Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toidu ja loomasööda ohutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toidu ja loomasööda ohutus

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 178/2002 – toidualaste õigusnormide üldpõhimõtted ja -nõuded, Euroopa Toiduohutusameti loomine ning toiduohutuse tagamise kord

KOKKUVÕTE

Määruse eesmärk on tagada toidu ja sööda kvaliteet.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega karmistatakse ELis toidu ja sööda ohutust käsitlevaid eeskirju. Samuti luuakse sellega Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), mis toetab toidu ja sööda hindamist ning teaduslikku katsetamist.

Määrus ei hõlma koduseks isiklikuks kasutamiseks mõeldud esmatoodangut ega toidu käitlemist kodus.

PÕHIPUNKTID

Müügile ei tohi jõuda ükski tervisele ohtlik või söögikõlbmatu toit. Arvesse võetakse järgmisi tegureid:

toidu tavapärased kasutustingimused tarbija poolt kasutamisel;

tarbijale esitatav teave;

lühi- ja pikaajaline mõju tervisele;

kumulatiivne toksiline mõju;

teatud tarbijarühmade, näiteks laste toidutalumatus.

Kui ohtlik toit või sööt on sama partii osa, siis eeldatakse, et kogu partii on samuti ohtlik.

Toitu käsitlevaid õigusakte kohaldatakse toiduahela kõigile etappidele alates tootmisest ja töötlemisest ning lõpetades transportimise, levitamise ja tarnimisega. Eelkõige peavad toidukäitlemisettevõtted

tagama toidu, sööda ja toiduloomade jälgitavuse kõigis tootmise ja turustamise etappides;

viivitamata toidu või sööda turult kõrvaldama või juba tarnitud tooted tagasi kutsuma, kui neid loetakse tervisele kahjulikuks;

teavitama asjaomaseid asutusi ja vajaduse korral tarbijaid.

Amet annab Euroopa Komisjonile ja ELi riikidele teadus- ja tehnoabi kõigis valdkondades, millel on mõju toidu ohutusele. Samuti on ameti ülesanne koordineerida riskide hindamist, selgitada välja tekkivad riskid ja nõustada kriisijuhtimise küsimustes.

Kui terviseriskide analüüsi tulemusena selgub, et on olemas risk, võivad ELi riigid ja komisjon rakendada ajutisi ettevaatusabinõusid, mis on kooskõlas tervisekaitse kõrge tasemega.

ELi riike, komisjoni ja ametit hõlmava kiirhoiatussüsteemi (RASFF) abil jagatakse järgmist teavet:

meetmed toidu ringluse piiramiseks või toidu kõrvaldamiseks turult;

meetmed, mille abil kontrollitakse toidu kasutamist;

imporditud toidupartii tagasilükkamine.

Vajaduse korral tuleb teha see teave kättesaadavaks ka üldsusele.

Kui toit või sööt kujutab tervisele või keskkonnale tõsist ja kontrollimatut ohtu, võib komisjon hädaolukorra kaitsemeetmete raames peatada tootega kauplemise või selle impordi. Kui komisjon meetmeid ei võta, võivad ELi riigid võtta sarnaseid meetmeid.

Komisjon peab koos ameti ja ELi riikidega koostama üldise kriisohjamiskava. See kava peab hõlmama olukordi, mille puhul tavalistest hädaolukorra kaitsemeetmetest ei piisa. Sellise juhtumi tuvastamisel peab komisjon viivitamata looma kriisikeskuse, et selgitada välja võimalused inimeste tervise kaitsmiseks.

Samuti on ELi eesmärk anda tarbijatele lähtekohad teadlike valikute tegemiseks seoses toiduga ning kaitsta neid pettusel põhineva ja ebaausa tegevuse eest toidukaubanduses (nt toidu võltsimine).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 21. veebruaril 2002.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 031, 1.2.2002, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 23. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2230/2004, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses Euroopa Toiduohutusameti tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide koostöövõrguga (ELT L 379, 24.12.2004, lk 64–67)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/478/EÜ toidu- ja söödakriisi reguleerimise üldplaani vastuvõtmise kohta (ELT L 212, 12.6.2004, lk 60–68)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 226, 25.6.2004, lk 83–127). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.11.2015

Top