EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acord de asociere cu Republica Moldova

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acord de asociere între UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom) și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

Decizia 2014/492/UE – semnarea, în numele UE, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între UE, Euratom și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

Decizia 2014/493/Euratom de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Euratom, a Acordului de asociere dintre UE, Euratom și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

Decizia (UE) 2016/839 privind încheierea, în numele UE, a Acordului de asociere dintre UE, Euratom și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte

CARE ESTE ROLUL ACESTUI ACORD ȘI AL ACESTOR DECIZII?

Obiectivele acordului sunt:

 • să promoveze asocierea politică și dialogul, precum și integrarea economică, inclusiv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele și agențiile Uniunii Europene (EU);
 • să promoveze, să mențină și să consolideze pacea și stabilitatea în regiune și în lume;
 • să promoveze și să consolideze cooperarea în domeniul libertății, securității și justiției, cu scopul de a consolida statul de drept și respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
 • să contribuie la consolidarea democrației, a statului de drept și la stabilitatea politică, economică și instituțională în Republica Moldova;
 • să susțină eforturile Republicii Moldova care vizează dezvoltarea potențialului său economic prin cooperare internațională, inclusiv prin apropierea legislației sale de cea a UE;
 • să realizeze o integrare economică progresivă pe piața internă a UE, în special prin crearea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător.

Decizia 2014/492/UE autorizează semnarea și aplicarea provizorie a acordului de către UE.

Decizia 2014/493/Euratom și Decizie (UE) 2016/839 marchează încheierea de către UE, Comunitatea europeană pentru energie atomică (Euratom) și statele membre ale UE a acordului de asociere cu Republica Moldova.

ASPECTE-CHEIE

Acordul are 465 de capitole, la care se adaugă anexe și protocoale. Acesta include următoarele domenii:

Principii generale (titlul I), în special:

 • drepturile democratice, drepturile omului și libertățile fundamentale;
 • economia de piață, dezvoltarea durabilă și multilateralismul eficace;
 • statul de drept, buna guvernanță, cooperarea și bunele relații de vecinătate.

Dialogul politic, reformele interne și cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate (titlul II), în special:

 • dezvoltarea unor instituții politice stabile și eficiente;
 • o aliniere treptată a politicilor externe și de securitate;
 • un angajament în ceea ce privește prevenirea conflictelor, stabilitatea regională, lupta împotriva terorismului și măsuri împotriva armelor de distrugere în masă.

Libertate, securitate și justiție (titlul III), în special:

Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială (titlul IV), în special:

Comerț și aspecte legate de comerț (titlul V), în special:

 • tratamentul național și accesul pe piață al mărfurilor, inclusiv:
  • instituirea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător între părți și eliminarea taxelor vamale pentru mărfurile provenite de la cealaltă parte, cu anumite excepții (prevăzute în anexe),
  • alinierea treptată la legislația UE în ceea ce privește barierele tehnice în domeniul comerțului, sanitar și fitosanitar, în domeniul vamal și al facilitării comerțului, al serviciilor și achizițiilor publice,
  • alinierea la practicile UE și internaționale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, al concurenței și al energiei, precum și la standardele internaționale în domeniul mediului și al muncii (comerț și dezvoltare durabilă).

În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, acordul semnat în 2012 între UE și Republica Moldova privind protecția indicațiilor geografice a fost integrat în acordul de asociere. Una dintre prioritățile acordului de asociere este asigurarea faptului că legislația moldovenească în acest domeniu este aplicată în mod eficient și că funcționarii din administrațiile relevante și membrii sistemului judiciar beneficiază de o formare adecvată. În contextul Consiliului de asociere (a se vedea mai jos), UE și Republica Moldova se întrunesc periodic pentru a discuta aspecte și bune practici în acest domeniu.

Asistență financiară și dispoziții antifraudă și de control (titlul VI), în special:

Dispoziții instituționale, generale și finale (titlul VII), în special:

Anexele tehnice descriu în detaliu cum trebuie puse în aplicare diferitele angajamente pe care le conține acordul. Unele, precum cele care vizează indicațiile geografice, comerțul și aspectele sanitare/fitosanitare, au suferit mici modificări din 2016.

Măsuri temporare de liberalizare a comerțului

 • Agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei din februarie 2022 a avut un impact grav asupra capacității Moldovei de a încheia tranzacții comerciale cu restul lumii, deoarece aceasta depinde de tranzitul prin teritoriul ucrainean și de infrastructura ucraineană.
 • În acest context dificil, UE sprijină Republica Moldova prin creșterea gradului de liberalizare a pieței prevăzut de acordul de asociere, în special pentru anumite produse agricole.
 • Regulamentul (UE) 2023/1524 introduce măsuri temporare de liberalizare a schimburilor comerciale prin liberalizarea completă a importului tuturor produselor din Republica Moldova, înlocuind un act juridic anterior, Regulamentul (UE) 2022/1279, care se aplica pentru o perioadă de un an, până la 23 iulie 2023.
 • Noile măsuri, care se aplică până la 24 iulie 2024, elimină contingentele tarifare pentru șapte produse agricole pentru care exporturile din Republica Moldova în UE nu sunt încă pe deplin liberalizate în cadrul acordului de asociere: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri. Regulamentul din 2023 elimină, de asemenea, sistemul de prețuri de intrare pentru anumite produse agricole și, astfel, liberalizează complet importul tuturor acestor produse în UE.
 • Comisia Europeană monitorizează îndeaproape impactul Regulamentului (UE) nr. 2023/1524 și are competența de a adopta acte de punere în aplicare pentru a suspenda temporar măsurile de liberalizare a comerțului în cazul în care producătorii UE de produse „similare” sau „direct concurente” sunt afectați în mod negativ de importuri. Comitetul pentru măsuri de salvgardare, înființat în temeiul Regulamentului (UE) 2015/478 privind regimul comun aplicabil importurilor în UE (a se vedea sinteza), va asista Comisia în această privință.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

 • Acordul este un acord mixt* care necesită ratificarea sa de către Parlament și de către fiecare stat membru.
 • Acordul a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

CONTEXT

Pentru Republica Moldova, UE reprezintă cel mai mare partener comercial și cel mai mare investitor. În 2021, UE a reprezentat 61 % din totalul exporturilor țării și 49 % din totalul comerțului acesteia.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Acord mixt. Dacă obiectul unui acord nu se înscrie în competența exclusivă a UE (în acest caz, acordul implică și Euratom), statele membre trebuie să semneze și ele acordul. Astfel de acorduri sunt cunoscute drept acorduri mixte. Acest lucru înseamnă că, în plus față de UE, statele membre devin părți contractante în relația cu părțile contractante din afara UE. Acordurile mixte pot necesita, de asemenea, adoptarea unui act intern al UE pentru a împărți obligațiile dintre statele membre și UE.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, pp. 4-738)

Modificările succesive aduse acordului de asociere au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia 2014/492/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, pp. 1-3)

Decizia 2014/493/Euratom a Consiliului din 16 iunie 2014 de aprobare a încheierii de către Comisia Europeană, în numele Comunității Europene a Energiei Atomice, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 260, 30.8.2014, pp. 739-740)

Decizia (UE) 2016/839 a Consiliului din 23 mai 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 141, 28.5.2016, pp. 28-29)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2023/1524 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iulie 2023 privind măsurile de liberalizare temporară a comerțului în completarea concesiilor comerciale aplicabile produselor din Republica Moldova în temeiul Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 185, 24.7.2023, pp. 1-6)

Recomandarea nr. 1/2017 a Consiliului de asociere UE-Republica Moldova din 4 august 2017 privind Programul de asociere UE-Republica Moldova (JO L 215, 19.8.2017, pp. 3-46)

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (JO L 203, 7.6.2016, pp. 1-112)

A se vedea versiunea consolidată.

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 161, 18.6.2016, p. 1)

Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) (JO L 83, 27.3.2015, pp. 16-33)

Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (JO L 259, 30.8.2014, p. 1)

Data ultimei actualizări: 28.08.2023

Top