Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohutud putukate tõrjevahendid, desinfitseerimisvahendid ja muud tööstuslikud kemikaalid (biotsiidid) ELis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohutud putukate tõrjevahendid, desinfitseerimisvahendid ja muud tööstuslikud kemikaalid (biotsiidid) ELis

KOKKUVÕTE:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist

KOKKUVÕTE

Biotsiide (majapidamises kasutatavaid desinfitseerimisvahendeid, insektitsiide ja muid kemikaale) kasutatakse kahjurite (parasiitide, seente, bakterite jne) tõrjumiseks või materjalide kaitseks. Kuna need võivad oma omaduste tõttu ohustada inimesi, loomi ja keskkonda, on need Euroopa Liidu (EL) tasandil reguleeritud.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega ühtlustatakse biotsiidide müüki ja kasutamist käsitlevaid ELi eeskirju, tagades samas inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitse kõrge taseme.

PÕHIPUNKTID

Kooskõlastamine

Kõigil biotsiididel peavad olema load, et neid tohiks ELis müüa. Lisaks peavad olema heaks kiidetud kõik toimeained, mida need sisaldavad.

Biotsiidide toimeainete hindamine toimub ELi tasandil. Igale hinnatavale toimeainele määratakse raportöör, kes koostab hindamisaruande, mida arutatakse kõigis ELi riikides, et jõuda ELi tasandil otsusele, kas kõnealune aine kiita heaks (või mitte).

Toimeaineid, mis vastavad väljajätmise kriteeriumidele, ei kiideta heaks. Sellised on kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ning ained, millel on endokriinseid häireid põhjustavad omadused või mis on püsivad*, bioakumuleeruvad* ja toksilised* või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad. Siiski võidakse teha erandeid, kui risk on minimaalne.

Nanomaterjalist biotsiididega* seotud riske tuleb hinnata eraldi.

Toimeainele antav heakskiit kehtib kuni kümme aastat.

Heaks kiidetud toimeainete loetelu on Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) veebilehel.

Loa andmine

Pärast toimeaine heakskiitmist peavad ettevõtjad oma toodete turule laskmiseks taotlema:

ECHA kaudu ELi luba ning kui toode loetakse ohutuks, tohib seda müüa otse kogu ELis eraldi konkreetset riiklikku luba taotlemata; või

riiklikku luba, kui toodet kavatsetakse müüa ainult ühes riigis. Loa saamisel tohivad ettevõtjad lasta toote turule ka teistes ELi riikides toote loa vastastikuse tunnustamise menetluse alusel.

Lisaks on ette nähtud loa andmise lihtsustatud menetlus madala riskitasemega ainetele, mis vastavad konkreetsetele kriteeriumidele, näiteks ei sisalda probleemseid ega nanomaterjale.

Andmete jagamine

Kulude vähendamiseks ja loomkatsete vältimiseks nõutakse määrusega andmete jagamist heakskiidetud ainete ja toodete kohta, millele on ELis antud luba. Selleks on ECHA loonud asjaomase teabesüsteemi (biotsiidiregister).

Töödeldud tooted

Määruses käsitletakse tooteid, mida on biotsiidiga töödeldud või mis sisaldavad biotsiide (nt mööbel ja toidu pakendid). Tooteid tohib töödelda ainult ELis heakskiidetud toimeainetega ning need peavad olema asjakohaselt märgistatud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

1. septembrist 2013.

TAUST

PÕHIMÕISTED

* Püsiv – kemikaal, mis on keskkonnas püsiv (st ei lagune) ja võib seetõttu olla inimeste tervisele kahjulik. Selline kemikaal on näiteks DDT.

* Bioakumulatiivne – aine (nt kemikaali) kogunemine organismi. Bioakumulatsioon tekib siis, kui ainet imendub organismi kiiremini, kui seda väljutatakse.

* Toksiline – ained, mis võivad kahjustada keskkonda või tervist, kui neid hingatakse sisse, neelatakse alla või kui need imenduvad naha kaudu.

* Nanomaterjalist biotsiid – nanomaterjali kasutades valmistatud biotsiid. Nanomaterjalid on keemilised ained või materjalid, mis on valmistamisel ja kasutamisel väga väikese suurusega. Nanomaterjalidel on samade, kuid muu osakesesuurusega materjalidega võrreldes ainulaadsed ja tugevamini väljendunud iseloomulikud omadused (allikas: Euroopa Kemikaaliamet).

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 528/2012

17.7.2012

ELT L 167, 27.6.2012, lk 1–123

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 736/2013

20.8.2013

ELT L 204, 31.7.2013, lk 25

Määrus (EL) nr 837/2013

23.9.2013

ELT L 234, 3.9.2013, lk 1–2

Määrus (EL) nr 334/2014

25.4.2014

ELT L 103, 5.4.2014, lk 22–32

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 283/2013, milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 93, 3.4.2013, lk 1–84)

Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta määrus (EL) nr 284/2013, milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 93, 3.4.2013, 85–152)

Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4–13)

Komisjoni 31. jaanuari 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord (ELT L 32, 1.2.2014, lk 3–5)

Viimati muudetud: 26.10.2015

Top