „Komitet ds. Nadzoru” zastępuje się słowami „Komitet Nadzorczy”;

słowo „Wspólnoty” zastępuje się słowem „Unii”;

5)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

Dyrektor generalny

1.   Na czele Urzędu stoi dyrektor generalny. Dyrektora generalnego powołuje Komisja zgodnie z procedurą określoną w ust. 2. Kadencja dyrektora generalnego trwa siedem lat, bez możliwości powołania na drugą kadencję.

Dyrektor generalny jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń Urzędu.

2.   W celu powołania nowego dyrektora generalnego Komisja publikuje zaproszenie do składania zgłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikacja ma miejsce co najmniej sześć miesięcy przed upływem kadencji urzędującego dyrektora generalnego. Po wydaniu przez Komitet Nadzorczy pozytywnej opinii o procedurze wyboru przeprowadzonej przez Komisję instytucja ta sporządza listę kandydatów posiadających niezbędne kwalifikacje. Po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Komisja powołuje dyrektora generalnego.

3.   W stosunku do dyrektora generalnego Komisja wykonuje uprawnienia nadane organowi powołującemu. Wszelkie decyzje w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dyrektora generalnego na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) załącznika IX do regulaminu pracowniczego podejmuje się w drodze uzasadnionej decyzji Komisji, po konsultacji z Komitetem Nadzorczym. Decyzja ta zostaje przekazana do wiadomości Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Nadzorczego.”;

6)

w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Dyrektor generalny Urzędu wykonuje wobec pracowników Urzędu nadane mu uprawnienia organu powołującego i organu uprawnionego do zawierania umów o pracę. Dyrektor może przekazać te uprawnienia osobie lub osobom trzecim. Zgodnie z warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii dyrektor określa warunki i szczegółowe zasady rekrutacji, w szczególności w zakresie okresu obowiązywania umów i ich odnawiania.”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Po konsultacji z Komitetem Nadzorczym dyrektor generalny przekazuje dyrektorowi generalnemu ds. budżetu wstępny projekt budżetu, który ma zostać włączony do załącznika dotyczącego Urzędu w sekcji ogólnego budżetu Unii Europejskiej dotyczącej Komisji.”;

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Dyrektor generalny działa jako urzędnik zatwierdzający odpowiedzialny za wykorzystanie środków budżetowych zapisanych w załączniku dotyczącym Urzędu w sekcji ogólnego budżetu Unii Europejskiej dotyczącej Komisji oraz za wykorzystanie środków z linii budżetowych przeznaczonych na zwalczanie nadużyć finansowych, odnośnie do których otrzymuje on uprawnienia zgodnie z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi wykonania budżetu ogólnego. Dyrektor może przekazać te uprawnienia pracownikom, którzy podlegają przepisom regulaminu pracowniczego lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Unii, zgodnie z wyżej wymienionym przepisami wewnętrznymi.”;

d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Decyzje Komisji dotyczące jej organizacji wewnętrznej stosuje się do Urzędu w zakresie, w jakim są one zgodne z przepisami dotyczącymi Urzędu przyjętymi przez prawodawcę Unii i z niniejszą decyzją.”;

7)

w art. 7 skreśla się zdanie ostatnie.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 września 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Decyzja Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 20).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U L 248 z 18.9.2013, s. 1).


Góra