EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oczyszczanie ścieków komunalnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 91/271/EWG – oczyszczanie ścieków komunalnych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Dyrektywa ta ma na celu ochronę środowiska w Unii Europejskiej (UE) przed niekorzystnym oddziaływaniem (takim jak eutrofizacja*) ścieków komunalnych.
 • Określa ona ogólnounijne zasady zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków. Przepisy odnoszą się też do ścieków wytwarzanych przez przemysł, np. przemysł rolno-spożywczy (m.in. przetwórstwo spożywcze i piwowarstwo).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Kraje UE muszą:
  • zbierać i oczyszczać ścieki w ośrodkach miejskich zamieszkanych przez przynajmniej 2000 osób oraz poddawać zgromadzone ścieki wtórnemu oczyszczaniu*,
  • stosować bardziej zaawansowane oczyszczanie w ośrodkach miejskich zamieszkanych przez ponad 10 000 osób i znajdujących się w określonych obszarach wrażliwych*,
  • zagwarantować poprawną eksploatację oczyszczalni ścieków celem zapewnienia wystarczającej wydajności i zdolności działania, w każdych normalnych warunkach pogodowych,
  • podejmować działania w celu ograniczania zanieczyszczeń wód, do których odprowadzane są ścieki, pochodzących z przelewów wód burzowych w ekstremalnych sytuacjach, takich jak wyjątkowo obfite opady deszczu,
  • monitorować wydajność oczyszczalni oraz wód, do których odprowadzane są ścieki,
  • monitorować usuwanie i ponowne wykorzystywanie osadów ściekowych.
 • Załącznik I nie tylko określa metody monitorowania i oceny wyników, ale wymienia też wymogi ogólne dotyczące:
  • systemów zbierania,
  • zrzutów z oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym ich dopuszczalnych wartości emisji,
  • zrzutów ścieków przemysłowych do komunalnych systemów zbierania.
 • Załącznik II opisuje kryteria określania wrażliwych i mniej wrażliwych obszarów.
 • W aktualnym sprawozdaniu Komisji Europejskiej na temat statusu wdrożenia i programów wykonania, opublikowanym w 2016 r., zaznaczono, że niniejsza dyrektywa odgrywa kluczową rolę w staraniach o poprawę jakości wód w UE. Niemniej jednak wciąż istnieją niedociągnięcia w procesie wdrażania, szczególnie w odniesieniu do odpowiedniego poziomu oczyszczania. Dotychczasowe inwestycje, a także te planowane przez kraje UE mają dużą skalę, ale są również niezbędne do tego, by wyeliminować wspomniane niedociągnięcia i zachować zgodność z przepisami. Ponadto wart uwagi jest znaczący udział sektora oczyszczania ścieków komunalnych we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 29 maja 1991 r. z kilkoma terminami dla szeregu różnych wymogów. W 1998 r. Komisja przyjęła dyrektywę 98/15/WE w celu wyjaśnienia części zasad w związku z różnicami ich interpretacji przez kraje UE. Weszła ona w życie 27 marca 1998 r. Inne terminy obowiązują kraje, które wstąpiły do UE w 2004 r. lub później. Zostały one określone w traktatach akcesyjnych podpisanych przez te państwa.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Eutrofizacja: wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, będące przyczyną, między innymi, przyspieszonego wzrostu glonów, co powoduje zakłócenia równowagi wśród organizmów żyjących w wodzie oraz jakości wody.

Oczyszczanie wtórne: oczyszczanie ścieków komunalnych przeważnie w procesie biologicznego oczyszczania, spełniającym wymagania opisane w załączniku I do dyrektywy.

Obszary wrażliwe: naturalne zbiorniki wodne, które są eutroficzne lub mogą w bliskiej przyszłości stać się eutroficzne, jeśli nie zostaną podjęte działania ochronne, lub te obszary, które wymagają dalszego oczyszczania w celu spełnienia wymogów określonych przez inne dyrektywy UE (np. dyrektywy w sprawie wody w kąpieliskach).

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52)

Kolejne zmiany do dyrektywy 91/271/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/431/UE z dnia 26 czerwca 2014 r. dotycząca formatu sprawozdań na temat krajowych programów wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (Dz.U. L 197 z 4.7.2014, s. 77–86)

Sprawozdanie Komisji – Wykonanie dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zmienionej przez dyrektywę Komisji 98/15/WE z dnia 27 lutego 1998 r. – Zarys środków wdrożonych przez państwa członkowskie i ocena informacji otrzymanych na podstawie artykułu 17 i 13 dyrektywy (COM(98) 775 wersja ostateczna z 15.1.1999)

Sprawozdanie Komisji – Wykonanie dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zmienionej przez dyrektywę Komisji 98/15/WE z dnia 27 lutego 1998 r. (COM(2001) 685wersja ostateczna z 21.11.2001)

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wykonanie dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zmienionej przez dyrektywę Komisji 98/15/WE z dnia 27 lutego 1998 r. (COM(2004) 248wersja ostateczna z 23.4.2004)

Dokument roboczy służb Komisji – Dokument uzupełniający do komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – W sprawie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie Unii Europejskiej – Pierwszy etap wdrażania ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE [COM(2007) 128 wersja ostateczna] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 wersja ostateczna z 22.3.2007)

Dokument roboczy służb Komisji — Piąte podsumowanie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (SEC(2009) 1114 wersja ostateczna z 3.8.2009)

Dokument roboczy służb Komisji — Szóste podsumowanie Komisji w sprawie wykonania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (SEC(2011) 1561 wersja ostateczna z 7.12.2011)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Siódme sprawozdanie z wykonania dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (COM(2013) 574 final z 7.8.2013)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ósme sprawozdanie na temat statusu wdrożenia i programów wykonania (wymaganych na mocy art. 17) dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (COM(2016) 105 final z 4.3.2016)

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017

Top