EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Súhrny právnych predpisov EÚ

„Súhrny právnych predpisov EÚ“ sú stručné, zrozumiteľné vysvetlenia hlavných právnych aktov prijatých v EÚ – určené pre neodbornú verejnosť.

Väčšina sa týka hlavných druhov právnych predpisov, ktoré prijala EÚ: smerníc, nariadení a rozhodnutí. Niektoré sa však vzťahujú na iné dokumenty, ako sú napríklad medzinárodné dohody.

Súhrny sú zoskupené do 32 politických oblastí a sú v nich odkazy na úplné a oficiálne znenie aktu. Súhrny nie sú k dispozícii v prípade právnych aktov, ktoré považujeme za:

  • dostatočne krátke/jasné, alebo
  • určené výlučne pre odborníkov

Pomoc

Súhrny podľa tém