Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pestitsiidide säästva kasutamise tagamine ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pestitsiidide säästva kasutamise tagamine ELis

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/128/EÜ – ELi tegevus pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga kehtestatakse eeskirjad pestitsiidide säästva kasutamise kohta, millega vähendatakse riske inimeste tervisele ja keskkonnale.
 • Sellega edendatakse integreeritud taimekaitse ja erinevate võtete (näiteks kemikaalideta alternatiivide) kasutamist.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riigid peavad
  • võtma vastu riiklikud tegevuskavad, et määrata kindlaks pestitsiidide kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale tulenevate ohtude vähendamise sihid, eesmärgid, meetmed ja ajakavad;
  • tagama, et kõik professionaalsed kasutajad, turustajad ja nõustajad saavad asjakohase väljaõppe;
  • edendama teadlikkuse tõstmise programme ja teavitama avalikkust pestitsiididega seotud võimalikest ohtudest;
  • nõudma, et pestitsiididega töötlemise seadmed läbiksid korrapärase kontrolli (vähemalt ühe korra enne 2016. aastat, seejärel 2020. aastani iga viie aasta tagant ja pärast seda iga kolme aasta tagant);
  • keelustama lennuvahenditelt pritsimise;
  • kaitsma vett (eriti joogivett) pestitsiidide mõju eest;
  • tagama, et pestitsiidide kasutamist vähendatakse või see keelustatakse teatavates piirkondades, näiteks avalikes parkides, mängu- ja spordiväljakutel ning tervishoiuasutuste läheduses;
  • nõudma, et professionaalsed kasutajad järgiksid pestitsiidide käitlemisel ja ladustamisel ning pestitsiidipakendite ja -jääkide töötlemisel ohutusnõudeid;
  • võtma kõik vajalikud meetmed, et edendada vähese pestitsiidikasutusega taimekaitset.
 • Õigusakt ei takista ELi riikidel pestitsiidide kasutamise keelustamist eritingimustel ja konkreetsetel aladel.
 • Hiljemalt 14. detsembriks 2012 pidid ELi riigid edastama oma riiklikud kavad Euroopa Komisjonile ja teistele ELi riikidele.
 • Hiljemalt 14. detsembriks 2014 pidi komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande riiklike kavade kohta.
 • Hiljemalt 14. detsembriks 2018 peab komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande riiklike eesmärkide rakendamisel ELi riikides saavutatud edusammude kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 25. novembril 2009. ELi riigid pidid selle oma riiklikesse õigusaktidesse üle võtma 14. detsembriks 2011.

TAUST

Pestitsiidide säästev kasutamine

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71–86)

Direktiivi 2009/128/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 11.04.2016

Top