EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dohoda s Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Rozhodnutí 2004/889/ES uzavírající Dohodu mezi Evropským společenstvím a Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Čínou o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách

CO JE CÍLEM DOHODY A ROZHODNUTÍ?

Dohoda usiluje o zlepšení spolupráce mezi správními orgány stran odpovědných za uplatňování celních předpisů*.

Rozhodnutí uzavírá dohodu jménem Evropského společenství (nyní EU).

KLÍČOVÉ BODY

Opatření k řešení operací porušujících celní předpisy je účinnější, pokud bude podpořeno oboustrannou pomocí mezi zeměmi v celních věcech. Dotčené operace ohrožují hospodářské, daňové a obchodní zájmy stran: pro každý stát je zásadní zajistit řádné vyměřování cel a jiných daní.

Rozvoj celní spolupráce

Strany se zavazují k rozvoji celní spolupráce, zejména prostřednictvím:

 • vytváření komunikačních kanálů,
 • usnadňování účinné koordinace mezi svými celními orgány,
 • zajištění potřebných náležitostí pro společnou činnost v oblasti správních záležitostí,
 • usnadnění oprávněného pohybu zboží,
 • výměny informací a odborných znalostí o celních postupech,
 • vzájemného poskytování technické pomoci, např. výměny zaměstnanců, výcvik a sdílení údajů,
 • zaujetí koordinovaného postoje v případě, kdy jsou tyto otázky projednávány v rámci mezinárodních organizací.

Vzájemná správní pomoc

Celní orgány si vzájemně pomáhají poskytováním informací, které umožňují zajistit řádné používání celních předpisů: to nenarušuje použití stávajících pravidel, kterými se řídí vzájemná pomoc v trestních věcech. Ani se to nevztahuje na informace získané na žádost soudních orgánů.

Na následující formy spolupráce se dohoda nevztahuje:

 • výběr cel, daní nebo pokut,
 • zatýkání nebo zadržování osob,
 • zabavování nebo obstavování majetku.

Dohoda se zabývá pomocí na žádost i pomocí z vlastního podnětu.

Pomoc na žádost: dožadovaný orgán musí poskytnout žádajícímu orgánu všechny informace, které mu mohou umožnit zajistit řádné uplatňování celních předpisů. Tyto informace se mohou týkat:

 • činností, které by mohly vést k trestné činnosti na území druhé strany, například nesprávné celní prohlášení nebo jiné padělané dokumenty,
 • pravosti úředních dokladů, které jsou předložené společně s celním prohlášením o zboží,
 • zákonnosti vývozů a dovozů zboží z území jedné ze stran na území druhé ze stran a celního režimu, který se na zboží vztahuje.

Dožádaný orgán musí také v souvislosti se svými pravomocemi a na žádost žádajícího orgánu učinit nezbytné kroky k zajištění zvláštního dohledu. Dohled se vztahuje na osoby, o kterých existuje důvodné podezření, že se účastní nebo účastnily operací porušujících celní předpisy jedné ze stran. Může se také vztahovat na místa, skladování a přepravované zboží i dopravní prostředky, které mohly být použity za podvodných podmínek.

Pomoc z vlastního podnětu: v případech, kdy není možné podat formální žádost z důvodu naléhavosti situace, která by mohla zahrnovat vážné poškození hospodářství, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo podobně životně důležitého zájmu si mohou země navzájem pomoct ze svého vlastního podnětu.

Formální aspekty a výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

Žádost musí dodržovat jisté požadavky na její formu a povahu ve vztahu k:

 • formálnímu potvrzení žádajícího orgánu,
 • požadovanému opatření,
 • předmětu a důvodu žádosti.

Dožadovaný orgán postupuje tak, jako by jednal ve vlastním zájmu. Zabývá se požadavky podle právně závazných akcí, které se uplatňují v jeho vlastní jurisdikci. Odpověď musí mít písemnou podobu.

Jsou povoleny výjimky z povinnosti poskytovat pomoc. Žádost o pomoc může být zamítnuta nebo podmíněna splněním určitých podmínek, pokud je pravděpodobné, že naruší:

 • suverenitu Číny nebo země EU, která byla vyzvána k poskytnutí pomoci,
 • veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné základní zájmy.

Dohoda obsahuje doložky o důvěrnosti ve vztahu k poskytovaným informacím.

DATUM VSTUPU V PLATNOST

Dohoda vstoupila v platnost dne 1. dubna 2005. Vztahuje se na celní území Čínské lidové republiky a území 28 zemí EU.

KONTEXT

Evropská komise a všeobecná celní správa Čínské lidové republiky podepsaly Strategický rámec pro celní spolupráci 2018–2020 v červnu 2017. Ten opakuje hlavní cíle vzájemné spolupráce a pomoci mezi EU a Čínou a staví na dohodě o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách. Identifikované priority zahrnují prosazování práv duševního vlastnictví, poskytování bezpečnosti řetězce, boj proti podvodům (finančním a ekologickým) a statistiky. Nový Strategický rámec také zavádí spolupráci ve věcech týkajících se elektronického obchodování.

KLÍČOVÉ POJMY

Celní předpisy: celní předpisy zahrnují jakákoli právní ustanovení EU nebo Číny, která řídí dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho umístění do jakéhokoliv celního režimu, včetně opatření zákazu, omezení a kontroly.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2004/889/ES ze dne 16. listopadu 2004 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 19)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 20–26)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zlepšení bezpečnosti a zjednodušení obchodů mezi EU a Čínou: Strategický rámec celní spolupráce pro období 2018–2020 mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou, 22. květen 2017 (Rada Evropské unie)

Rozhodnutí 2014/772/EU Smíšeného výboru pro celní spolupráci zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách ze dne 16. května 2014 týkající se vzájemného uznávání programu oprávněných hospodářských subjektů v Evropské unii a programu opatření pro správu podniků podle kategorií v Čínské lidové republice (Úř. věst. L 315, 1.11.2014, s. 46–50)

Informace o vstupu v platnost dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních záležitostech (Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 80)

Poslední aktualizace 08.01.2019

Top