EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0478

2013/478/ES: Komisijas Lēmums ( 2013. gada 27. septembris ), ar kuru groza Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai ( OLAF )

OJ L 257, 28.9.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/478/oj

28.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/19


KOMISIJAS LĒMUMS

(2013. gada 27. septembris),

ar kuru groza Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF)

(2013/478/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 249. pantu,

tā kā:

(1)

Iestādes un dalībvalstis uzskata par ļoti būtisku Savienības finanšu interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu un citādu nelikumīgu rīcību, kas apdraud Savienības finanšu intereses, un šajā nolūkā veiktas darbības nozīmīgums ir apstiprināts Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pantā.

(2)

Komisijas Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom (1) būtu jāgroza, jo stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2).

(3)

Biroja uzdevumos joprojām būtu jāietver tiesību aktu sagatavošana Biroja darbības jomās, tostarp attiecīgu instrumentu, kuri ietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļā, un instrumentu par euro aizsardzību pret viltošanu sagatavošana. Biroja uzdevumos joprojām būtu jāietver arī apmācība un tehniskā palīdzība saistībā ar euro aizsardzību pret viltošanu.

(4)

Birojam būtu jāpiedalās tādu starptautisku struktūru un apvienību darbībās, kuras specializējušās cīņā pret krāpšanu un korupciju, īpaši labākās prakses apmaiņas nolūkā.

(5)

Komisijai būtu jānovērtē nepieciešamība pārskatīt šo lēmumu, ja tiktu izveidota Eiropas Prokuratūra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 1999/352/EK, EOTK, Euratom groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta otro teikumu svītro;

2)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā vārdu “Kopienas” aizstāj ar vārdu “Savienības”;

b)

panta 2. punktā pievieno šādu otro teikumu:

“Tas ietver atbalstu nolūkā uzlabot euro aizsardzību pret viltošanu, veicot apmācību un sniedzot tehnisko palīdzību.”;

c)

panta 3. punktā pievieno šādu teikumu:

“Tas var ietvert piedalīšanos tādu starptautisku struktūru un apvienību darbībās, kuras specializējušās cīņā pret krāpšanu un korupciju, īpaši labākās prakses apmaiņas nolūkā.”;

d)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Birojs atbild par Komisijas tiesību aktu ierosinājumu sagatavošanu krāpšanas apkarošanas nolūkā, kā minēts 1. punktā, un euro aizsardzības pret viltošanu nolūkā.”;

3)

lēmuma 3. pantu groza šādi:

vārdu “direktors” aizstāj ar vārdu “ģenerāldirektors”;

4)

lēmuma 4. pantu groza šādi:

vārdus “Surveillance Committee” aizstāj ar vārdiem “Supervisory Committee”,

vārdu “Kopienas” aizstāj ar vārdu “Savienības”;

5)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Ģenerāldirektors

1.   Biroju vada ģenerāldirektors. Ģenerāldirektoru ieceļ Komisija saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru. Ģenerāldirektora pilnvaru termiņš ir septiņi gadi, un tas nav atjaunojams.

Ģenerāldirektors atbild par Biroja izmeklēšanas veikšanu.

2.   Lai ieceltu jaunu ģenerāldirektoru, Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē uzaicinājumu iesniegt pieteikumus. Šādu publikāciju ievieto ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms esošā ģenerāldirektora pilnvaru termiņa beigām. Pēc tam, kad Uzraudzības komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par Komisijas piemēroto atlases procedūru, Komisija sagatavo atbilstoši kvalificētu kandidātu sarakstu. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi Komisija ieceļ ģenerāldirektoru.

3.   Komisija attiecībā uz Biroja ģenerāldirektoru īsteno pilnvaras, kas uzticētas iecēlējinstitūcijai. Visus lēmumus par disciplinārlietas ierosināšanu pret ģenerāldirektoru saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu pieņem ar Komisijas pamatotu lēmumu pēc apspriešanās ar Uzraudzības komiteju. Par lēmumu informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Uzraudzības komiteju.”;

6)

lēmuma 6. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Biroja ģenerāldirektors attiecībā uz Biroja personālu īsteno viņam deleģētās pilnvaras iecelt amatā un pilnvaras noslēgt darba līgumus. Viņam ir atļauts minētās pilnvaras deleģēt tālāk. Saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību viņš nosaka darbā pieņemšanas nosacījumus un sīki izstrādātu darbā pieņemšanas kārtību, jo īpaši līgumu ilgumu un to atjaunošanu.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Pēc apspriešanās ar Uzraudzības komiteju ģenerāldirektors nosūta budžeta jautājumu ģenerāldirektoram provizorisku budžeta projektu ierakstīšanai īpašā uz Biroju attiecīgā pielikumā Eiropas Savienības vispārējā budžeta Komisijas iedaļā.”;

c)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ģenerāldirektors darbojas kā kredītrīkotājs, īstenojot apropriācijas, kas ierakstītas uz Biroju attiecīgajā pielikumā Eiropas Savienības vispārējā budžeta Komisijas iedaļā, un apropriācijas, kas ierakstītas budžeta krāpšanas novēršanas pozīcijās, saistībā ar kurām iekšējos noteikumos par vispārējā budžeta izpildi viņam ir deleģētas pilnvaras. Viņam ir atļauts savas pilnvaras deleģēt tālāk darbiniekiem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi vai Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, saskaņā ar iepriekšminētajiem iekšējiem noteikumiem.”;

d)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Komisijas lēmumus par Biroja iekšējo organizāciju tam piemēro tiktāl, cik tie ir saderīgi ar noteikumiem attiecībā uz Biroju, kurus Savienības likumdevējs ir pieņēmis, un ar šo lēmumu.”;

7)

lēmuma 7. panta pēdējo teikumu svītro.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2013. gada 27. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  Komisijas 1999. gada 28. aprīļa Lēmums 1999/352/EK, EOTK, Euratom, ar ko izveido Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OV L 136, 31.5.1999., 20. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).


Top