Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pestitsiidide ohutus ELi turul

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pestitsiidide ohutus ELi turul

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1107/2009 – taimekaitsevahendite turulelaskmine ELis

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit omistab suurt tähtsust inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitsmisele. Taimekaitsevahendite müüki käsitlevad standardiseerivad eeskirjad aitavad selle saavutamisele kaasa, tagavad ühtse turu tõrgeteta toimimise ja parandavad põllumajandustootmist.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse eeskirjad, millega lubatakse ELis taimekaitsevahendeid müüa, kasutada ja nende üle järelevalvet teostada. Sellega tunnistatakse ettevaatuspõhimõtet, mida ELi riigid võivad kohaldada juhul, kui esineb teaduslik ebakindlus, et taimekaitsevahend võib ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda.

PÕHIPUNKTID

Õigusakte kohaldatakse toodete suhtes, mida kasutatakse taimede kaitsmiseks või säilitamiseks, nende kasvu mõjutamiseks või hävitamiseks ja soovimatute taimede tõkestamiseks.

Heakskiidu tagamiseks ei tohi toimeainel (keemiline, taimeekstrakt või mikroorganism, mis mõjub kahjuritevastaselt või taimedele) olla mingit kahjulikku mõju inimeste tervisele, sealhulgas haavatavatele rühmadele, ega ebasoovitavat mõju keskkonnale.

Taimekaitsevahendid peavad olema tõhusad, tohi omada kohest või hilisemat kahjulikku mõju inimese tervisele, lubamatut mõju taimedele või keskkonnale ega põhjustada selgroogsetele loomadele tarbetuid kannatusi või piinu.

Iga ELi riigi pädev asutus võib pestitsiidide* heakskiitmisel lisada kriteeriume ja piiranguid, näiteks minimaalne puhtusaste, valmistamisviis ning kasutustingimused ja -viis.

Asutus annab oma esimese heakskiidu kuni kümneks aastaks. Heakskiidu pikendamise taotluse võib esitada kuni 15 aastaks.

Taotlused toimeaine heakskiitmiseks tuleb esitada koos vajalike teaduslike andmetega riiklikele ametiasutustele. Neil on taotluse läbivaatamiseks aega kuni 12 kuud.

Isikud, kellel on luba ühes ELi riigis, võivad kasutada vastastikuse tunnustamise menetlust, et taotleda toimeaine kasutamist mõnes teises riigis.

PÕHIMÕISTE

* Pestitsiid – miski, mis takistab, hävitab või hoiab kontrolli all kahjulikku organismi (kahjur) või haigust või kaitseb taimi või taimseid saadusi tootmise, ladustamise ja transpordi ajal. Pestitsiid on laiem mõiste kui taimekaitsevahend, kuna see hõlmab mittetaimset või saagiga seotud kasutamist, nagu biotsiidid.

TAUST

Lisateave

Pestitsiidid Euroopa Komisjoni veebilehel

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 283/2013, milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 93, 3.4.2013, lk 1–84). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 284/2013, milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 93, 3.4.2013, lk 85–152). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 26.11.2015

Top