EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rechten van vliegtuigpassagiers in de EU in geval van instapweigering of een vertraagde of geannuleerde vlucht

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening heeft tot doel om voor een hoog beschermingsniveau van passagiers te zorgen door middel van het invoeren van gemeenschappelijke regels voor compensatie en hulp aan reizigers in geval van instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

KERNPUNTEN

Deze verordening is van toepassing op:

 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie (EU) waarop de EU-Verdragen van toepassing zijn, en
 • passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in een niet-EU-land naar een luchthaven op het grondgebied van een EU-land waarop de EG-verdragen van toepassing zijn, indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert een EU-luchtvaartmaatschappij is,

op voorwaarde dat de passagiers een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en zich, behalve in geval van annulering, bij de incheckbalie melden op de tijd die van tevoren is aangegeven, of, indien er geen tijd wordt aangegeven, uiterlijk 45 minuten vóór de gepubliceerde vertrektijd. Met deze verordening worden rechten van passagiers vastgesteld voor het geval:

 • ze tegen hun wil het instappen wordt geweigerd;
 • hun vlucht is vertraagd;
 • hun vlucht is geannuleerd.

De verordening is niet van toepassing op reizigers die:

 • gratis reizen, of
 • tegen een gereduceerd tarief reizen dat niet rechtstreeks of indirect beschikbaar is voor het publiek.

Instapweigering

Wanneer een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert, redelijkerwijs instapweigering voor een vlucht verwacht, vraagt deze eerst of er vrijwilligers zijn die hun reserveringen willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen. Als er zich te weinig vrijwilligers melden om de resterende passagiers te laten meevliegen op de vlucht, kan de luchtvaartmaatschappij passagiers tegen hun wil de toegang tot de vlucht weigeren. In dat geval dient de maatschappij deze passagiers te compenseren.

De luchtvaartmaatschappijen geven voorrang aan personen met beperkte mobiliteit en hun begeleiders.

Bij instapweigering of annulering van een vlucht hebben de betrokken passagiers recht op:

 • binnen zeven dagen terugbetaling van de kosten van het ticket of een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt of een andere vlucht naar hun eindbestemming;
 • verzorging (eten en drinken, hotelaccommodatie, vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie en twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten);
 • een compensatie waarvan het bedrag is vastgesteld op:
  • 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1 500 km;
  • 400 EUR voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
  • 600 EUR voor alle overige vluchten.

Vertraging

Met de verordening is een drieledig systeem geïntroduceerd:

 • lange vertragingen (twee uur of langer, afhankelijk van de vluchtafstand): aan de passagiers moeten in ieder geval eten en drinken en twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten worden aangeboden;
 • als de vertrektijd wordt verplaatst naar de volgende dag, moet aan de passagiers ook een hotelaccommodatie en vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie worden aangeboden;
 • als de vertraging vijf uur of meer bedraagt, kunnen de passagiers kiezen voor een volledige terugbetaling van het ticket in combinatie met, indien relevant, een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt.

In een verzoek om een prejudiciële beslissing (gevoegde zaken C-402/07 en C-432/07) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie verduidelijkt dat wanneer passagiers hun eindbestemming drie of meer uur na de geplande aankomsttijd bereiken, ze (net als passagiers waarvan de vlucht is geannuleerd) de luchtvaartmaatschappij om een vergoeding tegen een vast tarief kunnen vragen, tenzij de vertraging is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden. Volgens het principe van gelijke behandeling moeten passagiers waarvan de vlucht is vertraagd en die waarvan de vlucht „op het allerlaatste moment” is geannuleerd, als vergelijkbaar worden gezien voor wat betreft de toepassing van hun recht op compensatie, omdat die passagiers te maken krijgen met vergelijkbaar ongemak, namelijk tijdverlies.

Annulering

In geval van annulering van een vlucht moet aan de betrokken passagiers het volgende worden aangeboden:

 • verzorging (eten en drinken, hotelaccommodatie, vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie en twee gratis telefoongesprekken of telex-, fax- of e-mailberichten);
 • binnen zeven dagen terugbetaling van de kosten van het ticket of een retourvlucht naar het eerste vertrekpunt of een andere vlucht naar hun eindbestemming;
 • een compensatie, waarvan het bedrag is vastgesteld op:
  • 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1 500 km;
  • 400 EUR voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 km, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
  • 600 EUR voor alle overige vluchten.

Vergoeding

Er moet een vergoeding worden betaald als de passagier niet ruim genoeg van tevoren over de annulering is geïnformeerd. De vergoeding hoeft echter niet te worden betaald als de vervoerder kan aantonen dat de annulering is veroorzaakt door buitengewone omstandigheden die niet voorkomen hadden kunnen worden, ook niet als alle redelijke maatregelen waren getroffen.

Plaatsen in een hogere of lagere klasse

Indien de luchtvaartmaatschappij een passagier in een lagere klasse plaatst dan die waarvoor het ticket is gekocht, moet binnen zeven dagen het volgende worden terugbetaald aan de passagier:

 • 30 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1 500 km of minder;
 • 50 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1 500 km, behalve voor vluchten tussen EU-landen en de Franse overzeese departementen, en voor alle andere vluchten tussen 1 500 en 3 500 km;
 • 75 % van de prijs van het ticket voor alle andere vluchten, inclusief vluchten tussen EU-landen en de Franse overzeese departementen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 17 februari 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1-8)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 261/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 november 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon en Alana Sturgeon tegen Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) en Stefan Böck en Cornelia Lepuschitz tegen Air France SA (C-432/07). Verzoeken om een prejudiciële beslissing: Bundesgerichtshof — Duitsland en Handelsgericht Wien — Oostenrijk. Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikelen 2, sub l, 5, 6 en 7 — Begrippen „vertraging” en „annulering” van vlucht — Recht op compensatie in geval van vertraging — Begrip „buitengewone omstandigheden”. Gevoegde zaken C-402/07 en C-432/07.

Laatste bijwerking 02.06.2020

Top